Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10"

Transkript

1 1(19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS Den 10 oktober 2005 kl Plats Centrumbyggnaden, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, (s) ordförande Paul Johansson (c), förste vice ordf Suzanne Frank (m), andre vice ordf Anna Fransson (s) Annelill Davidsson (c) Berth Karlén (kd) Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Mayken Nilsson (s) Patric Svensson (fp) Roland Johansson (s), inte närvarande Yngve Filipsson (fp) Rolf Sällryd (kd), inte närvarande RosMarie Jönsson Neckö (s) Sven Eriksson (v) Kajsa Wejryd (s) tj ers för R Johansson Eva Löfquist (s) tj ers för Mayken Nilsson Kjell Jormfeldt (mp) tj ers för Rolf Sällryd Ragnar Lindberg (s) femte ers för majoriteten Gerd Lansler (kd) tredje ers för minoriteten Karin Sjöblom (fp) fjärde ers minoriteten Ingemar Swalander (m) femte ers minoriteten Agneta Eriksson (v) sjunde ers minoriteten Sture Andersson, Kristina Brundin, Margareta Hellblom Larsson, Gunilla Johansson, Ove Löfqvist, Ingrid Persson, Gösta Sandgren 167 Lena Lernå, Gunilla Claesson, Erica Månsson 155 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Suzanne Frank. Justering av protokollet beslutades ske den 12 oktober 2005.

2 2(19) 156 Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes med tillägg av ärende nr 23 Omprioritering av fastighetsinvesteringar och information om utländska läkares arbetstillstånd under punkt Landstingsdirektörens rapport Landstingsdirektör Sture Andersson rapporterade om följande: o Centraloperationsavdelningen vid centrallasarettet måste byggas om. Nästa år och under 2007 då lasarettet i Ljungby byggs om kommer därför operationer att varvas mellan operationsavdelningarna i Ljungby och Växjö under ombyggnadstiderna. Se vidare 179. o Ny vårdbyggnad, K 4, för särskilt vårdkrävande kvinnor är under uppbyggnad. o Friskvård Träning under arbetstid försvinner. Via föreningarna Puls och Piggelin erbjuds istället rabatterade fritisdsaktiviteter utanför arbetstid. har behandlats i Centrala skyddskommittén. o Tandvård Dalbodelen redovisas vid nästa landstingsstyrelse. o Inom folktandvården startar från den 1 mars 2006 Frisktandvård. Personer mellan 20 och 39 år erbjuds ett fast pris vid fortsatt tandvård under de två kommande åren. o Landstingsservice har ett antal projekt på gång för att effektivisera energikostnaderna i landstinget. o Landstingsservice nya tjänst FM Facility Management har startat. Beställningar kan göras via webben. o Landstingsservice har också förvarnat om minskade externa intäkter exempelvis håller Dos-aptoket på att upphandla städtjänster. o Vissa cancersjukdomar kan behandlas med protonterapi. Diskussioner pågår på landstingsdirektörsnivå om var någonstans ett s.k. Protonterapicentrum ska ligga. Frågan kommer upp på nästa landstingsdirektörsmöte. o Dagmar -ersättningen upphör för kvalitetsregister. Landstinget har ett 15-tal register som vi nu måste finansiera själva. Landstingsstyrelsen godkände landstingsdirektörens rapport.

3 3(19) 158 Delårsrapport augusti 2005 Landstingsstyrelsen beslöt Att godkänna Delårsrapport augusti 2005 och överlämna densamma till revisorerna och till landstingsfullmäktige samt Att det sedan tidigare beslutade åtgärdsprogrammet fullföljs och bevakas även om resultatet indikerar ett överskott för innevarande år. Ledningsenheten har tagit fram delårsrapport efter augusti månad 2005 med en prognos för det ekonomiska resultatet till årets slut. Sture Andersson föredrog ärendet. Arbetsutskottets hade förslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna delårsrapporten och överlämna den till revisorerna och till fullmäktige. Ledamöternas förslag Paul Johansson föreslog ett tillägg att det sedan tidigare beslutade åtgärdsprogrammet fullföljs och bevakas även om resultatet indikerar ett överskott för innevarande år. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Paul Johanssons tilläggsförslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Paul Johanssons tilläggsförslag beviljade 159 Rapport om Åtagandeprocessen Planeringsdirektör Ove Löfqvist informerade om ett rimligt åtagande som nu genomförs för första gången. Åtagandet, dvs. produktionsbudgeten för 2006, kommer att behandlas på landstingsstyrelsens nästa sammanträde i november. Ove Löfqvist fortsatte sin redovisning

4 4(19) genom att gå igenom de 10 punkterna som driftenheterna för närvarande arbetar med och besvarar. I februari 2006 återkommer Ove Löfqvist med en större redovisning av Åtagandet. 160 Svar på motion om att kräva alkolås Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att införa krav på alkolås vid köp och leasing av fordon från nästa upphandling av tjänstebilar i landstinget men vid köp av externa transporter och trafiktjänster avvakta EU:s och regeringens beslut i frågan om försöksland. Att första delen av motionärens förslag således beviljas och att andra delen i förslaget anses besvarad. Yngve Filipsson (fp) har i en motion föreslagit att alkolås ska krävas vid inköp och leasing av fordon samt vid upphandling av olika transport och trafiktjänster. Motionen behandlades vid fullmäktige i september 2004, 88. Fullmäktige beslutade om återremiss. Yttrande Yngve Filipsson yttrade sig. 161 Svar på motion om Vård av misshandlade kvinnor och barn Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta Att motionen anses besvarad. Bruno Edgarsson (c) har i en motion föreslagit att en gemensam rutin i landstinget för omhändertagande av kvinnor och barn vid upptäckt av misshandel samt hur information till sociala myndigheter och eventuell polisanmälan ska hanteras.

5 5(19) Arbetsutskottet hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige att besluta att motionen anses besvarad. 162 Svar på motionen Tänderna tillhör kroppen LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta Att motionen avslås. Rolf Sällryd (kd) har i en motion föreslagit att i en skrivelse till regeringen begära att förutsättningarna för att inkludera tandvården i högkostnadsskyddet utreds. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad. Ledamöternas förslag Berth Karlén föreslog att motionen beviljas. Anna Fransson föreslog att motionen avslås. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Berth Karléns förslag. 3. Anna Fransson föreslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag avslog Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Berth Karléns förslag avslog Förslag 3 Efter framförd röstning beträffande Anna Franssons förslag beviljade Reservation Berth Karlén reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

6 6(19) 163 Svar på motion om Svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt Att efter upphandlingsutredningens förslag presenterats får landstingsdirektören uppdraget att återkomma till landstingsstyrelsen under senvåren 2006 med förslag till hur regler ska utformas enligt eventuellt krav på att svenskt kollektivavtal skall gälla. Att motionen härmed anses besvarad. I en motion har Tryggve Svensson (v) begärt att Landstinget i Kronobergs län skriver in i inköps- och upphandlingsregler ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall gälla. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att rekommendera fullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Ledamöternas förslag Suzanne Frank föreslog med instämmande av Patric Svensson och Göran Giselsson att motionen avslås. Sven Eriksson föreslog att motionen beviljas. Kjell Jormfeldt föreslog med instämmande av Paul Johansson att arbetsutskottets förslag beviljas. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Kjell Jormfeldt och Paul Johanssons förslag, dvs. att arbetsutskottets förslag beviljas. 2. Suzanne Frank med fleras förslag att motionen avslås. 3. Sven Erikssons förslag att motionen beviljas. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Suzanne Frank med fleras förslag avslog

7 7(19) Förslag 3 Efter framförd röstning beträffande Sven Erikssons förslag avslog Reservation Suzanne Frank, Yngve Filipsson, Patric Svensson och Göran Giselsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 164 Svar på motion om samarbetet mellan landstinget och Försäkringskassan Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att motionen härmed anses besvarad. I en motion har Ingemar Swalander (m) föreslagit att fullmäktige beslutar att landstingsdirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att starta ett projekt i likhet med det pilotprojekt Ont i höften projektet som bedrivs i samverkan mellan Jämtlands läns landsting och Försäkringskassan. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad. Yttrande Ingemar Swalander och Anna Fransson yttrade sig. Ledamöternas förslag Göran Giselsson föreslog med instämmande av Yngve Filipsson och Berth Karlén att motionen beviljas. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Göran Giselsson med fleras förslag om att motionen beviljas. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade

8 8(19) Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Göran Giselsson med fleras förslag avslog 165 Svar på motion Drogtester i Landstinget Kronoberg Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att motionen härmed anses besvarad. Suzanne Frank (m) har i en motion föreslagit, att regler för drogtester införs för anställda i landstinget och att dessa tester skulle kunna utföras vid nyanställning, vid tillbud och misstanke om missbruk. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad. Ledamöternas förslag Suzanne Frank föreslog att motionen beviljas. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Suzanne Franks förslag om att motionen beviljas. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Suzanne Franks förslag avslog 166 Revidering av nuvarande arvodesreglemente för förtroendevalda Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att godkänna revidering av nuvarande arvodesreglemente.

9 9(19) Nuvarande arvodesreglemente för förtroendevalda har efter diskussioner i organisationsutskottet reviderats. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att godkänna revidering av nuvarande arvodesreglemente. Ledamöternas förslag Annelill Davidsson föreslog följande ändringsförslag att på sidan 4 ska 4:e stycket ändras till Ersättning betalas från den tidpunkt den förtroendevalde lämnar bostaden/arbetet och till dess hon/han återkommer till bostaden/arbetet, inklusive sammanträdestiden men exklusive lunchtid. beviljas. Yngve Filipsson föreslog att på sidan 6 ska 6:e styckets sista mening ändras till Övriga partipolitiska sekreterare/förtroendevalda kan efter särskild prövning i landstingsstyrelsens arbetsutskott få ersättning. Yttranden I övrig yttrade sig Göran Giselsson, Erling Persson, Sven-Åke Gustavsson, Kjell Jormfeldt och Kristina Brundin. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Annelill Davidssons tilläggsförslag. 3. Yngve Filipssons ändringsförslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Annelill Davidssons tilläggsförslag beviljade Förslag 3 Efter framförd röstning beträffande Yngve Filipssons ändringsförslag beviljade

10 10(19) 167 Information och diskussion om KRUS (Kronobergs utvecklingsstrategi) Landstinget, kommunerna i länet och Länsstyrelsen har kommit överens om att ta fram en strategi för länets utveckling. Som ett första steg i arbetet har Länsstyrelsen tagit fram ett material som belyser situationen idag på många olika områden och utvecklingen fram till Materialet har tagits fram av Länsstyrelsen och kallas Det goda livet i Kronoberg diskussionsunderlag Som ett ytterligare steg i att ta fram en strategi besöker Lena Lernå Södra Smålands kommuner och landsting, Gunilla Claesson - Länsstyrelsen och Erica Månsson länsutvecklingsavdelningen, ovanstående intressenter för att höra vad respektive myndighet har för synpunkter. Lena Lernå, Gunilla Claesson och Erica Månsson var därför inbjudna till dagens sammanträde. De ställde en fråga till ledamöterna: - Vad behövs i region Kronoberg för att det ska bli en bra region i framtiden. Diskussion skulle utgå från begreppet hälsa. Efter en stunds diskussion gavs ett antal synpunkter från ledamöterna som de inbjudna kunde ta med sig tillbaka i arbetet med att ta fram en gemensam utvecklingsstrategi. 168 Förslag till Tobakspolicy för Landstinget Kronoberg Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige besluta Att anta Tobakspolicy för landstinget från och med som därmed blir ett tobaksfritt landsting Att folkhälsoenheten får i uppdrag att ansvara för implementeringen tillsammans med verksamheterna samt ansvara för uppföljningen av genomförandet. På fullmäktige i november 2002 beslutades att folkhälsoutskottet skulle få i uppdrag att föreslå en policy för tobaksfrågor. Landstingsfullmäktige behandlade policyn i april 2005 och beslöt att återremittera ärendet. Motiveringen till återremiss var att målet med en tobakspolicy bör vara att visa omtanke om länsinvånarna/patienterna och ha tilltro till deras inneboende resurser i stället för att utgå från förbudsmentalitet.

11 11(19) Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att anta Tobakspolicyn för landstinget från och med som därmed blir ett tobaksfritt landsting samt att folkhälsoenheten får i uppdrag att ansvara för implementeringen tillsammans med verksamheterna samt ansvara för uppföljningen av genomförandet. Ledamöternas förslag Suzanne Frank föreslog med instämmande av Patric Svensson att under avsnitt övrigt ska första stycket utgå. Kjell Jormfeldt föreslog att eget framtaget förslag till tobakspolicy beviljas. Se bilaga. Sven Eriksson instämde i Kjell Jormfeldts förslag. Yttranden I övrig yttrade sig Paul Johansson och Ingemar Swalander. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Suzanne Franks och Patric Svenssons ändringsförslag. 3. Kjell Jormfeldt och Sven Erikssons motförslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag beviljade Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Suzanne Franks och Patric Svenssons ändringsförslag avslog Förslag 3 Efter framförd röstning beträffande Kjell Jormfeldt och Sven Erikssons motförslag avslog 169 Förslag till Handlingsprogram för tobaksfrågor i Kronobergs län Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt Att anta Utan tobak Handlingsprogram för tobaksfrågor i Kronobergs län att gälla från och med 1 januari 2006

12 12(19) Att landstingets åtgärder ska tas upp i samband med budgetarbetet Landstingsfullmäktige beslöt i november 2002 att folkhälsoutskottet skulle få i uppdrag att utvärdera och uppdatera handlingsprogram för tobaksfrågor Tobaksrådet, som består av representanter från landstinget och kommunerna har gemensamt omarbetat handlingsprogrammet. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen anta Utan tobak Handlingsprogram för tobaksfrågor i Kronobergs län att gälla från och med januari 2006 och att landstingets åtgärder ska tas upp i samband med budgetarbetet. Yttrande RosMarie Jönsson Neckö yttrade sig. 170 Landstinget Kronobergs omvärldspolicy Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta Att anta Landstinget Kronobergs omvärldspolicy. I en motion har Rolf Sällryd (kd) föreslagit att landstinget tar fram en internationell policy. Fullmäktige har bifallit motionen och länsutvecklingen fick uppdraget att ta fram policyn. Den framtagna policyn rör politisk omvärldsbevakning och tanken är att landstinget ska medverka till en positiv utveckling genom möten med människor i omvärlden. Policyn avgränsar omvärlden till fyra geografiska områden kallade Sverige, Stockholm, södra Östersjön och Bryssel. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att anta landstingets omvärldspolicy. 171 Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar under 2006 Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta Att landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2006 är:

13 13(19) 6 mars, 2 maj, 19 juni, 23 oktober, november samt 3 seminariedagar 3 april, 28 augusti och 6 november. Enligt fullmäktiges arbetsordning, 7, ska fullmäktige varje år bestämma datum och tid för sina sammanträden. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2006 är: 2 maj, 19 juni, 23 oktober, november samt 4 seminariedagar 6 februari, 3 april, 28 augusti och 6 november. Ledamöternas förslag Eva Löfquist föreslog med instämmande av Yngve Filipsson och Göran Giselsson att stryka seminariedagen den 6 februari och ersätta den med en fullmäktigedag den 6 mars. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande beslutsgång. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Eva Löfquist med fleras ändringsförslag. Röstning Förslag 1 Efter framförd röstning beträffande arbetsutskottets förslag avslog Förslag 2 Efter framförd röstning beträffande Eva Löfquist med fleras ändringsförslag beviljade 172 Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar under 2006 Landstingsstyrelsen beslöt Att behandla ärendet vid nästa sammanträde. Varje år ska landstingsstyrelsens bestämma datum och tid för sina sammanträden.

14 14(19) 173 Konstnärlig miljögestaltning vid större byggnationer Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt Att medel till konstnärlig utsmyckning tas upp som del av investeringskalkylen vid nybyggnation samt vid större om- och tillbyggnader Att uppdra till landstingsdirektören att fatta beslut om medel för konstnärlig utsmyckning av fastigheten K4, ny vårdbyggnad för särskilt vårdkrävande kvinnor. Länsutvecklingsstyrelsen har begärt att landstingsstyrelsen dels beslutar om en princip för hur mycket pengar som ska avsättas till konstnärlig miljösatsning vid om- och nybyggnationer dels begäran om medel för konstnärlig utsmyckning av fastighet K 4. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att medel till konstnärlig utsmyckning tas upp som del av investeringskalkylen vid nybyggnation samt vid större om- och tillbyggnader och att uppdra till landstingsdirektören att fatta beslut om medel för konstnärlig utsmyckning av fastigheten K4, ny vårdbyggnad för särskilt vårdkrävande kvinnor. 174 Bildande av och engagemang i Markaryds samordningsförbund Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att Landstinget Kronoberg ska ingå som medlem i samordningsförbundet enligt förutsättningar i förbundsstadgarna (bilaga1) Att valberedningen anmodas att presentera förslag till styrelseledamot och ersättare Att kostnaden för 2006, som utgör kronor, tillåts belasta landstingstingsstyrelsens anslag för oförutsett. Vid ett möte där förutom landstinget även representanter för Markaryds kommun, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan

15 15(19) deltog fick en tjänstemannagrupp uppdraget att arbeta fram ett förslag till hur ett så kallat "Finsam"-projekt med de uppräknade intressenternas som deltagare skulle utformas. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att Landstinget Kronoberg ska ingå som medlem i samordningsförbundet enligt förutsättningar i förbundsstadgarna (bilaga1), att valberedningen anmodas att presentera förslag till styrelseledamot och ersättare och att kostnaden för 2006, som utgör kronor, tillåts belasta landstingstingsstyrelsens anslag för oförutsett. 175 Omhändertagande av journalarkiv från doktor Predrag Dimitrijevic s privatklinik i Växjö Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt Att omhänderta patientjournalarkivet från doktor Predrag Dimitrijevi s privatklinik i Växjö. Socialstyrelsen har i skrivelse, daterad , begärt yttrande över omhändertagande av journalarkiv från Predrag Dimitrijevic s privatklinik. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att omhänderta patientjournalarkivet från doktor Predrag Dimitrijevi s privatklinik i Växjö. 176 Svar på medborgarförslag: Ta bort sjukvårdsrådgivningen och placera sjuksköterskorna på vårdcentralerna Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad landstinget tidigare beslutat om sjukvårdsrådgivningen.

16 16(19) I ett medborgarförslag har föreslagits att landstinget ska ta bort sjukvårdsrådgivningen och låta sjuksköterskorna placeras ut på varje distriktsläkarstation för att ta emot samtal från patienterna. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad landstinget tidigare beslutat om sjukvårdsrådgivningen. 177 Svar på medborgarförslaget att massage- och naprapatbehandling ska ingå i högkostnadsskyddet Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att förändringar av högkostnadsskyddet, till förmån för massage- och naprapatbehandlingar utanför den offentligt finansierade vården, är något som landstinget inte kan medverka till, då det skulle strida mot gällande lag Att medborgarförslaget med hänsyn till ovanstående avslås. Självhjälpsgruppen för människor med långvarig smärta från Ljungby har i ett medborgarförslag till landstinget föreslagit att massage- och naprapatbehandling ska ingå i högkostnadsskyddet. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att förändringar av högkostnadsskyddet, till förmån för massage- och naprapatbehandlingar utanför den offentligt finansierade vården, är något som landstinget inte kan medverka till, då det skulle strida mot gällande lag och att avslå medborgarförslaget med hänsyn till ovanstående avslås. 178 Svar på medborgarförslaget att patienttelefoner ändras till hotell -metoden med direktnummer vid varje telefonjack Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att medborgarförslaget anses besvarat.

17 17(19) Karl-Otto Åström från Ljungby har i ett medborgarförslag till landstinget föreslagit att landstinget prövar hotell -metoden, dvs. ett telefonjack med direktnummer till varje vårdplats. Arbetsutskottet hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. 179 Omprioritering av fastighetsinvesteringar Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att godkänna de av landstingsdirektören gjorda omprioriteringarna. Landstingsdirektören har i skrivelse till styrelsen informerat om omprioritering av fastighetsinvesteringar i samband med bland annat ombyggnation av centraloperation vid lasarettet i Växjö. 180 Information - Besked om resultatet av inspektion Dnr LE/ Arbetsmiljöverket har inspekterat kirurgkliniken i Ljungby. De har gjort noteringar vid besöket samt beskrivit vilka åtgärder som ska vidtas. Svaret ska vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast den 1 december Information om utländska läkares arbetstillstånd Yngve Filipsson undrade hur det går med arbetstillstånd för de utländska läkarnas i Kronobergs län. Sture Andersson svarade genom att meddela att en ny bestämmelse träder i kraft från den 1 november. Läkarna får lov att auskultera så länge. Enligt Yngve Filipsson har Gunnar Nordmark (fp) ställt en interpellation till riksdagen i frågan. 182 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslut i ärende LE/ anmäldes och lades till handlingarna.

18 18(19) 183 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslut i ärende LE/ anmäldes och lades till handlingarna. 184 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslut i ärende LE/ anmäldes och lades till handlingarna. 185 Anmälningsärende Valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige Dnr LE/ Länsstyrelsen har i skrivelse, daterad , meddelat sitt beslut att Länsstyrelsen avslår ansökan om att få en valkrets för länet från Länsstyrelsen medger att Landstinget Kronoberg bibehåller de nuvarande fyra valkretsarna trots att en av valkretsarna inte kan beräknas få minst åtta fasta mandat. Skrivelsen anmäldes och lades till handlingarna. 186 Anmälningsärende Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB den 11 maj 2005 Dnr LE/ Ovanstående protokoll, daterat , anmäldes i styrelsen och överlämnas till fullmäktige. 187 Anmälningsärende Föredragningslista till SSKL:s styrelsesammanträde Föredragningslistan till SSKL:s styrelsesammanträde den 3 oktober 2005 anmäldes och lades till handlingarna. 188 Landstingsdirektörens delegationsärenden Inköp av möbler till gemensam administration. 39. Anskaffning av defibrillator till psykiatrin. 40. Anskaffning av servrar. 41. Teckning av konto i Föreningssparbanken, SE-banken, Nordea Bank AB samt plusgiro och bankgiro. Ovanstående delegationsärenden anmäldes och lades till handlingarna.

19 19(19) Kristina Brundin Justerat Sven-Åke Gustavsson Ordf Suzanne Frank 2:e vice ordf Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Kristina Brundin

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 Justeringsdatum 2004-06-29 1 (45) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 3/2004 Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 48 Landstingsfullmäktiges öppnande Jämlikt utfärdad kungörelse

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-03-01 1(20) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Protokoll 1(44) 2011-03-30 Landstingsstyrelsen Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Harriet Jorderud Nils Hultin för Robert

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer