Arbetsmiljöplan Skolförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen"

Transkript

1 Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen

2 Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist

3 Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål för arbetsmiljöarbetet 3 Utvärdering och uppföljning 4 Arbetsmetod 4 Samverkan 5 Kartläggning av arbetsmiljön 5 Planeringscykel 6 Företagshälsovård 6 Diskriminering och jämställdhet 7 Planerade aktiviteter Systematiskt arbetsmiljöarbete 8 Psykisk ohälsa och kränkande särbehandling 8 Våld och hot 8 Arbetsskador 8 Arbetsbelastning 8 Handlingsplan

4 Inledning Arbetsmiljöplanen grundar sig i arbetsmiljölagstiftningen och anger förvaltningens inriktning och mål i det systematiska arbetsmiljöarbetet och för ett gott samverkansarbete, där arbetsmiljö och friskvård står i fokus. Planen anger de områden som har en särskild prioritet under 2015, vilket utmynnar i en handlingsplan där syfte, ansvar och tidsplan preciseras. Syfte Syftet är att ge alla i verksamheten förutsättningar att arbeta för att skapa en god och säker arbetsmiljö där målet är en hållbar arbetshälsa. Med hållbar arbetshälsa menas ett tillstånd då man mår bra fysiskt, psykiskt och socialt samt upplever sig kompetent och lyckas uppnå resultat i det man företar sig. Vision Skolförvaltningens vision är att skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Ansvar Arbetsmiljöansvaret vilar primärt på Skolnämnden, men arbetsmiljöuppgifterna fördelas från nämndordförande till förvaltningschef som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifter vidare till rektor och förskolechef. Rektor och förskolechef kan även fördela vissa arbetsmiljöuppgifter till underställda. Med dessa arbetsuppgifter följer ett ansvar för att arbetsmiljöarbetet undersöks, åtgärdas och följs upp. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska vara skriftlig. Delegerande chef och mottagande chef ska gå igenom muntligt vad fördelningen av arbetsmiljöuppgifter innebär för att säkerställa att mottagande chef har förstått vad delegeringen innebär i praktiken och har tillräckliga resurser såsom befogenheter, kunskaper och resurser i form av tid och ekonomi. Om ansvarig chef anser att han/hon inte längre har tillräckliga resurser ska ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna returneras skriftligen till delegerande chef. 2

5 Mål för arbetsmiljöarbetet Förvaltningen har i samverkansgruppen formulerat delmål som ska uppnås vid angiven tidpunkt för att slutmålet om en säker och hälsosam arbetsmiljö ska uppnås. 1. Den fysiska och psykiska hälsan är viktig att bibehålla hos medarbetarna för ett gott arbetsresultat och samarbete. Målet är att andelen sjuka inte ska överstiga 5 procent. Resultat oktober 2011 september 2012 Resultat oktober 2012 september 2013 Resultat oktober 2013 september ,49 procent 6,04 procent 6,39 procent 2. All personal med arbetsmiljöarbetsuppgifter ska ha goda kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Vid en enkätmätning till skyddsombud och personal med arbetsmiljöarbetsuppgifter skall 80 procent anse att de har bra eller mycket bra kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat procent 62 procent 71 procent 3. Antal arbetsskador ska minska medan antal anmälda risker och tillbud ska öka i förebyggande syfte. Målet är att det ska vara omvänt förhållande med dubbelt så många anmälda risker och tillbud mot anmälda arbetsskador. Resultat oktober 2011 september 2012 Resultat oktober 2012 september 2013 Resultat oktober 2013 september arbetsskador och 86 risk/tillbud 238 arbetsskador och 161 risk/tillbud 221 arbetsskador och 152 risk/tillbud 4. Arbetsbelastningen ska minska för varje år. I medarbetarenkät 2013 svarade 53 procent Jag har tillräcklig tid att utföra mina arbetsuppgifter på ett sätt som jag är nöjd med och Jag har tillräcklig tid att utföra mina arbetsuppgifter utifrån de krav som ställs på mig. Målet är att 80 procent ska uppleva att de har tillräcklig tid. 3

6 Utvärdering och uppföljning Årligen ska de uppsatta målen mätas och resultaten ska redovisas för förvaltningens samverkansgrupp. De arbetsmiljöaktiviteter som sker under året ska även de följas upp av ansvarig chef. När ett projekt avslutas ska en utvärdering göras utifrån delmålen och en sammanställning ska presenteras för förvaltningens samverkansgrupp. Arbetsmetod Arbetet med arbetsmiljöplanen är en ständigt pågående process. Den utgör grunden för förvaltningens arbetsmiljöarbete och ska revideras en gång per år med hänsyn till måluppfyllelse och de förbättringsområden som framträder. Planen ska ligga till grund för arbetsmiljöarbetet i samverkansgrupperna och på arbetsplatsträffarna. I förvaltningens samverkansgrupp formuleras mål och riktlinjer som går ut i organisationen. Det är respektive chefs uppgift att sprida innehållet i arbetsmiljöplanen. Under det aktuella året genomförs de aktiviteter som lagts in i arbetsmiljöplanen. Det är både aktiviteter som genomförs med resurser från beställargruppen och aktiviteter som finansieras av förvaltningen. Aktiviteterna syftar till att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. När en aktivitet har avslutats ska en utvärdering göras av ansvarig chef och resultatet återkopplas till förvaltningens samverkansgrupp. Utifrån de olika informationskällorna gör ledningen tillsammans med HR en analys av förbättringsområden. Förvaltningen arbetar parallellt med arbetsmiljöplanens aktiviteter som rör det systematiska arbetsmiljöarbetet såsom skyddsronder, riskbedömningar, medarbetarundersökningar, utvecklingssamtal och utbildning om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och hjärtlungräddning (HLR). Alla medarbetare ska bidra till att de informationskällor som ligger till grund för planeringen av arbetsmiljöarbetet är så kompletta och uppdaterade som möjligt. Detta innebär exempelvis att besvara medarbetarenkäter, rapportera tillbud och skador, anmäla sjukfrånvaro och signalera till chef om risker i arbetsmiljön. Chef kan ansöka om centrala medel för insatser i arbetsmiljön via beställargruppen. Chef ansvarar för att fylla i sin ansökan och lämnar den därefter till HR-konsult för vidare beredning. 4

7 Samverkan Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan där målet är att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa samt en säker arbetsmiljö. Samverkan sker i medarbetarsamtal, arbetsplatsmöten, rektorsområdets samverkansgrupp och förvaltningens samverkansgrupp till central samverkan. Arbetsmiljöfrågor som beslutats av lokal samverkansgrupp att särskilt fokusera på ska lyftas till förvaltningssamverkansgruppen för beredning. Kartläggning av arbetsmiljön För att förvaltningen ska kunna planera arbetsmiljöarbetet krävs en kartläggning av nuläget. Till sin hjälp har finns ett flertal olika informationskällor, bland annat: Uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering Risk, tillbud och arbetsskaderapportering Protokoll från samverkansgrupper Information från rektorer, förskolechefer och övriga medarbetare Information från fackliga representanter Medarbetarundersökningar Skyddsronder, allmänna och riktade HR:s uppföljningsträffar med respektive enhet/chef Företagshälsovården om insatser och åtgärdsförslag Personalstödjargrupper Informationen sammanställs och analyseras av chefer i samarbete med HR-konsult och ledning. Förbättringsområden identifieras och utifrån dessa planeras för insatser och aktiviteter i nästa års arbetsmiljöplan som syftar till att skapa en god arbetsmiljö. 5

8 Planeringscykel För att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet har förvaltningen i samverkan tagit fram en planeringscykel där olika aktiviteter är angivna som ska genomföras under året. Jan Sammanställning av sjukfrånvaro och arbetsskador för sep - dec Dec Feb Arbetsmiljöplanen skickas till HR-avdelningen senast 30 nov Alla lokala handlingsplaner ska skickas till samverkansinkonen 1 okt Okt Nov Arbetsmiljöplanen samverkas i förvaltningssamverkan Sammanställning av sjukfrånvaro och arbetsskador för maj aug Sep Arbete pågår löpande under året med prioriterade aktiviteter i handlingsplanen samt övriga systematiska arbetsmiljöfrågor Mar Maj Skyddsrond Apr Medarbetarenkät vartannat år Uppföljning av arbetsmiljöplan Uppföljning av Arbetsmiljöplan samt framtagande Av handlingsplan med nästa års aktiviteter Aug Företagshälsovårdens nulägesbild och förslag på aktiviteter Jul Jun Sammanställning av sjukfrånvaro och arbetsskador för jan - apr Företagshälsovård Arbetsgivaren har avtal med Enköpingshälsan i Enköping för att använda i främst förebyggande syfte vid arbetsrelaterad ohälsa. Enköpingshälsan ska återkoppla på vilket sätt de har arbetat med arbetsmiljöfrågor i förvaltningen och ge förslag på aktiviteter utifrån statistik och trender i samhället. 6

9 Diskriminering och jämställdhet Alla medarbetare ska känna trygghet i sitt arbete och inte diskrimineras på grund av sexuell läggning, nationalitet, religionstillhörighet, könstillhörighet eller liknande. En arbetsplats som är jämställd och fri från diskriminering bidrar till en bättre arbetsmiljö, möjligheter att utvecklas för alla medarbetare, god kvalitet i verksamheten och är en ständigt pågående process i arbetsmiljöarbetet där skolförvaltningen utgår från kommunens värdegrund och kommunens övriga riktlinjer och rutiner. Vart tredje år ska en jämställdhetsplan tas fram och arbetet med den påbörjas under Ansvar Vi har ansvar för att invånarna i Enköpings kommun får största möjliga nytta av vårt arbete. Det innebär att vi hjälper varandra att samverka mellan våra olika verksamheter, i stort och smått. De medel som anförtros oss ska användas där de gör mest nytta. Det är nyttan för invånarna som styr hur vi använder våra resurser. Vi ser alltid till så att vi har förutsättningar att fatta välgrundade beslut. Vi tar ansvar så att vi kan påverka vårt arbete, utan att ta andras ansvar ifrån dem. Vi respekterar och stöder andras vilja och förmåga. Trygghet Alla ska känna att de får det som de har rätt till. Vi är så öppna som möjligt med varför vi gör som vi gör och hjälper våra kunder att hitta rätt. Vi anstränger oss för att förstå vad som är viktigt för den vi möter. För att skapa trygghet behandlar vi människor med respekt och öppenhet. De som möter oss ska känna att de litar på oss. Vi gör det vi har sagt att vi ska göra. Service Alla bidrar med förutsättningar för att ge bra möten. Vilja, kunnighet och bemötande ger god service. Vi skapar servicekänsla i alla situationer, och inser att andra kan se annorlunda på en situation än vi själva. Vi ger snabba besked, och när det inte går så återkopplar vi. Det som är krångligt försöker vi göra begripligt. Vi söker hela tiden sätt att samverka som gör att vi kan ge ännu bättre service. Ambition Vi underlättar för våra invånare att skaffa sig en bra tillvaro, och gör så att alla kan känna sig stolta över sin kommun. När det är vi som driver utvecklingen, så har vi initiativet. Vi använder varje klagomål till att bli bättre. Vi stöder andra i deras ambition att utvecklas, och hjälper varandra att se när vi gör saker enbart av gammal vana. Ju högre ambition vi har, desto stoltare kan vi vara över vårt arbete. 7

10 Planerade aktiviteter 2015 Förvaltningen kommer att särskilt fokusera på och arbeta med fem arbetsmiljöfrågor under 2015 för att se över, åtgärda och förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner ska ses över och implementeras för att säkerställa att den psykiska, fysiska och sociala arbetsmiljön ingår och följs upp som en naturlig del i verksamheten. Utbildning steg 2 i systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras. Psykisk ohälsa och kränkande särbehandling Den psykiska ohälsan fortsätter att öka. En utbildningsinsats internt för chefer gjordes För att inte hamna i en psykisk ohälsa är ett förebyggande arbete viktigt och rutiner och stödmaterial för detta ska tas fram. Särskilt kommer rutiner vid kränkande särbehandling med utgångspunkt i kommunens värdegrund att tas fram. Ett mindre seminarium för chefer ska hållas av HR där frågan diskuteras i grupp om hur man som chef bäst kan arbeta förebyggande med psykisk hälsa. Våld och hot Våld och hot i form av verbala kränkningar, hotfyllda situationer och fysiskt våld mellan de som vistas i skolan/förskolan samt i sociala medier är inte en acceptabel arbetsmiljö. Uppföljning utifrån medarbetarenkäten och anmälda risker, tillbud och arbetsskador kommer att göras. Arbetsskador och tillbud De medarbetare som råkar ut för en incident i arbetet ska rapportera detta i Invit så att åtgärder kan sättas in och förebygga risker och skador. Det är därför viktigt att följa upp arbetsskadestatistiken varje år. Skolförvaltningen har större andel anmälda arbetsskador än risk- och tillbudsanmälningar och för att ändra det till att färre arbetsskador sker måste riskoch tillbudsrapporteringen öka. En informationskampanj om vikten av att anmäla risker och tillbud ska göras. Arbetsbelastning I senaste medarbetarenkäten 2013 fanns fråga om medarbetaren upplevde sig ha tillräckligt med tid att utföra sitt arbete. Resultatet visade att många inte tyckte att de hade tillräckligt med tid för sitt arbete. Fortsättningsvis kommer förvaltningen att arbeta med att förtydliga vad befattningen/rollen innebär och se över om annat arbetssätt kan frigöra mer tid. 8

11 Handlingsplan Utifrån den kartlagda arbetsmiljön har dessa områden identifierats som förvaltningen har för avsikt att särskilt fokusera på under Insats Syfte Målgrupp Ansvar Systematiskt arbetsmiljöarbete Tydliggöra rutiner, utbildning SAM ska vara en naturlig del i verksamheten Chefer Förv ledn/ HR-konsult Psykisk ohälsa och kränkande särbehandling Förebyggande arbete och seminarium Ta fram och se över rutiner vid kränkande särbehandling och ge chefer möjlighet att diskutera och ta del av varandras erfarenheter att arbeta med frågan. Chefer Förv.ledn/ HR-konsult Våld och hot Utredning, åtgärd och uppföljning Utreda nuläget och följa upp resultat. Förskola/Skola Chefer Arbetsskador och tillbud Information Uppföljning av årlig statistik Minska arbetsskadorna genom att öka medvetenheten om vikten av rapportering av risker i förebyggande syfte. Förskola/Skola Chefer / HR konsult Arbetsbelastning Se över rutiner Tydliggöra roller Se över arbetssätt och förtydliga vad som ingår i anställningen och yrkesrollen. Förskola/Skola Verks chef/ Resp chef 9

12

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan 17.12.2007 Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Samverkan 2 De arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar som ska göras när ändringar i verksamheten planeras

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram FÖRFATTNINGSSAMLING Likabehandlingsprogram 1 Likabehandlingsprogram Övergripande mål Norrtälje kommun ska vara den professionella arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund Sida! 2 av! 14 1. Inledning Kalmarsunds gymnasieförbund, som utbildare och arbetsgivare, arbetar aktivt med att motverka

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Uppdaterad 2008 Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer