FIN-Norden: Outi Ojala S-Norden: Mats Wallenius Larserik Häggman. IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIN-Norden: Outi Ojala S-Norden: Mats Wallenius Larserik Häggman. IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund"

Transkript

1 Protokol FOR PRESIDIETS MÖTE I HELSINGFORS SÖNDAG DEN 26. OKTOBER 2008 KL oktober 2008 Sted: Riksdagen, Helsingfors Deltagere: DK-Norden: Frode Sørensen Peter Jon Larsen N-Norden: Espen Stedje FIN-Norden: Outi Ojala S-Norden: Mats Wallenius Larserik Häggman IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund Stefan Vilbergsson Sofie Norrlund FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir Høgni Djurhuus Helena Johansson FNUF: Marika Salko-Aho Mødets gæst Árni Páll Árnason, medlem af Nordisk Råds Præsidium, beretter om finanskrisen i Island. Diskussioner sker om vad man kan göra i den folkliga dimensionen. Espen berättar att man i Norge har gett rådet till sina föreningar som har isländska vänskapsbyar att försöka stötta. Bl.a. får inte isländkska studenter som studerar utomlands ut sina studiebidrag. Man kan t.ex. stödja och hjälpa dessa studenter. Arni har berättat om hur UK har agerat mot Island. Bjarni kommenterar på detta. Arni menade att det man kan göra på den folkliga nivån är att trycka på sina politiker att stödja Island i UKsaken, genom EU-parlamentet. Outi menar det är i detta läge intressant att se hur långt det nordiska broderintresset sträcker sig. Informationen tas till orientering och presidiet följer debatterna i frågan under sessionen med intresse. P-SAG 46/08 Godkendelse af dagsorden og valg af protokoljusterer Dagordningen godkänd. Nordjobbsfrågan tas efter Fredrik Jakobsen anländer. Marika Salko Aho blev vald till protokolljusterare.

2 Dagsordningen godkänd och Marika blev vald till protokolljusterare. P-SAG 47/08 Godkendelse af protokol fra P-MØDE 03/08 den 28. september i Kungälv Protokollet blev godkänt. P-SAG 48/08 Utkast till budget 2009 Helena Johansson går igenom budgetförslaget. I budgeten finns inga större förändringar utöver inköp av exchange-server. FNF får precis som alla andra projekt i NMR bidraget nerskuret med 2%, men kursen ligger dock så att FNF får ett ökat bidrag. Kursen i budgeten bestäms 1/1-09 och den slutliga budgeten presenteras på januarimötet. Ordförande understryker vikten av en bra arbetsmiljö och moderna, uppdaterade hemsidor. Stor vikt bör läggas framöver på hemsidorna. Presidiet diskuterar möjligheten med ett sommarmöte på Grönland för att göra oss synliga där och ha möten med människor som man kan försöka aktivera i saken att skapa en aktiv Norden-förening. Kristín berättar att hon inte lyckats få kontakt med Joseph Motzfeldt sedan mötet i Visby och att hon därför gärna skulle vilja kontakta någon annan för hjälp med att blåsa liv i den grönländske föreningen. Rambudgeten godkänns. Generalsekreteraren får mandat att ta kontakt med andra personer om en grönländsk Norden-förening samt att undersöka kostnader för ett möte på Grönland. P-SAG 49/08 FNF s handlingsplan status Kristin berättar lite kring statusrapporten, bl.a. om möten hon haft och kommer ha kring mångkulturella projekt. Kring Klimafrågan berättar Kristina om samarbetet med Vuxenskolan. Vidare föreslår ordförande att Sverige får stöd för studiematerialet som är framtaget tillsammans med Vuxenskolan, från de pengar som är över på kontot Arbetsgrupper Frågan kring vidare klimaarbete ihop med Vuxenskolan tas upp på januari mötet. Föreningen Norden Sverige får sek som stöd för framtagning av Klimat-studiematerial som alla andra länder kan använda. P-SAG 50/08 Mødet med Mogens Jensen formand for Kultur- og Uddannelsesudvalget 2

3 Förslag på frågor i kommenterad dagsordning. Viktigt att hinna med språkproblematiken samt Kulturutskottets prioriteringar och planer. Frågan om språk och Kulturutskottets prioriteringar tas först under besöket. Finns sedan tid kan man även ta de andra frågorna från den kommentarade dagsordningen. P-SAG 51/08 Klimaarbejdet En appell är skriven till de nordiska regeringarna och översatt till finska och isländska. Den är utskickad per . Outi berättar att en del av presidiet är inbjudna att vara med på miljöutskottets möte under måndagen. Förslag att ordförande, Kristina och Kristin går på mötet. Mats: Ang. punkt 5, diskussion om Nordiska utvecklingsfonden ska avvecklas. Om den avvecklas är en vidare diskussion var de kvarvarande pengarna ska gå. En väldigt viktig fond. Man bör ställa frågan till utskottet vid mötet vad de har för tankar kring fonden. Kristin berättar att Halldor har sagt i ett tal att man ser gärna att pengarna används i klimatarbetet. Larserik berättar att även den finska delegationen har haft frågan uppe. Outi, Kristina och Kristin går på miljöutskottets möte och tar där upp den frågan. P-SAG 52/08 Forslag til en udtalelse vedrørende handlingsplan om nordisk sprogsamarbejde Outi påpekar att när man pratar om språkfrågor ska man inte glömma språkkonvensionen. Detta er särskilt viktigt för Islänningar och Finnar. En ändring bör göras i brevet som ska gå iväg. den nordiske sprogkonventionen og språkdeklarationen, nu omsættes... Larserik berättar att man pratar i NR om att sänka bidraget till tolkning till isländska och finska. Uttalandet godtas med försändringen som ordförande föreslagit. P-SAG 53/08 Et brev til NMR/det islandske formandskab vedr. Globaliseringsforum 3

4 P-SAG 54/08 Nordjob P-SAG 54/08 Nordjob Præsidiet godkender udkast til brev til NMR og det islandske formandskab vedr. Globaliseringsforum Fredrik Jakobsen berättar om problemet sekretariatet har med för få danska sökande och tillsatta inom Nordjobb. En rapport är bifogad över olika åtgärder som sekretariatet har vidtagit. Projektet strävar efter att i sitt arbete komma in i en positiv trend som genererar bättre resultat för varje år som går. Den satsning som påbörjades för två år sedan har sammanlagt gett en liten ökning efter en större ökning första året och sedan en tillbakagång under andra året. Sekretariatet för ständigt en dialog och har haft flera möten med FNU i Danmark och på central nivå för att komma till rätta med problemen. FNU kommer även i framtiden i allra högsta grad att vara involverade i frågan. Olika tänkbara orsaker är listade i rapporten. Inför 2009 kommer sekretariatet åter igen att ha en riktad informationssats mot Danmark och danska sökande. Frode Sørensen går igenom statistiken och tar upp sin oro över den utveckling som skett samt snedfördelningen som finns mellan länderna. Han ser projektet som mer eller mindre bilateralt som det är nu. Han anser att det är viktigt att få ut fler danskar och att en dialog måste tas med arbetsgivarna om varför de väljer bort de danska ansökningarna. Frode påpekar vidare att arbetsgivarna i Danmark inte får välja mellan de sökande, så som man gör i de andra länderna. Han säger att arbetsgivarna inte har någon möjlighet att välja bort kandidater så som man gör i andra länder. Frode ser gärna att man börjar göra så även i andra länder. Fredrik belyser den höga arbetsbelastningen som finns ute hos länderna för att komma upp i måltalet 750. Fredrik går igenom vilka sekretariatsbaserade åtgärder som har genomförts under året för att få ut mer danskar och norrmän i Nordjobb. Man har konsekvent valt att presentera danskar framför svenskar och finländare för arbetsgivare i de fall det har funnits danska kandidater. Fredrik påpekar att det av statistiken framstår som att arbetsgivarna i högre grad väljer bort danskar än de flesta andra språkgrupper. Utvärderingen stödjer detta då det bl.a. framgår att man hellre väljer nordjobbare från andra språkgrupper. 4

5 Peter Jon Larsen menar att man inte ska börja med att skaffa fler ansökningar från Danmark. Man ska först koncentrera sig på att få ut fler av de sökande i jobb så att man sen kan påvisa att sökande verkligen får jobb. Då kommer det automatiskt bli fler sökande till nästa år. Han understryker hur viktigt det är att även i andra länder göra som i Danmark, d.v.s. att man har ett förfarande där arbetsgivarna inte får välja utan tvingas ta de kandidater som projektledaren presenterar. Han menar att hans kollegor måste komma mer in i processen i sina nationella föreningar. Sofie Norrlund understryker att det inte bara är Danmark som har de problem som Frode tar upp utan att även andra länder har svårt att få ut sökande. Detta beror bl.a. på att många sökande tackar nej till lågstatusjobb som t.ex. städjobb. Sofie säger vidare att ett stort problem är att länderna inte har helårsanställda som kan arbeta under hela året med att hitta arbetsgivare och därmed också behålla många bra kontakter. Att Danmark hittar många jobb beror bl.a. på att de har en helårsanställd projektledare och har så haft under många år. Detta innebär att projektledaren har arbetat upp många personliga kontakter som låter honom välja ut kandidater på ett sätt som man inte är möjligt för nyare projektledare i de övriga länderna där man inte på samma sätt har några personliga relationer till arbetsgivarna. Larserik påpekar att det i Finland är en språktröskel som gör situationen med att tillsätta nordjobbare svår. I Finland har man dock en anställd projektledare under hösten som jobbar mycket med dessa frågor. Stefan tar även upp att nordjobbs obalans till stor del speglar hur situationen ser ut i de nordiska samhällena. Det finns naturliga rörelser från Finland till Sverige, från Sverige till Norge och från Island till Danmark och dessa rörelser ser man i ansökningssiffrorna. Stefan påpekar vidare att Nordjobb är olika mycket känt i de olika länderna och att det påverkar hur många som söker från det landet och därmed hur många som blir nordjobbare från det landet. Stefan konstaterar att det verkar som att Nordjobb är tämligen okänt i Danmark. Frode menar att man måste se över om de återkommande arbetsgivarna alltid tar nordjobbare från samma länder. Han påpekar också att det är oviktigt hur många danskar som söker om de ändå inte får ett jobb. Det skickar dåliga signaler till dem, säger han. Foreningen Norden kan hitta danska nordjobbare till de jobb som erbjuds oavsett om det är på Island, Finland, Lappland eller någon annanstans. Frode säger att om de övriga länderna bara kan ordna jobben så ska de se till att hitta nordjobbaren. I detta sammanhang säger också Frode att om han blir tvungen, för att få fler danska nordjobbare, så är han beredd att skicka Danmarks projektledare till de övriga länderna för att ordna jobb åt danska nordjobbare genom samtal med arbetsgivare. Mats belyser problemet med kvaliteten på projektet. Som det är nu går det inte att hålla kvaliteten uppe när måltalet hela tiden hamnar i fokus. Man lägger så mycket resurser på att nå måltalet att kvaliteten måste stå åt sidan. Han ställer frågan om kanske en diskussion måste tas med NMR om vad som är viktigast av kvantitet och kvalitet. 5

6 Direktörskollegiet är på god väg i diskussionerna kring att ha helårsprojekt som parallellprojekt. Bjarni Danielsson undrar hur pass man provat på att ha nordjobb inom vänortssamarbetet. Bjarni anser att en sådan modell automatiskt skulle ge fler danskar som då skulle jobba i respektive vänorter. Kristin inflikar att NMR verkligen ser hårt på att Nordjobb ska hålla måltalet. NMR har redan lagt med i sitt budgetförslag att man inte kommer att skära ned på Nordjobbs bidrag endast om man under 2009 överstiger 2008 års resultat. Frode ifrågasätter hur länge vi kan stå för vårt projekt om vi inte kan hålla en kvalitet som vi kan stå för. Frågan är även hur länge NMR kommer att fortsätta stödja Nordjobb om man inte håller en bra kvalitet. Frode framför en önskan om att man inför måltal också för dem som sänds ut från länderna för att nå större nationell balans. Frode påpekar att han avser att ge i uppdrag till sin generalsekretare att ta fram siffror och sen delge sekretariatet dessa. Fredrik kommenterar diskussionerna med att sekretariatet måste fortsätta att attackera problemet på två fronter. Han säger att man måste prioritera danskar i ansökningsförfarandet samtidigt som man aktivt arbetar med att få fler ansökningar. Fredrik understryker att det är en korrelation mellan antalet kompletta danska sökande och antalet tillsatta danskar. Man har även arbetat med att få igång Nordjobb på nya orter och i nya regioner såsom Nordkalotten, för att bättre tillfredsställa danskars önskemål. Ordförande föreslår att man ger mandat till direktörerna att tillsammans med projektchefen jobba vidare med åtgärder för att få fler ansökningar och för att kunna tillsätta fler danskar samt att jobba vidare med förundersökningar till de parallellprojekt som kan komplettera Nordjobb till att bli ett helårsprojekt. Direktörerna kommer med förslag på januarimötet på åtgärder för att öka antalet danska ansökningar och danska anställda samt förslag om parallellprojekt. Presidiet önskar att man strävar efter att uppnå större nationell balans vad gäller antalet tillsatta och utsända nordjobbare. P-SAG 55/08 Grænsehindringer Larserik berättar om arbetet i gränshindersgruppen. En stor fråga är nu på väg att lösas. Detta är Ikeas finanstransporter över SV-Fi gränsen. Gruppen jobbar för att se till att det inte uppkommer nya gränshinder vid lagförslag. Nya frågor Fjärrvärmen i Haparanda Torneåområdet. Andra konkreta frågor som är på gång: Sopbilarna över FI-Sv-gränsen. Elmontörer som inte får jobba på andra sidan gränsen. Depositioner vid mässor ses över. 4-månadersregeln som FI har infört ser man på. Detta omöjliggör för säsongsarbete. 6

7 Andra stora frågor: Implementering av EU-lagar. Förtidspension. Pantsystemet (nationella). Personnumret i Sverige /ID-kort. Utredning kring avgifterna för bilar, hur länge man får lov att ha annan nordiskregistrerad bil. Byggsektorn kommer att ses som en fortsättning på elmontörerna. Tas till orientering P-SAG 56/08 Statusrapport Biblioteksugen Förslag från direktörskollegiet på nästa års tema är Krig och Fred i norden. Folke undrar över hur arbetet sker rent praktiskt framöver nu när PR-föreningen inte är med. Kristin berättar att det har tagits fram en arbetsgrupp med en represent från varje land som jobbar fram förslag på tema och text som går till direktörsgruppen som sedan tar beslut kring detta för att lägga förslag till presidiet. Frode ser att man gör riktade kampanjer vid de ställen som aldrig varit med i projektet. Mer pengar ska användas till just PR. Peter Jon ser gärna att man försöker se långsiktigt på planerarna för projektet, för hur processen ska se ut t.ex. Danmark har haft möte med den danska biblioteksföreningen. Så kan man göra även i de andra länderna innan arbetsmötena. Mats ser det viktigt nu när vi ska söka pengar varje år som inte är säkra, är det viktigt att nästa år blir vällyckat, så man har bra underlag när man sedan uppvaktar sina kulturministrar för fortsatt bidrag. Outi föreslår att man lägger upp till en temaplan för 2-3 år fram i tiden för Biblioteksveckan. Tema för år 2009 beslutas till Krig och fred i norden. P-SAG 57/08 Statusrapport Norden i Bio 07/08 Kristin berättar att man har tankar om att göra ett NiB 09/10 med tema Klimat, i samarbete med FN s klimatkontor i Bryssel. Tas till orientering 7

8 P-SAG 58/08 Madordlista Kristin berättar om hur långt man kommit i arbetet samt uppmanar länderna att samla in lokala recept att lägga ut på sidan. Tas till orientering P-SAG 59/08 Nordisk Råds Session Ordförande gör alla uppmärksamma på debatten som sker kl med påföljande middag Tas till orientering P-SAG 60/08 Rapporter fra foreningerne Åland: Sofie Norrlund tjänstledig Vikarie Bror Myllykoski. Norge: Nordenkorrespondentene 35 deltagere, fra Norge og Sverige reiste fra Stockholm, til Åland, besøkte Nordisk Råds sesjon i Helsingfors der de fikk intervjue både statsministere og parlamentarikere. Reisen ble avslutten i St. Petersburg. Elevene rapporterer til og til lokalaviser. Foreningen Norden hadde møte med Nordisk Råds norske delegasjon på Stortinget i forkant av behandlingen av Stortingsmeldingene om språk og nordisk samarbeid, samt Nordisk Råds sesjon i Helsingfors. Generalsekretæren har holdt foredrag om Norden for studentsamfunnet i Bergen. Generalsekretæren deltok ved overrekkelsen av Letterstedska föreningens nordiske fortjenste medalje til Gudrun Waadeland 24. september Nytt undervisningshefte og plakat Bli kjent med Norden er sendt til 3200 barneskoler i Norge og til medlemsskoler i Föreningen Norden Sverige som kan bestille i klassesett. Alle de heftene som ble trykt er sendt ut, og nytt opplag er på vei. 105 norske Nordjobb-søkere har bedt om gratis medlemskap i Foreningen Norden Norge og har fått informasjonspakke To norske ungdommer drøfter oppstart av en ungdomsavdeling av Norden Norge. De deltar på Ungdommens Nordiske Råd i Helsingfors oktober. Norden i Fokus arrangerte fredagsfrokoster: om miljø på Høgskolen i Oslo 3. oktober, samt om nordisk samarbeid med demokratisk underskudd blant unge 17. oktober Spørreundersøkelse presenteres. Tas till orientering 8

9 P-SAG 61/08 Mødeplan for 2009 næste møde Förslag från Pohjola Norden för styrelseseminarium är Borgå, Vasa eller Lahtis. Sommarmötets datum bestäms i samråd med Kristina Persson eftersom hon är ordförande Direktörerna tar fram budget för Grönlandmöte för att kunna ta ställning till detta i januari. Nästa presidiemöte i Reykjavik januari. Mötesplan för 2009 vedtagen. Styrelseseminarie i Borgå. P-SAG 45/08 Eventuelt Inget blev framfört under denna punkt. Mogens Jensen: Man vill i kulturutskottet ha en evaluering under våren 2009 hur den nya kulturordningen fungerar. Man oroar sig att den folkliga förankringen försvinner med ordningen som är. Bugeten en stor fråga, pga stora neddragningar på kultursidan hos NMR. Kulturutskottet uppvaktar kulturministrarna om nerdragningarna. I budgetförslaget var pengarna halverade från 8 till 4 miljoner. Man har nu blivit lovad 6 miljoner efter uppvaktningen. De 2 miljonerna ska satsas inom 3 områden; utbildningen inom kulturområdet hos unga i skolan, datorspel samt direkta samarbetesprojekt mellan konstnärer och arbetsplatser. Inom t.ex. design, musik, film. Inom datorspel vill man t.ex. stödja skapande av föreningsverksamhet kring datorspel. Man ska även under sessionen ha möte kring kultursamarbete med invandrare, hur invandrare i Norden kan komma fram och få framföra sin musik och teater. Man ska också diskutera samarbete med EU samt public service. Hur man ska kunna behålla public service i dessa tider? Språk är viktigt för utskottet. Man jobbar med temat hälsa. Hur man kan använda kultur, t.ex. konst i hälsoarbete. Annan fråga under sessionen är drop-outs, många unga gör inte färdigt sin utbildning. Ett gemensamt nordiskt problem. Andra frågor man jobbar med grannlands-tv. Hur säkrar vi att medborgarna kan se nabolandstv? Frode kommenterar på Mogens redovisning. Bjarni frågar om vilket man ser viktigast, spridda småprojekt eller större satsningar. Mats ser allvarligt på den kommunikationsbrist som är mellan de nationella kulturutskotten och NR s kulturutskott t.ex. Marika ställer frågan om vad som görs om undervisning i nordiska språk i skolorna. Mogens svarar Marika att de tittar på detta eftersom man ser det som en mycket viktig fråga. Vad gäller kommunikationen håller Mogens helt med Mats och tar med sig de tankar Mats har om kommunikationen med de nationella kulturutskotten. 9

IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir

IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir Protokol FOR PRESIDIETS MÖTE I VISBY FREDAG DEN 23. MAJ 2008 KL. 13.00-18.00 29 maj 2008 Sted: Hotell Strand, Visby Deltagere: DK-Norden: Frode Sørensen FIN-Norden: Outi Ojala Larserik Häggman N-Norden:

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Vad är UNR? Under Ungdomens Nordiska Råds (UNR) session möts nordiskt och politiskt engagerade unga för att diskutera aktuella ämnen i det nordiska samarbetet.

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Deklaration om nordisk språkpolitik Inledning I Norden betraktar vi alla språk

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen INNEHALL FORORD........................ 7 PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen Den nye norske lov om pel'sonnavn,.og praktiseringen av den... 23 Pan Fannakis Från Ehrenstråhle

Läs mer

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland CSN PROTOKOLL 1 Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland Deltagare: Georg Danvøgg Peter Nielsen Mia Wallin Stig Garsdal Ole Holm-Møller Danmark Tanja Blomqvist Anne Neimala Jukka Laukkanen

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010. years

NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010. years NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010 20 years NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Denna rapport om nordisk miljömärkning beskriver den del av verksamheten som styrs

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FÖRENINGEN NORDEN VÄSTERBOTTEN NORDISKT INFORMATIONSKONTOR I UMEÅ 2 INNEHÅLL BAKGRUND...3 ORGANISATION...4 Styrelse Revision Valberedning Arbetsutskott Skolmedlemmar Biblioteksmedlemmar

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE PROJEKT NÄTPEDAGOGIK SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE ÅLANDS HOTELL OCH RESTARUANGSKOLA 19 MARS 2009 Projekt Nätpedagogik är delfinansierat av Europeiska Socialfonden och Ålands landskapsregering Program

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Kursen 2012 vid FN-palatsets flaggborg i Genève är en fyra veckors kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld möter hela världens

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa 1 Protokoll 253 från styrelsemöte 2011-05-29 Närvarande: Kristina Svensson-Pettersson Anna Granlund Eva-Marie Lindström Hans Lundén Beth Nyhlén Niklas Berge Ordförande Sekreterare 1 Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2008-06-27 Dnr 034141-2008

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2008-06-27 Dnr 034141-2008 1 (11) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Gränsregional information Uppdraget Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att tillsammans med Skatteverket och Arbetsförmedlingen vidta åtgärder för

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Svensk invandringspolitik

Svensk invandringspolitik Háskóli Íslands Svenska lektoratet Vårterminen Samhällskunskap 05.70.06 (5,0 p) V [ects: 10] Lärare: Lars-Göran Johansson, lektor larsj@hi.is Studiebrev 3 Hej igen!! Den här veckan ska du jobba med frågor

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Aalund Nordics PR-Barometer Näringslivsutgåvan 2014. Aalund Nordics

Aalund Nordics PR-Barometer Näringslivsutgåvan 2014. Aalund Nordics Aalund Nordics Sverige 2014 Om undersökningen Aalund Nordics PR-Barometer är en årligt återkommande kommunikationsundersökning där vi intervjuar journalister som i sin tur utvärderar företag gällande deras

Läs mer

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Närvarande: Allan Lickander (ALi), Magdalena Olsson (MO), Annika Larsson (ALa), Josephine Halldén (JH), Anna-Carin Forsman (AF) (från kl 18.50),

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Communicate your knowledge through action!

Communicate your knowledge through action! Communicate your knowledge through action! 2013 startar den första gymnasieskolan med Skandinavisk profil där elever från Sverige, Norge och Danmark studerar tillsammans. Som elev bor du på skolans internat

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008

Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008 Protokoll fört vid: Nordiskt Möte i Stockholm den 6-7 juni 2008. Plats: Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008 Omfattning: 1-8 Närvarande: Sverige

Läs mer

Avtalet undertecknat. Avtalet om ett gemensamt VM 2015 blev undertecknat under Nordiska Mästerskapen i Eskilstuna sommaren 2012.

Avtalet undertecknat. Avtalet om ett gemensamt VM 2015 blev undertecknat under Nordiska Mästerskapen i Eskilstuna sommaren 2012. Nordisk Islandshestforbund Presentation Timo Rajasaari Avtalet undertecknat Avtalet om ett gemensamt VM 2015 blev undertecknat under Nordiska Mästerskapen i Eskilstuna sommaren 2012. Avtalen: Organisation

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp?

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Erfaringer fra undervisning i Second Life Demonstrasjon av Virtuelt Campus Høgskolen i Molde Högskolan i Kalmar Bjørn Jæger bjorn.jager@himolde.no www.himolde.no

Läs mer

Organisation, kontrakt och uppföljning

Organisation, kontrakt och uppföljning Projektdirektiv 1(6) Projektdirektiv for utskott Drift och Projekt 1 Bakgrund... 2 2 Effektmål... 2 3 Projektmål... 2 4 Projektets omfattning... 3 5 Kommunikationsplan... 5 6 Tidsram... 5 7 Kostnadsram/budget...

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Nordiskt nätverksmöte i Stockholm

Nordiskt nätverksmöte i Stockholm Nordiskt nätverksmöte i Stockholm Den 24 september 2012 deltog delar av styrelsen i FOMS och Stockholmsnätverket Frihand på Nordisk nätverksträff i Stockholm. Vi höll till i VISIONs lokaler på Kungsgatan.

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-04-21 Tid: 17-19 Plats: Bakgrund Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets öppnande (Beslutspunkt)

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Fonden, Personalföreningen och FL sociala aktiviteter 2011

Fonden, Personalföreningen och FL sociala aktiviteter 2011 Fonden, Personalföreningen och FL sociala aktiviteter 2011 Fonden Personalföreningen FL Sociala Aktiviteter Aktiviteter/möligheter i FL FL behåller nivån på bidrag under 2011 Intäkter Aktiviteter Regler

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Konstituerande Årsmöte

Konstituerande Årsmöte Konstituerande Årsmöte Nordic Coleoptera Group Gudbrandsdalen, Norge, 20-21 Juni 2011. Närvarande: 15 medlemmar 20 Juni 2011 kl. 18.00. 1 Årsmötet öppnades av interim ordförande Håkan Lundkvist. 2 Årsmötesförsamlingen

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Information från STRO Bernt Wahlberg Informationschef STRO

Information från STRO Bernt Wahlberg Informationschef STRO Information från STRO Bernt Wahlberg Informationschef STRO STRO idag: Bernt Wahlberg Informationschef STRO Jan Strandberg Goodyear/Ordförande STRO Allan Ostrovskis Nokian/ Vice Ordförande STRO Frank Larsen

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Närvarande: Britt-Marie Strandahl, Carl Alsätra, Ulla Winroth, Lena Andersson, Helli Malers, Barbro Redin, Elisabeth Solin, Emma

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Mikael Karlmark, Elinor Månsson,

Läs mer

Styrelsemöten och konferenser 2003/början 2004. NOVAs manual Övriga meddelanden om NOVA ansökningar mm.

Styrelsemöten och konferenser 2003/början 2004. NOVAs manual Övriga meddelanden om NOVA ansökningar mm. Styrelsemöte nr 30 Den 20 januari hålls NOVAs styrelsemöte på KVL i möteslokalen H 139, som ligger i hovedbygningen Bülowsvej 17, 1. sal (dvs en trappe op), kl 10.00-16.30. Föredragningslista Pkt Tid Innehåll

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG. Medlemsförslag om regeringarnas uppdrag till sina centrala myndigheter om att underlätta den fria rörligheten

BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG. Medlemsförslag om regeringarnas uppdrag till sina centrala myndigheter om att underlätta den fria rörligheten BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG s betänkande över om regeringarnas uppdrag till sina centrala myndigheter om att underlätta den fria rörligheten i Norden 1. Utskottets förslag föreslår att rekommenderar

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Mikael är 49 år och länets yngste kommunalråd. Han började jobba som vårdbiträde och har även

Läs mer

sektorprogram Arbetsliv

sektorprogram Arbetsliv sektorprogram Arbetsliv Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Arbetsliv Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Arbetsmarknadsdepartementet Sekretariatet för

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer