HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 HSB Brf Siljan Årsredovisning 2013

2 2

3 3 Innehåll Kallelse till ordinarie föreningsstämma Förvaltningsberättelse...6 Medlemmar...6 Styrelse...6 Firmatecknare...6 Revisorer...6 Sammanträden...7 Valberedning...7 Ombud till distriktsstämma...7 Förvaltning...7 Resultat och ställning, fem års översikt...7 Förslag till disposition...8 Kommentarer till årets resultat...8 Likviditet och lån...8 Budget för Årsavgifter och hyror...9 Anställda...9 Försäkring...9 Underhållsplan...9 Genomförda och planerade arbeten...9 Lokaler och anläggningar för medlemmar...10 Husombud...11 Städdagar...12 Fritidsverksamhet...12 Siljansnytt...12 Webbplatsen...12 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Redovisningsprinciper m.m...17 Öviga bokslutskommentarer...17 Noter...18 Totala kostnader...21 Fördelning driftkostnader...21 Revisionsberättelse...22 Nyckeltal Inledning och fakta...23 Nyckeltal Nyckeltalsöverblick...24 Nyckeltal Fastighetskostnader...25 Nyckeltal Finansiella...26 Förslag att anta nya stadgar...27 Bakgrund...27 De viktigaste ändringarna...27 Anpassningar jämfört med normalstadgarna...29 De nya stadgarna i sin helhet...30 Förslag angående ersättning till medlemmar utanför styrelsen...44 Bakgrund...44

4 4 Styrelsens förslag...44 Motioner och styrelsens svar på dessa...45 Problem med värmen...45 Lokaler och dess avgifter till medlemmar...46 Fullmakt...50 Ordlista...51

5 Kallelse till ordinarie föreningsstämma

6 6 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Siljan i Stockholm får härmed avge årsredovisning för perioden 1 januari 31 december Förvaltningsberättelse Föreningen bildades den 24 oktober 1946 och inregistrerades den 27 november Föreningen innehar tomträtterna till samt äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna Balungen 3, Rogsjön 2, Siljan 2 och Siljan 3. Föreningen har organisationsnummer Det finns 258 bostadsrätter varav samtliga är upplåtna som bostad. Den totala boytan är ca m 2. Medlemmar Förutom HSB Stockholm hade föreningen vid 2013 års slut 352 medlemmar. Totalt ägde 40 lägenhetsöverlåtelser rum under perioden, varav 34 köp, 1 arv och 4 gåva och 1 bodelning. Styrelse Föreningens styrelse fick efter föregående ordinarie föreningsstämma följande sammansättning: Namn Mikael Norén Erik Åman Annacarin Persson Ronald Utterström Jimmy Andersson Kent Marshall Niklas Svensson Håkan Lindgren Lilian Strömberg Befattning Ordförande Sekreterare Ekonomiansvarig och vice ordförande (utträdde ur styrelsen ) Fastighets- och underhållsansvarig HSB Stockholms representant Suppleant, vice ekonomiansvarig Suppleant, vice fastighets- och underhållsansvarig Suppleant, vice fastighets- och underhållsansvarig Suppleant, vice sekreterare I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Mikael Norén och Ronald Utterström samt de fyra suppleanterna Kent Marshall, Niklas Svensson, Håkan Lindgren och Lilian Strömberg. Föredragande i styrelsen har under verksamhetsåret varit ordförande Mikael Norén. Styrelsen har ett arvode på kr (3,0 prisbasbelopp à kr) att dela på för året. Betalas Firmatecknare Firmatecknare var efter stämman två i förening av Mikael Norén, Annacarin Persson, Ronald Utterström och Erik Åman. Kent Marshall ersatte Annacarin Persson efter hennes utträde ur styrelsen. Revisorer Av föreningen vald revisor har varit Svante Sterner (ordinarie) och Eva Frendh (suppleant). Det av stämman beslutade arvodet för de föreningsvalda revisorerna är kronor. Av HSB utsedd revisor har varit BoRevision AB.

7 7 Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 15 april Vid stämman deltog 35 röstberättigade medlemmar. En extra föreningsstämma för att utse valberedning och anta nya stadgar (första läsningen) hölls den 9 december Vid extrastämman deltog 11 röstberättigade medlemmar. Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 11 protokollförda sammanträden, ett konstituerande möte, ett heldagsmöte samt ett antal kortare arbetsmöten i olika frågor. Valberedning Till valberedning utsågs vid extrastämman Anders Keife (sammankallande), Jan Eriksson och Robert Rylander. Robert Rylander avsade sig dock uppdraget den 28 januari Valberedningen har ett arvode på kronor för året. Ombud till distriktsstämma Föreningens ombud till distriktsstämma för HSB Stockholms distrikt Söderort har varit Mikael Norén, Annacarin Persson och Erik Åman. Förvaltning Den ekonomiska och administrativa förvaltningen har under året skötts av HSB Stockholm, till en kostnad av 455 tkr. Fastighetsskötseln hanterades av HSB, kostnad 330 tkr exkl. löpande underhåll samt därutöver snörenhållning 74 tkr. Trappstädning och inre renhållning kostade 185 tkr och sköttes av Darmas Clean fram till september och därefter av Städpoolen. Därtill kommer kostnader på 8 tkr för övriga serviceavtal. Till förtroendevalda (styrelse, valberedning och internrevisorer) för 2012/2013 har arvode utbetalats med 124 tkr. Resultat och ställning, fem års översikt tusentals kronor Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Fond för yttre underhåll

8 8 Förslag till disposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond för yttre underhåll Överföring till fond för yttre underhåll Balanserat resultat Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Kommentarer till årets resultat Kostnader för planerat underhåll uppgick till 611 tkr, och fördelas på 352 tkr för ventilationsåtgärder, 150 tkr för målning av trapphus och 109 tkr för elarbeten. Dessvärre kom inte det planerade arbetet på värmeinjusteringen igång som tänkt, vilket gjorde att vi underspenderade ungefär 300 tkr mot budget. Räntekostnaderna minskade då marknadsräntorna sjunkit under året. Vi har även kontinuerligt pratat med banken och blivit erbjudna bra villkor då vi lagt om våra lån. Vårt största lån (lånenummer ) lades om i december till ett lån med en förutbestämd löptid, vilket gjort att vi kunnat hålla ner räntan då banken lättare uppfyller de nya kapitaltäckningsregler som bankerna måste följa. Kostnaden för tomträttsavgälden ligger på tkr. Det nuvarande tomträttsavtalet med Stockholms stad gäller till 2017 med oförändrad avgift. Driftskostnaderna sjönk med cirka 170 tkr jämfört med De två främst bidragande faktorerna var att vi sänkt vår energiförbrukning i samband med den nya energisnåla belysningen samt att vi bröt ner Fortums avtalsalternativ på detaljnivå för att hitta den optimala avtalsmodellen för föreningen. En specificerad jämförelse mellan åren framgår av not 2. Årets resultat före avsättning till underhållsfond uppgick till tkr. Föregående års resultat var ett överskott på 410 tkr. Likviditet och lån Föreningen har god likviditet och har därför kunnat bygga upp en buffert för oförutsedda kostnader som även genererar vissa ränteintäkter. Genom löpande amortering (1,5 mkr) och årets extraamortering (1,0 mkr) minskades skulderna till kreditinstitut med 2,5 mkr. För skuldsaldo och ränta per lån, se not 14.

9 9 Budget för 2014 I budgeten för 2014 har föreningen räknat med bibehållen avgiftsnivå. Det budgeterade resultatet för 2014 är ett överskott med 567 tkr efter finansiella poster och avsättning till fond för yttre underhåll. Resultatförbättringen i förhållande till 2013 är främst på grund av att lånen som omförhandlats under 2013 får genomslag fullt ut i Årsavgifter och hyror Avgifterna höjdes senast den 1 april 2011 (med 5 procent). Under de senaste åren har räntorna legat på relativt låga nivåer, vilket bidragit till föreningens positiva resultat. Räntekostnader utgör dock fortfarande en av de tyngsta kostnadsposterna och fokus ligger därför på att minska dessa genom att extraamortera vid likviditetsöverskott. Föreningens skuld uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 66 miljoner kr. Som vi alla vet så tenderar saker att bli dyrare år efter år. Därför är det viktigt att vi jobbar aktivt med att sänka våra kostnader, stärka våra intäkter och löpande se över våra avtal för att slippa höja årsavgifterna. Styrelsens åsikt är att ändring av avgiften inte bör ske för ofta, utan att avgifterna bör vara stabila över flera år. Därför är prognosen att det inom de närmaste åren inte blir några ytterligare avgiftshöjningar, såvida inte kostnadsläget förändras radikalt. Anställda Föreningen har inte någon anställd. Försäkring Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Nordeuropa Försäkring. Föreningen betalar kollektivt bostadsrättstillägg till hemförsäkringen för samtliga boende. Underhållsplan Föreningen har en 30-årig underhållsplan som beskriver planerat underhåll och reparationer. Genomförda och planerade arbeten Ventilation Arbetet med att rensa ventilationskanaler har fortsatt under året. Källarbelysning Belysningen i flera källargångar har bytts ut mot mer energieffektiva LED-armaturer. Den nya belysningen har rörelsesensorer så att den tänds enbart när någon finns i närheten. Vissa armaturer en svag grundbelysning så att det aldrig blir helt mörkt. Översyn av asfaltytor Styrelsen fick vid årsstämman 2013 i uppdrag att göra en översyn av asfaltytorna i föreningen då flera av dem är i dålig kondition. En genomgång har gjorts, men arbete med åtgärder har inte kommit igång. Trafksäkerhet vid lekplatsen Styrelsen fick vid årsstämman 2013 i uppdrag att med hjälp av skyltning och information försöka förbättra trafiksituationen kring den kommunala lekplatsen i slutet av Siljansvägen. Nya skyltar som uppmanar till att sänka farten har satts upp under året.

10 10 Målning av trapphus Styrelsen har låtit måla trapphusen i våra punkthus från källaren upp till plan 1. Det är de våningar som slits mest och som alla boende och besökare ser. Sockeln på Årstavägen 129 Årsstämman 2013 beslutade att en del av sockeln som lossnat på Årstavägen 129 skulle åtgärdas. Arbetet är genomfört. Ventilationen till målerilokalen Årsstämman 2013 gav styrelsen i uppdrag att åtgärda ventilationen från målerilokalen på Siljansvägen 81 på grund av problemen med ångor från färg/lösningsmedel som används i lokalen. Styrelsen har i början av år 2014 istället beslutat stänga målerilokalen. Översyn av hyreslokaler Styrelsen har under året gjort en genomgång av de utrymmen som vi hyr ut som förråd eller hobbylokaler och har initierat hyresförändringar i syfte att hyran ska bli likvärdig för likvärdiga lokaler. I samband med detta arbete har vi också identifierat några ytterligare mindre lokaler att hyra ut. Renovering av tvättstugan på Siljansvägen 75 Årsstämman 2012 beslutade att tvättstugan på Siljansvägen 75 ska renoveras. Viss planering av har gjorts under 2013 och arbetet ska genomföras under Identifering och märkning av källarförråd Under året har vi bett boende att peka ut sina källarförråd och därefter monterat skyltar med lägenhetsnummer på förråden. Därmed blir det lättare för nyinflyttade att hitta rätt förråd och för styrelsen och andra att vid behov kontakta innehavaren. Upphandling av trappstädning Då vår tidigare entreprenör Darma's Clean beslutat lägga ner verksamheten, genomförde vi under hösten upphandling av ny entreprenör för städning av trapphus mm. Vi har nu tecknat avtal med Städpoolen. Golvvård På rekommendation från Städpoolen lät vi polera golven i entréerna i höghusen, vilket innebär att de blivit snyggare och är enklare att städa. Värmesystemet Då vi har ojämn temperatur i våra hus, har styrelsen försökt få till stånd en omfattande injustering av värmesystemet. På grund av missförstånd mellan HSB och föreningen blev det dock inte genomfört, utan planeras till Styrelsen planerar också att byta styrenheten till värmesystemet, vilket vi hoppas ska innebära en energibesparing. Lokaler och anläggningar för medlemmar Tvättstugor Vi har 3 tvättstugor: Siljansvägen 75 används av dem som bor på Siljansvägen 74, 75 och 77. Siljansvägen 78 används av dem som bor på Siljansvägen och

11 11 Årstavägen 121 används av dem som bor på Siljansvägen samt Årstavägen I varje tvättstuga finns en grovtvättmaskin som kan användas till mattvätt. Bastu Bastun finns på Siljansvägen 77, ingång från baksidan. Boende kan lösa bastunyckel på expeditionen mot en depositionsavgift om 300 kr. Den årliga bastuavgiften är 200 kr. Vissa tider är reserverade för alla herrar respektive damer i föreningen. Övriga tider kan den som önskar boka bastun. Hobbylokaler Våra hobbylokaler ligger på Siljansvägen Nyckel dit kan korttidslånas genom expeditionen. Siljansgården Siljansgården är en gemensam lokal där du kan ha möten, fester m m för upp till 35 personer. Den ligger på Siljansvägen 74 med ingång runt hörnet till höger. Lokalen bokas via föreningens webbplats och nyckel kvitteras ut på expeditionen till ett pris om 200 kr per dygn. Övernattningsmöjlighet finns genom en större bäddsoffa och sängar. Bytesrum Under året startade verksamheten i bytesrummet på Siljansvägen 72 där medlemmar kan lämna in användbara prylar och ta med sig saker som andra lämnat ifrån sig. Verksamheten drivs av en grupp eldsjälar inom föreningen. Öppettiderna annonseras i Siljansnytt och på webben. Insamling av matavfall Årsstämman 2013 beslutade att det tidigare försöket med insamling av matavfall skulle permanentas. Det finns tre kärl där vi kan lämna matavfall i bruna papperspåsar. Matavfallet tas om hand av Stockholms stad och blir till biogas och växtnäring. Grillar Det finns två utomhusgrillar med bord och sittplatser: en utanför Siljansgården vid Siljansvägen 74 och en intill lekplatsen vid Siljansvägen 79. Takterrasser Högst upp i varje höghus finns inglasade terrasser med fantastisk utsikt. De är delvis möblerade och kan bokas i almanacka på respektive takterrassdörr. Boende i höghusen kan mot en depositionsavgift om 300 kr kvittera ut nyckel till takterrassen. Övriga kan låna nyckel genom husombuden. Parkeringsplatser Vi har 4 platser att hyra ut. Avgiften är 500 kronor per plats och månad. Kön till parkeringsplatserna är för närvarande lång. Parkeringsförbudet på föreningens mark utanför markerade parkeringsplatser övervakas av Q-Park. Husombud Föreningen har ett antal husombud vars uppgift är att vara en kontaktlänk mellan de boende och styrelsen. Husombuden håller koll på vad som händer runt det/de hus som de ansvarar för och fungerar som arbetsledare på städdagarna. Husombuden och styrelsen ska träffas

12 12 regelbundet för att ha en öppen diskussion om boendemiljön. Tre husombudsmöten genomfördes under Städdagar Under året har vi genomfört två städdagar med god uppslutning. Under städdagarna har man möjlighet att slänga grovsopor i containrar. I samband med vårstädningen passade vi på att rensa ut cyklar och annat som ingen gjorde anspråk på från våra cykel- och barnvagnsrum. Fritidsverksamhet Pensionärsföreningen Brf Siljan har en pensionärsförening som fått kr i bidrag till verksamhet under året. I deras verksamhetsberättelse framgår att pensionärsföreningen arrangerat diverse träffar och aktiviteter, bland annat årsmöte med sång- och musikunderhållning, lunch för medlemmarna och teaterbesök. Traditionsenligt bjöd pensionärsföreningen också in alla i Brf Siljan på Lucia-kaffe. Trädgårdsgruppen En löst sammansatt grupp trädgårdsintresserade medlemmar har hjälpts åt med att rensa sly och ogräs och att plantera nya växter i våra rabatter. Brf Siljan har enbart stått för inköpskostnaderna. Siljansnytt Siljansnytt är föreningens informationsblad till alla medlemmar med upplysningar om vad som är på gång i föreningen och annan information som boende kan ha nytta av. Siljansnytt distribueras via webbplatsen, anslagstavlor och broschyrfack där alla kan ta ett exemplar. Oftast görs Siljansnytt någon vecka efter styrelsemöte. Under verksamhetsåret har det blivit 11 nummer. Webbplatsen Föreningens webbplats på fick en ny layout i början av året. Där finns ständigt uppdaterad information för medlemmar, mäklare och potentiella köpare av bostadsrätter. Nyhetsnotiserna på webben fungerar som ett komplement till Siljansnytt för att nå ut snabbt eller erbjuda kompletterande information. Under 2013 blev det 73 nyhetsnotiser. Det finns också ett diskussionsforum och möjlighet att annonsera för den som vill köpa, sälja och skänka bort sina begagnade saker.

13 Resultaträkning 13

14 14 Balansräkning

15 15

16 16 Kassaflödesanalys

17 17 Redovisningsprinciper m.m. [Klistras in senare.] Öviga bokslutskommentarer [Klistras in senare.]

18 18 Noter

19 19

20

21 21 Totala kostnader Fördelning driftkostnader

22

23 Nyckeltal Inledning och fakta 23

24 24 Nyckeltal Nyckeltalsöverblick

25 Nyckeltal Fastighetskostnader 25

26 26 Nyckeltal Finansiella

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman HSB Brf Siljan Årsredovisning 2012 Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Siljan i Stockholm får härmed avge årsredovisning för perioden

Läs mer

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra Årsredovisning 2013 HSB Brf Imatra Att bo i en bostadsrättsförening - Vad innebär det? I Brf Imatra bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsagviften

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3-8 Övrig information... 9 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11-12 Kassaflödesanalys... 13 Redovisnings- och

Läs mer

Kallelse till årsstämma:

Kallelse till årsstämma: Kallelse till årsstämma: HSB Bostadsrättsföreningen Luftskeppet i Stockholm 2013-05-08 18.30 Plats: Skarpnäckskyrkan på Skarpnäcks Allé 31 Välkommen att fika fr.o.m. 18.00 1 Dagordning för HSB Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg Årsredovisning 2011/2012 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg 1 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg Organisationsnummer: 757200-9285 avger härmed årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2010. Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Brf Svartvik 2010 Viktiga händelser Föreningen beslutar återigen om en

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014.

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. 1. Kallelse och dagordning. 2. Förvaltningsberättelse och årsredovisning.. 3. Valberedningens förslag. 4. Proposition och

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2011

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2011 HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2011 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm avger följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31

Läs mer

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer:

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer: ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning 2012 Årsredovisning Styrelsen för Brf Takten Org.nr: 769616-5716 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 org.nr: 769616-5716

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vanja i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR HSB BRF TAFFELBERGET NR 271 Organisationsnummer 716418-6921 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Läs mer