Full kontroll över lager & logistik WMS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Full kontroll över lager & logistik WMS"

Transkript

1 WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order- och produktionsprocessen, vilket resulterar i lägre kostnader och ökad effektivitet. Skalbarhet, flexibel parameterstyrning och enkel installation/användning gör Bitlog WMS till ett optimalt system för att effektivisera driften av företag inom handel/distribution samt tillverkning. Bitlog WMS används idag av hundratals brukare, och av företag från 10 till över 1000 anställda, på flera kontinenter.

2 Mer än bara ett WMS-system Jämfört med traditionella Warehouse Management System (WMS)/handdatorsystem har Bitlog WMS fler funktioner. Traditionella WMS-system fokuserar på handhavandet på lagret (plockprocesser, handdatorinterface mm). Bitlog WMS är givetvis utrustat med dessa funktioner, men också med många andra, och tar därför ett bredare grepp om distributions och tillverkningsprocessen: systemet optimerar inte bara lagerhantering och produktion, utan allokerar även uppdrag samt effektiviserar den totala order- och leveransprocessen. Med Bitlog WMS får du en effektivare produktion, minskade kostnader och nöjdare kunder. Effektivisera ditt företag Automatisk sampackning av order, automatisk hantering av fasta leveransdagar, minskat antal restleveranser, bättre överblick av orderflödet, smidig fördelning av produkter vid bristsituationer samt användarvänliga klienter. Detta är bara några av alla funktioner i Bitlog WMS. Bitlog WMS kan även med fördel användas av tillverkande företag. Systemet ser till att rätt material finns tillgängligt, på rätt plats och vid rätt tillfälle, med hjälp av automatiska påfyllnadsuppdrag. Tid kan rapporteras enkelt, vilket ger korrekta efterkalkyler. Tack vare att Bitlog WMS tar ett helhetsgrepp över allt från inleverans och produktion till utleverans uppnås väsentligt ökad effektivitet. Det finns exempel på kunder som har hämtat hem sin investering på så kort tid som tre månader. Skalbart standardsystem Oavsett om ni är ett mindre företag med 10 medarbetare eller en koncern med 1000-tals anställda finns det alltid en Bitlog WMS-version för just er! Systemet är mycket skalbart samt enkelt att installera, och tack vare flexibel parametersättning kan Bitlog WMS driftsättas på mycket kort tid. Systemet kan användas med eller utan handdatorer (Bitlog WMS stöder både ipod/ipad och Windows Mobile). Senaste tekniken Teknikutveckling är för oss inget självändamål, men teknisk innovation genererar högre kundnytta till lägre kostnad, och leder dessutom till mer användarvänliga programvaror. Bitlog WMS har nu kompletterats med skräddarsydda appar för ipad, vilket ger kraftfulla mobila klienter på lagret. Det här är ett exempel på teknikuveckling som leder till ökad effektivitet och enklare hantering för lagerarbetarna. På serversidan erbjuder vi ett flertal färdiga integrationer mot de vanligaste affärssystemen. Om en integration saknas kan vi i de flesta fall ta fram denna. Lagerprocesser Inleverans Med Bitlog WMS kan du ta emot godset direkt när det anländer till kajen. Pallar och artiklar kan även märkas med tillhörande streckkoder. Används pallhantering håller systemet reda på vilken kvantitet som skall placeras per pall för att underlätta för användaren. Saldot kan göras tillgängligt för plock direkt vid inleverans, alternativt används även ankomstkontroll och inlagringsfunktionen. Automatisk utskrift av märketiketter kan göras i samband med inleverans. Ankomstkontroll och inlagring Vid ankomstkontroll görs en manuell kontroll av inkommande gods, därefter sker inleveransen till lagret. Systemet kan även, om pallhantering används, föreslå placering av pallar efter olika palltyper som är inlevererade till inlagringsytan. Systemet håller då automatiskt kontroll på lediga platser och kan lagra in pallen på bästa tänkbara plats enligt parameterstyrda inställningar. Allt för att minimera onödiga arbetsmoment och skapa en så effektiv lagerhantering som möjligt. Påfyllnadshantering Med påfyllnadshantering håller systemet automatiskt reda på vilket antal varor som skall vara tillgängligt på plockplatserna. Om nivån understiger inställningen skapas ett påfyllnadsuppdrag per automatik. Dessutom prioriteras påfyllnadsuppdragen för att minimera risken att plockplatsens kvantitet inte räcker till kundorderplock. Kundorderplock Automatisk sampackning av order till samma mottagare

3 är standard i Bitlog WMS. Systemet hanterar även plockzoner, plockområden och annat som effektiviserar plockflödet. Vid handdatorplock får man dessutom kontroll på exakt vilken produkt som är placerad i vilken kartong. En annan funktion är att systemet kan föreslå plock från bästa tänkbara plats. Systemet stöder FIFO-plock, prioriterat plock från standardplats samt automatisk dirigering till buffert vid stora kvantiteter. Det går också att skapa batchplock (funktion att plocka flera liknande kundorder samtidigt). Pallplock är mycket användbart vid frekventa palleveranser. Om en hel pall ska plockas till kund föreslår systemet automatiskt pallplock. Med pallplock uppnås även full spårbarhet från inleverans till kundorder. Utskeppning Frakthandlingar kan genereras direkt från systemet, detta görs genom att skapa underlag till externt frakthandlingsprogram som genererar utskriften på skrivaren. Olika sätt kan användas för att snabbt bekräfta ett plock på bästa sätt. Följesedel genereras per automatik av Bitlog WMS och PDF-kopia sparas på servern för arkivering. Inventering Inventeringsunderlag skapas enkelt i Manager-klienten och tilldelas inventerarna. Inventeringen kan sedan följas löpande i Manager varefter lagret räknas. Man kan sedan enkelt räkna om differenser och uppdatera affärssystemet med inventeringsresultatet. Bitlog Production (tillval till Bitlog WMS) Förenkla tillverkningsprocessen Bitlog WMS kan enkelt kompletteras med en modul, Bitlog Production, som är speciellt anpassad för tillverkande företag. Genom att utveckla stöd för tillverkningsprocessen och samtidigt införa en avancerad tidsuppföljningsfunktion, uppnås en väsentligt ökad effektivitet inom produktionsprocessen. Allt detta är färdigintegrerat med ert affärssystem vilket leder till kort implementeringstid och säker drift. Rätt material på rätt plats vid rätt tid Bitlog Production styr materialförsörjningen per produktionsplats: genom enkla inställningar övervakar systemet att material som behövs för produktionsprocessen fylls på vid behov. Detta minskar risken för materialbrist vid produktion, vilket höjer effektiviteten. Exempel: När operatören startar en tillverkningsorder kontrollerar systemet att material finns vid produktionsplatsen och om det saknas material skickas automatiskt en signal till lagerpersonalen om påfyllning. Dessutom ser operatören på skärmen exakt hur mycket som ska och kan produceras under dagen, vilket minskar behovet av tidsödande intern kommunikation. Detta leder till att produktionspersonalen kan fokusera på det som de kan bäst att producera! Tidsbesparande återrapportering I Bitlog Production finns ett inbyggt stöd för att stämpla in och ut på tillverkningsorder. Detta kan även integreras med tidrapporteringssystemet för att öka effektiviteten ytterligare. Genom den förenklade hanteringen av tidrapportering ökar möjligheten att göra korrekta efterkalkyler utan tidskrävande manuella administrationsinsatser. Exempel: När en operation startas stämplar en person eller en grupp in på tillverkningsordern. Därefter återrapporteras produktionsmängden löpande och systemet håller reda på hur mycket tid som läggs ned på respektive tillverkningsorder. Det är även möjligt att arbeta med flera tillverkningsorder samtidigt, systemet håller då reda på och fördelar tiden på respektive tillverkningsorder. Bättre överblick Bitlog Production beräknar löpande vad, och hur mycket, som kan tillverkas baserat på tillgängligt material. Detta presenteras i en översiktsbild, vilket innebär att produktionspersonal och planerare ser direkt hur mycket som kan tillverkas per tillverkningsgrupp. Igångsättning och rapportering av tillverkningsordern sker i ett användarvänligt gränssnitt, vilket bland annat minskar utbildningstiden för ny personal. Avancerad ledtidsberäkning Genom att Bitlog Production kontinuerligt beräknar vad som kan tillverkas, kan samma information användas för att beräkna leveransdatum på kundorder. Systemet räknar ut det totala flödet, från inköp/tillverkning och ända fram till kundorder, vilket leder till automatik i leveransdatumberäkningen. Ett försenat inköp kan resultera i förseningar i produktionen, vilket i sin tur kan orsaka leveransproblem. Genom att få bättre överblick ökar kundnöjdheten och effektiviteten.

4 Funktionsspecifikation Lagerhantering Lagerplatser Systemet hanterar flera lagerplatser, dessa kan även grupperas som plocksiter. En plocksite kan innehålla en eller flera lagerplatser och används för att gruppera ihop flera lagerplatser till ett och samma fysiska lager. Varje lagerplats kan sedan hantera hyllplatser, en hyllplats kan vara ett pallställ eller en hylla där man placerar produkter. Plockzoner Plockzoner används inom en lagerplats och används för att automatiskt dela upp plockförslag per specifika produkter eller, till exempel, ett säkerhetslager. Plockområden Plockområden är ett sätt att enkelt sortera plocklistans rader per hyllplatser. Denna funktion används även när man vill integrera med exempelvis plockautomater. Plock Många typer av plock stöds, till exempel plock av enskilda plockförslag eller batchplock av flera plockförslag samtidigt. Inleverans Stöd för ankomstkontroll. Möjlighet att ge förslag på placering av produkt. Inventering Skapa dina inventeringsunderlag baserat på produkt eller hyllplatsintervall. Lagerflytt Flytta dina produkter inom lager mellan hyllplatser eller mellan olika fysiska lager. Flytande lager Varje inleverans kan placeras på valfri hyllplats, systemet håller sedan reda på hur många som ligger på vilken hyllplats. Stöder även FIFO-plock. Pallhantering Vid inleverans håller systemet automatiskt reda på lediga pallplatser och föreslår placering av pallen beroende på palltyp och ledig plats. Även i plockfunktionen kan pallar hanteras. Systemet känner då av den mest optimala plocksituationen för en specifik order. Är det en kvantitet som finns i en pall föreslås automatiskt hela pallen i plockförslaget. Kombineras ofta med plock av mindre kvantiteter från standardplatser. Pallhantering i kombination med påfyllnadsfunktionen ger en mycket effektiv och tidsbesparande lagerhantering. Plockplatser med påfyllnad En artikel kan ha en fast plockplats och flytande lager i buffert. Påfyllnad: Man anger enkelt påfyllnadsnivå och systemet kan sedan automatiskt föreslå påfyllnadsuppdrag så att plockplatsen bibehåller plockbart antal. Systemet prioriterar även påfyllnadsuppdragen så att de med akut brist på plockplatsen prioriteras högst. bitlog wms som ipad-klient: All lagerhantering sker med ipad helt papperslöst. Avancerad WMS-funktionalitet såsom batchplock, pallhantering, full spårbarhet m.m. Följ upp alla lagertransaktioner på tid och användarnivå med färdiga statistikfunktioner. Öka effektiviteten genom att ha all information tillgänglig på ett enkelt och tydligt sätt. Kräver låg bandbredd går att använda över 3G nätet vid t.ex. externa lager. Minska felplock genom att koppla till en extern streckkodsläsare för verifiering av hyllplats, artikelnummer etc.

5 Säljorderoptimering Med Bitlog WMS får du även följande funktioner (som ofta saknas i traditionella WMS-system): Automatisk ledtidsberäkning Systemet beräknar per automatik leveranstider på samtliga inneliggande kundorder baserat på parameterinställning, och tar automatiskt hänsyn till förändringar som görs på inköpsorder eller tillverkningsorder. Full kontroll över orderstocken Förutom automatisk ledtidsberäkning statusflaggar Bitlog WMS samtliga säljorderrader med mer än 10 leveranstatusar. Man kan t.ex. per orderrad se om order plockas, väntar på plockning eller inväntar samleverans. Automatisk fraktdebitering Frakttariffer och fraktfrinivåer kan enkelt läggas på kunder och kundkategorier. Frakten räknas sedan ut automatisk och läggs på kundordern vid utleverans. Minska antalet små restleveranser Låt små restleveranser vänta in nästa beställning på kund: kommer ingen ny inleverans in till lagret levereras ordern efter ett par dagar per automatik. Denna funktion är mycket flexibel och ställs enkelt in i systemet. Detta gör att arbetstoppar vid restorder minskar och fraktkostnaden kan sänkas då färre leveranser skickas till kund. enkelt att se leveranshistorik där detaljerad information finns om varje leverans, som till exempel leveranstider och följesedelsinformation. Informationen kan även enkelt exporteras till Excel för vidaresändning till kund. Fördela produkter enkelt vid bristsituation Normalt tilldelas produkter säljordrarna enligt FIFOmodellen, så att de som har lagt sin order först skall få sin kvantitet. Det är ju logiskt, men problem kan uppstå om man har begränsad tillgång av en produkt men vill se till att många kunder får några få produkter, istället för att få kunder får stora kvantiteter. Detta löses enkelt i Bitlog WMS, fördelningen kan till och med göras innan inleveransen är gjord. Det går även att knyta ihop en säljorderrad med en specifik inköpsorderrad. Automatisk hantering av fasta leveransdagar Ställ enkelt in per kund eller leveransvillkor vilka veckodagar som leverans skall ske till kund. Därefter hanterar systemet detta automatiskt så att plock sker på rätt dag oavsett hur säljordern har registrerats i affärssystemet. Användarvänliga klienter ger rätt information I Manager-klienten får användarna snabbt rätt information om var en order är i leveranskedjan. Man kan exempelvis få en översikt över alla orderrader för en viss kund med exakt information om varför inte ordern är skickad med beräknade leveransdatum. Det går även Enterprise-funktionalitet För en koncern med multipla fysiska lager och säljbolag i flera länder finns en Enterprise-version av Bitlog WMS som stöder: Multipla bolag Stöd för flera fysiska lager (med olika inställningar per lager) och flera olika bolag. Centrallagerfunktionalitet Har ni behov av att leverera produkter från centrallager i ett eller flera länder? Detta stöds i Bitlog WMS. Med centrallagerfunktionaliteten får man bland annat automatisk ledtidsberäkning mellan bolagens säljorder. Reservera produkter till säljbolag och kunder Med den avancerade bokningsfunktionaliteten kan ni reservera produkter till säljbolag eller specifika kunder. Bitlog WMS övervakar att rätt säljbolag får rätt kvantitet, säljbolaget kan i sin tur fördela produkter till specifika kunder och på så sätt säkerställa hög servicegrad.

6 Versionsmatris Funktioner i Bitlog WMS Integrera mot valfritt affärssystem Stöd för flera företag och centrallagerhantering mellan dessa Stöd för ett fysiskt lager flera lagerplatser Stöd för flera fysiska lager Stöd för anpassningar i användarklienter (plugins) Plockzoner inom ett lager Plockområden inom ett lager Inleverans av produkter Inventering Lagerflytt Flytande lager FIFO-plock och batchhantering Pallhantering Påfyllnad av plockplatser Plock från fasta plockplatser Mobil lagerhantering med Windows Mobile handdatorer Mobil lagerhantering med Apple ipad Säljorderoptimering Automatisk ledtidsberäkning Full kontroll över orderstocken Automatisk fraktdebitering Automatisk sampackning av order till samma adress Fördela produkter vid bristsituation Gruppera säljorderplock i köer Reservera produkter till säljbolag och kunder Produktionsoptimering Tidsbesparande återrapportering av material och tid Påfyllnad av material till produktionsplatser Automatisk loggning av tid på individ- eller lagnivå per operation Produktionsoptimering med hänsyn till tillgängligt material Bitlog WMS Bitlog WMS Bitlog WMS Bitlog Enterprise Advanced Standard Production Bitlog Production är ett tillval som lämpar sig för tillverkande företag som använder Bitlog wms. Standard, eller högre version. Vissa avvikelser kan förekomma beroende på vilket affärssystem som används. Kontakta oss för mer information. Bitlog WMS fungerar med: Bitlog AB Stockholm Göteborg Linköping Eksjö