Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset"

Transkript

1 investeringsprocess avseende Ridhuset Revisionsrapport KPMG AB Kristian Gunnarsson

2 Innehåll 1. Inledning, syfte och metod Revisionsfrågor och avgränsningar 1 2. Styrdokument relevanta för ärendehanteringen Reglemente för fritid- och turistnämnden Kommunens handläggningsplan avseende större byggnadsinvesteringar 2 3. Beslut och politisk hantering: Från behov till slutredovisning 3 5. Avslutande kommentarer 13

3 1. Inledning, syfte och metod Revisorerna har i sin revisionsplanering inför 2011 planerat granskning av kommunens hantering av investeringsprojekt. Kommunens investering i ny ridanläggning har valts för djupgranskning. Syftet är att klargöra hur ärendet har hanterats utifrån kommunallagens krav på ändamålsenlighet och kostnadseffektiv verksamhet. Granskningen har till största delen genomförts genom dokumentgranskning och analys. Avstämningar och kontroller har skett med berörda tjänstemän i kommunen. 1.1 Revisionsfrågor och avgränsningar Följande huvudsakliga frågeställningar ingår i granskningen: Beslutsunderlag initialt och under processens gång. Vilka inledande och eventuella reviderade kostnadsberäkningar för projektet har presenterats för politiken? Beslutsprocessen och eventuella omprioriteringar under investeringsprocessen? Hur har kommunens delegationsordning/handläggningsplan avseende större byggnadsinvesteringar tillämpats? Vilken roll har politiken haft vad gäller "godkännandet" av omprioriteringarna enligt ovan? Vem/vilka har fått vilka rapporter och vid vilka tillfällen? Samspel och rollfördelning mellan nämnd - kommunstyrelse och kommunfullmäktige? Samspel och rollfördelning mellan olika funktioner och nivåer inom den professionella organisationen? Vilka förklaringar finns till de ekonomiska avvikelserna? Vilka beslut har fattats och av vem/vilka med anledning av redovisade utfall och avvikelser? Förutsättningar för fullföljande av projektet inom givna förutsättningar? 1

4 Rapporten har faktakontrollerats av, i projektet berörda tjänstemän, Per Engkvist och Zijad Bico samt kommundirektör. 2. Styrdokument relevanta för investeringsprocessen 2.1 Reglemente för fritids- och turistnämnden I reglementet för dåvarande fritids- och turistnämnden (reviderat och antaget kf 34/2007) framgår bland annat att nämnden svarar för investeringar i lös egendom inom ramen för beviljade anslag. Av reglementet framgår också att nämnden svarar för skötsel, drift och underhåll av kommunens anläggningar och lokaler för fritids- och turistverksamhet. Kommentar: I reglementet framgår inte att nämnden svarar för byggnadsverksamhet. Däremot framgår det av tekniska nämndens reglemente, från samma tidpunkt, att denna nämnd ansvarar för kommunens byggnadsverksamhet. I formell mening menar jag därför att fel nämnd ansvarat för investeringen. 2.2 Kommunens handläggningsplan avseende större byggnadsinvesteringar De kommunala revisorerna granskade under 1997 om- och tillbyggnad vid Hobyskolan. Granskningen resulterade bland annat i att kommunen upprättade en handläggningsplan avseende större byggnadsinvesteringar (fastställd av kf 78/1999). I dokumentet beskrivs de olika skeden som finns i ett byggprojekt: idéskede, utredningsskede, planeringsskede, projekteringsskede samt genomförandeskede. Vidare framgår att ärendet efter varje skede ska behandlas i kommunstyrelse och facknämnd alternativt teknisk nämnd. Det framgår av handläggningsplanen att det krävs beslut efter varje skede innan arbetet går vidare till nästa skede. Inför beslut ska beslutsunderlag finnas och omfatta uppgift om ansvarig person eller nämnd under handläggningen inom nästkommande skede samt uppgift gällande ansvarig arbetsgrupp. I de fall ändringar uppstår skall ärendet åter behandlas i facknämnd respektive kommunstyrelse. I handläggningsplanen framgår också att beslut över investeringsram fattas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I genomförandeskedet fattar enligt handläggningsplanen tekniska nämnden alla beslut. Kommentar: Min bedömning är att handläggningsplanen följts i ärendet med undantag av genomförandeskedet, d v s fritids- och turistnämnden har i ärendet påtagit sig den roll som tekniska nämnden enligt planen ska ha. 2

5 Kommentar: Kommunen behöver vidare ta ställning till handläggningsplanen utifrån den omorganisation som skett från 2011, d v s ska kommunstyrelsen ärva den roll som tekniska nämnden haft enligt planen tidigare. Kommunens handläggningsplan för större byggnadsinvesteringar behöver därför anpassas och revideras. 3. Beslut och politisk hantering: från behov till slutredovisning Nedan redovisas information från protokoll, beslutsunderlag mm som är relevanta för granskningssyftet, d v s avsikten är inte att på ett fullständigt sätt skriva av innehållet från samtliga protokoll i ärendet. Bakgrunden till investering i ridanläggning är ridskolans behov (Ronneby ryttarförening) 1. Enligt den behovsanalys som finns behöver kommunens anläggning omfatta två ridhus, tävlingssekretariat, stallar för 80 hästar, förråd, foder och gödselhantering, ridskolekontor, gäst- och uppställningsplatser, kontorsbyggnad, klubbrum, cafeteria, verkstad och tak för traktorer, parkering för besökande och uppställning av släp ( fordon), utomhusbanor ca 2400 m2 och rastgårdar ca 8000 m2, uteanläggning med hoppbana, framridningsbana och åskådarplats, dressyrbanor med åskådarplats och parkering för större evenemang ca m2. Utöver ovanstående behövs betesmark och ridstigar/ridvägar och terrängmark för terränghoppning. Ansvarig nämnd för projektet har under hela ärendet varit kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ansöka hos kommunstyrelsen om att påbörja arbetet med undersökningar om möjligheter för en ridanläggning i Påtorp. Kommunstyrelsen beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja undersökning enligt ovan. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse en arbetsgrupp för projektet bestående av representant från byggnadsnämnden, tekniska nämnden, Ronneby- Millegarne ridklubb samt fritidschefen som sammankallande. Vidare beslutas att tekniska nämnden uppdras förprojektera. Vid kultur- och fritidsnämndens möte framgår att ovan nämnda arbetsgrupp har genomfört två möten med planering av anläggningen och med målet att byggstart sker våren Nämnden beslutar vid detta tillfälle att ekonomisk kalkyl för skötsel och drift ska framtagas. Kultur- och fritidsnämnden behandlar ridanläggning så långt som ärendet framskridit. Bland annat redogörs i protokollet för att beslut närmar sig vad gäller detaljplan och projektering. Kostnadsförslag för väg, parkering, belysning, VA-ledningar, 1 Ideell förening ansluten till ridsportförbundet. 3

6 pumpstation, förstärkt el har framtagits och beräknats till 4 mkr. Driftsformer och olika kalkyler härför diskuterades också. På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte behandlas planeringsläget för ridanläggningen. Av protokoll framgår att ordföranden i kommunstyrelsen redovisar att 20 mkr finns reserverade för projektet. Kostnadskalkylen som redovisas av byggnadschef och representant från ridklubben visar följande kostnad: 3,6 mkr (anslutningsavgift för el, VA samt tillfartsväg och parkering) 5 mkr (stall 25x42 m) 3,6 mkr (ridhus 24x66 m) 8,4 mkr (ridhus 50x80 m) 1,5 mkr (markarbete) 2 mkr (budgetreserv) 2 mkr (byggherrekostnad) 26,1 mkr Kommentar: Detta är den första officiella kostnadskalkylen. Undertecknad kan konstatera att det finns en diskrepans mellan önskelistan /behovsbeskrivningen ovan och kalkylens olika delar. Exempelvis specificeras inte kostnaden för kontor, cafeteria, utebanor, dressyrbanor, verkstad, tak för traktorer mm. I den dokumentation som finns fram till denna tidpunkt finns inget ifrågasättande eller klargörande kring huruvida ovanstående kalkyl täcker in de olika delar som nämns i behovsanalysen. Kommunstyrelsen beslutar med anledning av ovanstående att notera redovisningen till protokollet samt att ärendet behandlas på nytt i arbetsutskottet Vid arbetsutskottets möte ges information bland annat om att det alternativa placeringsförslaget Härstorp inte är lämpligt med anledning till dess närhet till F17. AU beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planeringsprocessen med inriktning Påtorp samt att budgetfrågan hanteras i budgetprocessen. Vid kommunfullmäktiges möte beslutas att uppdra åt byggnadsnämnden att påbörja planeringsprocessen och att hänsyn ska tas till anslutande gång- och cykelvägar samt till trafikmiljön. Budgetfrågan hanteras i budgetprocessen. 4

7 På fritid- och turistnämndens möte lämnas information från byggnadschef och representant från Ronneby ryttarförening. Information lämnas om ritningar, placeringar av byggnader mm, tidsplan samt budget. Informationsmöte om ridanläggningen sker igen då det informeras om förseningar i projektet. Anledningen till förseningen är den stora mängden planärenden i kommunen. Projektet beräknas kunna påbörjas oktober 2005 med byggnation av väg mm. Vid detta möte konstateras också att fritid- och turistnämnden är ansvarig för projektet med verksamhetschefen som projektledare. Ytterligare informationsmöte i nämnden äger rum då det informeras om att förslag på hur driften ska skötas kommer att arbetas fram utifrån planerade studiebesök mm. Information lämnas också om att detaljplan för Påtorp antagits. På fritid- och turistnämndens möte beslutas att ge delegation till ordföranden och andra vice ordföranden att godkänna förfrågningsunderlag och att i övrigt företräda nämnden om behov föreligger i projektet. Vid samma möte informeras nämndens ledamöter om väg- och VA-anslutningarna till ridanläggningen. Efter upphandling och utvärdering fattar ovanstående delegater beslut om att anta Skanska Sverige AB för utförande av totalentreprenad avseende Vägar och VA till ett offererat pris av kronor. Några dagar senare beslutar nämnden att godkänna redovisat delegationsbeslut. Kommentar: Undertecknad kan konstatera att kommunens handläggningsplan inte följts inför beslut om genomförande. Beslutet borde underställas kommunstyrelsen innan genomförandeskedet. Detta har dock kommunstyrelsen uppmärksammat (se nedan) och påtalat för nämnden. Startmöte för projektet äger rum då avtalsparterna tillsammans behandlade organisation, kontraktshandlingar, ekonomi, utförande/bygghandlingar, kvalitet/miljö, myndighetskontakter, kommande byggmöten mm. Kommentar: intressant att notera utifrån detta protokoll är att kommunens representant under avsnittet ekonomi särskilt påtalar vikten av tydlighet och direkt redovisning i ÄTA-diskussioner vilket är positivt. Två byggmöten äger rum enligt ovanstående. I det sista av dessa möten som äger rum framkommer vissa mindre ÄTA-anspråk 2. Av protokollet framgår orsak till ÄTA för olika insatser samt att det sammanräknade totala beloppet 259 tkr godkänns. Kommunens representant utses och godkänns av parterna som besiktningsman. Slutbesiktning äger rum Utifrån besiktningen finns protokoll upprättat och det framgår ett stort antal brister som entreprenören har ansvar för att åtgärda. 2 Ändrings-, tilläggs- och avräkningsarbeten. 5

8 Kommunstyrelsen behandlar ärendet ridanläggning Påtorp. I protokollet framgår redogörelse för ärendet och hur det utvecklats. Bland annat framgår av protokollet att det i investeringsbudget för 2006 finns avsatt 26 mkr för projektet. Det framgår också att det krävs ett särskilt beslut av kommunstyrelsen för verkställighet i investeringen. Vidare framgår av protokollet att den del av investeringen som avser vägar och VA har påbörjats. Kommunstyrelsen beslutar efter yrkanden att: Påtala för fritids- och turistnämnden och byggnadschefen att formellt fel begåtts genom att byggnation av ridanläggningen påbörjats före beslut i kommunstyrelsen. Uppdra till fritids- och turistnämnden att presentera investeringskalkyl, driftkostnadskalkyl och driftsättningskalkyl före det att nytt investeringsbeslut tas. I efterhand godkänna att vägbygget i investeringsärendet påbörjats. Beslutet att i efterhand godkänna att investeringen påbörjats gör att flera ledamöter reserverar sig mot denna del av beslutet. Informationsmöte sker i nämnden då det framgår att verksamhetschefen ges i uppdrag att samordna de underlag till beslutsförslag som skall presenteras kommunstyrelsen. I utredning daterad , undertecknad av byggnadschefen, redogörs för översiktlig byggbeskrivning gällande ridanläggningen. I denna skrivelse framgår att kostnadsbedömning är vanskligt med hänsyn till rådande byggkonjunktur. Enkla konstruktionslösningar har valts för att hålla nere kostnaderna. Upphandlingen föreslås genomföras som delad totalentreprenad med prissättning av tillkommande och avgående delar i syfte att begränsa kostnaderna. Tre alternativa kalkyler finns redovisade: Kostnadsbedömning 1: utförande enligt ritningar och ursprungsförslag, totalt 30, 2 mkr. Kostnadsbedömning 2: utförande med mindre omfattning 3, totalt 25 mkr. Kostnadsbedömning 3: Likt 2 ovan, dock med än mindre ytor och stallplatser, totalt 22,1 mkr. En driftsbudget för tre år har upprättats av föreningen. 3 Exempel: plan 2 lämnas oinredd, läktare och lokaler i ridhus slopas, mindre ytor mm. 6

9 Kommentar: En iakttagelse som kan göras är att investeringsutgiften för väg, VA, el mm inte ingår i kostnadsbedömningarna ovan. Denna utgift utgör cirka 6,3 mkr. Utifrån ovanstående underlag beslutar nämnden att notera informationen till protokollet och att ärendet åter tas upp för beslut i januari/februari för att därefter föras till kommunstyrelsen för beslut. I januari 2007 behandlar nämnden en skrivelse från ridskolan Stall Rapid i Johannishus. Skrivelsen handlar om att aktuell förening anser sig ha de rätta förutsättningarna att driva anläggningen i Påtorp och önskar få ett möte med nämnden för diskussion kring driftsformer och verksamhet. Nämnden beslutar att ge beredningsgruppen i uppdrag att kalla till möte med föreningen angående ridanläggningen. Kommentar: Det finns inget officiellt svar på skrivelsen från ridskolan i Johannishus. Enligt uppgift avtog aktuell förenings intresse på grund av privata skäl varför ärendet inte drevs vidare. Nästa gång ärendet kommer upp i nämnden är och vid detta tillfälle informeras om att byggnadschefen kommer att presentera nya ritningar och kostnadsförslag till Kommentar: Något beslut utifrån befintligt underlag tas alltså inte i januari/februari som tidigare sagts utan istället framgår att nytt förslag ska tas fram. Det framgår dock inte i protokoll vad som är skälet till att befintligt underlag inte skulle kunna underställas kommunstyrelsen för beslut. I ny skrivelse, daterad undertecknad av byggnadschefen, framgår dock att orsaken (se ovan) till förseningen varit att kostnaderna diskuterats med ridklubben och att försök gjorts att minska kostnaderna. I skrivelsen framgår att det sannolikt inte går att genomföra investeringen till lägre kostnad än de alternativ som tidigare presenterats. I skrivelsen framgår också att det i möte mellan ridklubben och fritidsenheten framkommit önskemål gällande byggnation av ett mindre ridhus (24x60 m) utöver det stora ridhuset. Kostnadsbedömning för detta mindre ridhus uppgår enligt skrivelsen till tkr. Kommentar: I den inledande diskussionen (behovsanalysen, se sid 3 ovan) framgår att ridklubben är i behov av två ridhus. Två ridhus finns vidare kostnadsberäknade i den första officiella kalkylen som presenterades 2004 (se ovan). I kalkylerna presenterade har byggnadschefen utelämnat denna del av investeringen. Kostnadsberäkningarna för det lilla ridhuset skiljer sig åt med en summa av 1,36 mkr (3,6 mkr 2,24 mkr) mellan åren 2004 till 2007 vilket kan ge en känsla av godtycklighet i beräkningarna. Ovanstående skrivelse behandlas på nämndens möte då byggnadschefen redogör för de olika alternativen. Det framgår att 2,24 mkr tillkommer på alla tre tidigare kostnadsalternativ. Det framgår också att fritidsenheten och ridklubben kommit fram till nytt förslag där hela plan två lämnas oinredd, att läktare inklusive lokaler i stora ridhuset slopas, samt att stora ridhuset minskas till 94x35 m (tidigare 84x50 m). Detta, det senaste 7

10 förslaget, är snarlikt tidigare förslag nr 2 4. Ny kostnadsbedömning blir enligt dokumentationen följande: Ridhus 3290 m2 Stall 1200 m2 Stallinredning (65st) Mellanbyggnaden 490 m2 Ridhus 1440 m2 Mark inkl gödselplatta Byggherrekostn / budgetreserv Summa: tkr tkr 650 tkr tkr tkr tkr tkr tkr I protokollet (nya kostnadsbedömningen) framgår också först vid detta tillfälle att det finns övriga kostnader som belastar investeringsprojektet nämligen tillfartsväg, VA, GCväg, el som uppgått till tkr. Totalkostnaden för projektet blir därmed tkr. Utifrån ovanstående konstaterar nämnden att ett tilläggsanslag på tkr är nödvändigt då ramanslaget är 26 mkr. Vid mötet behandlas även förslag till lokalhyresavtal som förhandlats med föreningen. I avtalet tas en hyra ut på 25 tkr/år. Föreningen erhåller driftbidrag på 325 tkr/år under åren samt 125 tkr från år Nämnden behöver begära tilläggsäskande för detta driftbidrag med 200 tkr/år för då bedömningen är att endast 125 tkr ryms inom nämndens budget. Ovanstående överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet och beslutar att ärendet ska kompletteras till AU med ytterligare ett alternativ avseende kostnader för anläggning innefattande läktare samt övriga nödvändiga utrymmen för att bedriva tävlingsverksamhet. 4 Undertecknads egen kommentar. 8

11 Med anledning av ovanstående upprättar byggnadschefen åter ny kostnadsberäkning med tre alternativ. Denna skrivelse är daterad Den nya kalkylen inklusive de övriga kostnaderna redogjorda för ovan (7 610 tkr) visar följande: Alternativ 1: tkr Alternativ 2: tkr Alternativ 3: tkr (endast ett ridhus, stor del oinredda lokaler) Vid föredragningen av ovan gjorda komplettering beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att notera informationen till protokollet samt ge kommundirektör och byggnadschef i uppdrag att till AU-mötet ta fram en sammanfattande beskrivning av de tre alternativen. Kommunstyrelsen behandlar ärendet och efter genomgång från byggnadschefens sida yrkas bifall till alternativ 2 som blir kommunstyrelsens beslut. Investeringsbudgeten utökas med kronor till totalt kronor. I fullmäktiges behandling lämnas två yrkanden. Det ena avser att kommunstyrelsen ska besluta om när byggnationen ska starta. Det andra yrkandet avser att kommunfullmäktige ska godkänna hyresavtalet. Tilläggsyrkande två vinner gehör, däremot krävs enligt fullmäktige inte något beslut från kommunstyrelsen för att påbörja byggnationen. Kommunfullmäktige beslutar i övrigt i enlighet med kommunstyrelsens förslag om utökning av investeringsbudgeten. Bygglov för anläggningen beviljas av byggnadsnämnden Beslutet villkoras med att byggnationen måste påbörjas inom två år 5. Nästa gång ärendet hanteras i fritids- och turistnämnden är och då som ett informationsärende. Ordföranden påpekar att det är av stor vikt att komma igång med en upphandling. Ny verksamhetschef redogör för att man varit i kontakt med konsult för ny kostnadsberäkning då det var flera år sedan beslut togs om att man skulle bygga en ny ridanläggning. Nämndens beslut vid denna tidpunkt är att man ser det som ytterst angeläget att anläggandet av en ny ridanläggning verkställs. Kommentar: Från tiden för bygglovet fram till informationsmötet (då ärendet åter kommer upp i nämnden) har förflutit ett år och fyra månader efter att fullmäktige godkänt investeringen! Detta måste bedömas vara en långsam hantering. Förmildrande omständigheter är turbulens på olika chefsfunktioner i kommunen vid den aktuella tiden. Exempelvis slutar byggnadschefen och kommundirektören. Verksamhetschefen och tillika projektansvarig för projektet slutar också. Trots detta menar jag att alla förutsättningar fanns att i princip omgående efter fullmäktiges beslut, , gå ut med upphandling. I protokollet påstås vidare felaktigt att det var flera år sedan beslut togs om investeringen. Ett år hade varit mer korrekt. 5 Ansökan om förlängning av bygglovet sker

12 Från september 2008 behandlas ärendet på varje nämndsmöte då information ges om hur ärendet fortskrider. Vid nämndens möte behandlas att en bantad version tagits fram i förhållande till den ursprungliga skissen på ridanläggningen. Vidare framgår att avsikten är att varje del/enhet i anläggningen ska prissättas var och en för sig. Vid nämndens möte godkänns en del smärre förändringar utifrån det förslag som godkändes av fullmäktige. Vidare beslutas att beredningen får delegation att godkänna förfrågningsunderlaget samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, , med anledning av ovanstående blev att förfrågningsunderlaget kunde skickas från fritids- och turistnämnden. Vidare beslutade ksau att före verkställighet, d v s före antagande av anbud, skall fullmäktige få en redovisning av hur byggnationen kommer att se ut relativt olika ekonomiska förutsättningar samt hur avtal mellan Ronneby kommun och ridklubben kommer att se ut. Kommentar: Beslutsordningen har tidigare fastlagts (se ovan ), d v s att nämnden inte behövde något godkännande från kommunstyrelsen för att påbörja investeringen, nu beslutar ksau att fullmäktige ska få en redovisning innan investeringen påbörjas. Denna ordning finner jag onödigt tungrodd. Verksamhetschef redovisar driftskostnader, avtalsförslag och ekonomiska förutsättningar till kommunstyrelsen Av protokollet framgår att ridanläggningen numera beräknas kosta 33 mkr och att investeringsanslaget uppgår till 31,2 6. Förslag för att hamna i nivå är vissa förändringar (tak exkluderas över gödselplattor 0,5 mkr, plan 2 ej inreds -1,0 mkr, läktare exkluderas i ett av ridhusen 0,7 mkr). Efter en del tilläggsyrkanden beslutar kommunstyrelsen att hela ridanläggningen ska byggas i enlighet med förfrågningsunderlaget, förutom tak över gödselplattorna. I avtalet görs ett tillägg innebärande att kommunen och hyresgästen årligen kallar samtliga ridklubbar och berörda till samråd i syfte att främja samordning och utveckling av verksamheten i anläggningen. Investeringsutgiften blir därmed 32,5 mkr. Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet finns en komplettering från kommunstyrelsens ordförande. Kompletteringen innebär ett extra anslag för reserv/tillkommande kostnader (5 %) och att investeringsutgiften utökas med 2,8 mkr. Investeringsutgiften blir därmed 34 mkr. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt bifaller kompletteringsförslaget från kommunstyrelsens ordförande. Kommentar: i tidigare protokoll och kalkyler har den totala investeringsutgiften inkluderat utgift för väg, VA mm men i underlag inför kommunfullmäktiges behandling vid detta tillfälle beräknas total investeringsutgift exklusive denna utgift på 7,6 mkr. Jag menar att detta är en brist i transparens och ett sätt att laborera med siffror som inte är bra. 6 I detta anslag inkluderas inte kostnad för väg, VA, el mm om totalt 7,6 mkr. 10

13 Efter genomförd upphandling lämnas tilldelningsbesked till den entreprenören med det lägsta anbudet 7. På nämndens möte lämnas information om att beslutet om antagande av entreprenör har överprövats, vilken också bifallits av länsrätten i Blekinge län vilket innebär att upphandlingen måste göras om i sin helhet 8. Informationen noteras till protokollet. Nytt förfrågningsunderlag godkänns vid nämndens möte Ny anbudsutvärdering sker och entreprenör med anbudssumma tkr antas 9. Kommentar: Utan att i detalj har granskat upphandlingarna kan konstateras att överprövningen och den andra upphandlingsomgången haft en prispressande effekt. I protokoll från startmöte, , framgår beträffande ekonomiavsnittet att alla ÄTA -anspråk ska granskas och kontrolleras innan eventuellt godkännande. Tilläggskostnader över 150 tkr ska behandlas av verksamhetschefen. Rapportering till nämnden ska vidare ske kvartalsvis för projektets utveckling. Alla handlingar och protokoll tillhörande projektet läggs i bygg- och fastighetsenhetens databas. Ovanstående information lämnas till nämnden Protokoll från byggmöte finns för varje månad under byggnationens gång. Under 2010 sker rapportering och informationslämning till nämnden i princip månatligen. Vid mötet informerar verksamhetschefen om eventuella kostnadsfördyringar vad gäller byggnationen. Mer än så framgår inte av protokollet. Nämnden beslutar med anledning av denna information att ge verksamhetschefen i uppdrag att redovisa möjliga reduceringar så att investeringsanslaget kan hållas. Jag kan konstatera att resultatet av detta uppdrag inte går att utläsa i officiella handlingar såsom protokoll. Enligt uppgift lämnades beslutsunderlag inför nämndens beslut ovan vid sittande bord och beslutsunderlaget diariefördes aldrig. I beslutsförslaget framgår dock beskrivning över tillkommande kostnader i investeringen och att tilläggsanslag behövs med totalt kronor. Beslutsförslaget är således att tilläggsanslag äskas hos kommunstyrelsen. Enligt uppgift kan inte någon besparing visas utan det handlar mer om att kontrollera de ÄTA-anspråk som finns. Kommentar: Jag finner att ovanstående hantering har en bristande transparens. Det är inte bra att kända behov av tilläggsäskanden läggs i skrivbordslådan. 7 Utvärderingen visade att tre entreprenörer konkurrerade om kontraktet med följande anbudssummor: 33 mkr, 34,1 mkr samt 33,9 mkr. 8 Överklagandet har inte särskilt djupgranskats eftersom detta inte ingår i syftet med granskningen. 9 Övriga anbudssummor som redovisas är: tkr, tkr, tkr samt tkr. 11

14 I särskild skrivelse från entreprenören, daterad , framgår bakgrunden till ÄTA 1. Det totala tilläggsbeloppet uppgår till ca 2,3 mkr och avser bergsarbeten (bergschakt och kostnad för fyllning). Nämnden godkände ,8 mkr av ovanstående belopp vilket enligt intervjuade föregåtts av en förhandling/förlikning. Den ekonomiska sammanställning som presenteras med datum ser ut enligt nedan: Budget Blekinge Rot Projektledning 10 Diverse 11 Godkända Äta Tillk (bedömning 12 ) tkr tkr tkr -116 tkr tkr tkr tkr Den, vid tidpunkten för granskningen, senaste handlingen i ärendet är beslutsförslag (med anledning av ovanstående redovisning) från Per Engkvist om framställan om omfördelning inom fritids- och kulturnämndens investeringsbudget (1,9 mkr) samt hemställan om tilläggsanslag på 2,5 mkr för slutförande av ridanläggningen vid Påtorp. Nämnden beslutar att till kommunstyrelsen göra en framställan om omfördelning inom nämndens investeringsbudget (2,153 mkr) samt hemställer om tilläggsanslag på 1,2 mkr för 2011 att användas till att slutföra arbetena vid ridanläggningen. Slutbesiktning har ägt rum maj Vid besiktningen konstaterar utomstående besiktningsman (Blekinge Byggkonsult) att anläggningen inte kan godkännas då det finns brister i brandskyddet. Efterbesiktning ska ske 23 juni. Dock framhåller intervjuade att det inte kommer att uppstå några merkostnader för kommunen med anledning av besiktningen utan de brister som finns åligger entreprenören att åtgärda. 10 Konsulttjänster, kontrollant bygg, vvs, el mm, bygg- och fastighet. 11 Miljö&Teknik 12 PVC-ledning omläggning, ytterligare ÄTA, slutbesiktning, fiber, asfaltering mm 12

15 4. Avslutande kommentar Min sammanfattande bedömning är att projektet präglats av osäkerhet och bristande tillit till kalkyler och utfall vilket bidragit till svag beslutskraft och därmed en lång handläggningstid från idé till verkställighet. En mängd olika kalkyler har redovisats i ärendet vilket bland annat beror på att politiken vid flera tillfällen återremitterat beslutsunderlagen för kompletteringar. Jag kan dock inte göra någon annan helhetsbedömning än att både facknämnd och kommunstyrelse (med undantag av redovisade synpunkter och kommentarer) på ett tillfredsställande sätt bedrivit uppsikt och kontroll över projektet. I efterhand är det lätt att konstatera att mer noggranna undersökningar borde skett av markförhållanden. Avslutningsvis vill jag återigen påpeka vikten av att kommunen ser över och tar ställning till handläggningsplanen för större byggnadsinvesteringar utifrån den omorganisation som skett från KPMG, dag som ovan Kristian Gunnarsson Certifierad kommunal revisor 13

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Tranås kommuns revisorer. Granskning av ärendehanteringen avseende Blåljushuset. Revisionsrapport. KPMG 2007-06-11 Kristian Gunnarsson

Tranås kommuns revisorer. Granskning av ärendehanteringen avseende Blåljushuset. Revisionsrapport. KPMG 2007-06-11 Kristian Gunnarsson Granskning av ärendehanteringen avseende Blåljushuset Revisionsrapport KPMG Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Inledning, syfte och metod 1 2. Inledande process och beslutsunderlag 1 2.1 Politisk hantering

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Interna transporter vid Ljungby lasarett 2002-06-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Kronoberg Kristina Lindstedt Ernst & Young AB Sammanfattning

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av bolagets investeringsprocess.

Granskning av bolagets investeringsprocess. Nacka Energi AB Granskning av bolagets investeringsprocess. Nacka kommun 2013/ 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Metod... 3 4. Inledande iakttagelser... 3 5. Revisionsfrågor...

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Region Skåne. Granskning av investeringar. KPMG AB 2012-02-29 Antal sidor: 9

Region Skåne. Granskning av investeringar. KPMG AB 2012-02-29 Antal sidor: 9 KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Metod 3 7. Projektorganisation 3 8. Redovisade utfall och avvikelser 4 9. Kommentarer

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Medlemsmöte 2014-06-15

Medlemsmöte 2014-06-15 Medlemsmöte 2014-06-15 Program Inledning Presentation av förslag till utvecklingsplan för vår ridanläggning 2014-2016 Tacobuffe Diskussion Beslut Inledning Bakgrund Syfte och mål med mötet Ordningsfrågor

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

225 Dnr BEAB 2015/69

225 Dnr BEAB 2015/69 2 (7) 224 Val av justerare Birger Palm (S) utses att med ordföranden justera dagens protokoll. 225 Dnr BEAB 2015/69 Månadsuppföljning per den sista april 2015 Ekonomichef Annika Hermansson redogör för

Läs mer

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Nicholas Prigorowksy Ekonomidirektör 2011-03-28 LS-LED11-290 Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Granskning av investeringsplanering

Granskning av investeringsplanering Revisionsrapport Granskning av investeringsplanering Halmstads kommun Rebecca Andersson Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Värmdö Kommun. Investeringsprocessen. Revisionsrapport KPMG AB 2011-11-19. Antal sidor:7

Värmdö Kommun. Investeringsprocessen. Revisionsrapport KPMG AB 2011-11-19. Antal sidor:7 Värmdö Kommun Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor:7 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 2 3. Syfte 2 4. Metod, avgränsning och genomförande 2 5. Noteringar från

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer