Slutrapport 2013 KulTuren. En turistisk infrastruktur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport 2013 KulTuren. En turistisk infrastruktur"

Transkript

1 Slutrapport 2013 KulTuren En turistisk infrastruktur

2 SID INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2 FÖRORD 3 HISTORIK 3 SYFTE 4 VÄGSYSTEMET 4 MÅLGRUPPER 4-5 Slingans målgrupp 4 Projektets målgrupp 5 PRIORITERADEOMRÅDEN 5 Den fysiska slingan Information/markandsföring Näring ARBETSSÄTT OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING 5 HUR GJORDE VI? 6 Informationsmöten Träffar Möten med vägföreningar SAMVERKAN MED ANDRA ORGANISATIONER 7 Hållbar besöksnäring Mat och upplevelser Studiebesök Tävling namnet TEMAN 8 Form & Design Upplevelser Kultur & Historia Landskapet RESEBERÄTTELSEN 8-9 Hur tar man del av den? 8 Hur gick vi tillväga den togs fram? 9 SKYLTNING 10 Modell/metod för skyltning Vägvisningssystem Informationsskyltar AVTAL Kvalitetsavtal mellan kommuner och näring 10 Skötsel av den fysiska slingan i framtiden 11

3 Tillstånd uppsättning och förvaltning av skyltar 11 INFORMATION/MARKNADSFÖRING 11 Syftet Kanaler som KulTuren finns med i BILDBANK 11 WEBBPLATSEN Struktur TEKNIK Digital lösning 13 QR koder 13 KARTA BUDGET 15 FORTSATT UTVECKLING Skyltning 15 Parkeringsplatser 15 Rastplatsmöjligheter 16 Kvalitetssäkring av deltagande företag 16 Utveckling av webbplatsen 16 Gemensamt evenemang 16 Paketering 16 ANDRA EFFEKTER 16 PROJEKTETS GRUPPER OCH DELTAGARE 16 2

4 Slutrapport KulTuren En turistisk infrastruktur Journalnummer FÖRORD Längs den 14 mil slingrande och natursköna KulTuren kan du hitta nya smultronställen i Emmaboda och Lessebo kommuner. Här finns spåren efter inlandsis och industrialisering. Här finns skrönor, mord och troll. Låt dig lockas av trädens sus eller brukens brus i denna vackra bygd. Vad tycker du om? Välj tema för din resa eller hela KulTuren. QR-koderna leder dig till reseberättelsen på vår hemsida. Välj mellan Landskap, Kultur & Historia, Form & Design eller Upplevelser. Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare eller längre tid. Syftet med resan kan vara semester, affärer eller annat. Turismen i Glasriket med omnejd I regionen finns idag utöver Glasriket ett enastående koncentrat av i branschen starka varumärken som Astrid Lindgrens Värld, Huseby bruk, Öland, Visfestivalen i Västervik m fl. Dessa och ännu ett antal starka reseanledningar utgör noder, kring vilka regionens mycket mångfacetterade besöksnäring och många aktörer utvecklas. Den kreativa sektorn är betydande inom delar av de båda länen och här finns en stor potential för dynamik. Genom ett ökat kompetensflöde mellan kultur och kulturarv och regionens näringsliv skapas goda förutsättningar för innovativa och attraktiva miljöer. Upplevelseindustri och turism är två växande branscher som bygger på de regionspecifika förutsättningarna. Glasriket har attraktiva natur- och kulturmiljöer som lockar besökare. Med ett tydligare varumärkestänk och strategiska satsningar kan Glasrikets attraktivitet som såväl affärs-, livs- och besöksarena förstärkas. Turistföretag och entreprenörer i anslutning till turismbranschen i regionen är den primära näringen Det är i företagen som möjlighet till nya arbetstillfällen, kompetens-, utvecklings och tillväxtmöjligheter finns. I den lite vidare kretsen återfinns företag inom branscher som indirekt har nytta av en fortsatt positiv utveckling inom turismbranschen som t.ex. handel och service samt byggbranschen. För att nå företagen är destinationernas roll central eftersom det ur besökarens perspektiv som regel är destinationen och de reseanledningar och kvaliteter som finns där som avgör hur besökaren väljer. Att stärka destinationerna är därför ett sätt att medverka till en utveckling i den primära målgruppen, dvs. företagen. HISTORIK Temavägar i Glasriket är ett genomförandeprojekt som mynnar från förstudieprojektet TUVA. Ett av fyra utvalda ämnen i TUVA var att skapa fyra demoprojekt där målet var att erbjuda ett alternativ till de befintliga transportvägarna, minska tempot och ge resan ett mervärde samt stödja lokal turistnäring. 3

5 Via en webbenkät som genomfördes inom TUVA om igenkännande konstaterades att: Glasriket är välkänt i södra Sverige. Ca 9 av 10 känner till det. Ca 6 av 10 har även varit där. Idén med temavägar får ett positivt mottagande ca 4 av 5 av de som känner till Glasriket tycker att idén är intressant. Nästan lika många tror att de skulle åka en temaväg om den fanns vid nästa besök i Glasriket. Glaset är det som lockar mest, främst bland kvinnorna. Männen föredrar kultur i första hand. Storstadsbor är mest intresserade av natur. Bilen är det transportmedel som är mest populärt för att åka temavägarna. Många kan tänka sig att cykla i området. Helst vill man ta bilen dit och sedan hyra en cykel på plats. SYFTE Syftet med KulTuren är att marknadsföra, paketera och kvalitetsbearbeta besöksmål samt att förbättra tillgänglighet och information/marknadsföring kring temaslingan. Slingan ska vara ett komplement och göra det mer spännande att besöka Glasriketregionen eftersom den ger ett alternativ till de redan kända besöksmålen. Den bidrar också till en bättre målgruppsanpassning och ett större totalt besöksvärde. Syftet är att projektet ska stödja den lokala turist- och besöksnäringen med mål att skapa tillväxt i såväl nya som etablerade företag och därmed nya arbetstillfällen. Syftet är också att främja ekonomisk utveckling såväl lokalt som regionalt genom att generera en utvidgad skattebas genom turisternas ökade konsumtion. Vidare är syftet också att stärka turismen från utlandet, det vill säga att stärka regionens export. VÄGSYSTEMET Besöksnäring/turism är en näring som påverkar en rad andra näringar och samhällsintressen. Ett av dessa samhällsintressen är att anpassa vägsystemet för turism i form av turistvägar vilket har en påverkan på näringslivet utmed turistvägen. Det ska göras tydligt för turisten hur den kan åka en befintlig slinga och nå så många besöksmål/platser som möjligt. KulTuren är en turistisk infrastruktur som ska vara ett av naven till strategisk utveckling i de områden som finns längs med och runt slingan i Glasriket. Slingan kan erbjuda möjligheter till: Gemensam marknadsföring Paketering av upplevelser (reseanledningar) Som ett eget resmål exempelvis för grupper/föreningar med specifika intressen Gemensamma evenemang med säsongsbetonade teman Researrangörer SLINGANS MÅLGRUPP Glasrikets främsta målgrupper och därmed även KulTurens är Whops (55+ med god ekonomi) samt Active family (den aktiva familjen), detta gäller på så väl den svenska marknaden som den europeiska, främst Tyskland, Danmark och Holland. Tanken är också att KulTuren ska locka till sig nya nischade målgrupper så som kultur och naturintresserade. 4

6 PROJEKTETS MÅLGRUPP Företag i besöksnäringen. Boende i aktuellt område som har en affärsidé eller intresse som de vill utveckla. Turister/besökare i regionen - såväl de som redan besöker, som nya. Företrädare för näringsliv, kommun och Trafikverk PRIORITERADE OMRÅDEN De prioriterade områdena i projektet har varit. Den fysiska slingan - Slingans sträckning - Skyltning - Förvaltning Information/marknadsföring - Webbplats - Språk - Kartmaterial - Reseberättelser - Digitalt och tryckt material - Förvaltning Näring - Kvalitetsavtal - Gemensam samverkan kring aktiviteter och evenemang ARBETSSÄTT OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING Projektet har utförts i nära samverkan mellan de deltagande kommunerna och Trafikverket. Kommunerna har varit representerade i projektet med en person ifrån näringslivs- /turistkontoret, men även andra kommunala och offentliga tjänstemän har involverats i projektet efter ansvar och kompetensbehov och i varierande grad. Näring och föreningar och andra organsiationer och institutioner har också varit delaktiga. Projektet skulle arbeta med att utveckla en temaslinga runt Emmaboda Lessebo för att skapa ett mervärde för turistföretagen i regionen. Det lades stor vikt vid att klarlägga hur sträckorna skulle profileras samt vid kvalitetsaspekter och kompetensutveckling (bl.a. i samverkan med projekt så som VINST och Partnerskap Småland) och tillsammans med entreprenörerna runt vägen. 5

7 HUR GJORDE VI? Vi gjorde en inventering av aktörer längs med och omkring slingan. Vi funderade också på om nya besöksmål/platser kan bli aktuella i framtiden. Vi har genomfört ett antal informationsmöten och andra kommunikationsinsatser gentemot Glasrikets kända och okända turistaktörer, dvs. företag, föreningar, organisationer, markägare etc. som på något sätt möter eller berörs av regionens gäster i sin verksamhet. Efter att berörda aktörer identifierats och informerats om projektet, dess syfte och möjligheter erbjöds de att på olika sätt delta i projektet genom t.ex. marknadsföring, paketering, och försäljning. Träffar: - Uppstartsmöte i Skruv måndagen den 28 maj Syfte var att informera om projektet och diskutera hur vi gemensamt kan verka. På mötet deltog 44 personer från företag, föreningar och organisationer. - Projektet har varit inbjudna till företags och föreningsmöten, CSO (Centrum i Sydost) och näringslivsträffar. Vi har haft möjlighet att sälja in projektet och få input från omvärlden. - Föreningsträffar: Vi har presenterat projektet i helhet men även lämnat delrapporter. Funnits med i nyhetsbrev från Näringslivskontoren, Glasriket, turismansvariga, länets turistorganisationer, lokala tidningar ex. Smålandsposten, Barometern, Östra Småland, Emmaboda tidning och Träskoposten och på webbplatser mm. Vi har hörts på lokalradion, Kalmar och Kronoberg vid ett par tillfällen. Möten med vägföreningar Inför uppsättning av skyltarna anordnades mindre möten med berörda vägföreningar där vi informerade om projektet och hur man blir berörd. Efter det åkte representanter från Trafikverkert ut och besökte markägare och ordföranden i de enskilda vägföreningarna. Syftet var att göra projektet och insatserna kända samt att diskutera platser/punkter där vägvisningsskyltarna var tänkta att placeras. Projektet har haft en insident där någon/några under natten till den 27 december 2011 plockade ned ett antal skyltar på sträckan Törsbo Linnefors. Anledningen till gärningen är inte känd och skyltarna sattes upp igen efter att samtal med markägare och vägföreningar hade gjorts.händelsen gav stort mediaintresse. Under projektets gång har vi tagit del av och rättat oss efter befintliga strategier och planer som rör destinationsutveckling och samhällsplanering, ex nationella, regionala och lokala utvecklingsstrategier, översiktsplaner och varumärkesplattformar mfl. Vi har undersökt var och hur vi kan finnas med och samverka i vårt gemensamma arbete med att utveckla vår region. 6

8 SAMVERKAN MED ANDRA ORGANISATIONER OCH PROJEKT Partnerskap småland Hållbar besöksnäring Kvalitet och hållbarhet är utifrån en besökares helhetsupplevelse en allt mer avgörande faktor kring en resa. Internationellt sett har andra länder kommit mycket längre inom detta område än Sverige och Småland. De regionala turistorganisationerna i Sverige har påtalat för Tillväxtverket att Sverige behöver ett nationellt system för kvalitetssäkring av turismens produkter. Som resultat av detta skapades utvecklingsprojektet Hållbar besöksnäring. Vad gjorde då projektet för att öka kvalitén på värdskapet samt att öka kunskap och kompetens hos entreprenörerna runt slingan? Alla entreprenörer runt slingan blev inbjudna till en workshop/föreläsning den 6 december 2012 med temat Kvalitet och hållbar besöksnäring med Johan Delfalk en av landet mest kunniga personer inom kvalitetssäkring. Inom projektets ramar ville vi höja nivån på besöksmålen, det vill säga öka nöjdheten hos besökaren genom att öka kunskapen kring bemötande och miljö, krav och önskemål. Samtidigt ville vi visa på hur viktigt det är att ge våra besökare en produkt och upplevelse som är hållbar till våra utvalda målgrupper. Målet var också att gemensamt arbeta fram underlag till ett kvalitetsavtal för alla som vill finnas med i KulTurens gemensamma marknadsföring. Tjugo personer som representerade företag och föreningar och som driver besöksmål fanns på plats. För de som ville fördjupa sig i och ta del av kvalitets och hållbarhetssystemet fanns det möjlighet att ansluta sig till projektet Partnerskap Småland, delprojekt hållbar besöksnäring, 6 stycken visade sitt intresse. Syftet för Hållbar besöksnäring är främst att stödja utvecklingen av exportmogna destinationer. Mat och upplevelse projekt LRF Sydost Projektet samverkande kring en kompetensutvecklingsdag med temat Service, värdskap, turism och mat från regionen. 20 personer från näring och föreningsliv deltog. Studiebesök Ansvariga i respektive kommun gjorde ett studiebesök i Markaryd och Ljungby (Sagobygden). Syftet var att ta del av hur man hade arbetat med informationsplatser och teknik för att sprida information. Tävling om namnet: Det anordnades en tävling om vad slingan skulle heta. Efter inkomna förslag fanns en jury som röstade och kom fram till namnet KulTuren. Juryn ansåg att namnets komposition gick att leka med i arbetet med marknadsföring och målgruppsanpassning. 7

9 TEMAN För att locka besökare till en destination krävs det att målgruppen kan finna en eller flera reseanledningar, det kan man bland annat göra genom att utgå från utvalda teman, intressen. Koncept som teman ger en tydlig struktur för att skapa verktyg för produktutveckling och gemensam marknadsföring. I valet av teman har vi tagit hänsyn till Glasrikets teman i dess varumärkesplattform. Våra val för KulTuren blev: Form & Design: Längs KulTuren kan du ta del av den rika skatt av form och design som på många sätt satt sin prägel på området. Här berättas om hur glasbruken startat och verkat och om de platser där hantverket genom generationer lämnat sina avtryck. Design är än i dag något som präglar hela Glasriket med alla sina glasbruk och formgivare men också andra konstformer, konsthantverk och shopping. Upplevelser: Upplev historiska platser längs KulTuren. Ibland finns tydliga spår och lämningar, ibland får fantasin hjälpa till att skapa en bild av hur det en gång var. Inte minst finns härliga upplevelser med barnen i den småländska naturen. Äventyren väntar bakom nästa vägkrök. Kultur & Historia: Känn historiens vingslag när du tar dig fram genom skogarna som en gång var en förutsättning för av Glasriket hamnat just här. Spännande historier och skrönor berättar om hur livet för de som verkade och levde i bygden tedde sig. Upplev miljöer och bygder som beskrivs i Wilhelm Mobergs världsberömda litteratur om Utvandrarna. Landskapet: Slingrande grusvägar, stengärsgårdar, glittrande sjöar, mäktiga skogar och böljande enebackar beskriver i stort landskapet längs KulTuren. Här kan du hitta dina egna smultronställen för rekreation, avkoppling och upplevelser. RESEBERÄTTELSER Det speciella med KulTuren är våra reseberättelser. De ska ge resan ett mervärde och öka kunskapen och intresset om vårt område och vara ett komplement till vår turistnäring. Vi har valt att lyfta fram berättelser, sägner och beskrivningar om hur olika verksamheter har uppstått. Hur tar man del av dem? De har sin hemvist och går att ta del av på Glasrikets webbplats under KulTuren. Man kan hämta berättelserna genom att scanna hem dem till sin smartphone eller surfplatta via utvalda QR-koder. De går att köpa på Turistbyråerna i området då tillsammans med kartan. 8

10 De presenteras som en hel berättelse och/eller efter våra fyra teman: Kultur & Historia, Landskap, Form & Design samt Upplevelser. Vi har valt att dela in dem i teman för att gör det enklare för resenären att fördjupa sig i ett specifikt intresse om så önskas. De finns på två språk, en svensk och en engelsk version. Varje plats har en koordinat på kartan och på webbsidan. Förutom teman är berättelserna på webbplatsen länkade till sökbara orter. Hur gick vi tillväga när de togs fram? För att sätta samman reseberättelsernas innehåll har vi inventerat kulturhistoriska värden, i Emmaboda kommun i Kalmar län och Lessebo kommun i Kronobergs län, längs den 14 mil långa vägsträckan inklusive ett par avstickare inom kommunerna. Sammanlagt har åtta socknar studerats. En mängd föreningar och personer har varit delaktiga under processen. De har delat med sig av sina kunskaper om bygden och lämnat sina synpunkter till innehållet. Vi har också tagit del av källmaterial i arkiv och på bibliotek samt befintliga turistbroschyrer och informationsblad om tidigare kända sevärdheter och besöksmål regionala, lokala som platsspecifika. Intervjuat hembygdsföreningar och personer med kunskap och kännedom om bygderna som har lämnat förslag på platser och källmaterial. Besökt hembygdsgårdar och hembygdsmuséer samt besöksmål och sevärdheter utmed sträckan för att skapa oss en bild av platsen. Kontaktat och besökt historiker på Kulturparken, Smålands museum i Växjö och Kalmar läns museum i Kalmar för förslag på användbara källor; material och litteratur. Fotograferat platser och miljöer längs vägen, dessa bilder har blivit en bildbank som kommer att användas i framtida material. Deltagit i projektmöten med entreprenörer, föreningar och representanter från de båda kommunerna. Kontaktat och erhållit material i form av uppteckningar från Folklivsarkivet i Lund och Folkminnesavdelningen i Uppsala. Besökt och tagit del av bibliotek och topografiska arkiv och studerat kulturhistorisk och topografisk litteratur samt gjort sökningar i olika databaser ex. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg. Studerat kommunernas översiktsplaner, riksintressen, kulturmiljöer samt naturreservat m.m. Strukturerat och sammanställt materialet och därefter valt ut lämpliga berättelser, texter och citat samt skrivit och redigerat texterna. Det är ett gediget arbete att sätta samman allt material som kommit in, det finns en stor källa att hämta från. Efter flera diskussioner och korrekturer så blev berättelserna klara och det är dem man nu kan ta del av. Vi ser inte berättelserna som statiska utan tänker oss att vi kan lägga till och ta bort innehåll efter behov och aktuella teman/aktiviter. I framtiden ska resenären även kunna lyssna till berättelserna via lämplig teknik. 9

11 SKYLTNING 1. Projektet har titta på en modell/metod för SKYLTNING mellan Trafikverk och näringsliv/turistsatsningar. Via projektet har en namnsatt turistisk infrastruktur kommit till. Det finns en överenskommelse mellan kommunerna och berörda väghållare (statliga och kommunala) att slingan skall vidmakthållas, vilket härigenom är ett gemensamt ansvar. Genom att hänvisa till eller utgå från denna slinga öppnas en ny möjlighet för exponering och samarbete för företag med anknytning till besöksnäringen. Slingan blir en förbindelselänk mellan de stora vägstråken/de stora besöksmålen och målpunkter som ligger längs med eller nära KulTuren-slingan. De enskilda företagen och besöksmålen ges sedan möjlighet att ansluta sig till slingan. 2. Projektets representanter fortsätter att jobba för ett gemensamt vägvisningssystem och skyltsystem som rör matställen, boende och attraktioner mm (typ Gotlandsmodellen) En idé till en modell för skyltning till slingan har presenterats för företag och besöksmål längs slingan. Genom att slingan också går på mindre och enskilda vägar kan uppkoppling till slingan ske på ett enklare och billigare sätt för de närliggande företagen, samtidigt som slingan och därmed det enskilda företaget får en koppling till det stora vägnätet. När slingan nu är på plats måste arbetet med att koppla företag till slingan fortsätta så att innehållet i KulTuren ges ett vidgat innehåll. 3. Slår projektet väl ut så är planen att metoder och modeller ska implementeras även på annat håll inom Trafikverket Projektet behöver ges lite tid att verka samt följas upp innan något ställningstagande kan tas om ytterligare implementering av modellen kan göras i Trafikverkets struktur. Informationsskyltar På fem platser längs med slingan finns informationsplatser med informationsskyltar som visar slingans streckning samt hur man får mera information. Skyltarna är gjorda av glas, trä och metall, dessa material valdes för att knyta an till områdets resurser. Skyltarnas lokalisering är Kosta, Strömbergshyttan och Hovmantorp dessa förvaltas av Lessebo kommun och Eriksmåla och Vissefjärda dessa förvaltas av Emmaboda kommun. AVTAL Kvalitetsavtal mellan kommun och näring För att värna om att besökarna får ett så bra bemötande och en så god service som möjligt har ett kvalitetsavtal arbetats fram. Grunden till avtalet diskuterades fram under workshopen den 6 december Projektet har också tagit del av liknande avtal. Alla entreprenörer längs slingan som vill finnas med i den gemensamma marknadsföringen av KulTuren kommer att ges möjlighet att underteckna avtalet efter en diskussion om vad avtalet innebär och om kvalitén kan upprätthållas av entreprenören. 10

12 Skötsel av den fysiska slingan i framtiden Projektet har tagit fram ett avtal gällande skötsel av den fysiska slingan, berörda parter har kommit överrens om kriterierna och undertecknat avtalet. Tillstånd uppsättning och förvaltning av skyltar Tillstånd om att sätta upp skyltarna på privat mark har upprättats och skrivits under av berörda parter. INFORMATION/MARKNADSFÖRING Syftet med marknadsföringen är att öka regionens synlighet och destinationernas dragningskraft nationellt som internationellt. Hur KulTuren påverkar regionens synlighet och destinationernas dragningskraft är något som först kan mätas efter några år. Vad vi i dagsläget gör för att KulTuren ska bidra till att öka dragningskraften till regionen är att finnas med i den gemensamma marknadsföringen för Glasriket (broschyr, webb annonsering etc.) samt i kommunernas egna marknadsföringsinsatser. Detta sker inom befintliga uppdrag. Kanaler som KulTuren finns med i: - KulTurens egen webbplats som finns under Den egna kartan med information om besöksmålen och platserna man kan besöka med utgångspunkt från reseberättelsen. Alla punkterna på kartan kommer att ha koordinater inlagda. Kartan är under produktion. Webbplatser ex. Glasriket, kommunernas webbplatser, Småland, och länsportalen m.fl. Broschyrer ex. Smålandsbroschyren, Glasriketmagasinet, platskartor, andra regionala broschyrer. Annonser i utvalda kanaler, tidningar, broschyr och som en del av en radioreklam för Emmaboda. Evenemang som finns i regionen samt evenemang med specifika teman. Artiklar i tryckmaterial och tidningar. Under projekttiden har KulTuren omnämnts i ett antal medier ex. artiklar, annonser pressmeddelanden eller intervjuer. Det har varit i tidningar, radio och webb. BILDBANK - I samband med att Reseberättelserna togs fram fotograferades platser längs med hela slingan. Dessa kommer att användas i marknadsföring och material. Bildbanken kommer att fyllas på under tid. WEBBPLATSEN KulTurens webbplats har sin hemmavist på glasriket.se därifrån länkas den vidare till andra sidor. Struktur När man kommer in på startsidan för KulTuren finns en meny i vänsterspalten. Via vänstermenyn kan man klicka sig vidare till själva reseberättelsen, besöksmålen, olika boenden, shopping, aktiviteter, evenemang samt mat och dryck. 11

13 Huvudsaklig information visas på sidan med hjälp av puffar som också hjälper till att fördela informationen, för att förenkla för besökaren att se och hitta. Högerspalten innehåller boxar där besökaren i översta boxen kan lämna synpunkter, lämna egen reseberättelse eller läsa mer om KulTuren-projektet. De andra boxarna presenterar olika aktiviteter som finns kring KulTuren. Sidan för reseberättelsen är uppdelad i teman Form & Design, Upplevelser, Kultur & Historia och Landskapet. Det har vi valt att göra för att besökaren ska kunna välja att fördjupa sig i den del av reseberättelsen som intresserar just honom/henne. Vill besökaren ta del av hela reseberättelsen finns alla teman och hela reseberättelsen som pdf för utskrift i högerspalten. I boxen Mer information som finns i högerspalten finns länkar som leder tillbaka till startsidan. Alla huvudbilder som finns på webbplatsen fungerar också som länk till startsidan. 12

14 Sidan för ett tema fungerar som så att i början av texten finns ett antal ortsnamn som är klickbara och är kopplade till rubriker i texten med samma namn. Det underlättar för besökaren då den kan klicka på ett ortsnamn och automatiskt hoppa ner i texten till rätt stycke istället för att behöva gå igenom hela. I projektet beslutades att resenären ska kunna lämna in synpunkter om KulTuren på webbplatsen, synpunkterna används som underlag i vidareutvecklingen av konceptet. Det är också fritt fram för besökaren att dela med sig av sin egen reseberättelse. TEKNIK Ett av projektets mål var att finna en hållbar digital lösning för att sprida och dela information med ny teknik. En förstudie kring en egen applikation för KulTuren gjordes tillsammans med Appcorn. En dialog kring applikationer fördes även med projektet Gemensam IT plattform, Partnerskap Småland, där frågan om en gemensam app är aktuell. Tanken är att varje destination/besöksmål ska få möjlighet att skaffa en egen underapp till en övergripande som innefattar hela Småland. Genom denna vetskap kom vi fram till att KulTuren avvaktar med egen app tills ett övergripande beslut för Småland har tagits. QR KODER I projektet har vi nyttjat en ny teknik som är på frammarsch och som får fler och fler användare, QR koder "Quick Response". På detta sätt gör man information tillgänglig för en stor grupp användare. En QR-kod är ett slags streckkod, en bild som innehåller inbäddad information, text och/eller siffror. Om man har en QR-kodläsare och scannar av en kod med sin smartphone eller surfplatta kommer man direkt till den webbplats som har den information man söker, detta utan att behöva skriva in adressen manuellt. 13

15 QR-koder blir allt vanligare i informationsdelning och reklam eller annonser, man sparar in på plats, det ger möjlighet att utöka med annat innehåll eller spara in på kostnader. Det finns också ett stort värde i att kunna välja fördjupning och vidareläsning på andra plattformar exempel en webbplats. Genom denna teknik har man informationen omedelbart, på plats eller hemma när man planerar inför en ett besök. Innehållet man får ut är alltid uppdaterat och aktuellt. Hur göra man? Man hämtar hem en QR- läsare/scanner som en applikation till sin smartphone eller surfplatta. Genom applikationen kan du sedan direkt använda din mobiltelefon eller surfplatta för att läsa av QR-koden och förflyttas till innehållet den leder till. Du startar applikationen och skannar sedan QR-koden med hjälp av kameran i din mobil. Det finns en mängd tillgängliga QR-läsare, de flesta är helt kostnadsfria att använda och laddas enkelt ner från Apples Appstore eller Android market beroende på vilken typ av smartphone eller surfplatta du använder. KulTuren har fem stycken QR koder. De utgår från våra teman och reseberättelsen Form & Design Kultur & Historia Landskapet Upplevelser KulTuren (förstasidan på webbplatsen) KARTA Som komplement till informationen på webben togs en karta fram i formatet 50x70 cm. Kartan visar KulTurens sträckning, rastplatsmöjligheter längs slingan och var man hittar KulTurens informationstavlor. Kartan visar också förslag på avstickare till besöksmål och sevärdheter som ligger strax utanför KulTurens sträckning men i Lessebo eller Emmaboda kommun. QR-koderna till de olika reseberättelserna, en beskrivande text om KulTuren och vart man kan vända sig för att få mer information finns också angivet. Kartan tillsammans med reseberättelsen för hela KulTuren såldes som ett paket under sommaren på turistbyråerna i kommunerna. 14

16 Framtid Det har kommit in synpunkter på att det kan vara svårt att orientera sig längs slingan med hjälp av kartan. För att göra det enklare för resenären tas därför en ny karta fram till nästa sommarsäsong. Den nya kommer förutom det kartan innehåller idag, att visa de olika besöksmålen som nämns i reseberättelsen. Dessa kommer också att märkas ut med GPSkoordinater. Framtagandet av den nya kartan kommer att ske inom ordinarie verksamhet hos kommunerna. BUDGET Driftredovisning över KulTurens kostnader Löner personal Emmaboda kommun Övriga kostnader såsom skyltar, översättning m.m Offentliga resurser Trafikverket Offentliga resurser Lessebo kommun Trafikverket, faktisk medfinansiering FORTSATT UTVECKLING: Skyltning vid besöksmålen Projektet har inte enats om ett koncept som passar för alla parter ännu. Gruppen har beslutat att detta ska jobbas vidare med då det är en nyckelfråga för att ena/koppla samman besöksmål, företag och andra aktörer, samt göra det enkelt för resenären att hitta till alla platser/punkter. Planerna är följande: Undersöka möjligheten till brun/vit skyltning för själva slingan. Hänvisning längs alla vägar till själva besöksmålen (inspiration från Gotlandsmodellen). Platsskyltning vid själva besöksmålen som inte har en fysisk person tillgänglig. Här ska det finnas information om platsen samt QR koder för slingan som besöksmålet tillhör. Platsskyltning vid själva besöksmålen som har en fysisk person tillgänglig och som har skrivit på kvalitetsavtalet. Delen som rör skyltning samordnar Trafikverket, kommuner och näring är samarbetspartners. Trafikverket och kommunerna arbetar tillsammans med studenter från lämplig utbildning fram ett skyltkoncept. Nästa möte för skyltning bestäms till den 6 november På detta möte närvarar Trafikverket, kommunerna och studenter som fått i uppdrag att ta fram skyltförslagen. Parkeringsplatser Ett mål i projektet var att ha tillräckligt med parkeringsplatser och andra faciliteter. Under projekttiden har inga nya rastplatser eller parkeringsplatser anlagts då behovet ännu inte uppstått. När trafiken längs slingan ökar kommer behovet att ses över gemensamt av berörda parter enligt det upprättade avtalet gällande skötsel av den fysiska vägen och skyltning. 15

17 Har bra rastplatsmöjligheter Rastplatsmöjligheter finns längs slingan och är markerade på kartan. Inga nya rastplatser har anlagts, de som redan finns bedöms i dagsläget som tillräckliga. Uppstår ett behov görs en ny utvärdering av detta och eventuella insatser planeras. Ha kvalitetssäkrade företag längs med vägen. Efter hand kommer avtal knytas med företag längs med KulTuren, detta kommer att ske inom befintlig verksamhet, (företagsutveckling). Utveckling av webbplatsen KulTuren får en egen flik på Glasrikets förstasida. Kulturen ska finnas med i bildspelet på glasriket.se. KulTuren får egen Facebooksida efter att förvaltandet av den har beslutats. Ett första gemensamt evenemang är planerat till våren 2014, innan turistsäsongen drar igång på allvar. Målet är att den intresserade under en dag kan resa runt slingan. Ta del av reseberättelsen, besöka öppna företag och besöksmål. Under dagen ska man kunna ta del av erbjudanden och delta i någon form av tävling. Evenemanget marknadsförs gemensamt med aktörerna. Paketering av produkter längs med KulTuren Detta kommer att ske inom ordinarie verksamhet av AB Glasriket och kommunerna. ANDRA EFFEKTER: Via projektet har 6 stycken stugor som finns längs med slingan blivit tillgängliga för uthyrning. PROJEKTETS GRUPPER OCH DELTAGARE Styrgrupp: Weronica Stålered, Emmaboda kommun Helen Karlsson, Lessebo kommun Bo Svensson, Trafikverket Monica Widnemark Ann-Marie Fagerström Projektgrupp: Weronica Stålered, Emmaboda kommun Bodil Askenkrantz, Lessebo kommun Lars Bergström, Trafikverket Bertil Jonsson, Trafikverket Frågor besvaras av Weronica Stålered Bodil Askencrantz Adm chef/turismansvarig, Emmaboda kommun Kommunikatör, Lessebo kommun Telefon Telefon E-post E-post 16

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Vetlanda Turismstrategi 2013-2016

Vetlanda Turismstrategi 2013-2016 Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2012-10-17 126) Giltig fr.o.m. 2012-10-17 Dokumentansvarig Turismchef, Vetlanda Turistbyrå Gäller för Alla kommunens verksamheter Senast reviderad

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07

Kommunstyrelsen 2015-01-07 Kommunstyrelsen 2015-01-07 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND 2009 Det här är första gången som vi formulerar och dokumenterar en gemensam strategisk utvecklingsplan för turismen i Värmland. Syftet är att vi genom

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Kulturarv och landsbygdsutveckling

Kulturarv och landsbygdsutveckling Slutrapport Kulturarv och landsbygdsutveckling Kultur- och landsbygdsutveckling Rapport 2012:12 Författare Rolf Danielsson Västarvet Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Kristina Wallman Hushållningssällskapet

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer