Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 (7) Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen Inledning Arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar och arbetet med den ska vara aktivt, förebyggande och utvecklande. Denna arbetsmiljöplan är gemensamt framtagen i den centrala samverkansgruppen vid vård- och omsorgsförvaltningen. De mål som anges här gäller som riktlinjer för hela förvaltningens arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och hälsoarbete står i fokus. Syfte Arbetsmiljöplanens syfte är att ge alla i verksamheten förutsättningar och inspiration i arbetet för en hållbar arbetshälsa för alla anställda och kvalitativ utveckling av verksamheten. Arbetsmiljöplanens mål, strukturer och innehåll ska bidra och underlätta för organisationens alla medarbetare att se och uppleva hur verksamhetsfrågor, arbetsmiljö och hälsofrågor hänger ihop och i samverkan bidrar till ett bättre resultat. Arbetsmiljöarbete Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska ses som en naturlig del av verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Det handlar om att systematiskt undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna och vidta åtgärder genom kartläggning av arbetsmiljön, riskbedömningar, konsekvensanalyser, handlingsplaner, åtgärder och uppföljning av åtgärder. Kartläggningsverktyg I förvaltningens rapporteringssystem och arbetsrutiner finns information att hämta om det som påverkar arbetsmiljön och ska ingå i det systematiska arbetsmiljö arbetet. Verktyg för kartläggning är: Protokoll från samverkansmöten och arbetsplatsträffar Information från chefer och medarbetare Information från fackliga representanter Medarbetarenkät Utvecklingssamtal Skyddsronder Sjukfrånvarostatistik Rehabiliteringsstatistik Arbetsskadestatistik Risk/Tillbud/Skada Information från företagshälsovården

2 2 (7) Alla medarbetare i Vård- och omsorgsförvaltningen ska bidra till att de informationskällor som ligger till grund för planeringen av arbetsmiljöarbetet är så kompletta och uppdaterade som möjligt. Detta innebär t ex att besvara medarbetarenkäten, rapportera i Invit och att som chef ge signaler om för vilka aktiviteter det bör ansökas om medel från Arbetsmiljökommittén. Samverkan Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan där målet är att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa samt en arbetsmiljö där verksamheten präglas av inflytande, delaktighet och utveckling. Samverkan sker på olika nivåer i förvaltningen, i medarbetarsamtal, arbetsplatsträff, samverkansgrupp på resultatenhetsnivå och förvaltningsnivå. Medarbetare Arbetsplatsträff Samverkan resultatenhet Samverkan förvaltning Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmetoden på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper ska präglas av att genom samråd nå enighet före beslut. Samverkansnivån är den normala beslutsnivån. Uppföljning Varje år ska en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomföras i samverkan med fackliga företrädare. Resultatet av uppföljningen och med en eventuell handlingsplan över förbättringsområden ska dokumenteras. Den 1 december ska handlingsplan för arbetsmiljö samt jämställdhet och mångfald för näst kommande år vara klara att lämnas in till förvaltningschefen.

3 3 (7) Kartläggning Samverkansmöten och arbetsplatsträffar Samverkan inom förvaltningen sker på central och lokal nivå. På central samverkansnivå är 11 ordinarie möten inplanerade under 2012 och ytterligare 11 under Den lokala samverkan sker ute på respektive resultatenhet och antal varierar. Tre av nuvarande resultatenhetscheferna är inte utbildade i samverkan, ett skall-krav som finns inskrivet i förvaltningens FAS-avtal, och där genomförs möten med överseende av verksamhetsområdeschef alternativt att frågor anmäls till central samverkan. Organisationsförändring Från och med våren 2012 har resurshemmet Gluggen fått ny resultatenhetschef i Ulla Lundin. Information från medarbetare och fackliga organisationer Arbetsmiljöplanen 2013 är framtagen i samarbete med de fackliga representanterna vid ett extra samverkansmöte där parterna enats om arbetsmiljömålen för Medarbetarenkät Medarbetarenkät genomförs vart annat år och kommer att skickas ut till medarbetare under mars Utvecklingssamtal Alla medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen har ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef eller arbetsledare. I de fall delegering är gjord till arbetsledare görs lönesättning tillsammans med resultatenhetschefen. Skyddsronder Skyddsronder genomförs regelbundet i alla verksamheter. Skyddsronder på förvaltningsnivå genomförs en gång per år och då medverkar förutom förvaltningschef även skyddsombud och representant från HR. Resultat av rond presenteras sedan vid nästkommande husmöte. Vid de olika resultatenheterna är det resultatenhetschefen som ansvarar för att skyddsronder genomförs samt hur de kommuniceras ut i verksamheten. Sjukfrånvaro- och rehabiliteringsstatistik Tertial 1, korttidsfrånvaro 6.19% långtidsfrånvaro 3.07%. Tertial 2, korttidsfrånvaro 4.41% långtidsfrånvaro 2.85%. Medelvärdet för korttidsfrånvaro är 5,3 % och långtidsfrånvaro 2.96%. Total sjukfrånvaro för T1 och T2 uppgår till 8.26% Risk/tillbud/skada Under perioden 1/ / har 130 skador, 134 tillbud och 49 risker rapporterats i Invit, att jämföra med samma period där 175 skador, 173 tillbud samt 60 risker rapporterats i Invit.

4 4 (7) Vid ordinarie samverkansmöte på central nivå i förvaltningen rapporteras den senaste periodens tillfällen. Där kan också samverkansgruppen ta del av de åtgärder som är genomförda. Företagshälsovård Sedan har arbetsgivaren tecknat nytt avtal om företagshälsovård med Enköpingshälsan. Tjänsteutbudet finns förtecknat på Insidan där samtliga anställda kan söka och läsa information om tjänsteutbudet. Kompetensförsörjning Enköpingsmodellen är ett kompetensutvecklingsprojekt som syftar till att inom förvaltningen bygga upp en ökad kompetens för att vara rätt rustad att möta kraven från en föränderlig värld. Kravmärkt yrkesroll är en del av Enköpingsmodellen där samtlig vårdpersonals kompetens ska valideras. Vid valideringen får personalen en egen kompetensplan som fungerar som utgångspunkt när han eller hon tillsammans med chefen planerar sin framtida kompetensutveckling. Vid fullgjord kompetensplan erhålls ett kompetensbevis. Genom validering kopplat till yrkeskrav säkerställs att medarbetarna har rätt kompetens för att kvalitetssäkra verksamheten där kunden står i centrum. Projektet arbetar vidare med att följa upp hur kunskaperna används i det praktiska vardagsarbetet för att tillförsäkra att varje enskild medarbetare använder sin kompetens på ett sätt som utvecklar och förbättrar kundens situation. Projektet tar sikte på de idag anställda och de framtida anställda fångas upp i årliga uppsamlingsheat. Övrigt Under hösten 2012 pågår projekt 50+ med syfte att öka kännedomen om målgruppens sjukfrånvaro samt föreslå åtgärder för ökad närvaro. Projektet genomförs av företagshälsovården Enköpingshälsan och omfattar fem resultatenheter. I undersökningen ingår enkät till anställda som passerat 50 år, 5 fokusgrupper á 8 deltagare, samt 30 djupintervjuer. Resultatet av projektet redovisas av Enköpingshälsan i januari Projekt Hot & Våld har beviljats av HR s beställargrupp och kommer att genomföras under våren 2013 av Enköpingshälsan. Syftet med kartläggningen är att skapa en bild av hur frekvent hot och våld situationer förekommer och utifrån det föreslå hur förvaltningen kan arbeta för att förebygga dessa situationer. Analys Samverkansmöten och arbetsplatsträffar Den utbildningsinsats som gjorts under 2012 har i tid inte vart lämpliga för de chefer i förvaltningen som ännu inte utbildats i samverkan. För dessa chefer kommer nytt datum för utbildning tas fram så snart möjligt. Organisationsförändring I samtal med medarbetare på Gluggen har det uppmärksammats att den ledarskapsförändring som genoförts är uppskattad och att det nu råder en

5 5 (7) bättre arbets- och boendemiljö. Någon utvärdering är inte gjord ännu då tidsaxeln är för kort. Sjukfrånvaro- och rehabiliteringsstatistik Ett av arbetsmiljömålen för 2012 Korttidssjukfrånvaron inom vård- och omsorgsförvaltningen ska till den 1 oktober sänkas med 1 procent under Sett till de siffror som redovisas under rubrik Kartläggning har korttidssjukfrånvaron minskat med 1.78 % vid jämförelse mellan T1 och T2. Av erfarenhet vet vi att T3 kan få förhöjda siffror och målet kan utvärderas i sin helhet först när T3 är slutrapporterat. Risk/tillbud/skada Rapporteringen av Risk/Tillbud/Skada ökar i Invit som en trolig konsekvens av tidigare mål att 100 % av arbetsgrupperna ha god kännedom om hur Risk, Tillbud och Skada rapporteras i Invit. Här finns ett behov av att analysera vad som rapporteras i Invit och vad som ligger bakom ökningen. Under november 2012 ses utformningen av rapporterna ur Invit över i syfte att formulera en tydlig redovisning vid central samverkan. Vid en granskinig av rapporterade skador för perioden t o m uppgår de till 65 st. Utav dessa 65 är det endast åtta (två lyftskador, en skärskada, två halt väglag och tre cykelskador) som följts av sjukfrånvaro och ett av tillfällena som lett till åtgärd utbildning. Kompetensförsörjning Förvaltningens övertygelse är att Kravmärkt yrkesroll kommer att bidra till en högre kompetens inom förvaltningen och inte minst en ökad självkänsla med högre yrkesstatus inom vård och omsorg. Kravmärkt yrkesroll rullar på och under våren 2013 räknar projektet att de sista valideringarna genomförs. Uppföljning och utvärdering Handlingsplan 2012 Slutmål 1 Vård- och omsorgsnämnden upplevs som en attraktiv arbetsgivare. SMART-mål: 100 procent av arbetsgrupperna har god kännedom om hur risk, tillbud och skada rapporteras i Invit 31/ Mätning i december 2011 visar att personalen upplever att de vet vad de ska göra om det råkar ut för arbetsskada och hur de ska skriva i Invit. Målet bedöms vara uppnått. Slutmål 2 Arbetsklimatet inom Vård- och omsorgsförvaltningen präglas av arbetsglädje, dialog, ansvar och delaktighet. Vård- och omsorgsförvaltningen bidrar till en psykisk och fysisk god hälsa hos medarbetarna. SMART-mål: Medarbetarna i förvaltningens samverkansgrupper upplever samverkan som ett bra forum. Enkätundersökning kommer att genomföras inom kort för utvärdering.

6 6 (7) Slutmål 3 SMART-mål: Vård- och omsorgsförvaltningen har god kunskap om hur hälsotal ser ut för gruppen medarbetare över 50 år. Projekt 50+ genoförs under oktober/november och slutrapporteras från utföraren Enköpingshälsan i januari Slutmål 4 SMART-mål: Korttidssjukfrånvaron inom vård- och omsorgsförvaltningen ska till den 1 oktober sänkas med 1 procent under Målet mäts och utvärderas efter att T3 slutrapporterats. Slutmål 5 SMART-mål: Vård- och omsorgsförvaltningen har god kännedom om hur frekvent hot och våld situationer förekommer inom organisationens verksamheter. Målet överförs till 2013 års handlingsplan som slutmål 4.

7 7 (7) Handlingsplan 2013 Arbetsmiljö Slutmål 1: Vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare har trygga arbetsplatser. SMART-mål: Varje enhet har, av medarbetarna, kända rutiner och riktlinjer för riskbedömning. SMART-mål: Samtliga medarbetare har kännedom om innehållet i de riskbedömningar som är utförda där hon/han utför arbete. SMART-mål: Samtliga platser och/eller arbetssituationer som ska riskbedömas, är riskbedömda. Aktivitet: Utbildnings- och informationsinsats genomförs under första kvartalet 2013, för arbetsledare och chefer. Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningens ledning samt HR-konsult. Slutmål 2 Arbetsklimatet inom Vård- och omsorgsförvaltningen präglas av arbetsglädje, dialog, ansvar och delaktighet. SMART-mål: Samtliga medarbetare har god kännedom om riktlinjer och rutiner för fyllnads- och övertid. Aktivitet: Utbildnings- och informationsinsats genomförs under första kvartalet 2013, för arbetsledare och chefer. Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningens ledning samt HR-konsult. Slutmål 3 SMART-mål: Vård- och omsorgsförvaltningen har god kännedom om hur frekvent hot och våld situationer förekommer inom organisationens verksamheter. Aktivitet I: Kartlägga förekomsten av samt preventionen av hot och våld situationer ute i förvaltningens verksamheter. Aktivitet II: Uppföljning av hur resultatenheterna arbetar med resultatet från kartläggningen. Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningens ledning.

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan 17.12.2007 Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Samverkan 2 De arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar som ska göras när ändringar i verksamheten planeras

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter Örnsköldsviks kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Avgränsning...3 2.4 Revisionsfrågor...3

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund Sida! 2 av! 14 1. Inledning Kalmarsunds gymnasieförbund, som utbildare och arbetsgivare, arbetar aktivt med att motverka

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 1 (19) Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-12-17 192) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-01-01

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012 1 Arbetsledare Arbetsterapeut Adjunkt Administratör Administrativ chef Assistent Avdelningschef Boendestödjare Barnskötare Bibliotekarie Biblioteksassistent Bilförare Biståndsbedömmare Biträdande personalchef

Läs mer