HSB Brf Siljan. Årsredovisning Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman"

Transkript

1 HSB Brf Siljan Årsredovisning 2012 Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman

2

3 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Siljan i Stockholm får härmed avge årsredovisning för perioden 1 januari 31 december Innehållsförteckning Kallelse till ordinarie föreningsstämma Förvaltningsberättelse... 6 Medlemmar... 6 Styrelse... 6 Firmatecknare... 6 Revisorer... 6 Sammanträden... 7 Valberedningen... 7 Ombud till distriktsstämma... 7 Förvaltning... 7 Resultat och ställning, fem års översikt... 7 Förslag till disposition... 8 Kommentarer till årets resultat... 8 Likviditet och lån... 8 Budget för Årsavgifter och hyror... 9 Anställda... 9 Försäkring... 9 Fastigheter och lokaler... 9 Underhållsplan... 9 Genomförda och planerade arbeten Ventilation Försök med insamling av matavfall Omvandling av lokaler till bostäder Systematiskt brandskyddsarbete Upphandling av fastighetsskötsel Installation av fiberknutpunkter Informationsbroschyr Garantibesiktning av fönster och åtgärder Läckage mellan varm- och kallvatten Lokaler och anläggningar för medlemmar Tvättstugor Bastu Hobbylokaler Siljansgården Grillar Takterrasser Parkeringsplatser Husombud Städdagar Fritidsverksamhet Webbplatsen Siljansnytt Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper m.m Öviga bokslutskommentarer

4 4 Noter Totala kostnader Revisionsberättelse Nyckeltal Inledning och fakta Nyckeltal Nyckeltalsöverblick Nyckeltal Fastighetskostnader Nyckeltal Finansiella Försöket med sortering av matavfall och förslag till beslut Styrelsens förslag till beslut angående kodlås Motioner och styrelsens svar på dessa Barnsäkerheten runt lekplatsen Motion nr Styrelsens yttrande Målerilokalen på Siljansvägen Motion nr Styrelsens yttrande Uppfarten och trappan till Årstavägen Motion nr Styrelsens yttrande Fel tid i tidur till tvättstugor Motion nr Styrelsens yttrande Belysning styrd av tidur i tvättstugor Motion nr Styrelsens yttrande Riktning på fläktarna i torkrummen Motion nr Styrelsens yttrande Tvättider på helger Motion nr Styrelsens yttrande Låsa portar dagtid Motion nr Styrelsens yttrande... 32

5 5 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 [Här klistrar vi in en kopia av kallelsen.]

6 6 Förvaltningsberättelse Föreningen bildades den 24 oktober 1946 och inregistrerades den 27 november Föreningen innehar tomträtterna till samt äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna Balungen 3, Rogsjön 2, Siljan 2 och Siljan 3. Föreningen har organisationsnummer Det finns 258 bostadsrätter varav samtliga är upplåtna som bostad. Den totala boytan är ca m 2. Medlemmar Förutom HSB Stockholm hade föreningen vid 2012 års slut 359 medlemmar. Totalt ägde 38 lägenhetsöverlåtelser rum under perioden, varav 35 köp, 1 arv och 1 gåva och 1 bodelning. Styrelse Föreningens styrelse har sedan den föregående ordinarie föreningsstämman haft följande sammansättning: Namn Befattning Mikael Norén Ordförande Erik Åman Sekreterare Annacarin Persson Ekonomiansvarig, vice ordförande Ronald Utterström Fastighets- och underhållsansvarig Lena Lindborg HSB Stockholms representant, t o m Jimmy Andersson HSB Stockholms representant, fr o m Patrik Nygård Suppleant, vice fastighets- och underhållsansvarig Anders Keife Suppleant, vice fastighets- och underhållsansvarig Lilian Strömberg Suppleant, vice sekreterare Gunnar Östlund Suppleant, studieorganisatör I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Erik Åman och Annacarin Persson samt de fyra suppleanterna Patrik Nygård, Anders Keife, Lilian Strömberg och Gunnar Östlund. Föredragande i styrelsen har under verksamhetsåret varit ordförande Mikael Norén. Styrelsen har haft ett arvode på kr (2,5 prisbasbeloppet kr) att dela på för året. Firmatecknare Föreningens firma har sedan föregående ordinarie föreningsstämma tecknats av Mikael Norén, Annacarin Persson, Ronald Utterström och Erik Åman. Revisorer Den föreningsvalda ordinarie revisorn Tony Walther avsade sig uppdraget 18 oktober 2012 på grund av flytt från föreningen. Hans uppgifter övertogs därmed av revisorssuppleanten Svante Sterner. Det av stämman beslutade arvodet för de båda revisorerna är kronor. Av HSB utsedd revisor har varit BoRevision AB.

7 7 Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 april En extra föreningsstämma angående omvandling av lokaler till bostadslägenheter samt ändrade insatser och andelstal hölls den 4 juli Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 12 protokollförda sammanträden, ett konstituerande möte, två heldagsmöten samt ett antal kortare arbetsmöten i olika frågor. Valberedningen Valberedningen har under året bestått av Anette Edman (sammankallande) och Pernilla Kronhamn. Förslag till förtroendeposter presenteras vid årsstämman. Kontakta gärna valberedningen när som helst under året angående förslag på nya kandidater till förtroendeposter. Valberedningen har haft ett arvode på kronor för året. Ombud till distriktsstämma Föreningens ombud till distriktsstämma för HSB Stockholms distrikt Söderort har varit Maria Lokh Blom, Mikael Norén, Annacarin Persson och Erik Åman. Förvaltning Den ekonomiska och administrativa förvaltningen har under året skötts av HSB Stockholm, till en kostnad av kr. Fastighetsskötseln hanterades av Energibevakning AB, kostnad kr exkl. löpande underhåll samt därutöver snörenhållning kr. Trappstädning och inre renhållning har skötts av Darmas Clean, till en sammanlagd kostnad av kr. Därtill kommer kostnader på kr för övriga serviceavtal. Till förtroendevalda (styrelse, valberedning och internrevisorer) för 2011/2012 har arvode utbetalats med kr. Resultat och ställning, fem års översikt tusentals kronor Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Fond för yttre underhåll

8 8 Förslag till disposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond för yttre underhåll Överföring till fond för yttre underhåll Balanserat resultat Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Kommentarer till årets resultat Intäkterna från årsavgifter (bostäder) ökade till följd av att föreningen fick 6 nya bostäder i samband med ombyggnaden av lokalerna på Ottsjövägen. Ombyggnaden har också medfört att intäkterna från årsavgifter (lokaler) har minskat. Kostnader för planerat underhåll uppgick till kr, och fördelas på kr för byte av ventilationsfläktar och kr för elarbeten. Ventilationsarbetet är inte slutfört utan landar även som planerade underhållskostnader för Räntekostnaderna minskade något till följd av lägre marknadsräntor och lägre skuld. Kostnaden för tomträttsavgälden ligger på kr. Det nuvarande tomträttsavtalet med Stockholms stad gäller till 2017 med oförändrad avgift. Fastighetsskatten och den kommunala fastighetsavgiften var i stort sett oförändrad jämfört med Driftskostnaderna ökade med cirka kr jämfört med En specificerad jämförelse mellan åren framgår av not 2. Årets resultat före avsättning till underhållsfond uppgick till kr. Föregående års resultat var ett underskott på kr. Likviditet och lån Föreningen hade god likviditet under året, vilket gjorde det möjligt för oss dels att byta våra ventilationsfläktar utan att ta lån och dels att göra en extra amortering på 2 miljoner kronor. Genom löpande amortering och årets extraamortering minskades skulderna till kreditinstitut med kr. För skuldsaldo och ränta per lån, se not 14.

9 Budget för 2013 I budgeten för 2013 har föreningen räknat med bibehållen avgiftsnivå. Det budgeterade resultatet för 2013 är ett underskott med kr efter finansiella poster och avsättning till fond för yttre underhåll. Styrelsen valde att budgetera med ett underskott eftersom det finns en stor balanserad vinst. Budgeten är gjord med antaganden om en högre kostnad för planerat underhåll samt en högre planerad avsättning till underhållsfonden, och med bibehållna eller marginellt ökade kostnader för övriga poster. Årsavgifter och hyror Avgifterna höjdes senast den 1 april 2011 (med 5 procent) och 2010 var ränteläget var mycket lågt, vilket minskade föreningens räntekostnader avsevärt och 2012 steg räntorna, men de ligger fortfarande på en låg nivå. Föreningens skuld uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till 68 miljoner kr och har därmed nu minskats till 2008 års nivå, med andra ord innan lånet på 8,5 miljoner kr togs för att finansiera fönsterbytet. Föreningens skuldsättning är emellertid hög och styrelsen kommer även fortsättningsvis att se över möjligheterna till extraamorteringar vid likviditetsöverskott. Föreningen har också behov av större underhållsåtgärder de närmaste åren. För att finansiera dessa behöver större avsättningar göras till underhållsfonden. Generella kostnadsökningar väntas också ske de närmaste åren på el, vatten och fjärrvärme. Styrelsens åsikt är att ändring av avgiften inte bör ske för ofta, utan att avgifterna bör vara stabila över flera år. Därför är prognosen att det inom de närmaste åren inte blir några ytterligare avgiftshöjningar, såvida inte kostnadsläget förändras radikalt. Anställda Föreningen har inte någon anställd. Försäkring Efter en upphandling i början av året bytte vi försäkringsbolag. Fastigheterna är numera fullvärdesförsäkrade i Nordeuropa Försäkring (före 1 mars 2012 i Trygg Hansa). Föreningen betalar kollektivt bostadsrättstillägg till hemförsäkringen för samtliga boende. Fastigheter och lokaler Föreningen har en underhållsplan och en årlig fastighetsbesiktning utförs av styrelsen. Årets besiktning ledde till ett antal åtgärder. Underhållsplan Föreningen har en 30-årig underhållsplan som beskriver planerat underhåll och reparationer. 9

10 10 Genomförda och planerade arbeten Ventilation Under året har vi arbetat med att förbättra ventilationen. De centrala fläktarna på taken till varje hus är utbytta mot nya som styrs av tryck och temperatur. Arbetet utfördes av AMA Ventilation. Kostnad för materiel och arbete under året var kr. Arbetet har lett till mer korrekt ventilation och vissa energibesparingar under vintern. Vi har även arbetat med att täta ventilationskanalerna och att rensa de kanaler som varit igentäppta. Arbetet är ännu inte helt slutfört, men vi har redan åstadkommit förbättrad komfort i många lägenheter. Försök med insamling av matavfall Efter beslut från föreningsstämman 2012 har vi under hösten bytt ut några sopkärl i de nya kärlskåpen mot kärl för matavfall förpackat i särskilda papperspåsar. Endast boende som anmält intresse har deltagit. Arbetet har skötts av en grupp engagerade medlemmar och rapporteras längre fram i årsmöteshandlingarna. Omvandling av lokaler till bostäder Vid en stämma 2011 godkändes planerna på att omvandla de gamla butikslokalerna utmed Ottsjövägen samt en mindre lokal på Årstavägen 127 till bostadslägenheter. I början av 2012 sålde HSB Stockholm bostadsrätterna till Liljestrand Fastigheter AB som därefter byggde om lokalerna till moderna bostäder och sålde dem vidare. Till hösten kunde vi välkomna nya medlemmar som flyttat in. Eftersom årsavgiften för bostäder är lägre än för lokaler, minskar föreningens intäkter något till följd av denna ändring. HSB Stockholm har betalat en engångskompensation på kr till föreningen. Vi hoppas också kompensera stora delar av inkomstbortfallet genom att hyra ut de lokaler som blivit över i främst källarvåningen på Ottsjövägen. Systematiskt brandskyddsarbete Nya dörrstängare har installerats. Upphandling av fastighetsskötsel Under hösten genomförde vi en upphandling av vår tekniska förvaltning (fastighetsskötsel). Resultatet blev att Energibevakning som sedan många år varit vår fastighetsskötare inte fick förnyat förtroende. Istället anlitar vi sedan den 1 januari 2013 HSB Stockholm. Installation av fiberknutpunkter Stockholms Stads IT-infrastrukturbolag Stokab har utan kostnad för föreningen låtit installera anslutningspunkter för optisk fiber till fyra platser i våra källare. Det ger oss framtida möjligheter till snabb bredbandsuppkoppling. För att använda fibernätet krävs dock att vi dessutom installerar ett fiberbaserat fastighetsnät, något som vi för närvarande inte har några planer på. Informationsbroschyr Styrelsen reviderade informationsbroschyren Bo i Brf Siljan och delade ut den till alla boende.

11 Garantibesiktning av fönster och åtgärder Under året genomfördes en enkät om vilka som fortfarande har problem med de fönster som installerades Detta ledde till åtgärder i några lägenheter under 2012 och arbetet har fortsatt under Läckage mellan varm- och kallvatten Under året uppmärksammade vi att det på några ställen finns problem med att kallvatten tränger in i varmvattnet. Det har åtgärdats i några fall. Styrelsen uppmanar alla boende att se till att alla vatteninstallationer utförs fackmässigt och att byta slitna blandare om de orsakar problem. Lokaler och anläggningar för medlemmar Tvättstugor Vi har 3 tvättstugor: Siljansvägen 75 används av dem som bor på Siljansvägen 74, 75 och 77. Siljansvägen 78 används av dem som bor på Siljansvägen och Årstavägen 121 används av dem som bor på Siljansvägen samt Årstavägen I varje tvättstuga finns en grovtvättmaskin som kan användas till mattvätt. Bastu Bastun finns på Siljansvägen 77, ingång från baksidan. Boende kan lösa bastunyckel på expeditionen mot en depositionsavgift om 300 kr. Den årliga bastuavgiften är 200 kr. Vissa tider är reserverade för alla herrar respektive damer i föreningen. Övriga tider kan den som önskar boka bastun. Hobbylokaler Våra hobbylokaler ligger på Siljansvägen Nyckel dit kan korttidslånas genom expeditionen. Siljansgården Siljansgården är en gemensam lokal där du kan ha möten, fester m m för upp till 35 personer. Den ligger på Siljansvägen 74 med ingång runt hörnet till höger. Man bokar via webbsidan eller på expeditionen under ordinarie expeditionstid. Nyckel kvitteras ut på expeditionen till ett pris om 200 kr per dygn. Övernattningsmöjlighet finns genom en större bäddsoffa och sängar. Grillar Det finns två utomhusgrillar med bord och sittplatser: en utanför Siljansgården vid Siljansvägen 74 och en intill lekplatsen vid Siljansvägen 79. Takterrasser Högst upp i varje höghus finns inglasade terrasser med fantastisk utsikt. De är delvis möblerade och kan bokas i almanacka på resp. takterrassdörr. Boende i höghusen kan mot en depositionsavgift om 300 kr kvittera ut nyckel till takterrassen. Övriga kan låna nyckel genom husombuden. 11

12 12 Parkeringsplatser Vi har 4 platser att hyra ut. Avgiften är 500 kronor per plats/månad. Kön till parkeringsplatserna är för närvarande lång. Parkeringsförbudet utanför parkeringsplatserna på föreningens mark övervakas av Q-Park. Husombud Föreningen har ett antal husombud vars uppgift är att vara en kontaktlänk mellan de boende och styrelsen. Husombuden håller koll på vad som händer runt det/de hus som de ansvarar för och fungerar som arbetsledare på städdagarna. Husombuden och styrelsen ska träffas regelbundet för att ha en öppen diskussion om boendemiljön. Inga sådana möten hölls under 2012, men de har kommit igång under Städdagar Under året har vi genomfört två städdagar med god uppslutning. Under städdagarna har man möjlighet att slänga grovsopor i containrar. Fritidsverksamhet Pensionärsföreningen har anordnat träffar och aktiviteter under året. Webbplatsen Föreningens webbplats på innehåller uppdaterad information för medlemmar, mäklare och potentiella köpare av bostadsrätter i föreningen. Som exempel kan nämnas att under 2012 publicerades 62 nyhetsnotiser och det gjordes 48 inlägg i diskussionsforumet. Det finns även ett pryltorg där medlemmar kan köpa, sälja och skänka bort sina begagnade saker. Siljansnytt Siljansnytt är föreningens informationsblad till alla medlemmar med information om pågående verksamhet, arrangemang, städdagar, expeditionstider och annat som boende i föreningen har intresse av. Under verksamhetsåret har det utkommit med 10 ordinarie nummer och 1 extranummer med brådskande information. Siljansnytt distribueras via webbplatsen, anslagstavlor och broschyrfack där alla kan ta ett exemplar.

13 13 Resultaträkning [Klistras in senare.]

14 14 Balansräkning [Klistras in senare.]

15 [Ännu en sida klistras in senare.] 15

16 16 Kassaflödesanalys [Klistras in senare.]

17 17 Redovisningsprinciper m.m. [Klistras in senare.] Öviga bokslutskommentarer [Klistras in senare.]

18 18 Noter [Klistras in senare.]

19 [Ännu en sida klistras in senare.] 19

20

21 21 Totala kostnader [Klistras in senare.]

22

23 23 Nyckeltal Inledning och fakta [Klistras in senare.]

24 24 Nyckeltal Nyckeltalsöverblick [Klistras in senare.]

25 25 Nyckeltal Fastighetskostnader [Klistras in senare.]

26 26 Nyckeltal Finansiella [Klistras in senare.]

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Å R S R E D O V I S N I N G. HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm 1 Å R S R E D O V I S N I N G HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhetsår 2008-01-01

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg Årsredovisning 2011/2012 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg 1 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg Organisationsnummer: 757200-9285 avger härmed årsredovisning för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

)%&$$* $&$ + $", " " &" & (- ( (! /""%1 &2&

)%&$$* $&$ + $,   & & (- ( (! /%1 &2& ! "#$" %&"#$" ''&$ ( )%&$$* $&$ + $", " (- ( " &" &,.$/'$"0.'&$$" (! /""%1 &2& ! " # $ % & #' ( ) * +!, $ $- $$!,.* ' / ! " #$ %&' $#$ ( % ) % $)*+, (& -./$01 +02 2 2 2 2 3 $4222223 22222122222122222222

Läs mer

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bågen lämnar härmed följande redovisning över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg HSB Brf Bagaregården är en medelstor bostadsrättsförening belägen längst öster ut i stadsdelen Bagaregården, Göteborg. Föreningen som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer