Datum för justering: Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter. Gunnel Orselius-Dahl (L)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum för justering: Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter. Gunnel Orselius-Dahl (L)"

Transkript

1 Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard Wessman (M) Robert Johansson (S) Benjamin Dousa (M) Andreas Jonsson (M) Lennart Nilsson (KD) Adnan Can (S) Tomas Melin (MP) Robert Johansson (S) Närvarande ersättare Arslan Bicen (M) Antonia Jaksic (M) Magnus Nilsson (M) Aviva Barczewska (MP) (tjänstgörande) Ann Mari Engel (V) Frånvarande ledamöter Bim Eriksson (S) Frånvarande ersättare Paula Ternström (L) Fredrik Lindstål (C) Lilja Johansson Lindfors (S) Moa Sahlin (S) Politiska sekreterare Romina Pourmokhtari Lydia Wefer Tjänstemän Agneta Olofsson Charlotte Aleman Kajsa Bellander Förvaltningschef Eva Bergquist Sekreterare Jerker Larsson 1

2 Innehållsförteckning 17 Beslut om dagordning 3 18 Val av protokolljusterare 4 19 Information från kulturförvaltningen. (Muntligt) 5 20 Anmälningsärenden/delegationsärenden 6 21 Yttrande över motion 2017:51 Om att inrätta ett läsoch skrivfrämjande centrum Kulturförvaltningens delegationsordning Kulturstrategi för Stockholmsregionen Yttrande över remiss - Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling LS Konstprogram för ett konstprojekt Övrigt Nästa sammanträde

3 17 Beslut om dagordning beslutade att godkänna förslag till dagordning. 3

4 18 Val av protokolljusterare beslutade att utse Gunnel Orselius Dahl samt Robert Johansson till protokolljusterare. 4

5 19 Information från kulturförvaltningen. (Muntligt) Johanna Lagerström, avdelningschef landstingsarkivet, föredrog landstingsarkivets uppdrag, verksamhet och organisation. 5

6 /73 Anmälningsärenden/delegationsärenden Ärende Beslutsnr Beslutande Summa Datum för beslut Stöd till distriktsorganisationer: Pensionärsorganisatione r 2018 Stöd till distriktsorganisationer: Ungdomsorganisationer 2018 första halvåret Stöd till distriktsorganisationer: Handikapprörelsens ungdomsorganisationer 2018 Projektstöd kultur och hälsa februari /2018 Eva Bergquist /2018 Eva Bergquist kr /2018 Eva Bergquist /2018 Catharina Fogelström

7 /926 Yttrande över motion 2017:51 Om att inrätta ett läs- och skrivfrämjande centrum Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta att godkänna föreliggande förslag till yttrande samt översända detsamma till landstingsstyrelsens förvaltning, att omedelbart justera beslutet. beslutade enligt förvaltningens förslag. Särskilt uttalande MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, bilaga. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Gunnel Orselius-Dahl Ordförande Robert Johansson 2:e vice ordförande 7

8 8

9 /25 Kulturförvaltningens delegationsordning Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta att godkänna bifogat förslag till delegationsordning för kulturnämnden. beslutade enligt förvaltningens förslag. 9

10 10

11 /119 Kulturstrategi för Stockholmsregionen Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige godkänna Kulturstrategi för Stockholmsregionen, att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att uppdra åt kulturnämnden att löpande följa upp Kulturstrategi för Stockholmsregionen samt att årligen lämna en samlad rapport över utvecklingen till landstingsfullmäktige. beslutade enligt förvaltningens förslag. Särskilt uttalande S- och MP ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, bilaga. V ledamoten lät notera ersättaryttrande om att hon instämde i S- och MP ledamöterna särskilt uttalande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Gunnel Orselius-Dahl Ordförande Robert Johansson 2:e vice ordförande 11

12 12

13 /106 Yttrande över remiss - Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling LS Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta att tillstyrka landstingsdirektörens förslag till policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande. S- och V ledamöterna yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga). Proposition Ordföranden frågar på vart och ett av de framförda förslagen och finner att nämnden bifallit ordförandens förslag. Deltar ej i beslutet MP ledamöterna deltar inte i beslutet. Beslut beslutade enligt förvaltningens förslag. beslutade att inte bifalla S-ledamöternas förslag till tilläggsbeslut (bilaga) Reservation S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att inte bifalla deras eget förslag till tilläggsbeslut (bilaga). V ledamoten lät notera ersättaryttrande att hon instämmer i S-ledamöternas reservation. 13

14 1 (2) Vänsterpartiet FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT Ärende 8 KN Yttrande över policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår besluta att att att att det i policyn för uppförande, bemötande och likvärdig behandling även ska framgå att alla avtal med leverantörer ska omfatta de nya bestämmelserna i LOU om särskilda arbetsrättsliga villkor förtydliga hur stor kostnaden är för kommunikation och eventuella utbildningsinsatser i samband med att landstingets personal ska informeras och utbildas policyn för uppförande, bemötande och likvärdig behandling även omfattar alla de konsultinköp som landstinget genomför policyn för uppförande, bemötande och likvärdig behandling kompletteras med en skrivning om karantänsregler för höga tjänstemän och heltidsarvoderade politiker, så att de under en bestämd tid efter det att uppdraget har upphört inte får bedriva, främja och/eller ta anställning i eller på andra sätt fritt agera i verksamheter som gör affärer med landstinget Vi socialdemokrater och vänsterpartister tycker att det är positivt med en översyn över styrdokument och policy. Vi ser att ett minskat antal policy och styrdokument förenklar för medarbetare i landstinget och utvecklar inköpsarbetet. Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill vara tydliga med att frågor om socialt och etiskt ansvarstagande är viktiga i styrningen och ledningen av landstinget. Därför vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet komplettera policyn för uppförande, bemötande och likvärdig behandling så att den även omfattas av de nya särskilda bestämmelserna i LOU. Vi vill också att policyn inkluderar alla de konsultinköp som landstinget gör. Inget företag, organisation eller leverantör som landstinget har någon form av affärsmässig relation till ska vara undantagen från policyn. Så som policyn nu är formulerad framgår att när det är relevant ska policyn följas i avtal med alla som arbetar på uppdrag av nämnder och bolag landstinget (under rubriken 1.2 tillämpning). I vilka fall är det inte 14

15 2 (2) FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT KN Vänsterpartiet relevant? Vi vill skapa tydlighet och därför föreslår vi istället att alla verksamheter ska omfattas. Medborgares tillit till offentliga institutioner har avgörande betydelse för hur väl ett samhälle fungerar. När det framkommer oegentligheter riskerar det att skada allmänhetens förtroende för samhällsinstitutionerna över lag. Det generellt sett höga förtroende som finns för demokratiska institutioner och myndigheter i Sverige måste därför värnas. Det är motivet till att vi socialdemokrater och vänsterpartister i Stockholms läns landsting är angelägna om att det införs en uppförandekod inklusive karantänsregler för politiker och höga tjänstemän. 15

16 /154 Konstprogram för ett konstprojekt Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta att godkänna konstprogram för ovan nämnda konstprojekt beslutade enligt förvaltningens förslag. 16

17 26 Övrigt Inga övriga ärenden 17

18 27 Nästa sammanträde beslutade att nästa sammanträde äger rum den 11 april