Lönar sig en högre examen? - en studie av eventuella skillnader i status mellan kandidat- och magisterexamen på den svenska arbetsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönar sig en högre examen? - en studie av eventuella skillnader i status mellan kandidat- och magisterexamen på den svenska arbetsmarknaden"

Transkript

1 Umeå Universitet Kulturgeografiska institutionen Kurs: Kulturgeografi C, uppsats Handledare: Urban Lindgren Lönar sig en högre examen? - en studie av eventuella skillnader i status mellan kandidat- och magisterexamen på den svenska arbetsmarknaden Författare: Lisa Östbring

2 ABSTRACT The objective of this essay is to examine to what extent an additional year of schooling effects an individual s labor market status and earnings in Sweden. The study is based on extensive administrative data concerning education, income and parental characteristics amongst other things. A Heckman twostep equation was used to determine if a higher university degree leads to a more rapid entry into the labor market and subsequently a larger salary than does a minor degree. The results indicate that a higher degree does not increase the probability of being employed, one and a half to two years after graduating, compared to a minor degree. A higher degree then, is not equivalent to a higher labor market status. On the other hand, and in compliance with previous research, the current findings show that a higher degree has a slight positive influence on a person s income. 1

3 FÖRFATTARENS TACK Efter omfattande databearbetning är uppsatsen slutligen färdigställd. För detta har jag många att tacka, framförallt min handledare Urban Lindgren som visat stort tålamod och intresse för mitt arbete. Jag vill också tacka institutionens egen datatekniker Erik Bäckström för hjälpen med datauttaget. Han har även stått för kontinuerlig uppbackning vid allehanda små och, upplevt, stora tekniska motgångar. För den statistiska analysen avsatte Erling Lundevaller ansenlig tid för att guida mig genom statistikprogrammet Rs djungel av syntax och beräkningar. För det är jag ytterst tacksam och, idag, betydligt mer kunnig än tidigare. Slutligen vill jag tacka studieadministratören Margit Söderberg för det alltid lika vänliga bemötandet och hennes lugnande ord och uppmuntrande sätt. 2

4 SAMMANFATTNING Avsikten med uppsatsen har varit att bedöma utbildningsväsendets effektivitet genom att se på den individuella nyttan av en högre examen inom det samhällsvetenskapliga fältet. Undersökningen har utformats för att fastsälla huruvida en kandidatexamen och en magisterexamen har olika status på arbetsmarknaden vilket regeringen avsåg för dem att ha då utbildningsordningen infördes Tidigare forskning har visat att utbildningsnivån har en positiv inverkan på individers produktionskapacitet vilket bör påverka inkomsten. Studien har skett i två steg. Det första har inneburit en undersökning av huruvida en högre examen påverkar sannolikheten att vara etablerad på arbetsmarknaden ett och ett halvt till två år efter examen. I det andra steget har beräkningar utförts som kontrollerar om examen, kandidat respektive magister, påverkar inkomstens storlek. Analyserna har utförts utifrån registerdata från den longitudinella databasen Louise som handhas av statistiska centralbyrån (SCB). Databasen innehåller omfattande information om individer med avseende på utbildning, sysselsättning och inkomst samt andra familjeattribut. Studien har fokuserat på två examensavgångar; läsåret 1996/1997 samt 2000/2001. Tidpunkterna har valts utifrån de olika tidsavstånden till införandet av magisterexamen 1993 men även på grund av de skilda konjunkturlägena i Sverige vid tiden för etablering på arbetsmarknaden 1998 och Heckmans tvåstegsestimation har använts vid beräkningarna för att undvika att parameterskattningarna i det andra steget inte blir konsistenta estimatorer. Heckmanestimationen består av en probitekvation för sannolikheten att vara i arbete efter angiven tid och en OLS-skattning för examens påverkan på inkomsten. Resultaten från analysen indikerar att utbildningsnivån inte påverkar sannolikheten att vara etablerad på arbetsmarknaden under angiven tid. Det är i stället faktorer som utbildningsanstalt och huruvida man hade anställning föregående år som påverkar. Utbildningsnivån visar sig däremot ha 3

5 en signifikant påverkan på inkomsten för de individer som är sysselsatta vid de två mättillfällena. Det finns dock ett antal andra faktorer vars påverkan på inkomsten är större. Liksom vid etableringen på arbetsmarknaden är sysselsättning föregående år den variabel som har störts inverkan på inkomsten. Kön påverkar också inkomsten i stor utsträckning. Genom egenskapen att vara man tjänar en individ betydligt mer per år än en individ med egenskapen att vara kvinna. Skillnaderna i inkomst beroende på utbildningsnivå är avsevärt mindre än den mellan könen och uppgår till SEK respektive SEK vid de två avläsningstillfällena. Utifrån resultaten dras slutsatsen att en individs examen inte påverkar dennes chanser till anställning. Den avsedda statusskillnaden vid anställningstillfället uteblir. En magisterexamen garanterar inte ett snabbare insteg på arbetsmarknaden än en kandidatexamen vilket kan ha att göra med att arbetsmarknaden i vissa avseenden är tunn. Det kan bero på att en stor andel av dem som utbildar sig inom samhällsvetenskap avser att arbeta inom offentlig sektor vilket innebär att arbetstillfällena är begränsade. Resultatet indikerar dock att en magisterexamen i många fall leder till högre inkomst än en kandidatexamen. Examens beräknade positiva inverkan på inkomsten bekräftar Beckers humankapitalteori om att en individ kan investerar i sin egen förmåga. I samstämmighet med annan forskning visar sig dock ett års ytterligare studier vid högskola eller universitet generera en mindre inkomstökning än i många andra EU- och OECD-länder. 4

6 FIGUR OCH TABELLFÖRTECKNING Figur 1; Antal examinerade inom samhällsvetenskapliga- och naturvetenskapliga ämnen Figur 2; Antal arbetslösa i Sverige Figur 3; Genomsnittlig årsinkomst Tabell 1; Samhällsvetenskapliga ämnen i studien Tabell 2; Förklaringsvariabler Tabell 3; Operationaliserade variabler Tabell 4; Examina i de två undersökta grupperna. Tabell 5; Fördelning av examen hos de individer som är i arbete Tabell 6; Resultat av första steget i Heckmananalysen Tabell 7; Resultat av andra steget i Heckmananalysen 5

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ABSTRACT... 1 FÖRFATTARENS TACK... 2 SAMMANFATTNING... 3 FIGUR OCH TABELLFÖRTECKNING INLEDNING Syfte och metod Operationaliserade frågeställningar Bakgrund TEORI Utbildning och inkomst Utbildning och arbetsmarknad GENOMFÖRANDE Populationen Datamaterialet Variabelbeskrivning Operationella definitioner av variabler Avgränsningar Bortfall Materialbegränsningar Den statistiska modellen Materialdeskription RESULTAT Utbildning och etablering Utbildning och inkomst SLUTSATSER REFERENSER Litteratur Internet BILAGA BILAGA BILAGA

8 1. INLEDNING När magisterexamen infördes i det svenska högskolesystemet 1993 var det för att det skulle finnas två generella högskoleexamen på skilda nivåer (Ds 2003:4). Den högre examen magisterexamen borde således innebära en bättre ställning för individen på arbetsmarknaden för sitt eget berättigande. Individer investerar tid och pengar i sin utbildning. För en majoritet av studenterna innebär deltagande i utbildning ekonomiska uppoffringar, antingen i form av studieskulder eller som lägre inkomster. För att utbildningen ska kunna värderas utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv krävs således att den ökade investeringen genererar ökad avkastning. I sammanhanget innebär det snabb etablering på arbetsmarknaden samt högre lön än individer med lägre utbildning. Huruvida detta är fallet är osäkert men av signifikant betydelse för bedömningen av hur det svenska utbildningssystemet fungerar som det kompetenshöjande verktyg det utger sig för att vara. Visar det sig inte finnas någon skillnad i status mellan en kandidatexamen och en magisterexamen på arbetsmarknaden har högskoleväsendet intentioner inte realiserats vilket borde föras fram i debatten om utbildningens samhällsnytta. Utbildningen blir ur vissa perspektiv en arbetsmarknadsåtgärd där delar av arbetslöshetstalen döljs i utbildningssystemet. Den grupp som missgynnas i detta sammanhang blir studenterna som förlorar pensionsgrundande inkomst samtidigt som en majoritet av dem ådrar sig skulder. I makroekonomisk teori är den högre utbildningen alltid en investering. Med stor sannolikhet kommer en individs kunskap att utnyttjas på en arbetsplats oavsett om denne får ekonomisk kompensation för detta eller inte (De la Fuente & Ciccone, 2003). I denna uppsats är det den individuella förtjänsten av en högre examen som utreds. I och med att utbildning är en investering som görs av den enskilde är det av intresse att försöka bedöma individens vinning av utbildningsbeslutet. 7

9 1.1 Syfte och metod Syftet med uppsatsen är att bedöma den individuella nyttan av en högre examen inom det samhällsvetenskapliga fältet. Avsikten är att försöka avgöra utbildningsväsendets effektivitet samt huruvida utbildningar utformas för att skapa ett arbetskraftsutbud som matchar efterfrågan och således gynnar individen. Detta görs med hjälp av en kvantitativ analys av registerdata från den longitudinella databasen Louise. Uttryckt i mer konkreta termer är syftet att undersöka om individer som avlägger magisterexamen inom ett samhällsvetenskapligt ämne lättare etablerar sig på arbetsmarknaden och därefter erhåller högre inkomster än de individer som avlägger en kandidatexamen inom samma ämnesområde. Först undersöks huruvida individer med en magisterexamen i större utsträckning är individer med kandidatexamen har arbete ett och ett halvt till två år efter avslutade studier. Därefter undersöks om det går att urskilja skillnader i inkomster mellan individer med magister respektive kandidatexamen. 1.2 Operationaliserade frågeställningar 1. Huvudsaklig frågeställning: Är en individs examen (magister respektive kandidat) av betydelse för etablering på arbetsmarknaden ett och ett halvt till två år efter examen? Sidofrågeställning: Vilka andra faktorer påverkar etableringen på arbetsmarknaden? 2. Huvudsaklig frågeställning: Finns det en genomsnittlig skillnad i inkomst mellan de som har en kandidatexamen respektive magisterexamen? Sidofrågeställning: Vilka andra faktorer påverkar inkomsten hos individerna? 8

10 1.3 Bakgrund Filosofie kandidatexamen återinfördes i det svenska högskoleväsendet 1986 efter att ha avskaffats År 1988 inledde Universitets- och högskoleämbetet projektet Examensordning vars grundläggande syfte var att utforma två generella examina; kandidatexamen och magisterexamen (Ds 2003:4). Arbetet resulterade i propositionen Universitet och högskolor frihet för kvalitet som presenterads Den utgjorde grunden för universitets- och högskolereformen som genomfördes 1993 (Ds 2003:4). Under samma period arbetade utbildningsdepartementet med att utforma och driva igenom reformen Högskoleprojektet. Reformens syfte var att införa mål och resultatstyrning för högskolor och universitet samtidigt som den centrala styrningen över utbildning skulle minska. Utbildningsanstalterna skulle erhålla större frihet när det gällde studieorganisation, antagning samt utbildningsutbud. Detta ansågs höja kvalitet på utbildningen samt effektivisera resursutnyttjandet inom utbildningen (Ds 2003:4). Läsåret 1993/1994 genomgick den högre utbildningen ett antal större förändringar. Allmänna utbildningslinjer avskaffades samtidigt som varje utbildningsanstalt fick möjligheten att sätta samman kurser till utbildningsprogram. Regeringens ansvar var övergripande planering samt generella mål och riktlinjer. Specifika examensbeskrivningar skulle respektive utbildningsanstalt och utbildning själva ansvara för (Ds 2003:4). I enlighet med propositionen Universitet och högskolor frihet för kvalitet inrättades fyra generella examina i den grundläggande högskoleutbildningen (Ds 2003:4): magisterexamen efter studier om minst 160 poäng, kandidatexamen efter studier om minst 120 poäng, högskoleexamen efter studier om minst 80 poäng, konstnärlig högskoleexamen efter varierande studietider. 9

11 I motiveringen till förslaget sägs, beträffande införandet av magisterexamen vid sidan av kandidatexamen, att även om det inte existerar någon enhetlig internationell examenspraxis innebär förekomsten av båda dessa nivåer i det svenska examenssystemet en anpassning till ett visst internationellt grundmönster, vilket bör underlätta den internationella rörligheten för svenska studenter. Magisterexamen ansågs således ligga på en annan nivå än kandidatexamen, utan att det därmed krävdes att den första nivån skulle vara avklarad innan den andranivån uppnåddes. (Ds 2003:4: 27) Regeringens avsikter med den nya utbildningsordningen var enligt citatet ovan att skapa utbildningsnivåer med skild status. Det skulle underlätta etablering på en internationell arbetsmarknad. Denna nivåskillnad borde innebära likartade fördelar på den svenska arbetsmarknaden. Högskoleverket har sedan mitten av 1990-talet producerat rapporter tillsammans med statistiska centralbyrån (SCB) där man redovisat etableringen av högskoleutbildade på arbetsmarknaden (Högskoleverket 2003). Tidigare undersökningar hade gjorts i form av enkätundersökningar och deras brister var de antalsmässiga begränsningarna och svarsbortfallen. Den nya undersökningen utgick från en longitudinell databas, Louise, som SCB började bygga upp i början på 1990-talet. Databasen innehåller mikrodata för samtliga individer äldre än 16 år som är folkbokförda i Sverige (Högskoleverket 2003). I högskoleverkets rapporter beskrevs hur individer med generella examina var de som hade det svårast att etablera sig på arbetsmarknaden (Högskoleverket 2003; Högskoleverket 2005). De fanns dock skillnader både i etableringsgrad och konjunkturkänslighet. De som klarade sig bäst var de med generella examina inom teknik och administrativ data behandling (ADB) samt inom medicin och vård. För samtliga årsavgångar som presenterades i de ovan nämnda rapporterna var samhällsvetare tillsammans med språkvetare och 10

12 filosofer de som hade lägst etableringsgrad på arbetsmarknaden. De förelåg heller ingen eller mycket liten skillnad mellan de som tagit ut en kandidat och de som tagit ut en magister. Även individer med generella examina inom ekonomi hade lägre etableringsgrad än en majoritet av dem som tagit ut en yrkesexamen (Högskoleverket 2003; Högskoleverket 2005). Trots detta är det allt fler som söker samhällsvetenskapliga utbildningar som resulterar i en generell examen (se figur 1). Det framgår av figur 1 att antalet uttagna generella examen har ökat kraftigt inom samhällsvetenskap i jämförelse med naturvetenskap. Såväl kandidatexamen som magisterexamen har ökat betydligt mer än motsvarande inom naturvetenskap. Antal avlgda examina Jämförelse av utvecklingen av antal examinerade efter magistereexamens införande inom samhällsvetenskap och naturvetenskap Kandidat inom natur Magister inom natur Kandidat inom sam Magister inom sam 1993/ / / / / /04 Läsår Figur 1. Antal examinerade inom samhällsvetenskapliga ämnen respektive naturvetenskapliga ämnen. Källa: material från SCB; Europakommissionen har genomfört studier på hur utbildningsnivå påverkar etablering på den europeiska arbetsmarknaden. Enligt undersökningar ökar den genomsnittliga individuella lönen med ungefär 6,5 procent för varje extra år i högre utbildning inom de Europeiska länderna (De la Fuente & Ciccone, 2003). Skillnaderna är dock stora mellan länderna och Sverige ligger under genomsnittet (De la Fuente & Ciccone, 2003; Eliasson, 2006; Björklund et al, 2000). 11

13 Den generella samhällsvetenskapliga examens relativt låga konkurrenskraft på arbetsmarknaden är ett faktum som i stor utsträckning undslipper offentlig debatt. Högskoleverkets rapporter tyder på att en högre examen inte genererar ett snabbare insteg på arbetsmarknaden vilket sannolikt är förhoppningen hos de individer som tar ut en magisterexamen. Vilka är dess ekonomiska fördelar för individen? Finns det några eller har magisterexamens införande varit en företagsekonomisk vinst mer än någonting annat (De la Fuente & Ciccone, 2003)? Med detta som bakgrund avses att försöka bedöma den individuella nyttan av att ta ut en högre examen inom ett samhällsvetenskapligt ämne. 12

14 2. TEORI Teorikapitlet inleds med en presentation av teorier för hur utbildning kan påverka inkomst. Därefter presenteras teorier som i första hand är relaterade till utbildningens betydelse för etableringen på arbetsmarknaden. 2.1 Utbildning och inkomst the key aspect of human capital has to do with the knowledge and skills embodied in people and accumulated through schooling, training and experience that are useful in the production of goods, services and further knowledge. (De la Fuente & Ciccone, 2003: 7) Humankapitalteori för fram tesen att olika förvärvade kunskaper och upplevelser påverkar en persons produktivitet (Björklund et al, 2000). Enligt humankapitalteori höjer utbildning individers produktivitet vilket belönas med högre inkomst. Fenomenet är vida känt och har befästs genom åtskilliga studier och modeller (Card, 1999; Olneck, 1979). Beslutet att investera i utbildning fattas av individen vilket innebär att de monetära kostnaderna och intäkterna av att studera vägs samman (Becker, 1964). Det är lönsamt för individen att investera i en utbildning om intäkterna överstiger kostnaderna. Det är tydligt att utbildning är mer lönsam för yngre individer än för äldre. Anledningen är att yngre personer kommer att uppbära inkomst under längre tid efter utbildningen (Becker, 1964). I Sverige har detta stor betydelse i och med att pensionen är direkt beroende av den inkomst en individ haft under sitt yrkesverksamma arbetsliv (Björklund et al, 2000). Genom investeringen i utbildning antas individen bli mer attraktiv för arbetsgivaren. Förbättrad kunskap i problemlösning liksom större kommunikationsfärdigheter och högre kapacitet att lära sig nya uppgifter är de främsta produktionshöjande faktorerna som tros tilltala arbetsgivare (De la Fuente & Ciccone, 2003). Den individuella förtjänsten av utbildning är beroende av den arbetsmarknad man befinner sig på samt det utbildningssystem som finns i landet. Studier har visat att Sverige är ett av de 13

15 länder där utbildning generar minst skillnad i inkomst för den enskilde (De la Fuente & Ciccone, 2003; Björklund et al, 2000). Det beror delvis på att utbildning är kostnadsfri i Sverige. Samtidigt har alla individer samma förutsättningar att få studielån och bidrag. Den monetära kostnaden för individen är således låg. Enligt humankapitalteori krävs endast låga nettointäkter för att motivera studiebeslutet om kostnaden är låg (Becker, 1964). 2.2 Utbildning och arbetsmarknad Enligt signaleringsmodellen höjer inte utbildning individens produktivitet utan fungerar som en signal om att individen har förmåga att prestera (Spence, 1973). Att nyanställa är förknippat med osäkerhet för en arbetsgivare. Denne har mycket begränsad kännedom om potentiella arbetstagare och deras produktivitet. Signaler är observerbara attribut hos arbetssökanden som denne kan påverka och förändra. Det är dessa signaler tillsammans med konstanta egenskaper som till exempel kön, etnicitet och ålder som utgör grunden för arbetsgivarens beslut om anställning (Spence, 1973). Teorin bygger på antagandet att individer med hög medfödd förmåga har lättare att klara av högskolestudier än andra personer. Det är kostsamt för arbetsgivare att införskaffa information om en enskild individs produktivitet. Under sådana förhållanden är det rationellt att nyttja en persons utbildning som en signal för produktivitet (Spence, 1973). En individ har efter avslutad utbildning en mätbar förmåga jämställd med andras förmåga som utbildats inom samma ämne. Det är den signalen som är det väsentliga attributet för arbetsgivaren (Spence, 1973). Arrow presenterade 1973 en teori om utbildning som ett filter. Liksom signaleringsmodellen hävdas i filterteorin att en individs utbildning fungerar som en värdemätare på individens förmåga att prestera och vara produktiv (Arrow, 1973). Filterteorin bygger på antagandet att utbildning fungerar som ett filter i dubbel bemärkelse. Den första filtreringen sker vid antagningen till 14

16 en utbildning då individens inneboende förmåga värderas. Den andra filtreringen äger rum vid utbildningsanstalten genom examineringar (Arrow, 1973). Liksom signaleringsmodellen argumenterar den för att det är det medvetna valet, underförstått drivkraften, att utbilda sig som är av värde med utbildningen. Det är den informationen som arbetsgivare tillvaratar och baserar sitt beslut om anställning på. Enligt signaleringsmodellen och filterteorin påverkar utbildningen främst möjligheten till etablering och individer med högre utbildningsnivå bör etablera sig snabbare på arbetsmarknaden än individer med kortare utbildning. Men utbildning är gratis i Sverige och många väljer utbildning utifrån intresse snarare än utifrån ett vinstmaximerande perspektiv. Det genererar ett stort antal individer med likartade kunskaper, tillika signaler. Det kan vara till nackdel på marknader som karaktäriseras av monopsoni, det vill säga marknader med en eller ett fåtal arbetsgivare som på grund av sin särställning har stort inflytande på anställning och löner (Salop, 1979). Detta har under senare tid kommit att benämnas tunna arbetsmarknader och det är ur arbetstagarnas perspektiv som arbetsmarknaden är tunn. En tunn arbetsmarknad utgörs av få reella arbetsgivare och utöver att kontrollera arbetstillfällena på marknaden styr företaget/företagen även arbetstagares möjligheter att påverka den egna lönen (Manning, 2003). Detta kan ta sig uttryck på ett par olika sätt. Arbetsmarknader kan vara tunna på grund av att arbeten och arbetstagare är differentierade i något avseende och arbetstagare är således lämpliga för vissa av dessa arbeten (Hamilton et al, 2000). En studie av Wadensjö (1991) visar att individer som utbildar sig inom samhällsvetenskapliga ämnen i stor utsträckning arbetar i den offentliga sektorn. Kvinnor är överrepresenterade i detta sammanhang medan en majoritet av utbildade ekonomer arbetar i den privata sektorn (Wadensjö, 1991). I detta fall kan arbetsmarknaden således sägas vara tunn i och med att den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare. Arbetsmarknader kan även vara tunna på grund av att det kostar tid och pengar för individer att söka och byta arbete. Det resulterar i att små förändringar på arbetsplatser accepteras av arbetstagare på grund av att kostnaden att byta arbetsgivare är större än den 15

17 upplevda kostnaden av ändrade arbetsförhållanden (Burdett & Mortensen, 1998). Den senare teorin förutsätter i stor utsträckning att individen har sysselsättning vilket gör den mer applicerbar i diskussionen om inkomst. 16

18 3. GENOMFÖRANDE I denna sektion följer en beskrivning av datamaterialet. Här redogörs även för den statistiska metod med vilken den slutliga modellen över utvecklingen skapats. Undersökningen är en kvantitativ totalundersökning baserad på mikrodata från den longitudinella svenska databasen Louise. 3.1 Populationen Populationen utgörs av de individer som avlagt examen inom samhällsvetenskapliga ämnen under läsåren 1996/1997 samt 2000/2001. För dessa gäller att de ska ha varit folkbokförda i Sverige vid avläsningstillfället för arbetsmarknadssituation. Det är december 1998 respektive december De individer som fortsatt studera på grundnivå eller forskarnivå efter att de tagit ut examen utesluts ur materialet. Dessa individer är inte aktuella som arbetssökande under den aktuella perioden. Övriga individer som sorterats bort ur studien är de som tagit ut en examen men som vid avläsningstillfället inte varit bosatta i Sverige. Deras situation är inte relevant i denna undersökning. Även de individer som avlidit efter uttagen examen tillhör inte målpopulationen. De samhällsvetenskapliga ämnen som avses listas i tabell 1. Tabell 1. Samhällsvetenskapliga ämnen i studien. Statsvetenskap Psykologi Sociologi Geografi Naionalekonomi Företagsekonomi Pedagogik Statistik Ekonomisk historia För de individer som tagit ut flera examina beaktas endast en, enligt prioriteringsordningen: 1. Magisterexamen 2. Kandidatexamen 17

19 3.2 Datamaterialet Datamaterialet som använts kommer från den longitudinella databasen Louise som SCB kontinuerligt arbetar med att bygga ut. Den innehåller uppgifter om utbildning, inkomst och sysselsättning för samtliga individer som är 16 år och äldre och folkbokförda i Sverige den 31 december aktuellt år. Individer identifieras med ett identifikationsnummer i databasen till vilket är knutet cirka 175 variabler. Louise innehåller för närvarande uppgifter för åren och byggs årligen ut med ett år åt gången (Högskoleverket, 2005). Den kod som tillhandahölls för variabeln utbildningsnivå, svensk utbildningsnomenklatur (HSUN97 respektive HSUN00), hade förändrats mellan de två avläsningstillfällena. För de individer som tagit examen 2000/2001 framgick det för samtliga huruvida de tagit en kandidat eller magisterexamen. Bland de individer som tog examen 1996/1997 fanns det en grupp vars examen inte framgick. För att fastställa deras examen kontaktades berörda utbildningsanstalter. Materialet som erhölls från universitet och högskolor var i somliga fall otillräckligt för att komplettera den befintliga informationen från Louise. De individer vars examen inte kunde konstateras uteslöts ur den faktiska analysen Variabelbeskrivning Bortsett från den huvudsakliga variabeln examen extraherades ett flertal variabler ur databasen som antogs påverka en individs möjligheter till etablering på arbetsmarknaden (se bilaga 1). Dessa var sådana att de ansågs påverka individens motivation till etablering på arbetsmarknaden. De antogs även finnas variabler som påverkar en arbetsgivares motivation att anställa en individ. På nästa sida följer en lista över de variabler som beaktades i inledningsskedet av undersökningen. 18

20 Tabell 2. Förklaringsvariabler. Examen Ubildningsanstalt Ålder Kön Civilstatus Bostadsregion Har barn Föräldrars ursprung Föräldrars utbildningsnivå Arbetslöshet/sysselsättning direkt efter avslutade studier Utifrån variabeluttaget ur databasen (se bilaga 1) skapades nya variabler som var av intresse i undersökningen. Examen var den huvudsakliga variabeln men övriga variablers påverkan på en individs möjligheter på arbetsmarknaden kunde inte bortses ifrån och togs således med i analysen. Vilket universitet/högskola en individ utbildat sig vid antas ha liten påverkan på individens möjlighet att få arbete. En nyligen genomförd svensk studie (Eliasson, 2006) konstaterade att till skillnad från till exempel USA har svenska utbildningsanstalter liten eller ingen betydelse på individens status på arbetsmarknaden. Faktorerna ålder, kön, civilstatus samt huruvida individen har barn eller inte antas påverka individens drivkraft och motivation till arbete och löneanspråk likväl som dennes bemötande på arbetsmarknaden. Detsamma gäller för variabeln föräldrars födelseland. Föräldrars utbildningsnivå kan ha en inverkan på individens syn på den egna utbildningen och dess betydelse på arbetsmarknaden. Huruvida en individ haft sysselsättning året före avläsningsåret är en stark indikator för om individen kommer att ha sysselsättning aktuellt år. Bostadsregionen vid tillfället för avläsning är relevant för individens möjlighet till etablering på arbetsmarknaden. Invånare i en storstadsregion har ett betydligt bredare arbetsmarknadsutbud än de som bor i mindre tätbefolkade regioner. Regionindelningen som använts är SCBs indelning i lokala arbetsmarknader; LA87 (SCB, hemsida). Indelningen i LA-regioner bygger på statistik om arbetspendling mellan kommuner. Kommuner med hög utpendling till en viss kommun grupperas samman med denna till en LA-region. Varje LA-region 19

21 består således av ett lokalt centrum (en kommun) och ett flertal osjälvständiga kommuner Operationella definitioner av variabler Utöver de förklaringsvariabler som antogs påverka en individs möjligheter och motivation på arbetsmarknaden skapades två beroendevariabler. Förklaringsvariabeln LA-region var indelad i 87 arbetsmarknadsregioner vilka grupperades i fyra kategorier. Variabeln beskriver vilken region individen bor i det år sysselsättningen undersöks, det vill säga 1998 samt Variablerna åskådliggörs i tabell 3. 20

22 Tabell 3. Operationaliserade variabler. Förklaringsvariabler Skola (kategori) (se bilaga 2) Värde Anrikt universitet SKOLA 1 Nytt universitet SKOLA 2 Högskola SKOLA 3 Utbildningsnivå (kategori) Kandidatexamen HSUN 0 Magisterexamen HSUN 1 Barn (kategori) Har ej barn under 18 år BARN 0 Har barn under 18 år BARN 1 Ålder (kontinuerlig, födelseår) Civilstånd (kategori) FODAR Gift CIVIL 0 Ogift, skild, änka/änkling CIVIL 1 Sysselsättning, sysselsättning/arbetslöshet under examensåret 1997 respektive 2001 (se bilaga 3 för def.) (kategori) Ej i arbete SYSST 0 Kön (kategori) I arbete SYSST 1 Kvinna KON 0 Man KON 1 Föräldrars utbildning (kategori) Ingen förälder har högre utbildning UTBMAPA 0 Minst en förälder har högre utbildning UTBMAPA 1 Föräldrars ursprung (kategori) Två svenskfödda föräldrar URSP 1 En svenskfödd, en utrikesfödd förälder URSP 2 Två utrikesfödda föräldrar varav minst en från industriland URSP 3 Två utrikesfödda föräldrar från utvecklingsländer (se bilaga 2) URSP 4 LA-region (kategori) (se bilaga 2) Storstadsregion LA98 1 Större regioncentra LA98 2 Mindre regioncentra LA98 3 Rural region LA98 4 Beroendevariabler I arbete (kategori) Ej i arbete; arbetsinkomst är SEK eller mindre år 1998 respektive I arbete; arbetsinkomst större än SEK år 1998 respektive Inkomst, anges i 100-tals SEK per 31/12 aktuellt år (kontinuerlig) 21

23 3.3 Avgränsningar Juridikstuderande har uteslutits ur analysen på grund av att deras utbildning skiljer sig från dem som tagits med. Betygssystemet är annorlunda liksom kursbenämningarna (juridiska institutionen, hemsida). Inom samtliga ämnen som tagits med i undersökningen finns möjligheten att ta en filosofie kandidat- respektive filosofie magisterexamen. Materialet i databasen Louise sträcker sig till år 2003 vilket innebär att studier senare än 2002 inte har varit möjliga. De två läsår som studien berör har olika tidsavstånd till införandet av magisterexamen De valdes även med avseende på den för perioden rådande konjunkturen. Under läsåret 1996/1997 var arbetslösheten hög i landet för att sedan sjunka kraftigt i slutet av Det innebar en markant förbättring av arbetsmarknadssituationen 1998 i förhållande till hur den sett ut under 90-talet. Det är under 1998 som dessa individer antas etablera sig på arbetsmarkanden (figur 2). Antalet förvärvsarbetande ökade med ungefär individer under (SCB, hemsida). Detta ses som en indikation på en begynnande högkonjunktur. Under det andra observerade läsåret 2000/2001 syns i figuren på nästa sida (figur 2) ett annorlunda förhållande. Arbetslösheten år 2002 håller en konstant låg nivå och har inte föregåtts av kraftiga förändringar åt något håll. Även antalet förvärvsarbetande var långsamt tilltagande (SCB, hemsida). Det skulle indikera ett hårdare klimat på arbetsmarknaden vilket generar högre krav på de arbetssökande. Ett problem som uppstår då undersökningen begränsas till två avläsningstillfällen är svårigheten att uttala sig om betydelsen av eventuella skilda resultat för de två tillfällena. Om en variabel är signifikant vid det ena tillfället men inte vid det andra är det utifrån tillgängligt material inte möjligt att bedöma vilket värde som representerar trenden. Det går heller inte att avgöra huruvida det är ett trendbrott som uppstått eller om det är slumpen som ger de olika resultaten. I uppsatsen tillskrivs de skilda konjunkturlägena en stor del av förklaringen då sådana situationer uppstår. 22

24 Figur 2. Antalet arbetslösa i 1000-tal i Sverige. Källa: SCB; asp Beslutet att undersöka etableringen på arbetsmarknaden ett och ett halv till två år efter avslutade studier bygger på information från Högskoleverket (Högskoleverket, 2003). Genom att kontrollera etableringen relativt nära i tid till det att examen tagits ut är sannolikheten hög att arbetet är ett resultat av utbildningen. Ju längre efter avslutade studier som mätningen görs desto svårare är det att bedöma utbildningens relevans för möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Högskoleverket hade i sin första studie beräknat etableringsgraden under en femårsperiod och sett att förhållandena var ungefär desamma vid samtliga avläsningstillfällen (Högskoleverket, 2003). Samtidigt anges i villkoren för studielån hos centrala studiestödsnämnden (CSN) att återbetalning av studieskuld ska påbörjas sex månader efter det att man senast haft studiestöd men alltid i början av ett kalenderår (CSN, hemsida). Rimligt är då att samtliga individer har möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden innan återbetalningen av studieskulden startar. Därför ansågs tidsperioden från examen vårterminen 1997 respektive 2001 till december 1997 samt 2001 för kort för att etablering skulle hinna äga rum i någon större utsträckning. Inkomstuppgifterna i databasen Louise registreras i december varje år och således var nästa tänkbara avläsningstillfälle december 1998 och

25 3.4 Bortfall Avsikten har varit att undersöka hela rampopulationen. För läsåret 1996/1997 var utbildningskoden inte tillräckligt specificerad för att fastställa samtliga individers examen. För att bestämma huruvida dessa individer tagit ut en kandidat- eller magisterexamen kontaktades berörda utbildningsanstalter. En majoritet av dessa tillhandahöll nödvändigt material för klassificeringen. Svårigheterna med att identifiera examen för ett antal individer innebar dock att 556 individer togs bort ur materialet. Ytterligare tre togs bort på grund av felkodning av kommunkod. I tabell 4 åskådliggörs fördelningen mellan examina vid de två tillfällena för de 8238 individer som kvarstod i materialet. Tabell 4. Examina i de två undersökta grupperna. ANTAL PROCENT 96/97 kandidat ,6 magister ,4 total /01 Kandidat ,8 magister ,2 total För variablerna föräldrars utbildningsnivå och föräldrars härkomst saknades data för ett antal individer. Dessa är sannolikt inte av svensk härkomst vilket förklarar de ofullständiga uppgifterna. De operationella definitionerna för variablerna gäller båda föräldrarna som en enhet. Kategoriseringen för föräldrars utbildning skapades utifrån förutsättningen att en förälder ska ha högre utbildning så data för en förälder var tillräckligt. Trots detta saknades data för 636 individer år 1996/1997 och 671 individer år 2000/2001. Dessa uteslöts ur den statistiska Heckmananalysen men togs med i den deskriptiva analysen i slutet av detta kapitel. Variabeln Föräldrars härkomst innehåller fyra kategorier varav en definieras som en svenskfödd förälder och en utlandsfödd förälder. För denna kategori är det således tillräckligt med data för den svenskfödda föräldern. Denna ansats bygger på den tidigare presenterade hypotesen att data i första hand saknas för individer som kommit till Sverige från andra länder. Datamaterialet för 1996/1997 innehöll 19 individer för vilka data saknades för föräldrars härkomst efter det att individer uteslutits på grund av saknad data för variabeln föräldrars 24

26 utbildningsnivå. Dessa 19 togs bort ur materialet inför den statistiska analysen. För läsåret 2000/2001 var motsvarande siffra 16 individer. Liksom för föräldrars utbildningsnivå behölls individerna under den deskriptiva analysen. I undersökningen utgjordes bortfallet av 1901 individer av totalt Det innebär ett bortfall på ungefär 21 procent vilket är betydligt lägre än de bortfall som uppstår vid enkätstudier. Då bortfallet inte berott på enskilda individer i studien utan på otillräcklig data antas att bortfallsgruppen inte skiljer sig från övriga, vilket annars är brukligt att anta (Dahmström, 2000). Studien avser att producera en modell som beskriver arbetsmarknadssituationen för samtliga individer i rampopulationen. 3.5 Materialbegränsningar Den variabel som angav föräldrars födelseland var bred i sin definition. Nationaliteter var begränsade till 16 ländergrupper (bilaga 2). Det var därför svårt att skapa en indelning där länder inom en kategori ansågs homogena med avseende på ekonomi och utveckling. Vissa av dessa regioner innehöll både industrialiserade länder och utvecklingsländer. I den klassificering som gjordes inför den här studien kan ett litet antal individer som härstammar från rika länder således kategoriserats som fattiga och tvärtom. Indelningen av individer i arbete respektive ej i arbete har utformats efter tillgänglig data. Som beskrivits i kapitlet operationella definitioner av variabler utgjordes gruppen i arbete av individer som hade en registrerad bruttoinkomst på mer än SEK i december aktuellt år. Det kan tyckas lågt men anledningen är risken att sortera bort någon som mot slutet av året erhållit ett arbete. Dessa personers registrerade arbetsinkomster är låga men de har ett arbete inom rimlig tid efter avslutade högre studier. Den omvända risken som föreligger vid det låga beloppet är att det har kommit med individer som hade anställning i början av året men har sagts upp. Denna risk anses dock ge mindre missvisande resultat i och med att de individer som kommer med har haft någon form av arbete efter studierna. En uppsägning 25

27 beror sällan på utbildningen hos personen utan på sociala komplikationer eller rationaliseringar och nedskärningar. Hade avgränsningarna gjorts på annat sätt eller om minimibeloppet höjts hade risken varit att utelämna individer som faktiskt har etablerat sig på arbetsmarknaden efter sina högre studier. 3.6 Den statistiska modellen De två beroendevariabler som ska testas är den dikotoma variabeln i arbete samt den kontinuerliga variabeln arbetsinkomst. Den modell som beräknas ska i ett första steg undersöka om utbildningsnivå och de andra, tidigare beskrivna, variablerna har påverkan på variabeln i arbete. Det vill säga huruvida utbildningsnivån påverkar sannolikheten att vara i arbete utifrån tidigare angiven definition av variabeln i arbete. På grund av att den beroende variabeln är dikotom görs detta lämpligen med en logistisk regression. I logistisk regression beräknas sannolikheten för varje individ att klassas som tillhörande en av två grupper, i detta fall; i arbete respektive ej i arbete (Kleinbaum et al, 1998). I det andra steget analyseras inkomsten för de individer som är i arbete. Det som testas är om utbildningsnivån relativt andra faktorer har påverkan på lönens storlek. Den beroende variabeln inkomst är kontinuerlig varvid en regression i form av en minsta kvadrat skattning (Ordinary Least Square; OLS) kan tillämpas (Kleinbaum et al, 1998). Eftersom analysen genomförs i två steg uppstår ofta ett specifikationsfel i det andra steget om inte nödvändiga åtgärder vidtas (Greene, 2003). Specifikationsfel innebär att väsentliga parametrar utelämnats ur analysen eller att oväsentliga parametrar tagits med i modellen. I detta fall kommer endast de individer som tilldelats en etta i första steget, det vill säga; är i arbete, att tas med i beräkningen i det andra steget. Risken är att den grupp individer som inte kommer med till andra steget är homogen med avseende på någon okänd faktor. Denna grupp är således signifikant skild från den grupp som är i arbete. Problemet ligger i att parameterskattningarna i det andra steget i dessa situationer inte blir konsistenta estimatorer (Wackerly et al, 2002). De skattningar som produceras på detta sätt kan endast användas för att uttala sig om de individer som är i arbete. Hänsyn tas inte till det faktum att även de 26

28 individer som inte är i arbete vid avläsningstillfället har skilda teoretiska sannolikheter för olika inkomster (Greene, 2003). En metod att lösa detta problem är att använda Heckmans tvåstegsestimator. I Heckmanmodellen som används i denna studie skattas de två stegen som beskrivits ovan. I det första steget beräknas en probitekvation som är en beräkningsmässigt mer avancerad variant av den logistiska ekvationen. Skillnaden i förfarande kommer härnäst då en teoretisk parameter lambda (λ) beräknas för varje observation efter det att parametrarna skattats i det första steget. Värdet på λ styrs av individens skattade sannolikhet att vara i arbete. I OLS i det andra steget skattas koefficienterna för valda parametrar liksom en koefficient för λ för de individer som klassats som i arbete i det första steget. (Greene, 2003). Parametern λ påverkar skattningarna av de andra koefficienterna på ett sådant sätt att de blir konsistenta. Parametern λ kan sägas representera en utelämnad variabel som beskriver en egenskap eller faktor hos individer som påverkar en individs sannolikhet att vara i arbete. Om den skattade koefficienten för λ är signifikant vid OLS-skattningen innebär det att utelämnande av den hade inneburit specifikationsfel. Heckmanmodellen är vid ett sådant scenario en betydligt bättre metod för att producera tillförlitliga skattningar. Visar sig λ inte vara signifikant antyder det att inget specifikationsfel uppstått mellan steg ett och steg två. Modellen hade följaktligen beskrivit företeelsen lika bra om den utformats i två separata steg som beskrevs i början av detta kapitel. Det innebär att den grupp individer som utelämnats från det andra steget, de som ej är i arbete, inte skiljer sig signifikant från dem som är i arbete. Slutsatser om de utelämnade individerna kan således dras utifrån de resultat som produceras i modellen för dem som är i arbete. 27

29 3.7 Materialdeskription Följande deskriptiva analys genomfördes på de 8238 individer som utgjorde hela datamängden efter borttagning av de individer vars utbildnings- och kommunkod var otillräcklig. Detta för att få en beskrivning av situationen som den faktiskt ser ut. I tabell 5 framgår hur fördelningen av examen är bland de individer som klassats som i arbete, det vill säga har en årsinkomst större är SEK under 1998 samt Tabellen ger en fingervisning om resultatet i det första steget i Heckmanmodellen. Jämförs procentsatserna i tabell 4 och 5 syns att det är ungefär samma fördelning av examen bland dem som klassats som i arbete (tabell 5) och den ursprungliga totala undersökningsgruppen (tabell 4). Det antyder att den examen en individ har inte påverkar förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Tabell 5. Fördelning av examen hos de individer som är i arbete 1998 Antal Procent Kandidat ,3 Magister ,7 Totalt Kandidat ,8 Magister ,2 Totalt 4018 I det andra steget av Heckmanmodellen är avsikten att undersöka vilken påverkan utbildningsnivån har på inkomsten för enskilda individer. I figur 3 erhålls en förenklad bild av relationen examen/inkomst. Det framgår att medelinkomsten är högre för individer med magisterexamen vid båda avläsningstillfällena. 28

30 3500 Genomsnittlig årsinkomst Inkomst i 100-tals SEK Kandidat Magister Undersökningsår Figur 3. Medelinkomst i 100-tals kronor för kandidatrespektive magisterexamen år 1998 samt Källa: Louise. 29

31 30

32 4. RESULTAT I och med tillgången till mikrodata var den ursprungliga rampopulationen densamma som målpopulationen. På grund av otillräckligt specificerad utbildningsnomenklatur uteslöts ett antal individer. Den statistiska Heckmananalysen utgick från 3686 individer för läsåret 2000/2001 och 3210 individer för läsåret 1996/1997. I analysen har dummyvariabler konstruerats vilket fått till följd att den lägsta kategorin (0 eller 1) för varje variabel i tabell 3 utgör referensvariabler i tabell 6 och Utbildning och etablering Signifikansnivån genom hela analysen bestämdes till α = 0,05. Samtliga variabler som tidigare definierats användes i analysens båda steg. På så vis kan deras inverkan på beroendevariablerna jämföras. Jämförelser gjordes både mellan de två mättillfällena och mellan de två stegen i analysen ( tabell 6 & 7). Av förklaringsvariablerna var det fyra som påverkade den dikotoma beroendevariabeln i arbete / ej i arbete. Dessa var utbildningsanstalt, föräldrars ursprung, LA-region samt huruvida individen haft sysselsättning året före avläsningstillfället. I tabell 6 åskådliggörs resultatet för de två mättillfällena för det första steget i Heckmanmodellen; probitmodellen. Tabell 6 visar resultatet av beräkningen för huruvida utbildningsnivå påverkar möjligheten att vara i arbete ett till två år efter utbildning. Den första signifikanta variabeln är utbildningsanstalt. Vilken typ av utbildningsanstalt en individ studerat vid är av betydelse både 1998 och I och med att anrika universitet är referensgrupp säger resultatet att med yngre universitet och högskolor ökar sannolikheten att vara i arbete. Koefficienterna är positiva vilket indikerar en ökad sannolikhet till etablering i jämförelse med dem som studerat vid anrika universitet. Jämförs värdena mellan läsåren syns samma trend. För båda läsåren ökar sannolikheten till etablering med de mindre prestigefyllda utbildningsanstalterna. Det kan ha att göra med att nyare utbildningsanstalter profilerar sig mer medvetet mot arbetsmarkanden och har en starkare anknytning till det lokala näringslivet än de stora anrika universiteten. 31

33 Tabell 6. Resultat av första steget i Heckmananalysen (signifikanta värden i fetstil). LÄSÅRET 1996/1997 LÄSÅRET 2000/2001 LOGIT Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde (Intercept) e e-01 SKOLA e e-04 SKOLA e e-05 URSP e e-01 URSP e e-01 URSP e e-03 LA e e-01 LA e e-01 LA e e-01 KON e e-01 SYSST e e-126 HSUN e e-01 UTBMAPA e e-01 FODAR e e-01 CIVIL e e-01 BARN e e-01 Significance test: chi2(15) = (p= e-113) chi2(15) = (p= e-150) Modellen visar att föräldrar från utvecklingsländer år 2002 hade en negativ inverkan på sannolikheten att vara anställd. Förklaringen kan vara att antalet förvärvsarbetande ökade kraftigt i Sverige under slutet av 1997 och början av 1998 samtidigt som arbetslösheten gick ner (figur 2). I ett läge med stor arbetskraftefterfrågan görs sannolikt mindre skillnad mellan olika utbildningsnivåer och andra bakgrundsfaktorer än under en period av relativ stabilitet med små förändringar på arbetsmarknaden, vilken var situationen år Att variabeln två föräldrar från utvecklingsländer eller någon av de andra ursprungsvariablerna för läsår 1997/1997 inte skiljer sig signifikant från att ha två svenskfödda föräldrar får anses mycket positivt i integrationssynpunkt. Resultatet kan dock vara överdrivet positivt på grund av 32

34 den breda indelningen av länder i större, i något avseende homogena, regioner där det faktiska födelselandet inte framgick. För läsåret 1996/1997 påverkar inte föräldrars ursprung sannolikheten att vara i arbete (tabell 6). För detta läsår påverkar dock boenderegionen sannolikheten till arbete. Det är LA-region 2, det vill säga större regioncentra som har en negativ inverkan på sannolikheten att vara i arbete i jämförelse med referensgruppen storstadsregion. De ännu mindre regionerna har enligt modellen ingen påverkan på sannolikheten att vara i arbete. Den främsta indikatorn för huruvida en individ kommer att vara etablerad på arbetsmarknaden 1998 respektive 2002 är variabeln sysselsättning föregående år (SYSST 1) (se tabell 6). T-värdet är mycket högt för SYSST vilket indikerar att den i stor utsträckning bidrar till sannolikheten att vara i arbete vid mättillfällena. Som syns i tabell 6 är variabeln utbildningsnivå, HSUN inte signifikant för något av avläsningsåren. Den examen en individ har, det vill säga kandidat eller magister, påverkar således inte individens chanser till etablering på arbetsmarknaden. Andra faktorer påverkar etableringsmöjligheterna. 4.2 Utbildning och inkomst I detta steg i analysen fastställs huruvida individer med högre examen har högre inkomst. Utbildningsnivå är en av många parametrar som påverkar inkomsten (tabell 7). I tabell 7 framgår att med en magisterexamen ökar en individ sin årsinkomst med i genomsnitt SEK relativt en kandidatexamen år 2002 och med SEK Studerar man kolumnerna med rubriken Koefficient i tabell 7 framgår att dessa värden är relativt små och att många andra variabler påverkar inkomstens storlek mer än utbildningsnivån. En genomsnittlig skillnad i inkomst finns dock mellan de som har en kandidatexamen och de som har en magisterexamen. 33

35 Tabell 7. Resultat av andra steget i Heckmananalysen (signifikanta värden i fetstil). LÄSÅRET 1996/1997 LÄSÅRET 2000/2001 OLS Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde (Intercept) e-06 *** *** SKOLA SKOLA ** LA e-06 *** *** LA *** *** LA * * URSP URSP URSP ** SYSST e-05 *** * HSUN *** e-05 *** UTBMAPA * BARN *** *** CIVIL ** e-05 *** KON *** *** FODAR e-06 *** *** λ Signif. codes: 0 '***' '**' 0.01 '*' 0.05 '.' Adjusted R-Squared: Adjusted R-Squared: Variablerna kön liksom LA-region påverkar kraftigt inkomsten. En man tjänar i genomsnitt SEK mer än en kvinna år 1998 och SEK mer år LA-variablerna för 2002 visar att ju mindre region, med avseende på antalet förvärvsarbetande, en individ lever i desto mer avtar den genomsnittliga inkomsten i jämförelse med storstadsregionerna som är referensgrupp. För läsåret 1996/1997 påverkas den genomsnittliga inkomsten mer negativt om en individ bor i ett mindre regioncentra än i en rural region. För individer som var i arbete 2002 påverkade inte föräldrarnas härkomst inkomstnivån men för individer som var i arbete 1998 ökade inkomsten markant om båda föräldrarna kom från utvecklingsländer i jämförelse med att 34

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

Sammanfattning. Studiens analysram kartlägger nytto- och kostnadsposter

Sammanfattning. Studiens analysram kartlägger nytto- och kostnadsposter Sammanfattning De direkta offentliga utgifterna för svensk högskola, inklusive studiestödet, är i storleksordningen 40 miljarder kronor per år. De samhällsekonomiska kostnaderna för högskoleutbildningen

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Inkomstskillnader mellan par och singlar.

Inkomstskillnader mellan par och singlar. 2008 Håkan Regnér, Saco Gunnar Isacsson, VTI och Högskolan i Borlänge Inkomstskillnader mellan par och singlar. Är mönstren desamma för kvinnor och män? Inkomstskillnader mellan par och singlar. Är mönstren

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Social bakgrund och genomströmning i högskolan

Social bakgrund och genomströmning i högskolan , Rapport 2013:4 Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram

Läs mer

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING Lönebildningsrapporten 9 FÖRDJUPNING Skattning av matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden I denna fördjupning analyseras hur matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden har

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan

Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Bortfallsanalys Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Förord Bortfallsanalys Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Ett modernt studiestöd

Ett modernt studiestöd Ett modernt studiestöd - Förslag till förändringar i studiestödssystemet oktober 2008 Centerpartiets framtidsdialog för frihet, medmänsklighet och framtidstro Förord Många människor har fått det bättre

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Beräkningsmetod och beräkningarnas karaktär

Beräkningsmetod och beräkningarnas karaktär Bakgrund och syfte En väl fungerande arbetsmarknad är av central betydelse, inte minst för tillväxten i ekonomin. Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år ska vara sysselsatt

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Etableringen på arbetsmarknaden 2011

Etableringen på arbetsmarknaden 2011 , www.uk-ambetet.se Rapport 2013:11 Etableringen på arbetsmarknaden 2011 Examinerade läsåret 2009/10 2013:11 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2013 Staffan Nilsson, Anders Viberg Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Livslön välja, studier, arbete, familj Lena Granqvist (red.) Livslön - välja studier, arbete, familj,, 111017

Livslön välja, studier, arbete, familj Lena Granqvist (red.) Livslön - välja studier, arbete, familj,, 111017 Livslön välja, studier, arbete, familj Lena Granqvist (red.) Livslön - välja studier, arbete, familj,, 111017 Innehåll 1. Den obekväma livslönen ett begrepp med många aspekter (Gunnar Wetterberg) 2. Lönestrukturen

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Sammanfattning. Rapportens syfte

Sammanfattning. Rapportens syfte Sammanfattning En viktig källa till information om utvecklingen av kunskaper och färdigheter i den svenska skolan är de återkommande internationella jämförande studierna. Dessa studier har under 2000-talet

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt DET GÅR ATT MILDRA KRISENS EFFEKTER Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt Roger Mörtvik Globaliseringen flyttar jobb och investeringar Sedan Kinas, Indiens och Rysslands

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Laboration 3: Enkel linjär regression och korrelationsanalys

Laboration 3: Enkel linjär regression och korrelationsanalys STOCKHOLMS UNIVERSITET 13 februari 2009 Matematiska institutionen Avd. för matematisk statistik Gudrun Brattström Laboration 3: Enkel linjär regression och korrelationsanalys I sista datorövningen kommer

Läs mer

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, VT2014 2014-05-26 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Arbetsmarknadsreformer och lönebildning i Sverige. Lars Calmfors UCLS: Konferens om lönebildning 21 oktober 2013

Arbetsmarknadsreformer och lönebildning i Sverige. Lars Calmfors UCLS: Konferens om lönebildning 21 oktober 2013 Arbetsmarknadsreformer och lönebildning i Sverige Lars Calmfors UCLS: Konferens om lönebildning 21 oktober 2013 Publikationer Bennmarker, H., L. Calmfors och A. Larsson, Wage formation and the Swedish

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen Statistiska Institutionen Handledare: Rolf Larsson Kandidatuppsats VT 2013 Den svenska arbetslöshetsförsäkringen En undersökning av skillnaden i genomsnittligt antal ersättningsdagar som kvinnor respektive

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året RAKS (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis 2. Försörjningsaktiviteter under året Anknytning till förvärvsarbete Alla arbetsgivare lämnar in kontrolluppgifter

Läs mer

Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten?

Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten? Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten? av Anders Forslund 2014-01-10 Sammanfattning [Klicka och skriv sammanfattningen] IFAU - [Klicka och skriv titel] 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2

Läs mer

Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936)

Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936) YTTRANDE 10 maj 2011 Dnr. 6-10-11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936) KONJUNKTURINSTITUTETS SAMLADE BEDÖMNING

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner

Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för personalvetare... 2 Kort om löner... 5 De senaste årens

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Arbetskraftsreserven. På toppen av en högkonjunktur?

Arbetskraftsreserven. På toppen av en högkonjunktur? Arbetskraftsreserven På toppen av en högkonjunktur? Sysselsättningsökningen under de senaste tre åren har varit mycket stark ungefär 220 000 jobb har tillkommit netto 1. Trots detta har bara 40 procent

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet Till EU projektet Best Agers Bakgrund Läser psykologi på Luleå Tekniska Universitet I höstas valde jag inriktningen utredning Då kom förfrågan av lanstinget

Läs mer