Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10"

Transkript

1 1(19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS Den 10 oktober 2005 kl Plats Centrumbyggnaden, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, (s) ordförande Paul Johansson (c), förste vice ordf Suzanne Frank (m), andre vice ordf Anna Fransson (s) Annelill Davidsson (c) Berth Karlén (kd) Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Mayken Nilsson (s) Patric Svensson (fp) Roland Johansson (s), inte närvarande Yngve Filipsson (fp) Rolf Sällryd (kd), inte närvarande RosMarie Jönsson Neckö (s) Sven Eriksson (v) Kajsa Wejryd (s) tj ers för R Johansson Eva Löfquist (s) tj ers för Mayken Nilsson Kjell Jormfeldt (mp) tj ers för Rolf Sällryd Ragnar Lindberg (s) femte ers för majoriteten Gerd Lansler (kd) tredje ers för minoriteten Karin Sjöblom (fp) fjärde ers minoriteten Ingemar Swalander (m) femte ers minoriteten Agneta Eriksson (v) sjunde ers minoriteten Sture Andersson, Kristina Brundin, Margareta Hellblom Larsson, Gunilla Johansson, Ove Löfqvist, Ingrid Persson, Gösta Sandgren 167 Lena Lernå, Gunilla Claesson, Erica Månsson 155 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Suzanne Frank. Justering av protokollet beslutades ske den 12 oktober 2005.

2 2(19) 156 Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes med tillägg av ärende nr 23 Omprioritering av fastighetsinvesteringar och information om utländska läkares arbetstillstånd under punkt Landstingsdirektörens rapport Landstingsdirektör Sture Andersson rapporterade om följande: o Centraloperationsavdelningen vid centrallasarettet måste byggas om. Nästa år och under 2007 då lasarettet i Ljungby byggs om kommer därför operationer att varvas mellan operationsavdelningarna i Ljungby och Växjö under ombyggnadstiderna. Se vidare 179. o Ny vårdbyggnad, K 4, för särskilt vårdkrävande kvinnor är under uppbyggnad. o Friskvård Träning under arbetstid försvinner. Via föreningarna Puls och Piggelin erbjuds istället rabatterade fritisdsaktiviteter utanför arbetstid. har behandlats i Centrala skyddskommittén. o Tandvård Dalbodelen redovisas vid nästa landstingsstyrelse. o Inom folktandvården startar från den 1 mars 2006 Frisktandvård. Personer mellan 20 och 39 år erbjuds ett fast pris vid fortsatt tandvård under de två kommande åren. o Landstingsservice har ett antal projekt på gång för att effektivisera energikostnaderna i landstinget. o Landstingsservice nya tjänst FM Facility Management har startat. Beställningar kan göras via webben. o Landstingsservice har också förvarnat om minskade externa intäkter exempelvis håller Dos-aptoket på att upphandla städtjänster. o Vissa cancersjukdomar kan behandlas med protonterapi. Diskussioner pågår på landstingsdirektörsnivå om var någonstans ett s.k. Protonterapicentrum ska ligga. Frågan kommer upp på nästa landstingsdirektörsmöte. o Dagmar -ersättningen upphör för kvalitetsregister. Landstinget har ett 15-tal register som vi nu måste finansiera själva. Landstingsstyrelsen godkände landstingsdirektörens rapport.

3 3(19) 158 Delårsrapport augusti 2005 Landstingsstyrelsen beslöt Att godkänna Delårsrapport augusti 2005 och överlämna densamma till revisorerna och till landstingsfullmäktige samt Att det sedan tidigare beslutade åtgärdsprogrammet fullföljs och bevakas även om resultatet indikerar ett överskott för innevarande år. Ledningsenheten har tagit fram delårsrapport efter augusti månad 2005 med en prognos för det ekonomiska resultatet till årets slut. Sture Andersson föredrog ärendet. Arbetsutskottets hade förslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna delårsrapporten och överlämna den till revisorerna och till fullmäktige. Ledamöternas förslag Paul Johansson föreslog ett tillägg att det sedan tidigare beslutade åtgärdsprogrammet fullföljs och bevakas även om resultatet indikerar ett överskott för innevarande år. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Paul Johanssons tilläggsförslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Paul Johanssons tilläggsförslag beviljade 159 Rapport om Åtagandeprocessen Planeringsdirektör Ove Löfqvist informerade om ett rimligt åtagande som nu genomförs för första gången. Åtagandet, dvs. produktionsbudgeten för 2006, kommer att behandlas på landstingsstyrelsens nästa sammanträde i november. Ove Löfqvist fortsatte sin redovisning

4 4(19) genom att gå igenom de 10 punkterna som driftenheterna för närvarande arbetar med och besvarar. I februari 2006 återkommer Ove Löfqvist med en större redovisning av Åtagandet. 160 Svar på motion om att kräva alkolås Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att införa krav på alkolås vid köp och leasing av fordon från nästa upphandling av tjänstebilar i landstinget men vid köp av externa transporter och trafiktjänster avvakta EU:s och regeringens beslut i frågan om försöksland. Att första delen av motionärens förslag således beviljas och att andra delen i förslaget anses besvarad. Yngve Filipsson (fp) har i en motion föreslagit att alkolås ska krävas vid inköp och leasing av fordon samt vid upphandling av olika transport och trafiktjänster. Motionen behandlades vid fullmäktige i september 2004, 88. Fullmäktige beslutade om återremiss. Yttrande Yngve Filipsson yttrade sig. 161 Svar på motion om Vård av misshandlade kvinnor och barn Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta Att motionen anses besvarad. Bruno Edgarsson (c) har i en motion föreslagit att en gemensam rutin i landstinget för omhändertagande av kvinnor och barn vid upptäckt av misshandel samt hur information till sociala myndigheter och eventuell polisanmälan ska hanteras.

5 5(19) Arbetsutskottet hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige att besluta att motionen anses besvarad. 162 Svar på motionen Tänderna tillhör kroppen LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta Att motionen avslås. Rolf Sällryd (kd) har i en motion föreslagit att i en skrivelse till regeringen begära att förutsättningarna för att inkludera tandvården i högkostnadsskyddet utreds. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad. Ledamöternas förslag Berth Karlén föreslog att motionen beviljas. Anna Fransson föreslog att motionen avslås. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Berth Karléns förslag. 3. Anna Fransson föreslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag avslog Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Berth Karléns förslag avslog Förslag 3 Efter framförd röstning beträffande Anna Franssons förslag beviljade Reservation Berth Karlén reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

6 6(19) 163 Svar på motion om Svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt Att efter upphandlingsutredningens förslag presenterats får landstingsdirektören uppdraget att återkomma till landstingsstyrelsen under senvåren 2006 med förslag till hur regler ska utformas enligt eventuellt krav på att svenskt kollektivavtal skall gälla. Att motionen härmed anses besvarad. I en motion har Tryggve Svensson (v) begärt att Landstinget i Kronobergs län skriver in i inköps- och upphandlingsregler ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall gälla. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att rekommendera fullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Ledamöternas förslag Suzanne Frank föreslog med instämmande av Patric Svensson och Göran Giselsson att motionen avslås. Sven Eriksson föreslog att motionen beviljas. Kjell Jormfeldt föreslog med instämmande av Paul Johansson att arbetsutskottets förslag beviljas. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Kjell Jormfeldt och Paul Johanssons förslag, dvs. att arbetsutskottets förslag beviljas. 2. Suzanne Frank med fleras förslag att motionen avslås. 3. Sven Erikssons förslag att motionen beviljas. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Suzanne Frank med fleras förslag avslog

7 7(19) Förslag 3 Efter framförd röstning beträffande Sven Erikssons förslag avslog Reservation Suzanne Frank, Yngve Filipsson, Patric Svensson och Göran Giselsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 164 Svar på motion om samarbetet mellan landstinget och Försäkringskassan Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att motionen härmed anses besvarad. I en motion har Ingemar Swalander (m) föreslagit att fullmäktige beslutar att landstingsdirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att starta ett projekt i likhet med det pilotprojekt Ont i höften projektet som bedrivs i samverkan mellan Jämtlands läns landsting och Försäkringskassan. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad. Yttrande Ingemar Swalander och Anna Fransson yttrade sig. Ledamöternas förslag Göran Giselsson föreslog med instämmande av Yngve Filipsson och Berth Karlén att motionen beviljas. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Göran Giselsson med fleras förslag om att motionen beviljas. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade

8 8(19) Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Göran Giselsson med fleras förslag avslog 165 Svar på motion Drogtester i Landstinget Kronoberg Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att motionen härmed anses besvarad. Suzanne Frank (m) har i en motion föreslagit, att regler för drogtester införs för anställda i landstinget och att dessa tester skulle kunna utföras vid nyanställning, vid tillbud och misstanke om missbruk. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad. Ledamöternas förslag Suzanne Frank föreslog att motionen beviljas. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Suzanne Franks förslag om att motionen beviljas. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Suzanne Franks förslag avslog 166 Revidering av nuvarande arvodesreglemente för förtroendevalda Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att godkänna revidering av nuvarande arvodesreglemente.

9 9(19) Nuvarande arvodesreglemente för förtroendevalda har efter diskussioner i organisationsutskottet reviderats. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att godkänna revidering av nuvarande arvodesreglemente. Ledamöternas förslag Annelill Davidsson föreslog följande ändringsförslag att på sidan 4 ska 4:e stycket ändras till Ersättning betalas från den tidpunkt den förtroendevalde lämnar bostaden/arbetet och till dess hon/han återkommer till bostaden/arbetet, inklusive sammanträdestiden men exklusive lunchtid. beviljas. Yngve Filipsson föreslog att på sidan 6 ska 6:e styckets sista mening ändras till Övriga partipolitiska sekreterare/förtroendevalda kan efter särskild prövning i landstingsstyrelsens arbetsutskott få ersättning. Yttranden I övrig yttrade sig Göran Giselsson, Erling Persson, Sven-Åke Gustavsson, Kjell Jormfeldt och Kristina Brundin. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Annelill Davidssons tilläggsförslag. 3. Yngve Filipssons ändringsförslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Annelill Davidssons tilläggsförslag beviljade Förslag 3 Efter framförd röstning beträffande Yngve Filipssons ändringsförslag beviljade

10 10(19) 167 Information och diskussion om KRUS (Kronobergs utvecklingsstrategi) Landstinget, kommunerna i länet och Länsstyrelsen har kommit överens om att ta fram en strategi för länets utveckling. Som ett första steg i arbetet har Länsstyrelsen tagit fram ett material som belyser situationen idag på många olika områden och utvecklingen fram till Materialet har tagits fram av Länsstyrelsen och kallas Det goda livet i Kronoberg diskussionsunderlag Som ett ytterligare steg i att ta fram en strategi besöker Lena Lernå Södra Smålands kommuner och landsting, Gunilla Claesson - Länsstyrelsen och Erica Månsson länsutvecklingsavdelningen, ovanstående intressenter för att höra vad respektive myndighet har för synpunkter. Lena Lernå, Gunilla Claesson och Erica Månsson var därför inbjudna till dagens sammanträde. De ställde en fråga till ledamöterna: - Vad behövs i region Kronoberg för att det ska bli en bra region i framtiden. Diskussion skulle utgå från begreppet hälsa. Efter en stunds diskussion gavs ett antal synpunkter från ledamöterna som de inbjudna kunde ta med sig tillbaka i arbetet med att ta fram en gemensam utvecklingsstrategi. 168 Förslag till Tobakspolicy för Landstinget Kronoberg Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att anta Tobakspolicy för landstinget från och med som därmed blir ett tobaksfritt landsting Att folkhälsoenheten får i uppdrag att ansvara för implementeringen tillsammans med verksamheterna samt ansvara för uppföljningen av genomförandet. På fullmäktige i november 2002 beslutades att folkhälsoutskottet skulle få i uppdrag att föreslå en policy för tobaksfrågor. Landstingsfullmäktige behandlade policyn i april 2005 och beslöt att återremittera ärendet. Motiveringen till återremiss var att målet med en tobakspolicy bör vara att visa omtanke om länsinvånarna/patienterna och ha tilltro till deras inneboende resurser i stället för att utgå från förbudsmentalitet.

11 11(19) Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att anta Tobakspolicyn för landstinget från och med som därmed blir ett tobaksfritt landsting samt att folkhälsoenheten får i uppdrag att ansvara för implementeringen tillsammans med verksamheterna samt ansvara för uppföljningen av genomförandet. Ledamöternas förslag Suzanne Frank föreslog med instämmande av Patric Svensson att under avsnitt övrigt ska första stycket utgå. Kjell Jormfeldt föreslog att eget framtaget förslag till tobakspolicy beviljas. Se bilaga. Sven Eriksson instämde i Kjell Jormfeldts förslag. Yttranden I övrig yttrade sig Paul Johansson och Ingemar Swalander. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Suzanne Franks och Patric Svenssons ändringsförslag. 3. Kjell Jormfeldt och Sven Erikssons motförslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Suzanne Franks och Patric Svenssons ändringsförslag avslog Förslag 3 Efter framförd röstning beträffande Kjell Jormfeldt och Sven Erikssons motförslag avslog 169 Förslag till Handlingsprogram för tobaksfrågor i Kronobergs län Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt Att anta Utan tobak Handlingsprogram för tobaksfrågor i Kronobergs län att gälla från och med 1 januari 2006

12 12(19) Att landstingets åtgärder ska tas upp i samband med budgetarbetet Landstingsfullmäktige beslöt i november 2002 att folkhälsoutskottet skulle få i uppdrag att utvärdera och uppdatera handlingsprogram för tobaksfrågor Tobaksrådet, som består av representanter från landstinget och kommunerna har gemensamt omarbetat handlingsprogrammet. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen anta Utan tobak Handlingsprogram för tobaksfrågor i Kronobergs län att gälla från och med januari 2006 och att landstingets åtgärder ska tas upp i samband med budgetarbetet. Yttrande RosMarie Jönsson Neckö yttrade sig. 170 Landstinget Kronobergs omvärldspolicy Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta Att anta Landstinget Kronobergs omvärldspolicy. I en motion har Rolf Sällryd (kd) föreslagit att landstinget tar fram en internationell policy. Fullmäktige har bifallit motionen och länsutvecklingen fick uppdraget att ta fram policyn. Den framtagna policyn rör politisk omvärldsbevakning och tanken är att landstinget ska medverka till en positiv utveckling genom möten med människor i omvärlden. Policyn avgränsar omvärlden till fyra geografiska områden kallade Sverige, Stockholm, södra Östersjön och Bryssel. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att anta landstingets omvärldspolicy. 171 Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar under 2006 Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta Att landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2006 är:

13 13(19) 6 mars, 2 maj, 19 juni, 23 oktober, november samt 3 seminariedagar 3 april, 28 augusti och 6 november. Enligt fullmäktiges arbetsordning, 7, ska fullmäktige varje år bestämma datum och tid för sina sammanträden. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2006 är: 2 maj, 19 juni, 23 oktober, november samt 4 seminariedagar 6 februari, 3 april, 28 augusti och 6 november. Ledamöternas förslag Eva Löfquist föreslog med instämmande av Yngve Filipsson och Göran Giselsson att stryka seminariedagen den 6 februari och ersätta den med en fullmäktigedag den 6 mars. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Eva Löfquist med fleras ändringsförslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag avslog Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Eva Löfquist med fleras ändringsförslag beviljade 172 Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar under 2006 Landstingsstyrelsen beslöt Att behandla ärendet vid nästa sammanträde. Varje år ska landstingsstyrelsens bestämma datum och tid för sina sammanträden.

14 14(19) 173 Konstnärlig miljögestaltning vid större byggnationer Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt Att medel till konstnärlig utsmyckning tas upp som del av investeringskalkylen vid nybyggnation samt vid större om- och tillbyggnader Att uppdra till landstingsdirektören att fatta beslut om medel för konstnärlig utsmyckning av fastigheten K4, ny vårdbyggnad för särskilt vårdkrävande kvinnor. Länsutvecklingsstyrelsen har begärt att landstingsstyrelsen dels beslutar om en princip för hur mycket pengar som ska avsättas till konstnärlig miljösatsning vid om- och nybyggnationer dels begäran om medel för konstnärlig utsmyckning av fastighet K 4. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att medel till konstnärlig utsmyckning tas upp som del av investeringskalkylen vid nybyggnation samt vid större om- och tillbyggnader och att uppdra till landstingsdirektören att fatta beslut om medel för konstnärlig utsmyckning av fastigheten K4, ny vårdbyggnad för särskilt vårdkrävande kvinnor. 174 Bildande av och engagemang i Markaryds samordningsförbund Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att Landstinget Kronoberg ska ingå som medlem i samordningsförbundet enligt förutsättningar i förbundsstadgarna (bilaga1) Att valberedningen anmodas att presentera förslag till styrelseledamot och ersättare Att kostnaden för 2006, som utgör kronor, tillåts belasta landstingstingsstyrelsens anslag för oförutsett. Vid ett möte där förutom landstinget även representanter för Markaryds kommun, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan

15 15(19) deltog fick en tjänstemannagrupp uppdraget att arbeta fram ett förslag till hur ett så kallat "Finsam"-projekt med de uppräknade intressenternas som deltagare skulle utformas. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att Landstinget Kronoberg ska ingå som medlem i samordningsförbundet enligt förutsättningar i förbundsstadgarna (bilaga1), att valberedningen anmodas att presentera förslag till styrelseledamot och ersättare och att kostnaden för 2006, som utgör kronor, tillåts belasta landstingstingsstyrelsens anslag för oförutsett. 175 Omhändertagande av journalarkiv från doktor Predrag Dimitrijevic s privatklinik i Växjö Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt Att omhänderta patientjournalarkivet från doktor Predrag Dimitrijevi s privatklinik i Växjö. Socialstyrelsen har i skrivelse, daterad , begärt yttrande över omhändertagande av journalarkiv från Predrag Dimitrijevic s privatklinik. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att omhänderta patientjournalarkivet från doktor Predrag Dimitrijevi s privatklinik i Växjö. 176 Svar på medborgarförslag: Ta bort sjukvårdsrådgivningen och placera sjuksköterskorna på vårdcentralerna Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad landstinget tidigare beslutat om sjukvårdsrådgivningen.

16 16(19) I ett medborgarförslag har föreslagits att landstinget ska ta bort sjukvårdsrådgivningen och låta sjuksköterskorna placeras ut på varje distriktsläkarstation för att ta emot samtal från patienterna. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad landstinget tidigare beslutat om sjukvårdsrådgivningen. 177 Svar på medborgarförslaget att massage- och naprapatbehandling ska ingå i högkostnadsskyddet Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att förändringar av högkostnadsskyddet, till förmån för massage- och naprapatbehandlingar utanför den offentligt finansierade vården, är något som landstinget inte kan medverka till, då det skulle strida mot gällande lag Att medborgarförslaget med hänsyn till ovanstående avslås. Självhjälpsgruppen för människor med långvarig smärta från Ljungby har i ett medborgarförslag till landstinget föreslagit att massage- och naprapatbehandling ska ingå i högkostnadsskyddet. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att förändringar av högkostnadsskyddet, till förmån för massage- och naprapatbehandlingar utanför den offentligt finansierade vården, är något som landstinget inte kan medverka till, då det skulle strida mot gällande lag och att avslå medborgarförslaget med hänsyn till ovanstående avslås. 178 Svar på medborgarförslaget att patienttelefoner ändras till hotell -metoden med direktnummer vid varje telefonjack Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att medborgarförslaget anses besvarat.

17 17(19) Karl-Otto Åström från Ljungby har i ett medborgarförslag till landstinget föreslagit att landstinget prövar hotell -metoden, dvs. ett telefonjack med direktnummer till varje vårdplats. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. 179 Omprioritering av fastighetsinvesteringar Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att godkänna de av landstingsdirektören gjorda omprioriteringarna. Landstingsdirektören har i skrivelse till styrelsen informerat om omprioritering av fastighetsinvesteringar i samband med bland annat ombyggnation av centraloperation vid lasarettet i Växjö. 180 Information - Besked om resultatet av inspektion Dnr LE/ Arbetsmiljöverket har inspekterat kirurgkliniken i Ljungby. De har gjort noteringar vid besöket samt beskrivit vilka åtgärder som ska vidtas. Svaret ska vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast den 1 december Information om utländska läkares arbetstillstånd Yngve Filipsson undrade hur det går med arbetstillstånd för de utländska läkarnas i Kronobergs län. Sture Andersson svarade genom att meddela att en ny bestämmelse träder i kraft från den 1 november. Läkarna får lov att auskultera så länge. Enligt Yngve Filipsson har Gunnar Nordmark (fp) ställt en interpellation till riksdagen i frågan. 182 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslut i ärende LE/ anmäldes och lades till handlingarna.

18 18(19) 183 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslut i ärende LE/ anmäldes och lades till handlingarna. 184 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslut i ärende LE/ anmäldes och lades till handlingarna. 185 Anmälningsärende Valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige Dnr LE/ Länsstyrelsen har i skrivelse, daterad , meddelat sitt beslut att Länsstyrelsen avslår ansökan om att få en valkrets för länet från Länsstyrelsen medger att Landstinget Kronoberg bibehåller de nuvarande fyra valkretsarna trots att en av valkretsarna inte kan beräknas få minst åtta fasta mandat. Skrivelsen anmäldes och lades till handlingarna. 186 Anmälningsärende Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB den 11 maj 2005 Dnr LE/ Ovanstående protokoll, daterat , anmäldes i styrelsen och överlämnas till fullmäktige. 187 Anmälningsärende Föredragningslista till SSKL:s styrelsesammanträde Föredragningslistan till SSKL:s styrelsesammanträde den 3 oktober 2005 anmäldes och lades till handlingarna. 188 Landstingsdirektörens delegationsärenden Inköp av möbler till gemensam administration. 39. Anskaffning av defibrillator till psykiatrin. 40. Anskaffning av servrar. 41. Teckning av konto i Föreningssparbanken, SE-banken, Nordea Bank AB samt plusgiro och bankgiro. Ovanstående delegationsärenden anmäldes och lades till handlingarna.

19 19(19) Kristina Brundin Justerat Sven-Åke Gustavsson Ordf Suzanne Frank 2:e vice ordf Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Kristina Brundin

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2005

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2005 1 (40) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2005 Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 09.00 12.30, 13.30 18.30. Plats: Tingsryds

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-10-11

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-10-11 Justering 2004-10-22 1(17) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 6/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.15

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-08-30

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-08-30 Justering 2004-09-03 1(15) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 6/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 12.45

Läs mer

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Protokoll Justerat 2007-10-10 1(18) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2006-10-04 1 (5) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-09-20 VU 3/06 Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet Tid Onsdagen den 20 september kl. 9.00

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-11-10 1(23) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 PROTOKOLL LS 2009-12-07 1(14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-02-24 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED06-123 27 Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Under rubriken Val av boende vid resa i tjänsten framfördes följande yrkanden: - Staffan Folke (v) yrkade att orden där så är möjligt ska strykas.

Under rubriken Val av boende vid resa i tjänsten framfördes följande yrkanden: - Staffan Folke (v) yrkade att orden där så är möjligt ska strykas. PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2007-11-29 07 111 44 Resepolicy för Regionförbundet Sörmland Styrelsen för Regionförbundet Sörmland behandlade enligt 39/2007 förslag till Resepolicy för Regionförbundet

Läs mer

Folkhälsoutskottet. Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoutskottet. Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-21 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Halmstadsnämnden 69 76

Halmstadsnämnden 69 76 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Halmstadsnämnden 69 76 Tid: Onsdag 28 september 2011, kl. 13:00 17:15 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter: Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer