Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö"

Transkript

1 PROTOKOLL LS (21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers Övriga närvarande Sekreterare Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö Suzanne Frank (m), ordf Paul Johansson (c) 1:e vice ordf Anna Fransson (s), 2:a vice ordf Göran Giselsson (m) Ingemar Swalander (m) Sonja Emilsson (m) Kjell Gustafsson (c) Rolf Sällryd (kd) Yngve Filipsson (fp) RosMarie Jönsson Neckö (s) Mayken Nilsson (s) Roland Johansson (s) Stefan Fredriksson (s) Anders Nyberg (s) Lennart Värmby (v) Rolf Andersson (fp), Olle Sandahl (kd), Michael Öberg (mp), Eva Löfquist (s) och Agneta Erikson (v) Sture Andersson, Annika Hallquist, Gunilla Johansson, Ove Löfqvist, Ingrid Persson Kristina Brundin 180 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 15 november Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes.

2 2(21) 182 Landstingsdirektörens rapport Sture Andersson rapporterade bland annat om följande: o Preliminärt ekonomiskt resultat efter oktober månad pekar på ett positivt belopp på ca 46 miljoner kronor. o Ekonomisk prognos för 2007 visar + 27 mkr. o Nationell IT-verksamhet har försenats så landstingens sista kvartalsutbetalning flyttas till o Finansinspektionen har granskat LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. LÖF:s premieuppbörd och redovisning skiljer sig från andra försäkringsbolag på ett sätt som Finansinspektionen inte godkänner. En sannolik konsekvens blir att landstingen kommer att få en extra uttaxering under o Landstinget Kronoberg är bäst i landet på vaccinationer enligt den nya rapporten Vaccinationsindex 2007, som presenterades den 7 november 2007 av Health Consumer Powerhouse. o Pågår diskussioner mellan SKL, Socialstyrelsen och LÖF om ersättning till patienter, som under fått smittat blod med Hepatit C. I dagsläget har Socialstyrelsen sagt nej till att bidra med statliga pengar. Enligt landstingets smittskyddsenhet kan det i vårt län röra sig om ca 150 patienter. Bedömd kostnad för behandling är kronor per patient. o Läkemedelsförhandlingarna är fortfarande inte färdiga. o Från nästa år kommer ett antal nya mycket dyra läkemedel ut på markanden. För dessa läkemedel kommer kostnaden per patient att uppgå till miljonbelopp per patient. En arbetsgrupp inom SKL arbetar med att se över hur dessa läkemedel ska kunna finansieras. o Frågan om möjligheterna att klara vård- och behandlingsgarantin har varit uppe på senaste landstingsdirektörsträffen. En tanke är att föra in ett ekonomiskt stöd av liknande slag som sjukvårdsmiljarden. o Konsultrapporten om primärvården blir klar i veckan. Rapporten skickas ut till styrelsens ledamöter i god tid före föredragningen på nästa styrelsemöte. o Den 7 november 2007 gick besvärstiden ut för Göta Hovrätts dom om branden på Sigfridsområdet. Inga överklagande har lämnats in. o Region Skåne är intresserad av att köpa fler vårdplatser på regionpsykiatriska klinken i Växjö då regionen valt att inte bygga ut med egna vårdplatser.

3 3(21) 183 Konsekvensbeskrivning. Ljungby Lasarett under entreprendadupphandling Dnr LE/ Landstingsstyrelsen rekommenderade fullmäktige besluta att godkänna inlämnad konsekvensanalys och ge landstingsstyrelsen uppdraget att fortlöpande följa det vidare arbetet med klarläggande av olika frågor att notera att begärd offentlig hearing har ägt rum att i övrigt fastställa landstingsstyrelsens förslag till beslut enligt protokoll från den 8 oktober 155, innebärande: 1. att landstingsstyrelsen får uppdraget att förbereda möjligheten att lägga ut hela Ljungby lasarett på entreprenad och att det i anbudsunderlaget ska anges som ett absolut krav att akutmottagningen dygnet runt och BB/förlossning ska ingå i verksamheten 2. att landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören uppdraget att skyndsamt organisera en projektgrupp för framtagning av anbudsunderlag, anbudsutvärdering etc. 3. att de förutsättningar som anges i skrivelse till landstingsstyrelsen , som underlag för beslut enligt 155, ska utgöra grund för uppdraget 4. att en särskild projektbudget sätts av för arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag, utvärdering och eventuell kontraktsskrivning och att kostnaderna tillåts belasta landstingsdirektörens anslag för oförutsett 5. att utformningen av anbudsupphandlingen sker i en öppen process inom LOU, utifrån olika perspektiv från landstingets verksamhet i sin helhet inom Kronobergs län 6. att anbud för antagande skall vara minst likvärdigt, ifråga om kostnad och kvalitet i jämförelse med drift i egen regi att ärendet dessutom tas upp i fullmäktige inför beslut om omfattning av eventuell entreprenad. Vid fullmäktige den 22 oktober 2007 beslutades på socialdemokraternas begäran att ärendet skulle återremitteras. Motivet för denna återremiss formulerades som att en fullständig konsekvensanalys bör göras och redovisas innan ärendet åter underställs fullmäktige. En offentlig hearing med verksamhetsföreträdare och fackliga organisationer m.fl. beslutades också genomföras.

4 4(21) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige besluta att godkänna inlämnad konsekvensanalys och ge landstingsstyrelsen uppdraget att fortlöpande följa det vidare arbetet med klarläggande av olika frågor att notera att begärd offentlig hearing har ägt rum att i övrigt fastställa landstingsstyrelsens beslut enligt protokoll från den 8 oktober 155, innebärande att landstingsstyrelsen får uppdraget att förbereda möjligheten att lägga ut hela Ljungby lasarett på entreprenad och att det i anbudsunderlaget ska anges som ett absolut krav att akutmottagningen dygnet runt och BB/förlossning ska ingå i verksamheten att landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören uppdraget att skyndsamt organisera en projektgrupp för framtagning av anbudsunderlag, anbudsutvärdering etc. att de förutsättningar som anges i skrivelse till landstingsstyrelsen 0810, som underlag för beslut enligt 155, ska utgöra grund för uppdraget att en särskild projektbudget sätts av för arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag, utvärdering och eventuell kontraktsskrivning och att kostnaderna tillåts belasta landstingsdirektörens anslag för oförutsett att utformningen av anbudsupphandlingen sker i en öppen process inom LOU, utifrån olika perspektiv från landstingets verksamhet i sin helhet inom Kronobergs län att anbud för antagande skall vara minst likvärdigt, ifråga om kostnad och kvalitet i jämförelse med drift i egen regi att ärendet dessutom tas upp i fullmäktige inför beslut om omfattning av eventuell entreprenad. Föredragande Landstingsdirektör Sture Andersson föredrog ärendet. Ledamöternas egna förslag Göran Giselsson påtalade att landstingsfullmäktiges ledamöter bör bjudas in till den offentliga hearingen. Anna Fransson föreslog bifall till skriftligt förslag enligt följande: Att hela ärendet angående upphandling av verksamheten vid Ljungby lasarett avslås, samt

5 5(21) att en seriös diskussion förs om hur ett alternativt drivet BB i Ljungby skulle kunna komma till stånd och att en fullständig konsekvensanalys av hur ett sådant beslut skulle påverka vården i Kronoberg med ekonomiska, kvalitetsmässiga och personalpolitiska aspekter görs. Lennart Värmby föreslog att notera den av landstingsdirektören lämnade redovisningen (se bilaga) med anledning av återremiss och ge landstingsstyrelsen uppdraget att följa det vidare arbetet, att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att analysera möjligheterna att avgränsa driften av Ljungby lasarett för eventuell intraprenad/entreprenad med följande grundförutsättningar: BB/förlossning ska bedrivas på sjukhuset i enlighet med socialstyrelsens kvalitetskrav. Befintlig verksamhet ska utgöra utgångspunkt i underlaget. Kvaliteten på vården ska vara minst lika god som idag. Kostnaderna ska inte överstiga verksamhet i egen regi, samt rymmas inom landstingets totala budget och om så behövs under kontraktstiden kunna anpassas till förändringar i verksamheten. Landstingsfullmäktige och landstingets revisorer ska ha samma insyn i den verksamhet som drivs på intraprenad/entreprenad som i den egna. Meddelarskydd och offentlighetsprincipen ska skrivas in i ett driftavtal. En särskild kommitté tillsätts i samarbete med berörda kommuner för att följa intraprenaden/entreprenaden om en driftförändring genomförs. En konsekvensanalys redovisas för att klargöra på vilket sätt samordningen mellan lasaretten i Ljungby och Växjö påverkas och vilka förändringar i vårdkvalitet och kostnader detta medför. samt att analysen med kostnadsram, kvalitetsredovisning och jämförelse med fortsatt drift i egen regi redovisas till landstingsfullmäktige, som ska ta ställning till den framtida driftformen. Rolf Sällryd föreslog, med instämmande av Yngve Filipsson, Göran Giselsson, Paul Johansson och Ingemar Swalander, bifall till arbetsutskottets förslag med ändring av tredje att-satsen till att i övrigt fastställa landstingsstyrelsens förslag till beslut från den 8 oktober innebärande Anders Nyberg föreslog bifall till Anna Franssons förslag. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning. 1. Arbetsutskottets förslag inkl ändringsförslag från Rolf Sällryd m.fl. 2. Lennart Värmbys förslag. 3. Anna Fransson och Anders Nybergs förslag.

6 6(21) Förslag 1 Efter röstning förklarade ordföranden sig anse att arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärdes. Landstingsstyrelsen godkände att motförslag till arbetsutskottets förslag utses genom proposition på Lennart Värmbys förslag mot Anna Fransson och Anders Nybergs förslag. Efter genomförd proposition förklarade ordföranden sig anse att Anna Fransson och Anders Nybergs förslag bifallits. Omröstning begärdes. För att utse motförslag genomfördes omröstning enligt nedan Ordföranden läste upp följande ordning för omröstningen. Den som bifaller Anna Fransson och Anders Nybergs förslag röstar ja. Den det inte vill röstar nej. Vinner nej har landstingsstyrelsen bifallit Lennart Värmbys förslag till motförslag. Namn Ja Nej Avstår Paul Johansson Anna Fransson Göran Giselsson Ingemar Swalander Sonja Emilsson Kjell Gustafsson Rolf Sällryd Yngve Filipsson RosMarie Jönsson Neckö Mayken Nilsson Roland Johansson Stefan Fredriksson Anders Nyberg Lennart Värmby Ordf Suzanne Frank Antal röster Röstningen visade 6 stycken ja-röster, 1 nej-röster samt 8 som avstod. Således hade landstingsstyrelsen beslutat avslå Lennart Värmbys förslag.

7 7(21) Omröstning av arbetsutskottets förslag mot Anna Fransson och Anders Nybergs förslag Ordföranden läste upp följande ordning för omröstningen. Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den det inte vill röstar nej. Vinner nej har landstingsstyrelsen bifallit Anna Fransson och Anders Nybergs förslag. Namn Ja Nej Avstår Paul Johansson Anna Fransson Göran Giselsson Ingemar Swalander Sonja Emilsson Kjell Gustafsson Rolf Sällryd Yngve Filipsson RosMarie Jönsson Neckö Mayken Nilsson Roland Johansson Stefan Fredriksson Anders Nyberg Lennart Värmby Ordf Suzanne Frank Antal röster 8 7 Röstningen visade 8 stycken ja-röster och 7 nej-röster. Således hade landstingsstyrelsen beslutat bifall till arbetsutskottets förslag. Reservationer Anna Fransson, RosMarie Jönsson Neckö, Mayken Nilsson, Roland Johansson, Stefan Fredriksson och Anders Nyberg reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande. Vi socialdemokrater anser att, för att fatta ett så viktigt beslut, som privatisering av ett sjukhus är, så måste ett minimikrav vara att man vet vad som ska upphandlas och vad det får för konsekvenser för medborgarna. Därför krävde vi socialdemokrater i landstingsfullmäktige att en fullständig konsekvensanalys skulle göras av hur samverkan mellan de båda lasaretten påverkas vid en eventuell upphandling, samt att det i konsekvensanalysen skulle tas med ekonomiska, kvalitetsmässiga och personalpolitiska aspekter. Den så kallade konsekvensanalysen presenterades för landstingsstyrelsens arbetsutskott efter en vecka. En nio sidor lång skrivelse som enbart innehöll frågeställningar utan några som helst svar på frågorna.

8 8(21) Vi krävde också att landstingsstyrelsen skulle få i uppdrag att arrangera en offentlig hearing med verksamhetsföreträdare och fackliga organisationer. Den 8 november fick landstingsstyrelsens ledamöter inbjudan till en hearing om entreprenader som ska äga rum den 19 november. I panelen finns inga företrädare för Ljungby lasarett. Istället skall lobbyister för privat vård övertyga verksamhetschefer, fackliga företrädare och politiker om att privatisering är det bästa alternativet. Allmänheten är inte ens informerade om att hearingen ska äga rum. Med anledning av ovanstående anser socialdemokraterna att det inte finns grund för att ändra vår inställning till privat drift av sjukhus som presenterats i vårt valprogram. Lennart Värmby reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 184 Jämställdhetspolicy Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att återremittera ärendet för omarbetning. Till dagens sammanträde ligger ett omarbetat förslag till jämställdhetspolicy för politiskt ställningstagande. Landstingsfullmäktige hade beslutat om återremiss för vidare beredning och utveckling av policyn den 27 april Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige besluta att anta reviderad jämställdhetspolicy enligt bifogad bilaga samt att uppdra till landstingsdirektören att utifrån policyn utarbeta en handlingsplan. Ledamöternas egna förslag Lennart Värmby föreslog, med instämmande av Roland Johansson, återremiss i syfte att omarbeta policyn. Yttranden I övrigt yttrade sig Anders Nyberg, Agneta Eriksson, Michael Öberg, Suzanne Frank och Göran Giselsson.

9 9(21) sgång Landstingsstyrelsen godkände nedanstående propositionsordning. 1. avgörs idag. 2. återremitteras. Efter genomförda propositioner hade landstingsstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. 185 Förslag till Finanspolicy för Landstinget Kronoberg Dnr LE/ Landstingsstyrelsen rekommenderade landstingsfullmäktige besluta att fastställa Finanspolicy för Landstinget Kronoberg att gälla från och med Tre dokument har slagits samman till Finanspolicy för landstinget: Föreskrifter för medelshanteringen, Förvaltningspolicy för pensionsmedel och Regler för finansverksamheten. Policyn reglerar områdena för organisation och ansvarsfördelning, likviditetsförvaltning, kapitalförvaltning (pensionsmedel) och skuldförvaltning. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar landstingsfullmäktige besluta fastställa Finanspolicy för Landstinget Kronoberg att gälla från och med Föredragande Ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. Yttrande Lennart Värmby yttrade sig. 186 Landstingsfullmäktiges finansplan 2008 (10) Dnr LE/ Landstingsstyrelsen rekommenderade landstingsfullmäktige besluta att fastställa prognosantaganden, resultat- och balansbudget för år 2008 att fastställa förslag till avgifter inom folktandvården enligt bilaga

10 10(21) att övriga taxor och avgifter är oförändrade att fastställa skattesatsen till 10,20 kronor per skattekrona för år 2008 att det egna kapitalet ska vara återställt vid utgången av 2010 Landstingets finansiering grundas på ett antal förutsättningar såsom exempelvis den samhällsekonomiska utvecklingen, prognosantaganden, skatteintäkter, regeringens budgetproposition samt statsbidrag och utjämning. Dessa har sammanställts i Finansplan för 2008 (10). Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige besluta att fastställa prognosantaganden, resultat- och balansbudget för år 2008 att fastställa förslag till avgifter inom folktandvården enligt bilaga att övriga taxor och avgifter är oförändrade att fastställa skattesatsen till 10,20 kronor per skattekrona för år 2008 att det egna kapitalet ska vara återställt vid utgången av Föredragande Ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. Ledamöternas egna förslag Lennart Värmby föreslog följande: Resultaträkning (mkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan (v)-förslag Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Statsbidrag & utjämning Finansnetto Årets resultat Överskott Summa: Alliansen Skillnad mot majoriteten Landstingets mål Skillnad mot tidigare mål

11 11(21) Balansräkningen räknas om som konsekvens av ovanstående resultat. Förslag till beslut Med hänvisning till ovanstående resultaträkning föreslås landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta: att revidera nettokostnadsramen till mkr att fastställa prognosantaganden, resultat- och balansbudget för år 2008 i enlighet med ovanstående förslag att fastställa förslag till avgifter inom folktandvården enligt bilaga att övriga taxor och avgifter är oförändrade att fastställa skattesatsen till 10,60 kronor per skattekrona för år 2008 att det egna kapitalet i enlighet med tidigare beslut återställs under 2009 Yttranden Anna Fransson, Göran Giselsson, Suzanne Frank och Michael Öberg yttrade sig. sgång Landstingsstyrelsen godkände att nedanstående förslag ställs mot varandra. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Lennart Värmbys förslag. Röstning Ordföranden ställde proposition på förslagen och fann att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 187 Förslag till nytt Attestreglemente Dnr LE/ att fastställa Attestreglemente för Landstinget Kronoberg att gälla från och med 1 december 2007 Organisationen har förändrats och landstinget har bland annat infört elektronisk handel med elektroniska beställningar och nu skannas landstingets leverantörsfakturor som konteras och attesteras digitalt. Detta har föranlett en anpassning till nytt reglemente.

12 12(21) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att fastställa Attestreglemente för Landstinget Kronoberg att gälla från och med 1 december Plan för åtagande 2008 Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att följande uppdrag ges till landstingsdirektören att genomföra verksamheten 2008 enligt Plan för åtagande, och att det i detta uppdrag ingår att vidta åtgärder för att uppfylla kraven i vård- och behandlingsgarantin. En redovisning av dessa ska ske på decembersammanträdet. att efter genomfört konsultuppdrag inom länssjukvården återkomma med förslag som stärker länssjukvårdens ekonomi med minst 15 mkr att genomföra beslutade personalreduceringar att successivt redovisa ytterligare förslag till åtgärder för att uppnå fullmäktiges krav på verksamheten inom fastställd ekonomisk ram att Plan för åtagande delges fullmäktige samt att under punkt i tredje punktsatsen ska ordet enhetliga bytas till likvärdiga att under punkt ska tillföras ---fakulteten i Lund samt Tandvårdshögskolan i Malmö ska utvecklas. Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören uppdraget att fördela uppdrag och medel mellan driftenheterna och i samråd diskutera och formulera de åtaganden som ska fullföljas. Den arbetsmodell som tillämpas för detta planeringsarbete är en fortsättning på utvecklingen av landstingets styrmodell. Avsikten med arbetet är att de uppdrag fullmäktige formulerat och beslutat om ska utmynna i rimliga och trovärdiga åtagande för aktuella driftenheter. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att följande uppdrag ges till landstingsdirektören att genomföra verksamheten 2008 enligt Plan för åtagande, och att det i detta uppdrag ingår att vidta åtgärder för att uppfylla kraven i vård- och behandlingsgarantin

13 13(21) att efter genomfört konsultuppdrag inom länssjukvården återkomma med förslag som stärker länssjukvårdens ekonomi med minst 15 mkr att genomföra beslutade personalreduceringar att redovisa ytterligare förslag till åtgärder för att uppnå fullmäktiges krav på verksamheten inom fastställd ekonomisk ram att Plan för åtagande delges fullmäktige Föredragande Planeringsdirektör Ove Löfqvist föredrog ärendet. Ledamöternas egna förslag Paul Johansson föreslog bifall till arbetsutskottets förslag. Lennart Värmby föreslog avslag på att-satsen om personalreduceringar att landstingsdirektören till februarimötet återkommer med förslag om hur Landstinget Kronoberg ska uppfylla vård- och behandlingsgarantin och snabbt arbeta bort köerna i vården att landstingsdirektören till aprilsammanträdet återkommer med förslag om hur landstingets ekonomi ska stärkas för att uppfylla fattade beslut om balans att Plan för åtagande 2008 delges fullmäktige. Anna Fransson instämde i Lennart Värmbys förslag om vårdgarantin och föreslog vidare att länssjukvårdens ekonomiska ram för detta ändamål förstärks med 15 miljoner kronor som lämpligen finansieras genom förbättrad DRGredovisning inom kostnadsutjämningssystemet samt tilläggsförslag om att tredje punkten på sid.16 avsnitt ändrar från enhetliga till likvärdiga. Rolf Sällryd föreslog bifall till arbetsutskottets förslag samt föreslog ett tillägg under punkt fakulteten i Lund samt Tandvårdshögskolan i Malmö ska utvecklas. Ajournering Styrelsen ajournerade sig för lunch mellan kl

14 14(21) 188 Plan för åtagande 2008 Dnr LE/ Fortsättning efter ajournering. Suzanne Frank föreslog med instämmande av Lennart Värmby och Anna Fransson att en mening läggs till i arbetsutskottets första att-sats att vidta åtgärder för att uppfylla kraven i vård- och behandlingsgarantin. En redovisning av dessa ska ske på decembersammanträdet. Suzanne Fransson föreslog också att tredje att-satsen i arbetsutskottet kompletteras med att successivt redovisa ytterligare förslag Yttranden I övrigt yttrade sig Michael Öberg, Yngve Filipsson, Roland Johansson, Sture Andersson, Anders Nyberg, RosMarie Jönsson Neckö och Göran Giselsson. sgång Landstingsstyrelsen godkände nedanstående propositionsordning. 1. Första att-satsen i arbetsutskottets förslag inkl komplettering. 2. Andra att-satsen i arbetsutskottets förslag om länssjukvården. 3. Anna Franssons motförslag till andra att-satsen om finansiering av 15 mkr. 4. Tredje att-satsen i arbetsutskottets förslag om personalreduceringar. 5. Lennart Värmbys avslag till personalreduceringar. 6. Arbetsutskottets förslag om åtgärder. 7. Lennart Värmbys förslag om förslag att stärka ekonomin redovisas vid aprilsammanträdet. 8. Anna Franssons tilläggsförslag om att byta ordet enhetliga till likvärdiga under punkt i punktsats Rolf Sällryds tilläggsförslag om Tandvårdshögskolan. 10. Sista att-satsen i arbetsutskottets förslag om delgivning till fullmäktige. Röstning Ordföranden ställde proposition på förslagen och fann att arbetsutskottets förslag 1, 2, 4, 6, 10 samt tilläggsförslagen 8 och 9 vunnit majoritet. 189 Svar på motion kring behovet av akutläkare Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta att motionen bifalles Roland Johansson (s) föreslår i en motion att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till och effekterna av att införa akutläkare på Centrallasarettet i Växjö.

15 15(21) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att bifalla motionen. 190 Svar på motion om förnyelse av mål- och handlingsprogram Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta att första att-satsen anses besvarad samt att andra att-satsen bifalls I en motion har Lennart Värmby (v) föreslagit att landstingsstyrelsen får uppdraget att se över samtliga program och ange en tidsplan för revideringarna samt att landstingets utskott ges i uppdrag att bidra med synpunkter och förslag till de program som man finner var i linje med utskottens uppdrag. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att första att-satsen anses besvarad samt att andra att-satsen bifalls. 191 Reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktiges utskott Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta att godkänna reviderad arbetsordning En revidering föreslås för utskottens arbetsordning beroende på förändrat arbetssätt. Revideringen innebär att utskottens sammanträden i huvudsak är slutna. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att godkänna reviderad arbetsordning. Ledamöternas egna förslag Anna Fransson föreslog, med instämmande av Lennart Värmby, avslag till arbetsutskottets förslag.

16 16(21) Rolf Sällryd föreslog bifall till arbetsutskottets förslag. Yttranden Eva Löfquist och Mayken Nilsson yttrade sig. sgång Landstingsstyrelsen godkände att nedanstående förslag ställs mot varandra. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Lennart Värmbys förslag. Röstning Ordföranden ställde proposition på förslagen och fann att arbetsutkottets förslag vunnit majoritet. 192 Redovisning av motioner som inte har behandlats under 2007 Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta att godkänna att följande fyra motioner som är inkomna under 2007 bereds under 2008: Tio i topp för hälsan Gör Grimslövs folkhögskola med konferensanläggning till ekologiskt pilotprojekt Effektivare läkemedelsanvändning inom Landstinget Kronoberg och Organisera vårdlotsar att godkänna att de två motionerna som återremitterats, Offentlig upphandling för hållbar utveckling och socialt ansvar och Ljungby BB på entreprenad, behandlas under 2008 Landstingsstyrelsen ska på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att godkänna att följande fyra motioner som är inkomna under 2007 bereds under 2008: Tio i topp för hälsan Gör Grimslövs folkhögskola med konferensanläggning till ekologiskt pilotprojekt Effektivare läkemedelsanvändning inom Landstinget Kronoberg och Organisera vårdlotsar

17 17(21) att godkänna att de två motionerna som återremitterats, Offentlig upphandling för hållbar utveckling och socialt ansvar och Ljungby BB på entreprenad, behandlas under Annonsering av landstingsfullmäktige Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt rekommendera fullmäktige besluta att tillkännagivande av tid och plats för landstingsfullmäktige under år 2008 ska införas i Smålandsposten, Smålänningen och Växjöbladet/Kronobergaren. Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 5 punkt 1, ska landstingsfullmäktige varje år bestämma i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid och plats för fullmäktiges sammanträden m.m. ska föras in. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att godkänna att tillkännagivande av tid och plats för landstingsfullmäktige under år 2008 ska införas i Smålandsposten, Smålänningen och Växjöbladet/Kronobergaren. 194 Svar på remiss: Proposition Ersättning för kostnader för vård i annat EES-land Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att godkänna yttrandet Landstinget Kronoberg har beretts tillfälle att yttra sig över propositionen Ersättning för kostnader för vård i annat EES-land. I propositionen föreslås en ny lag om ersättning för hälso- och sjukvård eller tandvård som med stöd av EGföredraget, givits i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna yttrandet.

18 18(21) 195 Svar på remiss om överförande av flygbussen till Länstrafiken Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att godkänna överföring av flygbusstrafiken till Länstrafiken samt att underskottet för 2008 tas ur den gemensamma trafikfonden och att underskottet från 2009 och framöver finansieras mellan Växjö kommun med 2/3 och landstinget 1/3 Landstinget Kronoberg har dels fått en skrivelse för kännedom om Smaland Airports önskemål om överförande av flygbussen till Länstrafiken dels Länstrafiken Kronobergs skrivelse i frågan. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna yttrandet. 196 Svar på remiss om Framtida regionaltågtrafik i Kronobergs län sammankopplad med Krösatågens trafikering Dnr LE/ Landstingsstyrelsen beslöt att Landstinget Kronoberg ser positivt på en utvecklad regional tågtrafik att Landstinget Kronoberg ser positivt på en fortsatt utredning för att klargöra omfattning vid en eventuell utbyggnad av Krösatågen att en fortsatt utredning också ska klargöra kostnader för respektive trafikhuvudman vid en utbyggnad av Krösatågen Landstinget Kronoberg har fått möjlighet att yttra sig över Länstrafikens förslag om Framtida regionaltågtrafik i Kronobergs län. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen att avstå från att yttra sig och hänvisar till att dessa frågor bör beredas inom regionförbundets trafikutskott.

19 19(21) Ledamöternas egna förslag Rolf Sällryd föreslog att Landstinget Kronoberg ser positivt på en utvecklad regional tågtrafik att Landstinget Kronoberg ser positivt på en fortsatt utredning för att klargöra omfattning vid en eventuell utbyggnad av Krösatågen samt att en fortsatt utredning också ska klargöra kostnader för respektive trafikhuvudman vid en utbyggnad av Krösatågen. Anders Nyberg föreslog bifall till Rolf Sällryds förslag. Yttrande I övrigt yttrade sig Michael Öberg. sgång Landstingsstyrelsen godkände att nedanstående förslag ställs mot varandra. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Rolf Sällryds förslag. Röstning Ordföranden ställde proposition på förslagen och fann att Rolf Sällryds förslag vunnit majoritet. 197 Anmälningsärende: Motion Organisera vårdlotsar Dnr LE/ Agneta Erikssons motion anmäldes. Motionen är planerad till att behandlas på fullmäktige i februari Anmälningsärende: Motion Effektivare läkemedelsanvändning inom Landstinget Kronoberg Dnr LE/ Michael Öbergs motion anmäldes. Motionen är planerad till att behandlas på fullmäktige den 21 april Anmälningsärende: Utlösande av option för färdtjänst/sjukresor, skolskjuts Dnr/LE Skrivelse från Länstrafiken Kronoberg, daterad , anmäldes. 200 Anmälningsärende: Varför ska vi sjuksköterskor finansiera landstingets lönepolitik? Dnr KA B 100 Skrivelse från 24 stycken sjuksköterskor, daterad , anmäldes.

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer