Ulkus, gastrit, reflux och inflammatorisk tarmsjukdom. Läkemedelskommitténs. rekommendation. för Landstinget i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulkus, gastrit, reflux och inflammatorisk tarmsjukdom. Läkemedelskommitténs. rekommendation. för Landstinget i Värmland"

Transkript

1 Ulkus, gastrit, reflux och inflammatorisk tarmsjukdom Läkemedelskommitténs rekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 11 april 2013 Gäller: t.o.m. 11 april 2015

2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation Läkemedelskommittén 4 10 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anders Gustavsson, Terapigrupp Mage- Tarm Gunilla Welander, ordförande läkemedelskommittén Terapirekommendation vid ulkus, gastrit, reflux och inflammatorisk tarmsjukdom Gäller för: Landstinget i Värmland Terapirekommendation vid Ulkus, gastrit, reflux och inflammatorisk tarmsjukdom 4 1 (10)

3 Innehållsförteckning 1. Förord till rekommendationerna Syfte Behov Omfattning av riktlinjerna Allmänna synpunkter på dyspepsi och refluxsymtom Dyspepsi Refluxsjukdom Att tänka på vid receptförskrivning av PPI Behandling vid endoskopiskt verifierad ulkus- och reflux-sjukdom Helicobacter pylori och ulkus Ulkus, helicobacter pylori negativ Refluxsymtom med esofagit Refluxsymtom utan esofagit IBS (Irritable Bowel Syndrome) Bakgrund Utredning Behandling Diarré Förstoppning Smärta Meteorism Referenser Utarbetad av (10)

4 1. Förord till rekommendationerna 1.1 Syfte Att ge en vägledning i handläggning av de vanligaste sjukdomarna och tillstånden i mag-tarmkanalen och ge rekommendationer om de receptbelagda läkemedel som kan komma ifråga när egenvård inklusive receptfria läkemedel prövats. 1.2 Behov Symtom från mag-tarmkanalen är mycket vanliga. Incidensen av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) i Sverige brukar anses vara ca 400/ och ulkussjukdomen har ungefär samma incidens. 25 % av befolkningen har dyspeptiska symtom någon gång varje kvartal medan Irritable Bowel Syndrome (IBS)-liknande symtom drabbar ungefär hälften så många. Gastrointestinala problem medför stora förluster i livskvalitet och hälsa och stora sjukvårdsresurser används för utredningar, behandlingar och kontroller samt orsakar många sjukskrivningar. Mediciner mot mag-tarmsymtom och sjukdomar säljs årligen för drygt 10 miljoner i Värmland. Huvuddelen av försäljningen är mot symtom som inte orsakas av allvarlig sjukdom och förbrukningen av mediciner kan vara stor. De stora skillnaderna i kostnader beroende på preparatval gör också rationell läkemedelsanvändning nödvändig. Det finns således ett stort behov av praktiska riktlinjer för att kunna sortera, utreda rätt patienter, och ge rätt behandling, inte minst av hälsoekonomiska skäl. 1.3 Omfattning av riktlinjerna Vuxna och äldre som kan behandlas inom egenvård, primärvård och öppenvård. Slutenvårdsläkemedel och specialistpreparat omfattas inte av riktlinjerna. Särskild hänsyn bör tas vid behandling av gravida. 2. Allmänna synpunkter på dyspepsi och refluxsymtom Dyspepsi: outredda symtom från övre magtarmkanalen (ej refluxsymtom). Refluxsymptom: halsbränna och sura uppstötningar. 2.1 Dyspepsi Dyspepsi delas in i organisk orsakad dyspepsi (ex ulkus, duodenit, tumör etc) och funktionell dyspepsi. Diagnosen funktionell dyspepsi ställs i praktiken efter gastroskopi (eller neg Helicobactertest), negativ anamnes på NSAID/ASA och provtagning på Hb och FHb. Innan diagnosen ställs är det viktigt att observera eventuella alarmsymtom (nytillkomna mag-tarmsymtom hos person äldre än 45 år, viktnedgång, kräkningar eller sväljningssvårigheter, järnbristanemi med eller utan synligt blod eller positiva F-Hb). Vid funktionella symtom är helhetssynen är viktig! Sociala förhållanden och livsstil har ofta stor betydelse. Tobak och alkohol kan vara viktiga områden att diskutera. Information och livsstilsförändringar kan ofta ha större effekt än farmakoterapi i det långa loppet. 3 (10)

5 Vid försök med PPI rekommenderas en behandlingstid om två till fyra veckor med omeprazol/ pantaprazol 20 mg x 1-2 följt av symtomutvärdering. Om god effekt fortsatt behandling vid behov. 2.2 Refluxsjukdom Tillfälliga symtom vid fysisk ansträngning, graviditet osv. ska i förstahand behandlas med antacida, alginynsyra, H2-blockare eller PPI som egenvård. Vid mer kontinuerliga symtom rekommenderas PPI med en behandlingstid om två till fyra veckor med omeprazol/pantoprazol 20 mg x 1-2 följt av symtomutvärdering. Om god effekt fortsatt behandling vid behov. 2.3 Att tänka på vid receptförskrivning av PPI Är PPI över huvud taget indicerat? Är besvären syrarelaterade? Preparatval: generiskt omeprazol/pantoprazol med få undantag (se nedan). Välj minst möjliga dos. Skriv aldrig omeprazol 40 mg tabletter utan 20 mg x 2 om det är indicerat (40 mg tabletterna är dyrare än 2 x 20 mg). Planerad uppföljning och utsättning om utebliven effekt. Observera reboundeffekt och nedtrappning enligt Fas-ut. OBS! Med nuvarande kunskap kan Hp-behandling (eradikeringsbehandling) vid funktionell dyspepsi ej rekommenderas. 4 (10)

6 3. Behandling vid endoskopiskt verifierad ulkus- och reflux-sjukdom 3.1 Helicobacter pylori och ulkus Vid ulkus ventrikuli är patienterna till 70 % Hp-positiv och vid ulkus duodeni är ca 90 % positiva. Vid ventrikelsår rekommenderas alltid fortsatt behandling tills gastroskopiverifierad läkning. Patienter som har endoskopiska tecken på genomgången ulkussjukdom och som är Hp-positiva bör behandlas med eradikering av Hp. Tidigare genomgånget verifierat duodenalulkus ska behandlas vid ny identisk symtomatologi om Hb-serologi är positiv. Serologin kan kvarstå positiv i flera år efter genomgången eradikationsbehandling. Observera att så kallad serologiska snabbtest kan ha en stor andel falskt positiva värden vid låg prevalens av helicobacter pylori i befolkningen. Ureasutandningstest är pålitliga. Ulkus duodeni (Hp-positiv): Nexium HP i en vecka som innehåller: esomeprazol 20 mg x 2 tillsammans med kombination av klaritromycin 500 mg x 2 och amoxicillin 500 mg 2 x 2. Ulkus ventrikuli (Hp-positiv): Nexium HP i en vecka som innehåller: esomeprazol 20 mg x 2 tillsammans med kombination av klaritromycin 500 mg x 2 och amoxicillin 500 mg 2 x 2 Därefter fortsatt behandling med omeprazol/ pantoprazol 20 mg x 1 till skopiverifierad utläkning. Behandlingssval vid t ex Pc-allergi (Hp-positiv) Omeprazol 20 mg x 2 en vecka tillsammans med kombination av metronidazol 500 mg x 2 och klaritromycin 250 mg x 2. Vid symtomatiskt återfall av ulkus efter erakidering rekommenderas ny endoskopi med odling och resistensbestämning. 3.2 Ulkus, helicobacter pylori - negativ Orsaken till Hp-negativ ulkus kan vara ASA/NSAID, kortison eller Crohns sjukdom. Ulkus duodeni: Betraktas alltid som HP-relaterade och eradikeras. Ulkus ventrikuli (Hp-negativ): Omeprazol 20 mg x 1 fyra till åtta veckor till endoskopiskt verifierad läkning. Om patienten måste fortsätta med ASA får långtidsbehandling övervägas. Ulkusprofylax vid NSAID/ASA behandling. Förbrukningen ASA och NSAID är stor och tillgängligheten hög. Medlen säljs receptfritt och medvetenheten bland allmänheten om riskerna är låga. Alla som äter NSAID löper förhöjd risk för ulkus. Risken ökar linjärt med åldern. Kombination med NSAID och ASA (även så låg dos som Trombyl 75 mg), steroider eller SSRI medför kraftigt ökad risk. Likaså tidigare ulkus eller GI blödning. Det är 5 (10)

7 ingen korrelation mellan symtom och graden av slemhinneskada. Akut komplikation är ofta första symtomet. Enbart Trombyl eller kortisonbehandling motiverar inte ulkusprofylax. Risk/nytta värdering är viktigare ju äldre patienten är. Patienter med hög trombosrisk och ökad blödningsrisk kan istället ges klopidogrel. NSAID till äldre ska strikt värderas och i möjligaste mån undvikas. Om medicinen bedöms som nödvändig och särskilt om kombinationer med andra riskpreparat bedöms nödvändig bör ulkus profylax med PPI ges. Omeprazol eller pantoprazol 20 mg x 1 4. Refluxsymtom med esofagit Esofagit grad A + B enligt Los Angelesklassifikation dvs. lättare esofagit: Omeprazol mg i fyra veckor, därefter vid behov. Ingen gastroskopikontroll. Esofagit grad C enligt Los Angelesklassifikation dvs. måttlig esofagit : Omeprazol mg i fyra veckor, därefter omeprazol 20 mg x 1 vid behov. Esofagit grad D enligt Los Angelesklassifikation dvs. svår esofagit: Omeprazol 40 mg i åtta veckor, därefter omeprazol 20 mg x 1. Kontrollskopi efter fyra veckor. 5. Refluxsymptom utan esofagit Test med PPI, Omeprazol 20 mg 1-2 x 1 i två veckor, därefter symtomutvärdering. Om god effekt fortsatt behandling vid behov. 6. IBS (Irritable Bowel Syndrome) 6.1 Bakgrund Irritable bowel syndrome (IBS, kolon irritabile, känslig tarm, ballongmage) ingår i gruppen funktionella tarmsjukdomar. IBS definieras enligt de s.k. Rom IIIkriterierna: Återkommande episoder med buksmärta eller bukobehag, minst 3 dagar i månaden, associerat med minst 2 av följande symtom: Besvären lindras vid tarmtömning Förändrad tarmtömningsfrekvens Förändrad avföringsfrekvens eller form. Observera att enbart buksmärta är per definition ej att betrakta som IBS, såvida inte en tarmrubbning också finnes. 6 (10)

8 6.2 Utredning Diagnos ställs efter att bakomliggande gastrointestinal sjukdom med rimlig säkerhet uteslutits. Vilken utredning som bör ske beror på patientens symtom och om alarmsymtom saknas (se ovan). En grundläggande laboratoriegenomgång vid möjlig IBS kan innehålla Hb, CRP, transglutaminasantikroppar och FHb. Om diarré finns bör rektoskopi utföras för att utesluta inflammatorisk tarmsjukdom inklusive proktit. Om prover visar på anemi och positiva F-Hb bör en koloskopi genomföras vad gäller möjlig bakomliggande inflammatorisk tarmsjukdom alternativt koloncancer. Hos framför allt äldre kvinnor med enbart diarré bör man vara relativt frikostig med remiss för koloskopi med frågeställning mikroskopisk kolit. Avföringsprovet kalprotektin kan användas och ett normalt värde utesluter inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vid typisk anamnes på IBS behöver kalprotektin inte tas. Observera att det finns många falskt positiva orsaker till förhöjt kalprotektin. Då det är en neutrofil aktivitetsmarkör kan allt som ger inflammatoriska celler i magtarmkanalen ge förhöjda värden inklusive malignitet, ulkus, färskt blod och pneumoni. Man bör därför inte ta provet ex vid samtidig övre luftvägsinfektion. Referensvärdet av kalprotektin är < 50 mg/kg. Dock finns det en gråzon i det nedre intervallet, vilket gör att de allra flesta värden mellan 50 och 200 är att betrakta som normala. Rekommendationen är då att ta om provet någon månad senare (om alarmsymtom inte finns). 6.3 Behandling Den viktigaste behandlingen är att patienten tas på allvar och att en bra information om tillståndet ges. Patienten bör få en vetenskapligt förankrad förklaringsmodell. All farmakologisk behandling vid IBS är symtomatisk och att det är en god grundregel att börja behandlingen med låg dos och sedan successivt öka till lägsta dos med önskad effekt. Lågdos tricykliska antidepressiva kan vara väl värt att pröva även om smärta inte dominerar då det ofta har god effekt även på diarré (antikolinerg effekt) och till viss del även meteorism och mer diffusa magbesvär. 7. Diarré Kapsel/tablett loperamid 1-2 kapslar 1-3 ggr/dag. Mixtur loperamid kan användas för patienter som tenderar att bli förstoppade på låga doser med tabletter. Om otillräcklig eller utebliven effekt av loperamid kan man pröva med gallsaltbindare och då framförallt om patienten har besvär med lös avföring direkt efter måltid. Kolestyramin ½-2 dospulver 1-2 gånger/dag eller kolestipol ½-2 dospulver 1-2 gånger/dag alternativt 1-3 tabletter 1-3 gånger/dag. 8. Förstoppning Vid lättare besvär och framförallt om växlande mellan obstipation och lös avföring kan bulkmedel användas. Långsam upptitrering med vanlig slutdosering 1/2-2 dospåsar/dag. Ispaghula eller sterkuliagummi. 7 (10)

9 Laktulos verkar osmotiskt laxerande och kan prövas men ger ofta besvär med ökad meteorism. Rekommenderad dos ml 1-3 gånger dagligen. Vid mer uttalad förstoppning och samtidiga besvär med meteorism är ofta makrogol ett bra förstahandsval med initialdos ½ dospulver dagligen och slutdos ½ -1 dospulver 1-2 gånger/dag. 9. Smärta Vid dagligen återkommande smärta rekommenderas i första hand lågdos tricykliska antidepressiva, exempelvis amitriptylin eller klomipramin i dosen 10 mg till natten med ökning 10 mg/vecka med slutdos 30 mg till natten. Även SSRI-preparat kan testas även om erfarenheten är lägre jämfört med tricyklika. Vid mer tillfällig krampartad magsmärta så kan vid behovsmedicinering med antikolinerg preparat som hyoscyamin duretter 0.2 mg 1-2 tabletter 1-3 ggr/dag eller glattmuskelavslappnande som papaverin 40 mg 1-2 tabletter max 3 ggr/dag användas. 10. Meteorism Inget preparat kan rekommenderas då evidens för effekt saknas. 8 (10)

10 Tabell 4. Behandlingsöversikt IBS. Generellt gäller att börja behandlingen med låg dos och sedan successivt öka till lägsta dos med önskad effekt. Tabell 4 Symtom Förslag valordning Substans Preparat Dosering Diarré 1 Loperamid Loperamid, Dimor, Imodium, Travello eller Primodium 1-2 kapslar 1-3 ggr/dag 2 Kolestyramin Questran Questran ½-2 dospulver 1-2 gånger/dag 2 Kolestipol Lestid ½-2 dospulver 1-2 gånger/dag alternativt 1-3 tabletter 1-3 gånger/dag Förstoppning 1 Ispaghula Lunelax, Vi-Siblin, Vi- Siblin S, Agiolax vanlig slutdosering 1/2-2 dospåsar/dag 1 Sterkuliagummi Inolaxol vanlig slutdosering 1/2-2 dospåsar/dag 2 Laktulos Laktulos, Duphalac ml 1-3 ggr/dag 2 Makrogol Forlax eller Movicol ½-1 dospulver 1-2 ggr/dag Smärta 1 Klomipramin Klomipramin, Anafranil 10 mg till natten med ökning 10 mg/vecka med slutdos 30 mg till natten. 1 Amitriptylin Saroten 10 mg till natten med ökning 10 mg/vecka med slutdos 30 mg till natten. 2 Hyoscyamin Egazil duretter 0.2 mg 1-2 tabletter 1-3 ggr/dag 2 Papaverin Papaverin 40 mg 1-2 tabletter max 3 ggr/dag 9 (10)

11 11. Referenser Riktlinjer för IBS Svensk Gastroenterologisk förening Svensks lärobok i Gastroenterologi och hepatologi, redaktör Rolf Hultcrantz SBU rapporten Dyspepsi och reflux 2007 Labmedicinska rådet : Ang Helicobakterdiagnostik Fas-ut 3. Claes Lundgren 2010 Försäljningsstatistik för Värmland 12. Utarbetad av: Anders Gustavsson, Öl Medicinkliniken Karlstad (ordförande) Joen Ståhlbröst, Öl Kirurgkliniken Karlstad Vendela Englund- Burnett, Dl Vårdcentralen Åttkanten Tove Tevell, Apotekare Läkemedelsenheten 10 (10)

Syrarelaterade sjukdomar

Syrarelaterade sjukdomar Kapitel Syrarelaterade sjukdomar Dyspepsi Sjukdomar i magtarmkanalen kan ge symtom av smärtor eller obehag ofta tydligt relaterade till basala funktioner som födointag, kost, tarmrörelser, avföringsvanor.

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Ont i magen 2010. Expertgruppen mag - tarmsjukdomar

VÅRDPROGRAM. Ont i magen 2010. Expertgruppen mag - tarmsjukdomar VÅRDPROGRAM Ont i magen 2010 Expertgruppen mag - tarmsjukdomar Vårdprogram för ONT I MAGEN Utgivare: 040105 Expertgruppen i mag-tarmsjukdomar, Läkemedelskommittén i Sörmland, Pontus Götell, specialist

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Övre gastrointestinala besvär Vårdprogram för dyspepsi och gastroesofageal reflux Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Övre gastrointestinala

Läs mer

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:03 HV Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling Ida-Maria Svedberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för

Läs mer

Tarmkanalens funktionsrubbningar

Tarmkanalens funktionsrubbningar Tarmkanalens funktionsrubbningar En vägledning från Läkemedelsverket, skriven av läkarna Bodil Ohlsson och Mikael Truedsson i Malmö. Ursprungligen publicerad i Läkemedelsboken 2011. Inledning Det finns

Läs mer

Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård

Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård En jämförelse mellan 1997 och 2007 FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare: Maher Taher, ST-läkare Stenstorps vårdcentral Rapport 2009:8

Läs mer

Dyspepsi och reflux. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2007. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

Dyspepsi och reflux. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2007. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Dyspepsi och reflux En systematisk litteraturöversikt Maj 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar sjukvårdens metoder

Läs mer

Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom

Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom Sammanfattning 3 Definitioner 4 Epidemiologi 4 Patofysiologi 4 Symtom 5 Differentialdiagnoser 5 Diagnostik 6 Behandling 8 Förslag till kvalitetsindikatorer

Läs mer

Kan de sjuka själva välja rätt metod?

Kan de sjuka själva välja rätt metod? nr 3 4/2008 NYA RAPPORTER Screening för artärbråck 4 Kväveoxid vid astma 14 Kan de sjuka själva välja rätt metod? Patientens inflytande över sin behandling är en självklar, lagstadgad rättighet. Men när

Läs mer

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom

Läs mer

Blödande magsår. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2011

Blödande magsår. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2011 Blödande magsår En systematisk litteraturöversikt Maj 2011 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU utvärderar sjukvårdens metoder SBU, Statens

Läs mer

Bakgrundsmaterial till rekommendationslistan. Klicka på kapitelrubrik nedan. Innehåll

Bakgrundsmaterial till rekommendationslistan. Klicka på kapitelrubrik nedan. Innehåll Klicka på kapitelrubrik nedan Innehåll Mun Mage Tarm... 2 Hjärta kärl... 8 Hudsjukdomar... 24 Sårprodukter... 30 Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge... 30 Gynekologi

Läs mer

TEMA: Gastroenterologi Sjukskrivning i fokus Konferensrapporter

TEMA: Gastroenterologi Sjukskrivning i fokus Konferensrapporter Distriktsläkaren Nr 4 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Gastroenterologi Sjukskrivning i fokus Konferensrapporter Ledare Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson (ordf

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (version 2.0)

Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (version 2.0) Prolog Den Nordamerikanska barngastroenterolog-föreningen (NASPGHAN) publicerade 2001 den första sammanställningen av vetenskapliga bevis inom pediatrisk gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) [1]. Kunskapssammanställningen

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Refluxsjukdom. Ragnar Befrits

PATIENTINFORMATION. Refluxsjukdom. Ragnar Befrits PATIENTINFORMATION Refluxsjukdom Ragnar Befrits Vi vill tacka Henrik Forssell, docent och överläkare vid Blekingesjukhuset i Karlskrona, för att vi fått använda hans bilder. AstraZeneca AB och författaren

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI

STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI NR 3 NOVEMBER 2011 MiX Fablernas värld 10 år Favorit i repris: Gastrit Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén TEMA protonpumpshämmare (PPI) STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Nätverksgruppen för tarmsvikt Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka Svensk Gastroenterologisk Förening 1 INNEHÅLL 1. FÖRORD... 3 2. BAKGRUND... 5 3. UTREDNING

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland REK-lista 2015 Rekommenderade läkemedel i Östergötland Layout och original: Byrå4 Tryck: Larsson Offsettryck REK-listan 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna.

Läs mer

Antibiotikaval vid UVI. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antibiotikaval vid UVI. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antibiotikaval vid UVI Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer