Landstingsfullmäktige 1-41

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige 1-41"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade sammanträdet öppnat. 2 Val av sekreterare vid dagens sammanträde Landstingsfullmäktige beslutade att utse Maria Fransson till sekreterare vid dagens sammanträde. 3 Upprop Vid upprop var de ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarande, som förtecknats i bilaga. Förhinder Margit Bik (s) Lennart Schoerner (fp) Hans Jörgen Wahlhed (s) Kristina Karlsson (c) Tjänstgörande ersättare Naser Zeqiri (s) Britta Ramnemark (fp) Marita Johansson (s) Marita Arvidsson (c) 4 Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kjell-Arne Andersson (s) och Rolf Åsberg (m). Justeringen äger rum måndagen den 7 april 2008 kl i Landstingshuset, Halmstad. 1 (13)

2 5 Anmälan av inkomna motioner Anmäldes att i föredragningslistan anmälts följande motioner, vilka bifogats listan Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) angående En del landsting är redan i gång - ultraljudsscreening räddar liv! Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) angående Hälsosamt åldrande - en utmaning Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) angående Förebyggande insatser alltid bäst - gäller även tidig upptäckt av tarmcancer Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) angående Kontinuitet efterlyses Maud Lanne (s) angående Gör vården jämlik och jämställd Sasa Sacipovic (v), Mikael Hallberg (v) och Ing-Marie Carlsson (v) angående Motion om stopp för köp av torsk 6 Anmälan av interpellation från Ingeborg Oléni (spi) angående Ny teknik vid behandling av prostatacancer - robotkirurgi för hallänningen - var och när??? Ls Ingeborg Oléni (spi) hade anhållit om landstingsfullmäktiges tillstånd att framställa följande interpellation till respektive ordförande i Driftstyrelsen Varbergs sjukhus och Länssjukhuset i Halmstad angående om ny teknisk vid behandling av prostatacancer - robotkirurgi för hallänningen - var och när??? Interpellationen bifogas. Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen fick framställas. Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson, förklarade sig villig att besvara interpellationen vid dagens sammanträde. 2 (13)

3 7 Anmälan av interpellation från Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) om kvalifikationskrav Ls Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) hade anhållit om landstingsfullmäktiges tillstånd att framställa följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) om kvalifikationskrav. Interpellationen bifogas. Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen fick framställas. Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson, förklarade sig villig att besvara interpellationen vid dagens sammanträde. 8 Anmälan av interpellation från Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) om kvinnosjukvård/hälsa inom Landstinget Halland Ls Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) hade anhållit om landstingsfullmäktiges tillstånd att framställa följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) om kvinnosjukvård/hälsa inom Landstinget Halland. Interpellationen bifogas. Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen fick framställas. Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson, förklarade sig villig att besvara interpellationen vid dagens sammanträde. 9 Anmälan av interpellation från Sasa Sacipovic (v) om ledarskap för utveckling av hälso- och sjukvård - chefsutbildning Ls Sasa Sacipovic (v) hade anhållit om landstingsfullmäktiges tillstånd att framställa följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) om ledarskap för utveckling av hälso- och sjukvård - chefsutbildning. Interpellationen bifogas. 3 (13)

4 Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen fick framställas. Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson, förklarade sig villig att besvara interpellationen vid dagens sammanträde. 10 Anmälan av interpellation från Maud Lanne (s) om ökat deltagande i gynekologisk cellprovskontroll Ls Maud Lanne (s) hade anhållit om landstingsfullmäktiges tillstånd att framställa följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) om ökat deltagande i gynekologisk cellprovskontroll. Interpellationen bifogas. Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen fick framställas. Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson, förklarade sig villig att besvara interpellationen vid dagens sammanträde. 11 Allmän landstingspolitisk debatt Ordföranden förklarade ordet fritt för en allmän landstingspolitisk debatt. I debatten yttrade sig Mats Eriksson (m), Dan Skantz (s), Göran Karlsson (c), Roland Adler (fp), Niklas Mattsson (kd), Sasa Sacipovic (v) och Jan Berge (mp). 12 Ajournering av sammanträdet Landstingsfullmäktige beslöt ajournera sammanträdet kl 12:25 för lunch. 13 Återupptagande av sammanträdet Landstingsfullmäktige återupptog sammanträdet kl 13:15. 4 (13)

5 14 Allmän landstingspolitisk debatt - fortsättning I den fortsatta allmänpolitiska debatten yttrade sig Ingeborg Oléni (spi), Stefan Bengtsson (c), Maud Lanne (s), Lisbeth Waagstein (m), Gun Marie Stenström (m), Lise-Lotte Olsson (s), Margareta Bengtsson (m), Bo-Gunnar Åkesson (m) och Eva Ericsson (mp). 15 Ajournering av sammanträdet Landstingsfullmäktige beslöt ajournera sammanträdet kl 15:00 för eftermiddagspaus. 16 Återupptagande av sammanträdet Landstingsfullmäktige återupptog sammanträdet kl 15: Allmän landstingspolitisk debatt - fortsättning I den fortsatta allmänpolitiska debatten yttrade sig Kerstin Zander (s), Christer Samuelsson (c), Mikael Hallberg (v) och Christina Nillius (m). 18 Årsredovisning för Landstinget Halland 2007 Ls godkänna årsredovisningen för Landstinget Halland för reservera 15 miljoner kronor enligt budget för framtida pensionsutbetalningar. reservera ytterligare 196 miljoner kronor av årets överskott för att möta framtida pensionsutbetalningar. 5 (13)

6 19 Revisionsberättelse för år 2007 Ls Landstingets revisorer hade med överlämnande av revisionsberättelse för Landstinget Halland för år 2007 tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas landstingsstyrelsen, driftsstyrelserna och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ för år I ärendet yttrade sig Jan-Erik Martinsen (s). 20 Resultathantering för år 2007 Ls godkänna föreliggande förslag till resultathantering. uppdra till berörda styrelser med balanserade underskott att åtgärdsplan presenteras och diskuteras med landstingsstyrelsen. uppdra till berörda styrelser med balanserade överskott att till landstingsstyrelsen årligen senast per den 15 augusti redovisa hur styrelsen planerar att disponera balanserade överskottsmedel för aktuellt samt kommande två år. I ärendet yttrade sig Sasa Sacipovic (v), Mats Eriksson (m) och Dan Skantz (s). 21 Anmälan om beredning av motion - Jan Berge (mp) om Rättvisemärkta produkter Ls lägga anmälan till handlingarna. 6 (13)

7 I ärendet yttrade sig Mats Eriksson (m). 22 Anmälan om beredning av motion - Harri Lötjönen (v) om Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling Kos lägga anmälan till handlingarna. I ärendet yttrade sig Mats Eriksson (m). 23 Anmälan om beredning av motion - Maud Lanne (s) om Samhällsnyttan samt miljöhänsynens vikt vid offentlig upphandling Ls lägga anmälan till handlingarna. I ärendet yttrade sig Mats Eriksson (m) och Maud Lanne (s). 24 Anmälan om beredning av motion - Bengt Eliasson (fp) om Inrättande av en demokratiberedning Ls lägga anmälan till handlingarna. 7 (13)

8 25 Motion av Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) om Äldres möjligheter till hälsokontroller Ls motionen är besvarad med den gjorda redovisningen. I ärendet yttrade sig Ingeborg Oléni (spi) och Mats Eriksson (m). Yrkanden Ingeborg Oléni (spi) yrkade bifall till motionen. Mats Eriksson (m) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på landstingsstyrelsens förslag och Ingeborg Olénis (spi) yrkande och förklarade sig ha funnit att landstingsstyrelsens förslag bifallits. 26 Motion av Bengt Eliasson (fp) om Allmänhetens närvarorätt på Hallandstrafikens ABs bolagsstämma Ls avslå motionen. I ärendet yttrade sig Tommy Rydfeldt (fp), Mats Eriksson (m) och Göran Karlsson (c). Yrkanden Tommy Rydfeldt (fp) yrkade bifall till motionen. Mats Eriksson (m) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. 8 (13)

9 Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på landstingsstyrelsens förslag och Tommy Rydfeldts (fp) yrkande och förklarade sig ha funnit att landstingsstyrelsens förslag bifallits. Reservation Ledamöterna tillhörande folkpartiet (Bengt Eliasson, Roland Adler, Britta Ramnemark, Ulla Ertsborn, Lena Persson, och Tommy Rydfeldt) reserverade sig mot förslaget. 27 Motion av Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) om Sista betalningsdatum för sjukvårdsinsatser inom öppenverksamheten Ls bifalla motionen och ändra betalningstiden för fakturor inom öppenvård till 30 dagar med införande från den 1 september I ärendet yttrade sig Ingeborg Oléni (spi) och Mats Eriksson (m). 28 Motion av Bengt Eliasson (fp) om Vårdgaranti för akutsjukvård Ls motionen avslås med vad som framförts i motivationssvaret. Yrkanden Tommy Rydfeldt (fp) yrkade på att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. I yrkandet instämde Niklas Mattsson (kd), Elisabeth Wetoft Petersson (kd), Jennie Johansson (mp), Ingeborg Oléni (spi), Mats Eriksson (m), Dan Skantz (s) och Göran Karlsson (c). I ärendet yttrade sig i övrigt Jan-Erik Martinsen (s). 9 (13)

10 Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på landstingsstyrelsens förslag och Tommy Rydfeldt (fp) yrkande och förklarade sig ha funnit att Tommy Rydfeldts förslag bifallits. Landstingsfullmäktige beslutade att återremittera ärendet. 29 Motion av Niklas Mattsson (kd) om Personalens friskvård Ls motionen är besvarad då motionärens krav redan är genomförda. I ärendet yttrade sig Niklas Mattsson (kd). 30 Motion av Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) om Hälsosamt åldrande - en utmaning Ls avslå motionen. I ärendet yttrade sig Ingeborg Oléni (spi). Yrkanden Ingeborg Oléni (spi) yrkade bifall till motionen. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på landstingsstyrelsens förslag och Ingeborg Olénis (spi) yrkande och förklarade sig ha funnit att landstingsstyrelsens förslag bifallits. 10 (13)

11 31 Uppföljning av 2007 års mål för Vårdval Halland Ls godkänna uppföljningen av Vårdval Halland för I ärendet yttrade sig Lena Persson (fp). 32 Handikappolitiskt program Ls anta förslaget till handikappolitiskt program I ärendet yttrade sig Gun Marie Stenström (m). 33 Miljöpolicy för Landstinget Halland Ls godkänna ny Miljöpolicy för Landstinget Halland I ärendet yttrade sig Eva Ericsson (mp). 34 Investeringsram för Gårdshuset i Kungsbacka Ls (13)

12 öka investeringsramen för investeringsobjektet Gårdshuset i Kungsbacka till 73 miljoner kronor. öka anslaget i investeringsbudgeten 2008 för Gårdshuset i Kungsbacka till 30 miljoner kronor att finansieras ur rörelsekapitalet. reducera planerad medelsförbrukning i plan 2009 till 36 miljoner kronor. 35 Valärenden Anmäldes att inga valärenden inkommit. 36 Svar på interpellation från Sasa Sacipovic (v) om ledarskap för utveckling av hälso- och sjukvård - chefsutbildning Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) besvarade Sasa Sacipovics (v) interpellation under 9 angående ledarskap för utveckling av hälso- och sjukvård - chefsutbildning. Se bifogat svar. I ärendet yttrade sig Sasa Sacipovic (v) och Mats Eriksson (m). 37 Svar på interpellation från Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) om kvalifikationskrav Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) besvarade Ingeborg Olénis (spi) och Birgitta Sobels (spi) interpellation under 7 angående kvalifikationskrav. Se bifogat svar. I ärendet yttrade sig Ingeborg Oléni (spi), Mats Eriksson (m), Sasa Sacipovic (v), Inger Johansson (s) och Bo-Gunnar Åkesson (m). 12 (13)

13 38 Svar på interpellation från Ingeborg Oléni (spi) och Birgitta Sobel (spi) om kvinnosjukvård/hälsa inom Landstinget Halland Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) besvarade Ingeborg Olénis (spi) och Birgitta Sobels (spi) interpellation under 8 angående kvinnosjukvård/hälsa inom Landstinget Halland. Se bifogat svar. I ärendet yttrade sig Ingeborg Oléni (spi). 39 Svar på interpellation från Ingeborg Oléni (spi) om ny teknik vid behandling av prostatacancer - robotkirurgi för hallänningen - var och när??? Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) besvarade Ingeborg Olénis (spi) interpellation under 6 angående ny teknik vid behandling av prostatacancer - robotkirurgi för hallänningen - var och när??? Se bifogat svar. I ärendet yttrade sig Ingeborg Oléni (spi). 40 Svar på interpellation från Maud Lanne om ökat deltagande i gynekologisk cellprovskontroll Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) besvarade Maud Lannes (s) interpellation under 10 angående ökat deltagande i gynekologisk cellprovskontroll. Se bifogat svar. I ärendet yttrade sig Maud Lanne (s) och Mats Eriksson (m). 13 (13)

14 41 Sammanträdets avslutning Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat kl 18: I anslutning till sammanträdet presenterades projekt Alfa - delaktighet och inflytande i samhället för människor med intellektuella funktionshinder Vid protokollet Maria Fransson Sekreterare Justerat Inge Pettersson Kjell-Arne Andersson Rolf Åsberg Ordförande Ledamot Ledamot Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla (13)

Landstingsstyrelsen 91-116

Landstingsstyrelsen 91-116 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-08-29 Landstingsstyrelsen 91-116 Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen

Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2007-02-05 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 5 februari 2007, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen 1 Justering utse

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

Måndagen den 23 februari 2009 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20.

Måndagen den 23 februari 2009 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20. Plats och tid Beslutande Sammanträdesprotokoll 1 (26) Till protokollet hör 7 bilagor Måndagen den 23 februari 2009 i s sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20.30

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (290) Landstingsfullmäktige 2015-06-16--17 107-116 Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015 Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 107 Inledning,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29 Paragraf Ärendelista 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland 23 Interpellation om internt e-postmeddelande

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-26 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 20 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige, Roberto Fierro (SD) 21

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 )

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-21.05 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Gunnar Lidell och Bo Carlsson

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 19.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/23 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00. Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen.

Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00. Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen. Protokoll 1 (20) Landstingsfullmäktige Sekretariatet 2013-10-23 LK/131787 Plats Landstingshuset, Karlstad Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00 76 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges sammanträdes

Läs mer