Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset"

Transkript

1 investeringsprocess avseende Ridhuset Revisionsrapport KPMG AB Kristian Gunnarsson

2 Innehåll 1. Inledning, syfte och metod Revisionsfrågor och avgränsningar 1 2. Styrdokument relevanta för ärendehanteringen Reglemente för fritid- och turistnämnden Kommunens handläggningsplan avseende större byggnadsinvesteringar 2 3. Beslut och politisk hantering: Från behov till slutredovisning 3 5. Avslutande kommentarer 13

3 1. Inledning, syfte och metod Revisorerna har i sin revisionsplanering inför 2011 planerat granskning av kommunens hantering av investeringsprojekt. Kommunens investering i ny ridanläggning har valts för djupgranskning. Syftet är att klargöra hur ärendet har hanterats utifrån kommunallagens krav på ändamålsenlighet och kostnadseffektiv verksamhet. Granskningen har till största delen genomförts genom dokumentgranskning och analys. Avstämningar och kontroller har skett med berörda tjänstemän i kommunen. 1.1 Revisionsfrågor och avgränsningar Följande huvudsakliga frågeställningar ingår i granskningen: Beslutsunderlag initialt och under processens gång. Vilka inledande och eventuella reviderade kostnadsberäkningar för projektet har presenterats för politiken? Beslutsprocessen och eventuella omprioriteringar under investeringsprocessen? Hur har kommunens delegationsordning/handläggningsplan avseende större byggnadsinvesteringar tillämpats? Vilken roll har politiken haft vad gäller "godkännandet" av omprioriteringarna enligt ovan? Vem/vilka har fått vilka rapporter och vid vilka tillfällen? Samspel och rollfördelning mellan nämnd - kommunstyrelse och kommunfullmäktige? Samspel och rollfördelning mellan olika funktioner och nivåer inom den professionella organisationen? Vilka förklaringar finns till de ekonomiska avvikelserna? Vilka beslut har fattats och av vem/vilka med anledning av redovisade utfall och avvikelser? Förutsättningar för fullföljande av projektet inom givna förutsättningar? 1

4 Rapporten har faktakontrollerats av, i projektet berörda tjänstemän, Per Engkvist och Zijad Bico samt kommundirektör. 2. Styrdokument relevanta för investeringsprocessen 2.1 Reglemente för fritids- och turistnämnden I reglementet för dåvarande fritids- och turistnämnden (reviderat och antaget kf 34/2007) framgår bland annat att nämnden svarar för investeringar i lös egendom inom ramen för beviljade anslag. Av reglementet framgår också att nämnden svarar för skötsel, drift och underhåll av kommunens anläggningar och lokaler för fritids- och turistverksamhet. Kommentar: I reglementet framgår inte att nämnden svarar för byggnadsverksamhet. Däremot framgår det av tekniska nämndens reglemente, från samma tidpunkt, att denna nämnd ansvarar för kommunens byggnadsverksamhet. I formell mening menar jag därför att fel nämnd ansvarat för investeringen. 2.2 Kommunens handläggningsplan avseende större byggnadsinvesteringar De kommunala revisorerna granskade under 1997 om- och tillbyggnad vid Hobyskolan. Granskningen resulterade bland annat i att kommunen upprättade en handläggningsplan avseende större byggnadsinvesteringar (fastställd av kf 78/1999). I dokumentet beskrivs de olika skeden som finns i ett byggprojekt: idéskede, utredningsskede, planeringsskede, projekteringsskede samt genomförandeskede. Vidare framgår att ärendet efter varje skede ska behandlas i kommunstyrelse och facknämnd alternativt teknisk nämnd. Det framgår av handläggningsplanen att det krävs beslut efter varje skede innan arbetet går vidare till nästa skede. Inför beslut ska beslutsunderlag finnas och omfatta uppgift om ansvarig person eller nämnd under handläggningen inom nästkommande skede samt uppgift gällande ansvarig arbetsgrupp. I de fall ändringar uppstår skall ärendet åter behandlas i facknämnd respektive kommunstyrelse. I handläggningsplanen framgår också att beslut över investeringsram fattas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I genomförandeskedet fattar enligt handläggningsplanen tekniska nämnden alla beslut. Kommentar: Min bedömning är att handläggningsplanen följts i ärendet med undantag av genomförandeskedet, d v s fritids- och turistnämnden har i ärendet påtagit sig den roll som tekniska nämnden enligt planen ska ha. 2

5 Kommentar: Kommunen behöver vidare ta ställning till handläggningsplanen utifrån den omorganisation som skett från 2011, d v s ska kommunstyrelsen ärva den roll som tekniska nämnden haft enligt planen tidigare. Kommunens handläggningsplan för större byggnadsinvesteringar behöver därför anpassas och revideras. 3. Beslut och politisk hantering: från behov till slutredovisning Nedan redovisas information från protokoll, beslutsunderlag mm som är relevanta för granskningssyftet, d v s avsikten är inte att på ett fullständigt sätt skriva av innehållet från samtliga protokoll i ärendet. Bakgrunden till investering i ridanläggning är ridskolans behov (Ronneby ryttarförening) 1. Enligt den behovsanalys som finns behöver kommunens anläggning omfatta två ridhus, tävlingssekretariat, stallar för 80 hästar, förråd, foder och gödselhantering, ridskolekontor, gäst- och uppställningsplatser, kontorsbyggnad, klubbrum, cafeteria, verkstad och tak för traktorer, parkering för besökande och uppställning av släp ( fordon), utomhusbanor ca 2400 m2 och rastgårdar ca 8000 m2, uteanläggning med hoppbana, framridningsbana och åskådarplats, dressyrbanor med åskådarplats och parkering för större evenemang ca m2. Utöver ovanstående behövs betesmark och ridstigar/ridvägar och terrängmark för terränghoppning. Ansvarig nämnd för projektet har under hela ärendet varit kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ansöka hos kommunstyrelsen om att påbörja arbetet med undersökningar om möjligheter för en ridanläggning i Påtorp. Kommunstyrelsen beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja undersökning enligt ovan. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse en arbetsgrupp för projektet bestående av representant från byggnadsnämnden, tekniska nämnden, Ronneby- Millegarne ridklubb samt fritidschefen som sammankallande. Vidare beslutas att tekniska nämnden uppdras förprojektera. Vid kultur- och fritidsnämndens möte framgår att ovan nämnda arbetsgrupp har genomfört två möten med planering av anläggningen och med målet att byggstart sker våren Nämnden beslutar vid detta tillfälle att ekonomisk kalkyl för skötsel och drift ska framtagas. Kultur- och fritidsnämnden behandlar ridanläggning så långt som ärendet framskridit. Bland annat redogörs i protokollet för att beslut närmar sig vad gäller detaljplan och projektering. Kostnadsförslag för väg, parkering, belysning, VA-ledningar, 1 Ideell förening ansluten till ridsportförbundet. 3

6 pumpstation, förstärkt el har framtagits och beräknats till 4 mkr. Driftsformer och olika kalkyler härför diskuterades också. På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte behandlas planeringsläget för ridanläggningen. Av protokoll framgår att ordföranden i kommunstyrelsen redovisar att 20 mkr finns reserverade för projektet. Kostnadskalkylen som redovisas av byggnadschef och representant från ridklubben visar följande kostnad: 3,6 mkr (anslutningsavgift för el, VA samt tillfartsväg och parkering) 5 mkr (stall 25x42 m) 3,6 mkr (ridhus 24x66 m) 8,4 mkr (ridhus 50x80 m) 1,5 mkr (markarbete) 2 mkr (budgetreserv) 2 mkr (byggherrekostnad) 26,1 mkr Kommentar: Detta är den första officiella kostnadskalkylen. Undertecknad kan konstatera att det finns en diskrepans mellan önskelistan /behovsbeskrivningen ovan och kalkylens olika delar. Exempelvis specificeras inte kostnaden för kontor, cafeteria, utebanor, dressyrbanor, verkstad, tak för traktorer mm. I den dokumentation som finns fram till denna tidpunkt finns inget ifrågasättande eller klargörande kring huruvida ovanstående kalkyl täcker in de olika delar som nämns i behovsanalysen. Kommunstyrelsen beslutar med anledning av ovanstående att notera redovisningen till protokollet samt att ärendet behandlas på nytt i arbetsutskottet Vid arbetsutskottets möte ges information bland annat om att det alternativa placeringsförslaget Härstorp inte är lämpligt med anledning till dess närhet till F17. AU beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planeringsprocessen med inriktning Påtorp samt att budgetfrågan hanteras i budgetprocessen. Vid kommunfullmäktiges möte beslutas att uppdra åt byggnadsnämnden att påbörja planeringsprocessen och att hänsyn ska tas till anslutande gång- och cykelvägar samt till trafikmiljön. Budgetfrågan hanteras i budgetprocessen. 4

7 På fritid- och turistnämndens möte lämnas information från byggnadschef och representant från Ronneby ryttarförening. Information lämnas om ritningar, placeringar av byggnader mm, tidsplan samt budget. Informationsmöte om ridanläggningen sker igen då det informeras om förseningar i projektet. Anledningen till förseningen är den stora mängden planärenden i kommunen. Projektet beräknas kunna påbörjas oktober 2005 med byggnation av väg mm. Vid detta möte konstateras också att fritid- och turistnämnden är ansvarig för projektet med verksamhetschefen som projektledare. Ytterligare informationsmöte i nämnden äger rum då det informeras om att förslag på hur driften ska skötas kommer att arbetas fram utifrån planerade studiebesök mm. Information lämnas också om att detaljplan för Påtorp antagits. På fritid- och turistnämndens möte beslutas att ge delegation till ordföranden och andra vice ordföranden att godkänna förfrågningsunderlag och att i övrigt företräda nämnden om behov föreligger i projektet. Vid samma möte informeras nämndens ledamöter om väg- och VA-anslutningarna till ridanläggningen. Efter upphandling och utvärdering fattar ovanstående delegater beslut om att anta Skanska Sverige AB för utförande av totalentreprenad avseende Vägar och VA till ett offererat pris av kronor. Några dagar senare beslutar nämnden att godkänna redovisat delegationsbeslut. Kommentar: Undertecknad kan konstatera att kommunens handläggningsplan inte följts inför beslut om genomförande. Beslutet borde underställas kommunstyrelsen innan genomförandeskedet. Detta har dock kommunstyrelsen uppmärksammat (se nedan) och påtalat för nämnden. Startmöte för projektet äger rum då avtalsparterna tillsammans behandlade organisation, kontraktshandlingar, ekonomi, utförande/bygghandlingar, kvalitet/miljö, myndighetskontakter, kommande byggmöten mm. Kommentar: intressant att notera utifrån detta protokoll är att kommunens representant under avsnittet ekonomi särskilt påtalar vikten av tydlighet och direkt redovisning i ÄTA-diskussioner vilket är positivt. Två byggmöten äger rum enligt ovanstående. I det sista av dessa möten som äger rum framkommer vissa mindre ÄTA-anspråk 2. Av protokollet framgår orsak till ÄTA för olika insatser samt att det sammanräknade totala beloppet 259 tkr godkänns. Kommunens representant utses och godkänns av parterna som besiktningsman. Slutbesiktning äger rum Utifrån besiktningen finns protokoll upprättat och det framgår ett stort antal brister som entreprenören har ansvar för att åtgärda. 2 Ändrings-, tilläggs- och avräkningsarbeten. 5

8 Kommunstyrelsen behandlar ärendet ridanläggning Påtorp. I protokollet framgår redogörelse för ärendet och hur det utvecklats. Bland annat framgår av protokollet att det i investeringsbudget för 2006 finns avsatt 26 mkr för projektet. Det framgår också att det krävs ett särskilt beslut av kommunstyrelsen för verkställighet i investeringen. Vidare framgår av protokollet att den del av investeringen som avser vägar och VA har påbörjats. Kommunstyrelsen beslutar efter yrkanden att: Påtala för fritids- och turistnämnden och byggnadschefen att formellt fel begåtts genom att byggnation av ridanläggningen påbörjats före beslut i kommunstyrelsen. Uppdra till fritids- och turistnämnden att presentera investeringskalkyl, driftkostnadskalkyl och driftsättningskalkyl före det att nytt investeringsbeslut tas. I efterhand godkänna att vägbygget i investeringsärendet påbörjats. Beslutet att i efterhand godkänna att investeringen påbörjats gör att flera ledamöter reserverar sig mot denna del av beslutet. Informationsmöte sker i nämnden då det framgår att verksamhetschefen ges i uppdrag att samordna de underlag till beslutsförslag som skall presenteras kommunstyrelsen. I utredning daterad , undertecknad av byggnadschefen, redogörs för översiktlig byggbeskrivning gällande ridanläggningen. I denna skrivelse framgår att kostnadsbedömning är vanskligt med hänsyn till rådande byggkonjunktur. Enkla konstruktionslösningar har valts för att hålla nere kostnaderna. Upphandlingen föreslås genomföras som delad totalentreprenad med prissättning av tillkommande och avgående delar i syfte att begränsa kostnaderna. Tre alternativa kalkyler finns redovisade: Kostnadsbedömning 1: utförande enligt ritningar och ursprungsförslag, totalt 30, 2 mkr. Kostnadsbedömning 2: utförande med mindre omfattning 3, totalt 25 mkr. Kostnadsbedömning 3: Likt 2 ovan, dock med än mindre ytor och stallplatser, totalt 22,1 mkr. En driftsbudget för tre år har upprättats av föreningen. 3 Exempel: plan 2 lämnas oinredd, läktare och lokaler i ridhus slopas, mindre ytor mm. 6

9 Kommentar: En iakttagelse som kan göras är att investeringsutgiften för väg, VA, el mm inte ingår i kostnadsbedömningarna ovan. Denna utgift utgör cirka 6,3 mkr. Utifrån ovanstående underlag beslutar nämnden att notera informationen till protokollet och att ärendet åter tas upp för beslut i januari/februari för att därefter föras till kommunstyrelsen för beslut. I januari 2007 behandlar nämnden en skrivelse från ridskolan Stall Rapid i Johannishus. Skrivelsen handlar om att aktuell förening anser sig ha de rätta förutsättningarna att driva anläggningen i Påtorp och önskar få ett möte med nämnden för diskussion kring driftsformer och verksamhet. Nämnden beslutar att ge beredningsgruppen i uppdrag att kalla till möte med föreningen angående ridanläggningen. Kommentar: Det finns inget officiellt svar på skrivelsen från ridskolan i Johannishus. Enligt uppgift avtog aktuell förenings intresse på grund av privata skäl varför ärendet inte drevs vidare. Nästa gång ärendet kommer upp i nämnden är och vid detta tillfälle informeras om att byggnadschefen kommer att presentera nya ritningar och kostnadsförslag till Kommentar: Något beslut utifrån befintligt underlag tas alltså inte i januari/februari som tidigare sagts utan istället framgår att nytt förslag ska tas fram. Det framgår dock inte i protokoll vad som är skälet till att befintligt underlag inte skulle kunna underställas kommunstyrelsen för beslut. I ny skrivelse, daterad undertecknad av byggnadschefen, framgår dock att orsaken (se ovan) till förseningen varit att kostnaderna diskuterats med ridklubben och att försök gjorts att minska kostnaderna. I skrivelsen framgår att det sannolikt inte går att genomföra investeringen till lägre kostnad än de alternativ som tidigare presenterats. I skrivelsen framgår också att det i möte mellan ridklubben och fritidsenheten framkommit önskemål gällande byggnation av ett mindre ridhus (24x60 m) utöver det stora ridhuset. Kostnadsbedömning för detta mindre ridhus uppgår enligt skrivelsen till tkr. Kommentar: I den inledande diskussionen (behovsanalysen, se sid 3 ovan) framgår att ridklubben är i behov av två ridhus. Två ridhus finns vidare kostnadsberäknade i den första officiella kalkylen som presenterades 2004 (se ovan). I kalkylerna presenterade har byggnadschefen utelämnat denna del av investeringen. Kostnadsberäkningarna för det lilla ridhuset skiljer sig åt med en summa av 1,36 mkr (3,6 mkr 2,24 mkr) mellan åren 2004 till 2007 vilket kan ge en känsla av godtycklighet i beräkningarna. Ovanstående skrivelse behandlas på nämndens möte då byggnadschefen redogör för de olika alternativen. Det framgår att 2,24 mkr tillkommer på alla tre tidigare kostnadsalternativ. Det framgår också att fritidsenheten och ridklubben kommit fram till nytt förslag där hela plan två lämnas oinredd, att läktare inklusive lokaler i stora ridhuset slopas, samt att stora ridhuset minskas till 94x35 m (tidigare 84x50 m). Detta, det senaste 7

10 förslaget, är snarlikt tidigare förslag nr 2 4. Ny kostnadsbedömning blir enligt dokumentationen följande: Ridhus 3290 m2 Stall 1200 m2 Stallinredning (65st) Mellanbyggnaden 490 m2 Ridhus 1440 m2 Mark inkl gödselplatta Byggherrekostn / budgetreserv Summa: tkr tkr 650 tkr tkr tkr tkr tkr tkr I protokollet (nya kostnadsbedömningen) framgår också först vid detta tillfälle att det finns övriga kostnader som belastar investeringsprojektet nämligen tillfartsväg, VA, GCväg, el som uppgått till tkr. Totalkostnaden för projektet blir därmed tkr. Utifrån ovanstående konstaterar nämnden att ett tilläggsanslag på tkr är nödvändigt då ramanslaget är 26 mkr. Vid mötet behandlas även förslag till lokalhyresavtal som förhandlats med föreningen. I avtalet tas en hyra ut på 25 tkr/år. Föreningen erhåller driftbidrag på 325 tkr/år under åren samt 125 tkr från år Nämnden behöver begära tilläggsäskande för detta driftbidrag med 200 tkr/år för då bedömningen är att endast 125 tkr ryms inom nämndens budget. Ovanstående överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet och beslutar att ärendet ska kompletteras till AU med ytterligare ett alternativ avseende kostnader för anläggning innefattande läktare samt övriga nödvändiga utrymmen för att bedriva tävlingsverksamhet. 4 Undertecknads egen kommentar. 8

11 Med anledning av ovanstående upprättar byggnadschefen åter ny kostnadsberäkning med tre alternativ. Denna skrivelse är daterad Den nya kalkylen inklusive de övriga kostnaderna redogjorda för ovan (7 610 tkr) visar följande: Alternativ 1: tkr Alternativ 2: tkr Alternativ 3: tkr (endast ett ridhus, stor del oinredda lokaler) Vid föredragningen av ovan gjorda komplettering beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att notera informationen till protokollet samt ge kommundirektör och byggnadschef i uppdrag att till AU-mötet ta fram en sammanfattande beskrivning av de tre alternativen. Kommunstyrelsen behandlar ärendet och efter genomgång från byggnadschefens sida yrkas bifall till alternativ 2 som blir kommunstyrelsens beslut. Investeringsbudgeten utökas med kronor till totalt kronor. I fullmäktiges behandling lämnas två yrkanden. Det ena avser att kommunstyrelsen ska besluta om när byggnationen ska starta. Det andra yrkandet avser att kommunfullmäktige ska godkänna hyresavtalet. Tilläggsyrkande två vinner gehör, däremot krävs enligt fullmäktige inte något beslut från kommunstyrelsen för att påbörja byggnationen. Kommunfullmäktige beslutar i övrigt i enlighet med kommunstyrelsens förslag om utökning av investeringsbudgeten. Bygglov för anläggningen beviljas av byggnadsnämnden Beslutet villkoras med att byggnationen måste påbörjas inom två år 5. Nästa gång ärendet hanteras i fritids- och turistnämnden är och då som ett informationsärende. Ordföranden påpekar att det är av stor vikt att komma igång med en upphandling. Ny verksamhetschef redogör för att man varit i kontakt med konsult för ny kostnadsberäkning då det var flera år sedan beslut togs om att man skulle bygga en ny ridanläggning. Nämndens beslut vid denna tidpunkt är att man ser det som ytterst angeläget att anläggandet av en ny ridanläggning verkställs. Kommentar: Från tiden för bygglovet fram till informationsmötet (då ärendet åter kommer upp i nämnden) har förflutit ett år och fyra månader efter att fullmäktige godkänt investeringen! Detta måste bedömas vara en långsam hantering. Förmildrande omständigheter är turbulens på olika chefsfunktioner i kommunen vid den aktuella tiden. Exempelvis slutar byggnadschefen och kommundirektören. Verksamhetschefen och tillika projektansvarig för projektet slutar också. Trots detta menar jag att alla förutsättningar fanns att i princip omgående efter fullmäktiges beslut, , gå ut med upphandling. I protokollet påstås vidare felaktigt att det var flera år sedan beslut togs om investeringen. Ett år hade varit mer korrekt. 5 Ansökan om förlängning av bygglovet sker

12 Från september 2008 behandlas ärendet på varje nämndsmöte då information ges om hur ärendet fortskrider. Vid nämndens möte behandlas att en bantad version tagits fram i förhållande till den ursprungliga skissen på ridanläggningen. Vidare framgår att avsikten är att varje del/enhet i anläggningen ska prissättas var och en för sig. Vid nämndens möte godkänns en del smärre förändringar utifrån det förslag som godkändes av fullmäktige. Vidare beslutas att beredningen får delegation att godkänna förfrågningsunderlaget samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, , med anledning av ovanstående blev att förfrågningsunderlaget kunde skickas från fritids- och turistnämnden. Vidare beslutade ksau att före verkställighet, d v s före antagande av anbud, skall fullmäktige få en redovisning av hur byggnationen kommer att se ut relativt olika ekonomiska förutsättningar samt hur avtal mellan Ronneby kommun och ridklubben kommer att se ut. Kommentar: Beslutsordningen har tidigare fastlagts (se ovan ), d v s att nämnden inte behövde något godkännande från kommunstyrelsen för att påbörja investeringen, nu beslutar ksau att fullmäktige ska få en redovisning innan investeringen påbörjas. Denna ordning finner jag onödigt tungrodd. Verksamhetschef redovisar driftskostnader, avtalsförslag och ekonomiska förutsättningar till kommunstyrelsen Av protokollet framgår att ridanläggningen numera beräknas kosta 33 mkr och att investeringsanslaget uppgår till 31,2 6. Förslag för att hamna i nivå är vissa förändringar (tak exkluderas över gödselplattor 0,5 mkr, plan 2 ej inreds -1,0 mkr, läktare exkluderas i ett av ridhusen 0,7 mkr). Efter en del tilläggsyrkanden beslutar kommunstyrelsen att hela ridanläggningen ska byggas i enlighet med förfrågningsunderlaget, förutom tak över gödselplattorna. I avtalet görs ett tillägg innebärande att kommunen och hyresgästen årligen kallar samtliga ridklubbar och berörda till samråd i syfte att främja samordning och utveckling av verksamheten i anläggningen. Investeringsutgiften blir därmed 32,5 mkr. Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet finns en komplettering från kommunstyrelsens ordförande. Kompletteringen innebär ett extra anslag för reserv/tillkommande kostnader (5 %) och att investeringsutgiften utökas med 2,8 mkr. Investeringsutgiften blir därmed 34 mkr. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt bifaller kompletteringsförslaget från kommunstyrelsens ordförande. Kommentar: i tidigare protokoll och kalkyler har den totala investeringsutgiften inkluderat utgift för väg, VA mm men i underlag inför kommunfullmäktiges behandling vid detta tillfälle beräknas total investeringsutgift exklusive denna utgift på 7,6 mkr. Jag menar att detta är en brist i transparens och ett sätt att laborera med siffror som inte är bra. 6 I detta anslag inkluderas inte kostnad för väg, VA, el mm om totalt 7,6 mkr. 10

13 Efter genomförd upphandling lämnas tilldelningsbesked till den entreprenören med det lägsta anbudet 7. På nämndens möte lämnas information om att beslutet om antagande av entreprenör har överprövats, vilken också bifallits av länsrätten i Blekinge län vilket innebär att upphandlingen måste göras om i sin helhet 8. Informationen noteras till protokollet. Nytt förfrågningsunderlag godkänns vid nämndens möte Ny anbudsutvärdering sker och entreprenör med anbudssumma tkr antas 9. Kommentar: Utan att i detalj har granskat upphandlingarna kan konstateras att överprövningen och den andra upphandlingsomgången haft en prispressande effekt. I protokoll från startmöte, , framgår beträffande ekonomiavsnittet att alla ÄTA -anspråk ska granskas och kontrolleras innan eventuellt godkännande. Tilläggskostnader över 150 tkr ska behandlas av verksamhetschefen. Rapportering till nämnden ska vidare ske kvartalsvis för projektets utveckling. Alla handlingar och protokoll tillhörande projektet läggs i bygg- och fastighetsenhetens databas. Ovanstående information lämnas till nämnden Protokoll från byggmöte finns för varje månad under byggnationens gång. Under 2010 sker rapportering och informationslämning till nämnden i princip månatligen. Vid mötet informerar verksamhetschefen om eventuella kostnadsfördyringar vad gäller byggnationen. Mer än så framgår inte av protokollet. Nämnden beslutar med anledning av denna information att ge verksamhetschefen i uppdrag att redovisa möjliga reduceringar så att investeringsanslaget kan hållas. Jag kan konstatera att resultatet av detta uppdrag inte går att utläsa i officiella handlingar såsom protokoll. Enligt uppgift lämnades beslutsunderlag inför nämndens beslut ovan vid sittande bord och beslutsunderlaget diariefördes aldrig. I beslutsförslaget framgår dock beskrivning över tillkommande kostnader i investeringen och att tilläggsanslag behövs med totalt kronor. Beslutsförslaget är således att tilläggsanslag äskas hos kommunstyrelsen. Enligt uppgift kan inte någon besparing visas utan det handlar mer om att kontrollera de ÄTA-anspråk som finns. Kommentar: Jag finner att ovanstående hantering har en bristande transparens. Det är inte bra att kända behov av tilläggsäskanden läggs i skrivbordslådan. 7 Utvärderingen visade att tre entreprenörer konkurrerade om kontraktet med följande anbudssummor: 33 mkr, 34,1 mkr samt 33,9 mkr. 8 Överklagandet har inte särskilt djupgranskats eftersom detta inte ingår i syftet med granskningen. 9 Övriga anbudssummor som redovisas är: tkr, tkr, tkr samt tkr. 11

14 I särskild skrivelse från entreprenören, daterad , framgår bakgrunden till ÄTA 1. Det totala tilläggsbeloppet uppgår till ca 2,3 mkr och avser bergsarbeten (bergschakt och kostnad för fyllning). Nämnden godkände ,8 mkr av ovanstående belopp vilket enligt intervjuade föregåtts av en förhandling/förlikning. Den ekonomiska sammanställning som presenteras med datum ser ut enligt nedan: Budget Blekinge Rot Projektledning 10 Diverse 11 Godkända Äta Tillk (bedömning 12 ) tkr tkr tkr -116 tkr tkr tkr tkr Den, vid tidpunkten för granskningen, senaste handlingen i ärendet är beslutsförslag (med anledning av ovanstående redovisning) från Per Engkvist om framställan om omfördelning inom fritids- och kulturnämndens investeringsbudget (1,9 mkr) samt hemställan om tilläggsanslag på 2,5 mkr för slutförande av ridanläggningen vid Påtorp. Nämnden beslutar att till kommunstyrelsen göra en framställan om omfördelning inom nämndens investeringsbudget (2,153 mkr) samt hemställer om tilläggsanslag på 1,2 mkr för 2011 att användas till att slutföra arbetena vid ridanläggningen. Slutbesiktning har ägt rum maj Vid besiktningen konstaterar utomstående besiktningsman (Blekinge Byggkonsult) att anläggningen inte kan godkännas då det finns brister i brandskyddet. Efterbesiktning ska ske 23 juni. Dock framhåller intervjuade att det inte kommer att uppstå några merkostnader för kommunen med anledning av besiktningen utan de brister som finns åligger entreprenören att åtgärda. 10 Konsulttjänster, kontrollant bygg, vvs, el mm, bygg- och fastighet. 11 Miljö&Teknik 12 PVC-ledning omläggning, ytterligare ÄTA, slutbesiktning, fiber, asfaltering mm 12

15 4. Avslutande kommentar Min sammanfattande bedömning är att projektet präglats av osäkerhet och bristande tillit till kalkyler och utfall vilket bidragit till svag beslutskraft och därmed en lång handläggningstid från idé till verkställighet. En mängd olika kalkyler har redovisats i ärendet vilket bland annat beror på att politiken vid flera tillfällen återremitterat beslutsunderlagen för kompletteringar. Jag kan dock inte göra någon annan helhetsbedömning än att både facknämnd och kommunstyrelse (med undantag av redovisade synpunkter och kommentarer) på ett tillfredsställande sätt bedrivit uppsikt och kontroll över projektet. I efterhand är det lätt att konstatera att mer noggranna undersökningar borde skett av markförhållanden. Avslutningsvis vill jag återigen påpeka vikten av att kommunen ser över och tar ställning till handläggningsplanen för större byggnadsinvesteringar utifrån den omorganisation som skett från KPMG, dag som ovan Kristian Gunnarsson Certifierad kommunal revisor 13

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Tranås kommuns revisorer. Granskning av ärendehanteringen avseende Blåljushuset. Revisionsrapport. KPMG 2007-06-11 Kristian Gunnarsson

Tranås kommuns revisorer. Granskning av ärendehanteringen avseende Blåljushuset. Revisionsrapport. KPMG 2007-06-11 Kristian Gunnarsson Granskning av ärendehanteringen avseende Blåljushuset Revisionsrapport KPMG Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Inledning, syfte och metod 1 2. Inledande process och beslutsunderlag 1 2.1 Politisk hantering

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Tranås kommuns revisorer. Uppföljning av tidigare granskning avseende Bredstorpsområdet. Revisionsrapport

Tranås kommuns revisorer. Uppföljning av tidigare granskning avseende Bredstorpsområdet. Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende sområdet Revisionsrapport KPMG Offentlig Sydost Kristian Gunnarsson 2013 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Malung-Sälens kommun. Granskning av ombyggnationen av fastighet till idrottsutbildningarna vid Malung-Sälens Gymnasieskola

Malung-Sälens kommun. Granskning av ombyggnationen av fastighet till idrottsutbildningarna vid Malung-Sälens Gymnasieskola Granskning av ombyggnationen av fastighet till idrottsutbildningarna vid KPMG AB 20 april 2015 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport.

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport. Sida 1 (6) 2017-01-04 Handläggare Fastighetskontoret Lena Johanson Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 269 28 lena.johanson@stockholm.se Handläggare Karin Bolin Stockholms stadsbibliotek Telefon: 08-508

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet

Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2015-03-25 Anders Marmon Rev/15010 Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet under 2014 Rapport 16-14 Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 56 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje Protokollsanalys Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 1 BAKGRUND... 4 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 1.2 AVGRÄNSNING OCH

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning 2016-06- Kommunchef Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen/fastighetoch servicenämnden

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 125/295/09 SID 1 (6) 2009-03-06 Handläggare: Ulf Sankell Telefon: 08-508 27 919 Till Idrottsnämnden 2009-03-17 Nr 8 INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Projektavstämning kulturhuset

Projektavstämning kulturhuset Revisionsrapport Projektavstämning kulturhuset Spira Lena Härelind, Lars Edgren 23 mars 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 Avgränsning 2 Revisionsmetod

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Granskning av beslutsgång och kontrollfunktion gällande investering i ny gymnasieskola, Bildningen.

Granskning av beslutsgång och kontrollfunktion gällande investering i ny gymnasieskola, Bildningen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2015-12-16 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av beslutsgång och kontrollfunktion gällande investering

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Kommunens investeringsplanering. Matti Leskelä. 19 juni 2013

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Kommunens investeringsplanering. Matti Leskelä. 19 juni 2013 Revisionsrapport Kommunens investeringsplanering Mjölby Kommun Matti Leskelä 19 juni 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 33 Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)

Kalmar kommun Uppföljande granskning Förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) 2016-10-20 Kalmar kommun Uppföljande granskning Förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Rapport nr 04/2013 Juni 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Landstingsstyrelsen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler.

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler. KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Kommunchef Roland Karlsson Dokumentansvarig Förvaltningschef Annette Andersson Datum 2011-08-15 1 (8) Lösa verksamhetens behov av lokaler - process Syfte

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Medlemsmöte 2014-06-15

Medlemsmöte 2014-06-15 Medlemsmöte 2014-06-15 Program Inledning Presentation av förslag till utvecklingsplan för vår ridanläggning 2014-2016 Tacobuffe Diskussion Beslut Inledning Bakgrund Syfte och mål med mötet Ordningsfrågor

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23 Servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 4 (5) 2015-04-22-04-- 23 dibf 34 SOT.2015.0059 Igångsättningstillstånd Om- och tillbyggnad av Marieskolan för bibliotek, investeringsprojekt 91658 Ärendebeskrivning

Läs mer

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Granskning av hantering av tilläggsbeställningar Rapport KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Innehåll Sammanfattning ii 1. Uppdrag 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Genomförande 1 5. Finns en rutin för hantering

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321

Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 12 Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Ny sjöledning mellan pumpstation nr 2 och Lindholmens reningsverk

Ny sjöledning mellan pumpstation nr 2 och Lindholmens reningsverk Bilaga 6 2016-11-28 Ny sjöledning mellan pumpstation nr 2 och Lindholmens reningsverk Slutrapport Peter Leonardsson Samhällsbyggnadskontoret VA-avdelningen Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Dokumentets användning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer