Europeiskakommissionen. Ifokus Leaders bidrag till tillväxt och hållbar utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiskakommissionen. Ifokus Leaders bidrag till tillväxt och hållbar utveckling"

Transkript

1 Europeiskakommissionen Ifokus Leaders bidrag till tillväxt och hållbar utveckling SV

2 Innehåll Kort och gott Skapande av sysselsättningoch hållbar utveckling 1 Leader+ ipraktiken Spanien, Portugal ochtyskland 3 Ifokus Leaders bidragtill tillväxt ochhållbar utveckling 7 Höja livskvaliteten på landsbygden Tyskland: Kellerwald:Att skapaaffärsmöjligheter 11 Storbritannien:Företagsidéer isödraengland 14 Ta tillvara det värde som finns ilokala produkter Danmark: Dansk mat: Framhäva den lokala identiteten 19 Belgien: Meetjesland:Utvecklaoch stödjaregionala produkter 24 Ta tillvara deresurser som finns inatur och kultur Storbritannien:Spring Fling: en marknadsplats förkonsthantverk isamhället 28 Irland: Fuchsia-initiativet:Utveckladen regionala ekonomin 30 Använda sig av ny know-how och ny teknik Italien:Distansarbete: Stärka den sociala ochekonomiskasammanhållningen 35 Spanien:Duhar fått ettmeddelande: Infomobil-tjänsten 38 Samarbete inom landsbygdsutveckling Frankrike ochtunisien:händer överhavet:frankrike ochtunisien tillsammans 41 Nederländerna, Finland, Frankrike,Irland, Italien ochstorbritannien:transnet: Utveckla företagandet på landsbygden 45 Kvinnor och ungdomar inom Leader+ Sverige:Intervju med Jenny Nylund, ungdomscoach inom LAG-gruppen NedreDalälven 50 Österrike: Professionell ungdomsverksamhet 53 Nya medlemsstater Perspektiv på landsbygdsutveckling ibulgarien ochrumänien 56 Leader+-observationsorganet Organisation och nätverksbygge inom Leader+ på EU-nivå 60 Denna tidskrift från Europeiska kommissionen syftar till att främja allmänhetens tillgång till information om gemenskapsinitiativet Leader+. Vårt mål är att sprida tillförlitlig och aktuell information. Eventuella felaktigheter som vi blir uppmärksammade på kommer att rättas till. Kommissionen frånsäger sigemellertid allt ansvar förinformationen i denna tidskrift, särskilt vad gäller deekonomiska uppgifterna omde beskrivna projekten och i synnerhet om utgifternas stödberättigande. Läsarnas eventuella användningavdessa uppgifterskerdärförunder eget ansvar.

3 Kort och gott Skapande av sysselsättning och hållbar utveckling inom Leader+ Landsbygden står de närmaste åren införsärskilda utmaningarifråga om tillväxt,sysselsättning och hållbarhet.men den erbjuder också möjligheter i form av tillväxtpotentialen inom nya sektorer, rekreationsmöjligheter och turism, attraktionskraften hos en plats där man vill arbeta och bo samt en reserv av naturtillgångar och uppskattade landskap. Av AntonisConstantinou, direktörförprogram för landsbygdsutveckling, generaldirektoratetförjordbruk ochlandsbygdsutveckling, Europeiska kommissionen I och med antagandet 2006 av de strategiska riktlinjerna för landsbygdsutvecklingen innebär programperioden större strategiskt fokus på tillväxt och sysselsättning (Lissabonstrategin) och på hållbarhetsmål (Göteborgsstrategin). Att åstadkomma tillväxt,skapa sysselsättning och behålla konkurrenskraften på längre sikt och samtidigt upprätthålla miljömässig balans är en stor utmaning för allalandsbygdsaktörer. När det gäller lokal utveckling drog Europeiska rådet vid sitt möte i mars 2005 slutsatsen attstörreegenansvar förlissabonmålen var nödvändigtblandregionala ochlokala aktörer liksom bland arbetsmarknadens parter. Detta äravsärskild betydelse i områden där det ärnödvändigt med större närhet, t.ex. när det gäller innovation ochkunskapsekonomi, sysselsättning, humankapital, företagande,stödtill småoch medelstora företag ellertillgång till riskkapitalfinansiering. Detstårockså klartatt frågor som rörtillväxt ochsysselsättningienöppen, globaliserad ekonomi måste hanteras med utgångspunkt i regionala och till och med lokala utvecklingsstrategier.det är på dennivån de flesta företagsnätverk bildas,kontakter upprättas med utbildnings-och teknikcenter och lokal kunskap och expertis bäst kan mobiliseras. Leader+ Magazine

4 Både Lissabon-och Göteborgsstrategin och deras roll i strategin för landsbygdsutveckling,särskilt kopplingen till Leader+, förklaras mycket tydligtiartikeln Ifokus av LaurentVan Depoele. Därfår vi sehur Leader+ åena sidan kanuppfylla målet att skapa sysselsättning och ekonomisk konkurrenskraft (Lissabonstrategin), samtidigt somdetta å andra sidan åstadkoms på ett miljövänligt och hållbart sätt(göteborgsstrategin). Nu är detkanskelämpligt attgålitenärmare in på rollen förleader+,och om vi tittar framåt serviockså hurleadermetoden kan fortsätta att bidra till att dessa två prioriteringar kan förverkligas. Det stämmer visserligen att en del av EU:s ekonomiska och miljömässiga utmaningar kräver mycket stora penningsummor,t.ex. medel från strukturfonderna, men det finns också många rätt så småskaliga åtgärder,t.ex. de program somfinansieras inom Leader+-initiativet, som kan ge viktig multiplikatoreffekt på lokal nivå.denna multiplikatoreffekt,somåskådliggörs av fleraav de projekt somuppmärksammas i detta nummer av tidskriften, visar denstora breddenhos Leader+ och förmågan att nå ut till många olika näringslivssektorer och därmed stödja ofta isoleradesamhällenpå EU:s landsbygd. Det gällersärskilt en del av de mindre lågkostnadsprojekten,som ingår i mer omfattande lokala utvecklingsstrategier.projekten i Storbritannien, Irland och Tyskland är utmärkta exempel även om utgångspunkten är en annan på hur relativt små penningsummor som satsas på rätt sätt bidrar till att nya jobb kan skapas och behållas och har stor betydelse för uppnåendet av prioriteringarna från Lissabon ochgöteborg. Det är i och för sig inte särskilt överraskande,eftersomett av målen för Leader+ ju är att uppmuntra en varaktig utveckling föratt försöka finna nyaformerföratt få en starkare ekonomi, så attnya arbetstillfällen kanskapas ( 1 ). På senaretid har vi dessutom haft2003års reform av den gemensammajordbrukspolitiken, då marknadsorientering betonadesframför marknadsstöd, och densenaste utvidgningentill 27 medlemsstater, somgav upphov till nya ekonomiska och miljömässiga överväganden.här kan särskilt nämnas t.ex. behovet av att omstrukturera jordbruks-och livsmedelssektorerna, den anmärkningsvärda biologiska mångfalden samt potentialenförgrönturism i våra två nyaste medlemsstater, Bulgarien och Rumänien, somockså uppmärksammas särskilt i detta nummer. Inom EJFLU:s Leader-dimension kommer Leader-metoden att kunna fortsätta att skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning i enlighet med prioriteringarna från Lissabon och Göteborg.På samma sätt somvi ofta sett arvet efter Leader I och Leader II somgrundenför Leader+-projekt, är jag också övertygad om att detta arv kommer att utgöra en stark grundför uppbyggnadenav ett framtida välstånd på vår landsbygd. Observationsorganet beslutade därför att ta upp detta ämne vid sitt seminarium på Korsika i april 2007, där det mycket tydligt framgick att Leader+ varit framgångsrikt och i hög grad bidragit till hållbar utveckling och skapande av sysselsättning. (1) Kommissionensmeddelande till medlemsstaternaavden 14 april2000 om fastställande av riktlinjer förgemenskapsinitiativet förlandsbygdens utveckling (Leader+) (2000/C 139/05). Leader+ Magazine

5 LEADER+ ipraktiken Hållbara jordbruksmetoder Medlemsstat: Spanien Region,distrikt: IllesBalears LAG-gruppens namn: AssociacióLeaderilladeMenorca Befolkning: Yta: 702km² Projektets totala kostnad: euro EU: euro Andraoffentliga medel: euro Privatamedel: 8368 euro Värnaomnaturligametoder Att se till att mänsklig verksamhet bedrivs i samklang med naturen är grundläggande för bevarandet av Menorcas miljö och upprätthållandet av den status som biosfärreservat som Unesco gav Menorca 1993.Inom detta Leader+-projekt har man publicerat en handbok om hur utmaningarna i fråga om efterfrågan på jordbruksprodukteroch livsmedelskvalitet kan hanteras samtidigt sommiljön respekteras. Kontaktperson: Gonçal Segul (LAG)(34-971) MiguelCamps(GOB) (34-971) Adress: Pza. delas Biosfera,5urbanizacionde Malburger, 07702Menorca Tfn (34-971) Fax (34-971) E-post: Internet: Handboken, med titeln Överenskommelser omhållbara jordbruksmetoder på Menorca (Acuerdos de prácticas agrarias sostenibles en Menorca), utgår från tanken om omvårdnad om territoriet.den vänder sig till både markägare och markanvändare. Innan handboken sammanställdes anordnades ett seminarium fördeaktörer som berörs av jordbruks-och miljöverksamheten på ön. Dessutom gjordesengenomgångavdeåtgärder förmiljövänligtjordbruk somtillämpas på Menorca,bland vilka 28 valdes ut på fem huvudområden: odlingstyp, skördehantering, boskapsskötsel, förvaltning av naturresurser och annan kompletterande verksamhet. Åtgärderna övervakas av GOB(Grupo Ornitológico Balear ochdefensa de la Naturaleza),somser till att överenskommelsenoch den tidsplan som parterna enats om följs, samt att hänsyn tas till produktionen. Detta initiativ har flera innovativa inslag. En del av budgetenhar exempelvis avsattsföratt ersättajordbrukare för deras bidrag till bevarandet av landskapet på Menorca. Fleraframgångar har redan noterats,t.ex. ettsamarbetsavtal mellan ett hotell på ön och lokala livsmedelsproducenter, en studieresaföröns lågstadieskolor,ennybutik förjordbruksprodukter och ett varumärke för produktmarknadsföring. Bilder fråndet spanskanationellanätverkskontoret. Leader+ Magazine

6 LEADER+ ipraktiken Traditionellaköttprodukter Medlemsstat: Portugal Region: Beira LAG-gruppens namn: RUDE Associaçãode DesenvolvimentoRural Nya utsikter för köttprodukter Detta projekts karaktär och syften stämmer väl överens medlag-gruppensstrategiförproduktiva investeringar. Det har drivits av ett företag somstartades av ett ungt par, som tack vare Leader+ nukan fortsätta med småskalig verksamhet inriktad på produktion av autentiska regionala köttprodukter, t.ex. korv, somanvänds vid tillagning av en rad olikalokala rätter. Befolkning: Yta: 936km² Projektets totala kostnad: euro EU: euro Andraoffentliga medel: euro Privatamedel: euro Projektets löptid: 1/2006 6/2006 Kontaktperson: Maria Celeste Valente Adress: Quinta dopedregal Eixo TCT, 6200 Covilhã Tfn ( ) Fax ( ) E-post: Internet: Tack vare Leader+-investeringen kunde produktionsanläggningenbyggas om och förbättras avsevärt,och en hel del ny utrustning och annat material somkrävdes för tillverkningsprocessen kunde köpas in. Därmed har dentraditionella verksamheten kunnat fortsätta och diversifieras ochdärmedbli kvar iregionen.den har dessutom kunnat utökastackvare den marknadsföring av lokala ochregionala korvar somprojektet resulterat i. Projektetmedförett avsevärt mervärdeförtrakten ochhar också haft stor betydelse när det gäller att skapa sysselsättning. De tre befintliga tjänsterna har kunnat bibehållas och dessutom ska två nya inrättas, vilket innebär att projektet får en ekonomisk multiplikatoreffekt på lokal nivå.i detta sammanhang bör det påpekas att de två nya tjänsterna ska besättas med ungdomar,fyra kvinnor och en man,somär angelägna om att gå vidare inom denna bransch och dessutom har bosatt sig i området. Bilder fråndet portugisiska nationellanätverkskontoret. Leader+ Magazine

7 Sportfiskepark Medlemsstat: Portugal Region: RegiãodoValedoSousa /DistritodoPorto LAG-gruppens namn: ADER-SOUSA Associação de Desenvolvimento Rural das Terras de Sousa Befolkning: Yta: 652,8km² Mer än bara ett fiskeställe Detta projekt, somfått stöd av denlokala Leader+-aktionsgruppen Terra de Sousa, har flera syften. Förutom att ge lokala fiskare en möjlighet attutöva sinsport vill man öka medvetenheten om fiske bland ungdomar, lära utolika fisketekniker (fiskemed spinnareeller drag, flugfiskeosv.), marknadsföra regionalaprodukter och öka antalet lokala turister. Projektets totala kostnad: ,32euro EU: euro Andraoffentliga medel: ,92 euro Privatamedel: ,40euro Projektets löptid: 5/2006 6/2007 Kontaktperson: José AntonioBarbieri Cardoso Adress: Mosteiro de Pombeiro Pombeiro Felgueiras Tfn ( ) Fax ( ) E-post: Parken har åstadkommits genom ombyggnadavtvå befintligalaguner som ursprungligen byggtsföratt bevattna en kiwifruktodling men som nu bildar en anläggning för sportfiske och marknadsföring av regionala produkter. Fiskeparken består av två rektangulära dammar och ligger längs floden Sousas högra strand. Vattnet till dammarna kommer från floden. Anläggningen har en årlig produktionskapacitet på omkring30ton regnbåge och öring. Med hjälp av Leader+ har parkens omgivningar gjorts om och förbättrats för att möjliggöra annan verksamhet (lekpark, picknickområde, bar, butik med regionala produkter osv.). Byggnadsarbetena omfattadeen ny planering av området kringlagunerna,inklusive tillfartsvägen.dessutom har man byggt upp en fordonspark och en del annan infrastruktur,t.ex. ett picknickområde och en lekpark, och satt upp skyltar och anslag. Det här projektet ärhelt nyskapande iregionen och har bidragit till att diversifiera verksamheten till nya områden med hjälp av en del av den befintliga infrastrukturen. Dessutom har detresulterat itre nyajobb ettfastoch tvåsäsongsbetonade. Bilder frånader-sousa. Leader+ Magazine

8 LEADER+ ipraktiken En livsmiljö Medlemsstat: Tyskland Region: Schleswig-Holstein LAG-gruppens namn: Schwentine-HolsteinischeSchweiz Befolkning: Yta: 459km² En naturlig livsmiljö igen! Viehdiecksängar ileader-regionen Schwentine-Holsteinische Schweiz ärden perfekta livsmiljön förett antal utrotningshotade fågelarter. Vid sidanav törnskatan och buskskvättan har även kornknarren iakttagits påsenare år. Kornknarren, som är utrotningshotad ihela världen, behöver öppna, glest beskogade ytor med höga buskar och höggrundvattennivå för att kunna häcka. Vattenavledning och årtionden av jordbruk har dock avsevärt försämrat fågelns livsmiljö, såföratt rädda den krävdes omedelbara åtgärder. Våren2003köptebl.a. miljöorganisationen NABU (Naturschutzbund Deutschland) ieutin, med finansiering från Leader+,13hektarmarksom snarastskulleåterställasisitt naturliga skick. Detförberedande arbetettog ettår vattenbyggnadsarbetet måste planeras,finansieringen säkras ochdet nödvändigatillståndetskaffas. Projektets totala kostnad: euro EU: euro Andraoffentliga medel: euro Privatamedel: euro Projektets löptid: Kontaktperson: OscarKlose,NABUEutin Adress: Vahldiekstraße 19 a,23701 Eutin Tfn (49-45) Fax (49-45) E-post: Internet: Kontaktperson: HorstWeppler, LAGSchwentine-HolsteinischeSchweiz Tfn (49-45)21/ E-post: Internet: Hösten 2005 inleddes projektet med byggnation av ett trekilometer långt pilstaket. Avlopp ochannatsom kunde hindra ängen från att bli sumpig förstördes. Samtidigt grävdesfem låga dammarutiensluttningmed mineraljord.debyggdesföratt hjälpa lövgrodepopulationen från Ostholsteins södra del att flytta norrut. Ett år senare,sommaren 2006,började de högre vattennivåernatillsammansmed effekternaav15korsbeteatt ge resultat i ett ängsområde som tidigare dominerats av tistlar och nässlor.i maj återvände kornknarren och törnskatan från övervintringeni Afrika, och för första gångenhäckade gravänder iviehdeck. Samtidigterbjöddenybyggdasjöarna etthem förenrad olikaamfibier,bl.a. lövgrodan.eftersom projektetvarit så framgångsrikt kommer området att utvidgas med ytterligare fem hektar. Bilder fråndet tyskanationellanätverkskontoret. Leader+ Magazine

9 IFOKUS Leaders bidrag till tillväxt och hållbar utveckling Av Laurent Van Depoele,f.d.professor vid katolska universitetet i Leuven och f.d.direktör för landbygdsutvecklingvid Europeiska kommissionen. Mot bakgrund av den förnyade Lissabonstrategin från februari 2005 och Göteborgsagendan handlar denna artikel om hurlandsbygdsutvecklingen iallmänhet ochleader( 1 )(somett särskilt gemenskapsinitiativförlandsbygdsutveckling) isynnerhet bidrar till högre ekonomisktillväxt, ökadkonkurrenskraft, skapande av sysselsättning och hållbar utveckling. Historisk bakgrund ( 2 ) När Leader Istartades ibörjan av 1990-talet var globaliseringen isin linda, ochnär detgällde den gemensamma jordbrukspolitikenvar vi ikonkurrenshänseendemer bekymrade för USA än för Indien eller Kina. Den minskade sysselsättningen inom jordbruketoch de allt fler deltidsjordbrukarna fick en del Leader I-grupper att fundera över nya arbetstillfällen, dock utan några påtagliga resultat och utan att framhålla vikten av hållbarhet och kvalitet i arbetet. För tio år sedan,inovember 1996,lanserades vid konferensen i Corknya långsiktiga tankar somblev allmänt vedertagna,t.ex. landsbygdensmöjlighet attbli konkurrenskraftig med hjälp av lämplig politik samt Leader-metodens relevans och effektivitet.men Corkförklaringenhade också en delbegränsningar eftersom miljöfrågorna underskattades. Denhandlade fortfarandebaraomåtgärder förett miljövänligtjordbrukoch bortsågdärmedfråndeföränderliga ekonomiska och sociala förhållandena i EU. I RuralPolicyLessons from OECD Countries påpekar Mario Pezzini ( 3 )att förändringarna av landsbygdspolitikens karaktär,innehåll och förvaltning i många OECD-länder under 1990-talet innefattade både ändrad strategisk inriktning och anpassningar av förvaltningsstrukturen. Detta gäller särskilt EU:s politik förlandsbygdsutveckling, som under den perioden genomgick enövergång från sektorsperspektivtillregionalpolitiskt perspektiv,frånsubventioner till sektorer på tillbakagång till strategiska investeringar,utveckling av nya verksamheter,fokus på lokalt ansvar samt decentraliserad förvaltning. Vid sitt möte i Lissabon (den mars 2000)enades Europeiska rådet om ettstrategiskt målför2000-taletsförsta årtionde,föratt inom ramenförenkunskapsbaserad ekonomi stärka sysselsättningen, den ekonomiska reformen och den sociala sammanhållningen. Detta skulle ske genom en politik anpassad till informationssamhällets behov och genom forskning och utveckling förökad konkurrenskraftoch innovation. Vidsittmöte igöteborg (den juni 2001)antog Europeiska rådet en EU-strategi för hållbar utveckling somkräver samordnad utveckling av gemensam politik somgällerde ekonomiska,sociala och miljömässiga dimensionerna avhållbarhet ( 4 ), med hållbar utveckling (1) Med Leaderavses LeaderI,LeaderIIoch Leader+. (2) Se även John Bryden: Från LeaderI tillleader+ och vidare tillleader-dimensionen. Leader+Magazine nr 6, 2006,s.8. (3) International Regional Science Review nr 24, januari2001, s (4) Att tillgodose vårgenerationsbehovutanatt ge avkall på kommande generationersbehov. Leader+ Magazine

10 somfrämsta mål.genom Göteborgsagendan fick Lissabonstrategin en miljödimension.enligt dessa två agendor ska EU skapa englobalt konkurrenskraftig, kunskapsbaserad ekonomi med en stark social dimension och miljöhänsyn på hög nivå.forskning och innovation måste utvecklas som en förutsättning för långsiktiga investeringar. Leader+ skisserades under diskussionerna omagenda 2000 under , och det äralltså bara verksamhet inom ramenförleader+ som kanbidra till målen från Lissabon och Göteborg. Lissabonstrategin och ökad konkurrenskraft genom tillväxt och sysselsättning Denpågående globaliseringen leder till ökadvaruhandel världen över, med fler utländska produkter på den europeiska marknaden ochförhoppningsvisfler europeiska produkter på världsmarknaden. Varje europeiskt företag måste finna sin plats i denna nya globala verklighet.mikroföretag, små och medelstora företag, tjänsteleverantörer alla måste överväga framtidsutsikter som bygger på innovation och alternativa lösningar. Vissa delar av EU:s politik kan erbjuda de instrument som krävs fördetta. Iakademiska debatterpåsenare tidominriktningen föreu:spolitik för landsbygdsutveckling och genomförandet avpolitiken genom isynnerhet Leader-initiativet har det påpekats att kapaciteten hos ett visst område att ta till sig alltmer globala ekonomiska utvecklingsprocesser delvis bygger på regionala,sociala,kulturella och institutionella aspekter och stödformer. Idetta sammanhang hävdas det att ett gott resultat för enskilda aktörer inte är tillräckligt för varaktiga framsteg på innovationens område, utan att ekonomisk utveckling underlättas av nätverksbyggande och samverkan mellan en mängd organ som företräder företag och lokala intressenter. Strukturer förkoalitionsbygge och samstämmighet vid fastställandet avengemensam regional agenda äravgörande förekonomisk tillväxt. Ett regionalt perspektiv innebär att landsbygdenkan ses som en territoriell enhet med enlokal eller regional ekonomi sominnefattar jordbruk, industri och tjänster. Landsbygden kan inte ses som en homogen territoriell enhet. Många landsbygdsområden har idag en rätt gynnsam situation ieuropasom främst härrörfrånderas närhet till stora tätorter somdehar direkt nytta av. Andra områdeni Europa riskerar fortfarande industriell tillbakagångpågrund av specifika ekonomiska omständigheter, framförallttill följdavnedläggningavett störreföretag. Detta hängeri de flesta fall samman med globaliseringen vi har på senare tid sett många exempel inom textil-och biltillverkningssektorernaellerdentunga industrin.endel områden måste också hantera ett antal geografiska begränsningar som för närvarande innebär att deinte har tillgång till de resurser somkrävs för ökad konkurrenskraft. Utvecklingsutmaningarna är därförstörrenär manförsöker skapa eller upprätthålla en stark sysselsättningsbas i avlägsna områdenellerrandområden. Sysselsättningsutvecklingen på landsbygden hänger nära samman med utvecklingen av den regionala ekonomins produktionsstruktur. Eftersom jordbruket inte längre utgör drivkraften för ekonomisk utveckling på landsbygden måste landsbygdsutvecklingspolitiken präglas avstarkt, direkt fokus påökad sysselsättning inom och utanför jordbruket, samtidigt som hänsyn tas till behovet avatt engagera jordbrukare ilokala utvecklingsstrategier som omfattar flerasektorer. Både specialisering och diversifiering kanvaraframgångsrika strategier.leaderstöder start av mikroföretagoch småoch medelstora företag, liksom tillgång till informations-och kommunikationsteknik.den övergripande slutsatsenavdefallstudier som analyserats inom RUREMPLO-projektet, som drivs avida Terluin och Jaap Post ( 5 ), är attaktörermed förutsättningar (kunskap, färdigheter och inställning) är den grundläggande och avgörande faktorn för skapande av sysselsättning. Inom Leader+ kan man hitta många projekt somåskådliggör de lokala aktörernas roll på dettaområde. Detstora utbudet av livsmedelsprodukter och förädlade råvaror skapar viktig sysselsättning på landsbygden och bidrar på ett avgörande sätt till att generera arbetstillfällen där.ett Leader-program för små livsmedelsföretag på Irland har spelat en viktig roll förden utveckling ochtillväxt som äger ruminom denna sektor, enligt samordnaren Isobel Fletcher ( 6 ). IArdèche i Frankrike samarbetar två LAG-grupper för att skapa sysselsättninggenom attutveckladet religiösa arvet. Lissabonstrategin är bl.a.inriktadpåatt förbättrautbildning, forskning och utveckling och skapa ett kunskapsbaserat samhälle. Föratt tillväxt- och sysselsättningsmöjligheterna ska kunna tas tillvara krävs investeringar ihumankapital och färdigheter. Enföränderlig arbetsmarknad kräver enanpassningsbar arbetskraft. Att höja utbildningsnivån, stärka inhemskt företagande grundat på lokala resurser inatur och kultur och höja arbetskraftens kompetens ärnödvändiga inslag iprocessen för att omvandla landsbygdsområdenas traditionella ekonomiska bas till en miljö där kunskap och tjänster utgör drivkrafter. Inom Leader+ finnsocksåmångaexempelpå finansiering för utbildning och livslångt lärande. Kursen Kvinnor tar (5) Agricultural EconomicsResearch Institute, LEI-DLO, Haag,1999. (6) SeIrish Leader Support Unit Newsletter,vintern 2006,s.8. Leader+ Magazine

11 täten inorra Cork och sydvästra Limerick är ett utmärkt exempel på Leaders betydelse när det gälleratt ge kvinnor på landsbygden tillgångtill sysselsättning( 7 ). Som framgår av Några första viktiga iakttagelser om Leader+-programmet ( 8 )ärdet bara omkringelvaprocent av alla utvalda Leader+-projekt(2003)somgällerett av de prioriteradetemana förleader+ Attanvända ny knowhow och ny teknik.det kan handla om information, kommunikation, distanslärande ochdistansundervisning, miljövård,hälso-och sjukvård,förnybar energi, bearbetning av markodlade och marina produkter, odling av alternativa grödor ettnyskapanderegionalt synsättförenomfattandeikt-strategi i Andalusien, är ett utmärkt exempel på hur livskvaliteten ökarförandalusienslandsbygdsbefolkninggenom den utvecklade användningen av ny teknik ( 9 ). Ettannatexempel är samordningenav Internetstugor i varje kommun med hjälp avenleader+-grupp inorra Luxemburg ( 10 ). En del finska projekt gällerny teknik för snöröjning och för bearbetningavjordbruksavfall. Göteborgsagendan och miljön Integreringen av miljöperspektiv iall relevant gemenskapspolitik är det grundläggande kravet från Europeiska rådets möte i Göteborg.Konsumenterna kräver i allt större utsträckningatt livsmedelärsäkra ochkommerfrånmiljömässigt hållbarajordbruksanläggningar,som samtidigt ger kollektiv nyttighet i form av vinster för denbiologiska mångfalden, förbättringavlandskapet, minskadförorening av grundvattnet, bättre vattenförvaltning och minskade koldioxidutsläpp. Detärfrämstgenom den gemensamma jordbrukspolitikens åtgärderför miljövänligt jordbruk som detta är ekonomiskt möjligt. Det visar att miljöhänsyn fortfarande iprincip ryms inom åtgärderna förmiljövänligt jordbruk, istället föratt prägla helalandsbygden medall dess verksamhet.det hindrar dock inte att några Leader+projekt gäller miljön. Living landscapes (levande landskap)är ett av de mest framgångsrika Leader+-projekten på Isle of Wight och hjälper arbetsgivare på landsbygden att skapa miljövänligare arbetstillfällen.projektet Sense of Place (känsla för platsen), ett transregionalt Leader+-projekt inorra England, går ut på att låta lokalbefolkningen tillsammans komma fram till vilket värde det lokala arvet, kulturen ochlandskapen har och övervägahur dessatillgångar kandelas ochutvecklas föratt gynna traktensom helhet ( 11 ). Närdet gäller förnybarenergi har Bayern varit banbrytande i fråga om framställning av biodiesel ur rapsolja ( 12 ). En ökadproduktion av biomassaoch förnybarenergi bidrar inte bara till att minska växthusgaserna utan ger också nya arbetstillfällen i landsbygdsområden.men även här ligger miljöaspekten mycket mer inom den gemensamma jordbrukspolitikens ram än inom Leader, dvs. det handlar om finansiering för jordbrukare som producerar energigrödor. Några slutsatser Trots det rätt begränsade utnyttjandet avmedlen för ett av de prioriterade temana för Leader+, Att använda ny know-how och nyteknik, förefaller Leader+ generellt sett att bidra positivt till Lissabonstrategin. Bidraget till Göteborgsagendan kommer främst från dengemensamma jordbrukspolitiken och åtgärderna för landsbygdsutveckling. Vi måste alltså inse att landsbygdens svårigheter och kraven från Lissabon och Göteborg ofta sträcker sig utanför räckvidden förleader och landsbygdsförordningen, varför det är nödvändigt med gemensamma insatser från ett antal olika fonder. Regional samordning mellan landsbygdsutvecklingspolitiken och regionalpolitiken är därför grundläggande, liksom samordning med andra instrument som de forskningsmöjligheter som erbjuds inom sjunde ramprogrammet. Erfarenheterna inom Leader visar tydligt att projektens framgång också är beroende av god förvaltning. Vi behöver unga och intelligenta människor iledande ställning; de mest kvalificerade personernabörtjänstgöra idemest utsatta områdena. Genom integrering av allaleader-metodensinslag(lokalförankring,regionalt perspektiv,partnerskap, integrerad strategi osv.) blir det lättare att hantera den ökade mångfalden ieu-27,men detfår inte leda till att de många utmärkta och oerhört motiverade lokala verksamhetsledarna inomleaderförsvinner. Tio århar gått, men Corkförklaringens tio budord är fortfaranderelevanta.syftetäratt skapaenlevande och sund landsbygd genom tillämpning av en uppsättning enklaoch tydligainstrumentförjordbruk, miljö,skapande av sysselsättning samt tillväxt och hållbar utveckling på landsbygden. Grunden är ett regionalt synsätt som ger den oerhörda regionala mångfalden möjlighet att utvecklas, samtidigtsom EU:s sammanhållning bibehålls. Utgångspunkten är de lokala intressenternas engagemang och strävan att tjäna somett europeiskt exempel på deltagandedemokrati. (7) Leader+ Magazine nr 2, 2005,s.40. (8) Ibid. s. 6. (9) Ibid.s.12. (10) Ibid. s. 13. (11) Detbrittiska Leader+-nyhetsbrevet, våren2006, s. 15. (12) Leader+ Magazine nr 3, 2005, s. 3. Leader+ Magazine

12 HÖJA LIVSKVALITETEN PÅ LANDSBYGDEN TYSKLAND Kellerwald:Att skapaaffärsmöjligheter STORBRITANNIEN Företagsidéer i södra England Leader+ Magazine

13 TYSKLAND Kellerwald: Att skapa affärsmöjligheter Föratt öka regionens värde har LAG-gruppenKellerwald-Ederseeinom Leader+ hjälptnya lovandeföretagatt etablera sig ochingåpartnerskap medandra företagiregionen. Texten bygger på en artikel av Lisa Küpper,LAG-gruppens verksamhetsledare,och IsabellFriess vid det tyska nationellanätverkskontoret. Inledning I Kellerwald-Edersee har jordbruk och skogsbruk i århundraden varit de sektorersom istörst utsträckningbidragit till sysselsättningen. Sedan 1960-talet har allt fler jordbrukare upphört med produktionen, såimånga delar av regionen är det nubara ett fåtal som fortfarande har jordbruk somsin huvudsakliga sysselsättning. Det har lett till att livskvaliteten påmånga platser drabbats hårt när infrastruktur som banker,postkontor, snabbköpoch kollektivtrafik försvunnit. Mångaungdomar,främstvälutbildade personer,lämnar området på grundav att det saknas sysselsättningsmöjligheter, varför befolkningen blir allt äldre. Inom ramenförden lokala utvecklingsstrategin har LAGgruppen valt Stärkande av det regionala företagandet som en central verksamhetsgren. Här ingår även stöd och vägledning för nyföretagare. Hantverk är en av de viktigaste stöttepelarna i den regionala ekonomin,särskilt för små företag med upp till fem anställda. Stöd från informationsfasen För att huvudsyftena med Stärkande av det regionala företagandet skulle kunna nås iregionen utarbetade den lokala aktionsgruppen (LAG-gruppen)redan från början en omfattande pr-plan.leader+-konceptetpresenteradesilokalpressen vid flera tillfällen och LAG-gruppen informerade ocksåregelbundetallmänheten om vilkafinansieringsmöjligheter som fanns och redogjorde för enskilda projekt, inklusiveföretagsåtgärderna, medbeloppangivelser.alla berörda parter fickdessutomtvå broschyrer medmer information(en från LAG-gruppen och en från alla Leader+grupper ihesse). Vid ett antal möten förklarade man för de flesta lokala myndigheter vilka finansieringsmöjligheter somfanns för nystart av företag. till det färdiga konceptet Närdet välfinnsplaner på attstartaett företagfortsätter stödprocessen och regelbundna möten hålls med dem som ligger bakom projektidén och LAG-gruppen. På så sätt ser man till att planen är konsekvent. Regionen Hesses centrum för ekonomisk rationalisering och innovation spelar en nyckelroll idenna process. Blivande företagare kandelta iseminarier ochgenomgåsittförstaaffärsprov vid centret, och om projektet når genomförandefasen står Hesses investeringsbank till förfogande förennygranskningavaffärsplanen. Leader+ Magazine

14 att få arbete i hans bransch var små bestämde han sig för att försöka hitta nya möjligheter.han kom på att han skulle kunna arbeta somklövverkare åt djurbönder.i denna jordbruksregion medomfattande djuruppfödningbehövdes en yrkeskunnig som kundeundersöka ochbehandla djuren. Någon klövverkare fanns dock inte i området och till närmaste tätort var det omkring 70 kilometer.klövverkare arbetar i allmänhet på landsomfattande basis och besöker bara gårdar där antalet djur som behöver behandlas överstiger ettvisstminimum.det vardärförknappast möjligt förmindreföretagatt ge snabbservice ochrättbehandling. Under 2004 köpteden projektansvarige,med ettstöd på euro från Leader+,en behandlingsbox och investerade i ytterligare utrustning. Eftersom hans far var jordbrukare hade hanredan denkunskapoch bakgrundsom behövdes,och genom ytterligare utbildning och relevant certifiering skaffade han sig densakkunskap somkrävdes. I dag har företaget fullt upp. Eftersom jordbruksföretag och hantverk samverkar nära bidrar projektet dessutom samtidigt till att stärka det regionala företagandet. Renässans förgamla byggnadsmaterial Futterland :produkter för smådjursmarknaden Från 2002 har 15 företag iregionen Kellerwald-Edersee fått stöd genom Leader+. Ett av projekten, Futterland, gällerprodukter för smådjursmarknaden. För två år sedan flyttade projektledaren tillbaka till sina hemtrakter i Hesse ochhade redan då planer på attstartaenanläggningför produktion av smådjursprodukter. Familjens gård med sina tommalador passade hansplaner perfekt, ochmed hjälp av finansiering på 5000 euro från Leader+ kunde ladan byggasutoch byggasomtill en produktionsanläggning. Marknadsutsikterna såg goda ut, affärsrisken verkademinimal och framgångarna hittills har visat att företagaren hade rätt. Futterland paketerar jordbruksråvaror som halm, hö och hackelse(lämpligt förslutanvändare)och levererar sedanprodukterna till små och stora kunder (bl.a. en bulkinköpare). Företaget har en heltidsanställd och sex deltidsanställda. Klövverkning Robert vanraemdonck,yrkesutbildad målare,blevarbetslös 2003 när hans arbetsplats stängdes. Eftersom chanserna Lehm und Farbe (lera och färg)arbetar med miljövänliga byggnadsmaterial och byggmetoder och sunt boende. Företaget erbjuder alternativabyggmetoder där mananvändernaturliga material som lera som murbruk ochfyllnadsmaterial i väggar,natur-och mineralfärg samt ofarliga isoleringsmaterial, golvbeläggning och murbruk. Lera är inte bara ett avdeäldsta utan också ett avdemest naturliga byggnadsmaterialen, medenastående biologiska egenskaper.företagets ekologiska inriktning tilltalar framför allt miljömedvetna bygg- och renoveringsföretag(som ständigt ökar iantal). Med ett bidrag på 5000 euro från Leader+ byggdes en lada om till lagerlokal för byggnadsmaterialen, och ibörjan av 2003 kunde det nystartade företaget erbjuda fyra nya jobb. Orderingången är god, även vid en tidpunkt då läget inte är särskilt gynnsamt för byggsektorn iallmänhet.detta berorockså på samarbetet med övriga hantverkare i området, eftersom nätverket har bidragit till att skapa sysselsättning. Livsmedelsmarknaden förlitar sig på lokala produkter Traditionella metoder har också skapat sysselsättning ikellerwald! Det var ett tag sedan det fanns snabbköp i Waldeck.Men när projektansvarige Claus-Peter Betzer blev arbetslössedan hansarbetsgivare gåttikonkursbestämde han sig för att tillsammans med sin hustru öppna en nedlagdlivsmedelsbutik pånytt ochfrämstsatsapåatterbjuda lokala produkter. Leader+ har bidragitmed euro tillkostnadenförattrenovera butiken ochköpa in nyabu- Leader+ Magazine

15 Kellerwald: Att skapa affärsmöjligheter Medlemsstat: Tyskland Region: Hessen LAG-gruppens namn: Kellerwald-Edersee e.v. Befolkning: Yta: 740km 2 Projektets totala kostnad: euro EU: euro Andraoffentliga medel: euro Privatamedel: euro Projektets löptid: Kontaktperson: Lisa Küpper Adress: Laustr.8,34537 Bad Wildungen Tfn (49-56)21/ Fax (49-56)21/ E-post: Internet: tikskylar, hyllor och kassaapparater. Projektet har genererat två heltidsjobb och flera deltidsjobb. Butiken är självförsörjande eftersom det inte finns några andra butiker i området (1 400invånare). En prioritering förframtidenäratt vidareutveckla samarbetet med direktmarknadsföringsföretag. Idetta syftepågår utveckling av en begreppsmässiggrund inom ramenförprojektetförmarknadsföring av lokala produkter. Det främsta resultatet: massor av nya jobb Vid sidan av dessa fyra finns det många fler exempel på nya företag iregionen Kellerwald-Edersee fast alla får inte stödfrånleader+.många arbetstillfällen har skapats genom Hesses programförlandsbygdsturism.det handlar t.ex. omgårdshotell och gårdscaféer, majslabyrinten, ridstall, landsbygdssemester ochett kälklopp på sommaren verksamheter sombåde drar till sig turister och ger nya jobb.de senaste tio åren har regionen Kellerwald-Ederseefåttomkring 6,1miljonereuroibidrag, vilket isin tur gett investeringar på omkring15,3miljonereuro. Nästan 200 projekt har genomförts ellerär undergenomförande, främst tack vare det offentliga stödet, och 155 nya jobb har skapatshittillsgenom en radsådanainsatser. Bilder fråndet tyskanationellanätverkskontoret. Leader+ Magazine

16 STORBRITANNIEN Företagsidéer i södra England TvåLAG-gruppergår samman föratt hittalösningarpågemensammaproblemoch finansiera projektsom skapar varaktigsysselsättning ochger ökadlivskvalitet. Inledning Två närliggande lokala aktionsgrupper (LAG-grupper) på ömse sidor avsolentkanalen, New Forest och Isle of Wight, har samarbetat om ett antal projekt för att förbättra de vackra omgivningarna och öka lokalbefolkningens livskvalitet. På senare år har bruketmed commoning ( 1 )inew Forest blivit en alltmer ekonomiskt marginaliserad företeelse. IsleofWightslandsbygdsekonomiliderockså av attvara separerad från fastlandet det medför extra kostnader för transporter till och från ön och extra utgifter föratt tillhandahålla tjänster för ett litet samhälle. Med stödav New Forest District Council och Isle ofwight Economic Partnership beslutade de två Leader+-grupperna att hantera frågan om marginalisering av landsbygdengenom att försöka stimulera tillväxten ismåföretagen, som ses som landsbygdsekonomins ryggrad. Englands nyaste nationalpark New Forest ärdet sista medeltida landskap som finns kvar ideengelska lågländerna. Den utgör en mosaik av hedar och allmänningar, gammal skogsmark, vattendrag och floddalar, med spridda småbruk, gårdar och byar. Landskapet skapas och bibehålls genom det traditionella bruket med commoning. Omkring halva Isle ofwight klassificeras som ett särskilt naturskönt område (area of outstanding natural beauty AONB). Området ingår till största delen i programområdet för Leader+ ( 2 )och innehåller en mängd olika landskapstyper: stora kritklippor och böljande hedland, grumliga bäckar och fjordar,grönskande betesmark, träd och häckar. I området ingår också en kuststräcka som klassificeras som naturminne (Heritage Coast) ( 3 ). Århundradenavmarkanvändning har format terrängen till dagens landskap. Främja lokalt företagande De tvåleader-gruppersom driver dettaprojektbeslutade attettlitetbidragssystem skulle främja tillväxten ismå företagoch mikroföretag, menhur skulledetta bäst åstadkommas?det centrala var att inrikta sig på respektive områdes styrkor. New Forest beslutade att bidragssystemet skulle utgå från de befintligaföretagensmöjligheter,särskilt företagsom arbetade medlokala produkter, medan Isle of Wight ansåg att nyckeln till framgång låg inystar- (1) Med commoning avseslagligt bete förponnyer (och även nötkreatur,grisar, åsnor ochfår)påstatsägdjordoch angränsande allmänhet inew Forest ihampshire.detta hanterasavdes.k.new Forest Commoners. (2) IsleofWight Leader+ förvaltas av IsleofWight Economic Partnership.Idessuppgifter ingår attutveckladen lokala ekonomin. (3) Klassificeringssystemet heritage coast inrättades1972föratt skydda kuststräckor medsärskilt skönhets- ochmiljövärdefrån oönskadexploatering. Leader+ Magazine

17 tade företag. Medincitamentiformavbidragkunde båda grupperna erbjuda mottagarna kontinuerligt företagsstöd, vilket konstaterades vara avgörande förprogrammets framgång. Med befintliga företag som målgrupp, varav många behövde pengar för att investera inyutrustning, beslutade New Forest att ge bidrag med upp till euro.på Isle of Wight ansåg man att ett mindre bidrag på 700 euro skulle varatillräckligt för att hjälpa fram nya företagiinledningsskedet, genom att gedem möjlighet att köpa ny utrustning, öka sin annonsering ellerflytta till affärslokaler i ställetföratt arbeta hemifrån. Vinsten med partnerskap Kunde man, medtankepåbidragssystemens olikainriktning, vinna något på att göra detta till ett mellanregionalt samarbetsprojekt? Båda Leader+-grupperna var övertygade om att samarbete skulle göra deras system mycket starkare. Ett gemensamt projekt skulle möjliggöra kontinuerlig utvärdering av både genomförandemetoder och framgångar för företagsstödet,nätverkmellan bådeföretagsrådgivare och lokala företagare och utbyte av bra metoder utan risk förgeografiskkonkurrens. Företagsrådgivarna har regelbundet utvärderat sina system, men Leader+-grupperna bestämde sig föratt göra två utvärderingar,en efter ett år och ytterligare en när projektetavslutas.vid denförstautvärderingen framkomen viss motvilja hos företagarna i New Forest mot att utarbeta en affärsplan,eftersom de redan drev företag. Det är dock nödvändigt fördem att visa att företagets styrkor förbidragskommittén, medresultatet attdeflesta företagsom fåttstöd blomstrar ocksåi dag.påisleofwight krävdebidragskommitténaffärsplaner fördenystartade företagen, och denna policy tycks halönat sig eftersom 92 procent av företagen fortfarande ärverksamma efter ett år en tidsperiod som ses som avgörande vilket är långt över det nationella genomsnittet. Den slutliga utvärderingen av projektet kommer att möjliggöra en tillförlitligare jämförelse av eventuella inkomstökningar till följd av de båda bidragsmetoderna, eftersom man ärense omatt det antagligenmåstegåettheltårinnan någonvinstblirsynlig. Livskvalitet och hållbar utveckling är centrala aspekter för båda Leader+-grupperna.LAG-gruppen New Forest har varit mån om att stödja bidrag som syftar till att främja hållbar markanvändningoch lokala produkter. LAG-gruppenIsle of Wight har däremot tillämpat en bredare metod genom att bevilja bidrag till nystartade företag somanses erbjuda ett bredareurval landsbygdstjänster och få fler kvinnor att återvända till arbetsstyrkan. Närtvå år har gått av dettreåriga projektet har New Forest Leader+ skapat ellerräddat 54 jobb och gett upphov till 14 nya produkter, medanisle of Wight Leader+ har resulterat i 72 nya jobb. Leader+ Magazine

18 upp nya stängsel och hönshus, så att man kunde minska förlusterna och expandera. Bidragsmottagaren inser nu också fördelarna med att ha en affärsplan och har behållit kontaktenmed företagsrådgivarna. och sysselsättning som höjer livskvaliteten på landsbygden JulieWebbhar sjuårs erfarenhet somdekorations-/folkkonstmålare och driver ett nytt företag från sin ateljé. Tack vare ett bidrag på700 euro från Leader+ kan hon nu hålla kurser och workshoppar isin ateljé på Isle of Wight eller åka till andra orter på landsbygden. Hennes kurser är utformadeföratt ge nybörjare som helt saknar kunskaperimålning eller teckningmöjlighet attfågoda resultat. Nicola Henshaw ärträsnidare och arbetar med engelskt lövträ (särskilt ek från New Forest). Hon har nyligenslutfört flera stora offentliga konstprojekt med ekvirke från New Forest. Nicola behövde ennyväderskyddad arbetsplats; medstödfrånleader+ kundehon bygga om en förfallen stallbyggnad. Ett teatersällskap erbjuderett skolprogram på Isle of Wight med tematiska eller läroplansbaserade sammankomster Skapa sysselsättning som främjar hållbar utveckling Julie Hodgson har en ny karriär hon arbetar tillsammans med sin son iett innovativt familjeföretag som tillverkar kvalitetsostar av opastöriseradmjölk.tackvare ettbidrag på 700 euro från Leader+ kunde detta nya företag köpa in specialformar. Julie har också deltagitiworkshoppar, nätverk och ett utbyte av bra metoder genom partnersamverkanmed den andraosttillverkarenicountyantrim(nordirland), vilket utgörett annatleader+-projekt. Monique Gudgeon bearbetar det hjortkött som hennes man får tack vare sina jakträttigheter på flera lokala egendomar.att anlitatredjeparterföratt bearbeta köttet har visat sig mycket kostsamt; dessutom var de oroliga föratt produktens kvalitet skulle försämras.tackvare ett bidrag på 7000 euro från Leader+ har företaget kunnat köpa mobil slaktutrustning, vilket har gjort att man har kunnat expandera samtidigt som ökad kvalitetskontroll har upprätthållits. Sharon Jacksonsfjäderfäföretag föderupp och säljer höns av olika slag, varav deflesta har varit frigående med tillgång till hönshus. Ett stort antal höns togs därför avrovdjur, främst rävar. Företaget fick 1450 euro för att sätta Leader+ Magazine

19 där eleverna kan fördjupa sig i ämnen genom praktiska dramaaktiviteter. Lärarna kan välja ett ämne ellerensakfråga att gå vidare med,och teatersällskapet vägleder eleverna genom dramabaserade aktiviteterföratt hjälpa dem attnå inlärningsmålen ochfåstörreförståelseförfrågornaeller ämnena. Lärarna kan välja att använda sig av workshopparna för att förbättra elevernas självtillit och förmåga att arbetaigrupp,skapabehagligarbetsmiljö ellerfrämja en positiv inställning till inlärning. År2005fannsdet ingetbageriiwestwight.innan David Mercer öppnade sitt eget bageri och kafé hade han 16 årserfarenhet sombagare, bl.a.frånenchefstjänst på ett snabbköpsbageriiryde. Eftersom han kommer från trakten och gärna ville se byn leva vidare investeradehan över 5600 euro av egna medel föratt bidra till renoveringen och förnyelsen av butiken.dessutom användehanlandsbygdsbidraget på 700euroföratt köpa maskiner ochköksutrustning. Program förlandsbygdsbidrag till företag Medlemsstat: Storbritannien Region: sydöstra England LAG-gruppens namn: Isleof WightRural ActionZoneoch NewForestLeader+ LAG ISLEOFWIGHT: Befolkning: Yta: 841km 2 Projektets totala kostnad: euro EU: euro Andraoffentliga medel: euro Privatamedel: euro Projektets löptid: 1/ /2007 NEWFOREST: Befolkning: Yta: 588km² Projektets totala kostnad: euro EU: euro Andraoffentliga medel: euro Privatamedel: euro Projektets löptid: 1/ /2007 Kontaktperson: Isle of Wight, CarolFlux Adress: IWEP, InnovationCentre, Newport, WPO305WB, UK Tfn (44-19) E-post: Kontaktperson: NewForest: SallyIgra Adress: NewForestDistrictCouncil,Appletree Court, Lyndhurst Hants SO43 7PA, UK Tfn (44-23) E-post: Bilder fråndet brittiska nationellanätverkskontoret. Leader+ Magazine

20 TA TILLVARA DETVÄRDE SOM FINNS I LOKALA PRODUKTER DANMARK Dansk mat:framhäva den lokala identiteten BELGIEN Meetjesland: Utveckla och stödja regionala produkter Leader+ Magazine

21 DANMARK Danskmat:Framhäva den lokala identiteten Två danska LAG-grupper samarbetar med ett projekt som går ut på att framhäva identiteten hos lokalproducerade livsmedel. Av Hans Jørgen Jensen, samordnare för LAG-gruppen Bornholm, och Morten Priesholm, samordnare för LAG-gruppen De danska småöarna. Inledning Idenna artikel presenterastvå olikaleader+-projektsom så småningom låg till grund för ett mellanregionalt samarbetsprojekt ett från LAG-gruppen Bornholm och ett från LAG-gruppenDedanskasmåöarna. Danska konsumenter förknippar i dag Bornholm med livsmedelavhögkvalitet. Ävenlivsmedelsproducenterpåde danska småöarna har fått upp ögonenför möjligheten att producera specialprodukterförkonsumentersom efterfrågar kvalitet, innovation och lokal identitet. natur och intressanta kulturhistoria. Nu var det dags att tillföra ytterligare en dimension matkulturen. Tanken var först och främst att synliggöra den regionala matkulturen i högre grad. Svenskarna hade ett välutvecklat nät av gårdsbutiker,medan Bornholm varmer känt försinamånga rökerieroch restauranger.detta blev utgångspunkten för ett långsiktigt, nära samarbete somsedandess utvecklats till ett europeiskt nätverk kallat Culinary Heritage Europe (www.culinary-heritage.com). Utvecklingen har stötts avdetvå LAG-grupperna och resulterat ipositiv tillväxt förderassmåföretagsom producerar kvalitetslivsmedel. LAG-gruppen Bornholm har satsat på större projekt med fokus påmarknadsföring och försäljning. LAG-gruppen Dedanska småöarna har gettstödtill små, innovativa livsmedelsföretagpåöarna och har dessutom bidragit till att starta ett producentnätverk. Utveckla livsmedel på Bornholm Under1995 inleddes ett nära samarbete mellan Bornholm ochsydöstra Skåneförutvecklingavregionala livsmedel. Dessatvå viktigaturistmål varredan kändaförsin vackra Leader+ Magazine

22 startas och slutligen skulle en utställningslokal inrättas i anslutning till detta centrum. Närswot-analysen,som finansieradesavleader+,slutförts inrättadesdet regionala centretförlivsmedelsutveckling med en anställd medarbetare vars främsta uppgift var att agera ambassadörförmat från Bornholm.Ambassadören fick stor betydelse. Mat från Bornholm blev mycket väl känd idanmark.demånga lokala livsmedelproducenterna genomgickenprocess där de dels ficknyoch ingående kunskap om marknadsmekanismer,dels nu är bättre förberedda för samarbete i marknadsföringsfrågor. Det tredje steget i utvecklingsstrategin för marknadsföring av lokala livsmedel bestod i att starta en gemensam utställning. En gammal väderkvarnsom ursprungligen använts som spannmålskvarn och sedan 1960-talet som konferensrum har renoverats helt och hållet och tycks (imer än en bemärkelse)tjäna som landmärke för Bornholms mat. Kvarnen har inretts somutställningslokal, butik och demonstrationskök på de två nedre våningarna,medan den tredje våningen rymmerkontoroch ett sammanträdesrum. Kvarnen har också under sitt första verksamhetsår blivit den centrala turistinformationspunkten för ön somhelhet. Samarbetet kring den regionala matkulturen har dragit till sigmer uppmärksamhet ochsattfokuspåmöjligheterna snarare än på begränsningarna.samtidigt har ett intresse för livsmedelsproduktion vuxit fram påmarknaden generellt sett. Produktionen präglas av hantverksskicklighet och produkterna kan spåras direkt till råvaruproducenten. En lokal fyr visar vägen När Bornholms utvecklingsplan för Leader+-perioden utarbetades planerade LAG-gruppen enintensiv kampanj. Den bestod av en process itre steg: först skulle en swot-analysgöras( strengths,weaknesses,opportunities, threats styrkor, svagheter,möjligheter,hot)avutvecklingspotentialen förden lokala livsmedelssektorn,därefter skulle ett regionalt centrum förlivsmedelsutveckling Leader+ Magazine

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER Rapport från Institute for European Environmental Policy för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling November 2006

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Inledning

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Inledning Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK Inledning Den gemensamma jordbrukspolitiken har under de senaste 50 åren inneburit att EU har kunnat trygga livsmedelsförsörjningen

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Programmet består av ett stort antal åtgärder som syftar till att främja en ekonomiskt,

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Möte med SB SAM. CAP efter 2013. Mats Andersson, Camilla Lehorst och Helene Holstein. Landsbygdsdepartementet

Möte med SB SAM. CAP efter 2013. Mats Andersson, Camilla Lehorst och Helene Holstein. Landsbygdsdepartementet Möte med SB SAM CAP efter 2013 Mats Andersson, Camilla Lehorst och Helene Holstein Dagens budgetstruktur (utbetalade medel 2009) Kategori Budgetrubrik miljoner Andel av (2009) EU-budgeten Kat. 2 1a Konkurrenskraft

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

L 55/20 Europeiska unionens officiella tidning 25.2.2006. (Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) RÅDET

L 55/20 Europeiska unionens officiella tidning 25.2.2006. (Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) RÅDET L 55/20 Europeiska unionens officiella tidning 25.2.2006 II (Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) RÅDET RÅDETS BESLUT av den 20 februari 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration Ett vildare Europa Text: Kicki Lind Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe 36 Inspiration GNM_No11_Wonders.indd 36 2013-08-08 22:45 Genom att kombinera naturskydd med ekonomisk

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Orust privata landsbygdsflyg Ett antal f.d. piloter ska tillsammans med ungdomar

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Bredare Nätverk Företagscheckens namn Sven Sundröm för Bredare Nätverk Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

OECD Territorial review

OECD Territorial review OECD Territorial review Studien ger svar på regionens förutsättningar samt tillväxtoch utvecklingsmöjligheter i ett globalt perspektiv. Jämförelsen görs med 2000 andra regioner. Viktigt underlag i lokal

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken inom sektorn för ris. Kort sammanfattning

Utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken inom sektorn för ris. Kort sammanfattning Ramavtal nr 30-CE-0197396/00-06 Utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens inverkan på sektorer som erhåller eller har erhållit direktstöd - DEL 6: Ris och tobak Utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken

Läs mer

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Presentation vid Ekoseminariet Nr. 5 i Tequisquiapan, Querétaro, Mexiko den 11 april 2014. Av Ann-Marie Svensson Utan en lokal tolkning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer