Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson (m) Mariann Karlsson (v) Övriga deltagande Karl Längberg, ersättare (s) Lisbeth Lundberg, ersättare (s) Sivert Hugosson, ersättare (kd) Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, 18 Kjell-Åke Svensson, räddningschef, 22 Stefan Björn, samhällsbyggnadschef, 29 Annika Fonseca, projektledare, 29 Nils-Erik Gustafsson, kommunchef Mats Arnér, ekonomichef Kristian Lundh, personalchef Robert Eneman, praktikant Jan-Erik Sandberg, sekreterare Utses att justera Jan Enarsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Jan-Erik Sandberg Markus Lund Jan Enarsson Paragrafer Bevis Organ Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelsekontor, förvaltningshuset, Nybro Markus Lund G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\Kommunstyrelsens arbetsutskott \2007\ARBETSUTSKOTT doc

2 Sammanträdesdatum 33 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 17 Aktuella arbetsgivarfrågor. 18 Rekryteringsbehov på tekniska förvaltningen. 19 Arvodesfrågor. 20 Rapportering från uppdrag angående organisering AB Nybro Brunn och Brunnen. 21 Aktuella kommunchefsfrågor. 22 Aktuella räddningstjänstfrågor. 23 Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder. 24 Integrationsverkets skrivelse om långsiktigt stort behov av introduktionsplatser för flyktingar. 25 Inbjudan till medverkan i framtagande av program för industriarvet. 26 Leasing av fordon till omsorgsförvaltningen. 27 Fastställande av ränta på reverslån. 28 Antagande av anbud på lån. 29 Yttrande angående förslag till riksintresse för vindkraft.

3 Sammanträdesdatum Dnr 07/0007 Aktuella arbetsgivarfrågor Personalchefen informerade om att regeringen beslutat om nya ekonomiska förutsättningarna för Plus-jobben. Enligt detta beslut kommer extra bidrag och merkostnadsbidrag att upphöra att utgå från och med den 15 mars För Nybro kommuns förvaltningar beräknas detta ge en merkostnad på cirka kronor per tolv månader. Personalchefen redovisade tre alternativ för minskande av effekterna för förvaltningarna: Borttagande av tjänsterna. Anvisa verksamheterna nya pengar som kompensation. Överlåt beslut om plusmedarbetarnas fortsatta anställning till respektive förvaltning. Om tjänsterna skall finnas kvar kan en rimlig åtgärd vara att kompensera tekniska nämnden för de plusmedarbetare som idag arbetar med yttre service. Denna verksamhet är viktigare för andra nämnder än tekniska nämnden. Kostnaden för kompensation till tekniska nämnden beräknas till kronor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder till seminarium, Alternativ drift av offentligt finansierade verksamheter fredagen den 25 maj 2007 i Stockholm. Vid seminariet kommer olika driftformer, som intraprenader, kommunala företag, upphandlad verksamhet, sampel med civilsamhället samt partnerskap mellan offentlig och privat sektor att behandlas. att överlåta beslut om plusmedarbetarnas fortsatta anställning till respektive förvaltning och inte kompensera för ökade kostnader, att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen utvärdera hur det fungerat med yttre service och att uppdraget skall återredovisas till arbetsutskottet i april 2007, att i samband med redovisningen av uppdraget ta ställning till eventuell kompensation för ökade kostnader för yttre service samt att ge personalchefen i uppdrag att delta i seminariet Alternativ drift av offentligt finansierade verksamheter.

4 Sammanträdesdatum (forts) Respektive förvaltning Kommunstyrelsekontoret Tekniska förvaltningen Personalchefen AU april 2007

5 Sammanträdesdatum Dnr 07/0054 Rekryteringsbehov på tekniska förvaltningen Tekniske chefen har i särskild sammanställning redovisat behov av föryngring av ingenjörskompetensen inom tekniska förvaltningen. Ålderssammansättningen för förvaltningens ingenjörer är enligt följande: Avdelning Befattning Födelseår Pension 65 år Gata-park Avdelningschef 1947 Mars 2012 Gatuingenjör 1944 Augusti 2009 Trädgårdsingenjör 1945 Augusti 2010 Ingenjör enskilda vägar 1947 Juni 2012 Projekteringsingenjör 1972 Fastighet Avdelningschef 1945 November 2010 Fastighetsingenjör 1943 Februari 2008 Va Avdelningschef 1946 Mars 2011 Va-ingenjör 1944 Juli 2009 Mark & Service Avdelningschef 1945 April 2010 Stab IT-ingenjör 1945 Juli 2010 Förvaltningschef 1947 Februari 2012 Om alla ingenjörer arbetar till sin 65-årsdag utfaller pensioneringarna: En Två Fyra En Tre Någon av ingenjörerna har meddelat att de önskar sluta före sin 65- årsdag. Ett par avdelningschefer har anmält att de önskar arbeta som projektledare något eller ett par år före pensioneringen.

6 Sammanträdesdatum (forts) Så gott som alla ingenjörer har erhållit sin 25-årsgåva för flera år sedan. Tillsammans besitter ingenjörerna en mycket stor samlad kompetens och mycket stort geografiskt och annat kunnande om kommunen. De har god förmåga att introducera och vid behov fortbilda yngre och oerfarna ingenjörer. Under ett flertal år har kommunen inom måttliga ramar försökt prioritera ingenjörerna i lokala lönerörelser i syfte att behålla dem och motivera dem att stanna kvar och att ta hand om yngre medarbetare. En kunskap som våra äldre ingenjörer till stor del saknar är datorstödd projektering. Den kunskapen får vi in med nyanställda yngre ingenjörer. Tekniska förvaltningen har investerat i modernt geografiskt informationssystem (Geosecma) i kommunen. Därför krävs endast begränsad ytterligare investering i projekteringsprogram. Så här långt har tekniska förvaltningen föryngringsrekryterat en av tolv ingenjörer. För 2 år sedan söktes en erfaren projekteringsingenjör. Endast en något erfaren ingenjör sökte, men hoppade sedan av. Istället anställdes en oerfaren ingenjör. Tekniska befattningar, som arbetsledare, kan vara besatta med ingenjörer. De är följande: Avdelning Födelseår Pension 65 år Fastighet 1946 Mars 2011 Va 1948 Augusti 2013 Mark & Service 1947 Februari Som synes är rekryteringsbehovet inte lika akut som när det gäller ingenjörer. Under 5 år förlorar tekniska förvaltningen hela sin ingenjörskompetens. Som framgår av tabellen finns flera specialiteter och oftast en eller två ingenjörer per specialitet. Ingenjörskompetensen är nödvändig att behålla inom kommunen. Den kan inte heller upprätthållas på rimlig nivå av färre ingenjörer än idag. En stor del av arbetstiden upptas av upphandling och ledning av konsulter och entreprenörer. Tekniska förvaltningens avdelningschefer ägnar mer tid åt handläggning och projektledning än åt chefsskap.

7 Sammanträdesdatum (forts) Under ett par år har investeringsvolymen ökat väsentligt för tekniska förvaltningen. Det har vi klarat med hjälp av större insats av konsulter och entreprenörer. I ett sådant läge kan man överväga att öka den egna projekteringen. Förvaltningschefen anser att kommunen bör inrikta sig på att ersättningsrekrytera för de ingenjörer som går i pension. Om den höga investeringsvolymen håller i sig eller till och med ökar än mer får omprövning ske av den inställningen. När det gäller kommande rekryteringar måste man vara klar över att hela ingenjörs-sverige står inför samma behov. När rekrytering sker söker man i första hand erfarna och självgående ingenjörer. Tekniska kontoret kan dock inte räkna med att lyckas med det utan blir troligen hänvisade att rekrytera unga och oerfarna ingenjörer. Det är helt acceptabelt. Det är bara det att man måste räkna med rätt så lång inskolningsperiod. Man måste alltså rekrytera i god tid. Förhoppningsvis kommer det att vara lättare att rekrytera de högre befattningarna som avdelnings- och förvaltningschef. I ett pessimistiskt perspektiv kan man vara orolig för att det inte går att få tag i ingenjörer över huvudtaget speciellt i den högkonjunktur som nu råder. Tekniske chefen tror dock att det finns många kommuner som är i sämre läge än Nybro. Tekniske chefens förslag är att vi snarast söker ersättare för de tre äldsta ingenjörerna, det vill säga en på vardera fastighet, gata och va. Inriktningen bör vara att ha nya medarbetare på plats under Om rekrytering lyckas av erfarna ingenjörer finns i bästa fall kandidater när rekrytering skall ske av avdelningschefer. Det är också möjligt ha en intern karriärväg inom kontoret. För att kunna genomföra rekryteringen i angiven takt måste ekonomiskt utrymme skapas i 2007 och 2008 års driftbudget under den tid det finns dubbla befattningshavare. att ställa sig positiv till tekniska förvaltningens förslag till rekrytering av tre nya medarbetare under 2007, att tekniske chefen får i uppdrag att arbeta vidare med de ekonomiska konsekvenserna för tidigarelagd rekrytering samt att ge personalchefen i uppdrag att efter samråd med kommunens förvaltningschefer redovisa kommunens samlade personalrekryteringsbehov till arbetsutskottet i september 2007.

8 Sammanträdesdatum (forts) Samtliga förvaltningschefer Tekniska förvaltningen Personalchefen AU september 2007

9 Sammanträdesdatum Dnr 06/0146 Arvodesfrågor I samband med att införandet av nya bestämmelser om ersättning till Nybro kommuns förtroendevalda börjat gälla från årsskiftet har ett antal olika arvodesfrågor aktualiserats till kommunstyrelsekontoret: A) Grundarvode vid närvaro på exempelvis både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samma dag. B) Externa deltagare i särskilda uppdrag i intressentsammansatta organ. C) Ersättarnas ersättning i intressentsammansatta organ. D) Ledamöternas ersättning vid fullgörande av särskilda uppdrag inom intressentsammansatta organ. E) Ersättning till vigselförrättare som ej är kommunanställd under ordinarie arbetstid. att grundarvodet är ett inläsningsarvode som kan utgå till mer än ett sammanträde en och samma dag, att inget grundarvode skall utgå till ej tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige, att extern deltagare som erhåller särskilt uppdrag i intressentsammansatta organ skall kunna få ersättning motsvarande förlorad arbetsförtjänst enligt nuvarande regler om maxersättning, att ingen ersättning skall utgå till ej tjänstgörande ersättare i intressentsammansatta organ, att ingen extra ersättning skall utgå till arvoderad ledamot som fullgör särskilt uppdrag inom intressentsammansatta organ samt att ersättning kan utgå med förlorad arbetsförtjänst enligt nuvarande regler om maxersättning för ej kommunanställd vigselförrättare, som fullgör förrättning under sin ordinarie arbetstid.

10 Sammanträdesdatum (forts) PA-enheten Milanka Maksimovic

11 Sammanträdesdatum Dnr 07/0037 Rapportering från uppdrag angående organisering AB Nybro Brunn och Brunnen Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 26 februari 2007 om uppdrag angående organisering AB Nybro Brunn och Brunnen. I beslutet ingick bland annat uppdrag enligt följande: att hemställa om synpunkter på förslaget från AB Nybro Brunn, att ge personalchefen i uppdrag att genomföra samrådsförfarande och eventuella förhandlingar med anledning av kommunstyrelsens förslag till beslut, att ge ekonomichefen i uppdrag att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av ovan föreslagna verksamhetsförändringar samt lämna förslag på hur nuvarande budget 2007 omdisponeras mellan de berörda nämnderna samt att ge berörda förvaltningschefer i uppdrag att lämna sådant utredningsstöd till personalchefen och ekonomichefen så att uppdragen kan återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars Vid dagens arbetsutskotts sammanträde rapporterade personalchefen från förhandlingarna med de fackliga organisationerna, som sammantaget ställt sig kritiska till förslaget. Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) har begärt central förhandling. Ekonomichefen lämnade en översiktlig redovisning av förslagets ekonomiska konsekvenser för överförande av befintlig verksamhet. att ta informationen till protokollet samt att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att arbeta vidare med förslaget och lämna en ny redovisning till arbetsutskottet i april Kommunstyrelsekontoret AU april 2007

12 Sammanträdesdatum Dnr 07/0008 Aktuella kommunchefsfrågor Kommunchefen redovisade följande frågor och ärenden vid sammanträdet: Utvecklingen i Pukebergsområdet. Fler studenter kräver byggande av studentbostäder. Skisser redovisades. Skisser redovisades även på hur man i området kan tillgodse önskemål om utökade konstnärsateljéer samt tillskapande av lokaler för hemslöjdskonsulenterna, Arbetsplatsträffar har genomförts med all personal inom kultur och fritid. Möte i Halltorp den 8 mars 2007 angående gränsöverskridande kommunsamarbete i södra Kalmar län. Kommuner i Sydost, som har ett möte i Emmaboda den 5 april 2007, klockan 08:30. Inrättande av en förvaltningsövergripande risk- och säkerhetsanalysgrupp, som kommer att arbeta med att se till att befintliga handlingsplaner aktualiseras och utvecklas. Framtidsdiskussion Nybro stad 75 år, 18 april Utställningen Nybros moderna kulturarv i Balder med invigning 26 maj Möte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och LRF-möte planeras genomföras den 10 maj Utredningsuppdrag om samarbetsformer mellan Nybro kommun och Nybro Företagsgrupp (NFG) kommer att redovisas på styrelsemöte för AB Nybro Brunn. att hemställa om att Nybro Bostads AB påbörjar ett arbete, som syftar till att få till stånd studentbostäder i Pukebegsområdet i enlighet med arkitekt Olle Utterbacks skisser, att ge kommunchefen i uppdrag att deltaga i och arbeta vidare med önskemål om fler konstnärsateljéer och nya lokaler för hemslöjdskonsulenterna samt

13 Sammanträdesdatum (forts) att i övrigt ta redovisningen till protokollet. Nybro Bostads AB Kommunchefen

14 Sammanträdesdatum Dnr 07/0011 Aktuella räddningstjänstfrågor Räddningschefen redovisa följande aktuella frågor och ärenden vid sammanträdet: Höjning av befälstillägget för Nybro deltidsförmän Bidrag för körkortsbehörighet C för deltidsbrandmän Fordonsplan Räddningschefen har utarbetat en plan för utbyte av fordon inom räddningstjänsten. Avtal med Landstinget angående IVPA (i väntan på ambulans) Kalmar läns landsting har godkänt att kommunerna kan teckna avtal. Deltidskårerna i Alsterbro, Orrefors och Målerås kommer att beröras av ett eventuellt avtal. Brandmännen kommer att behöva vidareutbildning utöver sin tidigare grundutbildning för att klara sina åtaganden. Kursinbjudningar Räddningsverket inbjuder till träffar med kommunerna angående framtagande av nya handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Norrköpings kommun inbjuder till politikermöte Brand 2007 i Norrköping den maj 2007 på temat Rätt Räddningstjänst. att godkänna räddningschefens överenskommelse med Brandmännens Riksförbund (BRF) den 22 februari 2007 om höjning av befälstillägget för Nybro deltidsförmän, att godkänna räddningschefens överenskommelse med Brandmännens Riksförbund (BRF) den 22 februari 2007 med undantag för att elevs faktiska lönebortfall inte ersätts. Som kompensation höjs istället bidraget för anskaffande av C-behörighet till kronor exklusive moms, att ställa sig positiv till fortsatt utredning angående IVPA samt att notera övrig information till protokollet.

15 Sammanträdesdatum (forts) Räddningstjänsten

16 Sammanträdesdatum Dnr 07/0009 Redovisning av arbetsmarknadsläget i Nybro kommun och kommunens åtgärder Vid sammanträdet redovisades aktuell arbetsmarknadsstatistik avseende olika åtgärder (anställningsstöd, lönebidrag, arbetsplatspraktik m m) under perioden vecka 9-10, att notera redovisningen till protokollet.

17 Sammanträdesdatum Dnr 06/0269 Integrationsverkets skrivelse om långsiktigt stort behov av introduktionsplatser för flyktingar Under 2006 togs fler flyktingar emot i Sveriges kommuner än under tidigare år, eftersom Riksdagen fattade beslut om en tillfällig lagändring om ny prövning av uppehållstillstånd. Många kommuner har gjort ett omfattande och mycket gott jobb för att dessa flyktingar, drygt , skulle få bostäder, utbildning och individuella introduktionsplaner. Prognoserna för 2007 pekade länge på att antalet flyktingar med uppehållstillstånd skulle gå ner jämfört med De underlag som Integrationsverket nu fått från Migrationsverket visar att man väntar sig en hög flyktingtillströmning under åren på grund av oroligheter i världen. Andelen som får stanna antas öka från cirka 20 procent 2005 till 65 procent Orsaken är att allt fler bedöms ha asylskäl med de ändringar som infördes i utlänningslagen Behovet av introduktionsplatser kommer således fortsatt att vara stort de närmaste åren. Integrationsverket beräknar i dagsläget behovet för 2007 till cirka introduktionsplatser, vilket inkluderar ett antal personer som fått uppehållstillstånd 2006, men inte kommer att kunna tas emot av någon kommun under året. Behovet under 2008 uppskattas bli ungefär lika stort, under förutsättning att alla som fått uppehållstillstånd under 2007 får kommunplacering, annars blir behovet större under I särskild tabell framgår Nybro kommuns fördelningstal för perioden som är enligt följande: Beräkningen är baserad på ett behov av introduktionsplatser som motsvarar 0,35 procent av invånarantalet och där sysselsättningsgraden för utlandsfödda och bostadsmarknaden har vägts in vid framräkningen av fördelningstalet för respektive kommun. Detta är alltså Integrationsverkets förslag till antalet introduktionsplatser i er kommun för De kommuner som ännu inte har en överenskommelse som motsvarar det presenterade behovet kommer att kontaktas med en förfrågan om ytterligare ökat mottagande 2007 till 2009.

18 Sammanträdesdatum (forts) Kommunerna, som tar emot flyktingar, erhåller ekonomisk ersättning enligt SFS 1990:927. Schablonbeloppen höjdes vid årsskiftet och är nu för en vuxen person kronor, för barn kronor och för äldre kronor. Grundersättningen som en kommun får varje år, som den har en överenskommelse, blir kronor. Integrationsverket har i 2007 års regleringsbrev fått ett ramanslag på totalt kronor för att ersätta kommunerna för extraordinära kostnader. Utveckling av introduktionen är nödvändig I regeringens budgetproposition slås fast att de bästa vägarna till integration går genom arbete och språkkunskaper. Regeringen lyfter fram behovet av bättre introduktion av nyanlända. Detta ska bland annat åstadkommas genom bättre utbildning i svenska, kompletterande utbildning och bedömning av invandrares kompetens, arbetsmarknadsinriktade insatser för nyanlända invandrare samt höjd ersättning till kommunerna. Integrationsverket har i samråd med andra myndigheter - Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Myndigheten för skolutveckling, Skolverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting - uttryckt olika mål, som bör uppnås under introduktionstiden. Dessa finns samlade i dokumentet "Mål lär nyanländas introduktion, reviderad april 2006". Integrationsverket har idag det samlade statliga ansvaret för frågor som rör mottagande och introduktion av nyanlända. I detta ansvar ingår att träffa överenskommelser med kommuner om flyktingmottagning och introduktionsinsatser. Regeringen har beslutat att Integrationsverket ska avvecklas per den 1 juli Integrationsverket har ansvaret fram till den i juli 2007 och träffar därmed överenskommelser med kommunerna för statens räkning. Det är Integrationsverkets förhoppning att vi ska få en bra dialog om mottagandet och om introduktionsinsatser. Vi hoppas nu att vi tillsammans kan teckna överenskommelse om flyktingmottagande så att alla som får uppehållstillstånd snabbt kan flytta ut till en kommun och erbjudas goda introduktionsinsatser.

19 Sammanträdesdatum (forts) att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från individfamiljekontoret, barn- och utbildningskontoret och kommunstyrelsekontoret, med kommunstyrelsekontoret som sammankallande, som får i uppdrag att utreda och återredovisa till arbetsutskottets sammanträde i maj 2007, vilken organisation och vilka resurser som behövs för genomförandet av ett flyktingmottagande i kommunen. Kommunstyrelsekontoret Individ- och familjekontoret Barn- och utbildningskontoret AU maj 2007

20 Sammanträdesdatum Dnr 07/0042 Inbjudan till medverkan i framtagande av program för industriarvet Kalmar Läns Museum har i skrivelse till länets kommuner erbjudit länets kommuner att upprätta program för industriarvet i respektive kommun. Finansiering sker med stöd av länsstyrelsen och Regionförbundet. För Nybro kommun beräknas kostnaden till kronor exklusive moms. I Industriarvsprogrammen föreslås ett antal möjliga åtgärder/arbetsuppgifter för att tillvarata och utveckla kommunernas viktigaste industrimiljöer med avseende på deras industrihistoriska innehåll och kulturmiljövärden. Arbetet är tänkt att göras utifrån dagens förhållanden som ett underlag för fortsatta arbeten kommunala program eller särskilda projekt avseende regional utveckling, marknadsföring, information, turism, kunskapsförmedling och/eller fysisk planering. Arbetet bedrivs bland annat utifrån den industrihistoriska databasen. Industriarvsprogram har redan tagits fram för Högsby och Mönsterås kommuner. att Nybro kommun deltar i projektet med kultursekreterare Barbro Hedenmalm som kontaktperson samt att kostnaden för deltagandet får belasta projekt 5020 Strategiska utvecklingsfrågor. Kalmar Läns Museum Kultursekreterare Barbro Hedenmalm Ekonomienheten

21 Sammanträdesdatum Dnr 06/0305 Leasing av fordon till omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen har behov av ytterligare ett fordon till sin verksamhet. Bilen skall användas inom psykiatriverksamheten och ryms inom befintlig budget. Bil föreslås anskaffas utifrån nuvarande förutsättningar, det vill säga miljöbil med alkolås och leasing via Liljas Bil AB. att godkänna anskaffning av ytterligare fordon till omsorgsförvaltningen. Omsorgsförvaltningen Ekonomienheten

22 Sammanträdesdatum Dnr 07/0063 Fastställande av ränta på reverslån Nybro kommun har sedan tidigare upprättade skuldebrev med AB Nybro Brunn avseende lån: kronor i samband med bildande av AB Nybro Brunn kronor med säkerhet i fastigheten Hinshult 2: kronor med säkerhet i fastigheten Bonaren 7 Lånen har tidigare varit med fast ränta under 5 år. Tidigare räntevillkor har varit 5,0 procent respektive 5,5 procent. att faställa räntan till 5,0 procent för aktuella lån att gälla till och med 31 december 2011 med i övrigt oförändrade villkor. Ekonomienheten

23 Sammanträdesdatum Dnr 07/0069 Antagande av lån Kommunfullmäktige har beslutat om en ram för nyupplåning 2007 på upp till kronor. Kommunstyrelsekontoret har ej för avsikt att göra en större nyupplåning än vad som anses vara behövligt utifrån aktuell likviditet. För att ha möjlighet att ha en trygg finansiering under 2007 föreslås att upplåning görs på hela beloppet, men att låneramen utnyttjas allt eftersom behov uppstår. Anbudsförfrågan har skickats ut. Fem anbud har erhållits. att anta anbudet från Kommuninvest. Ekonomienheten

24 Sammanträdesdatum Dnr 07/0040 Yttrande angående förslag till riksintresse för vindkraft Nybro kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till områden av riksintresse för vindkraft som Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram. Nybro kommun är mycket positiva till vindkraft, men anser att de föreslagna ytorna för riksintresse i Nybro kommun är alltför stora. Nybro kommun anser att områden för riksintresse för vindkraft i första hand ska bildas vid de presumtiva områden för vindkraft länsstyrelsen tidigare har tagit fram i Planeringsunderlag för storskalig vindkraftsetablering på land, rapport , vilka har en skyddszon på meter från bostadsbebyggelse. De större presumtiva områdena kan utökas till en skyddszon på 400 meter till bostadsbebyggelse för att få större sammanhängande ytor. Nybro kommun anser att de större områdena är: o de områden som finns söder om Målerås och väster om Orrefors ned mot gränsen till Emmaboda kommun, o områden norr om Orrefors upp mot gränsen till Uppvidinge kommun, o område norr om Flerohopp och öster om Gadderås, o område i nordöstra kommundelen vid Bäckebo och Rugstorp, o område runt Kråksmåla med undantag för område nära friluftsområdet Aboda klint i Högsby kommun. Nybro kommun har inget emot att vindkraft etableras i övriga områden, men vill ändå inte att dessa ska vara av riksintresse. Om hela den föreslagna ytan blir riksintresse kommer det att komplicera alla övriga ärenden, som till exempel bygglov och riksintresset för vindkraft kan vara hämmande för den övriga landbygdsutvecklingen. Nybro kommun anser också att vid utpekandet av områden för riksintressen för vindkraft bör man välja de områden där man genom faktiska mätningar vet att det blåser tillräckligt bra. Den studie som har gjorts av Uppsala Universitet borde kompletteras med faktiska vindmätningar på plats. Nybro Energi AB och Eon Vind AB kommer att mäta vindhastigheten under 1 år på ett par platser i Nybro kommun. Vi vill undvika att områden pekas ut som riksintresse om det sedan visar sig att inget vindkraftsbolag är villigt att investera i området på grund av att vindförhållandena inte är tillräckligt bra.

25 Sammanträdesdatum (forts) Till sist anser Nybro kommun att strandskyddsområden ska tas bort från områden för riksintresse för vindkraft. att godkänna ovanstående yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 95 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-15.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 50-52, 54-56, 59-60 Stig Davidson, ordförande (c), 53, 57-58 Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 79 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-14.00 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson (m) Mariann Karlsson (v) Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 199 Plats och tid Stadshussalen, Stora Hotellet, Nybro, klockan 18.00-20.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 234 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 11.30-14.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 288 Kommunstyrelsen 2010-06-21

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 288 Kommunstyrelsen 2010-06-21 Sammanträdesdatum 288 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 09.00-11.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28 Sammanträdesdatum 75 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-20.22 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-24 Sammanträdestid 8.30-11.30

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-24 Sammanträdestid 8.30-11.30 Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-24 Sammanträdestid 8.30-11.30 Nr 4 FALKENBERG Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer