rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan"

Transkript

1 examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen praktik efterfrågan validering kunskap teori utbildnings

2

3 Kompetensbehovsöversyn Inledning 4 Efterfrågad kompetens 5 Pågående yrkeshögskoleutbildningar Sökta yrkeshögskoleutbildningar 11 Kompetensbehov i framtiden 13 YH Mälardalens analys 14 Kontakta oss 16

4 Inledning YH Mälardalen har skapat den här branschrapporten för att belysa kompetenssituationen för verksamheter inom transport- och logistik- tjänster i Mälardalen. Men först lite information om YH Mälardalen. YH Mälardalen har ett tydligt uppdrag. Vi ska arbeta för att arbetslivet ska få den kompetens som behövs. För att möta det ökande behovet av kompetens behöver fler relevanta yrkeshögskoleutbildningar starta i Mälardalen. Det betyder att regionens aktörer måste arbeta aktivt tillsammans för att lösa problemet. I den här rapporten har vi samlat information om läget inom yrkeshögskola och arbetsmarknad inom transport- och logistiksektorn och jämfört de båda. Syftet har varit att undersöka om de utbildningar som finns idag matchar den kompetens som efterfrågas. 4

5 Efterfrågad kompetens Kompetensförsörjningen i de tre länen inom YH Mälardalen ser lite olika ut. I Södermanlands län, som är det län med högst arbetslöshet av de tre, har man stora problem med att ungdomar väljer att inte genomföra eftergymnasiala studier. Detta leder till problem eftersom efterfrågan på eftergymnasial kompetens ökar. Idag arbetar en stor del av befolkningen i industrin, en bransch där det med tiden kommer finnas stora behov av arbetskraft med specialistkompetens bland annat inom logistikområdet. Det betyder att de som jobbar inom industrin måste vidareutbilda sig för att kunna tillgodose arbetsmarknadens krav. Inom transport- och logistiksektorn sker det stora satsningar på lager och logistik. I Eskilstuna håller en stor logistikpark på att ta form, där flera företag planerar nyetableringar och expansioner. Målet med logistiknavet är att skapa förutsättning för arbetstillfällen inom några år och inom olika områden. Västmanlands län har en stark ställning inom industri. Starka branscher i länet är bland annat tåg- och järnväg. Det pågår just nu satsningar för att göra Västerås till ett tåg- och järnvägscentrum, dels på grund av läget men också för att det här finns en rad företag inom området. Även hamnarna i Västerås och Köping är viktiga delar för transporttjänster i regionen. Vad gäller personal till sjöfarten är det idag svårt att få tag på bra utbildad personal. Den personal som finns roterar idag mellan olika tjänster vilket i förlängningen inte skapar några nya arbeten. Över lag saknas det både utbildningar och personal inom transporttjänster, blanda annat med inriktning mot tåg- och järnvägsunderhåll. När det gäller sjöfarten är den framför allt i Västmanlands och Sörmlands län en sektor som kommer växa inom en snar framtid vilket innebär att också efterfrågan på kompetens kommer att öka. Handelskammaren Mälardalen beräknar att volymerna kommer att fördubblas fram till

6 Både Bergslagens gruvnäring och handeln med Östeuropa står för stora delar av den väntade ökningen. I dagsläget tar Oxelösunds hamn emot cirka fem miljoner ton gods per år och 2015 räknar gruvorna i Grängesberg och Ludvika med att leverera ytterligare fem miljoner ton anrikad malm. Sett till dagens utbildningar finns det en uppenbar risk för brist på relevant kompetensförsörjning. För arbetslivet i Mälardalen är det viktigt att rätt kompetens finns att tillgå. Blir det brist på relevant kompetens stannar Mälardalen. I Örebro län dominerar två branscher, industri och hälso- och sjukvård. Örebro län är det län av de tre som främst växer mot att bli en tjänste- och logistikregion. Länet satsar också mycket på turism och kulturverksamhet. Länet gör stora satsningar på transportnäringen, vilket för med sig att yrken inom den branschen väntas öka. I Hallsberg bygger Train Alliance vad som ska bli Europas modernaste anläggning inom service och underhåll för järnvägsnära fordon. Hallsberg är idag en knutpunkt för logistik i Sverige och kommer i framtiden att förstärka den positionen bland annat genom Postens stora etablering. När arbetet är färdigt kommer det resultera i en rad nya arbeten i regionen. Efterfrågan av kompetens inom transporttjänster handlar även om att de som arbetar i sektorn idag inte uppfyller de krav som arbetsgivarna ställer. Det handlar bland annat om att transportplanerare behöver ökad kompetens i sitt yrke. Det behövs en bredare bild av till exempel logistik-kedjan, ekonomi, lagar och förordningar. Många har arbetat sig uppåt inom en organisation vilket kan leda till att de inte besitter full kompetens för sina arbetsuppgifter. Det finns ett behov av att kunna tillgodogöra sig dessa kompetenser på något sätt, bland annat genom uppdragsutbildningar, vilka kan innehålla enstaka kurser ur en yrkeshögskoleutbildning. Transportindustriförbundet har väl beskrivit vilka behov som finns för kompetens i framtiden. De ser att branschen kommer att behöva anställa ett stort antal personer, både för att täcka pensionsavgångar och för att möta ökande krav på kunskap och kompetens. Framför allt är det volymer för trepartslogistikupplägg som ökar och väntas fortsätta öka kraftigt. 6

7 De tjänsterna ställer krav på att förstå kundens behov, fördjupad och avancerad logistikservice, arbetsledning på olika nivåer och företagsöverskridande helhetsupplägg. Arbetsförmedlingen presenterar regelbundet ett bristindex över sysselsättningen inom olika branscher. Bristindexet går från ett till fem, där fem innebär att efterfrågan på kompetens är som störst och ett att den är som lägst. Idealet är tre. Då stämmer efterfrågan och kompetensutbudet överens med varandra. Diagrammet här ovanför är hämtat från Arbetsförmedlingens bristindex från våren Staplarna visar att det råder brist på kompetens, men de är ändå något lägre än vad man skulle kunna förvänta sig efter att ha hört branschens syn på efterfrågan på relevant kompetens. Det går dock att förklara genom att Arbetsförmedlingen tittar på nuläge och på historien de senaste åren, medan branschen tittar framåt 3 till 5 år och där ser stor tillväxt inom just transport- och logistiksektorn. Men även Arbetsförmedlingens siffror visar alltså på att branschen behöver mer kompetens än vad som finns att tillgå. 7

8

9 Yrkeshögskoleutbildningen ledde mig till drömjobbet. Tack vare den nära kopplingen till arbetslivet var jag attraktiv direkt efter skolan. Joakim, tidigare student

10 Pågående yrkeshögskoleutbildningar 2012 Idag bedrivs tre yrkeshögskoleutbildningar i Mälardalen inom området transport- och logistiktjänster i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Av sökta utbildningar i riket beviljades 29 % år 2012 av Myndigheten för yrkeshögskolan. I konkurrens med det övriga utbildningsutbudet beviljades i Mälardalen enbart två av fem sökta utbildningar. Alla yrkeshögskoleutbildningar följer samma poängsystem där ett års studier motsvarar 200 yrkeshögskolepoäng. Varje utbildning får ett bestämt antal platser tilldelade. Om alla studenter fullföljer sin utbildning, tillför yrkeshögskolan arbetslivet 50 personer med kvalificerad lager- och transportstyrningskompetens, 75 lokförare och 30 logistikledare under 2013 och Utbildningsanordnare: Kunskapscompaniet Ankaret AB, Eskilstuna, Södermanlands län Utbildning Examensår Yh-poäng Kvalificerad lager- och transportstyrning Kvalificerad lager- och transportstyrning Utbildningsanordnare: SKY Framtidsutbildning, Hallsberg, Örebro län Utbildning Examensår Yh-poäng Lokförare Lokförare Lokförare Utbildningsanordnare: NBI i Växjö AB, Örebro, Örebro län Utbildning Examensår Yh-poäng Logistikledare Distribution & Warehouse Management

11 Sökta yrkeshögskoleutbildningar Yrkeshögskoleutbildningar söks i september för utbildningsstart nästa höst. I senaste ansökningsomgången, för utbildningsstart hösten 2013, har det lämnats in 77 ansökningar om att få starta och bedriva yrkeshögskoleutbildning i Mälardalsregionen, varav fyra inom lager-, transport- och logistiksektorn. Besked om vilka utbildningar som beviljas lämnas av Myndigheten för yrkeshögskolan i januari. Utbildningsanordnare: Kunskapscompaniet Ankaret AB, Eskilstuna, Södermanlands län Utbildning Examensår Yh-poäng Lager- och transportstyrning Lager- och transportstyrning Utbildningsanordnare: Katrineholms kommun, Katrineholm, Södermanlands län Utbildning Examensår Yh-poäng Transportledning och terminalledning Transportledning och terminalledning Utbildningsanordnare: SKY Framtidsutbildning, Hallsberg, Örebro län Utbildning Examensår Yh-poäng Lokförare Lokförare Utbildningsanordnare: NBI i Växjö AB, Örebro, Örebro län Utbildning Examensår Yh-poäng Logistiker Distribution & Warehouse Management Logistiker Distribution & Warehouse Management

12 I yrkeshögskoleutbildningar märker man verkligen att arbetslivet är involverade även i teorikurserna. De är relevanta och ger en välbehövlig tyngd till framtida arbetstagare. Yrkeshögskolestudenter vid NBI, Hallsberg Foto: Fredrik Fahlin/NBI

13 Kompetensbehov i framtiden Mälardalsregionen saknar idag och på några års sikt kompetens inom flera områden gällande transport- och logistiktjänster. Utöver de utbildningar som redan finns behövs fler för att behovet av arbetskraft ska kunna mötas. Det handlar inte bara om nyanställningar utan också om vidareutbildningar för olika grupper så att de ökar sina chanser till fortsatt arbete. Det finns idag en stor efterfrågan på kompetens inom en rad olika yrken eller yrkeskategorier. I Mälardalsregionen har arbetslivet, utbildningsanordnare och branschorganisationer lyft fram ett antal områden där bristen finns. Även Myndigheten för yrkeshögskolan har beskrivit hur efterfrågan på kompetens ser ut i Mälardalen. Utifrån dessa uppgifter vill YH Mälardalen lyfta fram nedanstående urval av yrken och yrkeskategorier: Signaltekniker Elkraftstekniker Tågtekniker Teknisk personal inom tåg- och järnvägsarbeten Personalsamordnare Säljare av transporttjänster Avancerad mekaniker (lastbil/ buss/bil) Logistiker med säljegenskaper och för trepartslogistik Transportplanerare med ökad kompetens Internationell speditör Inköpare av transport- och logistiktjänster Intermodal speditör Internationell logistiker Transportkoordinator 13

14 YHM:s analys I och med gruvnäringens exploatering kommer troligtvis många transporter att ske via sjöfarten. Idag saknas utbildningar för att kunna matcha den efterfrågade kompetensen av bl.a. speditörer. Ett antal logistikcentra finns och planeras i Mälardalsregionen varför efterfrågan finns på kompetens inom lager, logistik och transporter där yrkeshögskoleutbildningar kan bli aktuella. Därför är det glädjande att det inkommit ansökningar om att få starta och fortsatt bedriva utbildningar i Lager-, transport- och logistikledning. Branschen uttrycker tydligt att det behövs personal med lednings-, säljoch affärskompetens så dessa utbildningar skulle alla bidra positivt till kompetensförsörjningen i Mälardalsregionen. Hösten 2012 har en lokförarutbildning nystartat i Mälardalsregionen. Därutöver har ytterligare en utbildning för lokförare och en för kvalificerad lager- och transportstyrning haft omstart. Utbildningarna Distribution & Warehouse Management och Transportledning och terminalledning avslogs för utbildningsstart 2012 i konkurrens med andra utbildningar som tydligare tillgodosåg arbetsmarknadens efterfrågan på yrkesrollen. Till utbildningsstart 2013 har dessa utbildningar lämnat in nya ansökningar. Branschen har också uttryckt behov av mer teknisk kompetens, som elkraftstekniker, signaltekniker och mekaniker, för att stötta branschen, vilket inte helt tillgodoses av de sökta utbildningarna. 14

15

16 Kontakta oss YH Mälardalen Handelskammaren Mälardalen Trefasgatan Västerås Projektledare: Lena Nyquist Besök oss: Följ oss:

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2014/691 ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Västerås 2014 Onslagsbild: Johnér Bildbyrå/Caiaimage

Läs mer

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 1 (93) Dnr: Yh 2012/2629 1 FÖRORD... 2 2 INLEDNING... 3 3 REGIONALA BESKRIVNINGAR... 4 3.1 BLEKINGE LÄN... 4 3.2 DALARNAS LÄN... 7 3.3 GOTLANDS

Läs mer

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning. Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan Varannan i mål. Gymnasieskolors på kompetens. förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskningsrapport

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

kom pe t e n sför s örj n i ng i Dalarnas län fa k ta o c h föru t s ät t n i nga r

kom pe t e n sför s örj n i ng i Dalarnas län fa k ta o c h föru t s ät t n i nga r kom pe t e n sför s örj n i ng i Dalarnas län fa k ta o c h föru t s ät t n i nga r 1 Innehåll 1 Inledning...4 2 Sammanfattning...5 3 Metod...7 3.1 Statistiken...7 3.2 Intervjustudien...7 3.3 Begrepp...8

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Helsingborg Stad 2012 STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Författare: Elin Svensson Samordnare: Peter Arvebro, Eva-Lotta Bergström Tryck: Tryckservice

Läs mer

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Bilaga Motiv: Nyföretagandet

Läs mer

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg Framtidens kompetensbehov 2011 Vård och omsorg Innehåll Inledning... 2 Regionförbundets uppdrag kring kompetensförsörjningsfrågor... 3 Tematisk fördjupning... 3 Metod... 5 Metoddiskussion...6 Statistik...

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Seminarium Kompetensförstärkning i Malmfälten

Seminarium Kompetensförstärkning i Malmfälten Seminarium Kompetensförstärkning i Malmfälten Fredrika Persson, Freja konsulter Tillväxt i Malmfälten projektet Sammanfattning Projekt Tillväxt i Malmfälten har genomfört en förstudie kring Kompetensförstärkning

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 1 Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1. BESKRIVNING AV REGION

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer