Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter Johansson Övriga deltagande:agneta Svensson, näringslivsenheten 69 Claes Hultgren, kommunchef Catrin Marsell, sekreterare Justerare Britt-Marie Wall Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 14 oktober 2011 Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Britt-Marie Wall Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 10 oktober 2011 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslagsdatum: 17 oktober 2011 Datum för anslags nedtagande:7 november 2011 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 mars Kommunfullmäktige 10 februari Au 61 Au 7 Kf 3 Dnr 4/11 Motion ang. näringslivsutveckling Kf 10 februari 2011 I motion inkommen 17 januari 2011 anför Ulf Söhrman följande: Kommunens tjänstemän åket till Holland för att ragga holländska företagare till Filipstad. Detta är säkert vällovligt, men kommunens tjänstemän måste få möjlighet att fiska företagare på närmare håll. Yrkar därför att kommunen utreder möjligheten till att göra vissa markbyten med skogsägare i kommunens närområde. Ett markområde som skulle kunna ha stort värde för att locka företagare till kommunen är området vid väg 26 där avfarten till Nykroppa ligger. Området har nyligen slutavverkats, så värdet som skogsbruksmark är f.n. minimalt. Området mellan väg 26 och Robust industrifastighet är särskilt lämpat till att utvecklas för företagsetableringar. Detta område är även väl synligt från vägen så alla företagare som åker till fjällvärlden får en bra möjlighet att se dessa områden, vilka även kan skyltas upp ordentligt. Eftersom utvecklingen av näringslivet måste ha hög prioritet, så måste alla naturliga förutsättningar tas tillvara för att näringslivsutveckling skall hållas vid liv. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. _ Au 14 mars 2011 Beslutsexp: Näringsliv Fastighet Au 10 oktober 2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till näringslivskontoret för yttrande gemensamt med fastighetsavdelningen. _ Fastighetsenheten tillsammans med näringslivsenheten avlämnar följande yttrande daterat : Motionären yrkar att kommunen utreder möjligheten till att göra vissa markbyten med skogsägare i kommunens närområde och därigenom få markområden för att locka företagare till kommunen. Ett markområde som framhålls i motionen är området mellan väg 26 och industrifastigheten Robust, avfarten till Nykroppa.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Au 10 oktober 2011 Detaljplanelagd, kommunägd, industrimark finns idag tillgänglig för nyetablering av företag bland annat på södra industriområdet i Filipstad. Om företag önskar etablera sig på områden som tex. påtalas ovan finns möjlighet att vid den stunden hjälpa till med markförvärv och upprättande av detaljplan för området,framdragning av vatten och avlopp m.m. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att näringslivsenheten och fastighetsenhetens skrivelse får utgöra svar på motionen samt att motionen med detta anses besvarad.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Au 62 Dnr 148/11 Ansökan om förnyad borgen Filipstads Tennisklubb Filipstads tennisklubb ansöker om förnyad borgen på lån hos Swedbank angående tennishallen vid Storbron. Den gamla borgen löper ut vid årsskiftet 2011/2012. Ekonomienheten i Filipstads kommun föreslår med hänsyn till tidigare skrivelser att Filipstads tennisklubb får en tidsbegränsad borgen om 3 mkr för Filipstads Tennisklubbs lån längst till och med 31 december 2013 och att utvärdering/ omprövning av borgensåtagandet skall ske inför 1 januari 2014 samt att tennisklubben fortlöpande och minst två gånger per år skall informera kommunen och banken om föreningens ekonomiska situation. Vilka åtgärder man vidtar för att behålla ekonomin i balans med överskott. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja Filipstads Tennisklubb en tidsbegränsad borgen om högst 3 mkr längst till och med 31 december år 2013.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Au 63 Dnr 142/11 Bokslut 2010 Värmlands läns vårdförbund Närslutet skrivelse 18 augusti 2011 översänder Värmlands läns vårdförbund bokslut för 2010 med revisionsberättelse för behandling i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. I revisionsberättelse daterad 6 april 2011 anför vårdförbundets revisorer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och enligt god revisionssed. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för Värmlands läns vårdförbund år 2010 samt att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Au 64 Dnr 63/11 Budgetuppföljning september 2011 Ekonomikontoret har upprättat en sammanställning avseende budgetuppföljning per september år 2011 för kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområden. Kommunchef Claes Hultgren presenterar materialet och beskriver olika pågående projekts effekter avseende utfallets avvikelser jämfört med budget. Totalt visar uppföljningen en prognos om ett positivt resultat år 2011 om 100 tkr för verksamheterna. I samband med presentationen besvaras även frågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Kommunfullmäktige 29 september Beslutsexp: KC Au 65 Kf 62 Dnr 160/11 Motion ang. bolagisering av skogsinnehav I motion inkommen 16 september 2011 anför Michael Helmersson (FP), Ulf Söhrman (M), Bengt Sjöberg (KD), Peter Johansson (C) följande: Filipstads kommun har allt mer av sin egen näringsverksamhet organiserad i den juridiska formen aktiebolag. Filipstads Energi AB, Filipstads Energinät AB, Skogstorpa AB är några exempel bland flera. Dessa tillgångar är organiserade inom Stadshus AB. Utvecklingen i kommunen tycks vara den att också en ombildning av bostadsstiftelsen till aktiebolag kommer att ske på sikt. Skälen brukar vara ett effektivt sätt att förvalta viktiga tillgångar. Däremot har ännu inte kommunens innehav av skogsmark, kommunens eget skogsbruk, varit föremål för någon sådan diskussion. Det kan tyckas märkligt då den representerar ett ansenligt värde, kanske ett tresiffrigt miljonbelopp. Därför lägger vi följande yrkanden. Vi yrkar att Filipstads kommun utreder möjligheten att föra över kommunens produktiva skogsinnehav i bolagsformen aktiebolag och att detta innehav placeras inom Stadshus AB. Vi yrkar vidare att kommunen också utreder lämplig struktur på sitt eget skogsägande i omedelbar anslutning till Kalhyttans fritidsområde, för att kunna optimera nyttan med de mål kommunen har för detta område. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunchefen för yttrande i samråd med tekniska förvaltningen.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Kommunfullmäktige 29 september Au 66 Kf 63 Dnr 101/11 Motion ang. valfrihet inom äldreomsorgen i Filipstads kommun i enlighet med lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV I motion 9 juni 2011 anför för alliansen i Filipstads kommun, Christer Olsson (M) följande: Denna lagstiftning har öppnat möjligheter för Sveriges kommuner att utforma och införa valfrihetssystem inom exempelvis hemtjänst och äldreboenden. Samma lagstiftning reglerar också landstingens vårdval inom primärvården. Skillnaden mellan landsting och kommuner är att för landstingens del är lagstiftningen tvingande from medan den ännu är frivillig för kommunerna. Lagen om valfrihetssystem avser att öka valfriheten för den enskilde individen att välja mellan olika leverantörer av tjänster inom vård- och omsorg. Detta skapar möjligheter för privata företag och organisationer att utföra tjänster som kommunen tidigare har utfört i egen regi. I valfrihetssystemet konkurrerar en mångfald av utförare med den kvalitet och service som man kan erbjuda och således inte med priset eftersom detta ska vara fastställt på förhand för samtliga aktörer inklusive kommunen.valfrihet innebär också att personalen kan välja arbetsformer och lättare få jobba på ett sätt som de önskar. Valfrihetssytem skapar också större möjligheter att rekrytera och säkerställa tillgången på kompetent personal i framtiden och inte minst under de närmaste åren när vi vet att stora pensionsavgångar och därmed ett stort rekryteringsbehov väntar. Medborgarnas delaktighet och möjlighet att välja utgör en viktig del i säkrandet av bästa möjliga kvalitet i vården. Det gör att bra verksamheter tillåts växa och därmed utgöra goda exempel. Fristående utförare ska tillåtas verka på samma villkor som de kommunala och de kommunala utförarna ska ges ett stort mått av självständighet att forma den egna verksamheten. Kommunens roll ska vara att underlätta individens val, skapa rättvisa och konkurrensneutrala ersättningssystem, samt kvalitetsgranska verksamheterna och göra informationen om skillnaderna tillgängliga för medborgarna.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Kommunfullmäktige 29 september Beslutsexp: SOC För att utveckla och säkerställa en god äldreomsorg med hög kvalitet i Filipstadskommun nu och i framtiden förslår härmed Allianspartierna ; Att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheter och förutsättningar för införande av Valfrihetssystem inom äldreomsorgen i Filipstads kommun i enlighet med lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV. Att kommunfullmäktige beslutar att efter utredning på försök införa Valfrihetssystem inom något hemtjänstområde eller äldreboende i Filipstads kommun. I samband med att Christer Olsson framlägger sin motion tillägger han att socialnämnden sedan motionen skrivits, beslutat ansöka om statliga utvecklingsmedel för att utreda förutsättningarna för LOV. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Kommunfullmäktige 29 september Au 67 Kf 61 Dnr 161/11 Motion om utökad källsortering I motion 19 september 2011 anför Bengt Sjöberg (KD) följande: Kommunerna har ett stort ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Kristdemokraternas förvaltarskapstanke är utgångspunkten för att tänka långsiktigt och värna den värdefulla, men många gånger sårbara, miljön. Ansvaret, som är grundbulten i förvaltarskapsprincipen, är både personligt och gemensamt. Strävan att förbruka mindre av ändliga resurser och energi och ett personligt ansvar för kretslopp och avfallshantering är en nödvändighet för långsiktig överlevnad för mänskligheten. I sommar har många utav oss ledamöter i kommunfullmäktige säkert besökt olika platser och kommuner. Vi har sett hur andra kommuner löst källsortering och återvinning av sopor. På de orter där jag varit har man kommit igång med återvinning av hushållssopor och man tillhandahåller två soptunnor. En för matavfall som kan komposteras och en för övrigt avfall som inte kan lämnas på återvinningsstationer. Rent praktiskt är det inte svårare än att man får ha två soppåsar i sitt kök. Båda töms samtidigt när sopbilen kommer. Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar. Eftersom många kommuner kommit betydligt längre än Filipstad kan vi säkert inhämta lärdom och dra nyttiga slutsatser hur man informerar och får allmänheten med sig och hur man stimulerar och uppmuntrar till engagemang för en hållbar utveckling genom att ha differentierade taxor. Det ska löna sig både för miljön och för plånboken att vara klimatsmart. Jag tror att det är viktigt att få med alla kommuninvånare och att det är betydelsefullt att försöka nå ut till skolor och förskolor och vidare ut till arbetsplatser och instutioner och informera om och underlätta för avfallsåtervinning. Nyligen kunde vi läsa om att vår grannkommun, Hällefors har infört kompostering i stor skala för hushållen. I Hällefors har man en s.k. miljöstyrande renhållningstaxa, vilket innebär att det blir dyrare att välja det minst miljövänliga alternativet.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Kommunfullmäktige 29 september Jag föreslår att Filipstads kommun redan till början av nästa år utökar källsorteringen genom att hitta ett system för insamling av matavfall för kompostering och att man ser över avgiftstaxorna i enlighet med motionen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till tekniska kontoret för yttrande genom teknikutskottet. Beslutsexp: TK

12 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Au 68 Dnr 162/11 Kommunens förtjänsttecken 2011 Personalenheten har efter kontakt med berörda förvaltningar upprättat förteckning över de anställda/förtroendemän som är berättigade till kommunens förtjänsttecken för innevarande år. Enligt inkomna uppgifter i skrivelse 22 september 2011 är följande berättigande till kommunens förtjänsttecken: Barn- och utbildningsnämnden Carina Bäckström Ewa Botström Astrid Ekeberg Maria Boqvist Carina Olofsson Kommunstyrelsen Monica Jonasson Claes Hultgren Socialnämnden Renee Ahlén-Wikström Anette Lundh-Eriksson Anette Eriksson Siw Lindström Jan Bedoire Ann-Kristin Ramkvist Kerstin Sundberg Markita Stefansson Helene Tiukuvaara Teknikutskottet Maj Boork Anna-Lena Körner Janet Eriksson Börje Nordmark Gun-Britt Jernberg Ingegärd Larsson Kent Mattsson Bengt Kling

13 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: Pers. att ovan angivna arbetstagare skall erhålla Filipstads Kommuns förtjänsttecken år 2011.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 augusti Au 69 Au 57 Dnr 15/11 Näringslivsfrågor Näringslivssamordnare Agneta Svensson informerar om det pågående arbetet inom näringslivskontoret. Särskilt belyses pågående projekt, prioriteringar i arbetet/arbetsplan samt konceptet en dörr in. Kommunchefen och näringslivssamordnaren avser att revidera arbetsplanen för det fortsatta näringslivsarbetet inklusive besöksnäringen och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med en redovisning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna samt Beslutsexp: KC Näringsliv att uppdra till kommunchef och näringslivssamordnare att redovisa reviderad arbetsplan till kommunstyrelsens arbetsutskott. Näringslivssamordnare Agneta Svensson och kommunchef Claes Hultgren presenterar reviderad plan för näringslivs- och turismarbetet inom kommunen. Härvid beskrivs fokusområden för det allmänna näringslivsarbetet, turistbyrån, besöksnäringen och skola/kompetensförsörjning. Vidare presenteras de projekt/styrelser kontoret ingår i samt de aktuella dialoggrupper som finns. I samband med presentationen besvaras även frågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

15 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober Ks 70 Information från West Swedens årliga konferans Torbjörn Parling informerar om innehållet i West Swedens arrangemang EU På startlinjen. Huvudtema var Vision Europa 2020, det vill säga EU s strategi för hållbar tillväxt. Härvid beskrivs teman Miljö och energi, Ny kompetens, Nya arbetstillfällen och Social inkludering.

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22 Kommunstyrelsen 26 februari 2014 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl.14.30-15.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Kommunstyrelsen 23 februari 2011 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-17.05 Ajournering kl.15.33-16.35, 16.45-17.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april 2005 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering 15.00-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april 2005 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering 15.00-15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april 2005 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Peter Johansson Patrik

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-08 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 13 april 2015 kl.09.00 Justerare : Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare

Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare Kommunfullmäktige 29 april 2004 1 (32) Plats och tid: Lesjöfors, Stålvallaskolans aula, kl 18.15-22.35 Ajournering 19.35-19.45, 21.05 21.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Bengt-Olov Persson Ers. Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE

Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-14 OBS! Socialnämndens sammanträdesrum den 21 januari 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer