Samordningsförbundet Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Västerås"

Transkript

1 Samordningsförbundet Västerås Kartläggning av behovet av insatser för personer som har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Socialkontor ekonomi och utredning samt Försäkringskassan Lena Östman Socialkontor ekonomi Västerås stad Catrin Nilsson Försäkringskassan, LFC Västerås

2 Sammanfattning I slutet av mars 2010 inleddes arbetet med att kartlägga behovet av olika insatser under samordningsförbundet Västerås på uppdrag av beredningsgruppen. Två utredare har på halvtid arbetat med denna kartläggning under tre månader. Övergripande syfte med denna utredning är att kartlägga personer som finns inom Arbetsförmedlingen, Socialkontor ekonomi och Försäkringskassan som är i behov av försteg till arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgrupp för kartläggningen är personer med fysiska och/eller psykiatriska diagnoser, neuropsykiatrisk problematik och psykiska funktionshinder i åldersgrupperna år och år samt personer med lindrig utvecklingsstörning som finns inom verksamheterna. Kartläggningen har skett genom personliga intervjuer med handläggare inom respektive myndighet samt studiebesök på andra samordningsförbund och verksamheter för att hämta in erfarenheter och kunskaper. Studiebesök har genomförts på olika projekt/verksamheter som arbetar med personer som tillhör ovanstående målgrupper. Informationssökning har också gjorts via SUSAMs hemsida för att hitta andra samordningsförbund med tillhörande projekt samt genomgång av skriftligt material. Regelbundna avrapporteringar har under utredningstiden skett till beredningsgruppen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att behovet av utökade verksamheter för ovanstående målgrupper är stort. Det är viktigt att se en rehab fläta, att insatserna integreras med varandra, där målet är egen försörjning. Alla av ovanstående grupper har behov av insatser för att komma vidare till självförsörjning. 2

3 Sammanfattning Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 4 Uppdraget 4 Syfte 5 Metod 6 Studiebesök 6 Studiebesök psykiatricentrum 6 Studiebesök Linköpings Samordningsförbund 7 Studiebesök Atlas 9 Halvtidsrapport NUEVO 9 Intervjuer 10 Intervjuer med handläggare Slutkommentar 13 Bilagor 1. Uppdraget 2. Frågor till handläggarna 3. Intervjuer 3

4 Inledning Under våren 2010 påbörjades arbetet med att starta ett samordningsförbund i Västerås. I samordningsförbundets regi avser man att bedriva projekt med ambitionen att den enskilde ska förbättra eller uppnå egen förmåga att försörja sig. Inför starten bedömdes det nödvändigt att utreda behov av olika insatser i projektform. Uppdraget att kartlägga dessa behov gavs till två utredare som på vardera 50 % tjänst påbörjade arbetet i slutet av mars Kartläggningstiden beräknas till tre månader. Bakgrund Samordningsförbundet Västerås bildades i maj Insatserna inom ramen för samordningsförbundet ska syfta till att utveckla eller återställa den enskildes funktions och arbetsförmåga. Den finansiella samordningen mellan Arbetsförmedlingen, Västerås stad, Försäkringskassan och Landstinget ska medverka till en högre grad av samordning av insatserna för de enskilda individerna och därmed erbjuda möjligheter till andra insatser än vad som tidigare kunnat erbjudas. Under år 2010 kommer förändringar i sjukförsäkringen att få fullt genomslag. Förändringen innebär att drygt 2700 personer med sjukpenning och tidsbegränsad sjukersättning, och en bitvis komplicerad symtom och/eller sjukdomsbild, kommer att lämna sjukförsäkringen, utan att fullt ut vara redo för ett arbete eller har rätt till stadigvarande sjukersättning. Uppdraget Uppdraget är att kartlägga antalet personer som är i behov av försteg till arbetslivsinriktad rehabilitering och som finns inom Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Försäkringskassan, se bilaga 1. Behovet av samordnade insatser bedöms öka på grund av förändringar i bland annat arbetsmarknadens struktur samt regeländringar i socialförsäkringen. Det finns behov av att utveckla sätt att samverka och få ökad kunskap kring frågor om insatser som ökar den enskildes möjligheter till att fungera i samhället och få en ökad livskvalitet. Kartläggningen har skett utifrån de fyra nedanstående grupperna. A. Personer med fysiska och/eller psykiatriska diagnoser. Problembilden för personer med sjukpenning och tidsbegränsad sjukersättning, via Försäkringskassan, omfattar ofta psykiatriska eller muskel /smärtdiagnoser eller svårigheter från bägge områdena (s.k. samsjuklighet). Dessa personer finns också på Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Den totala omfattningen av målgruppen är därför oklar. B. Personer med neuropsykiatrisk problematik har blivit allt mer synlig i vårt samhälle. I takt med en ökad kunskap och att allt fler blir utredda, får diagnos och/eller medvetna om sitt funktionshinder så framträder behovet av insatser. 4

5 Idag finns det redan en del kunskap och insatser hos olika huvudmän men det saknas i vissa fall samordning och helhetssyn. C. Personer med psykiska funktionshinder finns representerade inom alla verksamheter. Gruppen är till viss del diffus utifrån bland annat diagnostiska svårigheter. Konkret innebär det att gruppen psykiska funktionshinder och NEPgruppen delvis kan överlappa varandra. D. Personer med lindrig utvecklingsstörning finns inom alla verksamheterna. Kriterierna är att personerna ska ha gått gymnasiesärskola och där planeringen inte är dagligverksamhet, inte heller LSS berättigade. Problemet med denna grupp är att den behöver en anpassad arbetsmarknad som idag inte finns. Ett fåtal är idag aktuella på socialkontor ekonomi, men antalet ökar i samband med att aktivitetsersättning upphör. De som bedöms klara anpassat arbete har inte längre rätt till ersättning från sjukförsäkringen efter avslutad skolgång. I uppdraget ingår också att hämta in kunskap om liknande verksamheter från andra samordningsförbund, vilket redovisas under rubriken studiebesök. I ursprungsuppdraget ingick också att säkra relevanta projektbeskrivningar, kring de två huvudprojekten (Vägen in och Samverkanskraft) som är under planering. Vägen in är en motivationshöjande insats som bygger på en kombination av arbetslivsinriktad rehabilitering, avancerade kognitiva insatser och betydelsefulla inslag av naturupplevelser för personer i åldern år med rehabiliteringsbehov utifrån fysiska och/eller psykiatriska diagnoser. Samverkanskraft föreslås vända sig till personer i åldern år med psykiska funktionshinder/psykiska problem, där man inte tydligt vet om arbetsfokus eller behandlingsfokus gäller. Både Vägen in och Samverkanskraft har tidigare bedrivits i form av projekt. Vägen in riktade sig då enbart till deltagare från Försäkringskassan. Samverkanskraft var ett samarbetsprojekt mellan psykiatrin och socialtjänsten Västerås kommun. Projektbeskrivning för Vägen in är under uppdatering. Upprättande av projektbeskrivning för Samverkanskraft är under arbete, vilket beredningsgruppen den 11 maj 2010 gav till Socialkontor ekonomi att utföra tillsammans med psykiatrin. Syfte Övergripande syfte med denna kartläggning är att redovisa behoven av försteg till arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som finns inom Arbetsförmedlingen, Socialkontor ekonomi och Försäkringskassan. Kartläggningen omfattar personer med fysiska (t ex muskelsmärta) och/eller psykiatriska diagnoser, neuropsykiatrisk problematik och psykiska funktionshinder i åldersgrupperna år och år samt personer med lindrig utvecklingsstörning som finns inom verksamheterna. 5

6 Metod Kvantitativa och kvalitativa intervjuer har genomförts med ett urval handläggare, 39 stycken, inom Arbetsförmedlingen, Socialkontor ekonomi och Försäkringskassan. Frågor som ingår i intervjuerna är: 1. Ålder/Kön 2. Huvudproblem/hinder/diagnos 3. Finns det medicinska underlag som styrker svårigheterna? 4. Vilken ersättning erhåller personerna? 5. Hur är prognosen för personerna utan insats? 6. Hur många personer med liknande problematik har du på din tjänst? Till detta läggs en öppen fråga om vad personen/personerna skulle kunna behöva för typ av verksamhet för att få alternativt återfå egen förmåga att försörja sig. Uteslutningskriterium har varit pågående missbruk. Handläggarna på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har svarat utifrån sina mest vanliga/typiska ärenden. Handläggarna på Socialkontor ekonomi har svarat utifrån alla, för målgruppen, aktuella ärenden. Ärendemängden hos handläggarna varierar stort ärenden per handläggare på Socialkontor ekonomi, på Arbetsförmedlingen ärenden(sius särskilt introduktions och uppföljnings stöd) upp till cirka 350 ärenden och på Försäkringskassan ärenden. Utredarna har förutom intervjuerna genomfört studiebesök på annat samordningsförbund och andra verksamheter för att hämta in erfarenheter och kunskap. Informationssökning har också gjorts via SUSAMs hemsida för att hitta andra samordningsförbund med tillhörande projekt och gått igenom skriftligt material. Studiebesök Psykiatricentrum Studiebesök den 5 april 2010 hos enhetschef Solvejg Salzmann på psykiatricentrum, specialistmottagning Ångestsjukdomar Centrallasarettet Västerås. Vi besöker Solvejg Salzmann för att reda ut begreppen runt psykiatriska diagnoser, neuropsykiatrisk problematik och psykiska funktionshinder. Psykiatriska diagnoser så som ångest, depression, tvångssyndrom, personlighetsstörning med mera är en stor grupp som ofta går att behandla med bra resultat. 6

7 Neuropsykiatrisk problematik är ett psykiskt funktionshinder men inte en psykisk sjukdom. Denna patientgrupp har dock ofta även inslag av psykisk sjukdom. Neuropsykiatrisk problematik går inte att behandla bort men med anpassning av miljön, hjälp och stöd kan dessa personer fungera i vardagslivet. Vissa blir också hjälpta genom medicinering. Finns inslag av psykisk sjukdom krävs annan åtgärd. Psykiatricentrum har inget remisstvång men primärvården ska ha gjort behandlingsförsök som inte lyckats innan patienten remitteras. Undantag finns och det är patienter som medicinerar med, bland annat, Concerta som enbart får förskrivas av överläkare på psykiatrin. Behandlingen som sker på Psykiatricentrum sker med medicinering och samtal. 80 % av samtalen är KBT behandlingar. Det finns även tillgång till psykiatrisk sjukgymnastik, bildterapi, arbetsterapi med mera. Ett exempel på behandling för personer med ADHD är färdighetsträningsgrupp, vilket innebär att personen får träna sig i att lyssna på andra, känna sig själv, planera, starta/slutföra uppgifter, passa tider, d v s kunna hantera vardagen. Solvejg betonar vikten av att medicinsk behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering sker parallellt, utifrån detta är behovet stort av insatser som leder ut mot arbetsmarknaden. Av erfarenhet ser Solvejg att insatserna/åtgärderna bör pågå under relativt långa perioder, minst fyra månader, eftersom patienterna tidigare ofta misslyckats och behöver få känna stabilitet. Solvejg ser inget hinder i att man blandar olika grupper enligt ovanstående om screening är gjord inför gruppstart. Linköpings Samordningsförbund Studiebesök på Linköpings Samordningsförbund den 13 april Vi träffar förbundschef Åsa Swenson och projektledare Agneta Julinder. Förbundschef Åsa Swenson informerar: Linköpings Samordningsförbund bildades januari Man såg inledningsvis att behovet av projekt spretade, mycket varierande behov i de olika stadsdelarna. Vid intervjuer framkom att om det fanns tillgång till pengar och andra resurser skulle man satsa på projekt med inriktning mot neuropsykiatrin. En betydelsefull framgångsfaktor har visat sig vara gemensamma utbildningar för myndigheternas handläggare som arbetar i de olika projekten. Det är viktigt att följa projekten med utvärderingar och statistik. I Linköping finns särskild person som sköter statistik och får alla uppgifter från projektledarna. Linköpings samordningsförbund har sett att projekt bör få kosta i början det betalar sig i längden Pay Off. Pay off metoden eller återbetalningsmetoden är en metod som används för att räkna ut hur snabbt en investering betalar sig själv. Metoden kan 7

8 antingen användas för att kontrollera att en investering lönar sig inom rimlig tid, eller för att jämföra vilket av flera investeringsalternativ som är bäst. Samordningsförbundet står för projektkostnaden till 90 % resterande del får berörd myndighet stå för. Man har sett att urvalen till projekten blir mer genomtänkta om remitterande myndighet står för viss kostnad. Samordningsförbundet har utformat ett gemensamt samtycke mellan myndigheterna som är godkänt av jurist. Under projekttiden är deltagarna försäkrade via sin remitterande myndighet. Projektens kriterier är att deltagaren få ej ha pågående missbruk. Inget medicinskt underlag krävs men om insatsen inte fungerar avbryts deltagandet. Ytterligare viktiga punkter som Åsa Swenson poängterade var vikten av en tydlig ingång och utgång i projekten. Hur projekten ska föras ut i organisationerna ska framgå av en tydlig kommunikationsplan. Projektledare SaminförA, Agneta Julinder: SaminförA är ett 3 årigt projekt med samordnade insatser för personer med neuropsykiatriskt funktionshinder i åldern år som sker enligt följande modell, den s. k vård insatsflätan: 1. Utredning, under en vecka utreds personen av läkare, psykolog och arbetsterapeut. En av de viktigare delarna är arbetsterapeutens bedömning som sker i personens vardagsliv. Kommunen har förstärkts med fem coacher (s k boendestödjare) som arbetar med flexibelt individstöd i vardagen, vilket är viktigt för att andra insatser ska fungera. 2. Samverkan, alla representanter i samordningsförbundet som har information om deltagaren deltar i övergripande samverkansmöte. De handläggare som blir aktuella att arbeta vidare med personen återför ärendet till sin myndighet. Dessa möten sker var tredje vecka. 3. SIA möte är nästa steg där personen själv, tillsammans med någon av utredarna samt aktuell handläggare träffas för att göra upp en planering för att gå vidare i vårdflätan. Uppföljande SIA möten görs kontinuerligt under hela rehabiliteringen. De aktuella handläggarna har genom delegation långtgående beslutanderätt och därmed kortas handläggningstiderna genom snabba beslut. Personen skrivs ut ur projektet när den befinner sig i permanent verksamhet typ OSA anställning eller utbildning. Mätpunkter för projektet är när en person börjar utredas och avslut när personen är ute i permanent verksamhet. Agneta Julinder poängterar att man i projektet inte tullar på någon myndighets regler, alla myndigheter informeras om varandras regler och alla respekterar dessa. 8

9 Atlas Västerås den 5 maj Atlas har funnits i 10 år, de ingår i ordinarie verksamhet och står under Individ och familj. Atlas arbetar med arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år. Målgruppen är ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten är jobbinriktad, det är viktigt att insatserna leder till eller förbättrar chanserna att få ett arbete. Deltagarna ska psykiskt och fysiskt orka vara på Atlas varje dag. Inte ha pågående missbruk eller kriminalitet. Målet med insatsen är att 60 % av de som avslutas på Atlas skall ha förmåga att delta i arbetsförmedlingens ordinarie ungdomsaktiviteter, arbeta, studera eller gå vidare till annan arbetsrehabiliterande verksamhet. Antalet inskrivna per månad ska vara i genomsnitt 20 ungdomar. Personalgruppen i Atlas är fyra personer, alla socionomer. Ungdomarna kommer till Atlas via Socialkontor ekonomi eller Skultuna socialkontor. Deltagare som behöver andra insatser än Atlas är bland annat ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och/eller lindrig utvecklingsstörning. Dessa ungdomar ska inte remitteras till Atlas om handläggaren har vetskap om funktionshindret. Om funktionshindret uppdagas under perioden på Atlas remitteras deltagaren av Atlaspersonalen vidare till lämplig verksamhet, typ NEP teamet eller Gamla Brandstationen alternativt återremitteras till handläggare på Socialkontor ekonomi. Atlaspersonalen säger att felremitteringen till dem har minskat efter att projektet UNO startades. (UNO är en verksamhet inom Socialkontor ekonomi som vänder sig till ungdomar år med diffus problematik. Om det finns en diagnos kan personen ändå vara aktuell om annat problem utgör huvudproblemet och utredning krävs. Syftet med UNO är att åstadkomma en hållbar handlingsplan. Personerna skrivs inte ut förrän handlingsplan finns.) Personalen på Atlas uppger att det också finns ett behov av verksamhet för de deltagare som har genomfört en period på Atlas men inte står tillräckligt nära arbetsmarknaden för att vara arbetssökande, d v s har stora svårigheter i sitt dagliga liv men är inte sjuka. Dessa personer bedöms behöva ett mellansteg mellan Atlas och arbetsmarknaden, typ gamla Samhall, (sysselsättning som är anställning). Halvtidsrapport NUEVO Västerås den 27 april 2010 NUEVO är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås och Örebro. Projektet riktar sig till unga vuxna år som varit arbetslösa under lång tid, erhållit ekonomiskt stöd och behöver hjälp upp på banan igen. NUEVO är ett regionalt samarbetsprojekt som fått medel beviljade från ESF (Europeiska socialfonden), projektperioden är Syftet med projektet är att deltagarna ska öka makten över sitt eget liv. Utveckla ett nytt arbetssätt samt öka samverkan. 9

10 Målet är att 50 % ska vara ute i arbete/studier efter slutförd insats. Deltagarna skrivs in via Socialkontor ekonomi och Arbetsförmedlingen. När deltagarna startar i projektet börjar man med att lära känna varandra genom samtal. Varje deltagare får en "egen" vägledare. En personlig planering upprättas och mål sätts tillsammans med deltagaren. Deltagarna är själva med och utformar de dagliga aktiviteterna utifrån sina behov. Exempel på aktiviteter är utbildning, föreläsningar, jobbpraktik och stresshantering. Det kan också handla om övningar som ska öka självkänslan. I projektet får deltagarna träna på att söka jobb, hur det kan gå till på en jobbintervju samt att de får hjälp med att skriva ett personligt brev och en meritförteckning. Det finns också tid för eget arbete och planering. Projektet kommer att omfatta 500 personer, varav 250 kvinnor och 250 män. 100 personer per kommun omfattas under en treårsperiod. Vid ett och samma tillfälle kommer maximalt 175 deltagare att vara inskrivna i projektet (35 platser per kommun). Deltagarantalet är beräknat utifrån antagandet att omkring hälften av deltagarna deltar ett år i projektet, hälften deltar två år i projektet. Intervjuer Intervjuer med handläggare Personliga intervjuer har genomförts under perioden den 12 april 17 maj 2010 med handläggare på Arbetsförmedlingen, Socialkontor ekonomi och Försäkringskassan. Intervjuerna är genomförda enligt uppdrag daterat den 30 mars 2010, se bilaga 1. Inför intervjuerna skickads ett informationsbrev med frågor och aktuella undersökningsgrupper till handläggarna, se bilaga 2. På Arbetsförmedlingen intervjuades 10 handläggare som arbetar med unga funktionshindrade, med personer i arbetslivsintroduktion och med övriga arbetslösa, alla i förvärvsaktiv ålder. På Socialkontor ekonomi intervjuades 19 handläggare som arbetar med försörjningsstöd och utredning av arbetshinder. De arbetar dels med ungdomar i åldern år och dels med vuxna år. På Försäkringskassan intervjuades 10 handläggare som arbetar med aktivitetsersättning för ungdomar i åldern år, personliga handläggare sjukförsäkringen (alla åldrar), som handlägger arbetslösa samt de med anställning hos små och medelstora arbetsgivare. Personerna i kartläggningen kan förekomma hos mer än en myndighet. Totala antalet personer kan därför vara missvisande eftersom de kan ha räknats flera gånger. I intervjuerna redovisas dels totalt antal ärenden som de intervjuade handläggarna har tillsammans. Dessutom redovisas genomsnitt antal ärenden per handläggare. Vissa handläggare har inte ärenden inom alla grupper, därför har snittet räknats fram genom att dela antalet ärenden med antalet handläggare. Vid genomgång av intervjuerna framkommer det att personer med fysiska och/eller psykiatriska diagnoser (grupp A) har en överrepresentation av psykiatriska diagnoser hos socialkontoret och försäkringskassan medan arbetsförmedlingen har betydligt fler med fysiska diagnoser. 10

11 Åldersfördelningen hos dessa personer är lika mellan myndigheterna, de ligger på år. Markant fler kvinnor (77 %) är aktuella hos Socialkontor ekonomi än hos Försäkringskassan (58 %) och Arbetsförmedlingen (51,5 %). Medicinska underlag finns, med några få undantag hos Arbetsförmedlingen. Aktuell ersättning för personerna är alla förekommande hos respektive myndighet. Prognosen för personerna att komma ut i/åter till egen försörjning, bedöms överlag som mycket dålig utan insatser. De vanligaste förslagen på insatser från handläggarna på vad dessa personer skulle behöva för att klara ett arbete/få egen förmåga att försörja sig. Motivationshöjande insatser Lättillgänglig och grundlig medicinsk utredning, framförallt inom psykiatrin Arbetsträning utan tidspress, fler platser inom kommunpsykiatrin Väg till Rehabiliteringssamverkan, typ Samanda Anpassade arbeten, typ gamla Samhall Hos personer med neuropsykiatrisk problematik (grupp B) i åldersintervallet år, är diagnosen ADHD och/eller Aspergers syndrom vanligast förekommande. Snittåldern för personerna är 24 år. Socialkontor ekonomi har 56 % kvinnor jämfört med Försäkringskassan 31 % och Arbetsförmedlingen 21 %. Personerna som är aktuella på Socialkontor ekonomi har 100 % försörjningsstöd. På Försäkringskassan har 60 % aktivitetsersättning och 40 % sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning. På Arbetsförmedlingen har de aktivitetsersättning/aktivitetsstöd ofta i kombination med försörjningsstöd. Prognosen för dessa personer, utan insats, bedöms som dålig av alla myndigheter. Vi vill uppmärksamma att antalet ärenden i genomsnitt varierar stort varför utfallet kan ge en sned bild. Vanligaste förslagen på insatser från handläggarna på vad dessa personer skulle behöva för att klara ett arbete/få egen förmåga att försörja sig. SIUS vidare utveckla Möjlighet till lång inskrivningstid Anpassade arbeten för de som är för friska för ersättning från sjukförsäkringen men inte bedöms arbetsföra Möjlighet till förträning innan arbetsträning Nästa åldersintervall år är snittåldern år. Könsfördelningen är något jämnare än i den yngre gruppen. I övrigt skiljer inte åldersgrupperna sig åt. Vanligaste förslagen på insatser från handläggarna på vad dessa personer skulle behöva för att klara ett arbete/få egen förmåga att försörja sig. Samma som föregående grupp Möjlighet till individuellt stöd både i vardagen och arbetslivet 11

12 Personer med psykiska funktionshinder (grupp C) i åldersintervallet år har i huvudsak diagnoserna depression, ångest och fobi. Snittåldern för dessa är år och könsfördelningen är mycket lika mellan myndigheterna på strax över 60 % kvinnor. Ersättningen till dessa personer varierar, på Socialkontor ekonomi har de försörjningsstöd och en del aktivitetsstöd. Hos Försäkringskassan är det sjukpenning, aktivitetsersättning och tidsbegränsad sjukersättning. Hos Arbetsförmedlingen har flertalet aktivitetsstöd eller a kassa, några har kombination med försörjningsstöd samt lönebidrag. Prognosen är dålig till mycket dålig med något enstaka undantag. Vanligaste förslagen på insatser från handläggarna på vad dessa personer skulle behöva för att klara ett arbete/få egen förmåga att försörja sig. SIUS KBT Försteg till Rehabsamverkan Sysselsättning som leder vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering Nästa åldersintervall år är snittåldern år. Könsfördelningen mellan myndigheterna är hos socialtjänsten 47 % kvinnor och på FK och AF mellan 57,5 61 % kvinnor. I övrigt skiljer inte åldersgrupperna sig åt mer än att socialtjänsten har färre antal kvinnor i den äldre gruppen. Vanligaste förslagen på insatser från handläggarna på vad dessa personer skulle behöva för att klara ett arbete/få egen förmåga att försörja sig. Utredning/försteg som leder till arbetslivsinriktad rehabilitering Mer samarbete med psykiatrin enklare väg in Personer med lindrig utvecklingsstörning (grupp D) i alla åldrar har en genomsnittlig ålder på 27 år. Observera att det skiljer sig stort på antalet ärenden per handläggare från i snitt 1,5 36 ärenden, många handläggare har inte något ärende alls i denna grupp. Alla har diagnos lindrig utvecklingsstörning, några med ytterligare diagnos. Ersättningar som personerna erhåller är försörjningsstöd, aktivitetsersättning och tidsbegränsad sjukersättning. Prognosen bedöms som dålig utan någon insats för denna grupp. Vanligaste förslagen på insatser från handläggarna på vad dessa personer skulle behöva för att klara ett arbete/få egen förmåga att försörja sig. Enklare sysselsättning Boendestöd träna på sociala färdigheter Skyddade/anpassade arbeten som underlättar övergång från särskola till reguljära arbetsmarknaden SIUS Resultatet av intervjuerna finns i sin helhet i bilaga 3. 12

13 Slutkommentar På uppdrag av beredningsgruppen som arbetar med att starta samordningsförbundet Västerås har denna kartläggning genomförts på Arbetsförmedlingen, Socialkontor ekonomi och Försäkringskassan. Vi kan konstatera att behovet av utökade verksamheter för målgrupperna som ingått i kartläggningen är stort. Alla har behov av insatser för att komma vidare till självförsörjning. Personerna har många gånger fått insatser men misslyckats i sin tidigare rehabilitering. Det är därför av stor betydelse att nya insatser är under längre period samt att det finns en möjlighet för personerna att komma igen efter ett eventuellt misslyckande. Denna åsikt framförs av flera handläggare samt bekräftas av de erfarenheter Linköpings samordningsförbund har. Den hjälp som behövs är att stärka de egna resurserna och se möjligheter framåt, många gånger finns en arbetsförmåga men dagens arbetsmarknad har för stora krav. Tydligt framkommer att det behövs direktingångar med korta eller inga kötider för vidare rehabilitering ut i arbete. Utrednings och motivationshöjande insatser bör efterföljas av praktisk arbetsträning som innehåller mycket stöd, många gånger både i privat och arbetslivet. En av erfarenheterna från Linköpings samordningsförbund är att projekt bör få kosta i början det betalar sig i längden Pay Off. Förslagen från handläggarna på alla tre myndigheterna är i stort sett desamma, för alla fyra undersökningsgrupperna, med vissa undantag. Idag finns i Västerås många stödinsatser till exempel har både kommunen och landstinget verksamheter men ytterligare behov av platser och insatser föreligger. Utifrån kartläggningen kan vi se ett stort behov av både Samverkanskraft och Vägen in. Personerna som är aktuella hos respektive myndighet har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering light innan start av den rehabilitering som idag är tillgänglig. Samverkanskraft i förslaget år 2009 har en inledande screeningfas. Efter screeningen bör man tydligare kunna avgöra om det är arbetsfokus eller behandlingsfokus som gäller. Vi bedömer att behovet av den nationella handlingsplans samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan eller liknande verksamhet är det som behövs. Försteget Vägen in bör vara tillgängligt för Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Försäkringskassans ärenden. Behovet är stort av en fortsatt rehabilitering för dem som klarat försteget. Personer med neuropsykiatriska funktionshinder skulle behöva ha mer riktade insatser både i privatlivet och i praktik/arbete. Idag saknas rehabiliterande verksamhet riktat till denna grupp. När personer i vuxen ålder får sin diagnos är det viktigt att tillhandahålla stödinsatser för att de ska kunna fungera trots problemen som funktionshindret medför. 13

14 När det gäller personer med lindrig utvecklingsstörning borde det finnas en alternativ arbetsmarknad. Personer som gått gymnasiesärskola och där blivit peppade har ofta fått känslan av att vara lika gångbar på arbetsmarknaden som alla andra. När de kommer ut på arbetsmarknaden och upptäcker att arbetsgivarna har mycket större krav än de klarar blir det ett stort nederlag, vilket resulterar i att många drabbas av depression. Handläggarna ser ett behov av insats som underlättar övergången från gymnasiesärskolan till arbetsmarknaden, därför är det nödvändigt med en alternativ arbetsmarknad. Dessa personer som bedöms klara anpassat arbete har inte längre rätt till ersättning från sjukförsäkringen men saknar i många fall insikt varför. En rehab fläta av olika insatser, där målet är egen försörjning, kan vara en användbar modell i flera projekt vilket vi tydligt såg vid studiebesöket hos Linköpings samordningsförbund. Detta är vår version att deras vård insatsfläta. En ingång per projekt, för ökad tydlighet, där alla myndigheter är representerade. Utbildning för personal i remisskrivning inom de olika verksamheterna. Utredningsinsatser samordnas och förstärks med ett multiprofessionellt team som gör screening och noggrann funktionsbedömning. Utförandeteam skapas där representanter från Arbetsförmedlingen, Västerås stad, Försäkringskassan och Landstinget finns. Teamet blir respektive verksamhets expert på målgruppen. Utifrån varierande behov kan även andra verksamheter vara representerade i teamet till exempel AMA, kommunpsykiatrin med flera. Planering görs tillsammans, varje organisation står för sin del. Projekten förstärks med coacher/boendestödjare etcetera som arbetar med flexibelt stöd i vardagen till personen. Detta stöd är en viktig förutsättning för att andra insatser ska fungera. Avslutningsvis konstaterar vi att när en diagnos ställts, är det viktigt att hjälp finns att få för att personer ska komma vidare och fungera trots funktionshinder det vill säga konkret hjälp i vardagen. 14

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Rapport Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Utfärdare Grace Hagberg, processtödjare Norrköpings Samordningsförbund Bakgrund Norrköpings Samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam KOLL PÅ LÄGET Bakgrund Insikten om funktionsnedsättningen Dialogen mellan verksamheterna Godtycklighet i stödinsatser Aktivitetsersättningen skolan vuxenlivet Läkarintyg Alla har uppdraget men ingen kan

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Behovsinventering. Kartläggning av individers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Anna Holmgren

Behovsinventering. Kartläggning av individers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Anna Holmgren Behovsinventering Kartläggning av individers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering 2013 01 18 Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning BAKGRUND 3 METOD

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Tio år med aktivitetsersättning

Tio år med aktivitetsersättning Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 I samband med införandet av ett helt nytt pensionssystem 2003 byttes rätten

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck Ale Kommun Diarienr: 2014/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete 1(14) Dnr 1.1 2008/12465 Dnr 10504-2009 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan

Läs mer

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Ulrica Sandzen 531526929 Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa KRUT Kartläggning Rehabilitering och Utveckling Tillsammans KREATIV UTVECKLING Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa Sjuhärads Samordningsförbund ansvarstagande tillsammans Förbundets

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå

Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå Timrå 111031 Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå Projekttid 2007-09-01-2011-08-31 Bakgrund Under våren 2007 gjorde beredningsgruppen i förbundet en kartläggning av personer tillhörande målgruppen

Läs mer

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender Brist på Brådska En översyn av aktivitetsersättningen Utredare: Överdirektör Adriana Lender Uppdraget Utredarens huvuduppgift var att förbättra ersättningens regelverk. I utredarens uppdrag ingick också

Läs mer

Plattform. Föreslag. 13/6 föreslås. Valdemarsvik) med. Stellan.

Plattform. Föreslag. 13/6 föreslås. Valdemarsvik) med. Stellan. Minnesanteckningar, Beredningsgrupp, 13-1-33 Närvarande: Stellan Svensson, Jenny Bergqvist, Grace Hagberg, Tina Johansson, Tove Brusman, Lars Carlsson, Sandra Lundqvist Medén, Eva Lotta Jonsson, J Karl

Läs mer

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson 2010-09-17 Dnr: 0017/10 Ärende nr. 9 Yttrande över utredningen:

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Övergångar mellan skola och arbetsliv

Övergångar mellan skola och arbetsliv År 12 16 18 19 21 30 65 67 TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP 12-16 TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning

Läs mer

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 Ja: 18-30 år Bor i Norrköping, Söderköping eller Valdemarsviks kommun. (Uppfyller kriterier för projektets målgrupp) Funderingar

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället!

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! 1 Korta fakta om Skellefteå! Skellefteå i ett nötskal! Kommunen är vidsträckt,

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2014-08-27 Bente Eriksson Hollås och Catrin Nilsson Sammanfattning Pilotmodell: Samordningsteam Västerås är ett resultat av samverkan på organisationsnivå. Projektet

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Linköpings Kommun: Bildningsnämnden genom Sektion specialverksamhet

Linköpings Kommun: Bildningsnämnden genom Sektion specialverksamhet 1 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2010-03-15 Koll på läget insikt för en bättre utsikt Projektledare och projektägare Linköpings Kommun: Bildningsnämnden genom Sektion specialverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012 . Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 202 Ansvarig för insatsen: Utvecklingscenter Dals-Ed, AME Bengtsfors /Ifo Bengtsfors Utvecklingscenter Åmål Budget

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Nikodemus Enger, leg. psykolog ArbetsRehab Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Grön Rehab Förberedelse inför arbetslivsinriktad

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2011 handlade det om 1 86 klienter 2011-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Budget och verksamhetsplan för år 2015 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/14 2014-11-20 Ärende nr 3 Budget

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering -

Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering - Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering - 2015 Från och med den 1 januari 2012 driver Trollhättans Stads avdelning för arbetsmarknad och försörjningsstöd en insats som omfattar

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer