EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Detta dokument kompletterar. Förslag till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Detta dokument kompletterar. Förslag till"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den SEK(2007) 56 C6-0061/07 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Detta dokument kompletterar Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 98/70/EG när det gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och om införande av ett system för hur utsläpp av växthusgaser skall övervakas och minskas i samband med användning av vägtransportbränslen och om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG när det gäller specifikationen för bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar och om upphävande av direktiv 93/12/EEG Konsekvensbedömning av översynen av bränslekvalitetsdirektivet Sammanfattning {KOM(2007) 18 slutlig} {SEK(2007) 55} SV SV

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förfarande och samråd med de berörda parterna Organisation och tider Samråd och expertutlåtande Sammanfattning Målsättningar Politiska alternativ och konsekvensanalys World Wide Fuel Charter Gränsvärde för halten av biodiesel (FAME) i diesel Specifikationer för motorgas, komprimerad naturgas och biobränsle Bränslespecifikation för avgränsade fordonsflottor Slutdatum för 10 ppm svavel i diesel Utsläpp från tunga fordon Översyn av den frivilliga överenskommelsen om koldioxid och bilar Översyn av direktiv 99/ Polyaromatiska kolväten Diesel för maskiner som ej är avsedda för vägtransport Rengörande tillsatser Metalltillsatser Dieseldensitet Oxygenathalten i bensin Bensinens högsta ångtryck Utsläpp av växthusgaser under hela livscykeln Övervakning och utvärdering... 9 SV 2 SV

3 1. FÖRFARANDE OCH SAMRÅD MED DE BERÖRDA PARTERNA 1.1. Organisation och tider Referens 2006/ENV/19 från kommissionens arbetsprogram 2006 är en översyn av direktiv 98/70/EG. Efter samråd och insamling av uppgifter under 2005 inrättades i maj 2006 en intern utredningsgrupp som sammanträdde fyra gånger. I samarbete med denna grupp har GD Miljö utarbetat konsekvensbedömningen Samråd och expertutlåtande Kommissionens miniminormer för samråd har uppfyllts. Berörda parter har ombetts att delta. Parterna är främst olika industrier, medlemsstater och icke-statliga organisationer. Två möten med parterna hölls under Presentationer, kommentarer från parterna och annan dokumentation finns på en webbsida som är tillgänglig för allmänheten på adressen " 2. SAMMANFATTNING Genom direktiv 98/70/EG upprättas en minimispecifikation för bensin- och dieselbränsle för användning inom vägtransport. Specifikationerna upprättades av miljö- och hälsoskäl efter fordons- och oljeprogrammet. Direktiv 2003/17/EG innebar flera förändringar av direktivet, bland annat kravet på översyn. Den ständiga tekniska utvecklingen på bil- och bränsleområdet och den växande önskan att se till att miljö- och hälsoskyddet är det bästa möjliga gör det nödvändigt att regelbundet se över bränslespecifikationerna. Översynen innehåller en bedömning av om politiken för gränsvärdena för fordonsutsläpp, minskade koldioxidutsläpp från bilar, luftkvalitet, alternativa bränslen eller utvecklingen på bränsletillsatsområdet gör det nödvändigt att ändra direktivet. 3. MÅLSÄTTNINGAR Direktivet säkerställer en inre marknad för bränsle genom att fastställa en minimispecifikation för saluföringen av dessa, med utgångspunkt från miljö- och hälsoaspekter. Dessa aspekter är högst centrala för en eventuell översyn av specifikationen. I ett antal gemenskapsstrategier ges riktlinjer för översynen. I den tematiska strategin för luftförorening 1 fastställs ambitiösa mål för minskade luftföroreningar. Andra mål av vikt för översynen är Lissabonagendan, strategin för hållbar utveckling, politiken för klimatförändringen och biobränslestrategin. 1 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet, Tematisk strategi för luftförorening - KOM(2005) 446, SV 3 SV

4 4. POLITISKA ALTERNATIV OCH KONSEKVENSANALYS Ett brett utbud av frågor behandlas i översynen. De har delats upp i olika områden för analys. På så sätt undviker man i mesta möjliga mån samverkan mellan olika områden. Områdena presenteras nedan med en sammanfattning av problemställningen, analys och rekommenderad åtgärd World Wide Fuel Charter World Wide Fuel Charter (WWFC) har föreslagits av biltillverkare för harmonisering av bränslenormer. Det anses att det skulle underlätta saluföringen av fordon på många olika marknader. WWFC behandlar en rad parametrar som var och en måste bedömas när det gäller miljövinster och kostnadseffektivitet. Det har inte gjorts någon helhetsbedömning av WWFC i dessa avseenden, men de relevanta parametrarna bedöms enskilt när så är lämpligt Gränsvärde för halten av biodiesel (FAME) i diesel Dieselspecifikationen i direktivet innehåller inte något gränsvärde för FAME. Ett sådant gränsvärde finns i den europeiska normen EN590, eftersom höga halter av FAME har visat sig leda till tekniska problem. FAME-industrin har begärt ett gränsvärde i direktivet, men analysen har inte kunnat påvisa några miljö- eller hälsoskäl för att införa ett sådant. Med tanke på principen om bättre lagstiftning föreslås ingen förändring, men kommissionen har begärt att den europeiska organisationen för standardisering (CEN) skall se över FAME-gränsvärdet i EN Specifikationer för motorgas, komprimerad naturgas och biobränsle Det kan finnas miljö- eller hälsoskäl till att upprätta specifikationer för dessa bränslen i direktivet. Bedömningen av dessa och andra bränslen, inklusive kväve, emulsionsbränsle och dimetyleter (DME) leder till slutsatsen att det inte finns några skäl att ta med dessa bränslen i direktivet. Eftersom det inte finns några miljö- eller hälsovinster och mot bakgrund av principen om bättre lagstiftning föreslås det inte att specifikationer för dessa bränslen ingår i direktivet Bränslespecifikation för avgränsade fordonsflottor Det kan finnas miljö- eller hälsovinster med att upprätta särskilda specifikationer för bränsle som används av avgränsade fordonsflottor, eftersom de används i stadsområden där det kan råda särskilda problem med luftkvaliteten. En analys visar att det finns många alternativa sätt att åtgärda utsläpp från transport och problem med luftkvaliteten. Att upprätta en bränslespecifikation för avgränsade flottor ger få, om några, fördelar jämfört med andra metoder. Direktivet ger möjlighet att använda en strängare bränslespecifikation som kan användas under särskilda förhållanden. Det finns inga särskilda fördelar med att upprätta en specifikation för avgränsade flottor och därför föreslås att inga åtgärder vidtas. SV 4 SV

5 4.5. Slutdatum för 10 ppm svavel i diesel Diesel med en högsta svavelhalt på 10 ppm möjliggör bränsle för effektivare fordon och minskar utsläpp av svaveldioxid och partiklar. Svavel förgiftar också de denoxsystem för efterbehandling som troligen kommer att införas i framtiden. I direktivet föreslås ett datum för en svavelhalt i diesel på 10 ppm. En förutsättning för beslutet bör vara att det inte innebär någon ökning av de totala utsläppen av växthusgaser, men detta går inte att fastställa med säkerhet. Den analys som gjorts på lätta motorfordon visar att utjämningen i fråga om koldioxidutsläppen kan inträffa senare än Den analysen tar dock inte hänsyn till besparingar när det gäller tunga fordon, där även en liten positiv utveckling skulle ha stor betydelse. Det finns inga uppenbara fördelar med att flytta fram datumet efter 2009, utom när det gäller en möjlig, men långt ifrån säker, liten minskning av växthusgaser. Tidsgränsen 2009 medför vissa fördelar för luftkvaliteten och säkerställer bränsletillgången för fordonstillverkarna, vilket gör det lättare att uppnå utsläppsgränsen Euro 5. Det går inte att dra slutsatser enbart utifrån utsläppen av växthusgaser, men med tanke på de fördelar och framsteg vi hittills har sett föreslås den 1 januari 2009 som det datum då gränsvärdet 10 ppm för svavel skall börja gälla Utsläpp från tunga fordon Inför förslaget om utsläppsgränser för Euro VI bad kommissionen aktörerna att uttala sig om vilken bränslekvalitet som skulle behövas för olika gränsvärden. Svaren tydde inte på att bränslesammansättningen behöver ändras för att vara förenlig med troliga förändringar av utsläppskraven för tunga fordon. Därför föreslås ingen ändring Översyn av den frivilliga överenskommelsen om koldioxid och bilar Som en del av deras frivilliga överenskommelse har ACEA, JAMA och KAMA tillsammans med Europeiska kommissionen granskat situationen och uttryckt sin allmänna tillfredsställelse med den bränslekvalitet som funnits tillgänglig under den granskade perioden. Under samrådet har aktörerna inte uttryckligen begärt några ändringar av bränslespecifikationen när det gäller de aktuella frivilliga åtagandena beträffande koldioxid och bilar. Därför föreslås ingen ändring Översyn av direktiv 1999/30/EG I direktiv 1999/30/EG fastställs gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften. Direktivet sågs över som en del av programmet Ren luft för Europa (CAFE) som föregick meddelandet En tematisk strategi för luftförorening. Förorenande utsläpp av svaveldioxid och bly från vägtransporten är inte längre något stort problem. För bly krävs inga ytterligare åtgärder. Svavelhalten i diesel behandlas i avsnitt 4.5. Under den närmaste framtiden är de främsta utmaningarna för vägtransportens bidrag till renare luft kväveoxider och partiklar. SV 5 SV

6 Det finns för närvarande inga övertygande bevis för att andra förändringar av bränslespecifikationen skulle minska dessa utsläpp, eller att det vore det mest kostnadseffektiva alternativet. Därför föreslås inga ändringar Polyaromatiska kolväten Vissa polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är cancerframkallande. Polycykliska aromatiska kolväten förekommer i fordonsavgaser och i direktivet fastställs en högsta PAH-halt på 11 % för diesel. I samband med samråden begärde ACEA (de europeiska biltillverkarnas sammanslutning) en sänkning av PAH-halten i diesel, medan EUROPIA (europeiska oljeindustrin) anser att PAH-halten inte behöver sänkas ytterligare, eftersom det ändå inte ger några större effekter på utsläppen av de polyaromatiska kolvätena. Oljeindustrin har trots det visat att man utan kostnader kan åstadkomma en minskning ner till 8 % samtidigt som svavelhalten minskas till 10ppm. Det föreslås således att gränsvärdet sänks till 8 % Diesel för maskiner som ej är avsedda för vägtransport Mobila maskiner som inte är avsedda för vägtransport står för ca 9 % av dieselkonsumtionen. I sin tidigare granskning av direktiv 98/70/EG uppmärksammade kommissionen att svavelhalten i bränsle som inte är avsedd för vägtransport skulle behöva ändras med hänsyn till strängare utsläppsnormer. I direktiv 2004/26/EG fastställs utsläppsgränser för typgodkännande av mobila maskiner som inte är avsedda för vägtransport. För den förbättrade utrustningen för utsläppskontroll, som krävs enligt specifikationerna, krävs också bättre kvalitetsbränsle. Utkastet till det direktivet tog upp behovet av bränsle med en svavelhalt på ppm. Motortillverkarna föredrar en svavelhalt på 10 ppm, eftersom detta gör det lättare att uppfylla utsläppsgränserna och förbättra tillförlitligheten. För inre vattenvägar gäller mindre stränga utsläppsgränser, men aktörerna inom branschen har efterfrågat bränsle med lägre svavelhalt. I direktivet förutsågs användning av bränsle med ppm, även om det relevanta referensbränslet innehåller 300 ppm svavel. En analys visar att bränsle för landbaserad utrustning bör innehålla 10 ppm svavel och den för inre vattenvägar 300 ppm svavel. Direktiv 1999/32/EG (om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen) behandlar bränsle för inre vattenvägar och bör ändras till följd av ändringarna. En ytterligare minskning kommer att behövas när strängare utsläppsgränser införs för motorer. Denna ändring har preliminärt föreslagits för SV 6 SV

7 4.11. Rengörande tillsatser Avlagringar kan uppstå i motorer till följd av normal drift. För att åtgärda detta problem används rengörande tillsatser i bränsle. Tillsatserna utövar inte någon direkt påverkan på de förorenande utsläppen, men de kan minska eller förhindra en möjlig ökning av utsläppen eftersom vissa avlagringar har effekter på de förorenande utsläppen, körbarheten och bränsleekonomin. Biltillverkarna måste i allt högre grad se till att fordonen uppfyller utsläppskraven under hela livscykeln. Det blir således allt viktigare för dem att undvika avlagringar i motorerna. I dag får rengörande tillsatser användas i bränsle, men det finns inga krav på området. Bränsleleverantörerna är angelägna om att se mer avancerade bränslen med likaledes avancerade rengörande funktioner, och biltillverkarna vill därför att användningen skall bli obligatorisk. För närvarande finns det ingen snabbt, billigt och effektivt test för utvärdering av de rengörande egenskaperna hos ett bränsle, och detta kan således inte undersökas genom stickprov. Det enda effektiva sättet skulle vara att fastställa lämpliga parametrar för bränslebehandling, övervaka tillsatserna av rengörande medel och på så sätt indirekt säkerställa en lämplig behandling. De beskrivna svårigheterna visar att processer och förfaranden är de vägar man måste gå för att hantera frågan om rengörande tillsatser mot bakgrund av principen om bättre lagstiftning. Fortsatt arbete skulle kunna öppna möjligheten att fastställa faktiska normer för de rengörande tillsatsernas effektivitet. Med tanke på de påstådda förbättringarna av fordonseffektiviteten skulle användningen av rengörande tillsatser kunna främjas genom det föreslagna systemet för övervakning av växthusgaserna under hela livscykeln Metalltillsatser En rad metalltillsatser används i transportbränsle för att exempelvis förbättra förbränningen eller öka oktantalet. Det finns en viss oro när det gäller hälsoeffekterna av utsläpp från bränsle med tillsatser, liksom tillsatsernas effekter på motorerna och utrustningen för utsläppskontroll. Trots detta verkar det inte gå att med säkerhet fastslå att metalltillsatser faktiskt orsakar skador. För att öka insikterna i denna fråga vore det önskvärt med ett testprotokoll. Det finns inga tillräckliga underlag för ett allmänt förbud mot metalltillsatser, eller för att förbjuda en specifik produkt. Kommissionen kommer att fortsätta arbetet med att ta fram ett testprotokoll. Samtidigt bör industrin tillhandahålla information till sina kunder så att dessa kan undvika eventuella oönskade bieffekter. SV 7 SV

8 4.13. Dieseldensitet Ett gränsvärde för dieseldensitet fastställs på grund av kopplingen till förorenande utsläpp. En ökning medför en risk för ökade utsläpp. FAME (Fatty Acid Methyl Ester) har högre densitet och det har diskuterats om gränsvärdet innebär en begränsning av användningen. En analys visar att begränsningen inte är så omfattande och att den troligen kommer att kompenseras genom införandet av syntetisk diesel med lägre densitet, framställd främst av biomassa. Det tycks inte finnas något behov av ändring på området, och därför föreslås heller ingen Oxygenathalten i bensin Genom direktivet begränsas den högsta halten oxygenater i bensin. Detta görs för att begränsa utsläppen från bilar och se till att bränslet är förenligt med den befintliga fordonsflottan. Det främsta problemet är att etanol inte är kompatibelt med bränslesystemen för vissa fordon. Eftersom vissa bilar kan skadas kan en högre etanolhalt endast tillåtas som en separat blandning för fordon som klarar den högre halten. Det finns också miljörisker kopplade till högre halter av etanol och oxygenater. Högre oxygenathalter kan leda till högre kväveoxidutsläpp, framförallt från äldre fordon. Ökad etanolhalt riskerar att leda till högre utsläpp av flyktiga organiska föreningar, på grund av att kontrollen av avdunstning blir mindre effektiv. En högre etanolhalt än dagens leder också till högre genomsläpplighet av flyktiga organiska föreningar. En blandning med högre etanolhalt som blandas med bensin med lägre etanolhalt måste ha ett lägre ångtryck än vanlig bensin på grund av sina icke-linjära egenskaper. För att underlätta en ökad användning av biobränsle bör en högre oxygenathalt tillåtas. Därför införs en metod som minskar miljöriskerna. En tioprocentig etanolblandning föreslås som en tydligt märkt blandning Bensinens högsta ångtryck Tillsats av etanol höjer bensinens ångtryck. Man har föreslagit en höjning av det tillåtna ångtrycket för bensinblandningar med etanol, vilket skulle leda till ökade utsläpp av flyktiga organiska föreningar. Simuleringar visar att en ökning på 10 kpa skulle leda till en total ökning på 1 % för utsläppen av flyktiga organiska föreningar, medan gemenskapens mål är en minskning på 50 % fram till Det råder osäkerhet om den totala påverkan. Det är inte önskvärt att göra ett undantag för etanolblandningar och problemet kan lösas på annat sätt genom att man avlägsnar andra flyktiga komponenter från bensinen, exempelvis butan. Att göra en specialregel för en del av biobränsleindustrin skulle inte vara teknikneutralt. Eftersom etanolleverantörerna konkurrerar direkt med både eterleverantörerna (t.ex. ETBE) och andra biobränslen, skulle detta i praktiken favorisera en produktionsgren framför de andra. SV 8 SV

9 Det föreslås inga förändringar av gränsvärdet och undantaget för ångtryck för svåra vinterförhållanden klargörs för att uppnå rättssäkerhet Utsläpp av växthusgaser under hela livscykeln Tekniska framsteg, energikostnader och osäkerhet i energiförsörjningen har lett till framgångar inom okonventionella områden för leverans av vägtransportbränsle. I vissa processer sker högre utsläpp av växthusgaser än i andra. Det är också möjligt att från ett antal råvaror framställa syntetiska bränslen som alla har olika grad av utsläpp av växthusgaser. Föga hänsyn har tagits till detta problem även om det tas upp i biobränslestrategin. För att åtgärda detta bör bränsleleverantörerna åläggas att övervaka och rapportera om utsläppen av växthusgaser från de bränsle de levererar. Närmare detaljer om hur övervakningen skall gå till kommer att utarbetas genom ett kommittéförfarande. Följaktligen kommer det att behövas obligatoriska minskningar av utsläppen, till stöd för genomförandet av biobränslepolitiken. 5. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING Indikatorn för att uppnå målen med direktiv 98/70/EG är uppfyllande av bränsleparametrarna. Det finns ett system för övervakning av bränslekvaliteten och den femte rapporten för år 2005 kommer att publiceras i slutet av Kommissionen rapporterar årligen till rådet och parlamentet. Alla uppgifter finns på följande webbplats: I samband med de föreslagna ändringarna kommer det att bli nödvändigt att införa rapportering och övervakning av utsläpp av växthusgaser från vägtransportbränsle. SV 9 SV

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till FÖRSLAG FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 22 juli 2002 PE 319.337/12-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-16 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 319.337) Heidi Anneli

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.7.2011 SEK(2011) 919 slutlig ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslaget till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Begränsning av mangan i dieselbränslen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 april 2015 Åsa Romson Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 28.1.2011 2010/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Hur regleras drivmedelskvalitén? Processen och bestämmelser. Ebba Tamm SPBI Luftvårdsföreningen 6 november 2014

Hur regleras drivmedelskvalitén? Processen och bestämmelser. Ebba Tamm SPBI Luftvårdsföreningen 6 november 2014 Hur regleras drivmedelskvalitén? Processen och bestämmelser Ebba Tamm SPBI Luftvårdsföreningen 6 november 2014 Utveckling drivmedelsvolymer 2000 2013 Toppåret för bensin 1989 Minus 2 Mm3 eller ca 40 %

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (00:080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen; SFS 004:079 Utkom från trycket den 7 december 004 utfärdad den 5 november 004. Enligt riksdagens

Läs mer

BILAGOR. till förslaget. till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

BILAGOR. till förslaget. till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAGOR till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om begränsning av utsläpp till luften av visa föroreningar

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:113

Regeringens proposition 2014/15:113 Regeringens proposition 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen Prop. 2014/15:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Åsa Romson (Miljö-

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 18 oktober 2001 PE 307.554/28-73 ÄNDRINGSFÖRSLAG 28-73 Förslag till betänkande (PE 307.554) Heidi Anneli Hautala KVALITETEN

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 27 juni 2001 PE 304.658/19-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 19-31 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Bernd Lange (PE 304.658) ÄNDRING AV DIREKTIV

Läs mer

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Allmän riktlinje

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Allmän riktlinje EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 17 juni 2008 (26.6) (OR. en) 10724/08 Interinstitutionellt ärende: 2005/0283(COD) TRANS 204 ENT 127 ENV 374 MAP 17 CODEC 774 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2009:231 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 26 mars 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga och marknära

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2005/0283(COD) 10.4.2006 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

BILAGA ETT KONCEPT FÖR PLANERING AV HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER. till

BILAGA ETT KONCEPT FÖR PLANERING AV HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 BILAGA ETT KONCEPT FÖR PLANERING AV HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

Ordfs textförslag daterad /06 LIMITE ENT 104, ENV 417, CODEC 789

Ordfs textförslag daterad /06 LIMITE ENT 104, ENV 417, CODEC 789 PM Till riksdagen 2006-11-21 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för miljökvalitet Förslag till avgaskrav för lätta bilar och tillgång till reparationsinformation för oberoende bilverkstäder

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 123/42 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.11.2007 KOM(2007) 741 slutlig 2007/0262 (COD) Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/0448(NLE) 23.5.2017 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 2.10.2007 SEK(2007) 1238 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM33. Nya CO2-krav för lätta bilar. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM33. Nya CO2-krav för lätta bilar. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Nya CO2-krav för lätta bilar Miljö- och energidepartementet 2017-12-20 Dokumentbeteckning KOM (2017) 676 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.6.2013 COM(2013) 456 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om artikel 8a i direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 70 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Kvaliteten på bensin och dieselbränslen som används för vägtransporter i Europeiska

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (00:080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen; SFS 006:97 Utkom från trycket den 6 juni 006 utfärdad den 8 juni 006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Promemoria om höjd vägavgift m.m.

Promemoria om höjd vägavgift m.m. Promemoria om höjd vägavgift m.m. Promemoria 2008-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon...4

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0105 (COD) 11296/3/14 REV 3 ADD 1 TRANS 345 CODEC 1531 PARLNAT 271 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende:

Läs mer

RP 139/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen

RP 139/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 februari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 februari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 18 februari 2016 (OR. en) 6280/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 16 februari 2016 till: Komm. dok. nr: D041942/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.01.2003 C(2003)30fin Ärende: Statligt stöd N 512/2002 - Sverige Stöd till förmån för pilotprojekt för biobränslen Fru Minister, 1. Förfarande 1. Genom en skrivelse

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om motorfordons avgasrening och motorbränslen; SFS 2001:1080 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2014 SWD(2014) 290 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rådets förordning (EG) nr 1098/2007

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Simple search => Natural number

Simple search => Natural number EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0389 (COD) 15485/16 ADD 2 FÖLJENOT från: inkom den: 9 december 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 674

Läs mer

U 69/2016 rd. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut (godtagande av ändringen av Göteborgsprotokollet)

U 69/2016 rd. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut (godtagande av ändringen av Göteborgsprotokollet) Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut (godtagande av ändringen av Göteborgsprotokollet) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Svavelfri europadiesel

Svavelfri europadiesel 1 Svavelfri europadiesel Sammanfattning Under de senaste åren har dieselförbrukningen i Sverige stigit och med en kraftigt ökande dieselbilsförsäljning och en förbättrad konjunktur beräknas volymtillväxten

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 9.11.2009 2009/0106(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 Förslag till yttrande Mario Pirillo (PE430.259v01-00) Förslag till rådets

Läs mer

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL?

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL? SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-04-16\dagordning\tjänsteutlåtande\22.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-03-24 MHN 2009-04-16 p 22 Anette

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98. MRV CO2 tunga fordon. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98. MRV CO2 tunga fordon. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria MRV CO2 tunga fordon Miljö- och energidepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM (2017) 279 EP och rådets förordning om övervakning och rapportering av CO2-utsläpp

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2003:872 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer