Verksamhetsuppföljning januari - augusti Kommentarer: Många av ansvaren redovisar en närmast balanserad budget.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsuppföljning januari - augusti 2010. Kommentarer: Många av ansvaren redovisar en närmast balanserad budget."

Transkript

1

2 2 Socialnämnden Verksamhetsuppföljning januari - augusti 2010 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 8 månader. Prognosen visar ett underskott med tkr, en försämring sedan uppföljningen i maj, beroende på gällande löneavtal. Majuppföljningen visade på ett balanserat resultat. I prognosen för maj uppräknades lönerna med 1 % enligt budgetförutsättningarna I junilönen ingick kommunals nya lön samt retroaktiv lön för april och maj. Löneökningen överstiger lönepåslag enligt budget med ca 0,8 % (1 800 tkr), vilket ungefär motsvarar dagens underskott. Siffran kan ändras något, eftersom alla avtal idag inte är påskrivna och klara. En sammanställning över prognosen per ansvar redovisas i bilaga till detta protokoll. Kommentarer: Många av ansvaren redovisar en närmast balanserad budget. Verksamhet särskilda boenden har i dag en negativ avvikelse på ca tkr. I budgeten för 2010 ingår en besparing på 15 särskilda bondeplatser. För de första 10 platserna ligger besparingen på Älvkullen första halvåret och på Tallhöjden andra halvåret. För de ytterligare 5 platserna ligger besparingen helårsvis på Älvkullen. I dag ser förvaltningen en möjlighet att verkställa en tillfällig reduktion av 12 boendeplatser, samtliga på Älvkullen. Besparingseffekten för förvaltningen är något större på Tallhöjden, men eftersom det råder osäkerhet om hur många platser som kan reduceras blir sårbarheten större om de minskas på Tallhöjden. En annan verksamhet som uppvisar en negativ avvikelse är sinnesträningen, tkr. I budgeten för 2010 är verksamheten nollbudgeterad (intäktsfinansierad). I dag ser förvaltningen en möjlighet att få in ca 194 tkr i intäkter, en avvikelse på 250 tkr. Hemtjänsten totalt för hela kommunen redovisar ett underskott med ca -700 tkr. Anhörigvården har ökat med ca 300 tkr, nytt upphandlingsavtal avseende serviceinsatser har inneburit ökade kostnader med ca 300 tkr. Dessutom har sommaren varit något dyrare än vanligt inne i centrala Filipstad.

3 3 Socialnämnden Den största positiva avvikelsen finns inom LSS verksameterna, bl a har några ärenden avslutats, retroaktiv LASS ersättning ingår i prognosen samt att kostnaden för ledsagning har minskat något. Denna positiva avvikelse finns inte 2011, då den retroaktiva LASS ersättningen uteblir samt att LASS ersättning dragits in i något ärende. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) råder viss osäkerhet. Underskottet har försämrats sedan maj från 639 tkr till tkr. Försörjningsstödet ligger något högre än budget. Avvikelsen uppgår till ca tkr. Kostnaden för instutitionsvård för barn och ungdom är fortsatt hög. Prognostiserad kostnad har ökat med tkr sedan maj. I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt statistik. Socialnämnden föreslås besluta att att ta del av uppföljningen, hos Kommunstyrelsen begära kompensation från avsatta centrala medel för att täcka den löneökning som överstiger 1 %, ca tkr. Socialnämnden beslutar enligt förslaget

4 4 Socialnämnden Trygghetslarm via GSM-modul. Socialförvaltningen har uppmärksammat att fler och fler brukare inte kan få trygghetslarm installerat vid behov. Anledningen är att det blir allt vanligare med t ex IP-telefoni och enbart mobilabonnemang. Nu finns möjlighet att, via Bergslagens Räddingstjänst, köpa/hyra en s.k. GSM-modul till hushåll som saknar fast telefoni. Vid köp kostar modulen idag ca 2000 kr, vid hyra debiteras en kostnad per månad på f.n. 56 kr. Till modulen inköps även ett löpande mobilabonnemang (ej kontantkort), simkortet sätts sedan in i GSM-modulen. Brukaren själv tecknar mobilabonnemang med egen vald operatör. Brukaren har själv skyldighet att utrusta hemmet för att trygghetslarm ska kunna installeras. Fast telefoni med telefonjack är vanligast. De merkostnader som tillkommer vid GSM-modul anser förvaltningen ska ingå i skyldigheten att utrusta hemmet, och är således brukarens egen kostnad. Hyra av GSM-modul kan debiteras via kommunen, men ingår ej i maxtaxa. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna införandet av trygghetslarm via GSM-modul som komplement till fast telefoni. att merkostnader vid inköp/hyrning av gsm-modul, samt inköp av SIMkort är larmtagarens egen kostnad och ingår ej i maxtaxa. att hyreskostnad för GSM-modul, för närvarande 56 kr/mån, faktureras brukaren genom kommunens debiteringssystem. Socialnämnden beslutar enligt förslaget

5 Socialnämnden Dnr 67/10 Rapport gällande Lex Maria anmälan En Lex Maria anmälan gjordes till Socialstyrelsen efter en allvarlig händelse Medicinskt ansvarig sjuksköterska påbörjade en intern utredning samma dag som händelsen blev känd. Bilaga: Anmälan enligt Lex Maria Intern utredning Arbetsrutiner för nattpatrullen Beslut från Socialstyrelsen MAS Kajsa Jernberg föredrar ärendet och svarar på frågor härtill. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av informationen Socialnämnden tar del av informationen

6 6 Socialnämnden Fallbeskrivningar SoL och LSS Biståndsbedömare SoL och LSS-handläggare deltar på sammanträdet och beskriver handläggningsförloppet i SoL/LSS fall och svara på frågor härtill. Socialnämnden tackar för informationen. Nämnden ser gärna att ärenden regelbundet presenteras för nämnden, och då även från individ- och familjeomsorgens handläggare.

7 Socialnämnden Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser Socialförvaltningen har tagit fram riktlinjer för individuelll planering och dokumentation av genomförandet av insatser med utgångspunkt från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Vid de inspektioner som har genomförts i kommuner, riktas kritik mot att dokumentationen är bristfällig, och att individuella genomförandeplaner saknats eller varit bristfälliga. Riktlinjerna har tagits fram som en del i Socialförvaltningens kvalitetsarbete med genomförandeplaner. Förutom riktlinjerna har en handledning för personal tagits fram. Den befintliga blanketten för genomförandeplan har omarbetats, i syfte att underlätta för den kontaktpersonal som ansvarar för att en individuell genomförandeplan upprättas för brukaren. Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att godkänna "Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser och att en översyn av riktlinjerna görs årligen.

8 Socialnämnden Revisionsrapport ang. Äldres läkemedelsanvändning och avvikelserapportering vid kommunens äldreboenden. PricewaterhouseCooper har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning kring äldres läkemedelsanvändning och om rutiner kring avvikelserapportering på läkemedelsområdet. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för yttrande senast Ärendet har behandlats på kommunala pensionärs- och handikapprådet Bilaga: Revisionsrapport Förslag till yttrande från MAS, Kajsa Jernberg Socialnämnden föreslås besluta att socialnämnden tagit del av revisionsrapporten att lämna yttrandet i enlighet med Medicinsk ansvarig sjuksköterska Kajsa Jernbergs skrivelse, vilket utgör remissvar till Kommunstyrelsen. Besl exp KS Revisorerna att lämna yttrandet i enlighet med Medicinsk ansvarig sjuksköterska Kajsa Jernbergs skrivelse, vilket utgör remissvar till Revisorerna. Socialnämnden beslutar enligt förslaget

9 Socialnämnden Nyckelgömma hos brukare inom hemtjänsten. Socialförvaltningen är nu i slutfasen av en förenklad upphandlingsprocess gällande nyckelgömma. Nyckelgömma innebär att nyckeln till den enskilde brukaren förvaras i låsbart utrymme i direkt anslutning till brukarens ytterdörr. Hemtjänstpersonalen har sedan att under arbetspasset kvittera ut en tjänstenyckel som ger tillträde till samtliga nyckelgömmor hos brukarna inom det egna arbetsområdet. Efter arbetsdagens slut lämnas tjänstenyckeln tillbaka. Handlingar i ärendet omfattas av den sekretess som råder i upphandlingsärenden. Socialnämnden har vid detta sammanträde att ta ställning till om konceptet nyckelgömma skall tillämpas inom kommunen samt om förvaltningen skall fullfölja upphandlingsprocessen under förutsättning av att anbud som uppfyller kriterierna i förfrågningsunderlaget har inkommit och att kostnaderna ryms inom ramen för de medel förvaltningen avser använda för konceptet. Socialnämnden föreslås besluta att att att konceptet nyckelgömma skall användas i Filipstads Kommun uppdra till förvaltningschefen att teckna avtal med den leverantör som vinner anbudstävlingen såvida kostnaderna ryms inom ramen för de medel förvaltningen avser använda för konceptet socialnämnden hos kommunstyrelsen skall begära erforderlig investeringsbudget Socialnämnden beslutar enligt förslaget Kommunstyrelsen beslutar ( 52) att återremittera ärendet till Socialnämnden för kompletterande beredning. Verksamhetsledarna Linda Högberg och Borgny Oddli närvarar på sammanträdet och informerar om modeller för nyckelhantering, samt svara på frågor härtill.

10 Socialnämnden forts Socialnämnden beslutar att ett nytt nyckelsystem skall införas i hemtjänsten att upphandlingsprocessen påbörjas att socialnämnden skall begära erforderlig investeringsbudget

11 11 Socialnämnden Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna. - Protokoll, Individutskott Delegationslistor m m för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga anmälningarna till handlingrna.

12 12 Socialnämnden Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid 1 Sveriges Kommuner och Landsting Konferens kring LSS Örebro 19 okt 2 Socialstyrelsen Sociala förhållanden och välfärd i Sverige Stockholm 30 sep 3 Bollnäs kommun Psykisk (o)hälsa Bollnäs 6-7 okt 4 Regionsförbundet Södra Småland Bryt tystnaden! Växjö 3 nov, 4 nov Steijner informerar om att den årliga socialchefs- och ordförandekonferensen kommer att hållas november. Socialnämnden beslutar att lägga kurser och konferenser till handlingarna. att socialnämndens presidium inbjudes att delta i konferensen november.

13 13 Socialnämnden Delgivningar 1. Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet, länsstyrelse och socialstyrelsen. - Beslut i mål , Förvaltningsrätten i Karlstad. - Beslut i mål , Förvaltningsrätten i Karlstad. - Beslut i mål , Kammarrätten i Göteborg. - Beslut dnr /2010, Socialstyrelsen region mitt. 2. Övriga delgivningar - Avsiktsförklaring avseende planerat kompetensprojekt Arbete och nya möjligheter för alla. - Avsiktförklaring ESF-ansökan Arbetsplatsförlagd kompetensutveckling inom vård och omsorg i Värmland. Socialnämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

14 Socialnämnden Fixartjänster Socialförvaltningens Jobbcentrum ser det som möjligt att inom sin dagliga verksamhet kunna erbjuda sk fixartjänster. Målgruppen är äldre och funktionshindrade personer som är bosatta i Filipstads kommun. Tjänsterna är gratis och de ska bidra till att öka säkerheten och tryggheten i hemmet. Jobbcenters fixare kan hjälpa till med en rad olika saker som t ex lyft av möbler och annat som är tungt, förflyttning av saker inom hemmet, ta ner och sätta upp gardiner, byta glödlampor och säkringar, sätta upp tavelkrokar, ta med tidningar och andra saker som ska till en återvinningsstation, bära in ved m.m. Jobbcenters fixare kan inte hjälpa till med insatser som ingår i insatsen hjälp i hemmet t ex städning, fönsterputs och tvätt. Ej heller sådant som kräver yrkeskunnig hantverkare. Verksamheten med fixare utgörs av minst två personer som har sin dagliga sysselsättning inom Jobbcentrum. Tillgång till en bil krävs. Fixarna kommer själva att ta emot beställningar, planera när beställningen ska utföras samt utföra det som är beställt. Jobbcentrum kommer att åka på studiebesök till några grannkommuner för tips och ideér om hur man bäst kan utveckla verksamheten. Socialnämnden föreslås besluta att Jobbcentrum får erbjuda fixartjänster enligt förslaget, med start Socialnämnden beslutar att starta verksamheten på prov till årets slut, återrapport sker vid socialnämndens sammanträde i december.

15 Socialnämnden Ändring av sammanträdestid Socialnämndens presidium och socialchefen ska åka på konferens november. Konferensen sammanfaller med socialnämndens och individutskottets sammanträde den 16 november. Socialnämnden beslutar att socialnämnden och socialnämndens individutskotts sammanträde flyttas till 22 november

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Handlingar till socialnämndens sammanträde den 3 december 2009

Handlingar till socialnämndens sammanträde den 3 december 2009 Handlingar till socialnämndens sammanträde den 3 december 2009 Sidan 3 av 231 Ärende 1 Sidan 4 av 231 Socialförvaltningen Äldre- och handikappomsorg Marja Kammouna Sidan 5 av 231 TJÄNSTESKRIVELSE 2009-11-09

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 21.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sid Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Information om Arbetsmarknad,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (16) Mötesdatum 2015-06-29 Innehåll 90 Val av justerare 91 Anmälningsärenden 92 Delegationsbeslut 93 Förslag till införande av en ny placeringsform för barn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer