Datum för justering: Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter. Gunnel Orselius-Dahl (L)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum för justering: Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter. Gunnel Orselius-Dahl (L)"

Transkript

1 Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard Wessman (M) Robert Johansson (S) Benjamin Dousa (M) Andreas Jonsson (M) Lennart Nilsson (KD) Adnan Can (S) Tomas Melin (MP) Robert Johansson (S) Närvarande ersättare Arslan Bicen (M) Antonia Jaksic (M) Magnus Nilsson (M) Aviva Barczewska (MP) (tjänstgörande) Ann Mari Engel (V) Frånvarande ledamöter Bim Eriksson (S) Frånvarande ersättare Paula Ternström (L) Fredrik Lindstål (C) Lilja Johansson Lindfors (S) Moa Sahlin (S) Politiska sekreterare Romina Pourmokhtari Lydia Wefer Tjänstemän Agneta Olofsson Charlotte Aleman Kajsa Bellander Förvaltningschef Eva Bergquist Sekreterare Jerker Larsson 1

2 Innehållsförteckning 17 Beslut om dagordning 3 18 Val av protokolljusterare 4 19 Information från kulturförvaltningen. (Muntligt) 5 20 Anmälningsärenden/delegationsärenden 6 21 Yttrande över motion 2017:51 Om att inrätta ett läsoch skrivfrämjande centrum Kulturförvaltningens delegationsordning Kulturstrategi för Stockholmsregionen Yttrande över remiss - Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling LS Konstprogram för ett konstprojekt Övrigt Nästa sammanträde

3 17 Beslut om dagordning beslutade att godkänna förslag till dagordning. 3

4 18 Val av protokolljusterare beslutade att utse Gunnel Orselius Dahl samt Robert Johansson till protokolljusterare. 4

5 19 Information från kulturförvaltningen. (Muntligt) Johanna Lagerström, avdelningschef landstingsarkivet, föredrog landstingsarkivets uppdrag, verksamhet och organisation. 5

6 /73 Anmälningsärenden/delegationsärenden Ärende Beslutsnr Beslutande Summa Datum för beslut Stöd till distriktsorganisationer: Pensionärsorganisatione r 2018 Stöd till distriktsorganisationer: Ungdomsorganisationer 2018 första halvåret Stöd till distriktsorganisationer: Handikapprörelsens ungdomsorganisationer 2018 Projektstöd kultur och hälsa februari /2018 Eva Bergquist /2018 Eva Bergquist kr /2018 Eva Bergquist /2018 Catharina Fogelström

7 /926 Yttrande över motion 2017:51 Om att inrätta ett läs- och skrivfrämjande centrum Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta att godkänna föreliggande förslag till yttrande samt översända detsamma till landstingsstyrelsens förvaltning, att omedelbart justera beslutet. beslutade enligt förvaltningens förslag. Särskilt uttalande MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, bilaga. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Gunnel Orselius-Dahl Ordförande Robert Johansson 2:e vice ordförande 7

8 8

9 /25 Kulturförvaltningens delegationsordning Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta att godkänna bifogat förslag till delegationsordning för kulturnämnden. beslutade enligt förvaltningens förslag. 9

10 10

11 /119 Kulturstrategi för Stockholmsregionen Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige godkänna Kulturstrategi för Stockholmsregionen, att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att uppdra åt kulturnämnden att löpande följa upp Kulturstrategi för Stockholmsregionen samt att årligen lämna en samlad rapport över utvecklingen till landstingsfullmäktige. beslutade enligt förvaltningens förslag. Särskilt uttalande S- och MP ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, bilaga. V ledamoten lät notera ersättaryttrande om att hon instämde i S- och MP ledamöterna särskilt uttalande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Gunnel Orselius-Dahl Ordförande Robert Johansson 2:e vice ordförande 11

12 12

13 /106 Yttrande över remiss - Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling LS Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta att tillstyrka landstingsdirektörens förslag till policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande. S- och V ledamöterna yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga). Proposition Ordföranden frågar på vart och ett av de framförda förslagen och finner att nämnden bifallit ordförandens förslag. Deltar ej i beslutet MP ledamöterna deltar inte i beslutet. Beslut beslutade enligt förvaltningens förslag. beslutade att inte bifalla S-ledamöternas förslag till tilläggsbeslut (bilaga) Reservation S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att inte bifalla deras eget förslag till tilläggsbeslut (bilaga). V ledamoten lät notera ersättaryttrande att hon instämmer i S-ledamöternas reservation. 13

14 1 (2) Vänsterpartiet FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT Ärende 8 KN Yttrande över policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår besluta att att att att det i policyn för uppförande, bemötande och likvärdig behandling även ska framgå att alla avtal med leverantörer ska omfatta de nya bestämmelserna i LOU om särskilda arbetsrättsliga villkor förtydliga hur stor kostnaden är för kommunikation och eventuella utbildningsinsatser i samband med att landstingets personal ska informeras och utbildas policyn för uppförande, bemötande och likvärdig behandling även omfattar alla de konsultinköp som landstinget genomför policyn för uppförande, bemötande och likvärdig behandling kompletteras med en skrivning om karantänsregler för höga tjänstemän och heltidsarvoderade politiker, så att de under en bestämd tid efter det att uppdraget har upphört inte får bedriva, främja och/eller ta anställning i eller på andra sätt fritt agera i verksamheter som gör affärer med landstinget Vi socialdemokrater och vänsterpartister tycker att det är positivt med en översyn över styrdokument och policy. Vi ser att ett minskat antal policy och styrdokument förenklar för medarbetare i landstinget och utvecklar inköpsarbetet. Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill vara tydliga med att frågor om socialt och etiskt ansvarstagande är viktiga i styrningen och ledningen av landstinget. Därför vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet komplettera policyn för uppförande, bemötande och likvärdig behandling så att den även omfattas av de nya särskilda bestämmelserna i LOU. Vi vill också att policyn inkluderar alla de konsultinköp som landstinget gör. Inget företag, organisation eller leverantör som landstinget har någon form av affärsmässig relation till ska vara undantagen från policyn. Så som policyn nu är formulerad framgår att när det är relevant ska policyn följas i avtal med alla som arbetar på uppdrag av nämnder och bolag landstinget (under rubriken 1.2 tillämpning). I vilka fall är det inte 14

15 2 (2) FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT KN Vänsterpartiet relevant? Vi vill skapa tydlighet och därför föreslår vi istället att alla verksamheter ska omfattas. Medborgares tillit till offentliga institutioner har avgörande betydelse för hur väl ett samhälle fungerar. När det framkommer oegentligheter riskerar det att skada allmänhetens förtroende för samhällsinstitutionerna över lag. Det generellt sett höga förtroende som finns för demokratiska institutioner och myndigheter i Sverige måste därför värnas. Det är motivet till att vi socialdemokrater och vänsterpartister i Stockholms läns landsting är angelägna om att det införs en uppförandekod inklusive karantänsregler för politiker och höga tjänstemän. 15

16 /154 Konstprogram för ett konstprojekt Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta att godkänna konstprogram för ovan nämnda konstprojekt beslutade enligt förvaltningens förslag. 16

17 26 Övrigt Inga övriga ärenden 17

18 27 Nästa sammanträde beslutade att nästa sammanträde äger rum den 11 april

Gunnel Orselius-Dahl (L) Robert Johansson (S)

Gunnel Orselius-Dahl (L) Robert Johansson (S) Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2017-03-23 Gunnel Orselius-Dahl (L) Robert Johansson (S) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Frånvarande ledamöter Benjamin

Läs mer

Datum för justering: Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter. Gunnel Orselius-Dahl (L)

Datum för justering: Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter. Gunnel Orselius-Dahl (L) Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2018-11-16 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard Wessman (M) Robert

Läs mer

Datum för justering: Antonia Jaksic (M) Fredrik Lindstål (C) Aviva Barczewska (MP) Gunnel Orselius-Dahl (L)

Datum för justering: Antonia Jaksic (M) Fredrik Lindstål (C) Aviva Barczewska (MP) Gunnel Orselius-Dahl (L) Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2016-10-27 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Frånvarande ledamöter Adnan Can (S) Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Datum för justering: Lilja Johansson Lindfors (S) Aviva Barczewska (MP) Isabell Flygare (V) Gunnel Orselius-Dahl (L)

Datum för justering: Lilja Johansson Lindfors (S) Aviva Barczewska (MP) Isabell Flygare (V) Gunnel Orselius-Dahl (L) Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2017-04-21 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Frånvarande ledamöter Benjamin Dousa (M) Edvin Alam

Läs mer

Datum för justering: Arslan Bicen (M) Antonia Jaksic (M) Magnus Nilsson (M) Paula Ternström (L) Fredrik Lindståhl (C)

Datum för justering: Arslan Bicen (M) Antonia Jaksic (M) Magnus Nilsson (M) Paula Ternström (L) Fredrik Lindståhl (C) Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2017-06-01 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Frånvarande ledamöter Adnan Can (S) Bim Eriksson

Läs mer

Datum för justering: Tomas Melin (MP) Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter

Datum för justering: Tomas Melin (MP) Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2018-02-27 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard Wessman (M) Benjamin

Läs mer

Datum för justering: Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter. Gunnel Orselius-Dahl (L)

Datum för justering: Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter. Gunnel Orselius-Dahl (L) Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2018-05-25 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard Wessman (M) Robert

Läs mer

Datum för justering:

Datum för justering: Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2017-11-02 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard Wessman (M) Robert

Läs mer

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Antonia Jaksic (m), ersättare för Marita. Benjamin Dousa (m) Lennart Nilsson (kd)

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Antonia Jaksic (m), ersättare för Marita. Benjamin Dousa (m) Lennart Nilsson (kd) 1 (11) Kulturnämnden 2015-05-11 Sammanträdesdag Måndagen den 11 maj 2015 Sammanträdestid 17.00 18.15 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Datum för justering: Frånvarande ledamöter. Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 1:e vice ordf

Datum för justering: Frånvarande ledamöter. Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 1:e vice ordf Sammanträdesdag Kl 17:00-18.15 Datum för justering: 2016-06-09 Gunnel Orselius-Dahl (L) Lilja Johansson Lindfors (S) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard

Läs mer

Datum för justering: Antonia Jaksic (M) Paula Ternström (L) Isabell Flygare (V) Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 2:e vice ordf

Datum för justering: Antonia Jaksic (M) Paula Ternström (L) Isabell Flygare (V) Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 2:e vice ordf Sammanträdesdag Kl 17:00-17:45 Datum för justering: 2016-01-28 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard Wessman (M)

Läs mer

Yttrande över motion 2017:30 av Robert Johansson m.fl. (S) om bidrag till pensionärsorganisationerna,

Yttrande över motion 2017:30 av Robert Johansson m.fl. (S) om bidrag till pensionärsorganisationerna, Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2017-08-30 KN 2017/588 Handläggare: Fredrik Schlott Yttrande över motion 2017:30 av Robert Johansson m.fl. (S) om bidrag till pensionärsorganisationerna,

Läs mer

Benjamin Dousa (M) Edvin Alam (M) Lennart Nilsson (KD) Antonia Jaksic (M) Magnus Nilsson (M) Paula Ternström (L) Fredrik Lindståhl (C), t o m 25

Benjamin Dousa (M) Edvin Alam (M) Lennart Nilsson (KD) Antonia Jaksic (M) Magnus Nilsson (M) Paula Ternström (L) Fredrik Lindståhl (C), t o m 25 1 (18) Kulturnämnden 2016-04-13 Sammanträdesdag Onsdag den 13 april 2016 Sammanträdestid 17.00 18.45 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Beslutande Ersättare Övriga Folkoperan, Hornsgatan 72, Stockholm

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Motion 2017:30 av Robert Johansson m.fl. (S) om bidrag till pensionärsorganisationerna 15 LS

Motion 2017:30 av Robert Johansson m.fl. (S) om bidrag till pensionärsorganisationerna 15 LS Motion 2017:30 av Robert Johansson m.fl. (S) om bidrag till pensionärsorganisationerna 15 LS 2017-0914 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 LS 2017-0914 Landstingsstyrelsen Motion 2017:30

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl

Gunnel Orselius-Dahl 1 (11) Kulturnämnden 2015-03-11 Sammanträdesdag Onsdagen den 11 mars 2015 Sammanträdestid 17.00 17.50 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 25, Nacka Kulturnämnden Beslutande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (L) Robert Johansson (S)

Gunnel Orselius-Dahl (L) Robert Johansson (S) Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2017-02-24 Gunnel Orselius-Dahl (L) Robert Johansson (S) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Frånvarande ledamöter Edvin

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Kl 09.50-09.55 89-90 i Extra sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering: 2017-11-14 rene Svenonius Plats Jens Sjöström Gjörwellsalen, Landstingshuset

Läs mer

Datum för justering: Justeringsdatum. Tara Twana (S) Cecilia Elving (L) Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter

Datum för justering: Justeringsdatum. Tara Twana (S) Cecilia Elving (L) Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Sammanträdesdag Kl 14:30 Datum för justering: Justeringsdatum Cecilia Elving (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Cecilia Elving (L) Tomas Melin (MP) Tara Twana (S)

Läs mer

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2013 246-260 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.05 Datum för justering: 2013-12-16 Datum för justering av : 251-252 Datum för anslag av : 251-252 Datum för anslag: 2013-12-17

Läs mer

Datum för justering: Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter. Gunnel Orselius-Dahl (L)

Datum för justering: Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter. Gunnel Orselius-Dahl (L) Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2018-09-27 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard Wessman (M) Robert

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring av antalet styrelseledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring av antalet styrelseledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset FÖRSLAG 2018:44 LS 2018-0433 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av antalet styrelseledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG 2018-04-25

Läs mer

Datum för justering: Tara Twana (S) Cecilia Elving (L) Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter

Datum för justering: Tara Twana (S) Cecilia Elving (L) Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Sammanträdesdag Kl 15:00 Datum för justering: 2019-06-26 Cecilia Elving (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Cecilia Elving (L) Tomas Melin (MP) Tara Twana (S) Erika

Läs mer

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Rasmus Törnblom (m) Leif Bergmark (m) Bosse Andersson (c)

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Rasmus Törnblom (m) Leif Bergmark (m) Bosse Andersson (c) 1 (12) Kulturnämnden PROTOKOLL 2011-11-01 Sammanträdesdag Tisdag den 1 november 2011 Sammanträdestid kl 17.00 18.00 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan

Läs mer

Yttrande över motion 2017:51 av Tomas Melin m. fl. (MP) om att inrätta ett läs- och skrivfrämjande centrum

Yttrande över motion 2017:51 av Tomas Melin m. fl. (MP) om att inrätta ett läs- och skrivfrämjande centrum Avdelningen för strategisk samordning TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2018-02-28 KN 2017/926 Handläggare: Kristina Solberg Yttrande över motion 2017:51 av Tomas Melin m. fl. (MP) om att inrätta ett läs-

Läs mer

Datum för justering: Justeringsdatum. Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter. Cecilia Elving (L)

Datum för justering: Justeringsdatum. Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter. Cecilia Elving (L) Sammanträdesdag Kl 15:00 Datum för justering: Justeringsdatum Cecilia Elving (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Cecilia Elving (L) Tomas Melin (MP) Tara Twana (S)

Läs mer

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Fastighets- och investeringsberedningen PROTOKOLL 7/2016 2016-08-16 Kl. 09.00-10.00 LS 2016-0029 38-44 Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets-

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet FÖRSLAG 2015:79 LS 2015-0736 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Stockholms läns landsting 20 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2015

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl. 10.00-11.40 15-22 Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsheredning Datum för justering: 2016-04-21 Paul Lindquist Plats RolfLindell Mälarsalen,

Läs mer

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Rasmus Törnblom (m) Leif Bergmark (m) Inger Granlund (m), ersättare för Andersson

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Rasmus Törnblom (m) Leif Bergmark (m) Inger Granlund (m), ersättare för Andersson 1 (16) Kulturnämnden PROTOKOLL 2012-05-22 Sammanträdesdag Tisdag den 22 maj 2012 Sammanträdestid Kl 17.00 17.45 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45,

Läs mer

Datum för justering: 2 oktober Ordföranden 2:e vice ordf. Gunnel Orselius-Dahl (L)

Datum för justering: 2 oktober Ordföranden 2:e vice ordf. Gunnel Orselius-Dahl (L) Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2 oktober 2017 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard Wessman (M)

Läs mer

Datum för justering: Fredrik Lindståhl (C) Aviva Barczewska (MP) Isabell Flygare (V) Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 2:e vice ordf

Datum för justering: Fredrik Lindståhl (C) Aviva Barczewska (MP) Isabell Flygare (V) Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 2:e vice ordf Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2016-10-04 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Arslan Bicen (M) ersättare

Läs mer

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda 27 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december 2015 266

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-11.00 32-38 Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Datum för justering: 2017-09-01 Paul Lindquist Plats Rolf Lindel Mälarsalen,

Läs mer

Akvariet, Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm. Rolf Bromme (fp), ersättare för Törnblom. Lisbeth Olsson, t o m 32 Hans Ullström Göran Rosander

Akvariet, Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm. Rolf Bromme (fp), ersättare för Törnblom. Lisbeth Olsson, t o m 32 Hans Ullström Göran Rosander 1 (12) Kulturnämnden PROTOKOLL 2013-03-14 Sammanträdesdag Torsdag den 14 mars 2013 Sammanträdestid 17.00 18.00 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Akvariet, Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

JIL Stockholms låns landsting

JIL Stockholms låns landsting JIL Stockholms låns landsting Kl 09.00-09.20 5-8 Sammanträde med landstingsstyrelsens beredning för utbyggd Datum för justering: 2016-03-08 Torbjörn Rosdahl Plats TallaAlkurdi Mälarsalen, Landstingshuset

Läs mer

Kulturnämndens arbetsutskott Lovisa Kronsporre (C) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), Pär Elfström (S)

Kulturnämndens arbetsutskott Lovisa Kronsporre (C) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), Pär Elfström (S) 1 (1) Plats och tid Stora mötesrummet kl 15:00-15:40 ande närvarande Lovisa Kronsporre (C) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), Pär Elfström (S) Övriga närvarande Marie Gustavsson (Bibliotekschef),

Läs mer

Ej närvarande Ersättare Harry Bouveng (M) Tjänstemän Maria Englund Lena Halvardsson Rensfelt Agneta Marmestrand

Ej närvarande Ersättare Harry Bouveng (M) Tjänstemän Maria Englund Lena Halvardsson Rensfelt Agneta Marmestrand Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli Sammanträde med landstingsstyrelsens produktionsutskott Datum 2012-10-02 Tid Plats 9.15-11.00 Mälarsalen Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:34 av Rickard Wall (-) om stopp för utförsäljning av landstingsparken

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:34 av Rickard Wall (-) om stopp för utförsäljning av landstingsparken FÖRSLAG 2017:17 LS 2016-1099 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1/2017 Tisdagen den 31 januari 2017 39 LS 2017-0084 27 LS 2016-1099 Ärendebeskrivning

Läs mer

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde. Tid: kl Rum 310, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde. Tid: kl Rum 310, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 24 29 Datum 2019-09-23 1 (4) Protokoll från personalnämndens sammanträde Tid: 2019-09-23 kl 09.00-15.00 Plats: Rum 310, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Pontus Lindberg (M), ordförande Carina

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2016-1099 Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen

Läs mer

A Stockholms läns landsting

A Stockholms läns landsting A Stockholms läns landsting Kl 10.00-11.45 64-73 Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- investeringsberedning och Datum för justering: Paul Lindquist Plats RolfLind^ Mälarsalen, Landstingshuset

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna för ett närsjukhus i Nynäshamn

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna för ett närsjukhus i Nynäshamn 1 (2) FÖRSLAG 2013:93 LS 1209-1221 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna för ett närsjukhus i Nynäshamn Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Datum för justering: Arslan Bicen (M) Antonia Jaksic (M) Magnus Nilsson (M) Fredrik Lindståhl (C) Moa Neuman (MP) Aviva Barczewska (MP)

Datum för justering: Arslan Bicen (M) Antonia Jaksic (M) Magnus Nilsson (M) Fredrik Lindståhl (C) Moa Neuman (MP) Aviva Barczewska (MP) Sammanträdesdag Kl 17:15 Datum för justering: 2016-02-27 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard Wessman (M) Robert

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1/2017 LS 2017-0067 Kl 10.00-12.00 1-7 i Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Datum för justering: 2017-01-30

Läs mer

Ajournering

Ajournering 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Roten, Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30-17.15 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S), ordförande Fredrik Jönsson

Läs mer

PROTOKOLL LKD Motionssvar. "Fond till stöd för ungdomars egna initiativ inom kulturområdet" (Lf) Bakgrund

PROTOKOLL LKD Motionssvar. Fond till stöd för ungdomars egna initiativ inom kulturområdet (Lf) Bakgrund DIARIENR 2002-10-29 LKD 01684 80 Motionssvar. "Fond till stöd för ungdomars egna initiativ inom kulturområdet" (Lf) Bakgrund Henrik Elmberg (c) lämnade 2001-11-25 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden 2019-01-30 1(13) Plats och tid Hotel Skansen Båstad, 30 januari 2019 kl 13:15-14:45 ande Ledamöter Anna Ginstmark (C), Ordförande Eva-Marie Paulsson (S), 1:e vice ordförande Bengt Kjellgren

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Innova tionsberedning i Kl 15.30-17.30 23-28 Sammanträde med landstingsstyrelsens innovationsberedning Datum för justering: 2016-05-19 Daniel Forslund Plats Victor Harjvr Skärgårdssalen,

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2015 2015-03-02 Kl 10.00-12.00 LS 2015-0165 13-17 i Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Plats Skärgårdssalen, landstingshuset

Läs mer

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation FÖRSLAG 2014:78 LS 1310-1344 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2014 22 Sammanträdesdag 2014-11-04

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om att införa fler toaletter i kollektivtrafiken

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om att införa fler toaletter i kollektivtrafiken 1 (2) FÖRSLAG 2012:50 LS 1110-1334 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om att införa fler toaletter i kollektivtrafiken Föredragande landstingsråd: Christer

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Forskningsberedningen PROTOKOLL 4/2017 LS 2017-0071 i Kl 10.00-12.00 18-25 Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Datum för justering: Peter Carpelan jj Solveig

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Ki 10.00-10.45 27-33 Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott Datum för justering: 11 maj 2016 Torbjörn Rosdahl Plats Skärgårdssalen Närvarande ledamöter Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Plats Södertörnssalen, landstingshuset, Hantverkarg. 45. Jessica Ericsson (L)

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Plats Södertörnssalen, landstingshuset, Hantverkarg. 45. Jessica Ericsson (L) 1 (6) Programberedning 3-9/2017 Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Tid 14.00-16.40 Plats Södertörnssalen, landstingshuset, Hantverkarg. 45 Ledamöter (L) (MP) (V) Jessica

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-11.30 1-8 Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Datum för justering: 2016-01-22 Plats Skärgårdssalen, landstingshuset Närvarande ledamöter Peter

Läs mer

Yrkanden Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 16 januari 2019.

Yrkanden Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 16 januari 2019. Region Stockholm 14 (35) Regionstyrelsen PROTOKOLL 2019-01-29 Diarienummer RS 2019-0063 6 Organisatorisk förändring av Stockholms läns Museum LS 2018-1173 Ärendebeskrivning För att Stockholms läns museum

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-11.30 37-42 Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott Datum för justering: 24 september 2015 Datum för justering 42 22 september 2015 Plats Landstingshuset,

Läs mer

8 Motion 2017:44 av Kerstin Mannerquist (S) och Lars Grönwall (S) om ett minnesmärke över Karl Grunewalds gärning Ls

8 Motion 2017:44 av Kerstin Mannerquist (S) och Lars Grönwall (S) om ett minnesmärke över Karl Grunewalds gärning Ls Region Stockholm 17 (35) Regionstyrelsen PROTOKOLL 2019-01-29 Diarienummer RS 2019-0063 8 Motion 2017:44 av Kerstin Mannerquist (S) och Lars Grönwall (S) om ett minnesmärke över Karl Grunewalds gärning

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2018 Kl 10:00-12:00 LS 2018-0048 5-9 Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Datum för justering: Paul Lindquist

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-12.00 7-12 Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Datum för justering: Plats Skärgårdssalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Peter Carpelan (M),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2018:88 LS 2018-1045 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Val av ordförande och ledamöter till styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande 2016-09-14 1(5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 kl. 08.30 12.00 Paragrafer 100-101 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: Plats: 2003-01-23 kl.14:00 Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1. Val av protokolljusterare att utse Agneta

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 11.20 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Lars-Göran

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka 1 (6) PROTOKOLL Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka Datum Måndagen den 17 september 2018 Tid 14.00 16.10 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (KD) (M) (S) (M) (C) (S) (S)

Läs mer

Arvode till styrelse för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 13 LS

Arvode till styrelse för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 13 LS Arvode till styrelse för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 13 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) s förvaltning SLL Styrning och strategi Lolita Lekander 2017-07-17 s arvodesberedning

Läs mer

PROTOKOLL 12/ Kl Justerat den 21 november Ingela Nylund Watz

PROTOKOLL 12/ Kl Justerat den 21 november Ingela Nylund Watz Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 12/2006 304-317 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.10 Justerat den 21 november 2006. Chris Heister Christer Wennerholm Ingela Nylund Watz Närvarande Ordföranden Chris Heister (m)

Läs mer

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Paula Ternström (fp) Fredrik Lindståhl (c)

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Paula Ternström (fp) Fredrik Lindståhl (c) 1 (18) Kulturnämnden 2015-09-23 Sammanträdesdag Onsdagen den 23 september 2015 Sammanträdestid 17.00 18.35 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Stockholms läns landsting Personalutskottet Kl 10.00-12.00 65-76 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum för justering: 28 november 2016 Peter Carpelan Plats Jens Sjöström Skärgårdssalen,

Läs mer

16 Åtgärder med anledning av revisionsrappo rt gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset

16 Åtgärder med anledning av revisionsrappo rt gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset 16 Åtgärder med anledning av revisionsrappo rt gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset LS 2018-0242 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2018-11-22 LS 2018-0242 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Kl. 09:40-09:43 242-243 Sammanträde med Datum för justering: Plats Gjörwellsalen Närvarande ledamöter Irene Svenonius (M), ordförande Hans Andersson (L) ersätter Gustav Hemming (C) Erika Ullberg (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (7) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.40 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (S) Tuva Lund 2:

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (4) Paragrafer 56-57 Plats och tid Socialförvaltningen Ylle 1 och 2,, kl. 16.30-17.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Reglemente för krisledningsnämnden ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2017-02-23, 29 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslichef GÄLLER TILL

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:58 LS 1212-1649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:8 LS 1203-0467 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller

Läs mer

Jävsnämndens reglemente

Jävsnämndens reglemente Jävsnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2010-08-28, 88 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2014-03-26 45 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S), 128-136 Anders Pansell (KD) ersätter Rune Backlund (C)

Läs mer