Folksam Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam Årsredovisning 2005 01.22"

Transkript

1 Folksam Årsredovisning

2 Ett år och en dag. I den här skriften får du det gångna årets väsentligheter i siffror och tabeller. Och möjligheten att följa med vd Anders Sundström en helt vanlig dag på jobbet. Trevlig läsning.

3 Viktiga händelser 2005 Folksam lanserar Seniorkapital, en särskild sparform för äldre. Seniorkapital utsågs till Årets produkt av Privata Affärer. Folksam presenterar årets rapport om trafiksäkerheten Hur säker är bilen? Folksam lanserar en ny studentförsäkring. Som första fackliga förbund antog Livsmedelsarbetareförbundet på sin kongress förslaget om att ansluta sig till LO:s försäkringspaket. Folksam gör nysatsning på företagsförsäkring. Folksam erbjuder medlemmar i handikappförbund som är anslutet till Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO) att teckna hemförsäkring med tillhörande allriskförsäkring Medlemshem. Folksam och Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC) tecknar samarbetsavtal som syftar till att främja en sund utveckling av motorcykelåkandet i Sverige. Folksam tecknar samarbetsavtal med Svenska Jägarförbundet. Folksam tillsätter ett effektiviseringsprojekt för att minska driftskostnaderna. Innehåll Vd har ordet 2 Folksam Personförsäkring 6 Folksam Skadeförsäkring 8 Folksam Kapitalförvaltning 11 Bokslut 15 Styrelser och koncernledning 99

4 2 Anders Sundström, vd Folksam i världen Vi lever mitt i den globala tiden. Numera märker vi det dagligen naturligtvis också inom försäkringsområdet. Sedan länge har bland annat engelska, danska, finska, norska och även andra intressen aktiverat sig på den svenska försäkringsmarknaden. Det är tydligt att den svenska försäkringsmarknaden åtminstone nordiseras, det vill säga att allt fler bolag ser Norden som en samlande marknad att bearbeta. Även Folksam verkar naturligtvis med ett internationellt perspektiv för ögonen. Här vill jag peka på några sådana områden där vi varit aktiva under året. Global Compact lanserades av FN:s generalsekreterare Kofi Annan 1999 i syfte att främja ett socialt och miljömässigt ansvarstagande hos internationellt verksamma företag. Folksam finns med på The Global Compacts hemsida där bland annat vår Hållbarhetsredovisning för 2004 kan laddas ner. Folksam deltar också i utarbetandet av FN:s riktlinjer för investerare, det vill säga i frågor som har med miljö, sociala frågor och bolagsstyrning att göra. Riktlinjerna beräknas kunna presenteras under Därutöver har Folksam tillsammans med åtta internationella försäkringsbolag ombetts ingå i ett FN-samarbete kallat UNEP FI General Insurance Working Group. Gruppens arbete syftar till att främja miljöarbetet hos alla försäkringsbolag i världen. Folksam har därutöver under år 2005 bistått ILO (International Labour Organization) med en studie om microinsurance i Sri Lanka. Framförallt har vi betonat vikten av försäkringsskydd även för mindre bemedlade personer och familjer som ett viktigt led i ett lands infrastrukturbygge. Vidare arrangerade Folksam ett internationellt seminarium om kapitalmarknadsfrågor där bland annat Sean Harrigan deltog, förre ordförande i Calpers ett av världens största pensionsbolag. Vår direkta försäkringsverksamhet Verksamhetsåret 2005 inleddes med hanteringen av tsunami-katastrofen, en katastrof som överskuggat det mesta. Strax därpå följde orkanen Gudrun som bland annat ödelade stora arealer skog i södra delarna av Sverige. Jag vill i det här sammanhanget passa på att återigen ge ett stort tack till personalen i Folksam för att man så effektivt och professionellt hanterat de otal skador som följde på dessa två händelser. Jag kan konstatera att vår personal bidrog till kundnyttan i ordets mest avgörande betydelse. År 2005 blev på flera områden ett bra år för Folksams samlade försäkrings- och sparverksamhet. Inom hela Folksamgruppen ökade vi de samlade premieintäkterna från 23,2 till 23,9 miljarder kronor. Balansomslutningen ökade från 136 till 155 miljarder kronor. Det samlade resultatet före bokslutsdispositioner och skatt ökade med över 1,7 miljarder kronor från 5,7 miljarder år 2004 till närmare 7,5 miljarder år Resultatförbättringen visade sig på Folksamgruppens alla fyra stora enheter det vill säga inom Folksam Sakkoncernen, Folksam Livkoncernen, KPAbolagen och Förenade Livbolagen. Den utvecklingen ser jag alltså som mycket glädjande. När det gäller moderbolagen vill jag peka på att vi inom Folksam Sak ökade premieintäkterna för egen räkning samtidigt som resultatet förbättrades jämfört med 2004 från 327 till 562 miljoner kronor. Även om totalkostnadsprocenten

5 Anders Sundström, vd 3 i verksamheten minskade något från 100,7 till 98,7 procent, vilket naturligtvis också det är positivt kvarstår det faktum att vår driftskostnadsnivå ligger i överkant jämfört med konkurrenterna. Även moderbolaget Folksam Livs resultat är bättre än motsvarande resultat under Visserligen sjönk premieinkomsterna för egen räkning från 5,2 till 4,9 miljarder kronor, men resultatet före bokslutsdispositioner och skatt förbättrades från 2,7 till över 3,2 miljarder kronor år Inom Folksam Liv förbättrades också avkastningen på tillgångarna som 2004 låg på 7,5 procent till 9,9 procent under Detta i sin tur innebär att konsolideringsgraden inom Folksam Liv återigen förbättrats från 107 procent år 2004 till 111,6 procent år Vi har därför kunnat höja återbäringsräntan våra kunder till nytta. Jag glädjer mig alltså åt en generellt sett god ekonomi i Folksam Liv och ett förbättrat resultat i Folksam Sak. Detta hindrar inte att vi måste förbättra oss. Ökad effektivisering och en press på de samlade driftskostnaderna är en nödvändighet för att vi på allvar ska kunna hävda kundnyttan. Förändring för framtiden Konkurrensen inom svensk försäkring kommer i framtiden inte att minska. Snarare bör vi räkna med det omvända. Flera skäl talar för det. Ett skäl är att svensk skadeförsäkringsrörelse har hämtat sig från en tidigare och relativt långvarig ekonomisk svacka, vilket per automatik lockar nya aktörer att beträda marknaden. Ett annat skäl är att internationaliseringen knappast kommer att avta, vilket också visat sig i det faktum att utländska aktörer intresserat sig för den svenska marknaden både inom livförsäkring, sparande och inom skadeförsäkring. Ett tredje skäl till hårdnande konkurrens är att de svenska bankerna successivt vidgar sitt försäkringsintresse dels genom köp av försäkringsbolag, dels genom att erbjuda inte endast liv- och sparandeprodukter utan allt mer också skadeförsäkring. Folksam måste alltså stå rustat för att klara den framtid som betyder hårdare konkurrens. Under 2005 påbörjade vi därför två viktiga förändringar för framtiden. För det första: under det andra halvåret omorganiserade vi vår verksamhet genom att skapa två nya affärsområden: Affärsområde Pro- Vår vision Vi ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet. Vår affärsidé Att i samverkan med våra kunder skapa och tillhandahålla ett fullsortiment av trygghetslösningar med hög kvalitet, största möjliga trygghet och bästa ekonomiska nytta. Vi ska i första hand tillgodose de behov som delas av många.

6 4 Anders Sundström, vd dukt och Affärsområde Marknad. Ao Produkt ansvarar bland annat för produktutveckling, produktoch avtalsförvaltning, produktekonomi och produktion. Ao Marknad ansvarar för marknadsområdenas verksamhet, central försäljning och marknadsföring, marknadskommunikation och affärsutveckling. Därmed tydliggör vi ansvaret inom respektive område samtidigt som vi skapar bättre fokus på både marknads- och utvecklingsfrågor. För att stärka den affärsmässiga ledningen har vi under året också inrättat en affärsledning vars uppgift är att besluta i gemensamma frågor som rör mål och strategier för försäkrings- och sparandeverksamheten. Därmed effektiviserar vi oss också inom detta område. För det andra: under 2005 påbörjade vi ett effektiviseringsprojekt vars mål är att helt enkelt bli effektivare genom sänkta driftskostnader. Ett kundägt bolag som Folksam måste ständigt sträva efter ökad effektivitet i form av till exempel låga driftskostnader. Det har självfallet med den grundläggande principen om kundnytta att göra. Målet för effektiviseringsprojektet är att vi ska minska Folksam Saks driftskostnader med 200 miljoner kronor och Folksam Livs kostnader med 150 miljoner kronor. Uppgiften blir naturligtvis inte lätt. Men, som sagt, det anstår inte ett kundägt bolag att inte vara tillräckligt driftsekonomiskt effektiv. Ett flertal utmärkelser Jag vill också berätta om några kommentarer kring vår verksamhet såsom den i positiva ordalag uppmärksammats av andra. Folksam har nämligen tilldelats ett flertal utmärkelser under För femte gången tilldelades Folksam utmärkelsen Årets Räntefondförvaltare av tidningen Sparöversikt. God kompetens när det gäller förvaltningen och låga avgifter är således ett svårslaget koncept särskilt på en sparandemarknad som vanligen tar alldeles för höga avgifter från sina kunder. Folksam blev också, enligt tidningen Resumé, en otippad raket i Varumärkes-SM. Tävlingen som arrangeras av Resumé mäter varumärkens utveckling över året. När 2004 hade summerats visade det sig att kännedomen om Folksam ökat med 26 procent, vilket var nio procentenheter mer än närmaste konkurrent. I kategorin Sverigefonder kom Claes Folkmar, förvaltare av Sverigefonderna i Folksam, på andra plats i Dagens Industris och Morningstars utmärkelse av Årets Stjärnförvaltare, vilket återigen vittnar om Folksamanställdas goda kompetens. Det amerikanska affärsmagasinet Fortune hyllade Folksam som en av europas tio bästa arbetsplatser, vilket naturligtvis är ett gott och glädjande betyg till hela Folksams organisation. Jag vill också nämna att vår egen tidning Sesam under året nominerades till Svenska Publishing-priset. Och under året utnämndes vårt dotterbolag KPA Pension till årets liv- och fondförsäkringsbolag en utmärkelse som bolaget erhållit tre år i rad! Men därmed inte nog: Folksams Seniorkapital utsågs till Årets produkt av tidningen Privata Affärer.

7 Anders Sundström, vd 5 Så avslutningsvis För Folksam det enda renodlat kundägda alternativet i svensk försäkring gäller det nu att stå starkt i den strukturförändring som för närvarande pågår inom hela den finansiella sektorn. Med ett gott resultat från 2005 både inom sak- och livrörelsen, med en ny organisation där ansvarsområdena blir tydligare genom uppdelningen produkt och marknad och med ett pågående effektiviseringsprogram som vässar organisationen ytterligare kommer vi att stå stärkta inför framtiden. Det ligger nämligen i kundnyttans natur att ligga i fronten när det gäller effektivitet. Det ligger också i kundnyttans natur att klara de påfrestningar som strukturförändringar och hårdnande konkurrens i allt högre grad bjuder på. I den processen blir vi en viktig aktör även framgent. Övergripande mål Vi ska ha försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder. Våra värderingar Följande värderingar är styrande för allt Folksam gör, hela Folksams agerande i ord och handling: Trygghet Engagemang Medmänsklighet Professionalism Anders Sundström Verkställande direktör

8 Personförsäkring Återigen ett förbättrat resultat Samtidigt som de samlade premieinkomsterna för egen räkning låg på ungefär samma nivå år 2005 jämfört med 2004 (7,8 miljarder kronor) förbättrades resultatet inom hela Folksam Livkoncernen med nästan 600 miljoner kronor. En bidragande orsak till det var förbättrad avkastning på de totala tillgångarna. Under 2005 låg totalavkastningen inom koncernen på 9,9 procent jämfört med 7,5 procent Inom moderbolaget Folksam Liv minskade dock premieinkomsterna från 5,2 miljarder kronor 2004 till 4,9 miljarder år Förklaringen ligger i ett begränsat utfall av nyförsäljningen under året. Däremot ökade kapitalavkastningen i Folksam Liv kraftigt från 3,7 till 5,3 miljarder kronor. Samtidigt reserverades betydande belopp i form av förstärkning av de försäkringstekniska avsättningarna. Det avgörande skälet till denna reservförstärkning under 2005 var sänkningen av det som kallas för den högsta räntan med lägre ränteantagande måste reserverna förstärkas. Trots denna reservförstärkning kunde Folksam Liv uppvisa ett rörelseresultat före bokslutsdispositioner och skatt på 3,2 miljarder kronor att jämföras med 2,7 miljarder under 2004, en resultatförbättring på 21 procent. Folksam Liv moderbolag (Mkr) Premieinkomst Kapitalavkastning Föräkringsersättningar Förändring i livförsäkringsavsättningar Driftskostnader Återbäring Tekniskt resultat Övrigt 0 0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Nyckeltal Förvaltat kapital (Mkr) Kollektiv konsolidering (Mkr) Kollektiv konsolidering (%) 111,6% 107,0% Driftskostnader i % av premier 11,9% 13,3% Driftskostnader i % av förvaltat kapital 1,1% 1,4% Totalavkastning 9,9% 7,5% Genom bland annat lägre aktivitet i försäljningen och minskade utvecklingskostnader kunde driftskostnaderna för verksamheten i Folksam Liv minska med cirka 100 miljoner kronor. I procent av premierna förbättrades driftskostnaderna från 13,3 procent under 2004 till 11,9 procent under Även förvaltningskostnadsprocenten uppvisade en förbättring från 1,4 procent år 2004 till 1,1 procent under Det är nu tredje året i rad som konsolideringsgraden i Folksam Liv förbättrats från låga 91,2 procent år 2002 till 104,1 under 2003, 107 år 2004 och 111,6 procent vid utgången av Efter det kraftiga börsfallet under början av 2000-talet har alltså den ekonomiska återhämtningen mätt i konsolideringsgrad varit påtaglig. Tack vare den förbättrade konsolideringen har Folksam Liv också under året kunnat höja återbäringsräntan med en halv procentenhet till 4,5 procent. Folksam Livs marknadsandelar (mätt i premieinkomst totalt) inom liv- och fondförsäkring har tendensmässigt stagnerat under året. Fortfarande ligger andelarna på en hög nivå när det gäller traditionell livförsäkring där vi är näst störst i Sverige med en marknadsandel på 20 procent mot 21,8 år Inom fondförsäkring fortsätter minskningen jämfört med 2004; Folksam ligger här på 6,3 procent jämfört med 7,5 under En viktig förklaring till stagnerande marknad för Folksam Liv är att vi inte i tillräcklig utsträckning konkurrerat på den nya typen av livförsäkringsmarknad, kapitalpension, med relativt stora engångsinbetalningar. Ser vi däremot till årligt betalande fond- och livförsäkringar stärker Folksam sin ställning genom en marknadsandel i nyteckning från 8,9 år 2004 till 10,4 procent år Nya produkter Genom ett riksdagsbeslut den 16 december 2004 har de svenska livförsäkringsbolagen givits möjligheter att erbjuda en ny typ av livförsäkring. Den nya försäkringsformen är en kombination av kapitalförsäkring och pensionsförsäkring. I Folksam benämns produkten Kapitalpension och lanserades av Folksam Liv under Produkten har vissa fördelar jämfört med vanlig kapitalförsäkring. Kapitalpension är till exempel befriad från förmögenhetsskatt samtidigt som avkastningsskatten är densamma som för vanlig pensionsförsäkring och därmed lägre än avkastningsskatten på kapitalförsäkring. Folksam erbjuder produkten både som fondförsäkring och traditionell livförsäkring. Folksam Liv lanserade också en produkt som benämns Seniorkapital, en produkt särskilt inriktad mot de äldre på marknaden. Många äldre äger villor, bostadsrätter och fritidshus som i många fall är obelånade eller belånade i mindre utsträckning. Genom Folksams samarbete med Ikanobanken kan kunderna erbjudas fördelaktiga lån med låg ränta samtidigt som det lånade beloppet sätts in i en Seniorkapital. Beloppet från Seniorkapital betalas ut i form av en livränta, vilket därmed löpande och månad för månad förstärker kundernas pension.

9 Personförsäkring Produkten har slagit väl an på marknaden och ekonomitidskriften Privata Affärer, som har jämfört produkten med motsvarande produkter i andra bolag, utsåg Folksams Seniorkapital till Årets produkt Tidskriften skriver: Folksams produkt är den som bäst möter många kunders behov av att få en månatlig förstärkning av pensionen. Även i andra sammanhang har Folksams livförsäkrings- och sparandeprodukter uppmärksammats av externa bedömare. Specialtidningen Placeringsguiden utgiven av Privata Affärer rankar Folksams fondförsäkring som nummer två på marknaden. För bra placering krävdes höga poäng när det gäller fondmix, förvaltningsavgifter och avkastning. Placeringsguiden noterar att det svenska fondsparandet oftast är kombinerat med höga avgifter; sådant sparande är alltså dyrt. Placeringsguiden påpekar dock att Folksam utgör ett undantag med låga avgifter på de egna fonderna. Tjänstepensionsdirektivet Det så kallade tjänstepensionsdirektivet implementerades i svensk lagstiftning den 1 januari En stor förändring är att berörda försäkringsåtaganden ska värderas realistiskt istället för betryggande, vilket betyder att de säkerhetsmarginaler som nuvarande värdering innehållit kommer att upplösas. Bland annat kommer åtagandena att diskonteras med riskfria marknadsräntor istället för med den så kallade högsta räntan vars nivå bestämts av Finansinspektionen. Följden av detta blir att bolagets verkliga ekonomiska risker synliggörs och då i synnerhet den betydande ränterisk som följer av försäkringsavtalens längd. Att säkerhetsmarginalerna upplöses har också föranlett Finansinspektionen att införa en ny tillsynsmetod, trafikljusmodellen, som syftar till att tidigt kunna identifiera bolag med för hög finansiell risk i förhållande till sina åtaganden. Fokus för tillgångsförvaltningen kommer därför i större utsträckning än idag bli att matcha åtagandenas egenskaper mot lämpliga tillgångar. Folksam Liv är väl rustat att möta dessa nya förutsättningar. Folksam ansluten till pensionsportalen Min Pension Alla bolag i Folksamgruppen som tillhandahåller kollektivavtalade tjänstepensioner anslöt sig under år 2005 till pensionsportalen Min Pension. Pensionsportalen är en internetlösning för kunder med avtalade tjänstepensioner där kunderna via webben kan få information om behållningen på den egna tjänstepensionen och därtill en prognos över vad tjänstepensionen kommer att ge tillsammans med den allmänna pensionen. Det kan nämnas att pensionsportalen belönades med Microsofts NET Award år Marknadsandelar premieinkomst inom livförsäkring (%) Övriga 6,1 Nordea 3,3 Alecta 4,5 LF 7,6 AMF 8,2 Robur 8,9 Marknadsandelar nyteckning inom livförsäkring (%) Nordea 2,6 Alecta 4,2 Robur 6,8 LF 8,4 SHB 9,6 AMF 10,3 Övriga 7,0 Källa: Försäkringsförbundet Skandia 19,6 SHB 11,3 Folksam 13,2 Skandia 21,2 Folksam 10,4 SEB 17,3 SEB 19,5

10 8 Skadeförsäkring Ett gott resultat År 2005 kan karaktäriseras som ett mycket aktivt år för Folksams sakförsäkringsrörelse samtidigt som resultatet jämfört med 2004 förbättrades påtagligt. Inom hela Folksamsakkoncernen förbättrades resultatet före bokslutsdispositioner och skatt från 479 miljoner kronor år 2004 till 777 miljoner kronor år De samlade premieintäkterna för sakkoncernen ökade från 7,4 till 8,2 miljarder kronor. Glädjande är också det faktum att totalkostnadsprocenten sjönk under året till 97,2 procent efter att år 2004 ha legat på 99,7 procent. Folksam Sak (moderbolaget) ökade premieintäkterna för egen räkning från 6,9 miljarder kronor till 7,4 miljarder kronor samtidigt som kapitalavkastningen uppgick till 715 miljoner kronor, vilket mätt i kronor är något bättre än 2004 års avkastning. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 562 miljoner kronor, som kan jämföras med 327 miljoner kronor under 2004, således en förbättring med närmare 72 procent. Även om driftskostnaderna ökade något under året så sjönk totalkostnadsprocenten från 100,7 år 2004 till 98,7 procent år Det goda resultatet år 2005 innebär att Folksam Saks konsolideringsgrad förbättrades från 53,3 procent år 2004 till 60,2 procent vid utgången av Folksam Saks andel av marknaden i Sverige är stabil när det gäller andelar mätt i antal försäkringar. I antal hemförsäkringar ökade andelarna från 50,6 procent under 2004 till 51,1 procent år Marknadsandelarna för villahemförsäkring minskade under året med en tiondels procent men ligger alltså fortfarande på en hög nivå, på 28,1 procent. Fritidshusförsäkringen och personbilsförsäkringarna har också en stabil andel av marknaden, dock med en minskning på två tiondels procent inom fritidshusförsäkring och en halv procent inom personbilsförsäkring. Inom segmentet hushållsmarknaden kan även konstateras att Folksam har tappat andelar när det gäller inbetalda premier från 21,3 till 20,6 procent. Flera viktiga händelser Som första fackliga förbund antog Livsmedelsarbetareförbundet på sin kongress den 29 maj förslaget om att ansluta sig till LO:s försäkringspaket från och med den 1 juli I försäkringspaketet ingår hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, barngrupplivförsäkring och kompletterande tjänstegrupplivförsäkring. Försäkringarna gäller obligatoriskt Folksam Sak moderbolag (Mkr) Premieintäkt Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar Driftskostnader Övrigt Tekniskt resultat Återstående kapitalavkastning Övrigt -1-5 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Nyckeltal Driftskostnadsprocent, netto 16,5% 16,1% Skadekostnadsprocent, netto 82,2% 84,6% Totalkostnadsprocent, netto 98,7% 100,7% Konsolideringskapital (Mkr) Konsolideringsgrad 60,2% 53,3% Totalavkastning 2,7% 3,4% för alla medlemmar i förbundet. Genom detta avtal erhöll Folksam bland annat nya hemförsäkringar och nya barngrupplivförsäkringar. Folksam tecknade under året avtal med det nybildade förbundet Industrifacket Metall. Avtalet innehåller en kompletterande tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och en trygghetsförsäkring fritid (TFF) som bland annat innehåller momenten medicinsk invaliditet, merkostnader, tandskador, rehabilitering och ett dödsfallsbelopp. IF Metalls ställningstagande innebär en merförsäljning för Folksam på nya kunder. Under senare delen av 2005 påbörjades en försöksverksamhet i samarbete med Pappersindustriarbetareförbundet och Elektrikerförbundet, som innebär att förbundens medlemmar erbjuds komplettera den obligatoriska hemförsäkringen med en försäkring för villan. Genom att både ansökningsförfarandet och prissättningen är förenklade erbjuds försäkringen till lägre premie. Genom samarbete med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Lärarförbund sker automatisk anslutning för nya medlemmar i dessa förbund, vilket innebär mellan och nya kollektiva hemförsäkringar per år. Under året lanserade Folksam en ny studentförsäkring. Studenterna är en viktig målgrupp för Folksam och försäkringen innehåller ett hemförsäkringsmoment, en olycksfallsförsäkring och därutöver en del så kallade kringtjänster. Genom dessa kringtjänster kan studenterna köpa hemelektronik och hushållsmaskiner till rabatterat pris. I konceptet ingår också juridikservice och bygg- och hantverkarservice. Folksam lanserade under året en ny försäkringsmöjlighet för handikappade. Alla som är medlemmar i ett handikappförbund som är anslutet till Handikappförbundens Sam-

11 Skadeförsäkring 9 arbetsorgan (HSO) kan nu teckna en hemförsäkring med tillhörande allriskförsäkring Medlemshem. Samtidigt ändrade vi villkoren när det gäller handikapphjälpmedel. Både hemförsäkringen och tilläggsförsäkringarna Allrisk och Allrisk Special gäller i fortsättningen också för handikapphjälpmedel, vilket inte varit fallet tidigare. Under 2005 tecknades flera nya samarbetsavtal, bland annat med Svenska Jägarförbundet, vars medlemmar erbjuds ett försäkringsskydd med speciellt anpassade medlemsförsäkringar i form av olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring. Ytterligare ett samarbetsavtal tecknades med Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC) som syftar till att främja en sund utveckling av motorcykel-åkandet i Sverige. De naturliga samarbetsområdena blir utveckling av försäkringsprodukter, skadeförebyggande arbete, utveckling av säkerhetsutrustning samt utbildning och konsumentinformation. Företagsförsäkring i ett nytt koncept Från och med november 2005 gör Folksam en nysatsning på företagsförsäkring. Via personlig rådgivning och individuella försäkringslösningar erbjuds egenföretagaren försäkringsskydd för sig själv, sin familj och sitt företag. Allt säkrare att köra nya bilar Under lång tid har Folksam varit framträdande när det gäller trafiksäkerhetsforskningen. Under 2005 presenterade vi den vartannat år återkommande rapporten Hur säker är bilen?. Den senaste rapporten rankar 138 bilmodeller och studiens främsta nyhet var att risken att dö i en ny bil har under en 20- årsperiod minskat med 90 procent; i studien jämförs nya årsmodeller med årsmodeller från I studien konstaterades också att Saab 9-5 och 9-3 är de trafiksäkraste bilarna. En annan studie genomförd av Folksam och Vägverket i samarbete med motortidningen Auto Motor och Sport presenterades under Av studien framkommer att antisladdsystem minskar risken för olyckor med dödlig utgång eller svåra personskador med 25 procent. Svåra singel- och mötesolyckor på våta vägar eller vägar täckta av is eller snö minskar med 50 procent. Folksam och idrotten Folksam betraktas sedan länge som den svenska idrottens försäkringsbolag. Folksams aktiviteter inom detta område ligger på flera plan - naturligtvis erbjuder vi idrottsrörelsen rena försäkringslösningar, vi utreder skador inom idrotten och sysslar därmed också med förebyggande verksamheter. Under senare år har ett antal plötsliga dödsfall på unga idrottare uppmärksammats, inte minst i media. Folksam kunde i samband med detta år 2005 konstatera att antalet dödsfall på unga idrottare inte hade ökat i jämförelse med tidigare år. Folksams uppgifter bidrog väsentligt i den faktainsamling som Riksidrottsförbundet (RF) gjorde och som slutligen ledde till RF:s rekommendationer. Folksam gick därefter vidare och tillsammans med forskare från Umeå universitet gjordes en grundligare studie kring orsakerna till de unga idrottarnas död var året då alla fotbollsspelare i Allsvenskan och Superettan erbjöds en hemförsäkring som medlemsförmån i SFS (Svenska Fotbollsspelare). SFS är en intresseorganisation för landets elitfotbollsspelare. Det finns stora möjligheter att spelarna under år 2006 kommer att omfattas också av en tjänstepensionslösning i Folksam. Folksam tecknade under året ett samarbetsavtal med Sveriges Dövas Marknadsandelar hem antal försäkringar (%) Trygg-Hansa 11,9 LF 25,0 Marknadsandelar villahem antal försäkringar (%) Trygg-Hansa 11,7 If 12,4 Marknadsandelar personbil antal försäkringar (%) Trygg-Hansa 17,1 Folksam 21,8 If 9,5 Källa: Försäkringsförbundet Övriga 7,1 Folksam 28,1 Övriga 2,5 Övriga 3,7 If 27,7 Folksam 51,1 LF 40,7 LF 29,7

12 10 Skadeförsäkring Marknadsandelar inbetalda premier hushåll (%) Trygg-Hansa 19,7 Folksam 20,6 Övriga 9,2 Marknadsandelar skadeförsäkring, premier (%) Folksam 15,3 Övriga 15,8 Trygg-Hansa 18,0 LF 28,1 If 22,4 LF 30,5 If 20,4 Idrottsförbund. Det visar att Folksam också ser mervärden i andra idrotter än de som är attraktiva för sponsring och exponering. I samband med avtalet tillkom också en olycksfallsförsäkring för förbundets licenserade aktiva. Stipendier ur Folksams Idrottsfond möjliggjorde en god ledarutbildning för drygt 400 unga ledare i landet. Ledarcamperna är mycket uppskattade av både RF och framförallt de deltagande ungdomarna som får en exklusiv plattform att stå på inför kommande ledaruppdrag. Både Folksam och idrottsrörelsen vet att svensk idrott stagnerar utan de ideella ledarnas avgörande insatser. Folksam försäkrar förstås de svenska deltagarna i 2006 års Olympiska Spel i Turin. Sammantaget ett år med gott resultat Folksams sakförsäkringsrörelse uppvisade under 2005 ett gott resultat med ökade premieintäkter och en påtaglig resultatförbättring jämfört med Konsolideringsgraden förbättrades och totalkostnadsprocenten blev lägre. Folksam Sak uppvisade också beståndsökningar inom vissa verksamhetsgrenar särskilt inom hem- och villahemförsäkring. Samtidigt presenterade vi nya produkter på marknaden och fördjupade samarbetet både med fackförbund och andra organisationer. Dock, Folksam Saks driftskostnader ligger på en nivå som med tanke på framtida hårdnande konkurrens behöver justeras. Källa: Försäkringsförbundet

13 Kapitalförvaltning 11 Mycket god avkastning Vid slutet av 2005 förvaltade Folksam Kapitalförvaltning 159 miljarder kronor, fördelade på ett flertal uppdrag. Uppdragsgivare är Folksamgruppens försäkrings- och fondbolag samt externa företag, organisationer och stiftelser via värdepappersbolaget Folksam Spar AB. Vi placerar på aktie- och räntemarknaderna samt i fastigheter och i alternativa placeringsslag. Målet är hög och stabil avkastning Folksams investeringsfilosofi är att nå en så hög och stabil avkastning på placeringarna som möjligt, givet förutsättningarna i de olika förvaltningsuppdragen. Gedigen kunskap om uppdragsgivarna i kombination med djupgående kunskaper om de finansiella marknaderna och de faktorer som påverkar utvecklingen på dessa är de främsta medlen för att uppnå detta. Inom kapitalförvaltningen arbetar därför personer med lång erfarenhet av portföljförvaltning, men också personer med erfarenhet inom ekonomijournalistik, finansanalys, nationalekonomi, finansiell matematik, försäkringsmatematik, redovisning, juridik och andra områden. Lagarbete gör att de samlade kunskaperna och erfarenheterna hos medarbetarna kan utnyttjas maximalt och minskar verksamhetens sårbarhet. Organisationen och investeringsrutinerna har utformats så att alla aspekter vägs in i investeringsbesluten. Regelbundna utvärderingar av beslut och analyser gör att vi kan öka kvaliteten på de beslut vi fattar och anpassa vårt arbetssätt i takt med att omgivning och förutsättningar förändras. Långsiktigt fokus, begränsade risker Vi arbetar med ett långsiktigt fokus och ändrar aktivt sammansättningen av placeringarna för att uppnå högsta möjliga avkastning. Det innebär att vi som regel inte reagerar på kortsiktiga rörelser på de finansiella marknaderna, utan främst satsar på att skapa meravkastning genom att försöka förutse de mer långsiktiga marknadstrenderna. Portföljerna är väl diversifierade med hjälp av moderna optimeringsmodeller och de risker vi tar är begränsade och noga genomtänkta i alla avseenden. Riskerna följs också regelbundet upp av en kontrollenhet som är avskild från den löpande förvaltningen. Hänsyn till miljö och etik i förvaltningen Folksam har, som första kapitalförvaltare i Sverige, infört mänskliga rättigheter och miljöhänsyn som placeringskriterier för samtliga kapitalplaceringar. De företag vi investerar i ska ta ett större ansvar i dessa frågor. Vissa företag utesluts, oavsett hur bra deras arbetsmiljö eller miljöpåverkan är. Därför placerar vi inte i tobaksföretag. Inför nyplaceringar görs en kontroll av om företaget i fråga uppfyller våra kriterier. Vidare kontrolleras samtliga innehav i aktieportföljerna regelbundet. Vid osäkerhet om ett företag klarar kriterierna är grundregeln att avstå från placering. Om placering av misstag ändå skett i verksamhet som inte klarar reglerna eller om ett innehav går från att vara godkänt till att bli ej godkänt upphör engagemanget så snart det är praktiskt genomförbart. Återigen ett bra börsår Det kan konstateras att 2005 blev ytterligare ett strålande börsår trots orosmoment som terrorattacker, orkaner och fågelinfluensa. Tillväxten blev ungefär den väntade, men börserna drevs av att företagen ändå lyckades redovisa högre vinster än vad marknaden väntat. Anmärkningsvärt är att detta skedde trots ett rekordhögt oljepris. Världens börser steg i genomsnitt med knappt 14 procent. Särskilt bra gick Stockholmsbörsen med en Kapital under förvaltning (miljarder kronor)

14 12 Kapitalförvaltning Aktier, indexutveckling Sverige Utlandet Statsobligationer, indexutveckling EMU Sverige 104 USA Valutautveckling ,3 8,2 10,1 8,0 9,9 7,8 9,7 7,6 9,5 7,4 9,3 7,2 9,1 7,0 uppgång på drygt 32 procent. Allra bäst gick Tokyobörsen som steg med nära 43 procent i ljuset av starkare konjunkturindikatorer samt långsiktigt bättre tillväxtutsikter till följd av valutgången tidigt i höstas. Tar man med utdelningarna blev avkastningen på aktier ännu bättre. Dessutom blir avkastningen på utländska aktieplaceringar betydligt högre vid en omräkning till svenska kronor på grund av att kronan försvagades en hel del. Särskilt stor blev växelkursförändringen mot US-dollarn (runt 20 procent). Det var främst bolag inom energi- och råvarusektorerna som gick bra globalt medan leverantörer av telekomtjänster backade trots det gynnsamma börsklimatet. Låga marknadsräntor Vid ingången till 2005 var den allmänna uppfattningen bland professionella bedömare att de långa marknadsräntorna skulle stiga eftersom räntenivåerna var att betrakta som låga utifrån rådande konjunkturläge. Istället sjönk de europeiska räntorna medan de amerikanska bara steg marginellt, trots att den amerikanska centralbanken höjde sin styrränta vid varje möte under året och trots att tillväxten där blev förhållandevis stark. För svensk del bidrog en tillfällig svacka i konjunkturen under våren i kombination med svag sysselsättningsutveckling, fortsatt låg inflation och en rejäl räntesänkning från Riksbanken i slutet av juni, till att marknadsräntorna sjönk. Vad gäller de längre löptiderna så har den starka samvariationen med euroräntornas utveckling bestått under Förmodligen har räntenivåerna påverkats nedåt av spekulation kring effekterna av de förändrade EU-reglerna för tjänstepensioner vad gäller efterfrågan på obligationer med långa löptider. Växelkurserna gäckade bedömarna I början av året trodde många att US-dollarn skulle försvagas. Det stora underskottet i bytesbalansen var det starkaste argumentet för att så skulle ske. Istället stärktes US-dollarn mot euron med runt 15 procent. Till detta bidrog att den amerikanska centralbanken höjde sin styrränta vid alla sina möten, medan den Europeiska centralbanken enbart höjde en gång vid slutet av året Även den svenska kronan har gäckat bedömarna. Långsiktigt är kronan undervärderad och bör därför stärkas förr eller senare. Det var många som hade räknat med att detta skulle ske under loppet av året, men så blev inte fallet. Även här spelade omslaget i de kortsiktiga förväntningar på centralbankerna en roll. Riksbankens räntesänkning och de förväntningar som byggdes upp dessförinnan fick tydlig effekt på kronan. 8,9 6,8 8,7 SEK/Euro 6,6 SEK/USD

15 13 Folksam Liv bättre kapitalavkastning än förväntat Totalavkastningen på placeringstillgångarna uppgick till 10,9 procent När även övriga tillgångar inkluderas, bland annat innehav i koncernföretag, blir avkastningen istället 9,9 procent. Den mycket goda avkastningen förklaras framförallt av den starka börsutvecklingen. Då de utländska aktieinnehaven inte valutakurssäkrats har portföljen dessutom kunnat dra full nytta av att kronan tappat i värde. Folksams strategiska placeringsinriktning, i huvudsak fördelningen mellan tillgångsslagen, är vad som på lång sikt har den allra största betydelsen för avkastningen. Placeringsinriktningen styrs framförallt av skuldtäckningsreglerna och solvensnivån och kommer till uttryck genom den så kallade normalportföljen som fastställdes av styrelsen under året. Aktier och alternativa placeringar utgjorde tillsammans 22 procent av normalportföljen vid årets slut. Den marginella minskningen under året, 3 procentenheter, gjordes till förmån för räntebärande placeringar. I syfte att skapa meravkastning har styrelsen givit Folksam Kapitalförvaltning visst utrymme att utnyttja rådande marknadstro och avvika från normalportföljen. Under 2005 har dessa avvikelser, totalt sett, inte påverkat avkastningen. Genom att bland annat positionera portföljen för stigande räntor under hösten har de räntebärande placeringarnas avkastning överträffat jämförelseindexet. Till detta kan adderas en gynnsam fördelning mellan aktier och räntebärande placeringar. Dessa positiva effekter har emellertid tagits ut av att aktieportföljens avkastning varit 0,9 procentenhet lägre än jämförelseindexets. Det sistnämnda förklaras främst av ofördelaktigt värdepappersval. Fastighetsportföljen har genererat en avkastning på 13,5 procent. Avkastningen är att betrakta som konkurrenskraftig. Normalportfölj Folksam Liv, (%) Alt. placeringar 2,0 Fastigheter 10,0 Utländska räntebärande 17,0 Placeringstillgångarnas fördelning, Folksam Liv Räntebärande Direktlån Fastigheter Aktier Svenska aktier 8,0 Utländska aktier 12,0 Svenska räntebärande 51,

16 14 Normalportfölj Folksam Sak, (%) Fastigheter 10,0 Placeringstillgångarnas fördelning, Folksam Sak Räntebärande Direktlån Fastigheter Aktier Svenska räntebärande 90, Folksam Sak fortsatt försiktig placeringsinriktning Totalavkastningen på placeringstillgångarna uppgick till 3,8 procent. När övriga tillgångar inkluderas, däribland innehav i koncernföretag, blir avkastningen 2,7 procent. Årets avkastning har blivit ungefär densamma som fjolårets trots lägre räntenivåer. Förklaringen till detta är att portföljen under 2005 placerat i räntebärande värdepapper med längre löptid. Dessutom gav en tillfällig aktieexponering mycket god avkastning. Den strategiska placeringsinriktningen fastställs av bolagets styrelse och är den faktor som långsiktigt har störst betydelse för avkastningen. Placeringsinriktningen styrs framförallt av skuldtäckningsreglerna och solvensnivån och kommer till uttryck genom den så kallade normalportföljen som fastställdes av styrelsen år Utöver den ökning av ränterisken som ovan nämnts har normalportföljen inte förändrats det senaste året. Folksam Kapitalförvaltning har förvaltat tillgångarna inom ramen för de mandat som givits av styrelsen. Det aktiva utnyttjandet av dessa möjligheter har dock inte påverkat avkastningen under det gångna året. Fastighetsportföljen har genererat en avkastning på 12,5 procent. Avkastningen bedöms vara konkurrenskraftig.

17 15 Bokslut Folksam Liv Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 23 Resultatanalys 24 Balansräkning 26 Noter 28 Redovisnings- och värderingsprinciper 42 Riskhantering 46 Personal 48 Placeringsfastigheter 50 Placeringsaktier och andelar 51 Revisionsberättelse 57 Folksam Sak Förvaltningsberättelse 58 Resultaträkning 65 Resultatanalys 66 Balansräkning 68 Noter 70 Redovisnings- och värderingsprinciper 80 Riskhantering 84 Personal 87 Placeringsfastigheter 90 Revisionsberättelse 92

18 16 Folksam Liv Förvaltningsberättelse Folksam ömsesidig livförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig livförsäkring organisationsnummer avger härmed årsredovisning för 2005, företagets 92:a verksamhetsår. Koncernstruktur Folksam Liv är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar de helägda dotterföretagen Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ), Förenade Liv livförsäkringsaktiebolag* inklusive det helägda dotterföretaget Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) *, Folksam Service AB, Hotelinvest & CO KB, AB Hotelinvest och Folksam Liv Fastighets AB samt de delägda dotterföretagen i KPA AB-koncernen * (60 procent) och Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag (publ) (51 procent) inklusive det helägda dotterföretaget Folksam LO Fond AB (publ). En redovisning av dotterföretag och intresseföretag lämnas i noterna till balansräkningen. Folksamgruppen utgörs av Folksam Livkoncernen inklusive KPA samt Folksam Sakkoncernen. I not 36 Upplysningar om närstående ges en detaljerad beskrivning av Folksamgruppen och de relationer som finns mellan de ingående bolagen. Med Folksam avses i det följande Folksamgruppen. Verksamhet Folksam Liv bedriver liv- och pensionsförsäkringsverksamhet med inriktning på den svenska marknaden. Bolaget tillhandahåller tjänstepensioner, privat pensionssparande, kapitalförsäkringar, grupplivförsäkring och annan riskförsäkring. Folksam Liv är ett kundägt företag och har som främsta uppgift att skapa nytta för kunderna. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att överskott som uppstår i verksamheten går tillbaka till försäkringstagarna i form av återbäring. Den strategiska inriktningen mot tjänstepensionsmarknaden har visat sig vara mycket framgångsrik för Folksam Liv och dess dotterbolag. Arbetet med att bygga vidare på den starka positionen och utnyttja framtida tillväxtmöjligheter är fokuserat med de låga kostnadsnivåerna för verksamheten som utgångspunkt. Ovanstående inriktning kombinerad med en stark marknadsposition på grupplivförsäkringsområdet gör att Folksam Liv ser med tillförsikt på framtiden. Folksam Livs ledstjärna när spararnas kapital ska placeras är att bedriva en ansvarsfull kapitalförvaltning i egen regi genom aktiv extern bolagsstyrning med fokus på etik, miljö och jämställdhet. Förändring för framtiden Den första oktober skapades en ny organisation i Folksam. Två affärsområden, AO Produkt och AO Marknad samt en affärsledning inrättades. Syftet med förändringen är att öka Folksams fokus på kunderna. I syfte att nå balans mellan intäkter och kostnader och därmed stärka konkurrenskraften startade under hösten ett effektiviseringsprojekt. Projektarbetet ledde fram till besparingsförslag på totalt 350 miljoner kronor, 200 miljoner i Folksam Sak och 150 miljoner kronor i Folksam Liv. Beslut om besparingen fattades i november och besparingen ska vara genomförd 30 juni Bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning började gälla från halvårsskiftet 2005 för bolag på Stockholmsbörsens A-lista samt de större företagen på O-listan. Med bolagsstyrning avses ett regelverk för ledning och kontroll av bolag. Bolagsstyrningen av Folksam Sak och Folksam Liv utgår från svensk lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen, och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Folksam har börjat tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning med inriktning att tillämpa den i den utsträckning det är möjligt från årsskiftet 2006/2007. Folksam är ett kundägt bolag, vilket innebär att det inte finns några aktieägare i bolaget. På bolagsstämman företräds kunderna av särskilda delegerade. Folksam tillämpar därför kodens bestämmelser om aktieägare på de delegerade. Styrelsens arbete Under året hölls nio ordinarie styrelsemöten. Inga extrainkallade möten behövdes, men styrelseledamöterna har via e-post vid ett 20-tal tillfällen informerats i brådskande ärenden. Dessa har exempelvis rört lägesrapporter i samband med hanteringen av storskador, främst tsunamikatastrofen. Av Folksam Livs styrande regelverk är 27 fastställda av styrelsen. Under året har styrelsen gått igenom dessa och vid behov beslutat om revideringar av respektive policy och instruktion. Varje kvartal har styrelsen bevakat solvensmarginal, konsolideringsgrad och registerföringsmarginal. Inför varje möte har den fått en skriftlig rapport av vd, vilken behandlat viktiga händelser i Folksam, men även för branschen i övrigt. I enlighet med den strategiska agendan har styrelsen under året också behandlat följande frågor: Kvartalsoch årsbokslut, IT-strategi, produktivitet och driftskostnadsstruktur, konkurrentanalys, följt upp gjorda företagsförvärv, skadekostnader, riskhantering, återförsäkringspro- * Ej vinstutdelande livbolag konsolideras ej i resultat- och balansräkning men räknas med i övriga sammanhang när det gäller till exempel marknadsandelar.

19 Folksam Liv Förvaltningsberättelse 17 gram, internrevisionsplan och personalstrategi. Styrelsen har inom sig utsett en revisionskommitté och har tillsammans med Folksam Saks styrelse utsett ett ersättningsutskott. Revisionskommitténs syfte och uppgifter är att bistå styrelsen med att fullgöra dess skyldigheter gällande den finansiella redovisningen samt den interna kontrollen för moderbolaget och dotterbolagen. Ersättningsutskottet ska bistå styrelsen vid bestämmande av vd:s anställningförmåner. Utskottet bistår också vid vd:s beslut rörande koncernledningsledamöternas anställningsförmåner samt beslutar om anställningsförmåner för internrevisionschefen. Övergång till internationella redovisningsregler (IFRS) Folksamgruppen har beslutat att börja tillämpa lagbegränsad IFRS från och med 1 januari 2007 för såväl juridiska enheter som i koncernredovisningarna. Svensk lag ger ingen möjlighet till att tillämpa EU:s IAS-förordning i årsredovisningen för juridisk person, men ändrade årsredovisningslagar och Finansinspektionsföreskrifter kan tillämpas inom ramen för materiella regler om årsredovisningen (så kalllad lagbegränsad IFRS). Folksam har sedan hösten 2004 bedrivit ett koncerngemensamt projekt. Ett omfattande inventerings- och klassificeringsarbete och en övergripande analys har genomförts. Analysen syftade till att identifiera avvikelser mellan Folksams nuvarande redovisningsprinciper och IFRS samt i vilken omfattning de ger effekter på balans- och resultaträkning samt på system, processer och policys. De väsentligaste redovisningskonsekvenserna beskrivs nedan. Redovisningskonsekvenser Folksam har valt att följa lagbegränsad IFRS i koncernen bland annat av det skälet att redovisningen i koncern och moderbolag sker enligt samma principer vilket ger en bättre jämförbarhet. Klassificering av försäkringsavtal har skett enligt IFRS 4 Försäkringsavtal. För de avtal som klassificerats som försäkringsavtal kommer redovisningen att ske enligt tidigare tillämpade principer. För de avtal som klassificeras som servicekontrakt respektive finansiella kontrakt kommer en förändrad redovisning att tillämpas som innebär att premieinkomst och utbetalningar av försäkringsersättningar inte kommer att redovisas över resultaträkningen utan via balansräkningen. Enligt klassificeringen av försäkringsavtalen enligt IFRS 4, Försäkringsavtal kommer fondförsäkringsavtal och liknande produkter att redovisas genom en uppdelning på försäkringsriskdel och finansiell del. De senare skall redovisas som finansiella avtal enligt IAS 39, Finansiella instrument, redovisning och värdering. och IAS 18 Intäkter. Uppdelning på försäkringsriskdel och finansiell del innebär att premier och försäkringsersättningar kommer att få en annan innebörd än tidigare. Inbetalning till och utbetalning från den finansiella delen av avtalet kommer inte längre att redovisas som premieinkomst respektive försäkringsersättning i resultaträkningen utan som en förändring via balansräkningen. Fastigheterna ska enligt IAS 40, Förvaltningsfastigheter och IAS 16, Rörelsefastigheter redovisas antingen som förvaltningsfastighet eller rörelsefastighet. Enligt IAS 16 utgör fastigheter som nyttjas i den egna verksamheten rörelsefastighet. Av det totala innehavet är det 2 fastigheter som kommer att redovisas som rörelsefastigheter. En inventering av samtliga pensionsavtal har genomförts med anledning av IAS 19 Pensioner. Med anledning av att Folksam valt möjligheten att tillämpa lagbegränsad IFRS vilket innebär att inte alla IAS måste följas så kommer inte IAS 19 att behöva tillämpas. Koncernkonsolideringen för Folksam Livkoncernen kommer vid införandet av IFRS inte innefatta konsolideringen av ej vinstutdelande livbolag i likhet med tidigare konsolideringssprinciper. Fonder som ägs till mer än 50 procent ska enligt IFRS konsolideras vilket kan bli fallet beroende på ägarbilden vid övergången till IFRS Behovet av systemförändringar har identifierats och tydliggjorts för samtliga delar av verksamheten. Den enda större identifierade systemförändringen avser redovisningen av fondförsäkring som kommer att redovisas som finansiella kontrakt. Någon total bild över de ekonomiska konsekvenserna för det egna kapitalet vid en övergång har inte tagits fram då Folksam inte ansluter sig till IFRS förrän 2007.

20 18 Folksam Liv Förvaltningsberättelse Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr KONCERNEN RESULTAT Premieinkomst för egen räkning Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar, netto Förändring i livförsäkringsavsättningar Driftskostnader i försäkringsrörelsen Återbäring och rabatter, netto Försäkringsrörelsens tekniska resultat Återstående kapitalavkastning Övrigt 2 0 Årets resultat före skatt EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Uppskjuten skatteskuld Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Totalt konsolideringskapital NYCKELTAL Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent 4,0 4,2 4,6 4,3 3,2 Totalavkastning, procent 9,9 7,5 7,2 2,4 4,3 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent Kollektiv Förvaltnings- Direkt- Total- konsolidekostnads- avkastning avkastning ringsnivå EJ KONSOLIDERADE DOTTERBOLAG procent procent procent procent Förenade Liv Gruppförsäkring AB 2,3 3,4 9,2 Förenade Liv Livförsäkring AB 0,4 4,3 10,0 112 KPA Livförsäkring AB 0,9 3,8 6,7 139 KPA Pensionsförsäkring AB 0,8 3,9 10,2 102 KPA Fondförsäkrings AB 0,2 2,2 25,5 KPA Pension AB *) * tillhandahåller administrativa tjänster och produkter för arbetsgivarnas pensionsåtaganden.

21 Folksam Liv Förvaltningsberättelse 19 Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr MODERFÖRETAGET RESULTAT Premieinkomst för egen räkning Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Övriga tekniska intäkter f e r 17 Försäkringsersättningar, netto Förändring i livförsäkringsavsättningar Driftskostnader i försäkringsrörelsen Återbäring och rabatter, netto Försäkringsrörelsens tekniska resultat Övrigt Resultat före bokslutsdispositioner och skatt EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar Konsolideringskapital Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjuten skatteskuld Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Summa totala övervärden Totalt konsolideringskapital Kollektivt konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Kapitalbas för försäkringsgruppen Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgruppen NYCKELTAL Livförsäkringsrörelsen Förvaltningskostnadsprocent 1,1 1,4 1,4 1,3 1,2 Anskaffningskostnadsprocent 3,6 4,2 4,4 4,5 4,4 Administrationskostnadsprocent för sparprodukter 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 Administrationskostnadsprocent för riskprodukter 8,4 7,4 6,4 8,3 9,4 Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent 4,0 4,2 4,6 4,3 3,2 Totalavkastning, procent 9,9 7,5 7,2 2,4 4,3 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent Kollektiv konsolideringsnivå, procent 111,6 107,0 104,1 91,2 94,8 Redovisad kapitalavkastningsprocent för koncern och moderföretag är beräknad efter försäkringsbranschens gemensamma kapitalavkastningsmått för totala tillgångar. Särskilda redogörelser för tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper, för antal anställda och löner lämnas i anslutning till årsredovisningens noter.

Folksam Årsredovisning 2004

Folksam Årsredovisning 2004 Folksam Årsredovisning 2004 Viktiga händelser under året Folksamgruppen är marknadsledande när det gäller traditionell livförsäkring mätt i premieinkomst. Folksamgruppen är Sveriges näst största fond-

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Varje försäkringstagare är delägare i Folksam, Sveriges enda rent kundägda försäkringsbolagsgrupp

Varje försäkringstagare är delägare i Folksam, Sveriges enda rent kundägda försäkringsbolagsgrupp Verkställande direktörens föredragning på bolagsstämmorna 26 april 2006 Varje försäkringstagare är delägare i Folksam, Sveriges enda rent kundägda försäkringsbolagsgrupp 1 1 Konjunktur och aktiemarknader

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2010. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Delårsrapport Januari Juni 2010. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Delårsrapport Januari Juni 2010 för Folksam ömsesidig livförsäkring Org nr 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Delårsöversikt Januari juni 2015

Delårsöversikt Januari juni 2015 Delårsöversikt Januari juni Q1 Q2 Q3 Q4 Folksam 1 Fortsatt god tillväxt och nöjda kunder Folksam växer och vi är gillade av kunderna. Under perioden har vi vidtagit flera åtgärder för att fortsätta bygga

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

2 Å 0 r 0 s 6 redovisning

2 Å 0 r 0 s 6 redovisning Årsredovisning 2006 Innehåll Vd har ordet 2 Folksam Liv Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 17 Resultatanalys 18 Balansräkning 20 Noter 22 Redovisnings- och värderingsprinciper 37 Riskhantering 41

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

1. Stämmans öppnande

1. Stämmans öppnande 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av justeringsman 5. Beslut om stämman blivit behörigen utlyst 6. Introduktionsanförande av Thulestiftelsens ordförande Bo Eklöf

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen 2002-11-28 PROMEMORIA Dnr 02-8856-399 Utvecklingen i livförsäkringsbolagen Osäkra omvärldsförutsättningar Den ekonomiska utvecklingen under 2002 har mycket präglats av osäkerhet och förändringar i negativ

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmatematik II Hantering av överskott Föreläsningar Resultaträkningen Liksom alla andra företag redovisar livförsäkringsbolaget årets verksamhet i en resultaträkning. Resultaträkningens har

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer