Europeiskakommissionen. Ifokus Leaders bidrag till tillväxt och hållbar utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiskakommissionen. Ifokus Leaders bidrag till tillväxt och hållbar utveckling"

Transkript

1 Europeiskakommissionen Ifokus Leaders bidrag till tillväxt och hållbar utveckling SV

2 Innehåll Kort och gott Skapande av sysselsättningoch hållbar utveckling 1 Leader+ ipraktiken Spanien, Portugal ochtyskland 3 Ifokus Leaders bidragtill tillväxt ochhållbar utveckling 7 Höja livskvaliteten på landsbygden Tyskland: Kellerwald:Att skapaaffärsmöjligheter 11 Storbritannien:Företagsidéer isödraengland 14 Ta tillvara det värde som finns ilokala produkter Danmark: Dansk mat: Framhäva den lokala identiteten 19 Belgien: Meetjesland:Utvecklaoch stödjaregionala produkter 24 Ta tillvara deresurser som finns inatur och kultur Storbritannien:Spring Fling: en marknadsplats förkonsthantverk isamhället 28 Irland: Fuchsia-initiativet:Utveckladen regionala ekonomin 30 Använda sig av ny know-how och ny teknik Italien:Distansarbete: Stärka den sociala ochekonomiskasammanhållningen 35 Spanien:Duhar fått ettmeddelande: Infomobil-tjänsten 38 Samarbete inom landsbygdsutveckling Frankrike ochtunisien:händer överhavet:frankrike ochtunisien tillsammans 41 Nederländerna, Finland, Frankrike,Irland, Italien ochstorbritannien:transnet: Utveckla företagandet på landsbygden 45 Kvinnor och ungdomar inom Leader+ Sverige:Intervju med Jenny Nylund, ungdomscoach inom LAG-gruppen NedreDalälven 50 Österrike: Professionell ungdomsverksamhet 53 Nya medlemsstater Perspektiv på landsbygdsutveckling ibulgarien ochrumänien 56 Leader+-observationsorganet Organisation och nätverksbygge inom Leader+ på EU-nivå 60 Denna tidskrift från Europeiska kommissionen syftar till att främja allmänhetens tillgång till information om gemenskapsinitiativet Leader+. Vårt mål är att sprida tillförlitlig och aktuell information. Eventuella felaktigheter som vi blir uppmärksammade på kommer att rättas till. Kommissionen frånsäger sigemellertid allt ansvar förinformationen i denna tidskrift, särskilt vad gäller deekonomiska uppgifterna omde beskrivna projekten och i synnerhet om utgifternas stödberättigande. Läsarnas eventuella användningavdessa uppgifterskerdärförunder eget ansvar.

3 Kort och gott Skapande av sysselsättning och hållbar utveckling inom Leader+ Landsbygden står de närmaste åren införsärskilda utmaningarifråga om tillväxt,sysselsättning och hållbarhet.men den erbjuder också möjligheter i form av tillväxtpotentialen inom nya sektorer, rekreationsmöjligheter och turism, attraktionskraften hos en plats där man vill arbeta och bo samt en reserv av naturtillgångar och uppskattade landskap. Av AntonisConstantinou, direktörförprogram för landsbygdsutveckling, generaldirektoratetförjordbruk ochlandsbygdsutveckling, Europeiska kommissionen I och med antagandet 2006 av de strategiska riktlinjerna för landsbygdsutvecklingen innebär programperioden större strategiskt fokus på tillväxt och sysselsättning (Lissabonstrategin) och på hållbarhetsmål (Göteborgsstrategin). Att åstadkomma tillväxt,skapa sysselsättning och behålla konkurrenskraften på längre sikt och samtidigt upprätthålla miljömässig balans är en stor utmaning för allalandsbygdsaktörer. När det gäller lokal utveckling drog Europeiska rådet vid sitt möte i mars 2005 slutsatsen attstörreegenansvar förlissabonmålen var nödvändigtblandregionala ochlokala aktörer liksom bland arbetsmarknadens parter. Detta äravsärskild betydelse i områden där det ärnödvändigt med större närhet, t.ex. när det gäller innovation ochkunskapsekonomi, sysselsättning, humankapital, företagande,stödtill småoch medelstora företag ellertillgång till riskkapitalfinansiering. Detstårockså klartatt frågor som rörtillväxt ochsysselsättningienöppen, globaliserad ekonomi måste hanteras med utgångspunkt i regionala och till och med lokala utvecklingsstrategier.det är på dennivån de flesta företagsnätverk bildas,kontakter upprättas med utbildnings-och teknikcenter och lokal kunskap och expertis bäst kan mobiliseras. Leader+ Magazine

4 Både Lissabon-och Göteborgsstrategin och deras roll i strategin för landsbygdsutveckling,särskilt kopplingen till Leader+, förklaras mycket tydligtiartikeln Ifokus av LaurentVan Depoele. Därfår vi sehur Leader+ åena sidan kanuppfylla målet att skapa sysselsättning och ekonomisk konkurrenskraft (Lissabonstrategin), samtidigt somdetta å andra sidan åstadkoms på ett miljövänligt och hållbart sätt(göteborgsstrategin). Nu är detkanskelämpligt attgålitenärmare in på rollen förleader+,och om vi tittar framåt serviockså hurleadermetoden kan fortsätta att bidra till att dessa två prioriteringar kan förverkligas. Det stämmer visserligen att en del av EU:s ekonomiska och miljömässiga utmaningar kräver mycket stora penningsummor,t.ex. medel från strukturfonderna, men det finns också många rätt så småskaliga åtgärder,t.ex. de program somfinansieras inom Leader+-initiativet, som kan ge viktig multiplikatoreffekt på lokal nivå.denna multiplikatoreffekt,somåskådliggörs av fleraav de projekt somuppmärksammas i detta nummer av tidskriften, visar denstora breddenhos Leader+ och förmågan att nå ut till många olika näringslivssektorer och därmed stödja ofta isoleradesamhällenpå EU:s landsbygd. Det gällersärskilt en del av de mindre lågkostnadsprojekten,som ingår i mer omfattande lokala utvecklingsstrategier.projekten i Storbritannien, Irland och Tyskland är utmärkta exempel även om utgångspunkten är en annan på hur relativt små penningsummor som satsas på rätt sätt bidrar till att nya jobb kan skapas och behållas och har stor betydelse för uppnåendet av prioriteringarna från Lissabon ochgöteborg. Det är i och för sig inte särskilt överraskande,eftersomett av målen för Leader+ ju är att uppmuntra en varaktig utveckling föratt försöka finna nyaformerföratt få en starkare ekonomi, så attnya arbetstillfällen kanskapas ( 1 ). På senaretid har vi dessutom haft2003års reform av den gemensammajordbrukspolitiken, då marknadsorientering betonadesframför marknadsstöd, och densenaste utvidgningentill 27 medlemsstater, somgav upphov till nya ekonomiska och miljömässiga överväganden.här kan särskilt nämnas t.ex. behovet av att omstrukturera jordbruks-och livsmedelssektorerna, den anmärkningsvärda biologiska mångfalden samt potentialenförgrönturism i våra två nyaste medlemsstater, Bulgarien och Rumänien, somockså uppmärksammas särskilt i detta nummer. Inom EJFLU:s Leader-dimension kommer Leader-metoden att kunna fortsätta att skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning i enlighet med prioriteringarna från Lissabon och Göteborg.På samma sätt somvi ofta sett arvet efter Leader I och Leader II somgrundenför Leader+-projekt, är jag också övertygad om att detta arv kommer att utgöra en stark grundför uppbyggnadenav ett framtida välstånd på vår landsbygd. Observationsorganet beslutade därför att ta upp detta ämne vid sitt seminarium på Korsika i april 2007, där det mycket tydligt framgick att Leader+ varit framgångsrikt och i hög grad bidragit till hållbar utveckling och skapande av sysselsättning. (1) Kommissionensmeddelande till medlemsstaternaavden 14 april2000 om fastställande av riktlinjer förgemenskapsinitiativet förlandsbygdens utveckling (Leader+) (2000/C 139/05). Leader+ Magazine

5 LEADER+ ipraktiken Hållbara jordbruksmetoder Medlemsstat: Spanien Region,distrikt: IllesBalears LAG-gruppens namn: AssociacióLeaderilladeMenorca Befolkning: Yta: 702km² Projektets totala kostnad: euro EU: euro Andraoffentliga medel: euro Privatamedel: 8368 euro Värnaomnaturligametoder Att se till att mänsklig verksamhet bedrivs i samklang med naturen är grundläggande för bevarandet av Menorcas miljö och upprätthållandet av den status som biosfärreservat som Unesco gav Menorca 1993.Inom detta Leader+-projekt har man publicerat en handbok om hur utmaningarna i fråga om efterfrågan på jordbruksprodukteroch livsmedelskvalitet kan hanteras samtidigt sommiljön respekteras. Kontaktperson: Gonçal Segul (LAG)(34-971) MiguelCamps(GOB) (34-971) Adress: Pza. delas Biosfera,5urbanizacionde Malburger, 07702Menorca Tfn (34-971) Fax (34-971) E-post: Internet: Handboken, med titeln Överenskommelser omhållbara jordbruksmetoder på Menorca (Acuerdos de prácticas agrarias sostenibles en Menorca), utgår från tanken om omvårdnad om territoriet.den vänder sig till både markägare och markanvändare. Innan handboken sammanställdes anordnades ett seminarium fördeaktörer som berörs av jordbruks-och miljöverksamheten på ön. Dessutom gjordesengenomgångavdeåtgärder förmiljövänligtjordbruk somtillämpas på Menorca,bland vilka 28 valdes ut på fem huvudområden: odlingstyp, skördehantering, boskapsskötsel, förvaltning av naturresurser och annan kompletterande verksamhet. Åtgärderna övervakas av GOB(Grupo Ornitológico Balear ochdefensa de la Naturaleza),somser till att överenskommelsenoch den tidsplan som parterna enats om följs, samt att hänsyn tas till produktionen. Detta initiativ har flera innovativa inslag. En del av budgetenhar exempelvis avsattsföratt ersättajordbrukare för deras bidrag till bevarandet av landskapet på Menorca. Fleraframgångar har redan noterats,t.ex. ettsamarbetsavtal mellan ett hotell på ön och lokala livsmedelsproducenter, en studieresaföröns lågstadieskolor,ennybutik förjordbruksprodukter och ett varumärke för produktmarknadsföring. Bilder fråndet spanskanationellanätverkskontoret. Leader+ Magazine

6 LEADER+ ipraktiken Traditionellaköttprodukter Medlemsstat: Portugal Region: Beira LAG-gruppens namn: RUDE Associaçãode DesenvolvimentoRural Nya utsikter för köttprodukter Detta projekts karaktär och syften stämmer väl överens medlag-gruppensstrategiförproduktiva investeringar. Det har drivits av ett företag somstartades av ett ungt par, som tack vare Leader+ nukan fortsätta med småskalig verksamhet inriktad på produktion av autentiska regionala köttprodukter, t.ex. korv, somanvänds vid tillagning av en rad olikalokala rätter. Befolkning: Yta: 936km² Projektets totala kostnad: euro EU: euro Andraoffentliga medel: euro Privatamedel: euro Projektets löptid: 1/2006 6/2006 Kontaktperson: Maria Celeste Valente Adress: Quinta dopedregal Eixo TCT, 6200 Covilhã Tfn ( ) Fax ( ) E-post: Internet: Tack vare Leader+-investeringen kunde produktionsanläggningenbyggas om och förbättras avsevärt,och en hel del ny utrustning och annat material somkrävdes för tillverkningsprocessen kunde köpas in. Därmed har dentraditionella verksamheten kunnat fortsätta och diversifieras ochdärmedbli kvar iregionen.den har dessutom kunnat utökastackvare den marknadsföring av lokala ochregionala korvar somprojektet resulterat i. Projektetmedförett avsevärt mervärdeförtrakten ochhar också haft stor betydelse när det gäller att skapa sysselsättning. De tre befintliga tjänsterna har kunnat bibehållas och dessutom ska två nya inrättas, vilket innebär att projektet får en ekonomisk multiplikatoreffekt på lokal nivå.i detta sammanhang bör det påpekas att de två nya tjänsterna ska besättas med ungdomar,fyra kvinnor och en man,somär angelägna om att gå vidare inom denna bransch och dessutom har bosatt sig i området. Bilder fråndet portugisiska nationellanätverkskontoret. Leader+ Magazine

7 Sportfiskepark Medlemsstat: Portugal Region: RegiãodoValedoSousa /DistritodoPorto LAG-gruppens namn: ADER-SOUSA Associação de Desenvolvimento Rural das Terras de Sousa Befolkning: Yta: 652,8km² Mer än bara ett fiskeställe Detta projekt, somfått stöd av denlokala Leader+-aktionsgruppen Terra de Sousa, har flera syften. Förutom att ge lokala fiskare en möjlighet attutöva sinsport vill man öka medvetenheten om fiske bland ungdomar, lära utolika fisketekniker (fiskemed spinnareeller drag, flugfiskeosv.), marknadsföra regionalaprodukter och öka antalet lokala turister. Projektets totala kostnad: ,32euro EU: euro Andraoffentliga medel: ,92 euro Privatamedel: ,40euro Projektets löptid: 5/2006 6/2007 Kontaktperson: José AntonioBarbieri Cardoso Adress: Mosteiro de Pombeiro Pombeiro Felgueiras Tfn ( ) Fax ( ) E-post: Parken har åstadkommits genom ombyggnadavtvå befintligalaguner som ursprungligen byggtsföratt bevattna en kiwifruktodling men som nu bildar en anläggning för sportfiske och marknadsföring av regionala produkter. Fiskeparken består av två rektangulära dammar och ligger längs floden Sousas högra strand. Vattnet till dammarna kommer från floden. Anläggningen har en årlig produktionskapacitet på omkring30ton regnbåge och öring. Med hjälp av Leader+ har parkens omgivningar gjorts om och förbättrats för att möjliggöra annan verksamhet (lekpark, picknickområde, bar, butik med regionala produkter osv.). Byggnadsarbetena omfattadeen ny planering av området kringlagunerna,inklusive tillfartsvägen.dessutom har man byggt upp en fordonspark och en del annan infrastruktur,t.ex. ett picknickområde och en lekpark, och satt upp skyltar och anslag. Det här projektet ärhelt nyskapande iregionen och har bidragit till att diversifiera verksamheten till nya områden med hjälp av en del av den befintliga infrastrukturen. Dessutom har detresulterat itre nyajobb ettfastoch tvåsäsongsbetonade. Bilder frånader-sousa. Leader+ Magazine

8 LEADER+ ipraktiken En livsmiljö Medlemsstat: Tyskland Region: Schleswig-Holstein LAG-gruppens namn: Schwentine-HolsteinischeSchweiz Befolkning: Yta: 459km² En naturlig livsmiljö igen! Viehdiecksängar ileader-regionen Schwentine-Holsteinische Schweiz ärden perfekta livsmiljön förett antal utrotningshotade fågelarter. Vid sidanav törnskatan och buskskvättan har även kornknarren iakttagits påsenare år. Kornknarren, som är utrotningshotad ihela världen, behöver öppna, glest beskogade ytor med höga buskar och höggrundvattennivå för att kunna häcka. Vattenavledning och årtionden av jordbruk har dock avsevärt försämrat fågelns livsmiljö, såföratt rädda den krävdes omedelbara åtgärder. Våren2003köptebl.a. miljöorganisationen NABU (Naturschutzbund Deutschland) ieutin, med finansiering från Leader+,13hektarmarksom snarastskulleåterställasisitt naturliga skick. Detförberedande arbetettog ettår vattenbyggnadsarbetet måste planeras,finansieringen säkras ochdet nödvändigatillståndetskaffas. Projektets totala kostnad: euro EU: euro Andraoffentliga medel: euro Privatamedel: euro Projektets löptid: Kontaktperson: OscarKlose,NABUEutin Adress: Vahldiekstraße 19 a,23701 Eutin Tfn (49-45) Fax (49-45) E-post: Internet: Kontaktperson: HorstWeppler, LAGSchwentine-HolsteinischeSchweiz Tfn (49-45)21/ E-post: Internet: Hösten 2005 inleddes projektet med byggnation av ett trekilometer långt pilstaket. Avlopp ochannatsom kunde hindra ängen från att bli sumpig förstördes. Samtidigt grävdesfem låga dammarutiensluttningmed mineraljord.debyggdesföratt hjälpa lövgrodepopulationen från Ostholsteins södra del att flytta norrut. Ett år senare,sommaren 2006,började de högre vattennivåernatillsammansmed effekternaav15korsbeteatt ge resultat i ett ängsområde som tidigare dominerats av tistlar och nässlor.i maj återvände kornknarren och törnskatan från övervintringeni Afrika, och för första gångenhäckade gravänder iviehdeck. Samtidigterbjöddenybyggdasjöarna etthem förenrad olikaamfibier,bl.a. lövgrodan.eftersom projektetvarit så framgångsrikt kommer området att utvidgas med ytterligare fem hektar. Bilder fråndet tyskanationellanätverkskontoret. Leader+ Magazine

9 IFOKUS Leaders bidrag till tillväxt och hållbar utveckling Av Laurent Van Depoele,f.d.professor vid katolska universitetet i Leuven och f.d.direktör för landbygdsutvecklingvid Europeiska kommissionen. Mot bakgrund av den förnyade Lissabonstrategin från februari 2005 och Göteborgsagendan handlar denna artikel om hurlandsbygdsutvecklingen iallmänhet ochleader( 1 )(somett särskilt gemenskapsinitiativförlandsbygdsutveckling) isynnerhet bidrar till högre ekonomisktillväxt, ökadkonkurrenskraft, skapande av sysselsättning och hållbar utveckling. Historisk bakgrund ( 2 ) När Leader Istartades ibörjan av 1990-talet var globaliseringen isin linda, ochnär detgällde den gemensamma jordbrukspolitikenvar vi ikonkurrenshänseendemer bekymrade för USA än för Indien eller Kina. Den minskade sysselsättningen inom jordbruketoch de allt fler deltidsjordbrukarna fick en del Leader I-grupper att fundera över nya arbetstillfällen, dock utan några påtagliga resultat och utan att framhålla vikten av hållbarhet och kvalitet i arbetet. För tio år sedan,inovember 1996,lanserades vid konferensen i Corknya långsiktiga tankar somblev allmänt vedertagna,t.ex. landsbygdensmöjlighet attbli konkurrenskraftig med hjälp av lämplig politik samt Leader-metodens relevans och effektivitet.men Corkförklaringenhade också en delbegränsningar eftersom miljöfrågorna underskattades. Denhandlade fortfarandebaraomåtgärder förett miljövänligtjordbrukoch bortsågdärmedfråndeföränderliga ekonomiska och sociala förhållandena i EU. I RuralPolicyLessons from OECD Countries påpekar Mario Pezzini ( 3 )att förändringarna av landsbygdspolitikens karaktär,innehåll och förvaltning i många OECD-länder under 1990-talet innefattade både ändrad strategisk inriktning och anpassningar av förvaltningsstrukturen. Detta gäller särskilt EU:s politik förlandsbygdsutveckling, som under den perioden genomgick enövergång från sektorsperspektivtillregionalpolitiskt perspektiv,frånsubventioner till sektorer på tillbakagång till strategiska investeringar,utveckling av nya verksamheter,fokus på lokalt ansvar samt decentraliserad förvaltning. Vid sitt möte i Lissabon (den mars 2000)enades Europeiska rådet om ettstrategiskt målför2000-taletsförsta årtionde,föratt inom ramenförenkunskapsbaserad ekonomi stärka sysselsättningen, den ekonomiska reformen och den sociala sammanhållningen. Detta skulle ske genom en politik anpassad till informationssamhällets behov och genom forskning och utveckling förökad konkurrenskraftoch innovation. Vidsittmöte igöteborg (den juni 2001)antog Europeiska rådet en EU-strategi för hållbar utveckling somkräver samordnad utveckling av gemensam politik somgällerde ekonomiska,sociala och miljömässiga dimensionerna avhållbarhet ( 4 ), med hållbar utveckling (1) Med Leaderavses LeaderI,LeaderIIoch Leader+. (2) Se även John Bryden: Från LeaderI tillleader+ och vidare tillleader-dimensionen. Leader+Magazine nr 6, 2006,s.8. (3) International Regional Science Review nr 24, januari2001, s (4) Att tillgodose vårgenerationsbehovutanatt ge avkall på kommande generationersbehov. Leader+ Magazine

10 somfrämsta mål.genom Göteborgsagendan fick Lissabonstrategin en miljödimension.enligt dessa två agendor ska EU skapa englobalt konkurrenskraftig, kunskapsbaserad ekonomi med en stark social dimension och miljöhänsyn på hög nivå.forskning och innovation måste utvecklas som en förutsättning för långsiktiga investeringar. Leader+ skisserades under diskussionerna omagenda 2000 under , och det äralltså bara verksamhet inom ramenförleader+ som kanbidra till målen från Lissabon och Göteborg. Lissabonstrategin och ökad konkurrenskraft genom tillväxt och sysselsättning Denpågående globaliseringen leder till ökadvaruhandel världen över, med fler utländska produkter på den europeiska marknaden ochförhoppningsvisfler europeiska produkter på världsmarknaden. Varje europeiskt företag måste finna sin plats i denna nya globala verklighet.mikroföretag, små och medelstora företag, tjänsteleverantörer alla måste överväga framtidsutsikter som bygger på innovation och alternativa lösningar. Vissa delar av EU:s politik kan erbjuda de instrument som krävs fördetta. Iakademiska debatterpåsenare tidominriktningen föreu:spolitik för landsbygdsutveckling och genomförandet avpolitiken genom isynnerhet Leader-initiativet har det påpekats att kapaciteten hos ett visst område att ta till sig alltmer globala ekonomiska utvecklingsprocesser delvis bygger på regionala,sociala,kulturella och institutionella aspekter och stödformer. Idetta sammanhang hävdas det att ett gott resultat för enskilda aktörer inte är tillräckligt för varaktiga framsteg på innovationens område, utan att ekonomisk utveckling underlättas av nätverksbyggande och samverkan mellan en mängd organ som företräder företag och lokala intressenter. Strukturer förkoalitionsbygge och samstämmighet vid fastställandet avengemensam regional agenda äravgörande förekonomisk tillväxt. Ett regionalt perspektiv innebär att landsbygdenkan ses som en territoriell enhet med enlokal eller regional ekonomi sominnefattar jordbruk, industri och tjänster. Landsbygden kan inte ses som en homogen territoriell enhet. Många landsbygdsområden har idag en rätt gynnsam situation ieuropasom främst härrörfrånderas närhet till stora tätorter somdehar direkt nytta av. Andra områdeni Europa riskerar fortfarande industriell tillbakagångpågrund av specifika ekonomiska omständigheter, framförallttill följdavnedläggningavett störreföretag. Detta hängeri de flesta fall samman med globaliseringen vi har på senare tid sett många exempel inom textil-och biltillverkningssektorernaellerdentunga industrin.endel områden måste också hantera ett antal geografiska begränsningar som för närvarande innebär att deinte har tillgång till de resurser somkrävs för ökad konkurrenskraft. Utvecklingsutmaningarna är därförstörrenär manförsöker skapa eller upprätthålla en stark sysselsättningsbas i avlägsna områdenellerrandområden. Sysselsättningsutvecklingen på landsbygden hänger nära samman med utvecklingen av den regionala ekonomins produktionsstruktur. Eftersom jordbruket inte längre utgör drivkraften för ekonomisk utveckling på landsbygden måste landsbygdsutvecklingspolitiken präglas avstarkt, direkt fokus påökad sysselsättning inom och utanför jordbruket, samtidigt som hänsyn tas till behovet avatt engagera jordbrukare ilokala utvecklingsstrategier som omfattar flerasektorer. Både specialisering och diversifiering kanvaraframgångsrika strategier.leaderstöder start av mikroföretagoch småoch medelstora företag, liksom tillgång till informations-och kommunikationsteknik.den övergripande slutsatsenavdefallstudier som analyserats inom RUREMPLO-projektet, som drivs avida Terluin och Jaap Post ( 5 ), är attaktörermed förutsättningar (kunskap, färdigheter och inställning) är den grundläggande och avgörande faktorn för skapande av sysselsättning. Inom Leader+ kan man hitta många projekt somåskådliggör de lokala aktörernas roll på dettaområde. Detstora utbudet av livsmedelsprodukter och förädlade råvaror skapar viktig sysselsättning på landsbygden och bidrar på ett avgörande sätt till att generera arbetstillfällen där.ett Leader-program för små livsmedelsföretag på Irland har spelat en viktig roll förden utveckling ochtillväxt som äger ruminom denna sektor, enligt samordnaren Isobel Fletcher ( 6 ). IArdèche i Frankrike samarbetar två LAG-grupper för att skapa sysselsättninggenom attutveckladet religiösa arvet. Lissabonstrategin är bl.a.inriktadpåatt förbättrautbildning, forskning och utveckling och skapa ett kunskapsbaserat samhälle. Föratt tillväxt- och sysselsättningsmöjligheterna ska kunna tas tillvara krävs investeringar ihumankapital och färdigheter. Enföränderlig arbetsmarknad kräver enanpassningsbar arbetskraft. Att höja utbildningsnivån, stärka inhemskt företagande grundat på lokala resurser inatur och kultur och höja arbetskraftens kompetens ärnödvändiga inslag iprocessen för att omvandla landsbygdsområdenas traditionella ekonomiska bas till en miljö där kunskap och tjänster utgör drivkrafter. Inom Leader+ finnsocksåmångaexempelpå finansiering för utbildning och livslångt lärande. Kursen Kvinnor tar (5) Agricultural EconomicsResearch Institute, LEI-DLO, Haag,1999. (6) SeIrish Leader Support Unit Newsletter,vintern 2006,s.8. Leader+ Magazine

11 täten inorra Cork och sydvästra Limerick är ett utmärkt exempel på Leaders betydelse när det gälleratt ge kvinnor på landsbygden tillgångtill sysselsättning( 7 ). Som framgår av Några första viktiga iakttagelser om Leader+-programmet ( 8 )ärdet bara omkringelvaprocent av alla utvalda Leader+-projekt(2003)somgällerett av de prioriteradetemana förleader+ Attanvända ny knowhow och ny teknik.det kan handla om information, kommunikation, distanslärande ochdistansundervisning, miljövård,hälso-och sjukvård,förnybar energi, bearbetning av markodlade och marina produkter, odling av alternativa grödor ettnyskapanderegionalt synsättförenomfattandeikt-strategi i Andalusien, är ett utmärkt exempel på hur livskvaliteten ökarförandalusienslandsbygdsbefolkninggenom den utvecklade användningen av ny teknik ( 9 ). Ettannatexempel är samordningenav Internetstugor i varje kommun med hjälp avenleader+-grupp inorra Luxemburg ( 10 ). En del finska projekt gällerny teknik för snöröjning och för bearbetningavjordbruksavfall. Göteborgsagendan och miljön Integreringen av miljöperspektiv iall relevant gemenskapspolitik är det grundläggande kravet från Europeiska rådets möte i Göteborg.Konsumenterna kräver i allt större utsträckningatt livsmedelärsäkra ochkommerfrånmiljömässigt hållbarajordbruksanläggningar,som samtidigt ger kollektiv nyttighet i form av vinster för denbiologiska mångfalden, förbättringavlandskapet, minskadförorening av grundvattnet, bättre vattenförvaltning och minskade koldioxidutsläpp. Detärfrämstgenom den gemensamma jordbrukspolitikens åtgärderför miljövänligt jordbruk som detta är ekonomiskt möjligt. Det visar att miljöhänsyn fortfarande iprincip ryms inom åtgärderna förmiljövänligt jordbruk, istället föratt prägla helalandsbygden medall dess verksamhet.det hindrar dock inte att några Leader+projekt gäller miljön. Living landscapes (levande landskap)är ett av de mest framgångsrika Leader+-projekten på Isle of Wight och hjälper arbetsgivare på landsbygden att skapa miljövänligare arbetstillfällen.projektet Sense of Place (känsla för platsen), ett transregionalt Leader+-projekt inorra England, går ut på att låta lokalbefolkningen tillsammans komma fram till vilket värde det lokala arvet, kulturen ochlandskapen har och övervägahur dessatillgångar kandelas ochutvecklas föratt gynna traktensom helhet ( 11 ). Närdet gäller förnybarenergi har Bayern varit banbrytande i fråga om framställning av biodiesel ur rapsolja ( 12 ). En ökadproduktion av biomassaoch förnybarenergi bidrar inte bara till att minska växthusgaserna utan ger också nya arbetstillfällen i landsbygdsområden.men även här ligger miljöaspekten mycket mer inom den gemensamma jordbrukspolitikens ram än inom Leader, dvs. det handlar om finansiering för jordbrukare som producerar energigrödor. Några slutsatser Trots det rätt begränsade utnyttjandet avmedlen för ett av de prioriterade temana för Leader+, Att använda ny know-how och nyteknik, förefaller Leader+ generellt sett att bidra positivt till Lissabonstrategin. Bidraget till Göteborgsagendan kommer främst från dengemensamma jordbrukspolitiken och åtgärderna för landsbygdsutveckling. Vi måste alltså inse att landsbygdens svårigheter och kraven från Lissabon och Göteborg ofta sträcker sig utanför räckvidden förleader och landsbygdsförordningen, varför det är nödvändigt med gemensamma insatser från ett antal olika fonder. Regional samordning mellan landsbygdsutvecklingspolitiken och regionalpolitiken är därför grundläggande, liksom samordning med andra instrument som de forskningsmöjligheter som erbjuds inom sjunde ramprogrammet. Erfarenheterna inom Leader visar tydligt att projektens framgång också är beroende av god förvaltning. Vi behöver unga och intelligenta människor iledande ställning; de mest kvalificerade personernabörtjänstgöra idemest utsatta områdena. Genom integrering av allaleader-metodensinslag(lokalförankring,regionalt perspektiv,partnerskap, integrerad strategi osv.) blir det lättare att hantera den ökade mångfalden ieu-27,men detfår inte leda till att de många utmärkta och oerhört motiverade lokala verksamhetsledarna inomleaderförsvinner. Tio århar gått, men Corkförklaringens tio budord är fortfaranderelevanta.syftetäratt skapaenlevande och sund landsbygd genom tillämpning av en uppsättning enklaoch tydligainstrumentförjordbruk, miljö,skapande av sysselsättning samt tillväxt och hållbar utveckling på landsbygden. Grunden är ett regionalt synsätt som ger den oerhörda regionala mångfalden möjlighet att utvecklas, samtidigtsom EU:s sammanhållning bibehålls. Utgångspunkten är de lokala intressenternas engagemang och strävan att tjäna somett europeiskt exempel på deltagandedemokrati. (7) Leader+ Magazine nr 2, 2005,s.40. (8) Ibid. s. 6. (9) Ibid.s.12. (10) Ibid. s. 13. (11) Detbrittiska Leader+-nyhetsbrevet, våren2006, s. 15. (12) Leader+ Magazine nr 3, 2005, s. 3. Leader+ Magazine

12 HÖJA LIVSKVALITETEN PÅ LANDSBYGDEN TYSKLAND Kellerwald:Att skapaaffärsmöjligheter STORBRITANNIEN Företagsidéer i södra England Leader+ Magazine

13 TYSKLAND Kellerwald: Att skapa affärsmöjligheter Föratt öka regionens värde har LAG-gruppenKellerwald-Ederseeinom Leader+ hjälptnya lovandeföretagatt etablera sig ochingåpartnerskap medandra företagiregionen. Texten bygger på en artikel av Lisa Küpper,LAG-gruppens verksamhetsledare,och IsabellFriess vid det tyska nationellanätverkskontoret. Inledning I Kellerwald-Edersee har jordbruk och skogsbruk i århundraden varit de sektorersom istörst utsträckningbidragit till sysselsättningen. Sedan 1960-talet har allt fler jordbrukare upphört med produktionen, såimånga delar av regionen är det nubara ett fåtal som fortfarande har jordbruk somsin huvudsakliga sysselsättning. Det har lett till att livskvaliteten påmånga platser drabbats hårt när infrastruktur som banker,postkontor, snabbköpoch kollektivtrafik försvunnit. Mångaungdomar,främstvälutbildade personer,lämnar området på grundav att det saknas sysselsättningsmöjligheter, varför befolkningen blir allt äldre. Inom ramenförden lokala utvecklingsstrategin har LAGgruppen valt Stärkande av det regionala företagandet som en central verksamhetsgren. Här ingår även stöd och vägledning för nyföretagare. Hantverk är en av de viktigaste stöttepelarna i den regionala ekonomin,särskilt för små företag med upp till fem anställda. Stöd från informationsfasen För att huvudsyftena med Stärkande av det regionala företagandet skulle kunna nås iregionen utarbetade den lokala aktionsgruppen (LAG-gruppen)redan från början en omfattande pr-plan.leader+-konceptetpresenteradesilokalpressen vid flera tillfällen och LAG-gruppen informerade ocksåregelbundetallmänheten om vilkafinansieringsmöjligheter som fanns och redogjorde för enskilda projekt, inklusiveföretagsåtgärderna, medbeloppangivelser.alla berörda parter fickdessutomtvå broschyrer medmer information(en från LAG-gruppen och en från alla Leader+grupper ihesse). Vid ett antal möten förklarade man för de flesta lokala myndigheter vilka finansieringsmöjligheter somfanns för nystart av företag. till det färdiga konceptet Närdet välfinnsplaner på attstartaett företagfortsätter stödprocessen och regelbundna möten hålls med dem som ligger bakom projektidén och LAG-gruppen. På så sätt ser man till att planen är konsekvent. Regionen Hesses centrum för ekonomisk rationalisering och innovation spelar en nyckelroll idenna process. Blivande företagare kandelta iseminarier ochgenomgåsittförstaaffärsprov vid centret, och om projektet når genomförandefasen står Hesses investeringsbank till förfogande förennygranskningavaffärsplanen. Leader+ Magazine

14 att få arbete i hans bransch var små bestämde han sig för att försöka hitta nya möjligheter.han kom på att han skulle kunna arbeta somklövverkare åt djurbönder.i denna jordbruksregion medomfattande djuruppfödningbehövdes en yrkeskunnig som kundeundersöka ochbehandla djuren. Någon klövverkare fanns dock inte i området och till närmaste tätort var det omkring 70 kilometer.klövverkare arbetar i allmänhet på landsomfattande basis och besöker bara gårdar där antalet djur som behöver behandlas överstiger ettvisstminimum.det vardärförknappast möjligt förmindreföretagatt ge snabbservice ochrättbehandling. Under 2004 köpteden projektansvarige,med ettstöd på euro från Leader+,en behandlingsbox och investerade i ytterligare utrustning. Eftersom hans far var jordbrukare hade hanredan denkunskapoch bakgrundsom behövdes,och genom ytterligare utbildning och relevant certifiering skaffade han sig densakkunskap somkrävdes. I dag har företaget fullt upp. Eftersom jordbruksföretag och hantverk samverkar nära bidrar projektet dessutom samtidigt till att stärka det regionala företagandet. Renässans förgamla byggnadsmaterial Futterland :produkter för smådjursmarknaden Från 2002 har 15 företag iregionen Kellerwald-Edersee fått stöd genom Leader+. Ett av projekten, Futterland, gällerprodukter för smådjursmarknaden. För två år sedan flyttade projektledaren tillbaka till sina hemtrakter i Hesse ochhade redan då planer på attstartaenanläggningför produktion av smådjursprodukter. Familjens gård med sina tommalador passade hansplaner perfekt, ochmed hjälp av finansiering på 5000 euro från Leader+ kunde ladan byggasutoch byggasomtill en produktionsanläggning. Marknadsutsikterna såg goda ut, affärsrisken verkademinimal och framgångarna hittills har visat att företagaren hade rätt. Futterland paketerar jordbruksråvaror som halm, hö och hackelse(lämpligt förslutanvändare)och levererar sedanprodukterna till små och stora kunder (bl.a. en bulkinköpare). Företaget har en heltidsanställd och sex deltidsanställda. Klövverkning Robert vanraemdonck,yrkesutbildad målare,blevarbetslös 2003 när hans arbetsplats stängdes. Eftersom chanserna Lehm und Farbe (lera och färg)arbetar med miljövänliga byggnadsmaterial och byggmetoder och sunt boende. Företaget erbjuder alternativabyggmetoder där mananvändernaturliga material som lera som murbruk ochfyllnadsmaterial i väggar,natur-och mineralfärg samt ofarliga isoleringsmaterial, golvbeläggning och murbruk. Lera är inte bara ett avdeäldsta utan också ett avdemest naturliga byggnadsmaterialen, medenastående biologiska egenskaper.företagets ekologiska inriktning tilltalar framför allt miljömedvetna bygg- och renoveringsföretag(som ständigt ökar iantal). Med ett bidrag på 5000 euro från Leader+ byggdes en lada om till lagerlokal för byggnadsmaterialen, och ibörjan av 2003 kunde det nystartade företaget erbjuda fyra nya jobb. Orderingången är god, även vid en tidpunkt då läget inte är särskilt gynnsamt för byggsektorn iallmänhet.detta berorockså på samarbetet med övriga hantverkare i området, eftersom nätverket har bidragit till att skapa sysselsättning. Livsmedelsmarknaden förlitar sig på lokala produkter Traditionella metoder har också skapat sysselsättning ikellerwald! Det var ett tag sedan det fanns snabbköp i Waldeck.Men när projektansvarige Claus-Peter Betzer blev arbetslössedan hansarbetsgivare gåttikonkursbestämde han sig för att tillsammans med sin hustru öppna en nedlagdlivsmedelsbutik pånytt ochfrämstsatsapåatterbjuda lokala produkter. Leader+ har bidragitmed euro tillkostnadenförattrenovera butiken ochköpa in nyabu- Leader+ Magazine

15 Kellerwald: Att skapa affärsmöjligheter Medlemsstat: Tyskland Region: Hessen LAG-gruppens namn: Kellerwald-Edersee e.v. Befolkning: Yta: 740km 2 Projektets totala kostnad: euro EU: euro Andraoffentliga medel: euro Privatamedel: euro Projektets löptid: Kontaktperson: Lisa Küpper Adress: Laustr.8,34537 Bad Wildungen Tfn (49-56)21/ Fax (49-56)21/ E-post: Internet: tikskylar, hyllor och kassaapparater. Projektet har genererat två heltidsjobb och flera deltidsjobb. Butiken är självförsörjande eftersom det inte finns några andra butiker i området (1 400invånare). En prioritering förframtidenäratt vidareutveckla samarbetet med direktmarknadsföringsföretag. Idetta syftepågår utveckling av en begreppsmässiggrund inom ramenförprojektetförmarknadsföring av lokala produkter. Det främsta resultatet: massor av nya jobb Vid sidan av dessa fyra finns det många fler exempel på nya företag iregionen Kellerwald-Edersee fast alla får inte stödfrånleader+.många arbetstillfällen har skapats genom Hesses programförlandsbygdsturism.det handlar t.ex. omgårdshotell och gårdscaféer, majslabyrinten, ridstall, landsbygdssemester ochett kälklopp på sommaren verksamheter sombåde drar till sig turister och ger nya jobb.de senaste tio åren har regionen Kellerwald-Ederseefåttomkring 6,1miljonereuroibidrag, vilket isin tur gett investeringar på omkring15,3miljonereuro. Nästan 200 projekt har genomförts ellerär undergenomförande, främst tack vare det offentliga stödet, och 155 nya jobb har skapatshittillsgenom en radsådanainsatser. Bilder fråndet tyskanationellanätverkskontoret. Leader+ Magazine

16 STORBRITANNIEN Företagsidéer i södra England TvåLAG-gruppergår samman föratt hittalösningarpågemensammaproblemoch finansiera projektsom skapar varaktigsysselsättning ochger ökadlivskvalitet. Inledning Två närliggande lokala aktionsgrupper (LAG-grupper) på ömse sidor avsolentkanalen, New Forest och Isle of Wight, har samarbetat om ett antal projekt för att förbättra de vackra omgivningarna och öka lokalbefolkningens livskvalitet. På senare år har bruketmed commoning ( 1 )inew Forest blivit en alltmer ekonomiskt marginaliserad företeelse. IsleofWightslandsbygdsekonomiliderockså av attvara separerad från fastlandet det medför extra kostnader för transporter till och från ön och extra utgifter föratt tillhandahålla tjänster för ett litet samhälle. Med stödav New Forest District Council och Isle ofwight Economic Partnership beslutade de två Leader+-grupperna att hantera frågan om marginalisering av landsbygdengenom att försöka stimulera tillväxten ismåföretagen, som ses som landsbygdsekonomins ryggrad. Englands nyaste nationalpark New Forest ärdet sista medeltida landskap som finns kvar ideengelska lågländerna. Den utgör en mosaik av hedar och allmänningar, gammal skogsmark, vattendrag och floddalar, med spridda småbruk, gårdar och byar. Landskapet skapas och bibehålls genom det traditionella bruket med commoning. Omkring halva Isle ofwight klassificeras som ett särskilt naturskönt område (area of outstanding natural beauty AONB). Området ingår till största delen i programområdet för Leader+ ( 2 )och innehåller en mängd olika landskapstyper: stora kritklippor och böljande hedland, grumliga bäckar och fjordar,grönskande betesmark, träd och häckar. I området ingår också en kuststräcka som klassificeras som naturminne (Heritage Coast) ( 3 ). Århundradenavmarkanvändning har format terrängen till dagens landskap. Främja lokalt företagande De tvåleader-gruppersom driver dettaprojektbeslutade attettlitetbidragssystem skulle främja tillväxten ismå företagoch mikroföretag, menhur skulledetta bäst åstadkommas?det centrala var att inrikta sig på respektive områdes styrkor. New Forest beslutade att bidragssystemet skulle utgå från de befintligaföretagensmöjligheter,särskilt företagsom arbetade medlokala produkter, medan Isle of Wight ansåg att nyckeln till framgång låg inystar- (1) Med commoning avseslagligt bete förponnyer (och även nötkreatur,grisar, åsnor ochfår)påstatsägdjordoch angränsande allmänhet inew Forest ihampshire.detta hanterasavdes.k.new Forest Commoners. (2) IsleofWight Leader+ förvaltas av IsleofWight Economic Partnership.Idessuppgifter ingår attutveckladen lokala ekonomin. (3) Klassificeringssystemet heritage coast inrättades1972föratt skydda kuststräckor medsärskilt skönhets- ochmiljövärdefrån oönskadexploatering. Leader+ Magazine

17 tade företag. Medincitamentiformavbidragkunde båda grupperna erbjuda mottagarna kontinuerligt företagsstöd, vilket konstaterades vara avgörande förprogrammets framgång. Med befintliga företag som målgrupp, varav många behövde pengar för att investera inyutrustning, beslutade New Forest att ge bidrag med upp till euro.på Isle of Wight ansåg man att ett mindre bidrag på 700 euro skulle varatillräckligt för att hjälpa fram nya företagiinledningsskedet, genom att gedem möjlighet att köpa ny utrustning, öka sin annonsering ellerflytta till affärslokaler i ställetföratt arbeta hemifrån. Vinsten med partnerskap Kunde man, medtankepåbidragssystemens olikainriktning, vinna något på att göra detta till ett mellanregionalt samarbetsprojekt? Båda Leader+-grupperna var övertygade om att samarbete skulle göra deras system mycket starkare. Ett gemensamt projekt skulle möjliggöra kontinuerlig utvärdering av både genomförandemetoder och framgångar för företagsstödet,nätverkmellan bådeföretagsrådgivare och lokala företagare och utbyte av bra metoder utan risk förgeografiskkonkurrens. Företagsrådgivarna har regelbundet utvärderat sina system, men Leader+-grupperna bestämde sig föratt göra två utvärderingar,en efter ett år och ytterligare en när projektetavslutas.vid denförstautvärderingen framkomen viss motvilja hos företagarna i New Forest mot att utarbeta en affärsplan,eftersom de redan drev företag. Det är dock nödvändigt fördem att visa att företagets styrkor förbidragskommittén, medresultatet attdeflesta företagsom fåttstöd blomstrar ocksåi dag.påisleofwight krävdebidragskommitténaffärsplaner fördenystartade företagen, och denna policy tycks halönat sig eftersom 92 procent av företagen fortfarande ärverksamma efter ett år en tidsperiod som ses som avgörande vilket är långt över det nationella genomsnittet. Den slutliga utvärderingen av projektet kommer att möjliggöra en tillförlitligare jämförelse av eventuella inkomstökningar till följd av de båda bidragsmetoderna, eftersom man ärense omatt det antagligenmåstegåettheltårinnan någonvinstblirsynlig. Livskvalitet och hållbar utveckling är centrala aspekter för båda Leader+-grupperna.LAG-gruppen New Forest har varit mån om att stödja bidrag som syftar till att främja hållbar markanvändningoch lokala produkter. LAG-gruppenIsle of Wight har däremot tillämpat en bredare metod genom att bevilja bidrag till nystartade företag somanses erbjuda ett bredareurval landsbygdstjänster och få fler kvinnor att återvända till arbetsstyrkan. Närtvå år har gått av dettreåriga projektet har New Forest Leader+ skapat ellerräddat 54 jobb och gett upphov till 14 nya produkter, medanisle of Wight Leader+ har resulterat i 72 nya jobb. Leader+ Magazine

18 upp nya stängsel och hönshus, så att man kunde minska förlusterna och expandera. Bidragsmottagaren inser nu också fördelarna med att ha en affärsplan och har behållit kontaktenmed företagsrådgivarna. och sysselsättning som höjer livskvaliteten på landsbygden JulieWebbhar sjuårs erfarenhet somdekorations-/folkkonstmålare och driver ett nytt företag från sin ateljé. Tack vare ett bidrag på700 euro från Leader+ kan hon nu hålla kurser och workshoppar isin ateljé på Isle of Wight eller åka till andra orter på landsbygden. Hennes kurser är utformadeföratt ge nybörjare som helt saknar kunskaperimålning eller teckningmöjlighet attfågoda resultat. Nicola Henshaw ärträsnidare och arbetar med engelskt lövträ (särskilt ek från New Forest). Hon har nyligenslutfört flera stora offentliga konstprojekt med ekvirke från New Forest. Nicola behövde ennyväderskyddad arbetsplats; medstödfrånleader+ kundehon bygga om en förfallen stallbyggnad. Ett teatersällskap erbjuderett skolprogram på Isle of Wight med tematiska eller läroplansbaserade sammankomster Skapa sysselsättning som främjar hållbar utveckling Julie Hodgson har en ny karriär hon arbetar tillsammans med sin son iett innovativt familjeföretag som tillverkar kvalitetsostar av opastöriseradmjölk.tackvare ettbidrag på 700 euro från Leader+ kunde detta nya företag köpa in specialformar. Julie har också deltagitiworkshoppar, nätverk och ett utbyte av bra metoder genom partnersamverkanmed den andraosttillverkarenicountyantrim(nordirland), vilket utgörett annatleader+-projekt. Monique Gudgeon bearbetar det hjortkött som hennes man får tack vare sina jakträttigheter på flera lokala egendomar.att anlitatredjeparterföratt bearbeta köttet har visat sig mycket kostsamt; dessutom var de oroliga föratt produktens kvalitet skulle försämras.tackvare ett bidrag på 7000 euro från Leader+ har företaget kunnat köpa mobil slaktutrustning, vilket har gjort att man har kunnat expandera samtidigt som ökad kvalitetskontroll har upprätthållits. Sharon Jacksonsfjäderfäföretag föderupp och säljer höns av olika slag, varav deflesta har varit frigående med tillgång till hönshus. Ett stort antal höns togs därför avrovdjur, främst rävar. Företaget fick 1450 euro för att sätta Leader+ Magazine

19 där eleverna kan fördjupa sig i ämnen genom praktiska dramaaktiviteter. Lärarna kan välja ett ämne ellerensakfråga att gå vidare med,och teatersällskapet vägleder eleverna genom dramabaserade aktiviteterföratt hjälpa dem attnå inlärningsmålen ochfåstörreförståelseförfrågornaeller ämnena. Lärarna kan välja att använda sig av workshopparna för att förbättra elevernas självtillit och förmåga att arbetaigrupp,skapabehagligarbetsmiljö ellerfrämja en positiv inställning till inlärning. År2005fannsdet ingetbageriiwestwight.innan David Mercer öppnade sitt eget bageri och kafé hade han 16 årserfarenhet sombagare, bl.a.frånenchefstjänst på ett snabbköpsbageriiryde. Eftersom han kommer från trakten och gärna ville se byn leva vidare investeradehan över 5600 euro av egna medel föratt bidra till renoveringen och förnyelsen av butiken.dessutom användehanlandsbygdsbidraget på 700euroföratt köpa maskiner ochköksutrustning. Program förlandsbygdsbidrag till företag Medlemsstat: Storbritannien Region: sydöstra England LAG-gruppens namn: Isleof WightRural ActionZoneoch NewForestLeader+ LAG ISLEOFWIGHT: Befolkning: Yta: 841km 2 Projektets totala kostnad: euro EU: euro Andraoffentliga medel: euro Privatamedel: euro Projektets löptid: 1/ /2007 NEWFOREST: Befolkning: Yta: 588km² Projektets totala kostnad: euro EU: euro Andraoffentliga medel: euro Privatamedel: euro Projektets löptid: 1/ /2007 Kontaktperson: Isle of Wight, CarolFlux Adress: IWEP, InnovationCentre, Newport, WPO305WB, UK Tfn (44-19) E-post: Kontaktperson: NewForest: SallyIgra Adress: NewForestDistrictCouncil,Appletree Court, Lyndhurst Hants SO43 7PA, UK Tfn (44-23) E-post: Bilder fråndet brittiska nationellanätverkskontoret. Leader+ Magazine

20 TA TILLVARA DETVÄRDE SOM FINNS I LOKALA PRODUKTER DANMARK Dansk mat:framhäva den lokala identiteten BELGIEN Meetjesland: Utveckla och stödja regionala produkter Leader+ Magazine

21 DANMARK Danskmat:Framhäva den lokala identiteten Två danska LAG-grupper samarbetar med ett projekt som går ut på att framhäva identiteten hos lokalproducerade livsmedel. Av Hans Jørgen Jensen, samordnare för LAG-gruppen Bornholm, och Morten Priesholm, samordnare för LAG-gruppen De danska småöarna. Inledning Idenna artikel presenterastvå olikaleader+-projektsom så småningom låg till grund för ett mellanregionalt samarbetsprojekt ett från LAG-gruppen Bornholm och ett från LAG-gruppenDedanskasmåöarna. Danska konsumenter förknippar i dag Bornholm med livsmedelavhögkvalitet. Ävenlivsmedelsproducenterpåde danska småöarna har fått upp ögonenför möjligheten att producera specialprodukterförkonsumentersom efterfrågar kvalitet, innovation och lokal identitet. natur och intressanta kulturhistoria. Nu var det dags att tillföra ytterligare en dimension matkulturen. Tanken var först och främst att synliggöra den regionala matkulturen i högre grad. Svenskarna hade ett välutvecklat nät av gårdsbutiker,medan Bornholm varmer känt försinamånga rökerieroch restauranger.detta blev utgångspunkten för ett långsiktigt, nära samarbete somsedandess utvecklats till ett europeiskt nätverk kallat Culinary Heritage Europe ( Utvecklingen har stötts avdetvå LAG-grupperna och resulterat ipositiv tillväxt förderassmåföretagsom producerar kvalitetslivsmedel. LAG-gruppen Bornholm har satsat på större projekt med fokus påmarknadsföring och försäljning. LAG-gruppen Dedanska småöarna har gettstödtill små, innovativa livsmedelsföretagpåöarna och har dessutom bidragit till att starta ett producentnätverk. Utveckla livsmedel på Bornholm Under1995 inleddes ett nära samarbete mellan Bornholm ochsydöstra Skåneförutvecklingavregionala livsmedel. Dessatvå viktigaturistmål varredan kändaförsin vackra Leader+ Magazine

22 startas och slutligen skulle en utställningslokal inrättas i anslutning till detta centrum. Närswot-analysen,som finansieradesavleader+,slutförts inrättadesdet regionala centretförlivsmedelsutveckling med en anställd medarbetare vars främsta uppgift var att agera ambassadörförmat från Bornholm.Ambassadören fick stor betydelse. Mat från Bornholm blev mycket väl känd idanmark.demånga lokala livsmedelproducenterna genomgickenprocess där de dels ficknyoch ingående kunskap om marknadsmekanismer,dels nu är bättre förberedda för samarbete i marknadsföringsfrågor. Det tredje steget i utvecklingsstrategin för marknadsföring av lokala livsmedel bestod i att starta en gemensam utställning. En gammal väderkvarnsom ursprungligen använts som spannmålskvarn och sedan 1960-talet som konferensrum har renoverats helt och hållet och tycks (imer än en bemärkelse)tjäna som landmärke för Bornholms mat. Kvarnen har inretts somutställningslokal, butik och demonstrationskök på de två nedre våningarna,medan den tredje våningen rymmerkontoroch ett sammanträdesrum. Kvarnen har också under sitt första verksamhetsår blivit den centrala turistinformationspunkten för ön somhelhet. Samarbetet kring den regionala matkulturen har dragit till sigmer uppmärksamhet ochsattfokuspåmöjligheterna snarare än på begränsningarna.samtidigt har ett intresse för livsmedelsproduktion vuxit fram påmarknaden generellt sett. Produktionen präglas av hantverksskicklighet och produkterna kan spåras direkt till råvaruproducenten. En lokal fyr visar vägen När Bornholms utvecklingsplan för Leader+-perioden utarbetades planerade LAG-gruppen enintensiv kampanj. Den bestod av en process itre steg: först skulle en swot-analysgöras( strengths,weaknesses,opportunities, threats styrkor, svagheter,möjligheter,hot)avutvecklingspotentialen förden lokala livsmedelssektorn,därefter skulle ett regionalt centrum förlivsmedelsutveckling Leader+ Magazine

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2007 KOM(2007) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM34. Europeiska kommissionens förslag till landsbygdsförordning för perioden 2007-2013. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM34. Europeiska kommissionens förslag till landsbygdsförordning för perioden 2007-2013. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Europeiska kommissionens förslag till landsbygdsförordning för perioden 2007-2013 Jordbruksdepartementet 2004-12-20 Dokumentbeteckning COM 2004 (490) Proposal for a Council

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Utskottet för regional utveckling. till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Utskottet för regional utveckling. till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 16.10.2013 2013/2098(INI) YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling över användningen

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige p27suedesv 16/12/03 08:41 Page 1 Näringslivspublikationer Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige BÄSTA ANVÄNDNING AV EU:S MEDEL EU:s strukturfonder för små och medelstora företag och offentliga

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD?

FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD? 13/06/2005 FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD? - Svar, Ja! Tekniskt sett finns det inga hinder som omöjliggör att en kapitalfond upprättas

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Hjärtats fröjd Journalnummer:08016 Kontaktperson i det nominerade förslaget: Ebon

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

A7-0063/ Förslag till beslut (COM(2013)0497 C7-0221/ /0242(COD))

A7-0063/ Förslag till beslut (COM(2013)0497 C7-0221/ /0242(COD)) 10.4.2014 A7-0063/ 001-012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-012 från utskottet för industrifrågor, forskning och energi Betänkande Niki Tzavela Europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning A7-0063/2014

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-1042/3. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV B8-1042/3. Ändringsförslag 3.10.2016 B8-1042/3 3 Skäl Ca (nytt) Ca. Frihandelsavtal som har underminerat länders suveränitet, inklusive livsmedelssuveränitet, och uteslutit lokala jordbrukare från deras egna marknader, har bidragit

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU

Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU De två korta svaren Därför att: Landsbygdens framtid är viktig för hela samhället Det inte

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Samråd om EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv för att se om de fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check') (SV)

Samråd om EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv för att se om de fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check') (SV) Case Id: c4eb27bd-ac07-4d43-99e8-0914fc9dc5df Date: 02/07/2015 09:00:28 Samråd om EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv för att se om de fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check') (SV) Fält märkta

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER Rapport från Institute for European Environmental Policy för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling November 2006

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Enkät för det offentliga samrådet

Enkät för det offentliga samrådet SAMMANFATTNING Enkät för det offentliga samrådet Under april juli 2015 genomförde Europeiska kommissionen ett öppet offentligt samråd om fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Samrådet var en

Läs mer

En internationell dimension i vardagspolitiken

En internationell dimension i vardagspolitiken Utgångspunkt En internationell dimension i vardagspolitiken Från strategier till praktisk handling Ett lokalt/regionalt uppdrag som löses genom insatser på flera olika nivåer och sammanhang Norrbottenskonferensen,

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer