Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö"

Transkript

1 PROTOKOLL LS (21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers Övriga närvarande Sekreterare Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö Suzanne Frank (m), ordf Paul Johansson (c) 1:e vice ordf Anna Fransson (s), 2:a vice ordf Göran Giselsson (m) Ingemar Swalander (m) Sonja Emilsson (m) Kjell Gustafsson (c) Rolf Sällryd (kd) Yngve Filipsson (fp) RosMarie Jönsson Neckö (s) Mayken Nilsson (s) Roland Johansson (s) Stefan Fredriksson (s) Anders Nyberg (s) Lennart Värmby (v) Rolf Andersson (fp), Olle Sandahl (kd), Michael Öberg (mp), Eva Löfquist (s) och Agneta Erikson (v) Sture Andersson, Annika Hallquist, Gunilla Johansson, Ove Löfqvist, Ingrid Persson Kristina Brundin 180 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 15 november Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes.

2 2(21) 182 Landstingsdirektörens rapport Sture Andersson rapporterade bland annat om följande: o Preliminärt ekonomiskt resultat efter oktober månad pekar på ett positivt belopp på ca 46 miljoner kronor. o Ekonomisk prognos för 2007 visar + 27 mkr. o Nationell IT-verksamhet har försenats så landstingens sista kvartalsutbetalning flyttas till o Finansinspektionen har granskat LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. LÖF:s premieuppbörd och redovisning skiljer sig från andra försäkringsbolag på ett sätt som Finansinspektionen inte godkänner. En sannolik konsekvens blir att landstingen kommer att få en extra uttaxering under o Landstinget Kronoberg är bäst i landet på vaccinationer enligt den nya rapporten Vaccinationsindex 2007, som presenterades den 7 november 2007 av Health Consumer Powerhouse. o Pågår diskussioner mellan SKL, Socialstyrelsen och LÖF om ersättning till patienter, som under fått smittat blod med Hepatit C. I dagsläget har Socialstyrelsen sagt nej till att bidra med statliga pengar. Enligt landstingets smittskyddsenhet kan det i vårt län röra sig om ca 150 patienter. Bedömd kostnad för behandling är kronor per patient. o Läkemedelsförhandlingarna är fortfarande inte färdiga. o Från nästa år kommer ett antal nya mycket dyra läkemedel ut på markanden. För dessa läkemedel kommer kostnaden per patient att uppgå till miljonbelopp per patient. En arbetsgrupp inom SKL arbetar med att se över hur dessa läkemedel ska kunna finansieras. o Frågan om möjligheterna att klara vård- och behandlingsgarantin har varit uppe på senaste landstingsdirektörsträffen. En tanke är att föra in ett ekonomiskt stöd av liknande slag som sjukvårdsmiljarden. o Konsultrapporten om primärvården blir klar i veckan. Rapporten skickas ut till styrelsens ledamöter i god tid före föredragningen på nästa styrelsemöte. o Den 7 november 2007 gick besvärstiden ut för Göta Hovrätts dom om branden på Sigfridsområdet. Inga överklagande har lämnats in. o Region Skåne är intresserad av att köpa fler vårdplatser på regionpsykiatriska klinken i Växjö då regionen valt att inte bygga ut med egna vårdplatser.

3 3(21) 183 Konsekvensbeskrivning. Ljungby Lasarett under entreprendadupphandling Dnr LE/ Landstingsstyrelsen rekommenderade fullmäktige besluta att godkänna inlämnad konsekvensanalys och ge landstingsstyrelsen uppdraget att fortlöpande följa det vidare arbetet med klarläggande av olika frågor att notera att begärd offentlig hearing har ägt rum att i övrigt fastställa landstingsstyrelsens förslag till beslut enligt protokoll från den 8 oktober 155, innebärande: 1. att landstingsstyrelsen får uppdraget att förbereda möjligheten att lägga ut hela Ljungby lasarett på entreprenad och att det i anbudsunderlaget ska anges som ett absolut krav att akutmottagningen dygnet runt och BB/förlossning ska ingå i verksamheten 2. att landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören uppdraget att skyndsamt organisera en projektgrupp för framtagning av anbudsunderlag, anbudsutvärdering etc. 3. att de förutsättningar som anges i skrivelse till landstingsstyrelsen , som underlag för beslut enligt 155, ska utgöra grund för uppdraget 4. att en särskild projektbudget sätts av för arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag, utvärdering och eventuell kontraktsskrivning och att kostnaderna tillåts belasta landstingsdirektörens anslag för oförutsett 5. att utformningen av anbudsupphandlingen sker i en öppen process inom LOU, utifrån olika perspektiv från landstingets verksamhet i sin helhet inom Kronobergs län 6. att anbud för antagande skall vara minst likvärdigt, ifråga om kostnad och kvalitet i jämförelse med drift i egen regi att ärendet dessutom tas upp i fullmäktige inför beslut om omfattning av eventuell entreprenad. Vid fullmäktige den 22 oktober 2007 beslutades på socialdemokraternas begäran att ärendet skulle återremitteras. Motivet för denna återremiss formulerades som att en fullständig konsekvensanalys bör göras och redovisas innan ärendet åter underställs fullmäktige. En offentlig hearing med verksamhetsföreträdare och fackliga organisationer m.fl. beslutades också genomföras.

4 4(21) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige besluta att godkänna inlämnad konsekvensanalys och ge landstingsstyrelsen uppdraget att fortlöpande följa det vidare arbetet med klarläggande av olika frågor att notera att begärd offentlig hearing har ägt rum att i övrigt fastställa landstingsstyrelsens beslut enligt protokoll från den 8 oktober 155, innebärande att landstingsstyrelsen får uppdraget att förbereda möjligheten att lägga ut hela Ljungby lasarett på entreprenad och att det i anbudsunderlaget ska anges som ett absolut krav att akutmottagningen dygnet runt och BB/förlossning ska ingå i verksamheten att landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören uppdraget att skyndsamt organisera en projektgrupp för framtagning av anbudsunderlag, anbudsutvärdering etc. att de förutsättningar som anges i skrivelse till landstingsstyrelsen 0810, som underlag för beslut enligt 155, ska utgöra grund för uppdraget att en särskild projektbudget sätts av för arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag, utvärdering och eventuell kontraktsskrivning och att kostnaderna tillåts belasta landstingsdirektörens anslag för oförutsett att utformningen av anbudsupphandlingen sker i en öppen process inom LOU, utifrån olika perspektiv från landstingets verksamhet i sin helhet inom Kronobergs län att anbud för antagande skall vara minst likvärdigt, ifråga om kostnad och kvalitet i jämförelse med drift i egen regi att ärendet dessutom tas upp i fullmäktige inför beslut om omfattning av eventuell entreprenad. Föredragande Landstingsdirektör Sture Andersson föredrog ärendet. Ledamöternas egna förslag Göran Giselsson påtalade att landstingsfullmäktiges ledamöter bör bjudas in till den offentliga hearingen. Anna Fransson föreslog bifall till skriftligt förslag enligt följande: Att hela ärendet angående upphandling av verksamheten vid Ljungby lasarett avslås, samt

5 5(21) att en seriös diskussion förs om hur ett alternativt drivet BB i Ljungby skulle kunna komma till stånd och att en fullständig konsekvensanalys av hur ett sådant beslut skulle påverka vården i Kronoberg med ekonomiska, kvalitetsmässiga och personalpolitiska aspekter görs. Lennart Värmby föreslog att notera den av landstingsdirektören lämnade redovisningen (se bilaga) med anledning av återremiss och ge landstingsstyrelsen uppdraget att följa det vidare arbetet, att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att analysera möjligheterna att avgränsa driften av Ljungby lasarett för eventuell intraprenad/entreprenad med följande grundförutsättningar: BB/förlossning ska bedrivas på sjukhuset i enlighet med socialstyrelsens kvalitetskrav. Befintlig verksamhet ska utgöra utgångspunkt i underlaget. Kvaliteten på vården ska vara minst lika god som idag. Kostnaderna ska inte överstiga verksamhet i egen regi, samt rymmas inom landstingets totala budget och om så behövs under kontraktstiden kunna anpassas till förändringar i verksamheten. Landstingsfullmäktige och landstingets revisorer ska ha samma insyn i den verksamhet som drivs på intraprenad/entreprenad som i den egna. Meddelarskydd och offentlighetsprincipen ska skrivas in i ett driftavtal. En särskild kommitté tillsätts i samarbete med berörda kommuner för att följa intraprenaden/entreprenaden om en driftförändring genomförs. En konsekvensanalys redovisas för att klargöra på vilket sätt samordningen mellan lasaretten i Ljungby och Växjö påverkas och vilka förändringar i vårdkvalitet och kostnader detta medför. samt att analysen med kostnadsram, kvalitetsredovisning och jämförelse med fortsatt drift i egen regi redovisas till landstingsfullmäktige, som ska ta ställning till den framtida driftformen. Rolf Sällryd föreslog, med instämmande av Yngve Filipsson, Göran Giselsson, Paul Johansson och Ingemar Swalander, bifall till arbetsutskottets förslag med ändring av tredje att-satsen till att i övrigt fastställa landstingsstyrelsens förslag till beslut från den 8 oktober innebärande Anders Nyberg föreslog bifall till Anna Franssons förslag. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning. 1. Arbetsutskottets förslag inkl ändringsförslag från Rolf Sällryd m.fl. 2. Lennart Värmbys förslag. 3. Anna Fransson och Anders Nybergs förslag.

6 6(21) Förslag 1 Efter röstning förklarade ordföranden sig anse att arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärdes. Landstingsstyrelsen godkände att motförslag till arbetsutskottets förslag utses genom proposition på Lennart Värmbys förslag mot Anna Fransson och Anders Nybergs förslag. Efter genomförd proposition förklarade ordföranden sig anse att Anna Fransson och Anders Nybergs förslag bifallits. Omröstning begärdes. För att utse motförslag genomfördes omröstning enligt nedan Ordföranden läste upp följande ordning för omröstningen. Den som bifaller Anna Fransson och Anders Nybergs förslag röstar ja. Den det inte vill röstar nej. Vinner nej har landstingsstyrelsen bifallit Lennart Värmbys förslag till motförslag. Namn Ja Nej Avstår Paul Johansson Anna Fransson Göran Giselsson Ingemar Swalander Sonja Emilsson Kjell Gustafsson Rolf Sällryd Yngve Filipsson RosMarie Jönsson Neckö Mayken Nilsson Roland Johansson Stefan Fredriksson Anders Nyberg Lennart Värmby Ordf Suzanne Frank Antal röster Röstningen visade 6 stycken ja-röster, 1 nej-röster samt 8 som avstod. Således hade landstingsstyrelsen beslutat avslå Lennart Värmbys förslag.

7 7(21) Omröstning av arbetsutskottets förslag mot Anna Fransson och Anders Nybergs förslag Ordföranden läste upp följande ordning för omröstningen. Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den det inte vill röstar nej. Vinner nej har landstingsstyrelsen bifallit Anna Fransson och Anders Nybergs förslag. Namn Ja Nej Avstår Paul Johansson Anna Fransson Göran Giselsson Ingemar Swalander Sonja Emilsson Kjell Gustafsson Rolf Sällryd Yngve Filipsson RosMarie Jönsson Neckö Mayken Nilsson Roland Johansson Stefan Fredriksson Anders Nyberg Lennart Värmby Ordf Suzanne Frank Antal röster 8 7 Röstningen visade 8 stycken ja-röster och 7 nej-röster. Således hade landstingsstyrelsen beslutat bifall till arbetsutskottets förslag. Reservationer Anna Fransson, RosMarie Jönsson Neckö, Mayken Nilsson, Roland Johansson, Stefan Fredriksson och Anders Nyberg reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande. Vi socialdemokrater anser att, för att fatta ett så viktigt beslut, som privatisering av ett sjukhus är, så måste ett minimikrav vara att man vet vad som ska upphandlas och vad det får för konsekvenser för medborgarna. Därför krävde vi socialdemokrater i landstingsfullmäktige att en fullständig konsekvensanalys skulle göras av hur samverkan mellan de båda lasaretten påverkas vid en eventuell upphandling, samt att det i konsekvensanalysen skulle tas med ekonomiska, kvalitetsmässiga och personalpolitiska aspekter. Den så kallade konsekvensanalysen presenterades för landstingsstyrelsens arbetsutskott efter en vecka. En nio sidor lång skrivelse som enbart innehöll frågeställningar utan några som helst svar på frågorna.

8 8(21) Vi krävde också att landstingsstyrelsen skulle få i uppdrag att arrangera en offentlig hearing med verksamhetsföreträdare och fackliga organisationer. Den 8 november fick landstingsstyrelsens ledamöter inbjudan till en hearing om entreprenader som ska äga rum den 19 november. I panelen finns inga företrädare för Ljungby lasarett. Istället skall lobbyister för privat vård övertyga verksamhetschefer, fackliga företrädare och politiker om att privatisering är det bästa alternativet. Allmänheten är inte ens informerade om att hearingen ska äga rum. Med anledning av ovanstående anser socialdemokraterna att det inte finns grund för att ändra vår inställning till privat drift av sjukhus som presenterats i vårt valprogram. Lennart Värmby reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 184 Jämställdhetspolicy Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att återremittera ärendet för omarbetning. Till dagens sammanträde ligger ett omarbetat förslag till jämställdhetspolicy för politiskt ställningstagande. Landstingsfullmäktige hade beslutat om återremiss för vidare beredning och utveckling av policyn den 27 april Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige besluta att anta reviderad jämställdhetspolicy enligt bifogad bilaga samt att uppdra till landstingsdirektören att utifrån policyn utarbeta en handlingsplan. Ledamöternas egna förslag Lennart Värmby föreslog, med instämmande av Roland Johansson, återremiss i syfte att omarbeta policyn. Yttranden I övrigt yttrade sig Anders Nyberg, Agneta Eriksson, Michael Öberg, Suzanne Frank och Göran Giselsson.

9 9(21) sgång Landstingsstyrelsen godkände nedanstående propositionsordning. 1. avgörs idag. 2. återremitteras. Efter genomförda propositioner hade landstingsstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. 185 Förslag till Finanspolicy för Landstinget Kronoberg Dnr LE/ Landstingsstyrelsen rekommenderade landstingsfullmäktige besluta att fastställa Finanspolicy för Landstinget Kronoberg att gälla från och med Tre dokument har slagits samman till Finanspolicy för landstinget: Föreskrifter för medelshanteringen, Förvaltningspolicy för pensionsmedel och Regler för finansverksamheten. Policyn reglerar områdena för organisation och ansvarsfördelning, likviditetsförvaltning, kapitalförvaltning (pensionsmedel) och skuldförvaltning. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar landstingsfullmäktige besluta fastställa Finanspolicy för Landstinget Kronoberg att gälla från och med Föredragande Ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. Yttrande Lennart Värmby yttrade sig. 186 Landstingsfullmäktiges finansplan 2008 (10) Dnr LE/ Landstingsstyrelsen rekommenderade landstingsfullmäktige besluta att fastställa prognosantaganden, resultat- och balansbudget för år 2008 att fastställa förslag till avgifter inom folktandvården enligt bilaga

10 10(21) att övriga taxor och avgifter är oförändrade att fastställa skattesatsen till 10,20 kronor per skattekrona för år 2008 att det egna kapitalet ska vara återställt vid utgången av 2010 Landstingets finansiering grundas på ett antal förutsättningar såsom exempelvis den samhällsekonomiska utvecklingen, prognosantaganden, skatteintäkter, regeringens budgetproposition samt statsbidrag och utjämning. Dessa har sammanställts i Finansplan för 2008 (10). Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige besluta att fastställa prognosantaganden, resultat- och balansbudget för år 2008 att fastställa förslag till avgifter inom folktandvården enligt bilaga att övriga taxor och avgifter är oförändrade att fastställa skattesatsen till 10,20 kronor per skattekrona för år 2008 att det egna kapitalet ska vara återställt vid utgången av Föredragande Ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. Ledamöternas egna förslag Lennart Värmby föreslog följande: Resultaträkning (mkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan (v)-förslag Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Statsbidrag & utjämning Finansnetto Årets resultat Överskott Summa: Alliansen Skillnad mot majoriteten Landstingets mål Skillnad mot tidigare mål

11 11(21) Balansräkningen räknas om som konsekvens av ovanstående resultat. Förslag till beslut Med hänvisning till ovanstående resultaträkning föreslås landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta: att revidera nettokostnadsramen till mkr att fastställa prognosantaganden, resultat- och balansbudget för år 2008 i enlighet med ovanstående förslag att fastställa förslag till avgifter inom folktandvården enligt bilaga att övriga taxor och avgifter är oförändrade att fastställa skattesatsen till 10,60 kronor per skattekrona för år 2008 att det egna kapitalet i enlighet med tidigare beslut återställs under 2009 Yttranden Anna Fransson, Göran Giselsson, Suzanne Frank och Michael Öberg yttrade sig. sgång Landstingsstyrelsen godkände att nedanstående förslag ställs mot varandra. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Lennart Värmbys förslag. Röstning Ordföranden ställde proposition på förslagen och fann att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 187 Förslag till nytt Attestreglemente Dnr LE/ att fastställa Attestreglemente för Landstinget Kronoberg att gälla från och med 1 december 2007 Organisationen har förändrats och landstinget har bland annat infört elektronisk handel med elektroniska beställningar och nu skannas landstingets leverantörsfakturor som konteras och attesteras digitalt. Detta har föranlett en anpassning till nytt reglemente.

12 12(21) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att fastställa Attestreglemente för Landstinget Kronoberg att gälla från och med 1 december Plan för åtagande 2008 Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att följande uppdrag ges till landstingsdirektören att genomföra verksamheten 2008 enligt Plan för åtagande, och att det i detta uppdrag ingår att vidta åtgärder för att uppfylla kraven i vård- och behandlingsgarantin. En redovisning av dessa ska ske på decembersammanträdet. att efter genomfört konsultuppdrag inom länssjukvården återkomma med förslag som stärker länssjukvårdens ekonomi med minst 15 mkr att genomföra beslutade personalreduceringar att successivt redovisa ytterligare förslag till åtgärder för att uppnå fullmäktiges krav på verksamheten inom fastställd ekonomisk ram att Plan för åtagande delges fullmäktige samt att under punkt i tredje punktsatsen ska ordet enhetliga bytas till likvärdiga att under punkt ska tillföras ---fakulteten i Lund samt Tandvårdshögskolan i Malmö ska utvecklas. Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören uppdraget att fördela uppdrag och medel mellan driftenheterna och i samråd diskutera och formulera de åtaganden som ska fullföljas. Den arbetsmodell som tillämpas för detta planeringsarbete är en fortsättning på utvecklingen av landstingets styrmodell. Avsikten med arbetet är att de uppdrag fullmäktige formulerat och beslutat om ska utmynna i rimliga och trovärdiga åtagande för aktuella driftenheter. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att följande uppdrag ges till landstingsdirektören att genomföra verksamheten 2008 enligt Plan för åtagande, och att det i detta uppdrag ingår att vidta åtgärder för att uppfylla kraven i vård- och behandlingsgarantin

13 13(21) att efter genomfört konsultuppdrag inom länssjukvården återkomma med förslag som stärker länssjukvårdens ekonomi med minst 15 mkr att genomföra beslutade personalreduceringar att redovisa ytterligare förslag till åtgärder för att uppnå fullmäktiges krav på verksamheten inom fastställd ekonomisk ram att Plan för åtagande delges fullmäktige Föredragande Planeringsdirektör Ove Löfqvist föredrog ärendet. Ledamöternas egna förslag Paul Johansson föreslog bifall till arbetsutskottets förslag. Lennart Värmby föreslog avslag på att-satsen om personalreduceringar att landstingsdirektören till februarimötet återkommer med förslag om hur Landstinget Kronoberg ska uppfylla vård- och behandlingsgarantin och snabbt arbeta bort köerna i vården att landstingsdirektören till aprilsammanträdet återkommer med förslag om hur landstingets ekonomi ska stärkas för att uppfylla fattade beslut om balans att Plan för åtagande 2008 delges fullmäktige. Anna Fransson instämde i Lennart Värmbys förslag om vårdgarantin och föreslog vidare att länssjukvårdens ekonomiska ram för detta ändamål förstärks med 15 miljoner kronor som lämpligen finansieras genom förbättrad DRGredovisning inom kostnadsutjämningssystemet samt tilläggsförslag om att tredje punkten på sid.16 avsnitt ändrar från enhetliga till likvärdiga. Rolf Sällryd föreslog bifall till arbetsutskottets förslag samt föreslog ett tillägg under punkt fakulteten i Lund samt Tandvårdshögskolan i Malmö ska utvecklas. Ajournering Styrelsen ajournerade sig för lunch mellan kl

14 14(21) 188 Plan för åtagande 2008 Dnr LE/ Fortsättning efter ajournering. Suzanne Frank föreslog med instämmande av Lennart Värmby och Anna Fransson att en mening läggs till i arbetsutskottets första att-sats att vidta åtgärder för att uppfylla kraven i vård- och behandlingsgarantin. En redovisning av dessa ska ske på decembersammanträdet. Suzanne Fransson föreslog också att tredje att-satsen i arbetsutskottet kompletteras med att successivt redovisa ytterligare förslag Yttranden I övrigt yttrade sig Michael Öberg, Yngve Filipsson, Roland Johansson, Sture Andersson, Anders Nyberg, RosMarie Jönsson Neckö och Göran Giselsson. sgång Landstingsstyrelsen godkände nedanstående propositionsordning. 1. Första att-satsen i arbetsutskottets förslag inkl komplettering. 2. Andra att-satsen i arbetsutskottets förslag om länssjukvården. 3. Anna Franssons motförslag till andra att-satsen om finansiering av 15 mkr. 4. Tredje att-satsen i arbetsutskottets förslag om personalreduceringar. 5. Lennart Värmbys avslag till personalreduceringar. 6. Arbetsutskottets förslag om åtgärder. 7. Lennart Värmbys förslag om förslag att stärka ekonomin redovisas vid aprilsammanträdet. 8. Anna Franssons tilläggsförslag om att byta ordet enhetliga till likvärdiga under punkt i punktsats Rolf Sällryds tilläggsförslag om Tandvårdshögskolan. 10. Sista att-satsen i arbetsutskottets förslag om delgivning till fullmäktige. Röstning Ordföranden ställde proposition på förslagen och fann att arbetsutskottets förslag 1, 2, 4, 6, 10 samt tilläggsförslagen 8 och 9 vunnit majoritet. 189 Svar på motion kring behovet av akutläkare Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta att motionen bifalles Roland Johansson (s) föreslår i en motion att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till och effekterna av att införa akutläkare på Centrallasarettet i Växjö.

15 15(21) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att bifalla motionen. 190 Svar på motion om förnyelse av mål- och handlingsprogram Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta att första att-satsen anses besvarad samt att andra att-satsen bifalls I en motion har Lennart Värmby (v) föreslagit att landstingsstyrelsen får uppdraget att se över samtliga program och ange en tidsplan för revideringarna samt att landstingets utskott ges i uppdrag att bidra med synpunkter och förslag till de program som man finner var i linje med utskottens uppdrag. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att första att-satsen anses besvarad samt att andra att-satsen bifalls. 191 Reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktiges utskott Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta att godkänna reviderad arbetsordning En revidering föreslås för utskottens arbetsordning beroende på förändrat arbetssätt. Revideringen innebär att utskottens sammanträden i huvudsak är slutna. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att godkänna reviderad arbetsordning. Ledamöternas egna förslag Anna Fransson föreslog, med instämmande av Lennart Värmby, avslag till arbetsutskottets förslag.

16 16(21) Rolf Sällryd föreslog bifall till arbetsutskottets förslag. Yttranden Eva Löfquist och Mayken Nilsson yttrade sig. sgång Landstingsstyrelsen godkände att nedanstående förslag ställs mot varandra. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Lennart Värmbys förslag. Röstning Ordföranden ställde proposition på förslagen och fann att arbetsutkottets förslag vunnit majoritet. 192 Redovisning av motioner som inte har behandlats under 2007 Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta att godkänna att följande fyra motioner som är inkomna under 2007 bereds under 2008: Tio i topp för hälsan Gör Grimslövs folkhögskola med konferensanläggning till ekologiskt pilotprojekt Effektivare läkemedelsanvändning inom Landstinget Kronoberg och Organisera vårdlotsar att godkänna att de två motionerna som återremitterats, Offentlig upphandling för hållbar utveckling och socialt ansvar och Ljungby BB på entreprenad, behandlas under 2008 Landstingsstyrelsen ska på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att godkänna att följande fyra motioner som är inkomna under 2007 bereds under 2008: Tio i topp för hälsan Gör Grimslövs folkhögskola med konferensanläggning till ekologiskt pilotprojekt Effektivare läkemedelsanvändning inom Landstinget Kronoberg och Organisera vårdlotsar

17 17(21) att godkänna att de två motionerna som återremitterats, Offentlig upphandling för hållbar utveckling och socialt ansvar och Ljungby BB på entreprenad, behandlas under Annonsering av landstingsfullmäktige Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta att tillkännagivande av tid och plats för landstingsfullmäktige under år 2008 ska införas i Smålandsposten, Smålänningen och Växjöbladet/Kronobergaren. Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 5 punkt 1, ska landstingsfullmäktige varje år bestämma i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid och plats för fullmäktiges sammanträden m.m. ska föras in. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att godkänna att tillkännagivande av tid och plats för landstingsfullmäktige under år 2008 ska införas i Smålandsposten, Smålänningen och Växjöbladet/Kronobergaren. 194 Svar på remiss: Proposition Ersättning för kostnader för vård i annat EES-land Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att godkänna yttrandet Landstinget Kronoberg har beretts tillfälle att yttra sig över propositionen Ersättning för kostnader för vård i annat EES-land. I propositionen föreslås en ny lag om ersättning för hälso- och sjukvård eller tandvård som med stöd av EGföredraget, givits i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna yttrandet.

18 18(21) 195 Svar på remiss om överförande av flygbussen till Länstrafiken Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att godkänna överföring av flygbusstrafiken till Länstrafiken samt att underskottet för 2008 tas ur den gemensamma trafikfonden och att underskottet från 2009 och framöver finansieras mellan Växjö kommun med 2/3 och landstinget 1/3 Landstinget Kronoberg har dels fått en skrivelse för kännedom om Smaland Airports önskemål om överförande av flygbussen till Länstrafiken dels Länstrafiken Kronobergs skrivelse i frågan. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna yttrandet. 196 Svar på remiss om Framtida regionaltågtrafik i Kronobergs län sammankopplad med Krösatågens trafikering Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att Landstinget Kronoberg ser positivt på en utvecklad regional tågtrafik att Landstinget Kronoberg ser positivt på en fortsatt utredning för att klargöra omfattning vid en eventuell utbyggnad av Krösatågen att en fortsatt utredning också ska klargöra kostnader för respektive trafikhuvudman vid en utbyggnad av Krösatågen Landstinget Kronoberg har fått möjlighet att yttra sig över Länstrafikens förslag om Framtida regionaltågtrafik i Kronobergs län. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen att avstå från att yttra sig och hänvisar till att dessa frågor bör beredas inom regionförbundets trafikutskott.

19 19(21) Ledamöternas egna förslag Rolf Sällryd föreslog att Landstinget Kronoberg ser positivt på en utvecklad regional tågtrafik att Landstinget Kronoberg ser positivt på en fortsatt utredning för att klargöra omfattning vid en eventuell utbyggnad av Krösatågen samt att en fortsatt utredning också ska klargöra kostnader för respektive trafikhuvudman vid en utbyggnad av Krösatågen. Anders Nyberg föreslog bifall till Rolf Sällryds förslag. Yttrande I övrigt yttrade sig Michael Öberg. sgång Landstingsstyrelsen godkände att nedanstående förslag ställs mot varandra. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Rolf Sällryds förslag. Röstning Ordföranden ställde proposition på förslagen och fann att Rolf Sällryds förslag vunnit majoritet. 197 Anmälningsärende: Motion Organisera vårdlotsar Dnr LE/ Agneta Erikssons motion anmäldes. Motionen är planerad till att behandlas på fullmäktige i februari Anmälningsärende: Motion Effektivare läkemedelsanvändning inom Landstinget Kronoberg Dnr LE/ Michael Öbergs motion anmäldes. Motionen är planerad till att behandlas på fullmäktige den 21 april Anmälningsärende: Utlösande av option för färdtjänst/sjukresor, skolskjuts Dnr/LE Skrivelse från Länstrafiken Kronoberg, daterad , anmäldes. 200 Anmälningsärende: Varför ska vi sjuksköterskor finansiera landstingets lönepolitik? Dnr KA B 100 Skrivelse från 24 stycken sjuksköterskor, daterad , anmäldes.

20 20(21) 201 Anmälningsärende: Skrivelse från Astma och Allergi Förbundet Dnr KA B 100 Skrivelse från Astma och Allergi Förbundet, daterad , anmäldes. 202 Anmälningsärende: Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket Dnr/LE Skrivelse från Arbetsmiljöverket om inspektion vid Vårdcentral Birka anmäldes. 203 Anmälningsärende: Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket Dnr/LE Skrivelse från Arbetsmiljöverket om inspektion vid Centralköket, Centrallasarettet i Växjö anmäldes. 204 Anmälningsärende: Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket Dnr/LE Skrivelse från Arbetsmiljöverket om inspektion vid Transportavdelningen, Centrallasarettet Växjö anmäldes. 205 Anmälningsärende: Förslag till återstart av BB i ljungby kvarstår Dnr/LE Skrivelse från Praktikertjänst Hälso- och sjukvård, daterad , anmäldes. 206 Anmälningsärende: Landstingsdirektörens beslut Dnr LE B Investering i Cosmic läkemedelsmodul. 51. Merkostnader för ombyggnad paramedicin CLV 52. Finansiering av IT-utrustning from september Utbetalda bidrag 2007 till politiska ungdomsorganisationer. 54. Handikappanpassningar FTV Klostergatan. 55. Ombyggnad på mikrobiologen. 56. Omdisponering av investeringsanslag. 57. Ersättning vid frånvaro p.g.a. vinterkräksjuka. 58. Strategi och riktlinjer för säkerhetsarbetet.

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Protokoll Justerat 2007-10-10 1(18) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 oktober 2006, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-04-06 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-05-12 1(10) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.30 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/2007. Tid Måndagen den 10 december 2007, kl

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/2007. Tid Måndagen den 10 december 2007, kl PROTOKOLL LS 2007-12-10 1(12) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 december 2007, kl. 09.00 15.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008. Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008. Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-08-18 1(17) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl. 09.00 12.30. Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-02-06 Justerat 07-02-19 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Måndagen den

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-11-10 1(23) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-12-04 JUSTERAT 07-12-13 1 (8) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 16/2007 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 4 december 2007, kl.08.30 12.00 Plats Närvarande

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1(11) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2006. Tid Måndagen den 11 september 2006, kl 09.00 15.30

Protokoll 1(11) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2006. Tid Måndagen den 11 september 2006, kl 09.00 15.30 Protokoll 1(11) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2006 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 11 september 2006, kl 09.00 15.30 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10 1(19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS Den 10 oktober 2005 kl 09.00 15.40 Plats Centrumbyggnaden, Sigfridsområdet Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-10-11

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-10-11 Justering 2004-10-22 1(17) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 6/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.15

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2007. Tid Måndagen den 11 juni 2007, kl. 09.00-16.00

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2007. Tid Måndagen den 11 juni 2007, kl. 09.00-16.00 Protokoll Justerat 2007-06-12 1(22) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 11 juni 2007, kl. 09.00-16.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-08-24 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 PROTOKOLL LS 2009-12-07 1(14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 1/2009. Tid Måndagen den 19 januari 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 1/2009. Tid Måndagen den 19 januari 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2009-01-19 1(12) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 1/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 19 januari 2009, kl. 09.00 12.25 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-12-16 SBK 03/2014 Kansliavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 14.00 15.10 Plats Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-03-31 JUSTERAT 2009-04-06 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 31 mars 2009, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 7/2009. Tid Måndagen den 5 oktober 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 7/2009. Tid Måndagen den 5 oktober 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2009-10-05 1(17) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 7/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 5 oktober 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-08-30

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-08-30 Justering 2004-09-03 1(15) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 6/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 12.45

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 12/2006. Tid Måndagen den 18 december 2006, kl

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 12/2006. Tid Måndagen den 18 december 2006, kl Protokoll Justerat 2006-12-19 1(13) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 12/2006 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 18 december 2006, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka Protokoll Sammanträdesdatum 2004-06-07 Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka 39-46 Tid: Måndagen 7 juni 2004 kl 09:00-15:00 Plats: Husläkarna AB, Kungsbacka Ledamöter Margareta Ödman (m) ordförande Bo Karlsing

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 18 juni 2003 146 151 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-04-25

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-04-25 1(10) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 3/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, (s) ordförande Paul Johansson

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Anders Pansell (KD) ersätter Mia Frisk Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2007-02-08 Dnr. Tid 2007-02-08, kl 09.00-15.00 1 (5) 1 -- 15 Regionhuset, Lund. Närvarande ledamöter Douglas Roth (m) ordförande

PROTOKOLL. Datum 2007-02-08 Dnr. Tid 2007-02-08, kl 09.00-15.00 1 (5) 1 -- 15 Regionhuset, Lund. Närvarande ledamöter Douglas Roth (m) ordförande PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2007-02-08 Dnr Tid 2007-02-08, kl 09.00-15.00 1 (5) 1 -- 15 Plats Regionhuset, Lund Närvarande ledamöter Douglas Roth (m) ordförande Rolf Pålsson (s) vice

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad.

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-02-23 LS-LED09-410 22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad. Yrkanden Oppositionen (M),

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2013-12-17 SBK 03/2013 Planeringsavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 14.00 16.00 Plats Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2004-02-23 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 11-21 Tid: måndag den 23 februari 2004, kl 08:00 12:25 Plats: Kungsbacka Sjukhus Ledamöter Margareta Ödman (m) Bo Karlsing (s) Sonja-Lis Linder

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Motion: Automatisera frikort Handlingar i ärendet:

Motion: Automatisera frikort Handlingar i ärendet: Motion: Automatisera frikort Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 2014-09-16 Protokollsutdrag från Hälso-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer