Expertrådet för Gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Expertrådet för Gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté"

Transkript

1 Kloka Listan 2012 Expertrådet för Gastroenterologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

2 Förändringar 2012: Questran upptas under den nya rubriken koleretisk diarré. CitraFleet ersätter Phosphoral i andra hand vid tarmrengöring inför kolonröntgen och koloskopi. Under rubriken inflammatoriska tarmsjukdomar har Entocort bytts ut mot Budenofalk och de biologiska läkemedlen Remicade och Humira har tagits upp i tredje hand. Rekommendationerna vid graviditetsillamående har flyttats till avsnittet om gynekologi. Medlemmar i Expertrådet för Gastroenterologiska sjukdomar Kristina Aggefors, Ann-Sofi Björin, Maria Jasinski, Marjo Kapraali, Lars Backman, Per Karlén, Greger Lindberg, Anders Loohagen, Mikael Lördal, Henry Nyhlin, Petter Malmborg, Franz Rücker, Daniel Schmidt, Dag Stockeld, Hans Törnblom (tom december 2011) och Sigurd Vitols. Daniel Schmidt avslutade sitt uppdrag som expertådsordförande 31 dec 2011 och är ersatt av Mikael Lördal. 1

3 Expertrådet för Gastroenterologiska Kloka råd 2012 sjukdomar Patienter som behandlas med cox-hämmare/asa Patienter som behandlas med cox hämmare/asa behöver ulcusprofylax med protonpumpshämmare om de tidigare haft ulcus.

4 Nytt Klokt råd 2012 Den nya formuleringen av det Kloka rådet innebär att vi pekar ut populationen med den högsta risken och framförallt slopar det något arbiträra kriteriet hög ålder, som sannolikt föranleder överbehandling. Risken ökar givetvis med dosen och med tillägg av kortikosteroider, men budskapet i ett Klokt råd kompliceras om det innehåller allt för mycket information Patienter som behöver medicinera med cox-hämmare/asa, riskerar utveckling av erosioner och ulcerationer i ventrikeln och duodenum som sällan ger symtom och ännu mer sällsynt leder till livshotande komplikationer som perforation och blödning. Tidigare ulcussjukdom, dosen av coxhämmare/asa och hög ålder har betydelse för blödningsriskens storlek. Värdering och gränsdragning vad gäller ålder som isolerad riskfaktor är svår. Blödningsrisken måste dock balanseras mot risken för biverkningar vid användning av protonpumpshämmare (PPI) som ulcusprofylax. Medicinering med PPI, både under kort och lång tid, förefaller öka risken för de allvarliga komplikationerna pneumoni, tarminfektion (speciellt Clostridium difficile) och fraktur. Komplikationerna orsakar onödigt lidande för patienter och stora utgifter för sjukvård och samhälle. Avsikten med profylax bör vara sänkt totalmortalitet och inte som hittills enbart minskad risk för blödningar och minskad blödningsmortalitet. I Sverige är incidensen av stora övre gastrointestinala blödningar, som krävt inläggning på sjukhus, ungefär 60 per invånare och år. Hälften av dessa blödningar utgörs av ulcus [1]. Endast en del av blödningarna är relaterade till användning av cox-hämmare/asa, uppskattningsvis cirka en tredjedel. Risken för slemhinneskador och blödningar hos patienter som behandlas med cox-hämmare/asa minskar genom profylax med syrahämmare och då i första hand PPI. Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar publicerade 2001 rekommendationer kring ulcusprofylax till patienter som medicinerar med cox-hämmare/asa. Sedan dessa rekommendationer gavs har det kommit flera rapporter om allvarliga biverkningar i av PPI-medicinering i i [3]. Medicineringen i i resulterar mycket snabbt i en drastisk förändring av mag-tarmkanalens ekologi. Detta kan, liksom farmakologiska effekter av PPI på andra organsystem än parietalcellernas protonpumpar, ge allvarliga biverkningar. De mest diskuterade biverkningarna är pneumoni, gastroenterit (inklusive Clostridium difficile-enterit) och fraktur. Man har också sett minskad effekt av ASA som kardiovaskulär profylax vid samtidig medicinering med PPI [4]. I en nyligen presenterad rapport från SBU fastslås att förebyggande behandling med PPI, till personer med kända riskfaktorer för blödande magsår, kan minska risken för blödande magsår om de medicinerar med NSAID eller trombocytaggregationshämmare [5]. Det finns dock uppgifter i litteraturen om högre totalmortalitet bland de som fått ulcusprofylax med PPI [4,6]. Frågan om ulcusprofylax måste därför utredas ytterligare. PPI-medicinering ökar risken för nosokomiell pneumoni med 30 procent enligt en amerikansk studie från Boston, USA [7]. Överfört till siffror i hela USA och med en beräknad mortalitet på 18 procent motsvarar detta cirka dödsfall [7]. I Sverige skulle det motsvara dödsfall årligen enbart på grund av en av de tre allvarliga komplikationerna till PPI-medicinering. Om ulcusprofylax anses befogat att ge till patienter som behöver cox-hämmare/asa, bör alltså i första hand patienter med tidigare ulcussjukdom behandlas. För referenslista, se janusinfo. 2

5 Användningen av PPI ökar g DDD per kvartal, recept i SLL

6 3

7 Stockholmarnas PPI-intag ökar Antal patienter per 1000 invånare i SLL t/1000 inv pa

8 4

9 Och kvinnorna medicinerar mer än männen Antal patienter per 1000 invånare, per kön, SLL Kvinnor 30 Män

10 5

11 Och ju äldre desto mer... Antal patienter per 1000 invånare, åldersfördelning Sverige SLL pat/1000 inv ålder

12 6

13 Begränsa förskrivningen av PPI PPI ska endast användas vid påtagliga symtom av gastroesofageal reflux, vid ulcussjukdom eller som ulcusprofylax Avslutande av behandlingen kan medföra symtom på förhöjd syrasekretion vilket patienten bör informeras om Behandling med PPI har associerats med ökad risk för : lunginflammation frakturer svår tarminfektion (Clostridium difficile)

14 Risken för pneumoni tycks vara störst hos patienter som nyligen påbörjat sin medicinering i i med PPI, medan risken vid långtidsbehandling dli är lägre. Dessutom förefaller sambandet vara starkare när det gäller nosokomiell än samhällsförvärvad pneumoni. För tarminfektion, framför allt Clostridium difficile (CD), är risken störst efter kort tids medicinering, medan de mycket vanliga recidiven av CD kan komma efter något längre kontinuerlig behandling. En kraftig ökning av tarminfektioner orsakade av CD har också skett under de senaste två decennierna, samtidigt med att användningen av PPI kraftigt har ökat. Man har under samma tid sett en ny typ av riskgrupp: mycket unga, som inte fått antibiotika eller vårdats på sjukhus. Tidigare var det mest äldre som fick CD, tidigare antibiotikabehandlade och sjukhusvårdade. Risken för återinfektion med CD fyrdubblas hos patienter som behandlas med PPI. Risken för fraktur är signifikant tidigast efter 2 4 års långtidsmedicinering med PPI. Generellt förefaller det som om graden av syrahämning är relaterad till risken för biverkningar. Mer information finns i dokumentet Behandling med PPI kan ge sällsynta men allvarliga biverkningar på Janusinfo. 7

15 Ökad kunskap om sällsynta men allvarliga biverkningar av PPI Antal artiklar/4 år

16 Antalet artiklar i PubMed varje fyra-årsperiod under åren Sökord:" Proton pump inhibitor and diarrhoea, -and pneumonia, -and fracture"

17 Risk för pneumoni

18 Risken för pneumoni vid medicinering med PPI, fyra fall-kontroll-studier resp. risken för pneumoni vid medicinering med PPI, tre kohortstudier Flera fall-kontrollstudier är utförda [30, 31, 32, 33]. De här refererade databaserna utgörs av journaler och andra handlingar med prospektiva patientdata från allmänläkare i Holland eller Storbritannien [30, 32 och 33] eller allmänna populationsregister, journalregister och register över läkemedelskonsumtion och mikrobiologiska analyser från Danmark [31]. Studierna har alla indikerat ökad risk för pneumoni vid PPI-behandling, med ett Odds Ratio (OR) mellan 1,5 och 4,63 Referenser på

19 Risk för fraktur

20 Frakturrisken vid medicinering med PPI har analyserats genom fallkontrollstudier [48, 49, 50] och en metaanalys [52]. Referenser på 10

21 Risk för tarminfektion

22 Sambandet mellan PPI-medicinering och förkomsten av tarminfektion (huvudsakligen CD) Flera fall-kontrollstudier har visat att det kan finnas ett samband mellan PPImedicinering och CD. [42, 43, 44, 45]. Studierna rör infektion med Clostridium difficile i alla utom referens 45, som visade relationen mellan bakteriell gastroenterit och medicinering med PPI. Kohortstudier [42, 46, 47] gav liknande resultat. Referenser på

23 Äldre och protonpumpshämmare PPI bör inte förskrivas utan individuell riskbedömning till äldre Samma indikationer för PPI behandling ska Samma indikationer för PPI-behandling ska gälla oavsett ålder

24 Hög ålder nedtonas som en särskild anledning till PPI-profylax, då det är troligt att PPI-biverkningarna är mest frekventa hos de äldre. Syrahämningen av PPI leder till bakteriekolonisering av ventrikeln och tunntarmen, framför allt med bakterier från munhålan, men även från distala delen av tarmen colon [14]. Aspiration är vanlig, speciellt hos äldre, som därför riskerar pneumonier. 12

25 Gastroesofageal reflux Vid måttliga besvär och vid egenvård ranitidin Ranitidin Hexal, vid behov Vid uttalade besvär omeprazol Omeprazol

26 Vid daglig halsbränna eller sura uppstötningar under längre tid bör läkemedelsförskrivning övervägas. Behandlingen bör utvärderas av den som påbörjat förskrivningen. Lägsta möjliga dos ska eftersträvas. Vid tveksamhet om diagnos bör utredning med bl a gastroskopi göras. Det diagnostiska utbytet av gastroskopi försämras påtagligt av föregående behandling med protonpumpshämmare. Ranitidin Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är en godkänd och väl dokumenterad behandlingsindikation för ranitidin. Ranitidin rekommenderas vid måttliga besvär och vid egenvård. Ranitidin ingår ej i läkemedelsförmånen. Ranitidin finns på Kloka Listan för att tydliggöra att det finns alternativ till PPI. Omeprazol Eftersom effekten och säkerheten hos de olika protonpumpshämmarna är likvärdig avgör sortimentsbredd, förpackningsutförande, tillgänglighet samt prisbild över tid val av rekommenderad PPI. PPI bör endast användas vid påtagliga symtom av gastroesofageal reflux, vid ulcussjukdom samt som ulcusprofylax. Om dessa tillstånd inte kan verifieras bör läkemedelsbehandlingen trappas ner och därefter avslutas. Utsättning av PPI kan försvåras genom temporär symtomgivande hypersekretion av saltsyra. Petienten bör informeras om detta. 13

27 Expertrådet för Gastroenterologiska Kloka råd 2012 sjukdomar Behandling med protonpumpshämmare är olämplig vid magont utan känd orsak liksom inför gastroskopi. op

28 Magont utan känd orsak är vanligen av funktionell natur och övergående. Endast en mindre andel (25%) orsakas av organisk sjukdom. Vid sådan misstanke bör gastroskopi eller annan utredning göras. Behandlingsnyttan med protonpumpshämmare (PPI) är därför begränsad, med ett NNT (number needed to treat) på ungefär 15 vid meta-analys av de studier som är gjorda på funktionell dyspepsi. Den begränsade nyttan betingas troligen av en varierande andel patienter med refluxsymtom i studierna och vid reflux är PPI-behandling av visat stort värde. Magont utan känd orsak kan givetvis vara uttryck för en ulcussjukdom med en klar indikation för PPI-behandling. Dock finns inget skäl att misstänka annan orsak än funktionell dyspepsi till dess att motsatsen, till exempel ulcussjukdom eller tumör, är bevisad genom en utförd gastroskopi. Alla patienter med magont utan känd orsak kan inte gastroskoperas, men indikationen för det ökar vid så kallade alarmsymtom och vid ålder över 50 år. Däremot kan patienter med magont utan känd orsak vara föremål för aktiv expektans utan att erhålla läkemedelsförskrivning av begränsat värde. Helicobacter pylori- diagnostik och behandling är inte relevant vid misstanke om gastroesofageal reflux eller vid dyspeptiska besvär utan känd orsak (funktionell dyspepsi). (Funktionell dyspepsi är ej identisk med outredd dito) Inför gastroskopi ska inte protonpumpshämmare p p användas eftersom det diagnostiska utbytet av gastroskopi försämras påtagligt av föregående behandling med protonpumpshämmare (PPI). Läkemedelsbehandling utan säkerställd och godkänd behandlingsindikation (ulcus) och som kan leda till PPI-beroende i form refluxbesvär vid utsättning. Istället bör all läkemedelsbehandling startas på ett godtagbart diagnostiskt underlag i form av gastroskopi, vars resultat försvåras av föregående PPI-behandling. Aktiv expektans är fullt försvarbart vid tillfälligt magont hos yngre individ utan alarmsymtom. För symtomatisk behandling i avvaktan på skopi kan Ranitidin övervägas. 14

29 Meteorism och flatulens Läkemedel med dokumenterad effekt mot meteorism och flatulens saknas Nytt dokument från expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar: Rekommendationer för behandling av meteorism,

30 Dimetikon saknar evidens för behandlingseffekt, men förskrivs som symtomatikum vid sådana besvär, vilket är den i FASS upptagna behandlingsindikationen. Och att preparat med dokumenterad behandlingseffekt saknas har vi nu i många år påpekat i Kloka Listan. Men nu hänvisar vi i Kloka Listan dessutom till ett nyskrivet dokument på janusinfo, som informerar om hur gasbesvär uppstår och hur man utan läkemedelsbehandling kan lindra besvären. 15

31 Koleretisk diarré ny rubrik Koleretisk diarré Nytt kolestyramin Questran Normalt återresorberas gallsalterna till mer än 95% i terminala ileum för att via portasystemet återföras till levern (enterohepatiska kretsloppet). Gallsalterna har en laxerande effekt på kolons slemhinna och abnorma gallsaltsförluster till kolon ger då upphov till koleretisk diarré, där behandling med kolestyramin har en väldokumenterad effekt.

32 16

33 Inflammatorisk tarmsjukdom specialiserad vård I andra hand azatioprin Azatioprin, Imurel Nytt budesonid Budenofalk Budenosid för lokal frisättning i distala tunntarmen och topikal behandling, rekommenderas nu i form av Budenofalk som har lägre pris än Entocort och dessutom har indikationen kollagen kolit.

34 17

35 Inflammatorisk tarmsjukdom specialiserad vård Nytt I tredje hand adalimumab Humira infliximab Remicade

36 Nu tas båda de två aktuella anti-tnf-läkemedlen adalimumab och infliximab upp utan inbördes rangordning, istället för den tidigare indirekta hänvisningen till dessa i ett dokument på Janusinfo om Biologisk behandling. Humira: Måttlig till svår aktiv och/eller fistulerande Crohns sjukdom när konventionell medicinsk behandling med aminosalicylater, steroider, antibiotika och azatioprin ej förmår inducera klinisk remission eller när intolerans eller medicinsk kontraindikation mot sådan behandling föreligger eller när kirurgi inte är lämpligt eller indicerat. Remicade: Måttlig till svår aktiv och/eller fistulerande Crohns sjukdom eller måttlig till svår aktiv ulcerös kolit när konventionell medicinsk i behandling med aminosalicylater, l steroider, antibiotika och azatioprin ej förmår inducera klinisk remission eller när intolerans eller medicinsk kontraindikation mot sådan behandling föreligger eller när kirurgi inte är lämpligt eller indicerat. 18

37 Tarmrengöring g inför kolonundersökning specialiserad vård I första hand makrogol + elektrolyter Laxabon I andra hand Nytt magnesiumcitrat CitraFleet

38 CitraFleet upptas och Phosphoral utgår. De har samma effekt men CitraFleet har bättre patienttolerans och därmed ökad compliance, CitraFleet har även lägre pris. Kontraindikationer: hjärt- och njursvikt 19

39 Förstoppningsdominerad Irritable Bowel Syndrome (IBS) sterkuliagummi Inolaxol

40 Känslig eller irritabel tarm är den svenska benämningen på den tarmfunktionsstörning som på engelska benämns som Irritabel Bowel Syndrome och förkortas IBS. Sådan funktionsstörning kan vara förstoppningsdominerad, diarrédominerad eller omväxlande dominerad av förstoppning och/eller diarré; rekommendationen gäller vid förstoppningsdominerad i d känslig eller irritabel it tarm. Inolaxol Ett förstahandspreparat vid förstoppningsdominerad Irritable Bowel Syndrome (IBS). Inolaxol är ett i Sverige mycket använt preparat och är det bulklaxativ som har den överlägset största förskrivningen inom SLL, sett till antal recept. Effektdata saknas egentligen för detta välbeprövade preparat och inga kliniska studier av kvalitet finns att referera till. Det är dock det preparat som patienterna verkar tolerera bäst vid långtidsbruk. Många gastroenterologer anser att det har bättre effekt på patienter med IBS (Irritabel Bowel Syndrome) än isphagulapreparaten, som erfarenhetsmässigt är mer gasbildande, vilket är en nackdel p g a IBS-patienternas frekventa gasbesvär. 20

41 Obstipation I första hand (även för långtidsbruk) laktulos Laktulos Meda ispaghula Vi-Siblin I andra hand makrogol + elektrolyter Movicol I tredje hand natriumpikosulfat Cilaxoral natriumcitrat + natriumlaurylsulfat Microlax

42 Laktulos Laktulos är en väldokumenterad d substans vid obstipation. Vi-Siblin Ispaghula är väldokumenterat vid obstipation. Vi-Siblin rekommenderas då det även har en sockerfri beredning i Vi-Siblin S. Prismässigt skiljer sig inte ispaghulapreparaten åt. Jämfört med Inolaxol (sterkuliagummi)har Vi-Siblin en fördelaktigare prisbild. Vid förstoppningsdominerad Irritable Bowel Syndrome är bulklaxantia förstahandsval. Movicol Polyetylenglykol är en väldokumenterad och välbeprövad substans. Movicol har en bra sortimentsbredd och är det enda laxermedlet som har fekalomupplösning som indikation. Det finns heller ingen tidsbegränsning för användandet enligt FASS. Cilaxoral Modern dokumentation för tarmstimulerande medel saknas och likaså jämförande studier mellan de olika medlen. Ett tarmstimulerande medel för tillfällig förstoppning bör dock finnas med på Kloka Listan. Microlax Ett så kallat mikrolavemang för behandling av rektumobstipation bör finnas med på Kloka Listan. Microlax rekommenderas istället för Resulax på grund av bredare sortiment och något lägre pris per klysma 21

43 Anemi Järn järnsulfat Duroferon dextriferron Ferinject Vid behov av höga doser, 500 mg järnsackaros Venofer

44 Ferinject är effektmässigt jämförbar med Venofer. Kostnaden per mg järn är dock högre för Ferinject än för Venofer. Venofer kan tillföras med högst 200 mg per besök, max tre gånger per vecka. Ferinject kan tillföras med 1000 mg per besök. En järndos om mg järn kan uppnås med 1-2 behandlingar med Ferinject medan, med Venofer krävs det 5-10 behandlingstillfällen. Vid behandling med Ferinject inom den öppna vården kan antal extra vårdbesök minskas. Så snart ett extra vårdbesök kan inbesparas är Ferinject kostnadseffektivt. Ferinject är inte kostnadseffektivt för patienter med kronisk njursvikt som får sitt järn i samband med hemodialys. Från TLV: Ferinject är en injektions-/infusionsvätska som patienten får vid vårdbesök. Läkemedlet är kostnadseffektivt i hög dosering för patienter som inte får tillräcklig effekt av järntabletter. Det är dock inte kostnadseffektivt för patienter med kronisk njursvikt i behov av hemodialys eftersom de får sitt järntilllskott i samband med vårdbesök för dialys. TLV har därför beslutat att Ferinject ska ingå i högkostnadsskyddet, men inte för patienter i hemodialys. 22

Ulkus, gastrit, reflux och inflammatorisk tarmsjukdom. Läkemedelskommitténs. rekommendation. för Landstinget i Värmland

Ulkus, gastrit, reflux och inflammatorisk tarmsjukdom. Läkemedelskommitténs. rekommendation. för Landstinget i Värmland Ulkus, gastrit, reflux och inflammatorisk tarmsjukdom Läkemedelskommitténs rekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 11 april 2013 Gäller: t.o.m. 11 april 2015 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Mag tarmsjukdomar Dyspepsi Orsaken är vanligen funktionell, men möjligheten av underliggande organisk orsak får ej glömmas bort. Förekomst av alarmsymtom som exempelvis

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss?

Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss? Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss? Sven Hagnerud Karin Öhlén Senior Advisor: Claes Ehinger Medel vid magsår och GERD, ATC-kod A02 B Histamin-2-blockerare cimetidin ranitidin famotidin

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra

Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra Magsyra Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra en sammanfattning Författare: dr med. sci. Anders Wessling och fil. dr Douglas Lundin LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

2013-10-13. Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen. Dyspepsi

2013-10-13. Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen. Dyspepsi Symtom och tecken vid ohälsa i magtarmkanalen EVA I PERSSON Eva I Persson 2 Dyspepsi Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Kronisk pankreatit funktionell dyspepsi Symtom Smärta-lindras ofta

Läs mer

Terapiråd Gastroenterologi

Terapiråd Gastroenterologi Maj 2010 Innehåll Gastrointestinala alarmsymtom 1 Dyspepsi 1 Terapiråd Gastroenterologi Ulcus - Helicobacter pylori 3 Refluxsjukdom 4 Diarréutredning 7 Förstoppning 7 Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD 9

Läs mer

Tungcancer 2015-01-01. Sjukdomar i munhåla-svalg FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Muntorrhet. Cancer. Neurologiska rubbningar.

Tungcancer 2015-01-01. Sjukdomar i munhåla-svalg FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Muntorrhet. Cancer. Neurologiska rubbningar. FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Mag-tarmkanalens

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Ont i magen 2010. Expertgruppen mag - tarmsjukdomar

VÅRDPROGRAM. Ont i magen 2010. Expertgruppen mag - tarmsjukdomar VÅRDPROGRAM Ont i magen 2010 Expertgruppen mag - tarmsjukdomar Vårdprogram för ONT I MAGEN Utgivare: 040105 Expertgruppen i mag-tarmsjukdomar, Läkemedelskommittén i Sörmland, Pontus Götell, specialist

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) Irritable Bowel Syndrome (IBS) Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan kirurgi, gastroenterologi, klinisk mikrobiologi och klinisk kemi på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och husläkare i primärvården

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Syrarelaterade sjukdomar

Syrarelaterade sjukdomar Kapitel Syrarelaterade sjukdomar Dyspepsi Sjukdomar i magtarmkanalen kan ge symtom av smärtor eller obehag ofta tydligt relaterade till basala funktioner som födointag, kost, tarmrörelser, avföringsvanor.

Läs mer

The Gastrointestinal Consult study (GiCon) En befolkningsstudie 1995-97 i Östhammars kommun

The Gastrointestinal Consult study (GiCon) En befolkningsstudie 1995-97 i Östhammars kommun Dyspepsi och reflux inom allmänmedicinen Husläkardagar 2009 Ture Ålander Dagens agenda Presentation, avhandling Definition och prevalens av dyspepsi och refluxsjukdom Diskutera handläggningen av tre patientfall

Läs mer

Magsyra. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra. www.lfn.se

Magsyra. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L M O T S J U K D O M A R O R S A K Magsyra A D E A V M A G S Y R A 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra www.lfn.se G E N

Läs mer

Dyspepsi = Dålig matsmältning

Dyspepsi = Dålig matsmältning Symtom och tecken vid ohälsa i övre magtarmkanalen SARA BERTILSSON Dyspepsi = Dålig matsmältning Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Cancer Funktionell dyspepsi Ingen påvisbar orsak Smärta-lindras

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Magtarmsjukdomar Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för gastroenterologiska sjukdomar.

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome

Irritable Bowel Syndrome Irritable Bowel Syndrome Jenny Gunnarsson, Gastroenterolog Hallands sjukhus Kungsbacka Gottskär 2011-11-15 Bildmaterial ur IBS-irriterande för patient och doktor, M.Simrén Funktionella mag-tarm sjukdomar

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90. 2013-12-12 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Almirall ApS Strandvejen 102 B DK-2900 Hellerup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Laksak Att: Seher Korkmaz Lakemedelscentrum Stockholms lans landsting Box 4027 141 04 Huddinge

Laksak Att: Seher Korkmaz Lakemedelscentrum Stockholms lans landsting Box 4027 141 04 Huddinge KENIEDELSINFOKMATION -- Stockholm den 28 augusti 2006 Laksak Att: Seher Korkmaz Lakemedelscentrum Stockholms lans landsting Box 4027 141 04 Huddinge. =-, Ärende 75212005 Lakemedelssakkunniga i Stockholms

Läs mer

Ett studiebrev av Ture Ålander och Claes Ehinger

Ett studiebrev av Ture Ålander och Claes Ehinger Ett studiebrev av Ture Ålander och Claes Ehinger Korrespondens: Ture Ålander Läkarpraktik Kungsgatan 54 B 753 21 Uppsala ture@tapraktik.se www.tapraktik.se Inledning Syftet med detta studiebrev är att

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård

Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård En jämförelse mellan 1997 och 2007 FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare: Maher Taher, ST-läkare Stenstorps vårdcentral Rapport 2009:8

Läs mer

Välkommen till en värld av probiotika!

Välkommen till en värld av probiotika! Välkommen till en värld av probiotika! Vad är probiotika? Probiotika betyder för livet. Probiotika är levande mikroorganismer som ger hälsoeffekter när de intas i tillräcklig mängd. Vanliga mikroorganismer

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Dyspepsi - tarmbesvär

Dyspepsi - tarmbesvär Vårdprogram Dyspepsi - tarmbesvär Ett vårdprogram framtaget i samarbete mellan SU och Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän DYSPEPSI-TARMBESVÄR Vårdprogram för patienter med magtarmbesvär, gällande

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile

IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile Susanna Walter Sektionen för gastroenterologi och hepatologi EM-kliniken Universitetssjukhuset i Linköping IBS Definition och Symtom Kroniskt återkommande

Läs mer

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför?

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför? IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv - ellervad ska vi göra och varför? Gottskär 2011-11-15 Jenny Gunnarson, Överläkare gastroenterologi Medicinmottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka Hur mycket ska man

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Dyspepsi och reflux. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2007. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

Dyspepsi och reflux. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2007. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Dyspepsi och reflux En systematisk litteraturöversikt Maj 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar sjukvårdens metoder

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI

STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI NR 3 NOVEMBER 2011 MiX Fablernas värld 10 år Favorit i repris: Gastrit Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén TEMA protonpumpshämmare (PPI) STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Refluxsjukdom. Ragnar Befrits

PATIENTINFORMATION. Refluxsjukdom. Ragnar Befrits PATIENTINFORMATION Refluxsjukdom Ragnar Befrits Vi vill tacka Henrik Forssell, docent och överläkare vid Blekingesjukhuset i Karlskrona, för att vi fått använda hans bilder. AstraZeneca AB och författaren

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Alkoholsjukdom Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Hur vanligt är problemet? 90% av Sveriges vuxna befolkning dricker alkohol 900.000 har högkonsumtion/riskkonsumtion 450.000 har

Läs mer

1. Vilken eller vilka sjukdomar kan patienten tänkas lida av? 2. Vilka klinkemiska prover kan användas för att komma fram till rätt diagnos?

1. Vilken eller vilka sjukdomar kan patienten tänkas lida av? 2. Vilka klinkemiska prover kan användas för att komma fram till rätt diagnos? FALL 1 73-årig kvinna, gift, 2 vuxna barn. Icke rökare. Sparsam alkoholkonsumtion. Appendectomerad vid 17 åå, SÖS. Op ovarialcysta vid 23 åå, DS. Åderbråcksop vid 63 åå, DS. Sökte husläkare för 2 år sedan

Läs mer

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning MIRA-projektet Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning Stramadagen 2014 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny

Läs mer

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan innehåller bedömningar

Läs mer

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Squares xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Längre liv, bättre liv Under de senaste årtiondena har forskare undersökt en skenbart längre livslängd hos många människor bosatta i regionerna som omger Caucusbergen,

Läs mer

Frågor och svar på medlemsmötet, Falu lasarett - 27 oktober, 2010

Frågor och svar på medlemsmötet, Falu lasarett - 27 oktober, 2010 Frågor och svar på medlemsmötet, Falu lasarett - 27 oktober, 2010 Fråga: 1) Om en person fått cancer i tarmen, är det då viktigt för nära anhörig (t ex barn) att genomgå en screening? Vart vänder man sig

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan En mappning mellan två olika beslutsstöd SIL 3.1 Innehållsförteckning Beslutsstöd i SIL gällande läkemedel och amning, graviditet och fosterpåverkan...

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Att förebygga och behandla förstoppning

Att förebygga och behandla förstoppning Att förebygga och behandla förstoppning FIDULAC150079/07.2015 Visste du detta om förstoppning? Tarmen töms normalt med 8 72 timmars mellanrum. Vid förstoppning minskar tarmtömningsfrekvensen och man får

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer För in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum.

4.1 Terapeutiska indikationer För in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN HeliCap, 37 kbq, kapsel, hård 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En kapsel innehåller 37 kbq ( 14 C) urea. Emitteringen sker i form av betapartiklar med låg energi:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod EXAMENSARBETE 2006:35 HV Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod A02B -medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom. Anneli Fältmark Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Att förebygga och behandla förstoppning hos äldre patienter

Att förebygga och behandla förstoppning hos äldre patienter L a k t u l o s Att förebygga och behandla förstoppning hos äldre patienter FIDULAC140075/09.2014 Visste du detta om förstoppning? Tarmen töms normalt med 8 72 timmars mellanrum. Vid förstoppning minskar

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

Okända faktorer i samband med behandlingsnytta

Okända faktorer i samband med behandlingsnytta DEL VI.2 Del VI.2.1 DELAR FÖR ETT OFFENTLIGT SAMMANDRAG Översikt över sjukdomens epidemiologi Globalt är de flesta lungcancerfallen icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Studier har visat att förekomstfrekvensen

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele.

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele. 1 OBESITAS KIRURGI Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele Norrländska läkemedelsdagar 29 Januari 2013 2 Utveckling obesitaskirugi i Sverige Antal op per år 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900)

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Kursansvarig: Per Odencrants Skrivtid: 4 tim Föreläsare: Torbjörn Noren, fråga 1-14, 16p. Birgitta Olsen,

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar blodfettrubbningar Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Gunilla Eriksson Hälsoekonom Douglas Lundin Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Den

Läs mer

Några Fakta om Nacksta, Sundsvall

Några Fakta om Nacksta, Sundsvall Några Fakta om Nacksta, Sundsvall Många kommer från låginkomstländer. Socialt belastat område. Cirka 8 000 invånare är inskrivna på vc. 50% arbetslöshet hos invandrare. Enbart 38% klarat grundskolan. 60

Läs mer

Ovärderligt! är beroendeframkallande

Ovärderligt! är beroendeframkallande Janusfönster förskrivarstöd för ökad patientsäkerhet Bra att det är integrerat i journalen Mycket värdefull hjälp i det dagliga, praktiska förskrivandet Man blir uppmärksammad på interaktioner på ett bra

Läs mer

Dental erosion hos barn och ungdomar. Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna

Dental erosion hos barn och ungdomar. Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna Dental erosion hos barn och ungdomar Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna Dagens agenda Vad är dental erosion? Är det vanligt förekommande?

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Högt MCV Förstorade röda blodkroppar Orsaken till förstoringen är en mognadshämning där förstadierna till de röda blodkropparna växer för långt

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Låt inte magen begränsa livet

Låt inte magen begränsa livet Låt inte magen begränsa livet Din guide till välfungerande tarmar och en välmående mage. 221828_Magbroschyr.indd 1 2013-11-25 10:10 2 221828_Magbroschyr.indd 2 2013-11-25 10:10 Det goda livet börjar i

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab)

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 27.6.2014, version 1.0 VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:03 HV Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling Ida-Maria Svedberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för

Läs mer

Apotekets råd om. Tarmbesvär hos vuxna

Apotekets råd om. Tarmbesvär hos vuxna Apotekets råd om Tarmbesvär hos vuxna Alla är vi ju olika. Det gäller även våra toalettvanor. Vissa går på toaletten varje dag medan andra bara går några gånger i veckan. Men oavsett vilka toalettvanor

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel. Ranitidin Sandoz 150 mg och 300 mg brustablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer