Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10"

Transkript

1 1(19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS Den 10 oktober 2005 kl Plats Centrumbyggnaden, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, (s) ordförande Paul Johansson (c), förste vice ordf Suzanne Frank (m), andre vice ordf Anna Fransson (s) Annelill Davidsson (c) Berth Karlén (kd) Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Mayken Nilsson (s) Patric Svensson (fp) Roland Johansson (s), inte närvarande Yngve Filipsson (fp) Rolf Sällryd (kd), inte närvarande RosMarie Jönsson Neckö (s) Sven Eriksson (v) Kajsa Wejryd (s) tj ers för R Johansson Eva Löfquist (s) tj ers för Mayken Nilsson Kjell Jormfeldt (mp) tj ers för Rolf Sällryd Ragnar Lindberg (s) femte ers för majoriteten Gerd Lansler (kd) tredje ers för minoriteten Karin Sjöblom (fp) fjärde ers minoriteten Ingemar Swalander (m) femte ers minoriteten Agneta Eriksson (v) sjunde ers minoriteten Sture Andersson, Kristina Brundin, Margareta Hellblom Larsson, Gunilla Johansson, Ove Löfqvist, Ingrid Persson, Gösta Sandgren 167 Lena Lernå, Gunilla Claesson, Erica Månsson 155 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Suzanne Frank. Justering av protokollet beslutades ske den 12 oktober 2005.

2 2(19) 156 Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes med tillägg av ärende nr 23 Omprioritering av fastighetsinvesteringar och information om utländska läkares arbetstillstånd under punkt Landstingsdirektörens rapport Landstingsdirektör Sture Andersson rapporterade om följande: o Centraloperationsavdelningen vid centrallasarettet måste byggas om. Nästa år och under 2007 då lasarettet i Ljungby byggs om kommer därför operationer att varvas mellan operationsavdelningarna i Ljungby och Växjö under ombyggnadstiderna. Se vidare 179. o Ny vårdbyggnad, K 4, för särskilt vårdkrävande kvinnor är under uppbyggnad. o Friskvård Träning under arbetstid försvinner. Via föreningarna Puls och Piggelin erbjuds istället rabatterade fritisdsaktiviteter utanför arbetstid. har behandlats i Centrala skyddskommittén. o Tandvård Dalbodelen redovisas vid nästa landstingsstyrelse. o Inom folktandvården startar från den 1 mars 2006 Frisktandvård. Personer mellan 20 och 39 år erbjuds ett fast pris vid fortsatt tandvård under de två kommande åren. o Landstingsservice har ett antal projekt på gång för att effektivisera energikostnaderna i landstinget. o Landstingsservice nya tjänst FM Facility Management har startat. Beställningar kan göras via webben. o Landstingsservice har också förvarnat om minskade externa intäkter exempelvis håller Dos-aptoket på att upphandla städtjänster. o Vissa cancersjukdomar kan behandlas med protonterapi. Diskussioner pågår på landstingsdirektörsnivå om var någonstans ett s.k. Protonterapicentrum ska ligga. Frågan kommer upp på nästa landstingsdirektörsmöte. o Dagmar -ersättningen upphör för kvalitetsregister. Landstinget har ett 15-tal register som vi nu måste finansiera själva. Landstingsstyrelsen godkände landstingsdirektörens rapport.

3 3(19) 158 Delårsrapport augusti 2005 Landstingsstyrelsen beslöt Att godkänna Delårsrapport augusti 2005 och överlämna densamma till revisorerna och till landstingsfullmäktige samt Att det sedan tidigare beslutade åtgärdsprogrammet fullföljs och bevakas även om resultatet indikerar ett överskott för innevarande år. Ledningsenheten har tagit fram delårsrapport efter augusti månad 2005 med en prognos för det ekonomiska resultatet till årets slut. Sture Andersson föredrog ärendet. Arbetsutskottets hade förslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna delårsrapporten och överlämna den till revisorerna och till fullmäktige. Ledamöternas förslag Paul Johansson föreslog ett tillägg att det sedan tidigare beslutade åtgärdsprogrammet fullföljs och bevakas även om resultatet indikerar ett överskott för innevarande år. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Paul Johanssons tilläggsförslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Paul Johanssons tilläggsförslag beviljade 159 Rapport om Åtagandeprocessen Planeringsdirektör Ove Löfqvist informerade om ett rimligt åtagande som nu genomförs för första gången. Åtagandet, dvs. produktionsbudgeten för 2006, kommer att behandlas på landstingsstyrelsens nästa sammanträde i november. Ove Löfqvist fortsatte sin redovisning

4 4(19) genom att gå igenom de 10 punkterna som driftenheterna för närvarande arbetar med och besvarar. I februari 2006 återkommer Ove Löfqvist med en större redovisning av Åtagandet. 160 Svar på motion om att kräva alkolås Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att införa krav på alkolås vid köp och leasing av fordon från nästa upphandling av tjänstebilar i landstinget men vid köp av externa transporter och trafiktjänster avvakta EU:s och regeringens beslut i frågan om försöksland. Att första delen av motionärens förslag således beviljas och att andra delen i förslaget anses besvarad. Yngve Filipsson (fp) har i en motion föreslagit att alkolås ska krävas vid inköp och leasing av fordon samt vid upphandling av olika transport och trafiktjänster. Motionen behandlades vid fullmäktige i september 2004, 88. Fullmäktige beslutade om återremiss. Yttrande Yngve Filipsson yttrade sig. 161 Svar på motion om Vård av misshandlade kvinnor och barn Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta Att motionen anses besvarad. Bruno Edgarsson (c) har i en motion föreslagit att en gemensam rutin i landstinget för omhändertagande av kvinnor och barn vid upptäckt av misshandel samt hur information till sociala myndigheter och eventuell polisanmälan ska hanteras.

5 5(19) Arbetsutskottet hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige att besluta att motionen anses besvarad. 162 Svar på motionen Tänderna tillhör kroppen LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta Att motionen avslås. Rolf Sällryd (kd) har i en motion föreslagit att i en skrivelse till regeringen begära att förutsättningarna för att inkludera tandvården i högkostnadsskyddet utreds. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad. Ledamöternas förslag Berth Karlén föreslog att motionen beviljas. Anna Fransson föreslog att motionen avslås. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Berth Karléns förslag. 3. Anna Fransson föreslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag avslog Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Berth Karléns förslag avslog Förslag 3 Efter framförd röstning beträffande Anna Franssons förslag beviljade Reservation Berth Karlén reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

6 6(19) 163 Svar på motion om Svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt Att efter upphandlingsutredningens förslag presenterats får landstingsdirektören uppdraget att återkomma till landstingsstyrelsen under senvåren 2006 med förslag till hur regler ska utformas enligt eventuellt krav på att svenskt kollektivavtal skall gälla. Att motionen härmed anses besvarad. I en motion har Tryggve Svensson (v) begärt att Landstinget i Kronobergs län skriver in i inköps- och upphandlingsregler ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall gälla. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att rekommendera fullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Ledamöternas förslag Suzanne Frank föreslog med instämmande av Patric Svensson och Göran Giselsson att motionen avslås. Sven Eriksson föreslog att motionen beviljas. Kjell Jormfeldt föreslog med instämmande av Paul Johansson att arbetsutskottets förslag beviljas. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Kjell Jormfeldt och Paul Johanssons förslag, dvs. att arbetsutskottets förslag beviljas. 2. Suzanne Frank med fleras förslag att motionen avslås. 3. Sven Erikssons förslag att motionen beviljas. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Suzanne Frank med fleras förslag avslog

7 7(19) Förslag 3 Efter framförd röstning beträffande Sven Erikssons förslag avslog Reservation Suzanne Frank, Yngve Filipsson, Patric Svensson och Göran Giselsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 164 Svar på motion om samarbetet mellan landstinget och Försäkringskassan Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att motionen härmed anses besvarad. I en motion har Ingemar Swalander (m) föreslagit att fullmäktige beslutar att landstingsdirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att starta ett projekt i likhet med det pilotprojekt Ont i höften projektet som bedrivs i samverkan mellan Jämtlands läns landsting och Försäkringskassan. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad. Yttrande Ingemar Swalander och Anna Fransson yttrade sig. Ledamöternas förslag Göran Giselsson föreslog med instämmande av Yngve Filipsson och Berth Karlén att motionen beviljas. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Göran Giselsson med fleras förslag om att motionen beviljas. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade

8 8(19) Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Göran Giselsson med fleras förslag avslog 165 Svar på motion Drogtester i Landstinget Kronoberg Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att motionen härmed anses besvarad. Suzanne Frank (m) har i en motion föreslagit, att regler för drogtester införs för anställda i landstinget och att dessa tester skulle kunna utföras vid nyanställning, vid tillbud och misstanke om missbruk. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad. Ledamöternas förslag Suzanne Frank föreslog att motionen beviljas. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Suzanne Franks förslag om att motionen beviljas. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Suzanne Franks förslag avslog 166 Revidering av nuvarande arvodesreglemente för förtroendevalda Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att godkänna revidering av nuvarande arvodesreglemente.

9 9(19) Nuvarande arvodesreglemente för förtroendevalda har efter diskussioner i organisationsutskottet reviderats. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att godkänna revidering av nuvarande arvodesreglemente. Ledamöternas förslag Annelill Davidsson föreslog följande ändringsförslag att på sidan 4 ska 4:e stycket ändras till Ersättning betalas från den tidpunkt den förtroendevalde lämnar bostaden/arbetet och till dess hon/han återkommer till bostaden/arbetet, inklusive sammanträdestiden men exklusive lunchtid. beviljas. Yngve Filipsson föreslog att på sidan 6 ska 6:e styckets sista mening ändras till Övriga partipolitiska sekreterare/förtroendevalda kan efter särskild prövning i landstingsstyrelsens arbetsutskott få ersättning. Yttranden I övrig yttrade sig Göran Giselsson, Erling Persson, Sven-Åke Gustavsson, Kjell Jormfeldt och Kristina Brundin. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Annelill Davidssons tilläggsförslag. 3. Yngve Filipssons ändringsförslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Annelill Davidssons tilläggsförslag beviljade Förslag 3 Efter framförd röstning beträffande Yngve Filipssons ändringsförslag beviljade

10 10(19) 167 Information och diskussion om KRUS (Kronobergs utvecklingsstrategi) Landstinget, kommunerna i länet och Länsstyrelsen har kommit överens om att ta fram en strategi för länets utveckling. Som ett första steg i arbetet har Länsstyrelsen tagit fram ett material som belyser situationen idag på många olika områden och utvecklingen fram till Materialet har tagits fram av Länsstyrelsen och kallas Det goda livet i Kronoberg diskussionsunderlag Som ett ytterligare steg i att ta fram en strategi besöker Lena Lernå Södra Smålands kommuner och landsting, Gunilla Claesson - Länsstyrelsen och Erica Månsson länsutvecklingsavdelningen, ovanstående intressenter för att höra vad respektive myndighet har för synpunkter. Lena Lernå, Gunilla Claesson och Erica Månsson var därför inbjudna till dagens sammanträde. De ställde en fråga till ledamöterna: - Vad behövs i region Kronoberg för att det ska bli en bra region i framtiden. Diskussion skulle utgå från begreppet hälsa. Efter en stunds diskussion gavs ett antal synpunkter från ledamöterna som de inbjudna kunde ta med sig tillbaka i arbetet med att ta fram en gemensam utvecklingsstrategi. 168 Förslag till Tobakspolicy för Landstinget Kronoberg Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att anta Tobakspolicy för landstinget från och med som därmed blir ett tobaksfritt landsting Att folkhälsoenheten får i uppdrag att ansvara för implementeringen tillsammans med verksamheterna samt ansvara för uppföljningen av genomförandet. På fullmäktige i november 2002 beslutades att folkhälsoutskottet skulle få i uppdrag att föreslå en policy för tobaksfrågor. Landstingsfullmäktige behandlade policyn i april 2005 och beslöt att återremittera ärendet. Motiveringen till återremiss var att målet med en tobakspolicy bör vara att visa omtanke om länsinvånarna/patienterna och ha tilltro till deras inneboende resurser i stället för att utgå från förbudsmentalitet.

11 11(19) Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att anta Tobakspolicyn för landstinget från och med som därmed blir ett tobaksfritt landsting samt att folkhälsoenheten får i uppdrag att ansvara för implementeringen tillsammans med verksamheterna samt ansvara för uppföljningen av genomförandet. Ledamöternas förslag Suzanne Frank föreslog med instämmande av Patric Svensson att under avsnitt övrigt ska första stycket utgå. Kjell Jormfeldt föreslog att eget framtaget förslag till tobakspolicy beviljas. Se bilaga. Sven Eriksson instämde i Kjell Jormfeldts förslag. Yttranden I övrig yttrade sig Paul Johansson och Ingemar Swalander. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Suzanne Franks och Patric Svenssons ändringsförslag. 3. Kjell Jormfeldt och Sven Erikssons motförslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Suzanne Franks och Patric Svenssons ändringsförslag avslog Förslag 3 Efter framförd röstning beträffande Kjell Jormfeldt och Sven Erikssons motförslag avslog 169 Förslag till Handlingsprogram för tobaksfrågor i Kronobergs län Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt Att anta Utan tobak Handlingsprogram för tobaksfrågor i Kronobergs län att gälla från och med 1 januari 2006

12 12(19) Att landstingets åtgärder ska tas upp i samband med budgetarbetet Landstingsfullmäktige beslöt i november 2002 att folkhälsoutskottet skulle få i uppdrag att utvärdera och uppdatera handlingsprogram för tobaksfrågor Tobaksrådet, som består av representanter från landstinget och kommunerna har gemensamt omarbetat handlingsprogrammet. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen anta Utan tobak Handlingsprogram för tobaksfrågor i Kronobergs län att gälla från och med januari 2006 och att landstingets åtgärder ska tas upp i samband med budgetarbetet. Yttrande RosMarie Jönsson Neckö yttrade sig. 170 Landstinget Kronobergs omvärldspolicy Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta Att anta Landstinget Kronobergs omvärldspolicy. I en motion har Rolf Sällryd (kd) föreslagit att landstinget tar fram en internationell policy. Fullmäktige har bifallit motionen och länsutvecklingen fick uppdraget att ta fram policyn. Den framtagna policyn rör politisk omvärldsbevakning och tanken är att landstinget ska medverka till en positiv utveckling genom möten med människor i omvärlden. Policyn avgränsar omvärlden till fyra geografiska områden kallade Sverige, Stockholm, södra Östersjön och Bryssel. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att anta landstingets omvärldspolicy. 171 Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar under 2006 Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta Att landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2006 är:

13 13(19) 6 mars, 2 maj, 19 juni, 23 oktober, november samt 3 seminariedagar 3 april, 28 augusti och 6 november. Enligt fullmäktiges arbetsordning, 7, ska fullmäktige varje år bestämma datum och tid för sina sammanträden. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2006 är: 2 maj, 19 juni, 23 oktober, november samt 4 seminariedagar 6 februari, 3 april, 28 augusti och 6 november. Ledamöternas förslag Eva Löfquist föreslog med instämmande av Yngve Filipsson och Göran Giselsson att stryka seminariedagen den 6 februari och ersätta den med en fullmäktigedag den 6 mars. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Eva Löfquist med fleras ändringsförslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag avslog Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Eva Löfquist med fleras ändringsförslag beviljade 172 Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar under 2006 Landstingsstyrelsen beslöt Att behandla ärendet vid nästa sammanträde. Varje år ska landstingsstyrelsens bestämma datum och tid för sina sammanträden.

14 14(19) 173 Konstnärlig miljögestaltning vid större byggnationer Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt Att medel till konstnärlig utsmyckning tas upp som del av investeringskalkylen vid nybyggnation samt vid större om- och tillbyggnader Att uppdra till landstingsdirektören att fatta beslut om medel för konstnärlig utsmyckning av fastigheten K4, ny vårdbyggnad för särskilt vårdkrävande kvinnor. Länsutvecklingsstyrelsen har begärt att landstingsstyrelsen dels beslutar om en princip för hur mycket pengar som ska avsättas till konstnärlig miljösatsning vid om- och nybyggnationer dels begäran om medel för konstnärlig utsmyckning av fastighet K 4. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att medel till konstnärlig utsmyckning tas upp som del av investeringskalkylen vid nybyggnation samt vid större om- och tillbyggnader och att uppdra till landstingsdirektören att fatta beslut om medel för konstnärlig utsmyckning av fastigheten K4, ny vårdbyggnad för särskilt vårdkrävande kvinnor. 174 Bildande av och engagemang i Markaryds samordningsförbund Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att Landstinget Kronoberg ska ingå som medlem i samordningsförbundet enligt förutsättningar i förbundsstadgarna (bilaga1) Att valberedningen anmodas att presentera förslag till styrelseledamot och ersättare Att kostnaden för 2006, som utgör kronor, tillåts belasta landstingstingsstyrelsens anslag för oförutsett. Vid ett möte där förutom landstinget även representanter för Markaryds kommun, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan

15 15(19) deltog fick en tjänstemannagrupp uppdraget att arbeta fram ett förslag till hur ett så kallat "Finsam"-projekt med de uppräknade intressenternas som deltagare skulle utformas. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att Landstinget Kronoberg ska ingå som medlem i samordningsförbundet enligt förutsättningar i förbundsstadgarna (bilaga1), att valberedningen anmodas att presentera förslag till styrelseledamot och ersättare och att kostnaden för 2006, som utgör kronor, tillåts belasta landstingstingsstyrelsens anslag för oförutsett. 175 Omhändertagande av journalarkiv från doktor Predrag Dimitrijevic s privatklinik i Växjö Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt Att omhänderta patientjournalarkivet från doktor Predrag Dimitrijevi s privatklinik i Växjö. Socialstyrelsen har i skrivelse, daterad , begärt yttrande över omhändertagande av journalarkiv från Predrag Dimitrijevic s privatklinik. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att omhänderta patientjournalarkivet från doktor Predrag Dimitrijevi s privatklinik i Växjö. 176 Svar på medborgarförslag: Ta bort sjukvårdsrådgivningen och placera sjuksköterskorna på vårdcentralerna Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad landstinget tidigare beslutat om sjukvårdsrådgivningen.

16 16(19) I ett medborgarförslag har föreslagits att landstinget ska ta bort sjukvårdsrådgivningen och låta sjuksköterskorna placeras ut på varje distriktsläkarstation för att ta emot samtal från patienterna. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad landstinget tidigare beslutat om sjukvårdsrådgivningen. 177 Svar på medborgarförslaget att massage- och naprapatbehandling ska ingå i högkostnadsskyddet Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att förändringar av högkostnadsskyddet, till förmån för massage- och naprapatbehandlingar utanför den offentligt finansierade vården, är något som landstinget inte kan medverka till, då det skulle strida mot gällande lag Att medborgarförslaget med hänsyn till ovanstående avslås. Självhjälpsgruppen för människor med långvarig smärta från Ljungby har i ett medborgarförslag till landstinget föreslagit att massage- och naprapatbehandling ska ingå i högkostnadsskyddet. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att förändringar av högkostnadsskyddet, till förmån för massage- och naprapatbehandlingar utanför den offentligt finansierade vården, är något som landstinget inte kan medverka till, då det skulle strida mot gällande lag och att avslå medborgarförslaget med hänsyn till ovanstående avslås. 178 Svar på medborgarförslaget att patienttelefoner ändras till hotell -metoden med direktnummer vid varje telefonjack Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att medborgarförslaget anses besvarat.

17 17(19) Karl-Otto Åström från Ljungby har i ett medborgarförslag till landstinget föreslagit att landstinget prövar hotell -metoden, dvs. ett telefonjack med direktnummer till varje vårdplats. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. 179 Omprioritering av fastighetsinvesteringar Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att godkänna de av landstingsdirektören gjorda omprioriteringarna. Landstingsdirektören har i skrivelse till styrelsen informerat om omprioritering av fastighetsinvesteringar i samband med bland annat ombyggnation av centraloperation vid lasarettet i Växjö. 180 Information - Besked om resultatet av inspektion Dnr LE/ Arbetsmiljöverket har inspekterat kirurgkliniken i Ljungby. De har gjort noteringar vid besöket samt beskrivit vilka åtgärder som ska vidtas. Svaret ska vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast den 1 december Information om utländska läkares arbetstillstånd Yngve Filipsson undrade hur det går med arbetstillstånd för de utländska läkarnas i Kronobergs län. Sture Andersson svarade genom att meddela att en ny bestämmelse träder i kraft från den 1 november. Läkarna får lov att auskultera så länge. Enligt Yngve Filipsson har Gunnar Nordmark (fp) ställt en interpellation till riksdagen i frågan. 182 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslut i ärende LE/ anmäldes och lades till handlingarna.

18 18(19) 183 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslut i ärende LE/ anmäldes och lades till handlingarna. 184 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslut i ärende LE/ anmäldes och lades till handlingarna. 185 Anmälningsärende Valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige Dnr LE/ Länsstyrelsen har i skrivelse, daterad , meddelat sitt beslut att Länsstyrelsen avslår ansökan om att få en valkrets för länet från Länsstyrelsen medger att Landstinget Kronoberg bibehåller de nuvarande fyra valkretsarna trots att en av valkretsarna inte kan beräknas få minst åtta fasta mandat. Skrivelsen anmäldes och lades till handlingarna. 186 Anmälningsärende Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB den 11 maj 2005 Dnr LE/ Ovanstående protokoll, daterat , anmäldes i styrelsen och överlämnas till fullmäktige. 187 Anmälningsärende Föredragningslista till SSKL:s styrelsesammanträde Föredragningslistan till SSKL:s styrelsesammanträde den 3 oktober 2005 anmäldes och lades till handlingarna. 188 Landstingsdirektörens delegationsärenden Inköp av möbler till gemensam administration. 39. Anskaffning av defibrillator till psykiatrin. 40. Anskaffning av servrar. 41. Teckning av konto i Föreningssparbanken, SE-banken, Nordea Bank AB samt plusgiro och bankgiro. Ovanstående delegationsärenden anmäldes och lades till handlingarna.

19 19(19) Kristina Brundin Justerat Sven-Åke Gustavsson Ordf Suzanne Frank 2:e vice ordf Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Kristina Brundin

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-04-06 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 oktober 2006, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-04-25

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-04-25 1(10) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 3/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, (s) ordförande Paul Johansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll 1(11) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2006. Tid Måndagen den 11 september 2006, kl 09.00 15.30

Protokoll 1(11) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2006. Tid Måndagen den 11 september 2006, kl 09.00 15.30 Protokoll 1(11) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2006 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 11 september 2006, kl 09.00 15.30 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2005

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2005 1 (40) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2005 Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 09.00 12.30, 13.30 18.30. Plats: Tingsryds

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-05-12 1(10) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.30 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-02-06 Justerat 07-02-19 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Måndagen den

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-10-11

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-10-11 Justering 2004-10-22 1(17) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 6/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.15

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-10-20 2008-10-07 FU7/08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-08-30

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-08-30 Justering 2004-09-03 1(15) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 6/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 12.45

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-08-24 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 1(13) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 1/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 12.30 Paul

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004 1 (8) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 5/2004 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004 Tid: Måndagen den 18 oktober 2004 kl. 09.00 17.00 Plats: Elite Stadshotellet, Växjö

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 12/2006. Tid Måndagen den 18 december 2006, kl

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 12/2006. Tid Måndagen den 18 december 2006, kl Protokoll Justerat 2006-12-19 1(13) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 12/2006 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 18 december 2006, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005 1 (12) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005 Tid: Måndagen den 2 maj kl 09.00 16.00. Plats: Konserthuset i Växjö. 35 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Protokoll Justerat 2007-10-10 1(18) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 1(20) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 3/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 15.00 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2006-10-04 1 (5) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-09-20 VU 3/06 Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet Tid Onsdagen den 20 september kl. 9.00

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-12-04 JUSTERAT 07-12-13 1 (8) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 16/2007 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 4 december 2007, kl.08.30 12.00 Plats Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-03-31 JUSTERAT 2009-04-06 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 31 mars 2009, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-12-16 SBK 03/2014 Kansliavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 14.00 15.10 Plats Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2007. Tid Måndagen den 11 juni 2007, kl. 09.00-16.00

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2007. Tid Måndagen den 11 juni 2007, kl. 09.00-16.00 Protokoll Justerat 2007-06-12 1(22) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 11 juni 2007, kl. 09.00-16.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/2007. Tid Måndagen den 10 december 2007, kl

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/2007. Tid Måndagen den 10 december 2007, kl PROTOKOLL LS 2007-12-10 1(12) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 december 2007, kl. 09.00 15.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2013-04-16 SBK 02/2013 Planeringsavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 april 2013 kl. 14.00 16.00 Plats Närvarande

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-10-16 SBK 03/2012 Planeringsavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 oktober 2012 kl. 14.00 15.30 Plats Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2013-12-17 SBK 03/2013 Planeringsavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 14.00 16.00 Plats Närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: Plats: 2003-01-23 kl.14:00 Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1. Val av protokolljusterare att utse Agneta

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-11-10 1(23) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-06-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 1/2009. Tid Måndagen den 19 januari 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 1/2009. Tid Måndagen den 19 januari 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2009-01-19 1(12) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 1/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 19 januari 2009, kl. 09.00 12.25 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-31 Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09:00-16:00 Plats: Konferensrum hjälpmedelscentralen, Kistingevägen 2, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008. Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008. Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-08-18 1(17) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl. 09.00 12.30. Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

PROTOKOLL LKD Motionssvar. "Fond till stöd för ungdomars egna initiativ inom kulturområdet" (Lf) Bakgrund

PROTOKOLL LKD Motionssvar. Fond till stöd för ungdomars egna initiativ inom kulturområdet (Lf) Bakgrund DIARIENR 2002-10-29 LKD 01684 80 Motionssvar. "Fond till stöd för ungdomars egna initiativ inom kulturområdet" (Lf) Bakgrund Henrik Elmberg (c) lämnade 2001-11-25 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (7) Landstingets kansli 2012-10-02 LSAU 7/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-10-09 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 09.00 11.30 Plats

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-02-24 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 PROTOKOLL LS 2009-12-07 1(14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-09-05 Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Tid: Måndag 5 september 2005 kl 15:00-16:15 Plats: Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 7/2009. Tid Måndagen den 5 oktober 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 7/2009. Tid Måndagen den 5 oktober 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2009-10-05 1(17) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 7/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 5 oktober 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer