Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19"

Transkript

1 Justering (10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: Sven-Åke Gustavsson (s), ordf Paul Johansson (c), 1:e vice ordf Suzanne Frank (m), 2:e vice ordf Anna Fransson (s) Annelill Davidsson (c) Berth Karlén (kd) Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Mayken Nilsson (s) Patrik Svensson (fp) Roland Johansson (s) deltog inte under 69 Rolf Sällryd (kd) RosMarie Jönsson Neckö (s) Sven Eriksson (v) Kjell Jormfeldt (mp) tjänstgörande ersättare Bruno Edgarsson (c) ersättare men tjänstg ledamot under Kajsa Wejryd (s) ersättare Roland Gustbée (m) ersättare Gerd Lansler (kd) ersättare Karin Sjöblom (fp) ersättare Ingemar Swalander (m) ersättare Sture Andersson, Stefan Bergström, Kristina Brundin Annika Hallqvist och Ove Löfqvist Göran Borg och Andreas Andredi 66 och Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Suzanne Frank. Justering av protokollet beslutades ske den 28 april Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes.

2 2(10) 48 Tf landstingsdirektören rapporterar Tf landstingsdirektörens information bestod av sex nedanstående punkter; 1) Viktiga uppgifter är att definiera de uppgifter som fullmäktige beslutat och fördela dessa till de som ska utreda dem såsom ambulansverksamheten, gemensam administration och Strömsborg mfl. 2) Budgetarbetet blir ett hårt arbete under våren. Vid ledningsenheten finns obehagligt dyra kostnader för landstingets vattenförsörjning och brandskyddsutbild-ningar, fastigheter och för sprinklersystem vid avd 6. 3) Vid Psykiatrin råder svårigheter att få sommarvikarier men glädjande är att tre sökanden finns till ett ST-block. 4) VIS, Cambio och Cosmic; Läkemedelsmodulen är nu införd på medicinska kliniken och det har gått bra. När det gäller remiss och svar har detta börjat införas på vårdcentralerna Birka och Teleborg. 5) Länsutvecklingen får besök från Norge. Ett förslag kommer om att avveckla Migrationscentrum. 6) Ryssbygymnasiet AB:s bolagsstämma sker snarast och bolaget visar ett överskott med 1,1 mkr. BESLUTSÄRENDEN 49 Förslag till ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronoberg AB Dnr LE/ Länsutvecklingsavdelningen har i skrivelse, daterad , föreslagit att landstingsstyrelsen godkänner ägardirektiven till ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Arbetsutskottet har behandlat ärendet och föreslagit landstingsstyrelsen att godkänna ägardirektiven. att godkänna ägardirektiven till ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Paragrafen justerades omedelbart och anslogs.

3 3(10) 50 Ägarstyrning Dnr LE/ De riktlinjer som finns idag kan hänföras till ägarinstruktioner från Dessa täcker inte alla områden och är inte anpassade till rådande förhållanden därför föreslår länsutvecklingsstyrelsen att länsutvecklingsavdelningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer och former för styrning av landstingsägda bolag och andra verksamheter och att en förfrågan ställs till landstingsstyrelsen om samarbete när det gäller utformandet av ägarpolicyn. Arbetsutskottet har behandlat ärendet och föreslår landstingsstyrelsen besluta att landstingsdirektören får uppdraget att ta fram förslag till ägarpolicy för de verksamheter som ligger utanför den egna organisationen. Yttrande Kjell Jormfeldt yttrade sig. att landstingsdirektören får uppdraget att ta fram förslag till ägarpolicy för de verksamheter som ligger utanför den egna organisationen. 51 Strömsborgs motivations- och utredningsenhet fortsatta verksamhet Dnr LE/ ReHabCentrum har i budgetarbetet inför 2004 tillsammans med uppdragsavdelningen fått som uppdrag att se över verksamheten vid Strömsborg. Denna verksamhet har funnits inom landstinget under många år och enhetens uppdrag är direkt kopplat till kommunernas ansvar enligt Socialtjänstlagen samt till kriminalvårdens uppdrag i omhändertagande av missbrukande personer. Enheten omfattas inte av hälso- och sjukvårdens ansvar. Därför föreslår ReHabCentrum i en skrivelse att ge landstingsdirektören i uppdrag att avveckla Strömsborgs motivations- och utredningsenhet i landstingets regi så snart som möjligt och senast vid årsskiftet samt att som ett första steg undersöka om verksamhet och fastighet kan överlåtas till annan och därefter, i det fall detta inte kan göras, helt avveckla verksamheten. Landstingsstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet och föreslår landstingsstyrelsen i enlighet med ReHabCentrums förslag till beslut. Yrkande Suzanne Frank yrkade bifall till förslaget.

4 4(10) Yttranden Sven Eriksson, Paul Johansson och Göran Giselsson yttrade sig. att ge landstingsdirektören i uppdrag att avveckla Strömsborgs motivations- och utredningsenhet i landstingets regi så snart som möjligt och senast vid årsskiftet samt att som ett första steg undersöka om verksamhet och fastighet kan överlåtas till annan och därefter, i det fall detta inte kan göras, helt avveckla verksamheten. 52 Valärende Dnr LE/ Anna Storbjörk (s) har begärt entledigande från uppdrag som ledamot i handikapprådet. Istället har föreslagits att Gunilla Svensson (s), Karlavägen 6, Linneryd väljes från att bevilja Anna Storbjörk (s) entledigande från uppdrag som ledamot i handikapprådet från och att välja Gunilla Svensson (s), Karlavägen 6, Linneryd som ledamot i handikapprådet under perioden Förfrågan om överföring av åtta volymer folkbokföringsuppgifter i Predikantens vid S:t Sigfrids sjukhus arkiv Dnr LE/ vid föregående sammanträde 36 att godkänna att överlämna ovanstående volymer till Landsarkivet i Vadstena. Det har vid senare tillfälle konstaterats att det åvilar landstingsfullmäktige att fatta beslut i dessa frågor. Kansliavdelningen föreslår därför att landstingsstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut enligt 36/04 och istället föreslås att landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att predikantens arkiv vid S:t Sigfrids sjukhus överlämnas till Landsarkivariet i Vadstena och att utlämnade handlingar behandlas enligt sekretesslagen. föreslå fullmäktige besluta

5 5(10) att predikantens arkiv vid S:t Sigfrids sjukhus överlämnas till Landsarkivariet i Vadstena och att utlämnade handlingar behandlas enligt sekretesslagen. INFORMATIONSÄRENDEN 54 Årsanalys Personal 2003 Årsanalys 2003 för landstingets personal har skickats ut med handlingarna. Landstingsstyrelsen lade informationen till handlingarna. 55 Motion ang utökad geriatrisk vård Dnr LE/ Anita Ljungberg (m) har i en motion föreslagit att landstingsdirektören får i uppdrag att göra en översyn av och överväga en utökning av den geriatriska vården och antalet geriatriker vi akutgeriatriska kliniken samt att utlokalisera viss del av geriatrikernas tid till närsjukvården. Landstingsstyrelsen noterade att förslag till att besvara motionen behandlas på fullmäktige i november Motion Öka vårdpersonalens patienttid! Dnr LE/ Kristdemokraterna har genom Gerd Lansler och Rolf Sällryd i en motion föreslagit fullmäktige besluta att en översyn av landstingets produktionsstruktur ska ske, att initiera ett arbete för att förkorta tiden från patientens första kontakt med sjukvården till dess att nödvändiga åtgärder genomförts, att se över möjligheten att anställa flera läkaresekreterare för att avlasta den medicinska personalen administrativa arbetsuppgifter samt att ledarskaps- och chefstillsättningar alltid görs utifrån kompetens för just de uppgifterna. Landstingsstyrelsen noterade att förslag till att besvara motionen behandlas på fullmäktige i november Motion Utvidga gratisvaccinationerna Dnr LE/ I en motion från Karin Sjöblom (fp) föreslås fullmäktige besluta att landstinget utvidgar gratisvaccinationen till att också innefatta vaccination mot pnenumokocker hos äldre och i riskgrupper.

6 6(10) Landstingsstyrelsen noterade att förslag till att besvara motionen behandlas på fullmäktige i juni Motion ang utarrendering av driften av Össalids kursgård inom Grimslövs folkhögskola Dnr LE/ I en motion från Ingemar Swalander (m) föreslås att styrelsen för Grimslövs folkhögskola får uppdraget att snarast genomföra åtgärder i syfte att arrendera ut driften av kursgården Össalid till en intern eller extern entreprenör. Landstingsstyrelsen noterade att förslag till att besvara motionen behandlas på fullmäktige i september Privat sjukgymnast i Växjö Dnr LE/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sammanträde att den friställda sjukgymnastetableringen ersätts med en ny sjukgymnast med verksamhet i Växjö som via upphandling tecknar vårdavtal med landstinget. Landstingsstyrelsen godkände informationen. 60 Privat naprapat i Växjö Dnr LE/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sammanträde att landstinget då avtalstiden upphör via ny upphandling tecknar vårdavtal för fortsatt naprapatverksamhet i Växjö. Landstingsstyrelsen godkände informationen. ANMÄLDES OCH LADES TILL HANDLINGARNA 61 Arbetsmiljöverkets skrivelse Dnr LE/ Arbetsmiljöverket har lämnat besked efter inspektion den 18 mars 2004 vid psykiatriska kliniken vilka brister som ska åtgärdas före den 1 oktober 2004.

7 7(10) 62 Arbetsmiljöverkets skrivelse Dnr LE/ Arbetsmiljöverket har lämnat besked efter inspektion den 17 mars 2004 vid regionpsykiatriska kliniken vilka brister som ska åtgärdas före den 1 oktober Remissvar Utvecklingskraft för hållbar välfärd SOU 2003:123 (Ansvarskommittén) Dnr LE/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade fått landstingsstyrelsens uppdrag att svara på remissen. Remissen har beretts av länsutvecklingsavdelningen. 64 Kronobergs Hem och Samhälles namnunderskrifter Kronobergs Hem och Samhälle har skickat in namnunderskrifter mot de långa väntetiderna för knä- och höftledsoperationer. TF LANDSTINGSDIREKTÖRENS DELEGATIONSÄRENDE 65 Medel för omställningsåtgärder till länssjukvården. INFORMATIONSÄRENDE 66 Information om Sideum Information om Sideum, dvs en regional innovationsplattform för Södra Småland, gavs av projektledare Lars Johansson och Pär Schöldberg. Lars Johansson fick i höstas ett uppdrag om att ge förslag till hur man ska utveckla regionala innovationssystem genom att utveckla interaktiv samverkan mellan universitetet, näringsliv och det offentliga systemet för Södra Småland. Uppdraget gavs av flera huvudmän bland annat landstinget, Växjö kommun med flera. Lars Johansson idé är att Sideum verkar som ett aktiebolag och bolaget ska överta ansvaret för prioritering och allokering av regionala offentliga medel som är avsedda att skapa tillväxt. Sideums uppgifter kommer exempelvis att vara förhandlingspart mot nationella innovationsstödjande organ och EU, identifierar och utvecklar kluster, allokerar regionala offentliga medel för tillväxt.

8 8(10) BESLUTSÄRENDEN 67 Granskning av landstingets system för avvikelsehantering Dnr LE/ På revisorernas uppdrag har revisionsbolaget Ernst & Young AB granskat landstingets system för avvikelsehantering. Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om systemet lever upp till Socialstyrelsens krav, systemets funktionalitet för att förbättra vården samt om patientnämndens arbete/ärenden integreras på ett tillfredställande sätt i systemet. Revisionen önskar få del av landstingsstyrelsens kommentarer till de frågor som ställts. Andreas Endredi presenterade rapporten. Yttranden Erling Persson, Sven Eriksson, Göran Giselsson, Kjell Jormfeldt, Karin Sjöblom, Kristina Brundin, Roland Johansson, Ove Löfqvist och Rolf Sällryd yttrade sig. att landstingsdirektören får uppdraget att lämna förslag till yttrande och att yttrandet lämnas till revisionen den 1 november Granskning av onkologiska kliniken Dnr LE/ På revisorernas uppdrag har revisionsbolaget Ernst & Young AB granskat onkologiska kliniken. Granskningen har sökt orsakerna till klinikens underskott 2003 och syftet har också varit att granska hur befintliga regler om prissättning och debitering följs. Revisionen önskar få del av landstingsstyrelsens kommentarer till de frågor som ställts. Andreas Endredi presenterade rapporten. Yttranden Suzanne Frank, Göran Giselsson, Kjell Jormfeldt, Göran Borg, Erling Persson, Roland Johansson, Sven Eriksson, Paul Johansson, Ove Löfqvist yttrade sig. att landstingsdirektören får uppdraget att lämna förslag till yttrande och att yttrandet lämnas till revisionen den 1 november 2004.

9 9(10) 69 Upphandling av drift Vårdcentral Vislanda Dnr LE/ Efter beslut i landstingsstyrelsen har underlag för upphandling av driften av Vårdcentralen i Vislanda arbetats fram, och efter beslut i arbetsutskottet har ett anbudsförfarande genomförts. I en skrivelse har tf landstingsdirektören föreslagit landstingsstyrelsen besluta att ge ledningsenheten i uppdrag att teckna avtal med vald anbudsgivare, och att genomföra de budgetjusteringar som krävs för att närsjukvården ska fullt ut kompenseras för de kostnader som inte inryms i närsjukvårdens budget. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta i enlighet med tf landstingsdirektörens förslag. Rolf Robert föredrar upphandlingsproceduren. Yttranden Anna Fransson, Erling Persson, Sven-Åke Gustavsson, Berth Karlén, Sture Andersson och Kjell Jormfeldt yttrade sig. Yrkanden Följande ledamöter yrkade bifall till arbetsutskottets förslag; Suzanne Frank, Paul Johansson, Patric Svensson, Rolf Sällryd, Bruno Edgarsson och Göran Giselsson och Annelill Davidsson. Sven Eriksson yrkade avslag till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Landstingsstyrelsen godkände nedanstående propositionsordning. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Avslag till arbetsutskottets förslag. Proposition 1 att bifalla arbetsutskottets förslag. Proposition 2 att avslå arbetsutskottets förslag. att ge ledningsenheten i uppdrag att teckna avtal med vald anbudsgivare, och att genomföra de budgetjusteringar som krävs för att närsjukvården ska fullt ut kompenseras för de kostnader som inte inryms i närsjukvårdens budget. Roland Johansson deltog inte i behandlingen av ärendet.

10 10(10) Omdelbar justering. INFORMATIONSÄRENDEN 70 Information om åtgärdsprogrammet Dnr LE/ Ove Löfqvist presenterade utskickat material, daterat , om Redovisning över åtgärdsprogrammet 2003 och prognos Kravet på åtgärder var under föregående år 71,2 miljoner kronor varav 45,5 miljoner kronor har genomförts. Kraven under 2004 är 125 miljoner men den ekonomiska effekten på helårsbasis beräknas till 101 miljoner kronor. Prognosen för 2004 pekar på ca 86 miljoner kronor vilket innebär en differens gentemot kraven med - 39 miljoner kronor. Landstingsstyrelsen konstaterade att nya åtgärder behöver tas fram och att farten för åtgärdernas genomförande måste ökas. Landstingsstyrelsen godkände informationen. 71 Information om nybyggnad Hus K4, Sigfridsområdet Dnr LE/ Ove Löfqvist gick igenom kalkylen för nybyggnad av hus K4 samt därmed dess vårdplatser och vårddygnskostnad. December månads kalkyl för fastighet och vårdplatser samt vårddygnskostnad presenterades. Södra regionvårdsnämnden har sagt ja till återuppbyggnad av regionpsykiatrin. Region Skåne tvekar till neuropsykiatridelen. De fattar sitt beslut den 11 maj. Presentation av ny kalkyl för byggnad, dess vårddygnskostnad med särskiljande av neuropsykiatriplatser presenterades. Regionvårdsnämnden i Skåne fattar sitt beslut i juni. Kristina Brundin Justerat Sven-Åke Gustavsson Suzanne Frank Ordf 2:e vice ordf Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Kristina Brundin

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer