Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö"

Transkript

1 PROTOKOLL LS (23) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 november 2008, kl Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers Övriga närvarande Sekreterare Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö Suzanne Frank (m), ordf Paul Johansson (c) 1:e vice ordf Anna Fransson (s), 2:a vice ordf Göran Giselsson (m) Ingemar Swalander (m) Sonja Emilsson (m) Kjell Gustafsson (c) , Pernilla Sjöberg (m) tj ersättare Rolf Sällryd (kd) Yngve Filipsson (fp) RosMarie Jönsson Neckö (s) deltog inte under 227 Mayken Nilsson (s) Roland Johansson (s) Stefan Fredriksson (s) ej närvarande Joakim Pohlman (s) tj ersättare Anders Nyberg (s) ej närvarande Michael Öberg (mp), tj ersättare Lennart Värmby (v) Rolf Andersson (fp) Stefan Bergström, Annika Hallquist, Gunilla Johansson, Börje Lindqvist, Ove Löfqvist, Ingrid Persson, Styrbjörn Östberg 215 Leif Hognert och Malin Åberg 216 Per Carlsson Kristina Brundin 210 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 11 november 2008.

2 2(23) 211 Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes. 212 Landstingsdirektörens rapport Landstingsdirektören rapporterade om o Regionförstoring. Landstingsdirektörerna i södra Sverige har samlats i frågan och ska göra en kartläggning över hur samverkansarbetet ser ut idag och hur kan det utvecklas framöver. Efter mötena sker en avrapportering till landstingsstyrelsen. o Länspsykiatrin. Ny ledning för länspsykiatrin har bildats som ser ut som följer: Solveig Svensson blir ny verksamhetschef efter Finn Grentoft. Cheföverläkare blir Beatrice Sjöstrand och Alf Claesson blir ny chef för läkarenheten. 213 Ekonomirapport efter september månad 2008 Dnr LK/ Landstingsstyrelsen beslutade att notera informationen i den ekonomiska månadsrapporten Landstingsdirektören överlämnar ekonomisk månadsrapport för perioden januari till september Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen beslutar att notera informationen i den ekonomiska månadsrapporten. Föredragande Ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. 214 Plan för åtagande 2009 Dnr LK/ Landstingsstyrelsen beslutade att fastställa Plan för åtagande 2009 att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med ytterligare förslag till åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans under 2009

3 3(23) att landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören uppdraget att genomföra verksamheten 2009 att Plan för åtagande 2009 delges landstingsfullmäktige Landstingsdirektören har fördelat uppdrag och ekonomisk ram mellan de olika driftenheterna. Dialog om åtagandet har genomförts med samtliga driftenheter. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att fastställa plan för åtagande 2009 att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med ytterligare förslag till åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans under 2009 att landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören uppdraget att genomföra verksamheten 2009 att Plan för åtagande 2009 delges landstingsfullmäktige Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist föredrog ärendet. Ledamöternas egna förslag Lennart Värmby föreslog att den 3:e att-satsen stryks. Yttranden Paul Johansson yttrade sig. sgång Landstingsstyrelsen godkände att förslagen ställs under proposition. Röstning Efter röstning förklarade ordföranden sig anse att landstingsstyrelsen avslagit Lennart Värmbys förslag. Omröstning begärdes. Omröstning genomfördes enligt följande Ordföranden läste upp följande ordning för omröstningen. Den som röstar på arbetsutskottets förslag röstar ja. Den det inte vill röstar nej. Vinner nej har landstingsstyrelsen bifallit Lennart Värmbys förslag.

4 4(23) Namn Ja Nej Avstår Paul Johansson Anna Fransson Göran Giselsson Ingemar Swalander Sonja Emilsson Kjell Gustafsson Rolf Sällryd Yngve Filipsson RosMarie Jönsson Neckö Mayken Nilsson Roland Johansson Joakim Pohlman Michael Öberg Lennart Värmby Ordf Suzanne Frank Antal röster Röstningen visade 8 stycken ja-röster och 3 nej-röster och 4 som avstod. Således avslogs Lennart Värmbys förslag. 215 Information om Västerbottens läns landstings prioriteringsprocess Landstingsdirektör Börje Lindqvist hälsade biträdande landstingsdirektör Leif Hognert och informationschef Malin Åberg från Västerbottens läns landsting välkomna. Leif Hognert presenterade västerbottens modell för att skapa en stark ekonomi. Den består av fyra punkter de valt arbeta med. Dessa är strategiska vägval såsom strukturförändringar och effektiviseringar m.m. organisationskultur varför klarar enheterna inte att hålla budgeten? Realistisk budget i balans inom två år? Vid underskott vad görs? Landstingets vision Landstinget ska ha världens bästa hälsa 2020 och världens friskaste befolkning. Vad är det som kan få visionen att blir verklig satsning på folkhälsan men på vilket sätt? Prioriteringar. Detta är ett omfördelningsarbete dvs. ta bort lågt prioriterade uppgifter för att frigöra resurser till högre prioriterade uppgifter. Uppdraget var att frigöra 160 mkr som kan användas för andra viktigare områden. En särskild styrgrupp tillsattes för de förtroendevalda. En snabb tidplan gjordes upp. Utgångsläget var att alla enheter fick definiera 10 % av sin verksamhet som står lägst i prioritering. Därefter tillsattes en kollegial granskning av inkomna förslag som prioriterade till 4 %. En ytterligare granskning genomfördes och landade på 3 % med syfte att få ett bra underlag till de förtroendevalda.

5 5(23) Nu pågår den politiska beredningsprocessen. Konstaterades att arbetet har medfört samarbete över blockgränserna. Processen ska förväntas bland annat leda till mindre utbud, inte vårda där det är onödigt och kunna skapa en ansvarsfördelning mellan landstinget och kommunerna. Företrädarna avslutade med att ge tips och idéer om process och metod inkl hur de arbetat med media för att starta en prioriteringsprocess. 216 Information om erfarenheter utifrån Prioriteringscentrum i Linköping Landstingsdirektör Börje Lindqvist hälsade Per Carlsson, chef för Nationella prioriteringscentrum i Linköping tillika professor i hälsoekonomi vid CMT i Linköping, välkommen. Per Carlsson informerade dels kort om Prioriteringscentrum och dess anställda, syfte och finansiering dels om prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Varför behövs prioriteringar? Nya metoder, teknik och så vidare ger stora möjligheter till en produktionsökning som inte alltid kan ges det ekonomiska utrymme som dessa kräver. Dessutom har landstingen har krav från en åldrande befolkning, nya sjukdomar, ökade krav på välfärd och hälsa samt nya metoder och bättre läkemedel etc. Landstinget Kronoberg bör rusta sig för en diskussion om val och fundera över Finns nya behov och nya medicinska möjligheter? Finns det vårdtjänster som kan produceras med samma kvalitet till en lägre kostnad? Finns det verksamhet med ringa eller osäker patientnytta? Ett politiskt dilemma med prioriteringar Kan prioriteringar ske på ett sätt som uppfattas rättvist och accepteras av flertalet? Per Carlsson avslutade sin föredragning med att ge tips om frågeställningar som vi bör ta ställning till innan landstingets prioriteringsprocess inleds. 217 Strategisk utvecklingsplan för hälso- och sjukvården, Landstinget Kronoberg Dnr LK/ Landstingsstyrelsen beslutade att godkänna framtagen strategisk utvecklingsplan för hälso- och sjukvården Landstinget Kronoberg

6 6(23) att inrätta en politisk styrgrupp som består av arbetsutskottetets ledamöter samt en ledamot från vardera miljöpartiet och vänsterpartiet att landstingsstyrelsens arbetsutskott fortlöpande informeras om planerade åtgärder, samt att åtgärder som berör vårdutbudet eller produktionsort underställs landstingsstyrelsen att det under stycket vardagsrationaliseringar läggs till ett stycke om att premiera, t ex genom stipendium, de bästa förslagen på utveckling av personalens arbetssätt. För att uppnå ett systematiskt arbete för ledning och styrning ur ett helhetsperspektiv krävs strategi för det fortsatta arbetet i landstinget. Detta bygger på fyra områden: vardagsrationaliseringar, strukturella förändringar/nivåstruktureringar, finansiering och prioriteringar. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta Att godkänna framtagen strategisk utvecklingsplan för hälso- och sjukvården Landstinget Kronoberg Ledamöternas egna förslag Suzanne Frank föreslog från den borgliga alliansen en andra att-sats: att inrätta en politisk styrgrupp som består av arbetsutskottetets ledamöter samt en ledamot från vardera miljöpartiet och vänsterpartiet. Anna Fransson föreslog följande tillägg: att landstingsstyrelsens arbetsutskott fortlöpande informeras om planerade åtgärder, samt att åtgärder som berör vårdutbudet eller produktionsort underställs landstingsstyrelsen att det under stycket vardagsrationaliseringar läggs till ett stycke om att premiera, t ex genom stipendium, de bästa förslagen på utveckling av personalens arbetssätt. Lennart Värmby föreslog att nedanstående stycke förs in på sidan 1 före framtidens sjukvård: Folkhälsa Arbetet med att förebygga ohälsa ska prioriteras. I samarbete med regionen, kommunerna, försäkringskassan, kultur- och föreningslivet samt näringslivet kommer ett omfattande folkhälsoarbete att byggas upp i region södra Småland. Ett brett upplagt arbete med livskvalité och samhällsnytta som utgångspunkt ger invånarna i länet ökade möjligheter till hälsa och välfärd.

7 7(23) Som konsekvens förs följande in på sidan 3 under 2. Strukturförändringar efter första stycket före Pågående utveckling. Folkhälsoarbetet Att förebygga ohälsa och ge alla medborgare möjlighet att leva ett bra liv ar en strategisk uppgift för landstinget. För att förändra och utveckla folkhälsoarbetet krävs en långsiktig satsning. Landstingets utskott ges i uppdrag att arbeta fram underlag för det förebyggande folkhälsoarbetet. Utskotten ska också ges ansvar för projekt i syfte att utveckla såväl folkhälsoarbetet som forskning och utveckling. Michael Öberg föreslog återremiss. Rolf Sällryd föreslog avslag på Lennart Värmbys förslag och bifall till arbetsutskottets förslag samt till Suzanne Franks förslag. Paul Johansson föreslog avslag till återremiss och bifall till arbetsutskottet och Suzanne Franks förslag. Göran Giselsson föreslog bifall till förslagen från arbetsutskottet, Suzanne Fransson och Anna Fransson. Yngve Filipsson föreslog bifall till förslagen från arbetsutskottet, Suzanne Frank och Anna Fransson men avslag till Lennart Värmbys förslag. Yttranden I övrigt yttrade sig Roland Johansson. Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist föredrog ärendet. sgång Landstingsstyrelsen godkände ordförandens förslag till beslutsgång vilken är: 1. Återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. 2. Arbetsutskottets förslag inkl Suzanne Franks förslag. 3. Lennart Värmbys tilläggsförslag. 4. Anna Franssons förslag. Förslag 1 Efter röstning förklarade ordföranden sig anse att landstingsstyrelsen bifallit att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärdes.

8 8(23) Omröstning Ordföranden läste upp följande ordning för omröstningen. Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den det inte vill röstar nej. Vinner nej har landstingsstyrelsen bifallit återremiss. Namn Ja Nej Avstår Paul Johansson Anna Fransson Göran Giselsson Ingemar Swalander Sonja Emilsson Kjell Gustafsson Rolf Sällryd Yngve Filipsson RosMarie Jönsson Neckö Mayken Nilsson Roland Johansson Joakim Pohlman Michael Öberg Lennart Värmby Ordf Suzanne Frank Antal röster 8 7 Röstningen visade 8 stycken ja-röster och 7 nej-röster. Således bifölls att ärendet avgörs idag. Förslag 2 Efter röstning förklarade ordföranden att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Förslag 3 Efter röstning förklarade ordföranden att Lennart Värmbys förslag avslogs av landstingsstyrelsen. Förslag 4 Efter röstning förklarade ordföranden att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 218 Finansplan 2009 (11) Dnr LK/ Landstingsstyrelsen beslutade föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa prognosantaganden, resultat- och balansbudget för år 2009

9 9(23) att fastställa 2009 års nettokostnadsram till mkr och finansiering till mkr att fastställa skattesatsen till 10,65 kronor per skattekrona för år 2009 Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den service den själv beslutar om. Landstingsstyrelsen överlämnar härmed förslag till Finansplan för år Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att fastställa prognosantaganden, resultat- och balansbudget för år 2009 att fastställa 2009 års netto-kostnadsram till mkr och finansiering till mkr att fastställa skattesatsen till 10,65 kronor per skattekrona för år 2009 Föredragande Ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. Yttranden Roland Johansson och Lennart Värmby yttrade sig. 219 Investeringsplan Dnr LK/ Landstingsstyrelsen beslöt att godkänna redovisad investeringsplan för 2009 att uppdra till landstingsdirektören att i samband med framtagande och genomförande av strategisk utvecklingsplan för landstinget även redovisa investeringsbehoven Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde i juni 2008 fastställt investeringsramarna för Styrgruppen för investeringar i lokaler och utrustning och denna grupp har arbetat fram ett förslag till investeringsplan. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna redovisad investeringsplan för 2009 och att uppdra till landstingsdirektören att i samband med framtagande och genomförande av strategisk utvecklingsplan för landstinget även redovisa investeringsbehoven.

10 10(23) Föredragande Hälso- och sjukvårdsdirektör Ove Löfqvist föredrog ärendet. Yttranden Anna Fransson, Roland Johansson, Joakim Pohlman och Börje Lindqvist yttrade sig. 220 Förslag till ändring av taxor och avgifter Dnr LK/ Landstingsstyrelsen rekommenderade landstingsfullmäktige besluta att egenavgifter inom området ortopedtekniska hjälpmedel höjs med 10 % från och med att patient/egenavgifter i hälso- och sjukvården i övrigt bibehålls på oförändrad nivå under år att tandvårdstaxan inom folktandvården bibehålls på oförändrad nivå tills vidare. Ekonomiavdelningen har gjort en översyn av taxor och avgifter i landstinget i samband med beredning av finansplanen inför Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige besluta att egenavgifter inom området ortopedtekniska hjälpmedel höjs med 10 % från och med att patient/egenavgifter i hälso- och sjukvården i övrigt bibehålls på oförändrad nivå under år att tandvårdstaxan inom folktandvården bibehålls på oförändrad nivå tills vidare. Ledamöternas egna förslag Anna Fransson föreslog med instämmande av Lennart Värmby avslag till höjning av ortopedtekniska hjälpmedel. Yttranden I övrigt yttrade sig Paul Johansson, Gunilla Johansson och Joakim Pohlman. sgång Landstingsstyrelsen godkände ordförandens förslag att de två förslagen ställs under proposition.

11 11(23) Röstning Efter genomförd röstning vann arbetsutskottets förslag landstingsstyrelsens majoritet. 221 Svar på motion om robotkirurgi Dnr LK/ Landstingsstyrelsen rekommenderade landstingsfullmäktige besluta att notera att det i uppdragsbudgeten för 2009 finns inskrivet att utredning ska göras under våren 2009 om införandet av robotkirurgi i länssjukvården att landstingsdirektören får i uppdrag att utreda frågan med stöd av Medicinska kommittén och länssjukvårdens ledning och återkomma med förslag till åtgärd samt att motionen därmed anses besvarad I en motion från Ragnar Lindberg och Gunilla Svensson föreslås att robotassisterad kirurgi införs på Centrallasarettet i Växjö. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige besluta att notera att det i uppdragsbudgeten för 2009 finns inskrivet att utredning ska göras under våren 2009 om införandet av robotkirurgi i länssjukvården att landstingsdirektören får i uppdrag att utreda frågan med stöd av Medicinska kommittén och länssjukvårdens ledning och återkomma med förslag till åtgärd samt att motionen därmed anses besvarad Ledamöternas egna förslag Roland Johansson föreslog bifall till motionen. sgång Landstingsstyrelsen godkände nedanstående propositionsordning. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Roland Johanssons förslag.

12 12(23) Efter genomförda propositioner hade landstingsstyrelsen beslutat bifall till arbetsutskottets förslag. 222 Svar på motion: Heltid en rättighet deltid en möjlighet Dnr LK/ Föreslås att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige besluta att motionen anses besvarad Landstingsrådet Anna Fransson har i en motion föreslagit att landstinget aktivt börja erbjuda medarbetare heltidstjänst. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att motionen anses besvarad Ledamöternas egna förslag Anna Fransson föreslog bifall till motionen. sgång Landstingsstyrelsen godkände nedanstående propositionsordning. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Anna Franssons förslag. Efter genomförda propositioner hade landstingsstyrelsen beslutat bifall till arbetsutskottets förslag. 223 Svar på medborgarförslag Inrätta en tvåspråkig förskoleavdelning för döva och hörselskadade barn i samarbete mellan landsting och kommun Dnr LK/ Föreslås att landstingsstyrelsen rekommenderar fullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat Charlotte Jönsson, Växjö, föreslår i ett medborgarförslag att landstinget inrättare en tvåspråkig (tal- och teckenspråk) förskoleavdelning för döva och hörselskadade barn, 1 5 år, i samarbete med kommunerna.

13 13(23) Förskoleavdelningen ska erbjuda heldags- och helårsomsorg samt habiliteringsinsatser. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera fullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. 224 Klimat- och miljöpolicy Dnr LE/ Landstingsstyrelsen rekommenderade fullmäktige besluta att fastställa förslaget till klimat- och miljöpolicy, med giltighet från att handlingsplan för klimat- och miljöfrågor arbetas fram Landstingsstyrelsen har givit landstingsdirektören i uppdrag att utarbeta en klimatpåverkanpolicy för landstinget och att denna ska ersätta nu gällande miljö-, energi- och transportpolicier. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa förslaget till klimat- och miljöpolicy, med giltighet från Ledamöternas egna förslag Ingemar Swalander föreslog att ordet ska i policyns fjärde stycke byts ut till bör. Michael Öberg föreslog att en andra att-sats bör läggas till om att en handlingsplan tas fram. Yttranden I övrigt yttrade sig Lennart Värmby, Rolf Sällryd och Börje Lindqvist. sgång Landstingsstyrelsen godkände nedanstående propositionsordning. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Ingemar Swalanders förslag. 3. Michael Öbergs förslag. Efter genomförda propositioner förklarade ordförande att landstingsstyrelsen bifallit samtliga förslag.

14 14(23) 225 Regionteatern Blekinge- Kronoberg ändring av avtal, uppräkning 2009 Dnr LK/ Landstingsstyrelsen rekommenderade fullmäktige besluta att godkänna reviderat förslag till aktieägaravtal för Regionteatern Blekinge- Kronoberg. att räkna upp anslaget till Regionteatern Blekinge Kronoberg med 3 % för att avsätta kr för 2008 och kr för 2009 till utbetalningsjusteringar från konto landstingsdirektörens oförutsedda. Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Växjö kommun har slutit ett konsortieavtal gällande samverkan beträffande Regionteatern Blekinge- Kronoberg. Avtalet och tolkningen av det har diskuterats av parterna och därför föreslås en del förtydliganden och förändringar på en del punkter. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna reviderat förslag till aktieägaravtal för Regionteatern Blekinge- Kronoberg. att räkna upp anslaget till Regionteatern Blekinge Kronoberg med 3 % för att avsätta kr för 2008 och kr för 2009 till utbetalningsjusteringar från konto landstingsdirektörens oförutsedda. 226 Anslag stat/region till länsmusikverksamhet Dnr LK/ Landstingsstyrelsen rekommenderade fullmäktige besluta att ställa sig bakom trappstegs-modellen för uppräkning av länsmusikanslaget innebärande att 200 tkr belastar fullmäktiges oförutsedda under 2009 och därefter ingår anslagsuppräkningen i uppdragsbudgeten från enligt trappstegsmodellen, alltså sammanlagt 600 tkr till regional musikverksamhet att uppdra åt kulturdelegationen och kulturansvarig att utifrån modellen förhandla med Kulturrådet.

15 15(23) att besluten gäller under förutsättning att Växjö kommun bidrar enligt prognosen Sedan ett par år tillbaka har diskussion pågått om andelen statligt respektive regional/kommunalt bidrag till länsmusikverksamhet runt om i landet. Kulturrådet kräver en större regional medfinansiering och drar bort statligt stöd i de regioner där statliga stödet ligger högt, över 6 %. I Kronobergs län aviserades en neddragning från staten med 5 % men efter påtryckning slutade neddragningen på 2 %. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera landstingsfullmäktige besluta att ställa sig bakom trappstegsmodellen för uppräkning av länsmusikanslaget innebärande att 200 tkr belastar fullmäktiges oförutsedda under 2009 och därefter ingår anslagsuppräkningen i uppdragsbudgeten från enligt trappstegsmodellen, alltså sammanlagt 600 tkr till regional musikverksamhet att uppdra åt kulturdelegationen och kulturansvarig att utifrån modellen förhandla med Kulturrådet. att besluten gäller under förutsättning att Växjö kommun bidrar enligt prognosen Yttranden Rolf Sällryd och Göran Giselsson yttrade sig. 227 Bildandet av Kulturparken Småland AB Dnr LE/ Landstingsstyrelsen rekommenderade fullmäktige besluta att tillsammans med Växjö kommun förvärva ett aktiebolag som skall ges firma Kulturparken Småland AB eller annan liknande firma att godkänna bifogat förslag till ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordning avseende Kulturparken Småland AB. att avsätta kr till bildandet av aktiebolaget och kr till aktiekapital i bolaget, från landstingsdirektörens oförutsedda konto/rörelsekapital och från kulturbudget att teckna 590 aktier á 1000 kr i Kulturparken Småland AB.

16 16(23) att från bildandet till slutet av ordinarie bolagsstämma närmast efter valet 2010 i särskilda beslut utse tre styrelseledamöter, varav en ordförande, och två ersättare samt en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i bolaget. Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar, under förutsättning av landstingsfullmäktiges ovannämnda beslut: att till ombud vid extra bolagsstämma i lagerbolag utse Peter Norrman med uppdrag att rösta för att den föreslagna bolagsordningen antas samt föreslå bolagsstämman att auktoriserade revisorerna Peter Bjureberg och Åke Andersson från Ernst & Young AB utses till revisor och revisorssuppleant i bolaget. att bemyndiga ombudet att vid nyemission i bolaget teckna aktier enligt fullmäktiges ovannämnda beslut samt godkänna sådana ändringar i förslaget till bolagsordning och övriga handlingar som kan komma att påfordras av Bolagsverket. En arbetsgrupp bestående av Suzanne Jonsson, Erik Hallonsten och Erica Månsson har arbetat mot bolagsbildningen med utgångspunkt från att Svenska Emigrantinstitutet kan ansluta sig till bolaget om institutionen i framtiden önskar. För att bolaget ska kunna vitalisera och stärka kulturarvsfrågorna i länet krävs tydliga ägardirektiv, ändamålsenlig bolagsordning och ett hållbart aktieägaravtal. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera landstingsfullmäktige besluta att tillsammans med Växjö kommun förvärva ett aktiebolag som skall ges firma Kulturparken Småland AB eller annan liknande firma att godkänna bifogat förslag till ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordning avseende Kulturparken Småland AB. att avsätta kr till bildandet av aktiebolaget och kr till aktiekapital i bolaget, från landstingsdirektörens oförutsedda konto/rörelsekapital och från kulturbudget att teckna 590 aktier á 1000 kr i Kulturparken Småland AB. att från bildandet till slutet av ordinarie bolagsstämma närmast efter valet 2010 i särskilda beslut utse tre styrelseledamöter, varav en ordförande, och två ersättare samt en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i bolaget. Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar, under förutsättning av landstingsfullmäktiges ovannämnda beslut: att till ombud vid extra bolagsstämma i lagerbolag utse Peter Norrman med uppdrag att rösta för att den föreslagna bolagsordningen antas samt föreslå

17 17(23) bolagsstämman att auktoriserade revisorerna Peter Bjureberg och Åke Andersson från Ernst & Young AB utses till revisor och revisorssuppleant i bolaget. att bemyndiga ombudet att vid nyemission i bolaget teckna aktier enligt fullmäktiges ovannämnda beslut samt godkänna sådana ändringar i förslaget till bolagsordning och övriga handlingar som kan komma att påfordras av Bolagsverket. Jäv På grund av jäv deltog inte RosMarie Jönsson Neckö och Kjell Gustafsson i handläggningen. 228 Rivning av gula villan på landstingets kansli i Växjö Dnr LK/ Landstingsstyrelsen rekommenderade fullmäktige besluta att godkänna rivningen av gula villan på fastigheten Växjö Byggmästaren 18 vid landstingets kansli i Växjö att det bokförda värdet avskrivs i samband med rivningen Inom fastigheten Växjö Byggmästaren 18 på Kyrkogatan 4 i Växjö finns byggnaden gula villan. Byggnaden har under de senaste åren inte använts för någon verksamhet pga. fukt och mögelskador. Därmed är det inte ekonomiskt försvarbart att bygga om huset till ändamålsenliga lokaler. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna rivningen av gula villan på fastigheten Växjö Byggmästaren 18 vid landstingets kansli i Växjö att det bokförda värdet avskrivs i samband med rivningen 229 Revidering av Arbetsordning för landstingsfullmäktige pkt 26 medborgarförslag Dnr LK/ Landstingsstyrelsen rekommenderade fullmäktige besluta att godkänna ändring av Arbetsordningen för fullmäktige under punkt 26

18 18(23) Fullmäktige ges nu enligt kommunallagen 2007:68 möjlighet att besluta att överlåta till styrelsen att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna ändring av Arbetsordningen för fullmäktige under punkt Redovisning av motioner som inte har beretts under 2008 Dnr LK/ Landstingsstyrelsen rekommenderade fullmäktige besluta att godkänna att återremitterade motioner behandlas på fullmäktige under våren 2009, dvs. krav på svenska kollektivavtal vid upphandling offentlig upphandling för hållbar utveckling och socialt ansvar Att godkänna att de nyinkomna motionerna behandlas på fullmäktige våren 2009, dvs. Papperslösas rätt till vård på lika villkor Jourverksamhet i Alvesta Landstingsstyrelsen ska på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt enligt fullmäktiges arbetsordning avsnitt Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera landstingsfullmäktige besluta Att godkänna att återremitterade motioner behandlas på fullmäktige under våren 2009, dvs. krav på svenska kollektivavtal vid upphandling offentlig upphandling för hållbar utveckling och socialt ansvar att godkänna att de nyinkomna motionerna behandlas på fullmäktige våren 2009, dvs. Papperslösas rätt till vård på lika villkor Jourverksamhet i Alvesta

19 19(23) 231 Annonsering av fullmäktige under 2009 Dnr LK/ Landstingsstyrelsen rekommenderade fullmäktige besluta att tillkännagivande av tid och plats för landstingsfullmäktige under år 2009 ska införas i Smålandsposten, Smålänningen och Växjöbladet/Kronobergaren Landstingsfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 5 punkt 1, reglerar att fullmäktige för varje år bestämmer i vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska föras in. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen rekommendera landstingsfullmäktige besluta att tillkännagivande av tid och plats för landstingsfullmäktige under år 2009 ska införas i Smålandsposten, Smålänningen och Växjöbladet/Kronobergaren 232 Vårdval Kronoberg Dnr LK/ Landstingsstyrelsen beslutade att godkänna innehållet i Vårdval Kronoberg och särskilt notera följande: - erbjudande om att välja vårdenhet för sitt basala hälso- och sjukvårdsbehov kommer att erbjudas alla medborgare - vårdenhet kan etablera sig och starta sin verksamhet efter godkännande från landstingsstyrelsen - innehåll och krav för grunduppdrag, aktuella tilläggsuppdrag, kvalitetsuppföljning, ersättningsregler finns beskrivna i bilagor - principerna för ersättning av grundåtagandet bygger på en åldersdifferentierad hälso- och sjukvårdspeng som fastställs till kr (för 1 poäng) att kontinuerlig uppföljning ska ske och rapporteras till landstingsstyrelsen att landstingsdirektören får i uppdrag att inför budget 2010 ta fram ett förslag till framtida utveckling av det hälsofrämjande arbetet inom ramen för Vårdval Kronoberg att ändra texten i Förfrågningsunderlaget under punkt 7 till (ändringar med kursiv stil).

20 20(23) Etablering Leverantör som ansöker om godkännande kan själv välja geografisk lokalisering för vårdenheten. Under förutsättning att leverantören uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kommer efter prövning godkännande av landstingsstyrelsen att utfärdas. Landstinget kommer ej att begränsa antalet etableringar. Att samtliga tidigare beslut arbetas in i texten i dokumentet Vårdval Kronoberg. Detta berör följande satser som inte återfinns i dokumentet. Att för vårdenheterna inte skall ha möjlighet att inom vårdvalssystemet ta ut extra ersättning för sina tjänster förutom den av landstingsfullmäktige fastställda avgiften. Att landstingets revisorer skall ha möjlighet till insyn och granskning av samtliga vårdenheters verksamhet såväl landstingsdrivna som de i alternativ driftsform. Innehåll och krav för grunduppdrag, aktuella tilläggssuppdrag och kvalitetsuppföljning kan förändras från ett år till nästa. Förslag om vårdtyngden som en del av ersättningen till vårdenhet ska utredas. Landstingsstyrelsen kan återkalla beslut om vårdenhets godkännande om denna inte uppfyller ställda krav. Meddelarfrihet ska skrivas in i driftavtal. Vid landstingsstyrelsen 18 augusti fastställdes innehållet i Vårdval Kronoberg. Därefter har arbetet fortsatt med att beräkningar gjorts, information givits m.m. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna innehållet i Vårdval Kronoberg och särskilt notera följande: - erbjudande om att välja vårdenhet för sitt basala hälso- och sjukvårdsbehov kommer att erbjudas alla medborgare - vårdenhet kan etablera sig och starta sin verksamhet efter godkännande från landstinget - innehåll och krav för grunduppdrag, aktuella tilläggsuppdrag, kvalitetsuppföljning, ersättningsregler finns beskrivna i bilagor - principerna för ersättning av grundåtagandet bygger på en åldersdifferentierad hälso- och sjukvårdspeng som fastställs till kr (för 1 poäng) att kontinuerlig uppföljning ska ske och rapporteras till landstingsstyrelsen Ledamöternas egna förslag Suzanne Frank föreslog tillägg om att landstingsdirektören får i uppdrag att inför budget 2010 ta fram ett förslag till framtida utveckling av det hälsofrämjande

21 21(23) arbetet inom ramen för Vårdval Kronoberg samt att ändra landstinget till landstingsstyrelsen i andra strecksatsen. Anna Fransson föreslog följande ändringar: Att andra att-satsen ändras till vårdenhet kan etablera sig och starta sin verksamhet efter godkännande i landstingsstyrelsen Att samtliga tidigare beslut arbetas in i texten i dokumentet Vårdval Kronoberg. Detta berör följande satser som inte återfinns i dokumentet. Att för vårdenheterna inte skall ha möjlighet att inom vårdvalssystemet ta ut extra ersättning för sina tjänster förutom den av landstingsfullmäktige fastställda avgiften. Att landstingets revisorer skall ha möjlighet till insyn och granskning av samtliga vårdenheters verksamhet såväl landstingsdrivna som de i alternativ driftsform. Innehåll och krav för grunduppdrag, aktuella tilläggssuppdrag och kvalitetsuppföljning kan förändras från ett år till nästa. Förslag om vårdtyngden som en del av ersättningen till vårdenhet ska utredas. Landstingsstyrelsen kan återkalla beslut om vårdenhets godkännande om denna inte uppfyller ställda krav. Meddelarfrihet ska skrivas in i driftavtal. Roland Johansson föreslog med instämmande av RosMarie Jönsson Neckö ändring i Förfrågningsunderlaget under punkt 7 istället ska stå (ändringar med kursiv stil). Etablering i stället för Fri etablering Leverantör som ansöker om godkännande kan själv välja geografisk lokalisering för vårdenheten. Under förutsättning att leverantören uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kommer efter prövning godkännande av landstingsstyrelsen att utfärdas. Landstinget kommer inte att begränsa antalet etableringar. Yttranden Göran Giselsson, Lennart Värmby, Michael Öberg, Yngve Filipsson, Rolf Sällryd, Kristina Brundin och Börje Lindqvist. sgång Ordföranden föreslog följande propositionsordning som landstingsstyrelsen godkände. 1. Arbetsutskottets förslag. 2. Suzanne Franks förslag. 3. Roland Johansson och RosMarie Jönsson Neckös förslag.

22 22(23) 4. Anna Franssons förslag. Efter genomförda propositioner hade landstingsstyrelsen beslutat bifall till samtliga förslag. 233 Samordning av folktandvården till Ljungby lasarett Dnr LK/ Landstingsstyrelsen beslutade att godkänna redovisad samordning av folktandvårdens lokaler med tillhörande investeringsbehov att finansiering sker enligt ovan inom nuvarande budgetram Idag finns sjukhustandvården på Ljungby lasarett. På Storgatan finns allmäntandvård och tandreglering i förhyrda lokaler. Ett förslag på samlokalisering till lasarettsområdet är nu framtaget. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna redovisad samordning av folktandvårdens lokaler med tillhörande investeringsbehov och att finansiering sker enligt ovan inom nuvarande budgetram. 234 Information om Revisorernas granskning av landstingets införande av Cambio Cosmic och realisering av effekter Dnr LK/ Syftet med revisorernas granskning har varit att ge fakturaunderlag för revisorernas väsentlighets- och riskbedömning, genom att klargöra övergripande fokusområden avseende IT-miljö. 235 Information om Förslag till parkeringsavgift för personal och förtroendevalda Dnr LK/ Med hänsyn till Skatteverkets regler föreslås att landstinget avgiftsbelägger personalparkeringarna vid Centrallasarettet i Växjö, landstingets kansli, gemensam administration Storgatan samt vid folktandvården på Klostergatan.

23 23(23) Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna förslaget. 236 Anmälningsärende Rekommendation att rekommendationen om specialistvård utomlands, AC 35/82, upphör att gälla Anmäldes och lades till handlingarna Sveriges Kommuner och landstings styrelsebeslut. 237 Anmälan: Protokoll från Södra Regionvårdsnämnden Anmäldes och lades till handlingarna protokoll från Södra Regionvårdsnämnden Anmälan: Protokoll från Regionförbundet södra Småland Anmäldes och lades till handlingarna protokoll från Regionförbundets Trafikutskott , Regionstyrelsens arbetsutskott och Regionstyrelsen Anmälningsärende: Landstingsdirektörens beslut Dnr LK B om investeringsmedel för inventarier i samband med byggnation av ny vårdcentral i Alvesta. 44. Nya switchar för redundans m.m Cambio Cosmic uppgradering och lagring. Vid protokollet Kristina Brundin Justerat Suzanne Frank Ordf Anna Fransson 2:a vice ordf Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Kristina Brundin

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-03-01 1(20) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 Justeringsdatum 2004-06-29 1 (45) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 3/2004 Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 48 Landstingsfullmäktiges öppnande Jämlikt utfärdad kungörelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 30 oktober 2014 188 227 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), vice ordf Anders Öberg (S) Agneta Lipkin (S) Leif Bogren (S) Ann Kristin Nilsson (S) Eivy

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer