STF Ingenjörsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STF Ingenjörsutbildning"

Transkript

1 STF Ingenjörsutbildning Reservkraft maj Reservkraft : Översikt Allmänt om dieselbränsle Begrepp Miljödiesel - vad är det? Alternativa bränslen Allmänt om motoroljor Krav på motoroljor Kvalitetsklassning Hälsa säkerhet och miljö Reservkraft:

2 Bränsletillverkning She ll Raffinaderi AB BERGRUMSLAGER HJÄRTHOLMEN SVAVELFRI RAFFINADERIGAS GASTVÄTT SVAVEL- SVAVEL TILL PAPPERSINDUSTRIN ÅTERVINNING GASOL RÅOLJE DESTILLATION AVSVAVLING VÄTGAS ISOMERISERING KATALYTISK REFORMERING BENSINER FLYGFOTOGEN UGN FOTOGENTVÄTT AVSVAVLING AVAROMATISERING CITYDIESEL AVSVAVLING AVSVAVLING AVSVAVLING VILLAOLJA SHELL WRD DAGTANK RÅOLJA TERMISK KRACKER VATTENRENINGS ANLÄGGNINGAR MÖRKA ELDNINGSOLJOR GÖTAÄLV FJÄRRVÄRME GÖTEBORGS ENERGI AB Reservkraft: Allmän information Allmän information om olja och oljeprodukter Utges av Svenska Petroleum Institutet 4 2

3 Vad krävs av ett bra dieselbränsle God tändvillighet Rätt viskositet Köldtålighet Ren förbränning utan för motorn skadliga beläggningar Minimera utsläppen av skadliga ämnen Säkra lång katalysatorlivslängd Minimera slitage i bränsleinsprutningsutrustning Reservkraft: Cetantal / Cetanindex Ett mått på bränslets tändvillighet Ett högre värde innebär bättre tändvillighet Säkrare kallstart Mindre vitrök Mindre Dieselknack Mindre avgasutsläpp 3

4 Viskositet Ett mått på bränslets tjocklek Anges i enheten cst, normalt vid +40 C Ett bränsle som är för tunnt resulterar i Högt inre läckage i bränslepumpen Risk för ökat slitage Sänkt motoreffekt Felaktig insprutning Ett bränsle som är för tjockt resulterar i: För höga arbetstryck Ökad risk för skador på insprutningsutrustning Felaktig insprutning Filtrerbarhet / Grumlingspunkt Vid kyla faller paraffinkristaller ut i bränslet. Detta kan resultera i driftstörningar tö i p.g.a att bränslefiltren sätts igen. Bränslets grumlingspunkt är den temperatur vi vilken man kan observera de första tecknen på en parraffinutfällning i bränslet. Bränslets filtrebarhet t syftar på den temperatur vid vilken filterigensättning i en standardiserad testmetod inträffar. 4

5 Smörjförmåga Bränslets smörjförmåga syftar på förmågan att förhindra slitage hos bränslepump mm m.m. Egenskapen har blivit speciellt aktualiserad i samband med introduktion av dieselkvaliteter med låga svavelhalter. De smörjande egenskaperna kan återställas i samband med framställning av bränslet genom användning av speciella smörjande additiv. Utvecklingen av bränslekvaliteter i Sverige och Europa Mk-2 = 50 ppm EU = 1000 ppm EU = 350 ppm EU = Svavelfri 2009 Skatt + 40 öre Sverige 10 ppm Mk-1 = 10 ppm EU =500 ppm EU = 50 ppm Diesel bränsle Mk-1 = 50 EU = 45 (Mk-3) EU = 51 Mk-2 = 47 EU = 49 EU = 51 Cetantal Svavel 5

6 Eldningsolja är ej dieselbränsle Historiskt användes samma basprodukt för såväl eldningsolja som diesel. Miljöklassningen (skattedifferentieringen) gjort Mk-1 attraktiv för de flesta användare Dyrt att producera hela gasoljevolymen mot de höga EU kraven för diesel (S < 0,005%, Cetantal > 51 och smörjförmåga) Dieselegenskaperna försvinner sannolikt ur eldningsolja. Eldningsolja får ej användas i motorer utan tydlig rekommendation av bränsleleverantörern. Inblandning av FAME I dieselbränsle Dieselbränslet innehåller sedan 2006 max 5% FAME Begränsad lagringstid (max 1 år) Vinter/sommarkvalitet B5 (max 5% FAME) sommartid B0/B2 vintertid 12 6

7 Inblandning av FAME Sedan 2009 har man åretrunt kvalité på bränsle dvs B5 (max 5% inblandning av biobränsle) Detta innebär att om man beställer till reservkraft måste man försäkra sig om att bränslet är fritt från FAME, (fettsyrametylestrar). Då FAME har kortare lagringstid. Om sådant bränsle står i reservaggregatets t tank mer än 1 år (vilket kan vara fallet) kan man råka ut för oönskade avlagringar som gör att reservaggregatet inte går igång. 13 Inblandning av FAME Det kommer även komma ett nytt bränsledirektiv, troligtvis nästa år, det direktivet säger att blandningen ska vara max 7% biobränsle (ny klass; B7) vilket ställer ytterligare krav på den som har reservaggregatet att verkligen försäkra sig om rätt kvalité på bränslet, dvs. Speciallösningar vad gäller leverans och/eller att man byter bränslet i tanken med jämna mellanrum. B20 finns redan i USA och B50/B100 planeras att införas de närmaste åren. 14 7

8 Hur säkerställs funktionen? Genom standardisering EN 590 Svensk Standard SS Miljöklassning Specialkrav: Bränsleleverantörens egna kravspecifikationer Miljöpåverkan Lokalt: Hälsoeffekter CO, NOx, SOx, HC Smog Partiklar, Sot, Buller Regionalt: Försurning Skogsdöd SOx, NOx Globalt: Växthuseffekt CO, Metan, N O 2 2 8

9 Förbränning Ofarliga ämnen Koldioxid Vattenånga Kvävgas Syre 99% Farliga ämnen Kolväten - 14% Kolmonoxid-21% Kväveoxider-61% Aldehyder-0,9% Partiklar-3% PAH-0,003% 1% Avgaskomponenter SO2 HC CO NOx Partiklar PAH Retande, försurning, korrosion Hälsa, smog Hälsa Hälsa, försurning Hälsa, yttre miljö Cancer 9

10 Avgaskomponenter PAH, eller polycykliska aromatiska kolväten, bildas vid ofullständig förbränning, t.ex. i bilgaser, rökning och stekt mat. Sämre förbränning = högre PAH-halt. De vanligaste PAH-föreningarna är naftalen, fenantren och fluoranten. Dieselmotorer producerar gånger mera partikelutsläpp än bensinmotorer. Bättre dieselbränsle i kombination med effektivare dieselmotorer sänker PAH-halten. 19 Vad är miljödiesel? 1991 infördes en indelning av dieselbränslen i 3 miljöklasser. Bränsleparametrar som påverkar avgasutsläppen reglera; svavelhalt, aromatoch PAH-halt, kokpunktsintervall, densitet samt cetantal. Miljöklass 1 är det renaste bränslet i Sverige. 10

11 Varför miljödiesel? Minskade luktbesvär Minskade utsläpp av skadliga avgaskomponenter Mindre rök Bättre kallstartsegenskaper Minskade hälsorisker Bättre köldtålighet Minskat slitage Lagring av bränsle Faktorer som påverkar bränslets hållbarhet: Bränsletemperatur Tankkonstruktion Materialval l 11

12 Utformning av tank Formen på tanken för minimal yta mot luft i förhållande till volym 23 Utformning av tank Returledningen skall fortsätta i tanken under bränsleytan för att minimera kontakten med luft Jämn temperatur minimerar kondens 24 12

13 Utformning av tank Lättåtkomlig inspektionslucka Synlig avluftning Nivåmätare & överfyllnadsskydd 25 Utformning av tank Material i rörledningar 26 13

14 Utformning av tank Dränering Invallning 27 Förebyggande åtgärder Isolera cisternen (minskar andningen) Dränera kondensvatten (frostfri placering av dräneringsventil) Absorberingsanordning Fyll tanken helt Rengör tanken regelbundet 14

15 Bakterier i bränslet Kan verkligen mikroorganismer växa i bränslen? Hur vanligt är problemet? Vilka bränslen kan kontamineras? Varifrån kommer mikroorganismerna Bakterier i bränslet Finns mikroberna i bränslet vid leverans? Vilka är symptomen? Vad kan göras om kontaminering konstateras? Hur vet jag att det finns vatten i tanken? Hur undviker jag kontaminering? 15

16 Alternativa bränslen - varför Förnyelsebar råvara Minskat oljeberoende Minskade CO2 utsläpp Minskade hälsorisker Minskade avgasutsläpp Allmänna krav Lagring/Distribution Funktion i motorn Emissioner Övriga miljöegenskaper Livscykelanalys Tillgänglighet Kostnadsbild 16

17 Alternativa bränslen LPG/CNG Metanol Etanol Vegetabiliska oljor: Raps, RME Vätgas El Oljor för dieselmotorer Motoroljor

18 Oljans uppgift i dieselmotorn Täta mot kompressions- och förbränningstryck Smörja rörliga delar Kyla varma delar Skydda mot korrosion Hålla motorns inre rent från koks, sot och slam Fordonssmörjmedel Motorolja Dieselmotor Bensinmotor 2-takt 4-takt 2-takt 4-takt Transmissionsolja Växellåda Slutväxel Manuell Automat Övrigt Hydrauloljor, fetter m.m 18

19 Specifika uppgifter för motoroljan Förhindra avsättningar i turbon Förhindra cylinderpolering Smörja effektivt vid höga temperaturer Smörja effektivt vid kall start Motverka avsättningar på: 1) Kolvringsspår 2) Kolvmantel 3) Ventiler Klassning av motorolja Viskositet SAE (Socetiy of Automotive Engineers) ex. 10W/40 Prestanda API (American Petrolium Institute) ACEA (European Automotive Manufactures Association) 19

20 Viskositet SAE grad 0W 5W 10W 15W 20W 25W Gränsvärde pumpbar het Vid max tempºc -35ºC -30ºC -25ºC -20ºC -15ºC -10ºC Viskositet vid 100ºC, cst Min Max 3,8-3,8-4,1-5,6-5,6-9,3-5,6 9,3 9,3 12,5 12,5 16,3 16,3 21,9 21,9 26,1 39 Oljor för dieselmotorer API API-Service CC Dieselmotorer, som arbetar under medelsvåra till svåra förhållanden. CD Drift typisk för turboladdade dieselmotorer. Medelsvåra/svåra förhållanden

21 Oljor för dieselmotorer API CD+ Beteckning för oljor som utöver API CD också möter Scanias, Volvos och Mercedes Benz krav på oljor med förlängda bytesintervaller CF-4 Möter de högsta kraven från motortillverkarna. 41 Oljor för dieselmotorer API CG-4 Utökade krav jämfört med CF-4 4för amerikanska miljömotorer. CH-4 Framförallt förbättrad sothantering jämfört med CF/CG-4, rekommenderas för förlängda bytesintervaller

22 Oljor för dieselmotorer API API CI-4 Introducerad För högvarviga 4- takts dieselmotorer som är designade för att möta 2004 års avgasemissioner standard som implementerades CI-4 oljor är avsedda säkerställa funktionen och livslängden i motorer utrustade med EGR och som använder dieselbränslen med upp till 0,5 vikt % svavel. Kan även användas där oljor av kategori CD, CE, CF-4, CG-4 och CH-4 föreskrivs. Reservkraft Syntetiska oljor Syntetiska oljor är manipulerade mineraloljor Kvalificeras ej speciellt i API/ACEA systemet Fördelar: Kallstartegenskaper Klarar högre temperaturer/varvtal Nackdelar: Vidhäftning 44 22

23 Miljöanpassade oljor- att hålla i minnet: Miljöanpassad innebär så liten miljöpåverkan som möjligt. jg Inga smörjmedel kan betraktas som miljövänliga. Användning: slutet eller öppet system? Hur förändras oljan under användning? Använda smörjoljor är farligt avfall. Miljöanpassade smörjoljor bedömning med avseende på biologisk nedbrytbarhet akut giftighet (=toxicitet) för vattenorganismer bioackumulation (=förmåga att lagras) 23

24 När bör man använda miljöanpassade oljor? Sågkedjeoljor Tvåtaktsoljor till fritidsbåtar Hydrauloljor för utomhusbruk Formoljor Rälsfett Alltså där spill är svåra eller omöjliga att undvika och oljan bör brytas ner så snabbt som möjligt När bör man tänka sig för? Där spill lätt undviks vid god skötsel Där motor/maskintillverkaren bara garanterar funktionen om mineralolja lj använts 24

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden

00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15 Utgåva 19 sv-se Bränsle, smörjmedel och vätskor P-, G-, R- och T-serien F-, K- och N-serien 107 247 Scania CV AB 2011, Sweden Innehåll Innehåll Ändringar från föregående utgåva... 3 Motor... 4

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Sparsam körning. Idag släpper en genomsnittlig svensk ut ca 7,5 ton CO2 per person och år (Naturvårdsverket). öka inom de närmaste 100 åren kommer

Sparsam körning. Idag släpper en genomsnittlig svensk ut ca 7,5 ton CO2 per person och år (Naturvårdsverket). öka inom de närmaste 100 åren kommer 275 Tar vi sparsam körning på allvar? Varje dag transporteras tusentals ton gods över hela vårt land. En effektiv fungerade godstransportsektor är en nödvändig del för att ett modernt samhälle som ska

Läs mer

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Nyheter Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Motoroljan är lika viktig för din bil som blodet i din kropp. Felaktiga oljebyten kan förstöra din motor och led dyra reparationer. I den

Läs mer

PRODUKTKATALOG. För bensin-, diesel- & etanolmotorer

PRODUKTKATALOG. För bensin-, diesel- & etanolmotorer PRODUKTKATALOG MOTORSKÖLJMEDEL KRYPSMÖRJMEDEL drivmedelsförstärkare 2-taktsKONCENTRAT Jag har aldrig tidigare lyckats med att under hösten köra denna bil i jämn fart på plan väg med samma bränsleförbrukning

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer

CIRKULATIONS-, KEDJE-, KUGGVÄXEL- OCH GEJDOLJOR

CIRKULATIONS-, KEDJE-, KUGGVÄXEL- OCH GEJDOLJOR Innehållsförteckning MOTOROLJOR Q8 Dragracing Oil Sid 4 Q8 Formula F1 Sid 4 Q8 Formula Excel Sid 4 Q8 Formula Special G Long Life Sid 4 Q8 Formula G Long Life Sid 4 Q8 Formula V Long Life Sid 4 Q8 Formula

Läs mer

Jämförande miljötest av svensk miljöklassad diesel (MK1) och Europadiesel (EN 590)

Jämförande miljötest av svensk miljöklassad diesel (MK1) och Europadiesel (EN 590) Jämförande miljötest av svensk miljöklassad diesel (MK1) och Europadiesel (EN 59) Preem AB har låtit AVL MTC AB, ett världsledande testcentrum för motorer, genomföra ett omfattande jämförelsetest av MK1

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER;

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; 1- Reducerar friktion/slitage 2- Transporterar värme 3- Försluter 4- Skyddar mot rost och korrosion 5- Renar 6- Kraftöverföring 7- Smörjer 1- Reducera friktion/slitage Om vi

Läs mer

Allt du behöver veta om SERVICE

Allt du behöver veta om SERVICE Allt du behöver veta om ( I N N E H Å L L Peugeot har definierat särskilda serviceprogram för varje fordon, som tar hänsyn till dess individuella egen skaper. En Peugeotservice innehåller standardpunkter

Läs mer

Vårt sortiment för direktmarknaden. Q8 Oils Smörjmedel samt specialprodukter

Vårt sortiment för direktmarknaden. Q8 Oils Smörjmedel samt specialprodukter Vårt sortiment för direktmarknaden Q8 Oils Smörjmedel samt specialprodukter Innehållsförteckning Nyheter är markerade med ljus röd text MOTOROLJOR Q8 Dragracing Oil Sid 4 Q8 Formula F1 Sid 4 Q8 Formula

Läs mer

PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB

PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB 1. Inledning Mars 2011 presenterade Europeiska Kommissionen en färdplan 1) för ett konkurrenskraftigt

Läs mer

Vårt sortiment för direktmarknaden. Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2007. Nytt: lättläst lathund för motoroljor till olika bilmärken

Vårt sortiment för direktmarknaden. Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2007. Nytt: lättläst lathund för motoroljor till olika bilmärken Vårt sortiment för direktmarknaden Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2007 Nytt: lättläst lathund för motoroljor till olika bilmärken Innehållsförteckning - nya produkter, nyheter är markerade med

Läs mer

Förnybara drivmedel från jordbruket

Förnybara drivmedel från jordbruket Förnybara drivmedel från jordbruket etanol, biodiesel, biogas Marknaden för drivmedelsetanol är global, för biodiesel regional (EU) och för biogas lokal vilket är en följd av olika förutsättningar för

Läs mer

ARBETSMASKINER UTSLÄPP OCH FÖRSLAG TILL TEKNISKA ÅTGÄRDER. För innehållet i denna rapport svarar Naturvårdsverket

ARBETSMASKINER UTSLÄPP OCH FÖRSLAG TILL TEKNISKA ÅTGÄRDER. För innehållet i denna rapport svarar Naturvårdsverket ARBETSMASKINER UTSLÄPP OCH FÖRSLAG TILL TEKNISKA ÅTGÄRDER För innehållet i denna rapport svarar Naturvårdsverket 2 Förord Riksdagen har lagt fast femton nationella miljökvalitetsmål. De skall vara utgångspunkt

Läs mer

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt.

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och

Läs mer

VT2009 ESSÄ INOM KURSEN KP : ROLF LÖVGREN VECKLING PP306 PROD EXAMINATOR:

VT2009 ESSÄ INOM KURSEN KP : ROLF LÖVGREN VECKLING PP306 PROD EXAMINATOR: VT2009 PRODUKTUTVECKLING OCH KLIMATETT E ESSÄ INOM KURSEN KP PP306 PROD DUKT-OCH PROCESSUTV VECKLING CHRISTIAN LILJENDAHL MÄLARDALENS HÖGSKOLA EXAMINATOR: : ROLF LÖVGREN Tänkvärt 40 procent av Sveriges

Läs mer

Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2008

Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2008 Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2008 Vårt sortiment för direktmarknaden Innehållsförteckning - nya produkter, nyheter är markerade med ljus röd text MOTOROLJOR Q8 Formula F1 Sid 4 Q8 Formula Excel

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

Sjöfartens långsiktiga drivmedelsförsörjning

Sjöfartens långsiktiga drivmedelsförsörjning Sjöfartens långsiktiga drivmedelsförsörjning Per Kågeson KTH CTS Working Paper 2012:28 Abstract This study compares the effectiveness of potential future shipping fuels in terms of cost and climate change

Läs mer

Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar

Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar november 2007 Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar Miljösamverkan Västra Götaland nov 2007 Denna handledning har tagits fram av

Läs mer

Beskrivning av bakteriella angrepp på Dieselbränsle.

Beskrivning av bakteriella angrepp på Dieselbränsle. Sida 1 av ( 1 ) Detta är en översättning från Better Engine Solution & Technology. Ansvarig för översättning Mats Elfsberg Hämtat från Internet WWW.fueldyn.com/microinfo.htm Inledning: Dieselbränsle har

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

Produktion av syntetisk diesel från biogas vid Domsjö Fabriker

Produktion av syntetisk diesel från biogas vid Domsjö Fabriker Produktion av syntetisk diesel från biogas vid Domsjö Fabriker Synthetic diesel production from biogas at Domsjö Fabriker Magnus Hägglund Degree Project in Energy Technology, 20p Energy Technology & Thermal

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer