Praktikfall Stockholmsakuten Analys och handlingsplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktikfall Stockholmsakuten Analys och handlingsplanering"

Transkript

1 Praktikfall Stockholmsakuten Analys och handlingsplanering Syfte Ni ska i en grupp genomföra ett mindre projektarbete. Arbetet går ut på tre saker: 1. Göra en problemalanys. 2. Göra ett åtgärdsförslag. 3. Redovisa på ett examinationsseminarium vad ni kommit fram till. Genom det här arbetet ska ni utveckla en förståelse för hur man på ett systematiskt sätt kan göra problemanalys av ett fall samt presentera konkreta förslag till förändring, för att på så sätt utveckla förståelse kring hur man planerar och genomför ett förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. Metod Ni utgår i era uppgifter från beskrivningar av det fall som varje grupp har blivit tilldelade (fall 1-3), kolla på rubrik Meddelanden. Fallen finns sist i detta häfte. Där informationen är knapphändig eller saknas kan ni själva fylla ut luckorna genom egna antaganden eller möjliga scenarios. Ert arbete skall presenteras i PowerPoint (PP). Läs igenom fallet. Besvara frågorna med hjälp av litteraturen. Flera av frågorna kan ni besvara om ni utgår från: Gör och lär Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso och sjukvården. Analys verktyg pdf (Dessa dokument finns på kurswebben under Mer material, övrigt material, Material till Ledarskap och förändringsarbete ) Några viktiga punkter att komma ihåg inför examinationsseminariet: 1. För examinationsseminariet vill vi att alla på bästa sätt ska kunna förbereda sig inför examinationen och redovisningen. Detta görs genom att en av deltagarna i varje grupp mailar gruppens arbete till samtliga studenter i de övriga grupperna som samtidigt ska delta i examinationsseminariet. Respektive grupp har gemensamt ansvar för att samla in relevanta mailadresser. 2. Det är viktigt att varje grupp maila sitt arbete i god tid så att övriga gruppmedlemmarna hinner läsa varandras texter för att kunna ge en muntlig återkoppling till gruppkamraterna vid examinationstillfället. I detta sammanhang ska ni använda er av den tilldelade bedömningsmallen. För att få givande feedback är det avgörande att åhörargrupperna engagerar sig i den redovisande gruppens presentation och diskussion. 3. Varje grupp kommer också att särskilt tilldelas en examinationsuppgift + en bedömningsmall via mail från Saga, fredag den 28/5 på eftermiddag, detta för att förbereda en skriftlig feedback till respektive examinationsuppgift. För att gruppen ska kunna ge ett samlade omdöme om examinationsarbetet ska gruppen: på en djup nivå läsa igenom det tilldelade arbetet, granska den efter bedömningsmallen och de beskrivna bedömningskriterierna, fylla i bedömningsmallen, förbereda en skriftlig återkoppling underrubrik samlat omdöme och maila den till Saga enligt tiden som framgår av aktuellt schemat. 1

2 4. Ni ska maila er PP-presenationer till Saga så de kan i god tid förberedas i datorn inför examinationstillfället. 5. Träna gärna innan och tänk på att hålla tiden eftersom det är flera grupper som ska redovisa samma dag. Det är viktigt att ni gör ert framförande på ett pedagogiskt och verklighetstroget sätt. Använd er kreativitet i framförandet men försök ändå redovisa på ett strukturerat sätt. Varje grupp har total 30 min på sig att både presentera och diskutera sitt arbete. Övriga gruppdeltagare har total 10 min på sig att ge sin muntliga återkoppling till respektive gruppen. 6. Presentationerna skall vara korta och koncisa och syfta till att ge en saklig, kortfattad och överskådlig information om ämnesuppgiften. Presentera kort bakgrund av fallet, era analyser och åtgärder muntligen med hjälp av PowerPoint för andra grupper samt lärare. Det är viktigt att i mån av tid få igång en dialog med åhörarna om förändringsarbete. Studenterna förväntas vara beredda på att besvara frågor och kunna föra resonemang kring innehållet i texten. 7. Det är den redovisande gruppens ansvar att leda diskussionen vid seminariet dvs. se till så att alla blir hörda och att diskussionen är relevant för uppgiften samt att hålla tiden. Tänk er att det är ett verkligt möte där åtgärdsförslag ska presenteras för ledningen. Omfattning: Beräknad omfattning på arbetet är 6-8, A4 sidor. (exkl. försättsblad och litteraturlista). Ange referenser i texten. Glöm ej bifoga litteraturlista. - Var noga med att ange källan därifrån ni hämtat er information och beakta även i övrigt de regler som gäller vid vetenskapligt skrivande. (Se formalia och instruktioner för samtliga skriftliga inlämningar i studieanvisningen). Bedömning Examination och bedömning görs av både muntlig och skriftlig seminarieredovisning. Betygsgraderna väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U) tillämpas. 2

3 Följande aspekter utgör grunden för bedömning: - Uppgiftens samtliga delar, - aktivt deltagande av alla i gruppen till diskussion och analys, - gruppens förmåga att identifiera problem, resonera kring lösningar, beskriva relevant faktainnehåll, samband och sammanhang, - vid examinations seminarietillfälle ska minst två kurs/resursliteratur/grupp integreras i den muntliga framställningen, - tydliga egna reflektioner i texten som är underbyggda med argument, djup och klarhet i resonemang, - formalia vad gäller skrivsätt, struktur, röd tråd i text och innehåll, referenser, samt referenslista. Bedömningskriterier För att få betyget godkänd krävs att: uppgiften innehåller samtliga ovanstående grundaspekter för bedömningen, För att få betyget Väl godkänd krävs att: gruppen uppfyller kriterierna för betyget godkänd gruppen har en väl strukturerad framställning som visar att studenter har goda kunskaper och djup förståelse av de frågor momentet omfattar gruppen speglar olika teorier i förhållande till varandra och uppvisar förståelse för centrala begrepp gruppen problematiserar, fördjupar, ge förslag på olika lösningar och granskar kritiskt sitt ämne. Dessa relateras till teorier i resurs/kurslitteratur, ev. artiklar och andra perspektiv. Bedömningen av uppgiften görs med avseende på Väl godkänd, Godkänd och Icke godkänd (vilket innebär skriftlig komplettering). Varje grupp meddelas kort via mail någon/några dagar efter examinationsseminarietillfället om de blivit väl godkända, godkända eller ev. behöver komplettera uppgiften. Inlämning: 1. Märk rapporten med gruppens nummer och alla deltagares namn och e-postadress på första sidan. Märk även resterande sidor med sidonummer och gruppens nummer. 2. Skriv gruppnummer och benämningen på inlämningsuppgiften i rubrikraden på mailet. 3. Maila din examinationsuppgift till Saga Ansari samt en kopia till URKUND i (CC-fältet) enligt tiden i schemat. Min Urkundsadress är; 4. När ni mailar er examinationsuppgift till oss är det viktigt att samtliga gruppmedlemmarnas mailadress framgår av det inskickade mailet vilket underlättar vårt arbete vid svar att göra en Replay All. Tack på förhand & lycka till! Saga Ansari 3

4 Uppgifter Steg 1) Analys av situationen - Vad handlar det om? Vilka olika aspekter behöver beaktas? 1) Vilka problemområden finner ni i fallet? Ta gärna hjälp av ett flödesdiagram (se Gör och lär sid 52). 2) Välj ett eller två problem som ni vill arbeta vidare med, förklara varför ni väljer detta problem. 3) Om ingenting görs åt problemet vilka konsekvenser kan detta få för individ och organisation? (konsekvensanalys) 4) Vilka möjliga faktorer kan ha orsakat alternativt ha påverkat detta problemområde? Återfinns dessa på individ, grupp och/ eller organisatorisk nivå? a) Använd er av ett orsak/verkan diagram även kallat fiskbensdiagram för att identifiera orsakerna (Gör och lär sid 56) b) Vilka/vilken av dessa orsaker finner ni vara de/den största? Rangordna orsakerna (gärna i ett paretodiagram se Gör och lär sid 58). Utifrån detta välj vilka orsaker ni vill jobba vidare med och resonera kring varför. Steg 2) Åtgärdsplanering Hur hantera situationen? 1) Vad vill ni åstadkomma med ert projekt? a) Formulera syfte (varför) och mål (vad) med ert projektarbete. Hur kommer ni att veta att en förändring är en förbättring? b) Vad skulle ni vilja uppnå med åtgärderna på kort och lång sikt? Tänk på att era mål ska vara S.M.A.R.T.A (Specifika, Mätbara, Relevanta, Tidsatta och Användbara) (se Att mäta för att veta sid 11). 2) Vilka förändringar kan ni göra som leder till en förbättring? a) Vilka åtgärder tänker ni er? b) Resonera kring varför de åtgärder ni valt är de bästa för att lösa problemet. Vilka konsekvenser kommer era åtgärder att få? Kommer man att stöta på några hinder? (konsekvensanalys)? c) Resonera kring vilka förutsättningar som krävs för att ni ska kunna genomföra projektet. 4

5 d) Resonera kring hur ni ska genomföra åtgärderna. Hur ska ni få de berörda att engagera sig? Kan man använda sig av några pedagogiska modeller? 3) När ska detta genomföras? a) Gör en tidsplan för projektet. b) Utse ansvariga för de olika delarna. 4) Vad säger lagen? (Ta endast upp 1-2 relevanta lagar), Vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter har man? Litteraturstöd Urval av följande litteratur ska stödja er i analyser och diskussioner: Edström A, Svensson C, Olsson J (2005). Att mäta för att veta, praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Sveriges Kommuner och Landsting. (Finns på kurswebben under mer material ) Rahm C, Linder C, Olsson J. Sveriges Kommuner och Landsting (1998) gör och lär, ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso och sjukvården. Landstingsförbundet. (Finns på kurswebben under mer material ) Thor J (2002) Förbättringskunskap bör tillämpas i förändringsarbetet i vården. Läkartidningen, nr 34, Volym 99. (Finns på kurswebben under mer material ) Granström,Kjell, Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet2., [rev.]uppl. : - Lund : Studentlitteratur, 2006 Analy verktyg pdf (Finns på kurswebben under mer material ) Främst skriften: Gör och lär Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso och sjukvården. - Författningshandboken. De lagar som främst är aktuella är: Arbetsmiljölag (1977:1160 s.673) Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) (Wilow 2004, s. 683) Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (Wilow 2004, s. 35) SOSF 1996:24 lag om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården (Wilow 2004, s. 142) Arbetstidslag (1982:673, s. 671) Lag om offentlig anställning (1994:260 s. 686) Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) (Wilow 2004, s , ). Sekretesslagen (1980:100) (Wilow 2004 s 701). 5

6 Praktikfall Stockholmsakuten Förutsättningar Den organisation praktikfallet är uppbyggd kring bygger delvis på verkliga förutsättningar, dock utan att alla detaljer stämmer överens med verkligheten. Alla personer, patienter och situationer är dock påhittade och vissa yttre förutsättningar anpassade därefter. Organisation Den aktuella organisationen med Landstinget som huvudman är en fingerad akutmottagning vid en av Stockholms större universitetssjukhus. Landstinget genomgår för närvarande en större organisationsförändring med stora nedskärningar och besparingar. För närvarande håller det aktuella sjukhuset på att slås ihop med ett annat sjukhus med mycket osäkerhet och förändringar som följd. Organisationsöversikt Verksamhetschef Gunnar, 55 år överläkare Stab Controller, Harald, 52 år IT-samordnare, Tore, 29 år Bemanningsassistent Elisabeth, 52 år Undersköterska Chefssjuksköterska Sofia, 36 år Ssk + chefsutb Chefssjuksköterska Iréne, 47 år Ssk Chefssjuksköterska Lena, 40 år Ssk + yrkesmilitär Chefssekreterare Lotta, 33 år Adm. utb Sjuksköterskor(totalt 30, 6 per pass) Eva, 50 år Inga-Lill, 53 år Anders, 33 år Jenny, 28 år Johan, 29 år Lisa, 24 år Undersköterskor(totalt 40, 6 per pass) Pirjo, 58 år Siv, 47 år Carmen, 34 år Mats, 28 år Maria, 27 år Samira, 36 år Receptionister (tot 14, 2 per pass) Inger, 55 år, läkarsekreterare Anna, 31 år, undersköterska Läkare (minst 6 per pass) Lars, 45 år, Överläkare, medicin Svetlana, 38 år, ST-läkare, medicin Knuud, 32 år, ST-läkare, ortopedi Sara, 29 år, AT-läkare, ortopedi Magnus, 35, ST-läkare, kirurgi Christine, 27 år, AT-läkare, kirurgi 6

7 Akuten är indelad i tre kliniker; medicin, kirurgi och ortopedi. Totalt 90 personer är knutna mer permanent till akuten. Utöver detta tas läkare in från med- ort och kirurgkliniken efter ett schema, där personerna varierar utifrån klinikernas beslut och resurser. På denna akutmottagning finns inga permanenta akutläkare. På mottagningen arbetar man tre-skift: förmiddag (kl 7:00-15:00), eftermiddag (14:00-21:30) och natt (21:00-07:15). I praktikfallet utgår vi från en viss del av personalstyrkan som då kan arbeta flera olika pass. Varje chefssjuksköterska arbetar endast dagtid på vardagar och ansvarar personalmässigt, ekonomiskt och arbetsmiljömässigt för ca 23 sjuksköterskor/undersköterskor. På varje pass utses en ledningssjuksköterska som har ett visst arbetsledaransvar (t.ex. vid olika personalincidenter). På medcinakuten arbetar 2 läkare, 3 ssk (varav en är ledningssk) samt 2 usk. På ortopedakuten arbetar 2 läkare, 1 ssk och 2 usk. På kirurgakuten arbetar 2 läkare, 2 ssk och 2 usk. Personalen Verksamhetschef Gunnar, (överläkare) 55 år. Har varit verksamhetschef i tre år och har tidigare arbetat på kirurgkliniken vid samma sjukhus som läkare. Controller, Harald, 52 år. Utbildad civilekonom, anställd sedan 4 år. Kommer närmast från Vattenfall men har även arbetet inom produktionsindustrin och kommunen. IT-samordnare, Tom, 29 år. Systemvetare. Arbetade tidigare vid IT-bolaget Framfab och en kortare tid vid IT-avdelningen i en mindre kommun. Bemanningsassistent Elisabeth, (undersköterska) 52 år. Har arbetat länge vid akuten som undersköterska. Blev omplacerad till denna tjänst efter en förslitningsskada. Chefssjuksköterskor Sofia, (sjuksköterska, chefsutbildning) 36 år. Har arbetet som chef i 5 år och upplevs som en mjuk, lugn och trygg chef. Tidigare biträdande chefssjuksköterska vid infektionskliniken. Irené, (sjuksköterska) 47 år. Har arbetat som chefssjuksköterska på akutmottagningen i 15 år. En trogen medarbetare som följt utvecklingen vid akuten under en lång tid. Upplevs som kunnig men ej så lyhörd för nya idéer. Är gift med överläkare Lars sedan 15 år. Lena, (sjuksköterska, yrkesmilitär) 40 år. Har arbetat som chefssjuksköterska på akuten i två år. Har tidigare arbetat som sjuksköterska och som lärare för plutonsjukvårdare vid K4 i Arvidsjaur. Upplevs som en tydlig men något auktoritär chef. Chefssekreterare Lotta, (administratör) 38 år. Har arbetat på denna post i 3 år. Är i grunden barnskötare men efter en tids arbetslöshet skolade hon om sig och har då gått ett antal administrativa AMS- och Komvuxutbildningar. 7

8 Sjuksköterskor Eva 50 år, sjuksköterska sedan 70-talet. Har arbetat på akuten 25 år. Inga-Lill 53 år, sjuksköterska sedan 30 år dessförinnan vårdbiträde och undersköterska. Har arbetat på akuten 17 år. Anders 33 år, sjuksköterska sedan 7 år dessförinnan byggnadsarbetare. Har arbetat på akuten 4 år. Jenny 28 år, sjuksköterska sedan 2 år dessförinnan undersköterska. Har arbetat på akuten 1,5 år. Johan 29 år, sjuksköterska sedan 1,5 år dessförinnan steward på SAS. Har arbetat på akuten 1 år Lisa 24 år, sjuksköterska sedan 2 år direkt från gymnasiet. Har arbetat på akuten 5 månader. Undersköterskor Pirjo 58 år, undersköterska sedan 40 år. Ursprungligen från Åbo, Finland. Har arbetat på akuten 20 år. Siv 47 år, undersköterska sedan 25 år. Har arbetat på akuten 11 år. Carmen 34 år, undersköterska sedan 14 år. Ursprungligen från Chile. Har arbetet på akuten 6 år. Mats 28 år, undersköterska sedan 8 år. Har arbetat på akuten 3 år. Maria 27 år, undersköterska sedan 7 år. Arbetar som timanställd på akuten sedan 2 år, studerar till sjuksköterska. Samira 36 år, undersköterska sedan 13 år. Ursprungligen från Iran. Har arbetat på akuten 4 år. Receptionister Inger 55 år, sekreterare sedan 40 år. Har arbetat i akutens reception 10 år. Anna 31 år, undersköterska sedan 10 år. Arbetar på akuten och i receptionen sedan 4 år. Läkarna som ofta arbetar på akutmottagningen 1. Lars 45 år, Överläkare på Medicinkliniken. Kommer ursprungligen från Dalarna men har bott i Stockholm sedan studietiden. Är gift med chefssjuksköterskan Iréne sedan 15 år. 2. Svetlana 38 år, ST-läkare på medicinkliniken. Kommer ursprungligen från Ryssland. Kom hit via en rekryteringskampanj som Landstinget bedrivit. Läste då svenska i ett år och fick svensk läkarlegitimation. Har nu bott i Sverige i 2 år. 3. Knuud, 32 år, ST-läkare på Ortopeden. Kommer ursprungligen från Danmark och har arbetat och bott i Sverige i 6 år. 4. Sara 29 år, AT-läkare på Ortopeden. Kommer från Kalix och har alldeles nyligen påbörjat sin AT-tjänstgöring på Stockholmsakuten. Före detta vikarierade hon som underläkare på psykiatriska kliniken vid Jönköpings regionssjukhus. 5. Magnus 35 år, ST-läkare på Kirurgen. Kommer från Stockholm och har två år kvar på sin ST-tjänstgöring. 6. Christine, 27 år. AT-läkare på Kirurgen. Kommer från Uppsala och har nyligen börjat med sin AT-tjänstgöring. 8

9 Fall 1 Arbetsrutiner för MRSA på Stockholmsakuten Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en vanlig bakterie som finns hos många friska personer i främre delen av näsan och ibland på huden. Ibland ger bakterien varbildande infektioner. MRSA är stafylokocker som är resistenta mot våra vanliga stafylokockantibiotika, tex penicilliner samt ett flertal andra antibiotika. De flesta som blir smittade får inte någon infektion, men kan bli bärare av bakterien under lång tid. Om MRSA får en större spridning får detta stora konsekvenser för sjukvården. Spridning av MRSA gynnas av bristande hygienrutiner, dess antibiotikaresistens samt av att MRSA-bärarskap upptäcks för sent. På akutmottagningen har nyligen nya arbets- och hygienrutiner tagits fram för att förhindra MRSA-spridning. Information har lagts ut på intranätet och anslagits på mottagningens anslagstavla. Rutinerna togs även upp på en arbetsplatsträff som andra punkt efter informationen om den stora organisationsförändringen som skulle genomföras. En patient Kweesi Abogetli som tidigare vårdats utomlands har kommit in till sjukhuset via akutmottagningen och vårdas nu för dubbelsidig pneumoni på medicinkliniken. Man upptäcker på vårdavdelningen att han smittats av MRSA och en av två troliga smittkällor är akutmottagningen. Anmälan om MRSA-smittan har nått sjukhusledningen. Kweesi anmäler dessutom att han upplever att han behandlats annorlunda på grund av sitt etniska ursprung och upplever att han inte tagits på allvar. Avvikelserapporter har dessutom inkommit gällande utebliven provtagning vid två tillfällen på akutmottagningen, ett vid fallet Kweesi och en annan gällande en återvändande svensk biståndsarbetare. En utredning startas genast av chefssjuksköterskan Iréne. Fem av akutens personal träffade Kweesi vid det aktuella vårdtillfället. Enligt de allra flesta var belastningen på medicinakuten oerhört hög den aktuella dagen och personalens arbetsmiljö och tidspress var sannerligen märkbar. Anna i receptionen tog först emot Kweesi när han kom gåendes till akuten. Därefter träffade patienten Jenny (ssk) som tog ett ankomstsamtal och genomförde rutinmässiga kontroller, såsom puls, blodtryck och temp. Läkaren Lars som var jour på medicinakuten denna dag undersökte Kweesi och ordinerade prover samt beställde en lungröntgen. Blodproverna, framförallt infektionsparametrar, togs av Siv (usk) och skickades till kemlab för analys. Därefter transporterades Kweesi till röntgenavdelningen och när han återvände var det Johan (ssk) som satte nål och dropp på patienten. Kweesi lades in på medicinkliniken. Chefssjuksköterskan Iréne finner att Lars har slarvat, han har inte dikterat på patienten vid det aktuella vårdtillfället ingen information finns att tillgå. Då Lars och Iréne är gifta bryter en vild diskussion loss i deras gemensamma hem, varpå deras tonårsbarn får höra mer än nödvändigt och man bryter sekretessen. På arbetet utgjuter sig Iréne för Sofia (chefssk) om Lars okänslighet när det gäller kritik och nämner det inträffade under förutsättningarna du får inget säga om det här men.. Samverkansgruppen får ta del av händelsen och diktatet vid det aktuella Kweesifallet återfinns inte. Det finns med andra ord en osäkerhet om vem som bär ansvaret för det inträffade. Ni har nu blivit inkallade som en extern stödgrupp för att hjälpa till med en objektiv analys och komma med ett åtgärdsförslag. 9

10 Fall 2 Personalproblem vid Stockholmsakuten Efter en första personalinformation där sjukhusledningen informerat om krav på nedskärningar och effektivisering via anställdas e-post är osäkerheten stor på Stockholmsakuten. Man vet att man på något sätt kommer att bli drabbade av den stora sammanslagningen. Man vet dock inte om det kommer att bli en nedläggning och förflyttning för att man vill förstärka den andra akutavdelningen eller om båda avdelningarna blir kvar på båda sjukhusen och det då blir nedskärningar och besparingar inom befintlig verksamhet. Osäkerhet om vem som kommer att få vara kvar och vem som får sluta eller flytta är i båda fallen stora. Det är en frustrerande situation där man upplever att arbetet går på halvfart och man sköter det allra viktigaste men inte längre prioriterar utvecklingsuppgifter mm. Alla chefssjuksköterskorna utom Iréne (chefssk) hänger också löst då många chefssk med lång erfarenhet arbetar på det andra sjukhuset. Personalen klagar och vill veta vad som sker eller ska ske och många har börjat se sig om efter annat jobb och några har redan fått napp. Harald har som kontroller fått i uppdrag att se hur pengarna fördelas över verksamheten och föreslå besparingar. Många är nu rädda för att han som inte förstår verksamheten ska hitta på något som får negativa konsekvenser för vårdarbetet. I detta svåra läge accelererar dessutom andra problem som pågått under en tid. I en arbetsmiljöenkät har man fått klagomål på den psykosocial arbetsmiljö. Dessutom gör arbetsmiljöinspektionen ett besök och genomför en systeminspektion. Man upptäcker brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kräver åtgärder när det gäller både fungerande rutiner för uppföljning och åtgärder för att förhindra mobbing och kränkande särbehandling En rad konflikter har pågått en tid i personalgruppen. Samira (usk) har under en tid upplevt att speciellt Anders (ssk) och Pirjo (usk) är på henne hela tiden och klagar på allt hon utför. Hon har påtalat detta för Iréne men inte fått gehör utan kommentarer som: det är väl inte så farligt, du får stå på dig lite. Hon har nu vänt sig till facket för att få hjälp och nämner detta för den arbetsmiljöinspektör som kommer på besök. Iréne påtalar för facket att det är många som tycker att Samira slarvar och inte fullgör sitt arbete på ett riktigt sätt. En morgon denna vecka kommer dessutom Maria (usk) som är visstidsanställd för tredje ggr bakfull till arbetet. Denna gång beslutar Lena (chefssk) att skicka hem henne då hon tycker att det gått för långt. Hon pratar med Sofia (chefssk) som dock har en mildare inställning. Lena söker men finner ingen utarbetad alkoholpolicy för sjukhuset. Hon funderar över vad som är möjligt att göra. Ska man försöka hjälpa Maria eller ska man avskeda henne nu när så många av personalen riskerar att sluta? Vem kan man vända sig till för att diskutera detta fall? Gunnar som verksamhetschef får reda på att dessa saker pågår även om han dock är väldigt belastad med planeringen av den stora sammanslagningen. Han kallar till krismöte med alla tre chefssjuksköterskorna. Det är nu denna grupp ni representerar och frågan är vad svårigheterna egentligen handlar om och hur kan och skall man hantera dem? 10

11 Fall 3 Kvalitetsbrister i vården vid Stockholmsakuten Sen en längre tid sitter det stora affischer ute i väntrummen på Stockholmsakuten. De förklarar för väntande patienter att detta är en akutmottagning och att väntetiden blir lång på grund av att många som söker vård här egentligen inte är i behov av akut vård utan skulle få mer adekvat hjälp i primärvården. Patienterna uppmanas rannsaka sig själva och överväga om de istället för att sitta här skulle kunna vända sig till sin vårdcentral. Affischerna sattes upp i samband med den senaste besparings- och effektiviseringsperioden med avsikt att minska andelen primärvårdsfall på akuten. De flesta i personalen säger sig stå bakom budskapet men en minoritet med Sara och Johan i spetsen tycker att det är orimligt med tanke på hur primärvården fungerar. Huruvida kampanjen har haft någon effekt är det ingen som vet, kanske lite bättre och det kan ju inte skada är de vanligaste kommentarerna i fikarummet. Alla är dock överens om att väntetiden på akuten är för lång. Tyvärr är det inte bara de patienterna som ej träffat akutens personal och fått en bedömning som får vänta. Efter sitt senaste arbetspass vänder sig sjuksköterskan Jenny till Sofia (chefssk) och berättar frustrerat att hon fått ägna större delen av de senaste två timmarna till att försöka ordna en plats åt en patient som behövde läggas in med telemetriövervakning. Ingen avdelning sade sig ha plats och en avdelningssköterska ifrågasatte om patienten verkligen behövde telemetri. Det hela slutade med att Jenny bad Svetlana, den läkare som hade ordinerat inläggningen, om hjälp. Svetlana fick fram en plats åt patienten efter några mycket ilskna telefonsamtal. Jenny påpekar att detta bara är det senaste exemplet på ett alltför ofta förekommande problem med att få patienter inlagda på sjukhuset. Det tar inte bara en massa tid för personalen utan det innebär också en ökad väntetid och i värsta fall ökade risker för patienterna. Sofia säger att hon känner igen problematiken och att hon ska ta upp det med ledningsgruppen. Hon ber också Jenny att skriva en avvikelserapport på händelsen. När Jenny går för att byta om suckar hon uppgivet och undrar om det någonsin blir någon ändring? Även för patienter där inläggning inte är aktuellt kan vistelsen på akutmottagningen bli lång, även efter det att de har blivit omhändertagna. Patienterna väntar på att få genomgå röntgen, på att få svar från röntgen, på provsvar, på att sys, på en tetanusspruta, på att gipsas, på recept, på besked om fortsatt handläggning etc. Förra veckan blev en äldre kvinnlig patient, som av allt att döma skulle ha kunnat åka hem, liggandes efter det hon kommit tillbaka från röntgen så länge att hon blev ordentligt dehydrerad. Hennes allmäntillstånd försämrades så pass att hon fick läggas in. Det hela ledde till en anmälan och ärendet är under utredning. Både Eva, som var ledningssjuksköterska och Lisa (ssk) som hade hand om patienten har fått skarpa tillsägelser av verksamhetschefen. Sofia (chefssk) tar upp Jennys upplevelse med de andra chefsjuksköterskorna och det blir en allmän diskussion där ovan nämnda aspekter och vårdkvalitet kommer upp. De är överens om att ta upp detta med Gunnar men eftersom han som verksamhetschef är så upptagen med sammanslagningen så bestämmer de sig för att först utarbeta ett förslag. Ni representerar nu denna grupp (chefsjuksköterskorna) när de tar fram sitt förslag. 11

Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare

Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare 2010-04-07 MedControl ärende NU-006755 Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare 2009 December Analysledare: G.C, L.M NU-Sjukvården Sammanfattning Syfte Identifiera

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Ett vårdhygieniskt perspektiv Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014 Arvidsjaur. Inte långt från polcirkeln är ambitionen stor att ge högklassig vård, trots svåra villkor. Men det var här hela vårdcentralen polisanmäldes för svartkassa. Trots att de bara ville att invånarna

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast?

När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? Riktlinje för omvårdnadspersonal, Stöd och Omsorg Lerums kommun Gäller för brukare inskrivna i kommunal hälso- & sjukvård För brukare som ej är

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Version: 1.3 Ansvarig: Björn Ahlnäs läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting 2 (20) ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne.

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne. 1 Medverkande: Kristianstad kommun Hässleholm kommun Bromölla kommun Perstorp kommun Ö Göinge kommun Osby kommun ASIH Region Skåne 2014-05-27 Till Ann Danielsson, utvecklingsledare Region Skåne Ledningskraft

Läs mer

SBAR kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle

SBAR kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle Agenda Kommunikation SBAR verktyg Implementering Kommunikation muntlig skriftlig Kommunikation ska vara Säker - fullständig Ändamålsenlig vara

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen Bodil Lund, övertandläkare Anders Samuelsson, överläkare Käkkirurgiska kliniken Enheten för käkkirurgi Vårdhygien Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

Sammanfattning av problemet

Sammanfattning av problemet Titel: Ökad Tillgänglighet och Patientsäkerhet och Mindre Stress på BUP Namn: Elisabeth Kristiansen Telefon: E postadress: Projekttid: 2012 01 04 till 2012 03 02 PEOE nummer: Ev. frikod: Ev. Projektkod:

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö Slutrapport 071016 1 Teamets medlemmar Ann-Katrin Alveblom ST läkare allmänmedicin Vc Centrum Mailadress: ann-katrin.alveblom@ltkronoberg.se

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Anna Moberg Anna-Karin Woodhouse Löfsved Donald Berwick, VD IHI Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt de resultat

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE!

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Avdelning 32 SIVA/NAVE Vi är en medicinsk akutavdelning med både vårdplatser, behandlingsrum för trombolysbehandling samt en intermediäravdelning med fyra förstärkta

Läs mer

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF). KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick Datum: 2012-03-22 2012-05-14.

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Välkommen till Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Ditt landsting har anmält intresse att delta i det nationella projektet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30 AT i NU-sjukvården Utbildningsplan Version 2014-05-30 UTBILDNINGSPLAN FÖR AT INOM NU-SJUKVÅRDEN Denna generella utbildningsplan är utarbetad enligt riktlinjer från Läkarförbundets specialistutbildningsråd

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-19

Kvalitetsbokslut 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-19 Kvalitetsbokslut 2014 CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-19 INNEHÅLL 1. Om CityAkuten...3 2. Vision och Affärsidé...4 3. Kvalitetspolicy...4 4. Ledningssystem...4 5. Ansvar...5 6. Ledningens representant...5

Läs mer

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov.

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. Funktionen finns sedan april 2011 Används endast inom LGS som Pilotprojekt - Kallelse skickas med förslag att använda

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden

MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden 1(5) Protokoll MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden Tid och plats Fredagen 28 mars 2014 10.00 12.00 Geriatrikmottagningens konferensrum Ulf Bergman, närsjukvårdschef Camilla

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC?

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? En intervjustudie där patienten får säga sin mening Jenny Nordlöw September 2010 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer