Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2010"

Transkript

1 1(15) Brf Gillet 12 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter 9

2 2(15) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Upplåtelse får endast ske till fysisk person. Föreningens byggnader Byggnaderna uppfördes 1945, ligger i Uppsala kommun och har beteckningarna Svartbäcken 22:2 och 23:3. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade hos försäkringsbolaget Trygg-Hansa. På fastigheten finns 2 st bostadshus innehållande 33 lägenheter. Den totala bostadsytan: 1 792,5 kvm. Lägenhetsfördelning: 9 st 1 rum och kök 12 st 2 rum och kök 12 st 3 rum och kök Fastighetens tekniska status En löpande underhållsplan finns och uppdateras kontinuerligt. Större genomförda renoveringar: Byttes stammar och badrummen renoverades 2004 Renoverades taket och balkongerna 2009 Renoverades fasaden Fastighetsförvaltning Den ekonomiska förvaltningen har handhafts av Visma Services AB.

3 3(15) Föreningsfrågor Stadgar Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket , samt den ekonomiska planen Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 44 medlemmar. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 4 överlåtelser skett. Styrelsen har restriktiv policy när det gäller andrahandsuthyrning. Styrelse och revisorer Styrelse Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 3 suppleanter. Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma haft följande sammansättning: Martin Svanström Kristian Isaksson Daniel Daffy* Jonas Andersson Annica Birath Anders Wilhelmsson Elisabeth Krutrök Ola Danielsson Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant *Avsade sig sin befattning kort efter det konstituerande styrelsemötet som följde på den ordinarie föreninsstämman. - Föreningens firma tecknas av två i förening av ledamöterna. - Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande styrelsemöte. Revisorer Barbro Lindahl Boel Ekergård Suppleant till Per-Erik Aronsson som avsade sig uppdraget under hösten.

4 4(15) Väsentliga händelser under räkenskapsåret - Provtryckning av samtliga skorstenspipor för att säkerställa täthet. - Glidgjutning av 10 av de 12 provtryckta skorstenspiporna för att reparera samt förebygga skada och således säkerställa brandskyddet. (Undantagna var Åsa Petters som hade åtgärdat detta innan hon flyttade in samt Erik Hansson till vilkens lägenhet vi inte kunde få tillträde. Erik Hansson har därför tills vidare eldningsförbud). - Översvämning i källaren på 32an pga överbelastning av dagvattenpumpen som dessutom inte larmade eftersom installationen var gjord på ett sådant sätt att säkringarna för både larm och pump utlöste när pumpen stannade. Detta har nu blivit åtgärdat och larm och pump sitter nu på olika säkringar. - Möte med Swedbank om allmänna ränteläget vid vilket styrelsen beslutade att binda räntan på 2 av föreningens större lån samt att börja amortera av ett tredje amorteringsfritt lån med rörlig ränta. - 2 Trädgårdsdagar Föreningens ekonomi Fastighetsavgift Fastighetsavgift erläggs med det lägsta av värdet 1277 kr/lgh eller 0,4% av fastighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet framgår av not 6. Räntebidrag Föreningen erhåller räntebidrag med 4 % av bidragsunderlaget ( kr) muliplicerat med subventionsräntan 4,95 %. Räntebidrag upphör Budget för nästa år Budgeten 2011 visar på ett resultat på kronor.

5 5(15) Flerårsjämförelse Nettoomsättning kr Resultat kr Fond för yttre fastighetsunderhåll kr Lån per kvm bostadsyta kr 5 465, , ,9 Genomsnittlig skuldränta % 2,8 4,4 6,5 Taxeringsvärde tkr Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Återstår till föreningsstämmans förfogande Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till underhållsfond reservera* att i ny räkning överförs *Till fond för yttre underhåll ska årligen avsättas minst ett belopp enligt föreningens underhållsplan eller 0,3% av taxeringsvärde. Föreningens ekonomiska ställning och resultat Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.

6 6(15) Resultaträkning Not Nettoomsättning Årsavgifter mm Summa nettoomsättning Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetskostnader Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 5, Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat

7 7(15) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Insatskapital Bundet eget kapital Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

8 8(15) Balansräkning Not Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 9(15) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bostadsrättsföreningen Gillet nr 12 årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Följande avskrivningstider tillämpas: Stamrenovering 2% Renovering 2,25% Balkongrenovering 2,5% Inventarier 20% Säkerhetsdörrar 2,2% Fasadrenovering 2,5% Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Föreningens underhållsfond Reservering till föreningens underhållsfond ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till underhållsfonden. Nyckeltalsdefinitioner Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde. Antalet anställda Under året har föreningen haft en deltidsanställd lokalvårdare. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av föreningsstämman. Vicevärdsuppgifterna har fördelats på styrelsemedlemmarna, liksom arvodet för detta.

10 10(15) Not 2 Nettoomsättning Garage och parkeringsplatser Årsavgifter Kabel-tv Bastuavgifter Kravavgifter Gårdsrenhållning Överlåtelseavgift Summa Not 3 Fastighetskostnader Sotning Övriga fastighetskostnader Reparationer El Fjärrvärme Vatten och salt Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-tv Summa

11 11(15) Not 4 Personalkostnader Löner Styrelsearvoden Vicevärdsarvode Bilersättning 0 48 Arbetsgivaravgifter Löneskatt Arbetsmarknadsförsäkring Revisionsarvode Summa Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

12 12(15) Renovering Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Stamrenovering Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Säkerhetsdörrar Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Tak och balkongrenovering Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar

13 13(15) Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Fasadrenovering Ingående anskaffningsvärde Årets påförsel Utgående anskaffningsvärde Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Totalt utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Totalt

14 14(15) Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkringspremier Com Hem Kabel-tv Upplupna räntebidrag Summa Not 8 Eget kapital Insatskapital Underhållsfond Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital Överföring till underhållsfond Balansering av föregående års resultat Årets resultat Eget kapital Not 9 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta % Räntan är Amorteringar Lånebelopp bunden t.o.m. år 2011 enl låneavtal Swedbank 5, Swedbank 1,80 Rörligt Swedbank 5, Swedbank 2,04 Rörligt Swedbank 2,10 Rörligt Kortfristig del Totalt

15 15(15) Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter El Vatten Avfall Snöröjning Beräknad el, Fjärrvärme dec Ränta Styrelsearvoden Vicevärdsarvode Revarvoden Soc avg Bankavg Förutbetalda hyresinkomster Summa Uppsala den 2011 Kristian Isaksson Martin Svanström Annica Birath Jonas Andersson Min revisionsberättelse har lämnats Barbro Lindahl Boel Ekergård

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Postiljonen 9 769611-5968. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Postiljonen 9 769611-5968. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Postiljonen 9 Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1(13) Brf Turebergs Allé Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2005 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2007 1 (9) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31, föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Brf Lavetten 11 1 Brf Lavetten 11 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 -

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING BRF GANDALF, UPPSALA Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Styrelsen för Brf Gandalf, Uppsala, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer