Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman"

Transkript

1 Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande, tyst minut för avlidna medlemmar. hälsade alla välkomna. 2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande. Godkändes. 3. Godkännande av dagordning. Godkändes. 4. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingar. valdes till ordförande. 5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare. och 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultatkonton. Båda lades till handlingarna. Framkom kritik till styrelsen om sensommarfesten. Styrelsen lovade att ta till sig av kritiken. 7. Revisionsberättelse. Ingelöv Gustavsson läste upprevisionsberättelsen och gav styrelsen ansvarsfrihet för Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen. Styrelsen fick ansvarsfrihet för Fastställande av arvoden åt funktionärer (styrelse, vaktmästare och revisorer) under Arvodena är oförändrade. Tre vaktmästare avsade sig sina uppgifter, Janet Friberg toalettstädningen, Bodel Wikander uthyrning och städning klubbstugan och Ulf Sida 1

2 Wikander flagghissning. Föreningen tackar för deras insatser. Ersättarna är Ingelöv Gustavsson toalettstädningen, Benny Fruerlund klubbstugan och Flemming Polonius flagghissningen. 10. Val av styrelse och suppleanter. a. valdes sekreterare på 2 år b. Carl-Gustav Svensson valdes till kassör på 2 år c. valdes till ledamot, på 2 år d. Mikael Karlsson valdes till suppleant, på 2 år 11. Val av två revisorer och en suppleant. Omval på Ingelöv Gustavsson och Pål Olsson, båda på 1 år. Suppleant Arne Bengtsson på 1 år. 12. Val av övriga funktionärer. a. Arne Bengtsson, Anna Carin Schönberg och Flemming Polonius valdes till valberedningen. b. Till representanter i Koloniföreningarnas Samorganisation valdes och Paul Paulsson. Suppleant 13. Inkomna motioner. Två motioner har inkommit. 1. Motion från Anna Carin Schönberg ang. boulebana på gräsplanen vid Hammarbergsgatan. Styrelsens förslag är: Eftersom finansieringen inte är klar så kan beslut inte tas om att anlägga en boulebana. Däremot kan beslut tas av årsmötet om platsen är lämplig för en boulebana, om finansieringen löses. Vid omröstningen begärdes votering och förslaget om att gräsmattan vid Hammarbergsgatan skall användas till boulebana om finansieringen löses Sida 2

3 gick igenom med 32 ja-röster mot 17 nej. Fler önskemål kom upp, det skulle vara positivt att kunna använda gräsmattan till mer, vollyboll, badminton och fotboll. 2. Motion från Susanne och Benny Fruerlund om tvättmaskin. lade förslag att flytta denna motion till punkt 14a, styrelsens propositioner. Årsmötet godkände det. 14. Av styrelsen propositioner. a. Tvättmaskin. Styrelsens förslag. Med anledning av att det finns intresse och behov hos ett antal kolonister för tvättmaskin lägger styrelsen följande förslag: Tvättmaskinen ska vara inkopplad i Klubbstugans toalett. Endast de som har betalt en avgift på 300 kronor till Tvättmaskinsföreningen har tillåtelse att boka in sig för att använda den. Första tvättmaskinen kommer att skänkas till föreningen av Mikael Karlsson koloni 21. Avgiften kommer att bekosta vatten, el och andra omkostnader. Målet är att en del av avgiften även skall bekosta en ny tvättmaskin när behovet uppstår. Ringstorps koloniförening kommer inte att drabbas ekonomiskt av denna investering om minst 10 kolonister är med. Styrelsen föreslår därför införandet av tvättmaskin till föreningen med ovan givna förutsättningar. Inkom synpunkter på att handikapptoaletten troligen har minsta godkända mått den måste ha. Förslag kom på att ha tvättmaskinen i gamla köket. Förslag till beslut: 1. Styrelsen drar tillbaka propositionen för att undersöka saken och återkomma. Sida 3

4 2. Sätta tvättmaskinen i lilla köket. Årsmötet godkände propositionen med undantag för placeringen. Årsmötet godkände förslaget att sätta tvättmaskinen i gamla köket. b. Inbetalningsplan för avbetalning på Investeringslånet till Klubbstugan Att ändra avbetalningsplanen för investeringslånet för klubbstugan. Idag sjunker inbetalningsdelen för varje kolonist med 25 kronor per år. Vi startade på 650 kronor per kolonist och ligger i år på 400 kronor. Tanken är att vi ligger kvar på 400 kronor per år och kolonist tills lånet är betalt. Allt eftersom lånet minskar kan vi öka amorteringsgraden eller göra extra amorteringar beroende på ränteläget. Hela inbetalningen på 400 kronor per kolonimedlem ska endast gå till lånet, totalsumma per år för alla kolonimedlemmar blir kronor. På detta sätt blir vi av med lånet snabbare, vilket ger möjligheter för andra investeringar på sikt. Styrelsen föreslår att kolonisternas inbetalningsavgift för ränta och amorteringar på investeringslånet till klubbstugan fastslås till 400 kronor per kolonist och år tills lånet är betalt. Årsmötet godkände förslaget c. Avsluta telefonabonnemanget Vi betalar mellan kronor för vår gemensamma telefon i föreningen. Utifrån räkningarna från Telia används inte denna telefon i någon nämnvärd omfattning. Styrelsens förslag är att avsluta abonnemanget med Telia och ta bort telefonen. Votering begärdes förslaget godkändes med 56 ja-röster mot 3 nej-röster. Sida 4

5 15. Av styrelsen framlagda ärenden: a. Fastställande av budgeten 2015 Godkändes av årsmötet. b. Festkommitté. Jeanette Hildingsson koloni 67. Styrelsen och Jeanette kommer att jobba aktivt under säsongen för att få med fler i festkommittén. Fram till dess så kommer styrelsen att stödja och hjälpa festkommittén. c. Kravet från kommunen att ha öppet 1 april till 31 september 08:00-20:00. n läste upp kommunens krav och även SAMOs skrivelse till berörda politiker, Förslaget på öppethållande gick igenom med en rösts övervikt i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och sverigedemokraterna röstade nej till förslaget. Varje koloniförening ska ta in offerter på tidlås och lämna till MEX. ( Kommunen). Det finns en rädsla för mer skadegörelse och inbrott hos kolonisterna. Det som är viktigt, och som SAMO har bett oss om, är att polisanmäla allt som händer på koloniområdet, både på enskild koloni och på gemensamma ytor. För att på så sätt sätta tryck på kommunen. Saker som kom upp under samtalet var: På toaletterna kommer det bli ökat slitage, ska vi hålla de låsta hela säsongen? Kommer sophanteringen bli drabbad? Kommer det bli rastning av hundar på området? Många barnfamiljer tycker att det är tryggt med låsta grindar för barnen. Önskan från medlemmarna är att styrelsen ska påtala för kommunen att förslaget och beslutet är dumt och ogenomtänkt. d. Höja staketet. På grund av den ökade vandaliseringen, har styrelsen undersökt kostnaden för att höja staketet från dagens ca 1.50 m plus tre rader Sida 5

6 taggtråd, till 2 meter plus tre rader taggtråd. Vi har fått två offerter där Svenska stängsel var billigast på kr. På grund av den stora kostanden och att allt inte är klart så kommer styrelsen att kalla till en extra stämma för denna fråga. Under samtalet uppkom frågan om bygglov vilket är en av sakerna som styrelsen undersöker. Ett önskemål är att taggtråden lutar utåt för göra det svårare att klättra över. Förslag att sätta upp dekaler från ett vaktbolag. Inne på minigolfbanan finns ett upphöjt stenparti nära vårt stängel, vilket underlättar för oinbjudna att ta sej in. e. Bygget i grusgropen. Den nya cykelvägen är planerad att påbörjas hösten f. Trädgårdsfesten på Sofiero. Det har kommit en fråga om koloniföreningarna skulle vilja ha en visningskoloni på trädgårdsfesten. Tanken är att de kolonister som är intresserade sammankallas av SAMO. Kostnaden står trädgårdsfesten och SAMO för. Intresserade anmäler sej till ordförande. g. Algot Andersson. Säljer även i år sina produkter. Beställningslapparna läggs senast 1 april i brevlådan, telefonhytten. Leverans lördagen den 11 april 12:30. h. Jägare. Föreningen kommer att anlita kommunens jägare för att ta hand om kaninproblemet. 16. Avslutning. Ordf. förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. Sida 6

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Årsmöte för Norra Stockholm Endurance.

Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Tid: 16 :e mars, 2014; klockan 10.00 Plats: I Roslagens Jiu Jitsuklubbs träningslokal (hemma hos Sussie och Erik Lorinder), Generalsvägen 19, Österskär. 1. Mötets

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista. Föreningsstämma Datum: 2011-05-26 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Grimm. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

En hård vinter och kall vår till trots - Kolonisäsongen är äntligen här!

En hård vinter och kall vår till trots - Kolonisäsongen är äntligen här! Lövet Nr 1 2013 Årgång 20 Medlemsblad för Koloniföreningen Senderöd i Helsingborg En hård vinter och kall vår till trots - Kolonisäsongen är äntligen här! Det är trevligt att så många deltar i föreningens

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer