juni 2012,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 20 juni 2012, 10.00 16.00."

Transkript

1 ANTECKNINGAR Länsgrupp kompetensplattform juni 2012, Vuxenutbildningen, Campus Skellefteå Deltagare: Per Renström Kennet Johansson Jörgen Markgren Mats Lindell Eva Wiberg Christer Lindblom Ingrid Mars Christina Fahlgren-Lövheim Charlotte Berglund Anders Almberg Barbro Lundmark Förhinder: Lena Sandström Catrin Marklund Nicklas Wallmark Bertil Almgren Marit Andersson Gäster: Aurora Pelli (punkt 2) Jenny Rönngren (punkt 6) Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Umeå universitet Luleå tekniska universitet Region 8 Region 8 Umeå kommun Skellefteå kommun Skellefteå kommun Region Västerbotten Region Västerbotten Arbetsförmedlingen Medlefors folkhögskola Umeå kommun Region Västerbotten Akademi Norr Region Västerbotten Region Västerbotten Ärende Noteringar Beslut/Konsensus 1. Anteckningar från dagens möte Mats Lindell antecknar. Kompletteringar av Ingrid Mars då Mats åker kl Presentation av Aurora Pelli och förändringar i länsgruppen Aurora presenterar sig. Hon börjar som analytiker på Region Västerbotten i augusti. Hon ska på halvtid arbeta med statistik och analyser kopplat till Kompetensplattform Västerbotten. Aurora arbetar för närvarande som analytiker vid Skellefteå Kraft och har erfarenhet som analytiker vid Tillväxtverket i Östersund. Hon är mycket intresserad av tillväxtpolitik. Bertil Almgren går till andra uppgifter inom Region Västerbotten och ersätts av Katarina Sjöström. Camilla Fahlander, Enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet, ersätter Jörgen Markgren från hösten. Vi välkomnar Aurora och även Kennet som ersätter Kajsa Pösö, som slutat sin anställning på Länsstyrelsen. Vi tackar Jörgen som nu går i pension. I övrigt noteras informationen. 3. Anteckningar från förra mötet den 2 maj. 4. Information och rapporter Genomgång av anteckningarna. Christina, Vuxenutbildningen Skellefteå: - Vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen går ut med en inbjudan till ungdomar som har ofullständiga betyg. - Länets rektorer för vuxenutbildning träffas i Noteras. Rapporterna noteras. Barbros skriftliga rapport i bilaga till dessa anteckningar. 1

2 Ärende Noteringar Beslut/Konsensus Vilhelmina i oktober. Västerbottensvux används som begrepp. Kennet, Länsstyrelsen: - Arbetar med finansiering inom de territoriella programmen. - ELiA-projektet i Skellefteå kommun. Resultaten borde vara av intresse i länsgruppen. - Leader-programmet har problem. Jordbruksverket har stoppat utbetalningarna p g a bristande kvalitetsgranskningar. Utformat ett handlingsprogram för framtida förbättringar. Charlotte, Tillväxt Skellefteå: - Sysslar med kontaktskapande verksamhet avseende Yh-ansökningar inom branscherna turism, restaurang och besöksnäring. - Engagerad i ett NordPlus-projekt för vägledare inom vuxenutbildning. - Tillväxt Skellefteå ska omorganiseras under hösten. Ingrid Thylin blir tf tillväxtchef. Charlotte vikarierar för Ingrid som tf enhetschef. Jörgen, Umeå universitet: - Takbeloppet har nåtts vilket resulterar i att universitetet drar ned på utbildningsplatser. Sam-fak drar ned mest, men också Hum-fak minskar sina platser. Summa: utbildningsplatser. Fyra indikatorer för bedömning av vilka som ska minska: 1)avsaknad av internationell koppling 2) masterprogram berörs inte alls 3) avsaknad samverkan med grundutbildning 4) avsaknad av forskningsanknytning. - Umeå universitets strategidokument diskuteras på nästa möte; Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap studenter ska utveckla företag i Skellefteå under sommaren. Eva, Region 8: - Koordinerar samordningsgruppen för utbildning i Lycksele, en grupp initierad av tillväxtkontoret. Det finns även en grupp inom Region 8. Gränser och roller ska klargöras med Akademi Norr. - Projekt AC-Lyftet för människor med särskilda behov i 2 Länsgruppen noterar att det är värdefullt med korta rapporter från respektive verksamhetsområde. 60 minuter per möte avsätts för rapporter. Från kompetensplattformen lämnas en skriftlig rapport.

3 Ärende Noteringar Beslut/Konsensus arbetslivet. - Projekt Second chance school för s k drop outs. Christer, Region 8: - Bergarbetarutbildning (vuxenutbildning lärling) går bra, 44 sökande. - Undersköterskeutbildning inom Yrkesvux till hösten. Finansieras av socialförvaltningen, kommunstyrelsen, vuxenutbildningen och landstinget. - En tvåårig yrkesutbildning för vuxna i samarbete med gymnasieskolan planeras till hösten. - Lapplandsvux, ett mångårigt samarbete som sammanfaller geografiskt med Region 8. Nu bygger vi starkare samarbete i länet genom dialog mellan kust och inland. - Inlandet har börjat nyttja Länsavtalet om upphandling. Per, Arbetsförmedlingen: - En ny prognos har släppts i början av juni. (Prognoser 2 ggr/år). Arbetsmarknaden har dämpats något. I Västerbotten har andelen personer som räknas till utsatta grupper ökat. Personer 55+ med funktionshinder, gymnasieungdomar och utlandsfödda utgör ca 50 % av arbetssökande. - Generationsväxlingen måste förbättras. Exempel: polisen har anställt assistenter för att hinna med arbetsuppgifter. Mats, Luleå tekniska universitet: - Projekt Regional förnyelse. En regional kompetensbehovsanalys för Norrbotten tas fram. Rapporten ska designas av LTU. Ingrid, Umeå kommun: - Vuxenutbildning och yrkeshögskolan de stora delarna i arbetet. - Fem Yh-ansökningar på gång. - Näringslivsrådet (politiker) har träffats med förnyad intensitet. - Ny organisation av Umeå kommun. Hela kommunen utgör en förvaltning med tre områden. 3

4 Ärende Noteringar Beslut/Konsensus 4. Definitioner av begrepp 6. Strukturerad omvärldsbevak ning i samarbete med ERUP 7. Mötesformer mellan branscher och utbildningsanordnare Inför dagens möte hade Christina i uppdrag att ta fram definitioner av validering och prövning. Mats hade i uppdrag att ta fram definitioner av kompetens, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Definitioner av livslångt lärande föll på Lenas lott. Jenny Rönngren, ERUP, medverkar. Hennes Powerpoint-presentation bifogas anteckningarna. De trender och tendenser som ska bevakas vaskades fram på Framtidsdagen i februari. Två nätverk i länet har erbjudits att delta i denna strukturerade omvärldsbevakning kommunernas näringslivschefer och länsgruppen. Var och en väljer själv vilken trend/ /tendens som bevakas (alt flera trender/tendenser). Frågor att ställa vid spaning: Vad händer? Varför? Hur påverkar detta oss? Vad ska vi göra åt det? Jenny visar hur vi använder ett gemensamt Google dokument för att notera saker vi ser och hör. Vi kommer åt det var som helst bara vi har en dator och Internet. Vid förra mötet diskuterade vi kunskapsunderlag och kom överens om hur vi ska tänka långsiktigt. Dagens diskussion handlar om branschråd och liknande grupperingar. Barbros Powerpoint-presentation bifogas anteckningarna. Barbro presenterade en karta över utbildningsaktörernas ledningsgrupper. Det är en omfattande samling som innebär många möten, särskilt för branschföreträdare. Är det möjligt att arbeta över utbildningsformsgränserna, liknande det som Uppsala gör? Det finns en risk att nya modeller skapar nya stuprör. Det är viktigt att hitta eldsjälarna som är villiga att kompromissa. Att diskutera helheten. Kommunerna har kommit överens om att bilda regionala programråd för gymnasieskolans yrkesprogram. Där lyfts strategiska frågor som ex kompetensförsörjning och kvalitet i utbildningen. Även 4 Länsgruppen ställer sig bakom Christinas och Mats förslag till definitioner. Dessa samlas i ett särskilt dokument. Lenas förslag tas upp på nästa möte. Jenny delar spaningsmallen i Google dokument med alla i länsgruppen. I denna länk finns en beskrivning av respektive trend/ /tendens samt vem som valt att bevaka vad: https://docs.google.co m/document/d/1n292 dc5vu6ls9litm5vpkvo jwkkv8notejjfkbxw52 s/edit På nästa möte stämmer vi av vad vi sett och hört sedan sist. Länsgruppens ställer sig bakom idén om att verka för branschsamverkan över utbildningsforms- och myndighetsgränser. Barbro gör en ny bild över branschsamverkan som utgår från branscherna och inte från utbildningsformer.

5 Ärende Noteringar Beslut/Konsensus lokala programråd behövs för mer praktisk samverkan med det lokala arbetslivet. Christina tipsar om projektet Dalalyft i Dalarna. Dalavux erbjuder utbildning till småföretag: 8. Aktivitetsoch kommunikationsplan 9. Kompetensforum Brist på sökande till Yhutbildningar Barbro har utarbetat ett förslag till aktivitets- och kommunikationsplan, vilken har diskuterats med Ingrid och Eva samt även med Mariann Holmberg, kommunikationsenheten Region Västerbotten. Planen gås igenom. En sammanställning av utvärderingen av Kompetensforum skickades per mejl den 19 juni. Mötet diskuterade lämplig tidpunkt för Kompetensforum 2013 samt vilka som ska ingå i arbetsgruppen. Charlotte informerar om att det, särskilt i norra Sverige, är brist på kompetenta sökande till Yh-utbildningarna. Det finns risk att utbildningarna inte kommer i gång p.g.a. för få studenter. Samarbete över länsgränser kan vara ett sätt att möta problemet. Länsgruppen godkänner aktivitetsoch kommunikationsplanen med de ändringar som görs under mötet. Barbro skickar länsoch norrlandsstatistik över målen i EU Länsgruppen utser följande personer att ingå i arbetsgruppen: Per, Christina, Christer, Anders och Barbro. Gruppen får i uppdrag att hitta lämpliga datum för Kompetensforum Noteras 11. Avslutning Vi önskar varandra trevlig sommar! Nästa möte tisdag den 11 september i Umeå 5

6 RAPPORT BILAGA TILL ANTECKNINGAR Rapport till Länsgrupp kompetensplattform Kompetensplattform Västerbotten 3.0 Regionstyrelsens AU beviljade den 13 juni fortsatta projektmedel till Kompetensplattform Västerbotten för 2012 och Medlen beräknas täcka kostnader för 100 % projektledare, 50 % analytiker plus omkostnader. Gymnasiesamverkan, Vård- och omsorgscollege och arbetskraftsinvandring löses på annat sätt. Teknik- och industriprogrammen den 11 maj Möte på Dragonskolan den 11 maj för att diskutera regionalt programråd för teknik- och industriprogrammen i gymnasieskolan. Ett trettiotal deltagare från länet; branschföreträdare, ansvariga rektorer, skolchefer och politiker. Teknikcollege tog bollen och driver frågan vidare. Möte med Yh-myndigheten i Luleå Länsstyrelsen i Norrbotten arrangerade den 21 maj ett möte i Luleå med Johan Blom, Yh-myndigheten. Yh-nätverket i Västerbotten var inbjudan och sex personer deltog. Det finns anteckningar från mötet för den som är intresserad. Konferens om äldre i arbetslivet den 22 maj på SKL i Stockholm Evy Gustafson och Barbro Lundmark medverkade på konferensen och berättade om projektet Generations. Dokumentation finns här: Presidie- och skolchefskonferens i Lycksele den 23 maj Barbro Lundmark pratade om kompetensförsörjning i kommunerna på kort och på lång sikt. Har man koll på läget? Hur ser samarbetet ut mellan olika förvaltningar och funktioner? Samarbetar man med arbets-/näringslivet i kommunen? Lärardag på samhällsvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Den 25 maj var Barbro Lundmark inbjudan till universitetet för att ge ett inspel om samarbete mellan utbildning och arbetsliv. Recertifiering av Vård- och omsorgscollege pågår De nationella certifierarna besökte länet den 28 maj. Hans-Olov Byquist, ny chef på ENS, Umeå universitet Barbro Lundmark hade ett möte med Hans-Olov den 29 maj. Under hösten omorganiseras ENS. Industrins regionala råd Teknikföretagen, IF Metall och Unionen har bildat Industrins regionala råd. Grunden för samarbetet är det ingångna industriavtalet som innehåller både ett förhandlings- och ett utvecklingsavtal. Berör verkstadsindustrin i länet, inte skog och trä ännu. Verkstad har 6

7 en lång tradition av samarbete. Den 18 juni mötte rådet politiker och tjänstemän på Region Västerbotten. Förslag på regionala baspaket Uppdraget om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet slutredovisades den 2 maj. Ett av förslagen är att tillhandahålla regionala baspaket för att skapa en gemensam grund för regionernas analysarbete. Tillväxtverket har initierat en dialog i frågan och första telefonmötet ägde rum den 19 juni. Yh-remiss Yh-myndigheten gör en arbetsmarknadsanalys och skickade i slutet av maj ut ett dokument på remiss till länen. Barbro Lundmark bildade en arbetsgrupp av Företagarna, Handelskammaren, Arbetsförmedlingen, Umeå kommun och ERUP som besvarade remissen. Svaret till Yh-myndigheten bifogas nedan. Projekt i länet om drop-outs I länet pågår flera projekt med målgruppen drop outs, dvs ungdomar som lämnar gymnasieskolan i förtid. De är: Plug In och AComplisch SKL är projektägare för det nationella projektet Plug In, i vilket fem regioner medverkar. Region Västerbottens delprojekt heter AComplisch och projektledare är Bertil Almgren. Second chance School (SCS) Lycksele kommun är huvudman för projektet som kommer att arbete med åldersgruppen år för att öka förutsättningarna för individen att slutföra studier på grund- och gymnasienivå. Marlene Fällgren är projektledare. Rätt väg ut Medlefors folkhögskola i Skellefteå är projektägare. Unga in Arbetsförmedlingen är projektägare. Eventuellt kommer ett delprojekt att genomföras i Skellefteå. I Umeå finns verksamheten Ungdomstorget, som riktar sig till målgruppen drop outs, men det är en verksamhet, inte ett projekt. Kartläggningen av branschorganisationer och utbildningar med CERUM s rapport anställningar som underlag Svårt att hinna med. På gång Rigga arbetet med RUS Rigga det nya projektet Seminarium om äldre i arbetslivet. Aktivitet inom projektet Generations. Bildar ev nätverk i länet. Om besöksnäringen den augusti i Åre. Konferens om kompetensförsörjning inom besöksnäringen. 7

8 ACKan i Skellefteå den 29 augusti Nolia ACT den september. En konferens om rekrytering. Mer info: Regkomp och Reglab i Stockholm den september Yh-nätverket den 26 september i Umeå Konferens om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken den oktober i Skellefteå Konferens för personal som arbetar med returmarknader och liknande den 9-10 oktober i Umeå. Programmet finns här: aterbruka.com Yrkes-SM på Nolia i Umeå

9 Remiss till Yh-myndigheten juni 2012 Remissvaret utgår från ett underlag som Region Västerbotten fått från Yh-myndigheten. Studenter vid Stockholms universitet har gjort en beskrivning av Västerbottens län och det är denna vi lämnat synpunkter på. Normal text = studenternas förslag Normal, överstruken text = förslag att texten tas bort Kursiv text = förslag till förändringar och kompletteringar, kommentarer. Västerbottens län Arbetslöshet 7,4 % Ungdomsarbetslöshet 24,3 % Andel av befolkningen med endast förgymnasial utbildning 12,8 % Andel personer med eftergymnasial utbildning 24,6 % 1 Öppet arbetslösa och sökande med aktivitetsstöd år: 8,5 % Öppet arbetslösa år: 4,2% Öppet arbetslösa och sökande med aktivitetsstöd år: 18,4 % Öppet arbetslösa år: 5,7% (Källa: AMS, april 2012) Det är stora skillnader i arbetslöshet inom länet. Den är högre i fjällkommunerna än i kustkommunerna. Några kommuner har en dominerande näring vilket gör arbetsmarknaden sårbar. Ett av målen i EU 2020 är att minst 40 % av åringarna ska ha en avslutad högre utbildning. Sverige har satt målet till %. Västerbottens län uppnår målet med råge, 50 % av åringarna har en avslutad högre utbildning. Men även här är de inomregionala skillnaderna stora. Siffran för Umeå är 62 %, för Skellefteå 42 % och för övriga tretton kommuner under 40 %. Lägst med 14 % är Dorotea, en liten fjällkommun. Västerbottens län ligger i topp tillsammans med Stockholm och Uppsala när det gäller andel med eftergymnasial utbildning. Inledning Västerbotten är det näst största länet till ytan. Avstånden är stora, mellan de tre största orterna är det mil. Från fjäll till kust är det 40 mil och från norr till söder 25 mil. Av länets femton kommuner har tolv mindre än invånare. Västerbottens län har sex av landets tio minsta kommuner, därav de fyra allra minsta. Länets största stad är Umeå, som också är en mycket betydelsefull stad för regionen. Umeå är en av få kommuner i länet där befolkningen inte beräknas minska under de kommande tio åren. Se bild nedan som illustrerar länets storlek. 1 Ekonomifakta.se 9

10 Likt många andra län lider Västerbotten av lågkonjunkturens konsekvenser, som slagit hårt mot stora delar av näringslivet. Trots detta har stora investeringar gjorts, något som tyder på en god framtidstro hos de lokala företagen. 2 Likt många andra län har Västerbotten påverkats av lågkonjunkturens konsekvenser. Trots detta har stora investeringar gjorts, något som tyder på en god framtidstro hos de lokala företagen. 3 Enligt Småföretagarbarometern har småföretagare i Västerbottens län högre framtidstro än småföretagare i övriga län. Flera har uttryckt oro över utvecklingen i Europa, men oron minskar då det gått lång tid utan att företaget har påverkats. Bland företagen finns en oro över generell brist på arbetskraft. Handelskammaren, Företagarna och Arbetsförmedlingen rapporterar att företagen får allt svårare att rekrytera. Det finns en risk för att funktioner flyttar från länet på grund av brist på kompetens. 2 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikter Västerbottens län , Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikter Västerbottens län ,

11 Demografi Västerbotten hade länge en mycket stark befolkningsutveckling. De senaste åren har dock befolkningsutvecklingen i allt större grad planat ut och i framtiden räknar man med en mindre befolkningstillväxt. Västerbotten är det enda länet norr om Uppsala som har en positiv befolkningstillväxt. Dessutom är det fler äldre personer på arbetsmarknaden (55-64 år) än unga personer (18-24 år). Detta gör att fler kommer gå i pension än vad som tillkommer på arbetsmarknaden i framtiden. 4 Det är fler äldre personer på arbetsmarknaden (55-64 år) än unga personer (18-24 år). I alla kommuner utom Umeå är det fler som pensioneras än unga personer som tillträder arbetsmarknaden. Region Västerbottens studie visar att personer behöver rekryteras till och med Enligt Arbetsförmedlingen är antalet tillträdande ungdomar till arbetsmarknaden under samma period personer. Länet står inför dubbla utmaningar, dels att befolkningen ska ha kompetens som efterfrågas och dels att vi ska vara tillräckligt många människor. Några av länets kommuner, främst i inlandet, arbetar sedan flera år tillbaka aktivt med arbetskraftsinvandring. Det är ett viktigt tillskott till arbetsmarknaden. Näringslivsstruktur Den bransch med flest sysselsatta i Västerbotten är vård- och omsorgsbranschen. Andra viktiga branscher är tillverkning och utvinning, handel och kommunikation samt utbildning och forskning. De branscher i Västerbottens län, vars andel sysselsatta överskrider landets totala snitt är vård- och omsorg och utbildning och forskning. Anledningen till den stora andelen sysselsatta inom utbildning och forskning är att landets femte största lärosäte, Umeå universitet, samt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ligger i regionen. Även om tillverknings- och utvinningsindustrin försvagats under de senaste årtiondena, har den behållit en starkare ställning än i många andra av rikets län. Innovationsviljan är stark trots de senaste årens tillbakagång på marknaden, vilket gjort att en stor del av befolkningen fortsatt är anställd inom tillverkningsindustrin. Det vanligaste yrket inom tillverknings- och utvinningsindustrin är hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning. 5 6 Regionala satsningar och omvärldsfaktorer I Västerbottens län planeras stora investeringar i gruvnäringen, och därmed också i regionens infrastruktur. För att kunna bedriva verksamhet i gruvor krävs omkringliggande funktioner som vägar, järnvägar, transportsystem och terminalhallar. Vidare planeras stora satsningar inom besöksnäringen, i orter som Hemavan/Tärnaby, Kittelfjäll och Borgafjäll. Det finns även planer för besöksnäringen längs Vindelälven. Destinationsbolag har bildats i Skellefteå, Umeå, Södra Lappland och i Hemavan/Tärnaby. Även i Lycksele planeras ett 4 Ibid 5 Region Västerbotten, anställningar till och med 2020, För närmare information, se bilaga 2 11

12 destinationsbolag. En växande besöksnäring innebär behov av omkringliggande funktioner och service ex inom handeln och av lokal matproduktion. Dessutom har Umeå utsetts till Europas kulturhuvudstad år 2014, vilket bidragit till stora satsningar inom turismnäringen. Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad år 2014, vilket bidrar till satsningar på besöksnäringen, ex ska minst tre hotell byggas i staden. IKEA planerar att etablera sig i Umeå, vilket innebär utökad handel. Inom energibranschen görs redan idag satsningar inom hållbar energi, där det främst handlar om vindkraft. 7 Kompetensbehov Vård och omsorg De största behoven i Västerbotten är inom vård och omsorg. Orsaken till detta är stora ålderskohorter som i framtiden kommer att pensioneras, en åldrande befolkning samt ökad efterfrågan av välfärdstjänster. Inom vissa omsorgsyrken kommer behovet vara akut år För kategorin övrig vård- och omsorgspersonal kommer pensionsavgångarna år 2020 vara så höga som 48 %, och för tandläkare 47 %. Enligt Region Västerbottens studie är rekryteringsbehovet fram till år personer per år, varav 500 är vård- och omsorgspersonal, ex undersköterskor. Det finns ett behov av specialistkompetens hos delar av dessa. Utvinning En ytterligare bransch där behoven av arbetskraft kommer vara stora är utvinning. Ytterligare en bransch med behov av arbetskraft är utvinning. Här förutspås ökade grader av sysselsättning, där den största bristen kommer vara bland gruv- och bergsarbetare samt stenhuggare. Tillverkning Inom tillverkningssektorn kommer stor efterfrågan råda för många yrken, som en följd av stora pensionsavgångar och tillväxt inom branschen. Detta visas bl a genom att exportindustrin i Västerbotten ökade mest i hela landet mellan Efterfrågan i denna kategori förutspås vara störst på montörer, följt av maskinoperatörer och metall- och mineralbehandlare. Inom tillverkningsindustrin väntas även stora pensionsavgångar inom vissa yrkesgrupper, som gjutare, svetsare, plåtslagare samt arbetande inom trä- och pappersindustrin, vilket förmodas generera stor efterfrågan på arbetskraft. Enligt Handelskammaren och Företagarna får tillverkningsindustrin allt svårare att rekrytera. Det finns ex behov av ingenjörer, inköpare, exportsäljare, programmerare samt 7 Myndigheten för yrkeshögskolan Regional remiss: Efterfrågan på kompetens per region (dnr YH 2011/2561) 12

13 personal inom transport och logistik. Även behov av kompetens för ledande funktioner. Kompetensbehoven ligger på mellannivå, något som mycket väl kunde uppnås inom Yhutbildningar. Fordonsförare är det vanligaste yrket bland män i Västerbottens län. Yrkesgruppen behövs inom flera branscher, främst inom transport, tillverkning och utvinning. Behov av arbetskraft behövs både på grund av pensioneringar och tillväxt inom branscherna. Byggbranschen Byggbranschen efterfrågar ingenjörer, tekniker, byggnads- och anläggningsarbetare samt byggnadshantverkare. Pensionsavgångarna är stora inom branschen som även uppvisar en tillväxt. Tjänstesektorn Tjänstesektorn (detta handlar framförallt om finansiella verksamheter) Den företagsnära tjänstesektorn tros, i Västerbottens län, växa ännu mer de kommande åren, vilket kommer att innebära en ökad efterfrågan på arbetskraft. Detta handlar främst om dataspecialister- och tekniker, samt dataoperatörer. Andra bristyrken förväntas vara fordonsförare, säljare, inköpare, mäklare, byggnads- och anläggningsarbetare samt ingenjörer. 8 Besöksnäringen Som beskrivits ovan sker satsningar inom besöksnäringen och handeln i länet. Det finns behov av bl a köksmästare och à la carte kockar. En inriktning mot hållbarhet och närproducerat är vanlig. Även behov av säljare inom handel, bland annat med inriktning inredning. IT-branschen IT-branschen i Västerbottens län har inte påverkats av lågkonjunkturen och har behov av kompetens. Programvaruproducenter och datakonsulter har ökat antalet anställda liksom förädlingsvärdet för branschen. Kreativa näringar och GIS (geografiska informationssystem) Framgångsrika företagskluster inom kulturella och kreativa näringar finns i Skellefteå och i Umeå. Spetskompetens inom GIS finns i Lycksele. Behov av kompetens för att utveckla näringen. Offentlig sektor Offentlig sektor har ett sort behov av att rekrytera vård- och omsorgspersonal, men även andra yrkesgrupper som ex bygglovshandläggare, VA-tekniker, ekonomer och administratörer. Lägst rekryteringsbehov Branscher där rekryteringsbehoven beräknas vara som lägst är inom jord- och skogsbruk anställningar till och med 2020,

14 Yrken där efterfrågan kommer vara i princip obefintlig i framtiden är kassapersonal, matematiker och statistiker, speciallärare, arkivarier/bibliotekarier, målare och grafiker. 9 Kommentar: Vår bedömning är att detta inte stämmer. Nya branscher En utmaning är att vara öppen för kompetensbehov inom nya branscher och nya yrkesområden. Det är lätt att i första hand se inom rådande strukturer. Utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan Västerbotten har en stor åldrande befolkning och detta kommer främst att märkas inom Vård- omsorg där pensionsavgångarna väntas bli stora. Detta visar sig även i regionens utbildningsutbud där utbildningar inom vård och omsorg är näst störst av alla kategorier efter teknik och tillverkning. Utbildningsplatserna inom vård och omsorg behöver dock ökas då det kommer råda stor efterfrågan på flera yrkeskategorier i branschen. De största utbildningsområdena är teknik och tillverkning (23 %), hälsa- och socialt arbete (19 %), ekonomi och administration (15 %) och lantbruk (djurvård, trädgård, skog och fiske). Ett mindre antal utbildningsplatser finns även inom pedagogik och undervisning, transport, friskvård och kroppsvård samt inom hotell, restaurang och turism. Av dessa kommer det krävas en ökning av utbildningsplatser inom besöksnäringen och transportnäringen för att möta efterfrågan på framtidens arbetsmarknad. 10 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Inom vård och omsorg har länet två Yh-utbildningar: Demensspecialiserad undersköterska i Skellefteå samt Tandsköterska i Umeå. Båda utbildningarna är sprungna ur samarbetet inom Vård- och omsorgscollege. Utbildningsplatserna inom vård och omsorg behöver ökas då det kommer att råda stor efterfrågan på flera yrkeskategorier i branschen. Teknik och tillverkning Inom teknik och tillverkning har länet fyra Yh-utbildningar: Produktionstekniker och Tekniker tunga maskiner i Skellefteå, Processtekniker inriktning krossning, väg och beläggning i Vilhelmina kommun och Vindkraftstekniker i kallt klimat i Storuman. Utbildningsplatserna inom teknik och tillverkning behöver ökas eftersom både gruv- och tillverkningsindustrin efterfrågar arbetskraft. Utbyggnaden av vindkraft fortsätter. Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Länet har två Yh-utbildningar: Skogsmaskinförare/Skogsvårdare i Burträsk och Trädgårdsmästare - ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer i Umeå. Utbildningsplatserna till skogsmaskinförare behöver kvarstå eller utökas eftersom det är 9 Arbetsmarknadsutsikter Västerbottens län , Arbetsförmedlingen, För närmare information, se bilaga 1 14

15 brist på arbetskraft inom skogsvårdssektorn och som maskinförare. Utbildningen ger också den skogliga grundkunskap som krävs för behörighet till studier till skogsmästare. Utbildningsplasterna till trädgårdsmästare behöver kvarstå då arbetskraft efterfrågas av bl a anläggningsföretag, kyrkogårdsförvaltningar, parkförvaltningar, bostadsföretag, golfanläggningar och handelsträdgårdar. Transporttjänster Det finns en Yh-utbildningi länet: Tågförare i Vännäs. Utbildningsplatserna behöver kvarstå eller utökas eftersom 118 lokförare ska rekryteras till och med Behovet kan antas vara ännu högre eftersom det pågår flera satsningar på tågtrafik i länet. Behovet av logistiker och transportledare är också stort. Eftersom industrin i norra Sverige ofta finns långt från kunderna är en förutsättning för att kunna konkurrera framgångsrikt tillgång till kompetenta transportörer. Det pågår också satsningar på transportsystem och olika terminalfunktioner. Hotell, restaurang och turism Det finns en Yh-utbildning i länet: TRAC-diplomerad Resekonsult i Skellefteå. Utbildningsplatserna inom besöksnäringen behöver utökas bland annat med utbildningar av köksmästare/à la carte kockar och säljare inom handeln. Ekonomi, administration och försäljning Det finns en Yh-utbildning i länet: Säljare/marknadsförare med internationell inriktning i Umeå. Utbildningsplatser inom branschen behövs för att klara rekryteringsbehov i både privat och offentlig sektor. Friskvård och kroppsvård Det finns en Yh-utbildning i länet: Badmästare/verksamhetsledare för fritidsanläggningar i Skellefteå. Region Västerbotten saknar underlag för att bedöma kommande behov av utbildningsplatser. Pedagogik och undervisning Det finns en Yh-utbildning i länet: Trafiklärare i Vännäs. Region Västerbotten saknar underlag för att bedöma kommande behov av utbildningsplatser. Det finns yrkesområden med rekryteringsbehov där Västerbottens län idag inte har några Yhutbildningar. Det är ex mellaningenjörer, inköpare, programmerare, dataoperatörer och logistiker. Det behövs även kvalificerade administratörer till offentlig sektor samt kompetens för ledande funktioner inom näringslivet och offentlig sektor. En utmaning är att uppmärksamma nya branscher/nya yrken, att inte enbart utbilda för en redan känd arbetsmarknad. Region Västerbotten vill också betona vikten av att Yhutbildningar ges på distans. 15

Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten

Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten PM Barbro Lundmark, 2012-02-09 Dnr: 10RV155 Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten 1. Uppdrag och förutsättningar Region Västerbotten fick uppdraget att etablera en regional kompetensplattform

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Umeå universitet den 25 maj Disposition 1. Region Västerbotten 2. Kompetensplattform Västerbotten med sammanhang 3. Arbetsmarknadens behov av utbildningar från

Läs mer

Regional kompetensplattform i Västerbottens län

Regional kompetensplattform i Västerbottens län Regional kompetensplattform i Västerbottens län Konferens om vuxnas lärande den 25 februari 2011 Disposition 1. Uppdraget att etablera en regional kompetensplattform 2. Hur vi tänker och vad vi gör just

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan

Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan Kompetenspla+ormen Västerbo1en Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan Aurora Pelli Projektledare aurora.pelli@regionvasterbo7en.se Kompetenspla+ormen Västerbo1en Sammanhang: Regeringsuppdrag

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Anteckningar från möte med styrgruppen för Regional kompetensplattform

Anteckningar från möte med styrgruppen för Regional kompetensplattform Dnr: 10RV155 Anteckningar från möte med styrgruppen för Regional kompetensplattform Tid: Måndag den 13 december kl 13.00 15.15 Plats: Ledamöter: Övriga: Region Västerbotten, lokal Tallen Hans Lindberg,

Läs mer

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen GAS nyhetsbrev #4 God fortsättning på det nya året! Jag vill börja med att tack för samarbetet under 2011 och önska en god fortsättning på det som säkert blir ett händelserikt år. Tiden går fort då man

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Yh-myndighetens arbete med att analysera arbetsmarknadens efterfrågan Magnus Johansson Linda Wiklund

Yh-myndighetens arbete med att analysera arbetsmarknadens efterfrågan Magnus Johansson Linda Wiklund Yh-myndighetens arbete med att analysera arbetsmarknadens efterfrågan Magnus Johansson Linda Wiklund Syftet med analysarbetet Bedöma vilka yrken och kompetenser som efterfrågas av arbetslivet Planera omfattning

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 1 (5) Datum: 2013-05-10 Diarienummer: YH 2013/752 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud...

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. 1 (5) Datum: 2012-04-05 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud... 2 3 Klassificering

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

REKRYTERINGSBEHOV I VÄSTERBOTTENS LÄN. Gunnar Brandén Andreas Forsgren Marcus Holmström

REKRYTERINGSBEHOV I VÄSTERBOTTENS LÄN. Gunnar Brandén Andreas Forsgren Marcus Holmström REKRYTERINGSBEHOV I VÄSTERBOTTENS LÄN Gunnar Brandén Andreas Forsgren Marcus Holmström Disposition I 1) Västerbottens län 2008 Dataunderlag Läget på arbetsmarknaden 2008 - Branschstruktur - Yrkesstruktur

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Minnesanteckningar 1 (6) Datum 2013-02-21 Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Datum Plats 21 februari Vuxenutbildningen Luleå Deltagare: Annette Wisén, Myndigheten för

Läs mer

Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för Västerbotten. Torbjörn Halvardsson

Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för Västerbotten. Torbjörn Halvardsson Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för Västerbotten Torbjörn Halvardsson Agenda Tillväxten i Västerbotten Tillväxthinder i Västerbotten Projekt JobbMatchen Diagram

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Integration & tillväxt. Välkommen!

Integration & tillväxt. Välkommen! Integration & tillväxt Välkommen! Dagens program Framtid Dåtid Förmiddag Projekt Kompetensplattform BD Eftermiddag Integration & tillväxt Nutid Projekt Kompetensplattform Norrbotten Bakgrund Innehåll Resultat

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Lycksele, hotell Lappland 23 februari. Västerbottens Framtidsdag 2012

Lycksele, hotell Lappland 23 februari. Västerbottens Framtidsdag 2012 Lycksele, hotell Lappland 23 februari Västerbottens Framtidsdag 2012 Framtidsdag 2012 program 09:00 Registrering och kaffe 09:30 Välkommen och inledning på konferensen Ewa-May Karlsson, Regionstyrelsens

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till Arbetsmarknadsprognos för Västerbottens län hösten 29 årsskiftet 21/211. PROGNOS Västerbottens län Umeå Mycket välkomna till Presentation 9 december 29 i lokal Klubban på Arbetsförmedlingen, Nygatan 25,

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet Uppsala 2010-04-29 Näringsdepartementet Regeringen har begärt en nulägesrapport beträffande etablering av en regional kompetensplattformar till den 30 april 2010. Här följer en rapport för läget i Uppsala

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Östergötlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

FAKTABLAD GOTLAND Statistik gällande utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad

FAKTABLAD GOTLAND Statistik gällande utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad 2016-08-10 1 Kontakt: therese.kullaker@gotland.se FAKTABLAD GOTLAND Statistik gällande utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad Gotlands Byggmästareförening 2 Befolkning Åldersfördelning i befolkningen

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Var finns jobben? Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick Clas Olsson, Analyschef Norrtälje 25 februari Bild 2 Bild 3 Slutsatser Sysselsättningen stabiliseras

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Jobben Utmaningen Framtiden

Jobben Utmaningen Framtiden Socialdemokraterna 2011-06-14 Jobben Utmaningen Framtiden Norrbotten möjligheternas län 2 (7) Missmatch på arbetsmarknaden i Norrbotten Just nu sker en bred uppgång på arbetsmarknaden i Norrbotten. Konjunkturen

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 1 (3) Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Tid: Måndag 31 maj 2010, kl. 13.00-15.00 Plats: Lilla Björn, Länsstyrelsen Ledamöter: Göran Nilsson Jan Johansson Kjell Hjelm Majvor Johansson Roger

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och FÖRETAG att växa! Niklas Pettersson Branschstrateg Hur håller vi arbetskraften nära jobben, nu och

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Minnesanteckningar Samverkansåret 1 (5) Datum 2012-15-21 Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Kursiv text = frågor och kommentarer från deltagarna. Tove Cullhed inleder och hälsar alla

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Ekonomer. Rekryteringsläge 1995 2004. God. Brist

Ekonomer. Rekryteringsläge 1995 2004. God. Brist SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomer Rekryteringsläge 4 Rekryteringsläge 1995 4 6 4 Samtliga Intresset för ekonomisk utbildning har under lång tid varit mycket stort och ekonomer behövs inom flera olika arbetsområden.

Läs mer

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro Regional dialog vuxenutbildning Region Örebro 2016-11-18 Regionala dialoger Generellt ta del av utvecklingsfrågor inom vuxenutbildning, arbetet med nyanlända, arbetsmarknadssituationen i regionen m m Underlag

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016-2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå 2 Text: Timo Mulk-Pesonen 010-4867386 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

Arbetsmarknad Dalarnas län

Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 Dalarnas län.indd 1 2014-01-08 17:16:07 prognosen Svag tillväxt, men stor efterfrågan på arbetskraft Arbetsmarknaden i Dalarna kännetecknas av en svag tillväxt,

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer