Samverkansråd Locum AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansråd Locum AB"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1(4) Teknikenheten Locum AB Tid & plats: kl Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne Karlsson SRF Britt-Marie Karlsson HSO/FEB Kjell Björn HSO Jaan Kaur DHR Eva Söderbärj HSO/FUB Bengt Jansson HSO Thomas Ahlberg Locum (ordf.) Per Carlsson Locum (sekr.) Eleonore Lyckheim Locum Stina Juhlin Myra industriell design AB Fredrik Krantz sommarjobbare Frånvarande: Anders Gustafson (HSO), Kjell Sandström (DHR) Göran Gustafsson SRF, Bo Rundelius HSO och Ritva Elg hade lämnat återbud. smötet genomfördes efter kallelse utsänd av Per Carlsson. Mötet öppnas Thomas Ahlberg öppnade mötet och hälsade välkommen. Ordföranden har ordet Formalia Presentationsrunda genomfördes. Föregående minnesanteckningar Thomas Ahlberg gjorde en sammanfattande genomgång av senaste mötesprotokollet (protokoll 37). Bland annat diskuterades digital skyltning och vägvisning med hjälp av mobiltelefon. Locum AB BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORG.NR Box Östgötagatan 12 Växel Central Stockholm Stockholm Bolagets säte: Stockholm

2 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 2(4) Teknikenheten Allmän information Thomas Ahlberg hade blivit kontaktad av en firma som ska lansera en variant av fordonet Segway som är utformad som en rullstol. Enligt vad man kunde se av en informationsfilm verkar fordonet smidigt och lättmanövrerat. Dock uppstod en rad frågor om prestanda och hantering. Thomas föreslog att företaget bjuds in till nästa möte för att förevisa produkten. Per Carlsson redovisade ett antal händelser sedan förra mötet. - Digital skyltning: på butiksmässan i Kista träffade Per företaget Spree som bland annat arbetar med digitala informationsdisplayer. Spree har arbetat tillsammans med Stockholms stadsbibliotek och satt upp en display i biblioteket vid Odenplan. Eftersom företaget, till skillnad mot Cygate, kan visa upp en verklig produkt, har några möten hållits och Spree har tagit fram en skuggrapport. Utifrån Sprees och Cygates underlag ska en förstudie tas fram internt som ska ligga till grund för beslut om hur Locum ska gå vidare. - Informationsärendet om ledsagning samt varuautomater har tagits upp av Locums ledning. En generell översyn genomförs avseende vad som ska ingå i den grundhyra som hyresgästerna betalar och vad som ska vara tilläggstjänster. När det gäller ledsagning har det visat sig vara svårt att hitta en lämplig entreprenör för tjänsten. Visionen är dock att det vid varje bemannad receptionsdisk på sjukhusen ska finnas en ledsagare. Avseende varuautomater finns inget nytt att rapportera. Flera av rådsmedlemmarna menade att det inte borde vara något problem att få automater utställda då det torde vara av intresse för leverantören. Presentation, alternativ toalettstol Stina Juhlin från företaget Myra industriell design AB presenterade vidareutvecklingen av den toalettstolslösning som två KTH-studenter tidigare redovisat för samverkansrådet. Utifrån studenternas prototyp och ursprungliga idé har Myra tagit fasta på innovationen i förslaget, den roterbara sitsen. Diverse detaljjusteringar har genomförts. Bland annat har det cirkulära stödhandtaget som omgav hela porslinet ersatts med mer konventionella stödhandtag. Vidare har sitsen och locket designats för att bli funktionella och produktionsvänliga. Arbetet med framtagandet av den nya prototypen har finansierats med medel från en stiftelse som företaget Permobil initierat. Arbetet i denna fas är nu avslutat och nya medel för vidareutveckling och produktion av en provserie behövs. Micasa har visat intresse för toalettstolen och marknaden och behovet torde vara stort när gamla lägenheter ska anpassas. Återkoppling Mer än bara trösklar Per Carlsson redovisade i stora drag det material som levererats till tertialuppföljningen av Mer än bara trösklar. De viktigaste punkterna listas nedan och den fullständiga texten biläggs protokollet.

3 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 3(4) Teknikenheten Bemötande - 4 utbildningar har hållits för Locums entreprenörer. Utbildningen innehåller ett block med tillgänglighet och bemötande. Totalt har 44 personer genomfört utbildningen. - sedan årsskiftet har samtliga avdelningar inom Locum tillgänglighet/bemötande som en punkt i sina verksamhetsplaner. - ytterligare en person har påbörjat utbildningen Din kompetens vår möjlighet Kommunikativ tillgänglighet Antalet informationskanaler till kunderna breddas för att tillgängliggöra information. - inomhusnavigering med mobiltelefon - utv.proj. informationskiosker - informations-tv - huswebb På Bromma sjukhus har receptionsdisken öppnats. Fysisk tillgänglighet - Engagemang inom Nya Karolinska sjukhuset - Successivt åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i de egna fastigheterna. Information från förbundet/föreningarna Bengt Jansson berättade att samverkansrådets representanter hade fått en utbildning om Locums tillgänglighetsarbete av Göran Wachsner, tidigare medarbetare på Locum. HSO:s, SRF:s och DHR:s presidier har beslutat att erbjuda samtliga samverkansråd en utbildning inom ett område som respektive samverkansråd har behov av. et med LOCUM valde då att genomföra denna utbildning i tillgänglighet. Övriga frågor Björne Karlsson tog upp frågan om Locums tillgänglighetsinventeringar och menade att begränsningen i uppdraget, att inventera publika delar, är problematisk. Detta eftersom tillgänglighetshinder inom verksamhetsytor riskerar att missas då de enskilda verksamheterna inte alltid följer upp kraven på tillgänglighet. Per Carlsson önskade synpunkter på den typ av kodlås som monteras direkt på dörrbladet tillsammans med trycket. Uppenbara brister har varit avsaknad av kontraster och att siffran fem saknat taktil markering.

4 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 4(4) Teknikenheten Kommande möten Tid för kommande möte är: 3/9, 31/10 och 10/12. Mötena börjar 9.15 med 15 minuter förmöte för föreningarna och pågår till Plats: mötena hålls preliminärt på Locums kontor, Östgötagatan 12, 9 trappor, lokal Årstaviken. Föranmälan görs i receptionen på plan 8. Om möte förläggs externt meddelas detta i samband med att kallelsen sänds ut. Thomas Ahlberg avslutade mötet. Noteringar förda av Per Carlsson. Delges: Närvarande och enligt sändlista. Bilaga Rapport - Mer än bara trösklar, tertial 1

5 Uppföljning Mer än bara trösklar tertial 1 Bemötande Under programmets första mål, Bemötande, har Locums affärsområde Facility Management (AO FM) genomfört 4 utbildningar som har riktat sig till de entreprenörer som svarar för tjänster inom reception, städ och vaktmästeri. Utbildningens fokus har varit att introducera entreprenörerna till att arbeta inom anläggningar för vård. Eftersom dessa personalkategorier träffar både sjukhusens personal och dess besökare lyftes bemötande och tillgänglighet särskilt fram. Totalt har 44 personer genomgått utbildningen. Uppföljning görs ständigt och Locum har nolltolerans gällande klagomål om bemötande. Sedan årsskiftet arbetar samtliga avdelningar inom Locum med mål för tillgänglighet/bemötande enligt affärsplanen. Några av de aktiviteter som rapporterats under tertial 1 redovisas under rubriken Kommunikativ tillgänglighet. Ytterligare en person i chefsposition har påbörjat utbildningspaketet Din kompetens vår möjlighet. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning och förbättra möjligheterna för dessa att anställas inom landstinget. Kommunikativ tillgänglighet Som ett led i att öka den kommunikativa tillgängligheten har ett flertal projekt initierats. Projekten syftar till att bredda antalet informationskanaler till Locums kunder och att undersöka de möjligheter som ny teknik ger att underlätta för besökare att orientera sig på sjukhusen. Följande aktiviteter har genomförts: Möjligheten att använda smarta mobiltelefoner för navigering inomhus har studerats och redovisats i en förstudie. Tekniken kan vara till gagn för personer som har svårigheter att ta till sig skriven information och/eller har orienteringsproblem. Som ett komplement till personlig service har informationskiosker för självbetjäning undersökts. Syftet är att öka möjligheterna till att agera självständigt vid informationssökning i samband med sjukhusbesöket. På Sabbatsbergs sjukhus har en informations-tv installerats i huvudentrén. Via tv:n redovisas information om pågående arbeten i fastigheten, när reservkraftprov kommer att genomföras och andra åtgärder som kan förorsaka störningar eller påverka tillgängligheten. Huswebb är en ny kanal som testas för att förbättra kommunikationen med hyresgästerna. En reception har öppnats under perioden och det planeras för ytterligare två. Under perioden har två möten med Locums samverkansråd för tillgänglighet hållits. Det första mötet var förlagt till Rosenlund. I samverkansrådet informerar Locum löpande om sitt tillgänglighetsarbete och för en dialog med länets handikappföreningar. Fysisk tillgänglighet Locums engagemang i arbetsgrupper inom Nya Karolinska sjukhuset fortsätter. En stor mängd handlingar avseende yttre- och inre miljö med tillhörande detaljer har granskats och ett antal möten inom skyltgruppen har genomförts.

6 Den fysiska tillgängligheten i fastigheterna åtgärdas kontinuerligt. Till exempel installeras Locums standardiserade receptionsdisk i huvudentrén på St. Eriks ögonsjukhus. Disken främjar tillgängligheten för såväl besökare som personal. I några av Locums äldre fastigheter installeras hissar och rullstolstoaletter vilket förbättrar den fysiska tillgängligheten för samtliga personer med funktionsnedsättning.

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) Samverkansråd 2013-02-19 Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: 2013-02-19 kl. 09.15 11.30 Locum, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Kjell Björn HSO Anders

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2011-03-29 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-03-29 kl. 08.30 12.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(7) 2010-09-21 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-09-21 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur DHR Eva Söderbärj HSO/FUB

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2010-03-17 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-03-17 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jaan Kaur DHR Björne Karlsson SRF Göran

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) Samverkansråd 2012-04-25 Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: 2012-04-25 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 18 september 2014, 13:00 16:00 Plats: TF på Lindhagensgatan

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28 Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

Läs mer

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 9 September 2009 DNR 420-140/09 Revisionsrapport STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION Stadens kommunikationspolicy är känd på ledningsnivå och efterlevs i stort inom

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Ett tillgängligt Luleå

Ett tillgängligt Luleå Ett tillgängligt Luleå Rapport om Luleå kommuns arbete med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 2012-2014 1 Den här rapporten avser att öka kunskapen om tillgängligheten i Luleå

Läs mer

Datum 2013-02-14. Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud

Datum 2013-02-14. Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud cl #7 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Sirpa Kramsu Datum 2013-02-14 Diarienummer NHO-2013-0037.31 Nämnden för hälsa och omsorg Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Revisionsrapport Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Hanna Franck Larsson David Emanuelsson Göran Persson- Lingman Förstudie avseende

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014

Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014 Minnesanteckningar för Boverkets samråd med funktionshinderförbunden 1(10) Minnesanteckningar från Boverkets samrådsmöte med funktionshinderförbunden den 24 september 2014 Plats Vattenborgen/Castello,

Läs mer

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre 2015-01-15 Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre Anita Rosenquist Norrköpings Kommun PUFF-enheten Norrköpings Kommun PUFF-enheten 2014-01-29... 1 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund...

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17

Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17 Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17 Deltagare: Anna- Carin Bylund, Folkbildningsrådet Karin Bårman, Skolverket Tore Carlsson, Energimyndigheten Kerstin Eriksson,

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2015-05-26 1(4) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum 2015-06-02

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer