En fördjupad redovisning av studietider i sfi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En fördjupad redovisning av studietider i sfi"

Transkript

1 PM 1 (15) En fördjupad redovisning av studietider i sfi Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 2 Sfi-elevernas studietider Deltagare 2003/ Deltagare utan tillfälliga studieuppehåll läsåren 2002/ / Studietidens längd med avseende på olika bakgrundsfaktorer Kön, bosättningsgrund samt ålder Utbildningsbakgrund och studievägar Läs- och skrivinlärning Modersmål 10 4 Studietid för olika grupper En indelning i tre grupper Många avslutare lämnar sfi utan betyg Arbete den troligaste förklaringen Högre andel nyanlända flyktingar bland fortsättarna och andelen kvinnliga deltagare högst i gruppen avbrytare En sammanfattande jämförelse 15

2 PM 2 Sammanfattning Statskontoret har utifrån sin rapport Sfi resultat, genomförande och lärarkompetens (Statskontoret 2009:2) analyserat ytterligare information om deltagarnas studietider. I korthet kan Statskontorets resultat sammanfattas enligt följande. Hur lång tid återfinns deltagare i sfi Under läsåret 2003/04 registrerades nybörjare i sfi. Efter fyra år kvarstod av dessa i sfi, vilket motsvarar 9 procent av det totala antalet nybörjare. Andelen deltagare i sfi som återfinns som registrerade efter en viss tid skiljer sig inte nämnvärt för läsåren 2003/ /07. Deltagare som påbörjade sfi 2002/03 och 2003/04 kvarstår dock något längre i sfi. Det tyder på att genomströmningen ökat under senare år. Nästan hälften av deltagarna som påbörjade sfi 2003/04 45 procent avslutade sfi inom ett år. Fyra av tio av dessa deltagare avslutade sfi utan att ha fullföljt någon kurs med godkänt betyg. Deltagare som deltog i sfi längre än ett år avslutade också sfi utan att fullfölja någon kurs med godkänt betyg. Andelen var dock lägre och varierar omkring 25 procent. Hur olika bakgrundsfaktorer påverkar studietiden Deltagare med längre studietider skiljer sig i olika avseenden från läsårskullen som helhet. Kvinnornas andel ökar efter hand från 58 procent till 72 procent efter fyra år. Andelen nyanlända flyktingar ökar något det första året men minskar därefter. Tidiga kontakter med arbetsmarknaden tycks öka sannolikheten att deltagare avbryter sfi. Deltagare som avslutar sfi utan att fullfölja med godkänt betyg på någon kurs har i högre utsträckning arbetsgivaruppgifter än deltagare som fullföljer med godkänt betyg. Det gäller dock i första hand manliga deltagare. Deltagare med långa studietider finns framför allt på studieväg 1 och 2. Av samtliga elever började 56 procent på studieväg 1 eller 2. Bland deltagare med en studietid på över fyra år utgjorde elever på dessa två studievägar 92 procent. Deltagare med längre studietider har i allmänhet kortare utbildning än årskullen som helhet. 32 procent av dem som påbörjade sfi 2003/04 hade högst nio års tidigare utbildning. Efter fyra år uppgick motsvarande andel till 58 procent av dem som återfanns i sfi.

3 PM 3 Deltagare i läs- och skrivinlärning skiljer sig inte nämnvärt från övriga deltagare i fråga om hur länge man återfinns i sfi. Vissa modersmål är överrepresenterade bland deltagare med längre studietider. Efter fyra år dominerar deltagare med modersmålen arabiska, somaliska, kurdiska samt thailändska. Dessa modersmål svarar för 53 procent av den grupp deltagare som finns kvar i sfi efter fyra år. I årskullen 2003/04 som helhet utgör de 32 procent.

4 PM 4 1 Inledning I denna PM redovisar Statskontoret hur länge eleverna deltar i sfi. Statskontoret utvärderade på regeringens uppdrag sfi under 2008 (Sfi resultat, genomförande och lärarkompetens, Statskontoret 2009:2). Statskontoret analyserade bland annat deltagarnas resultat och hur lång tid man i genomsnitt deltog i sfi. I denna PM redovisar Statskontoret ytterligare information som rör deltagarnas studietider. I huvudsak är det två frågor som denna PM belyser: 1. Hur lång tid deltar elever i sfi? 2. Hur påverkar olika bakgrundsfaktorer (kön, utbildningsbakgrund, modersmål, kontakt med arbetsmarknaden) studietiden? Vi följer deltagarna över tiden. För varje år redovisar Statskontoret samtliga deltagare som då fortfarande är kvar i sfi. 1 Syftet är att visa hur deltagargruppen ser ut ett år, två år osv. efter det att gruppen påbörjat sfi och hur gruppens sammansättning förändras över tiden. En person förekommer således i redovisningen för alla år som han eller hon deltar i sfi. Statskontorets redovisning avser i första hand nybörjare som påbörjade sfi under läsåret 2003/04. Redovisningen bygger på uppgifter från Skolverkets register för sfi. Uppgifter om deltagande sträcker sig fram till den 30 juni Redovisningen baseras också på uppgifter från SCB om sysselsättning. I kapitel 2 och 3 skildras utvecklingen för populationen som helhet. I kapitel 4 redovisar vi också studietiden och faktorer som påverkar denna för olika grupper av studerande. 1 En deltagare kan vara inskriven under flera läsår (och kan ha gjort flera avbrott under sin studietid) och räknas som nybörjare det läsår deltagaren haft sin första kursstart i sfi. Samma deltagare kan återfinnas i flera kolumner.

5 PM 5 2 Sfi-elevernas studietider Redovisningen i detta kapitel omfattar nybörjare för läsåret 2003/04. För att få en uppfattning om övriga läsår, redovisas även nybörjare som påbörjade sfi under vårterminen 2003 samt läsåren 2004/ / Deltagare 2003/04 I diagram 1 redovisas hur stor andel av nybörjarna 2003/04 som kvarstod i sfi efter ett visst antal år. Efter fyra år kvarstod av nybörjarna i sfi, vilket motsvarar 9 procent av det totala antalet nybörjare 2003/04 som uppgick till personer i sfi. Av dessa fanns deltagare kvar i registret minst ett år senare av dessa deltagare återfanns i registret minst två år senare. Diagram 1. Andel deltagare som kvarstår i sfi efter viss tid (nybörjare 2003/04) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Påbörjade sfi 03/04 Ett år Två år Tre år Fyra år Uppgifter om deltagande sträcker sig fram till den 30 juni 2008 Statskontoret har även information om studierna fem år efter studiestarten för nybörjarna år 2002/03. 5 procent av dessa kvarstod då i sfi. 3 Den avtagande trenden tycks därmed fortsätta. I diagram 2 visas antalet deltagare som kvarstår i sfi efter en viss tid inklusive och exklusive studieuppehåll (diagram 1 redovisade studietid 2 Den 1 januari 2003 har valts som utgångspunkt eftersom den nya kursplanen infördes vid denna tidpunkt. 3 Uppgifterna avser enbart deltagare som påbörjade sfi vårterminen 2003.

6 PM 6 inklusive studieuppehåll). Den övre linjen visar hur många av de ursprungliga deltagarna som fortfarande är kvar i sfi inklusive deltagare som för tillfället har gjort avbrott. Den undre linjen visar hur många deltagare som faktiskt var registrerade i sfi vid en viss tidpunkt, exklusive de personer som gjort avbrott eller studieuppehåll. Diagram 2: Antal deltagare som kvarstår i sfi efter viss tid, inklusive respektive exklusive deltagare med studieuppehåll (nybörjare 2003/04) 20, ,000 Antal kvarstående 12,000 8, , År efter studiestart Efter ett år kvarstod deltagare i sfi. Endast av dessa var registrerade i sfi 365 dagar efter studiestart. Öriga personer hade gjort uppehåll i studierna. Att dessa personer hade gjort ett tillfälligt studieuppehåll, och inte slutgiltigt avbrutit studierna är möjligt att konstatera då de åter registrerar sig i sfi vid ett senare tillfälle. Eftersom avbrotten kan sträcka sig över ett eller flera år krävs en längre uppföljningstid för att kunna konstatera att en person återupptagit studier i sfi. Om den tidpunkt då en deltagare återupptar studierna ligger utanför vår uppföljningsperiod kommer denna deltagare (som gjort ett tillfälligt avbrott) att bokföras som att han eller hon avslutat sina studier vid tidpunkten för avbrottet. Detta innebär att ju kortare uppföljningsperioden är, desto större andel av deltagarna kommer att redovisas som att de avslutat studierna under de inledande åren. Det är därför inte lämpligt att jämföra studietid som även avser deltagare med studieuppehåll för olika årskullar utifrån olika långa

7 PM 7 uppföljningsperioder. För att få en fingervisning om skillnader i studietid mellan olika årskullar kan man däremot jämföra studietid för deltagare som faktiskt är registrerade i sfi vid en viss tidpunkt och som inte gjort uppehåll i studierna. En sådan jämförelse görs i följande avsnitt. Man bör dock hålla i åtanke att jämförelsen ändå kan halta, om dynamiken för studieavbrott och studieuppehåll förändras över tid. En sådan förändring kan tyda på att deltagare som påbörjar sfi under olika år inte är helt jämförbara. 2.2 Deltagare utan tillfälliga studieuppehåll läsåren 2002/ /07 I tabell 2 redovisas deltagare som inte avbrutit eller gjort tillfälliga uppehåll i sfi vid den tidpunkt under läsåret som uppgifterna rapporterats i Skolverkets register. Diagrammet visar antalet deltagare som är registrerade i sfi vid en viss tidpunkt. Uppgifterna redovisas separat för olika årskullar nybörjare. Vid en jämförelse av andelen kvarstående deltagare ett och två år efter påbörjade studier, förefaller det som om framför allt läsårskullen 2002/03, men i viss mån också läsårskullen 2003/04 kvarstår i studier under längre tid än de senare läsårskullarna. För de senare läsåren är det procentuellt färre som kvarstår i sfi ett respektive två år efter det att nybörjarna påbörjade sfi. Tabell 2: Läsår 02/03* 03/04 04/05 05/06 06/07 Antal och andel deltagare som kvarstår i sfi, fördelat på första läsår i sfi (endast deltagare som ej gjort studieavbrott eller studieuppehåll vid läsårsvis rapportering i Skolverkets register) Kvarstår i sfi efter antal år, antal och andel (%) Påbörjade sfi under resp läsår Ett år Två år Tre år Fyra år Fem år (49%) (25%) (15%) (9%) (4%) (44%) (22%) (12%) (7%) (42%) (20%) (9%) (44%) (17%) (43%) Uppgifter om deltagande sträcker sig fram till den 30 juni För läsåret 2002/03 redovisas enbart deltagare som påbörjade sfi vårterminen 2003.

8 PM 8 3 Studietidens längd med avseende på olika bakgrundsfaktorer Statskontoret har studerat vilka deltagarna är som återfinns i sfi med avseende på olika faktorer som exempelvis kön och utbildningsbakgrund. Det finns inga större skillnader mellan läsåren. Därför redovisar Statskontoret enbart resultaten för nybörjare läsåret 2003/ Kön, bosättningsgrund samt ålder Av tabell 3 framgår bland annat att andelen kvinnliga deltagare ökar med längre studietid. 58 procent av samtliga nybörjare var kvinnor. Fyra år senare var andelen 72 procent. Män ser alltså ut att avsluta sina sfi-studier snabbare än kvinnor. Andelen nyanlända flyktingar ökar något från 19 procent efter ett år till 21 procent, men avtar sedan. Fyra år efter påbörjade studier uppgår denna andel till 13 procent. Med andra ord, nyanlända flyktingar kvarstår inledningsvis i hög utsträckning i sfi men avslutar därefter sina studier i snabbare takt än övriga grupper. En trolig förklaring är att den statliga introduktionsersättningen sätter gränser för hur länge man förväntas delta i sfi. 4 Genomsnittsåldern varierar endast marginellt mellan deltagare som deltar i sfi under olika lång tid. Tabell 3. Andel kvinnliga deltagare respektive nyanlända flyktingar samt medelålder för deltagare som kvarstod i sfi efter ett visst antal år (deltagare som påbörjade sfi läsår 2003/04) Kvarstår i sfi efter antal år (%) Variabel Alla som påbörjar sfi läsåret Ett år Två år Tre år Fyra år 2003/04 Andel kvinnliga deltagare Andel nyanlända flyktingar Ålder, genomsnitt Deltagare som är bosatta som nyanlända flyktingar har rätt till introduktionsersättning. Den statliga ersättningen till kommunerna utgår under två år. Kommunerna bestämmer själv med utgångspunkt i förordningen (1990:927) om introduktionsersättning om hur länge deltagare i sfi ska vara berättigade till introduktionsersättning.

9 PM Utbildningsbakgrund och studievägar Deltagare med kort utbildning är överrepresenterade bland deltagare med långa studietider (tabell 4). Deltagare med högst nio års tidigare utbildning utgjorde 2003/04 32 procent av samtliga nybörjare. Fyra år senare uppgick denna grupp till 58 procent av dem som kvarstod i sfi. Tabell 4. Andel deltagare som kvarstår i sfi efter ett visst antal år, fördelat på utbildningsbakgrund (deltagare som påbörjade sfi läsår 2003/04) Antal års utbildning (ej sfi) Alla som påbörjar sfi läsåret 2003/04 Kvarstår i sfi efter antal år (%) Ett år Två år Tre år Fyra år Totalt Liknande förhållande gäller deltagare fördelat på studievägar (tabell 5). 44 procent av samtliga deltagare började på studieväg 3. Efter fyra år var andelen endast 8 procent. Andelen deltagare som återfinns i sfi och som började sfi på studieväg 1 har däremot fördubblats, från 19 till 42 procent. En orsak till denna skillnad är att deltagare på studieväg 3 endast har en eller två kurser att genomgå för att slutföra sfi. Deltagare på studieväg 1 och 2 behöver läsa fler kurser för att slutföra sfi t.o.m. kurs D. Tabell 5. Andel deltagare som kvarstår i sfi efter ett visst antal år, fördelat på första studieväg i sfi (deltagare som påbörjade sfi läsår 2003/04) Kvarstår i sfi efter antal år (%) Alla som påbörjar sfi läsåret 2003/04 Första studieväg Ett år Två år Tre år Fyra år Totalt

10 PM Läs- och skrivinlärning Nio procent av nybörjarna 2003/04 deltog i läs- och skrivinlärning (tabell 6). På studieväg 1 var andelen 24 procent. Andelen avtar efter två år. En möjlig förklaring är att personer med flyktingstatus är överrepresenterade bland dem som genomgått läs- och skrivinlärning. I Statskontorets utvärdering från 2009 framgick att andelen nyanlända flyktingar var 16 procent jämfört med 8 procent för övriga nybörjare 2003/04 bland dem som deltar i läs- och skrivinlärning. 5 Tabell 6. Andel deltagare i läs- och skrivinlärning som kvarstår i sfi efter ett visst antal år, fördelat på första studieväg i sfi (deltagare som påbörjade sfi läsår 2003/04) Kvarstår i sfi efter antal år (%) Alla som påbörjar sfi läsåret 2003/04 Första studieväg Ett år Två år Tre år Fyra år Totalt Modersmål Efter fyra år dominerar deltagare med arabiska, somaliska, kurdiska eller thailändska som modersmål (tabell 7). Dessa fyra grupper utgjorde drygt hälften (53 procent) av dem som finns kvar i sfi efter fyra år. Av samtliga nybörjare uppgick dessa grupper till 32 procent av deltagarna. 5 Statskontoret (2009). Skolverkets register för sfi som utgör underlag för redovisningen i denna PM

11 PM 11 Tabell 7. Andel deltagare som kvarstår i sfi efter ett visst antal år, fördelat på modersmål (deltagare som påbörjade sfi läsår 2003/04) Modersmål Kvarstår i sfi efter antal år (%) Alla som påbörjar sfi läsåret 2003/04 Ett år Två år Tre år Fyra år Arabiska Bosniska/Kroatiska/Serbiska Engelska Nord- o Sydkurdiska Persiska Ryska Somaliska Spanska Thailändska Turkiska Övriga Totalt

12 PM 12 4 Studietid för olika grupper I syfte att sammanfatta resultaten i kapitel 3 och fördjupa vår redovisning av studietider har vi i detta kapitel delat deltagarna i grupper beroende på hur länge de studerar i sfi. Dessa grupper skiljer sig åt i förutsättningar och villkor. Vi redovisar deras studietid och hur olika faktorer påverkar deras studietid En indelning i tre grupper Avslutare Den första gruppen är deltagare som avlutar sina studier redan inom något år. Denna grupp består till stor del av personer med eftergymnasial utbildning från Västeuropa, USA och andra länder som ligger språkligt och institutionellt nära Sverige. I denna grupp finns också deltagare med eftergymnasial utbildning från språkområden som arabiska och persiska. Vi avgränsar denna grupp avslutarna till att omfatta deltagare som avslutar sina studier inom ett år. Avslutarna uppgår till 45 procent av deltagarna som påbörjade sfi under 2003/04. Andelen kvinnliga deltagare uppgår till 54 procent. Fortsättare Den andra gruppen består av personer som behöver längre tid för att tillägna sig svenska, eller för att hitta alternativ till studierna. Denna grupp fortsättarna omfattar deltagare som använder mer än ett år för sina studier. Fortsättarna uppgår till 42 procent av deltagarna som påbörjade sfi under 2003/04. Andelen kvinnliga deltagare uppgår till 59 procent. Avbrytare Den tredje gruppen är personer som av olika skäl gjort avbrott i studierna under en längre period ett eller flera år och som senare återtar studier i sfi. Genom avbrottet kommer tiden i sfi i många fall att sträckas ut över tre, fyra år. Vi avgränsar denna grupp avbrytarna till elever som gjort ett avbrott om ett år eller mer. Avbrytarna uppgår till 13 procent av deltagarna som påbörjade sfi under 2003/04. Andelen kvinnliga deltagare uppgår till 69 procent. 4.2 Många avslutare lämnar sfi utan betyg Av diagram 3 framgår att en betydande andel avslutar sfi utan att ha fullföljt någon kurs. Det gäller i första hand gruppen avslutare, dvs. deltagare som avslutar sfi inom ett år. 6 Redovisningen avser nybörjare för läsåret 2003/04.

13 PM 13 Drygt 40 procent av denna grupp avslutar sfi utan att ha fullföljt någon kurs. Merparten av dessa, närmare sju av tio, avslutar sfi redan under första halvåret. En viss andel av dem som fortsätter sfi efter minst ett år (avser både fortsättare och avbrytare ), avslutar också utan att fullfölja någon kurs. Andelen varierar omkring knappt 25 procent. Diagram 3 Antal deltagare som fullföljer respektive inte fullföljer minst en kurs fördelat efter antal år i sfi (deltagare som påbörjade sfi läsår 2003/2004) Ej fullföljt någon kurs Fullföljt minst en kurs 0-1 år 1-2 år 2-3 år år 4 - år 4.3 Arbete den troligaste förklaringen 7 Statskontoret har tidigare konstaterar i en analys av okända avbrottsorsaker att den vanligaste orsaken till avbrott av allt att döma är att deltagarna arbetar i stället. 8 Det bekräftas också i denna analys. Som framgår av tabell 8 finns det i högre grad arbetsgivaruppgifter för deltagare som avslutar sfi innan de fullföljt sfi med godkänt betyg på en kurs (36 procent) än för deltagare som inte fullföljer (24 procent). Det gäller inte enbart under det första året även om andelen är högre än övriga år utan samtliga år. I varje intervall i tabellen uppvisar deltagare med ingen kurs fullföljd en högre andel med arbetsgivaruppgift än deltagare med minst en kurs fullföljd. 7 Se även Statskontorets PM Inkomst, försörjningsstöd och sysselsättning ( ). 8 Sfi resultat, genomförande och lärarkompetens, Statskontoret 2009:2

14 PM 14 Tabell 8. Tidpunkt då sfi avslutas Andel deltagare (%) med arbetsgivaruppgift under det år sfi påbörjades (deltagare som påbörjade sfi läsår 2003/2004) Minst en kurs Varar Varav män Ingen kurs Varav Varav män fullföljd kvinnor fullföljd kvinnor 0 1 år år år år år Samtliga Källa: Statskontorets bearbetning av Skolverkets och SCB:s statistik Tidiga kontakter med arbetsmarknaden tycks öka sannolikheten att deltagarna avbryter sfi. Det innebär dock inte att alla som avslutar sfi utan godkänt på någon kurs väljer att arbeta. Det finns en tydlig skillnad i fråga om kön. Den totala andelen män med arbetsgivaruppgift är 50 procent högre i gruppen som avbryter sfi utan fullfölja med godkänt på någon kurs än gruppen som fullföljer med godkänt betyg. För kvinnliga deltagare är skillnaden betydligt mindre, vilket skulle kunna tala för att deras avbrott i allmänhet är föranlett av andra orsaker. I PM om studieavbrott i sfi (datum) lämnas en redovisning av studietider i relation till olika registrerade avbrottsorsaker. Bland annat framgår att studieuppehåll som rör graviditet/barnledighet utgör tillsammans med arbete de främsta orsakerna till studieuppehåll. 4.4 Högre andel nyanlända flyktingar bland fortsättarna och andelen kvinnliga deltagare högst i gruppen avbrytare När det gäller hur andelen nyanlända flyktingar varierar mellan grupperna framgår det av tabell 9 att denna andel är överrepresenterad bland fortsättarna och underrepresenterad i såväl bland avslutarna och avbrytarna. Det förklaras antagligen av att den statliga introduktionsersättningen sätter gränser för hur länge man förväntas delta i sfi. Denna ersättning utgår till kommunerna under två år. Gruppen avslutare lämnar sfi redan inom ett år och gruppen avbrytare avslutar sfi senare än två år. Andelen kvinnliga deltagare är högst i gruppen avbrytare.

15 PM 15 Tabell 9 Andel flyktingar, andel kvinnor och antal utbildningsår (median), efter grupp (deltagare som påbörjade sfi läsår 2003/2004) Grupp Andel flyktingar, Procent Andel kvinnor, Procent Avslutarna Fortsättarna Avbrytarna Samtliga Antal utbildningsår, Median En sammanfattande jämförelse Avslutare och fortsättare Om vi jämför gruppen avslutare med gruppen fortsättare framgår att fortsättarna i allmänhet har färre års tidigare utbildning och andelen kvinnliga deltagare är högre. Fortsättarna verkar i mindre utsträckning ha haft kontakt med arbetsmarknaden och fullföljer i högre utsträckning sina studier till godkänt på åtminstone någon kursnivå. En förklaring kan vara att fortsatta studier väger tyngre än andra alternativ; otillräckliga kunskaper i svenska minskar möjligheterna till arbete. Inom gruppen fortsättare finns en stor spännvidd i studietiden, från drygt ett år till fyra år eller längre. Skillnaderna mellan grupperna avslutare och fortsättare blir allt mer koncentrerade ju längre tid en deltagare läser sfi. Andelen kvinnliga deltagare är högre, den genomsnittliga utbildningsnivån lägre och koncentrationen till vissa språkområden ökar, även om variationen fortfarande är betydande. Däremot avtar andelen med flyktingstatus ganska snart efter de första åren. Avslutare och avbrytare De skillnader vi kan iaktta mellan fortsättarna och avslutarna finns också mellan avslutarna och avbrytarna, men mer accentuerade. Det innebär att avbrytarna är kraftigt överrepresenterade i vissa grupper. Gruppen avbrytare omfattar 13 procent av eleverna i den aktuella årskullen, men är överrepresenterad bland kvinnliga deltagare och deltagare med färre års tidigare utbildning.

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Enheten för utbildningsstatistik 2007-05-03 1 (6) Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Denna promemoria avser elever som varit inskrivna i svenskundervisning för invandrare (sfi) någon gång

Läs mer

Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5)

Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5) 1 (13) Statskontoret PM (2009) Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5) I denna promemoria redovisas resultat och avbrott inom sfi, samt hur detta varierar mellan deltagare som avbryter

Läs mer

Studieavbrott i sfi. 1 Inledning

Studieavbrott i sfi. 1 Inledning PM 1 (6) Studieavbrott i sfi 1 Inledning Statskontoret utvärderade på regeringens uppdrag sfi under 2008 (Sfi resultat, genomförande och lärarkompetens, Statskontoret 2009:2). Statskontoret analyserade

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen

Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen Redovisning av regeringsuppdrag Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr (71-2011:952) Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen Dnr U2011/3405/S Härmed redovisas uppdraget

Läs mer

11 Svenska för invandrare (sfi)

11 Svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 200 Svenska för invandrare (sfi) Svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 94. Studietid för elever som avslutat, avbrutit eller fortsätter utbildningen

Läs mer

Vuxenutbildning Svenska för invandrare. Är ditt vetande ingenting värt, om inte någon annan vet att du vet det? Persius Flaccus, e.kr.

Vuxenutbildning Svenska för invandrare. Är ditt vetande ingenting värt, om inte någon annan vet att du vet det? Persius Flaccus, e.kr. Är ditt vetande ingenting värt, om inte någon annan vet att du vet det? Persius Flaccus, 34 62 e.kr. Foto: Anna Holmquist Vuxenutbildning Svenska för invandrare 330 Sverige har, i likhet med de flesta

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 11 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 218 Kommentarer till statistiken... 219 11.1 som

Läs mer

11 Svenska för invandrare (sfi)

11 Svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svenska för invandrare (sfi) 11 Svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 200 Kommentarer till statistiken... 201 11.1 som deltar i sfi kalenderåren

Läs mer

12 Svenska för invandrare (sfi)

12 Svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2007 Svenska för invandrare (sfi) 12 Svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken...170 12.1 Antal elever i sfi, andel kvinnor, andel elever i kurser efter utbildningsanordnare,

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 11 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 220 Kommentarer till statistiken... 221 11.1 som

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Anmälan av Uppföljning av sfi-studerande

Anmälan av Uppföljning av sfi-studerande Arbetsmarknadsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-08-14 Handläggare Leif Styfberg Telefon: 08-508 35 500 Till Arbetsmarknadsnämnden den 26 augusti 2014 Ärende 8 Anmälan av Uppföljning av sfi-studerande

Läs mer

12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish tuition for immigrants

12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish tuition for immigrants 12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish tuition for immigrants Sida/ Page Tabell/ Table 176 Inledning Introduction 178 12.1 Antal elever i sfi, andel kvinnor, andel ele- Number of students, percentage

Läs mer

Sfi resultat, genomförande och lärarkompetens

Sfi resultat, genomförande och lärarkompetens 2009:2 Sfi resultat, genomförande och lärarkompetens En utvärdering av svenska för invandrare MISSIV DATUM DIARIENR 2009-02-05 2008/45-5 ERT DATUM 2008-02-14 2008-11-27 ER BETECKNING U2008/1046/SV U2008/7760/SV

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish for immigrants

12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish for immigrants 12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish for immigrants Sida/ Page Tabell/ Table 196 Inledande text Text 198 12.1 Antal elever i sfi, andel kvinnor, andel ele- Number of students, percentage of women, ver

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 KM Sjöstrand 2010-02-21 Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet i juni 2007. Under 2007 var verksamheten öppen för ungdomar

Läs mer

12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish tuition for immigrants

12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish tuition for immigrants Utbildningsstatistisk årsbok 2006 Tabeller Svenska för invandrare (sfi) 12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish tuition for immigrants Sida/ Page Tabell/ Table 178 Inledning Introduction 180 12.1 Antal

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

RAPPORT. Sweco Strategy AB. Uppföljning av sfi-studerande 2008 och 2010 inom SFI Stockholm. Rapport Patrik Waaranperä

RAPPORT. Sweco Strategy AB. Uppföljning av sfi-studerande 2008 och 2010 inom SFI Stockholm. Rapport Patrik Waaranperä Rapport 2014-07-31 Sweco Strategy AB Patrik Waaranperä Stockholms stads Arbetsmarknadsförvaltning Uppföljning av sfi-studerande 2008 och 2010 inom SFI Stockholm Stockholm 2014-07-31 Sweco Strategy AB 1

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Komvux och sfi: uppgifter i den nationella uppföljningen. Att hitta fram med rätt siffror

Komvux och sfi: uppgifter i den nationella uppföljningen. Att hitta fram med rätt siffror Komvux och sfi: uppgifter i den nationella uppföljningen Att hitta fram med rätt siffror Efterfrågade uppgifter Statistiken tas fram av SCB på uppdrag av Skolverket och används av Skolverket årlig officiell

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10.1 Utredningen om tidsbegränsad sfi Regeringen tillsatte i december 2009 en utredning som bl.a. skulle föreslå hur en tidsbegränsning av studier inom sfi skulle kunna

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008 KM Sjöstrand 2009-02-01 Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni 2007 31 december 2008 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Utresande studenter statistikutveckling

Utresande studenter statistikutveckling Norra Tjärngatan 2, SE-851 82 Sundsvall, Sweden Tfn/Phone: +46 60 18 60 00 Fax: +46 60 18 61 93 csn@csn.se, www.csn.se Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015

Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015 Maj 2015 Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Temablad 2009:1. Tema: Utbildning. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildning och forskning

Temablad 2009:1. Tema: Utbildning. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildning och forskning Temablad 2009:1 Tema: Utbildning Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildning och forskning Temablad 2009:1 Tema: Utbildning Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Statistiska

Läs mer

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 20.4 Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram Regeringens förslag: För behörighet till ett yrkesprogram ska det krävas godkända betyg i svenska, engelska,

Läs mer

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1(6) PCA/MIH Johan Löfgren 2016-11-10 Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1 Inledning Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar varje år statistik över elevprestationer

Läs mer

Uppföljning vuxenutbildning mars

Uppföljning vuxenutbildning mars ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hellstrand Eva Datum 217-3-22 Diarienummer AMN-217-95 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning vuxenutbildning mars Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Redovisning av försöksverksamheten med sfi-bonus

Redovisning av försöksverksamheten med sfi-bonus Integrations och jämställdhetsdepartementet 13 33 Stockholm 211323 1 (6) Dnr 211:13 Redovisning av försöksverksamheten med sfibonus Bakgrund Regeringen gav den 7 maj 29 Skolverket i uppdrag att förbereda

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2011 UF0108

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2011 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-06-28 1(14) Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2011 UF0108 I denna beskrivning redovisas först administrativa

Läs mer

RAPPORT Nära examen. En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen

RAPPORT Nära examen. En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen RAPPORT 461 217 Nära examen En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen Nära examen En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis

Läs mer

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Statskontorets regressionsanalyser (Dnr 2008/45-5)

Statskontorets regressionsanalyser (Dnr 2008/45-5) 1 (22) Statskontoret PM (2009) Statskontorets regressionsanalyser (Dnr 2008/45-5) I denna bilaga återges de regressionsanalyser och beskrivningar som konsulten Karl-Martin Sjöstrand utfört och författat

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Margareta Sundin Utredare 20141120 Sid 1 Innehåll Bakgrund... 1 Elever med annat modersmål än svenska... 1 Vad säger nationella styrdokument?...

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare: elever, deltagare och utbildningsresultat 2010 UF0108

Svenskundervisning för invandrare: elever, deltagare och utbildningsresultat 2010 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2011-05-23 1(8) Svenskundervisning för invandrare: elever, deltagare och utbildningsresultat 2010 UF0108 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Vad tycker deltagarna om samhällsorienteringen?

Vad tycker deltagarna om samhällsorienteringen? Vad tycker deltagarna om samhällsorienteringen? Sammanställning av intern uppföljning av samhällsorienteringen i Göteborgs Stad för höstterminen 2013 Syfte med sammanställningen Detta är en sammanställning

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2011 UF0108

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2011 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-06-28 1(9) Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2011 UF0108 I denna beskrivning redovisas först administrativa

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna 2010-05-18 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, andra halvåret 2016

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, andra halvåret 2016 Januari 2017 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, andra halvåret 2016 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 februari 2017 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2010-02-26 1(7) Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Integrationsverkets förslag till uppföljningar av kommunernas insatser för nyanlända invandrare

Integrationsverkets förslag till uppföljningar av kommunernas insatser för nyanlända invandrare Integrationsverkets förslag till uppföljningar av kommunernas insatser för nyanlända invandrare INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2001:1 ISSN 1651-5676 Förslag 1(3) 2001-03-28 INT-11-00-407 Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

V x u enutbildning 292

V x u enutbildning 292 292 Vuxenutbildning Ähhh jag vill bli ähhh restaurangrecencent. Just det, restaurangrecencent vill jag bli! Anna, 30 år, företagshandläggare Är nöjd med det jag gör idag även om jag skulle vilja bli sjökapten

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

Nyanländas etablering en investering för framtiden. Kontakt:

Nyanländas etablering en investering för framtiden. Kontakt: Nyanländas etablering en investering för framtiden Kontakt: bjorn.andersson@skl.se karin.perols@skl.se Nyckeltal för integration Syfte: Att ge kommunernas politiker och tjänstemän ett underlag som kan

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2013

Övergångar från gymnasium till högskola 2013 FS 14:7 14-11-25 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 13 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

Studiemedelstagare som avbryter komvuxstudier Orsaker och konsekvenser

Studiemedelstagare som avbryter komvuxstudier Orsaker och konsekvenser Studiemedelstagare som avbryter komvuxstudier Orsaker och konsekvenser CSN, rapport 2016:3 Diarienummer 2015-219-8927 Studiemedelstagare som avbryter komvuxstudier 3 4 Diarienummer 2015-219-8927 Innehåll

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning och Svenska för invandrare (sfi) verksamhetsåret 2010/2011 Komvux Malmö Centrum

Kommunal vuxenutbildning och Svenska för invandrare (sfi) verksamhetsåret 2010/2011 Komvux Malmö Centrum Kommunal vuxenutbildning och Svenska för invandrare (sfi) verksamhetsåret 2010/2011 Komvux Malmö Centrum Tabell 1 Verksamhet Produktion och deltagare Antal Antal helårsplatser Antal studerande Antal producerade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Begäran om medel för insatser i samband med mottagande av flyktingbarn, anhöriginvandring samt övrig invandring

Begäran om medel för insatser i samband med mottagande av flyktingbarn, anhöriginvandring samt övrig invandring TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2013-09-19 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-335 Klas Lind, Sofia Lagerberg, Margareta Edvardsson, Eva Holm BIN 2013-233 Dnr KS Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Begäran om

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Nybörjarstudenterna vid Medicinska fakulteten H2003

Nybörjarstudenterna vid Medicinska fakulteten H2003 Nybörjarstudenterna vid Medicinska fakulteten H23 A.Arstam/L. Nord november 24 1 Kommentarer till statistiken 341 enkäter har besvarats av våra studenter vid medicinska fakulteten fördelade enligt nedan.

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 11 april 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 326 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 572. Således en minskning

Läs mer

Innehåll. Innehåll...3. Sammanfattning...7

Innehåll. Innehåll...3. Sammanfattning...7 Innehåll Innehåll...3 Sammanfattning...7 1 Författningsförslag...9 1.1 Förslag till lag om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare...9 1.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Delrapport Kom i Jobb

Delrapport Kom i Jobb Delrapport Kom i Jobb Juni 216 Estimatum Konsult Bakgrund och inledning I april 213 lämnades en rapport Öka antalet yrkesarbetande i Kristinehamn till kommunstyrelsen. Tanken bakom rapporten var att skriva

Läs mer

Strömmen av flyktingar till kommunen minskar och trenden har vänt ner

Strömmen av flyktingar till kommunen minskar och trenden har vänt ner Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:11 Strömmen av flyktingar till kommunen minskar och trenden har vänt ner Efter rekordnivåerna för mottagna flyktingar i Linköpings kommun kommer

Läs mer

Gymnasieskolans slutbetyg 2002 - en beskrivande analys av resultaten

Gymnasieskolans slutbetyg 2002 - en beskrivande analys av resultaten 1 (15) Resultatuppföljning Gymnasieskolans slutbetyg 2 - en beskrivande analys av resultaten Vårterminen 2 fick gymnasieelever för sjätte gången slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.

Läs mer

Betänkande av utredningen om tidsbegränsad SFI Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19

Betänkande av utredningen om tidsbegränsad SFI Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Stadsledningskontoret 2011-09-10 Dnr: 2011/323-ks Ami Netzler Telefon: 021-392502 E-post: ami.netzler@vasteras.se Kommunstyrelsen Delges Betänkande av utredningen om tidsbegränsad

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Bilaga 1 Till Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 S K A RAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Bilaga 1 till Samverkansavtalet för Skaraborgs vuxenutbildning

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Jämförande studie AKU och Af Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) och Arbetsförmedlingens (Af) arbetslöshetsstatistik 2015 En jämförande studie

Jämförande studie AKU och Af Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) och Arbetsförmedlingens (Af) arbetslöshetsstatistik 2015 En jämförande studie Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) och Arbetsförmedlingens (Af) arbetslöshetsstatistik 2015 En jämförande studie Förfrågningar: Daniel Samuelsson, +46 8 506 949 78 daniel.samuelsson@scb.se Enheten för

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2015

Övergångar från gymnasium till högskola 2015 FS 16:4 16-10-26 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 15 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

NYANLÄNDAS ETABLERING - EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN. Uppföljning av sfi EN VIKTIG PUSSELBIT I DET LOKALA INTEGRATIONSARBETET. Uppföljning av sfi 1

NYANLÄNDAS ETABLERING - EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN. Uppföljning av sfi EN VIKTIG PUSSELBIT I DET LOKALA INTEGRATIONSARBETET. Uppföljning av sfi 1 NYANLÄNDAS ETABLERING - EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN Uppföljning av sfi EN VIKTIG PUSSELBIT I DET LOKALA INTEGRATIONSARBETET Uppföljning av sfi 1 Förord Svenska språket är en viktig grund för nyanländas

Läs mer