Samverkansråd Locum AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansråd Locum AB"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1(4) Samverkansråd Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: kl Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO Kjell Björn HSO Anders Gustafson HSO Göran Gustafsson SRF Björne Karlsson SRF Britt-Marie Karlsson HSO/FEB Jaan Kaur DHR Anders Nordholm HSO Bo Rundelius HSO Kjell Sandström DHR Eva Söderbärj HSO/FUB Elisabet Åman LSF Thomas Ahlberg Locum (ordf.) Per Carlsson Locum (sekr.) Frånvarande: Ylva Kamperin, Locum. Samverkansrådsmötet genomfördes efter kallelse utsänd av Per Carlsson. Mötet öppnas Thomas Ahlberg hälsade nya och gamla medlemmar i samverkansrådet välkomna och gav en kort bakgrund till den form som Locums samverkansrådsmöten har haft. Formalia Presentationsrunda genomfördes. Bengt Stenström (Hjärnkraft), Kjell Björn (NHR) och Bo Rundelius (SSDF) är nya i rådet. Locum AB BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORG.NR Box Sjukhusbacken 14 Växel Central Stockholm Stockholm Bolagets säte: Stockholm

2 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 2(4) Samverkansråd Teknikenheten Val av vice ordförande Till vice ordförande i Locums samverkansråd valdes Bengt Stenström. Föregående minnesanteckningar Thomas Ahlberg gjorde en sammanfattande genomgång av senaste mötesprotokollet (protokoll 29). Han kommenterade bland annat förändringarna i Locums ledning och att den förestående flytten av kontoret eventuellt kommer att skjutas framåt i tiden på grund av en överklagad upphandling. Anders Gustafson undrade om det kommer att finns tillgång till defibrillatorer i Locums nya lokaler. Thomas Ahlberg svarade att det kommer att finnas likväl som det idag finns en utrustning i receptionen. Jaan Kaur frågade hur många våningsplan som Locum kommer att disponera. Thomas Ahlberg svarade att personalen kommer att fördelas på två våningsplan i det nya huset. Frågan om parkering för besökande och personal diskuterades. Ett fåtal parkeringsplatser kommer att finnas i huset. En parkeringsplats för funktionsnedsatt person med parkeringstillstånd kommer att anläggas i anslutning till huvudentrén. Anders Nordholm undrade varför dateringen av sidorna i mötesprotokollet inte är konsekvent. Per Carlsson menade att det kan bero på att mötesdatumet noteras men att själva protokollet skrivs vid annat tillfälle. Thomas Ahlberg förklarade att det finns en brist i mallarna som gör att datumet inte uppdateras automatiskt på alla sidor. Jaan Kaur undrade med anledning av att förkortningen FM (facility management) förekommit hur Locum förhåller sig till språklagen. Thomas Ahlberg menade att FM är ett begrepp som används allt flitigare inom fastighetsbranschen. Per Carlsson vidarebefordrar frågan till informationsavdelningen. Allmän information Per Carlsson förklarade gången för publicering av mötesprotokollen. Efter det att protokollet granskats av de personer som hållit en presentation på mötet skickas mötesanteckningarna ut till rådsmedlemmarna. Dessa får en vecka på sig att inkomma med synpunkter innan protokollet läggs ut i PDF-format på Locums hemsida Locums uppdrag Thomas Ahlberg beskrev hur Locums organisation är uppbyggd. Han gick vidare igenom Locums vision, affärsidé och kärnvärden. Ledningssystemet med dess riktlinjer presenterades också. (Se bilagor). Locums tillgänglighetsarbete (Eftersom Ylva Kamperin inte deltog på mötet och kunde redovisa sin punkt på dagordningen infogades denna i Per Carlssons dragning). Per Carlsson förklarade översiktligt hur Locums tillgänglighetsarbete har vuxit fram. Arbetet påbörjades 2005 då disciplinen byggdes upp genom att ta fram

3 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 3(4) Samverkansråd Teknikenheten rutiner och verktyg för arbetet. Bland annat utvecklades en databas för att administrera inventeringsdata. Utöver att ha inventerat det egna fastighetsbeståndet har Locum fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-F) att inventera de verksamheter som landstinget har tecknat vårdvalsavtal med. Totalt har närmare 600 verksamheter besökts. Per visade bilder på diverse detaljlösningar för att undanröja enkelt avhjälpta hinder, till exempel kontrastmarkeringar, ledstänger och åtgärder på toaletter. En del fördjupade projekt har genomförts. Receptionsdiskar, sittmöbler och skyltning är några exempel. Mer än bara trösklar Elisabet Åman delade ut kopior av Landstingsstyrelsens förslag till samverkansmodell från 2007 och kommenterade delar av innehållet (se bilaga). Vidare presenterade hon landstingets program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning (se bilaga). Programmet gäller i fem år från och med 2011 och baseras på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tre målområden har valts ut: bemötande samt fysisk- och kommunikativ tillgänglighet. Varje mål har ett antal mätbara indikatorer knutna till sig. Dessa indikatorer ska redovisas av respektive bolag/förvaltning inom Stockholms läns landsting. Björne Karlsson undrade hur Locum kommer att arbeta med programmets mål och indikatorer. Jaan Kaur undrade vem som pekar ut riktningen för Locums tillgänglighetsarbete. Per Carlsson menade att tillgänglighetsarbetet behöver lyftas inom organisationen och han har haft ett inledande möte med fastighetsdirektören, Marie Boestad. Hon har informerat Locums ledningsgrupp om delaktighetsprogrammet. Per kommer därefter att bjuda in de som närmast berörs av programmet till ett möte för att fördela målen och dess indikatorer på lämpligt sätt. Vidare kommer en policy, alternativt ett mer långsiktigt program för Locums tillgänglighetsarbete att tas fram för att förtydliga att tillgänglighetsfrågan måste genomsyra hela verksamheten. Thomas Ahlberg påpekade att tillgänglighetsfrågan redan idag finns med i affärsplanen och avdelningarnas verksamhetsplaner. Till exempel utveckling av sjukhusen entréer, informationstavlor, fortsatt arbete med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder inom sjukhusen och i externa lokaler. Övriga frågor Björne Karlsson hade inkommit med en fråga angående hur Locum ska arbeta med Mer än bara trösklar. Svaret redovisas i punkten ovan.

4 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 4(4) Samverkansråd Teknikenheten Kommande möten Tidpunkt för nästa möte är tisdagen den 29 mars. HSO önskar hålla ett förmöte med start kl till vilket SRF och DHR ansluter Det ordinarie mötet börjar kl och pågår fram till Mötet hålls i Locums möteslokal Marmorhallen. Thomas Ahlberg avslutade mötet. Noteringar förda av Per Carlsson. Delges: Närvarande och enligt sändlista.

5 Organisation

6 Miljö- & Teknikavdelning

7 Projektavdelning

8 Affärsområde Förvaltning

9 Affärsområde Tjänster

10 Fastighetsutveckling

11 Vision Vårdmiljöer för vård i världsklass

12 Affärsidé Locum förvaltar och utvecklar ändamålsenliga lokaler för vårdgivare i Stockholms län. Kompetens, hållbarhet och affärsmässighet präglar vårt arbete.

13 Kärnvärden Kompetens Hållbarhet Affärsmässighet

14 Policyer Kvalitetspolicy Teknikpolicy Arkitekturpolicy Kommunikationspolicy IT-policy Tillgänglighetspolicy

15 Locums ledningssystem

16 Riktlinjer Hissar Tillgänglighet Projekterande konsulter Vårdhygieniska aspekter vid om- och tillbyggnad Byggnadstekniskt brandskydd Brand och utrymningslarm Eltekniska system Skyltning Säkerhetsanläggningar

17 FÖRSLAG 2007:58 1 (6) LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet I ärendet föreslås en modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde anta den modell för samverkan med handikapporganisationerna som redovisas i detta ärende att uppdra till förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting att i samråd med länets handikapporganisationer utveckla former för samverkan med handikapporganisationerna enligt med detta ärende. De organisationer som avses är Handikapporganisationernas Samarbetsorgan i Stockholm (HSO), De handikappades rikförbund Stockholms läns distrikt (DHR) och SRF Stockholm och Gotlands län (SRF) att arvoderingen av ledamöter och ersättare i samverkansrådet sker i enlighet med förslag till beslut från arvodesberedningen som därefter fastställs av landstingsfullmäktige att modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer skall gälla från och med den 1 oktober 2007 och tills vidare. Parterna har möjlighet att påkalla förändringar av samverkansmodellen bland annat beroende på organisationsförändringar. Bilaga Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer

18 FÖRSLAG 2007:58 2 LS Landstingets samverkansråd för handikapporganisationer är ett samarbetsorgan, knutet till landstingsstyrelsen, med uppgift att skapa dialog och samverkan i aktuella landstingsfrågor av övergripande karaktär. Sedan den 1 januari 2007 gäller en ny politisk organisation inom Stockholms läns landsting. För att kunna anpassa formerna för samverkan med handikapporganisationerna till den nya organisationen har en översyn av samverkansformerna gjorts. Den föreslagna modellen för samverkan redovisas i bilaga och föreslås gälla fr o m den 1 oktober 2007 och tills vidare. Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 augusti Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 augusti Ärendet och dess beredning Bitr. landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 29 juni 2007 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde anta den modell för samverkan med handikapporganisationsorganisationerna som redovisas i detta tjänsteutlåtande, att uppdra till förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting att i samråd med länets handikapporganisationer utveckla former för samverkan med handikapporganisationer enligt vad som sägs i detta tjänsteutlåtande. De organisationer som avses är: Handikapporganisationernas Samarbetsorgan i Stockholms läns (HSO), De handikappades riksförbund i Stockholms läns distrikt (DHR) och SRF Stockholms och Gotlands län (SRF), att arvodering av ledamöter och ersättare i samverkansrådet sker i enlighet med beslut som fattas av arvodesberedningen, att modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer gäller från och med den 1 oktober 2007 och tills vidare. Parterna har under löpande period möjlighet att påkalla förändringar av samverkansmodellen bland annat beroende på organisationsförändringar.

19 FÖRSLAG 2007:58 3 LS Bilaga Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och handikapporganisationerna i Stockholms län Samverkan med landstingsstyrelsen Olika former av kontakt och dialog mellan landstingets politiska företrädare och länets handikapporganisationer är värdefulla för båda parter. För den mera formella samverkan mellan de politiska företrädarna och handikapporganisationerna inrättas inom landstingsstyrelsens ram ett samverkansråd. Ledamöter till rådet utses av handikapporganisationerna i länet samt landstingsstyrelsen enligt följande: HSO utser 5 ledamöter (2 ersättare), DHR 1 ledamot (1 ersättare) och SRF 1 ledamot (1 ersättare). Landstingsstyrelsen utser inom sig 7 ledamöter. Ordförande i rådet utses av landstinget. Vice ordförande utses av handikapporganisationerna. Samverkansrådet sammanträder regelbundet, i princip månadsvis. Handlingar och protokoll/minnesanteckningar skickas ut till alla ledamöter och ersättare i rådet. Samverkansrådets huvuduppgifter är: Informationsutbyte, dialog och samverkan i aktuella landstingsfrågor av övergripande karaktär och som inte behandlats i andra samverkansorgan mellan landstinget och handikapporganisationerna. Principiella frågor om beredning och uppföljning av landstingets handikapprogram Principiella frågor om bidrag till handikapporganisationerna Frågor att behandla inom denna ram kan väckas av såväl landstingets som handikapporganisationernas representanter. Bidragen till länets handikapporganisationer bereds i ett särskilt organ direkt underställt landstingsstyrelsen. I detta företräds landstingsstyrelsen av 3 ledamöter, HSO nominerar 3 ledamöter, DHR 1 ledamot och SRF 1 ledamot. Landstingsstyrelsen utser samtliga ledamöter. Ordförande i bidragsgruppen utses av landstinget. Samverkan med landstingets förvaltningar och bolag, grundmodell Samverkan mellan handikapporganisationerna och landstingets verksamheter sker i råd inom respektive förvaltning eller bolag. Handikapporganisa-

20 FÖRSLAG 2007:58 4 LS tionerna på länsnivå (HSO, DHR och SRF) utser sina företrädare. Respektive förvaltning/bolag företräds av sin tjänstemannaledning. Om inte annat överenskommes ska samverkansråd finnas inom förvaltningarna för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, färdtjänstnämnden, kulturnämnden och regionplane- och trafiknämnden samt inom SLAB, WÅAB och LOCUM AB. Företrädarna för handikapporganisationerna och för förvaltningarna/bolagen kan, om man är ense, välja annan form för samverkan än just samverkansråd. Handikapporganisationerna ska också kunna erbjudas möjligheter att följa vårdproduktionen inom akutsjukhusen och Stockholms läns sjukvårdsområde. Sammansättning Till varje råd utser HSO 5 ledamöter (2 ersättare), DHR 1 ledamot (1 ersättare) och SRF 1 ledamot (1 ersättare). Ledamöterna företräder HSO, DHR resp SRF i all formell samverkan som rör handikappfrågor. I samverkansråden företräds förvaltningen/bolaget av dess tjänstemannaledning samt av sakkunniga, som efter behov kallas till rådet. Uppgifter För landstinget innebär samverkan att den särskilda sakkunskap, som finns inom handikapporganisationerna, ska användas i planeringen och utvecklingen av verksamheten. I samverkansrådet ska landstinget informera om och löpande samverka i aktuella frågor. Frågor kan väckas av såväl förvaltning/bolag/ledning som handikapporganisationer. Detta skall ske i ett så tidigt skede som möjligt i beredningsprocessen. Handikapporganisationernas representanter ges möjlighet att ta initiativ till samverkan, delta i utredningar eller arbetsgrupper som väsentligen påverkar förhållanden för de grupper av funktionshindrade som organisationerna företräder. Väsentligt är att handikapporganisationernas representanter kan medverka i arbetet med att bereda frågor som berör de funktionshindrades livssituation. Därför ska handikapporganisationerna informeras före starten av arbetet med utredningar, rapporter o dyl. De ska även ges möjligheter att påverka formuleringar av frågeställningar. Funktionshinder-/patient-/brukarperspektivet ska på ett tydligt sätt finnas med. Hur detta skett ska klart framgå i slutdokumentationen. I ärenden, som senare ska behandlas politiskt, ska handikapporganisationernas synpunkter skriftligt och i sin helhet bifogas beslutsunderlaget.

21 FÖRSLAG 2007:58 5 LS Kunskapen om hur olika funktionsnedsättningar påverkar den enskildes vardag kan på det sättet långsiktigt förstärkas inom landstingets verksamheter. Former Föredragningslistor med tillhörande handlingar till nämnd-/styrelsemöten ska via mail eller post sändas till företrädarna för handikapporganisationerna samtidigt som till de förtroendevalda. Detta även om rådet inte sammanträder i anslutning till nämndens/styrelsens sammanträde. Därutöver skall handlingarna i elektronisk form skickas till HSO:s, DHR:s och SRF:s kanslier. Samverkansråden träffas minst 4 ggr/år. Råden inom landstingsstyrelsens och HSN:s förvaltning liksom inom färdtjänstförvaltningen ska dock träffas oftare, då verksamheternas karaktär motiverar mera kontinuerliga kontakter. Särskilda arbetsgrupper Vid större principfrågor/-ärenden kan särskilda arbetsgrupper komma att utses, där det ingår sakkunniga från handikapprörelsen. Initiativ till att inrätta sådana grupper kan tas av bägge parter. Beroende på fråga kan grupperna arbeta över en längre eller kortare tidsperiod. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Inom hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning skall finnas ett centralt samverkansråd enligt grundmodellen. Hälso- och sjukvården är landstingets mest omfattande verksamhet. Det är därför naturligt att det förutom en central nämnd finns ett antal beredningar. Deras uppgifter och organisation skiftar över tid. Samverkansformerna måste anpassas efter dessa förändringar. Det väsentliga är att handikapporganisationernas kompetens i ett så tidigt skede som möjligt tas tillvara i beredningsarbetet. För att samverkansmålet ( 8 HSL) skall nås är det viktigt att det finns en löpande kontakt med ansvariga i dessa beredningsorgan, vare sig de är förtroendemanna- eller tjänstemannaorgan. Hur detta bäst skall utformas bör lösas i HSN:s samverkansråd. Väsentligt är att handikapporganisationernas representanter kan medverka i arbetet med att bereda frågor som berör de funktionshindrades livssituation. Därför ska handikapporganisationerna informeras före starten av arbetet med utredningar, rapporter o dyl. De ska även ges möjligheter att påverka formuleringar av frågeställningar. Funktionshinder-/patient-/brukarperspektivet ska på ett tydligt sätt finnas med. Hur detta skett ska klart framgå i slutdokumentationen.

22 FÖRSLAG 2007:58 6 LS Ersättningar Sammanträdesarvoden Sammanträdesersättning till handikapporganisationernas företrädare i samverkansråden (ledamöter och ersättare) eller utskott ur dessa utgår med samma belopp som till förtroendevalda i nämnd/styrelse. Endast sammanträde vid vilka protokoll eller minnesanteckningar förs berättigar till ersättning. Ersättning till sakkunnig Timersättning utgår med 175 kr/tim, dock högst 800 kr/dag. Beloppet räknas årligen upp med prisbasbeloppet. Utgångspunkt är januari Bidrag till organisationerna För kostnader, som handikapporganisationerna har för kansliresurser med mera för att fullgöra uppdraget enligt samverkansmodellen utbetalas ett årligt belopp till länsorganisationerna. Beloppet räknas årligen upp med index, knutet till förändringen i konsumentprisindex, KPI. Utgångspunkt är 2007 års värde i januari: kr till HSO, kr till DHR och kr till SRF. Varaktighet Denna modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer gäller från och med tills vidare. Parterna har under löpande period möjlighet att påkalla förändringar av samverkansmodellen bland annat beroende på organisationsförändringar.

23 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

24

25 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Mål 1. Bemötande Mål 2. Kommunikativ tillgänglighet Mål 3. Fysisk tillgänglighet 3

26 Vision Alla människor har möjlighet till full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Stockholms läns landstings verksamhet, information och offentliga lokaler är tillgängliga för alla oavsett fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Landstinget anställer personer med funktionsnedsättningar. Bakgrund FN har utarbetat en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1. Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde 2. 4

27 FN-konventionens allmänna principer 3 Konventionens principer är följande: Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende. Icke-diskriminering. Fullständigt och faktiskt deltagande i samhället. Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten. Lika möjligheter. Tillgänglighet. Jämställdhet mellan kvinnor och män. Respekt för den fortlöpande utvecklingen av för mågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionshindrade barns rätt att bevara sin identitet. Sveriges riksdag och regering har antagit FN-konventionen och skriver på sin hemsida: Inriktningen för det handikappolitiska arbetet ska vara att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet, stärka arbetet med att förebygga och bekämpa diskrimine ring och genom olika individuellt anpassade stödinsatser ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. 4 Med ovan som bakgrund och utgångspunkt har detta program utarbetats där mångfald, bemötande, kognitiv/ kommunikativ och fysisk tillgänglighet samt delaktighet är ledorden. Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter. Många berörs, 20 procent 5 har en funktionsnedsättning. Denna syns i vissa fall, medan den i andra fall är osynlig. Syfte Syftet med detta program är att identifiera och undanröja specifika hinder för personer med funktionsnedsättning. Alla ska kunna ta del av Stockholms läns landstings tjänster, service och verksamhet. Programmet syftar också till att Stockholms läns landsting anställer fler personer med funktionsnedsättning. Ansvar och uppföljning Programmet är ett styrdokument och ett stöd för alla landstingets förvaltningar och bolag samt för de verksamheter, som Stockholms läns landsting har avtal med. Dokumentet är en utveckling av tidigare program. Det är fastställt av landstingsfullmäktige och gäller under åren För att det ska kunna genomföras fullt ut måste varje medarbetare i landstinget och i de verksamheter, som landstinget har avtal med, på ett medvetet och insiktsfullt sätt göra sin del. Ansvaret för dess fullföljande åvilar varje nämnd och styrelse. Kostnaderna för genomförandet ska inrymmas inom den ordinarie verksamheten. Varje förvaltning/bolag ska tillämpa de delar av programmet som är adekvata för deras verksamhet. Utifrån målen och indikatorerna ska verksamhetsanpassade lokala handlingsplaner utformas med mätbara mål och ansvarig utförare. Resultaten ska redovisas årligen. Arbetet ska ske i samverkan med berörda intresseorganisationer och andra samarbetspartners. För kopplingen till barn-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiven hänvisas till landstingets policyer och handlings planer inom dessa områden. Omvänt gäller också. Andra policyer ska ta hänsyn till funktionsnedsättningsperspektivet. Det är en självklarhet att landstinget uppfyller lagkraven. Detta program vill förmedla en inriktning hur arbetet därutöver ska utvecklas. 5

28 Mål 1. Bemötande 6

29 Vision Landstingets medarbetare och medarbetarna hos de verksamheter, som landstinget har avtal med, bemöter alla på ett respektfullt, serviceinriktat och professionellt sätt oavsett individuella olikheter. Mål Varje år ökar kunskapen hos landstingets medarbetare och hos medarbetarna vid de verksamheter som lands tinget har avtal med, om situationen för personer med funktionsnedsättningar. Med denna ökade kunskap ökar också viljan att anställa personer med funktions nedsättning. Detta mål leder därför till att Stockholms läns landsting anställer fler personer med funktions nedsättning. Vi når målet genom att: 1. Varje förvaltning/bolag årligen vidtar tre åtgärder, som ökar medvetenheten och kunskapen hos med arbetare, entreprenörer och allmänhet om situationen för personer med funktionsnedsättning. 2. Beställare och upphandlare för in ett avsnitt om bemötande i alla beställningar, upphandlingar och avtal, där det är tillämpligt. Med krav på uppföljning och möjlig het till ekonomisk reglering, där överenskommelser inte har fullföljts. 3. Förvaltningar och bolag anställer personer med funktions nedsättning. Indikatorer Varje år skall förvaltningar och bolag redovisa: 1. Vilka åtgärder, som vidtagits för att öka medvetandet och kunskapen hos medarbetare, entreprenörer och allmänhet samt visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna. 2. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller avsnitt om bemötande, hur många uppföljningar som gjorts avseende bemötandet samt om ekonomiska regleringar har genomförts. 3. Vilka åtgärder som vidtagits för att personer med funktions nedsättning ska kunna anställas samt om personer med funktionsnedsättning har anställts under året. 7

30 Mål 2. Kommunikativ tillgänglighet 8

31 Vision Personer med funktionsnedsättning lever oberoende och deltar fullt ut på livets alla områden. Var och en har tillgång till och förstår den information man har behov av och har möjligheter att kommunicera på sina villkor. Mål Informationen och dialogen om de tjänster och den service landstinget erbjuder är tillgänglig och användbar på ett sådant sätt att var och en kan ta del av den och meddela sig på sina villkor. Varje medborgare ska kunna påverka och delta i den demokratiska processen. Vi når målet genom att: 1. Varje förvaltning/bolag årligen vidtar tre åtgärder, som ökar den kommunikativa tillgängligheten. 2. Beställare och upphandlare för in ett avsnitt om den kommunikativa tillgängligheten i alla beställningar, upp handlingar och avtal, där det är tillämpligt. Med krav på uppföljning och möjlighet till ekonomisk reglering, där överenskommelser inte har fullföljts. Indikatorer Varje år skall förvaltningar och bolag redovisa: 1. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka den kommunika tiva tillgängligheten samt visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna. 2. Hur många avtal av det totala antalet avtal, som innehåller avsnitt om kommunikativ tillgänglighet samt hur många uppföljningar som gjorts avseende kommunikativ tillgänglighet samt om ekonomiska regleringar genomförts. 3. Att personer med funktionsnedsättning upplever att den kommunikativa tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat. 4. Att personer med funktionsnedsättning upplever att deras möjligheter till engagemang och delaktighet i den demokratiska processen inklusive de allmänna valen har ökat. 9

32 Mål 3. Fysisk tillgänglighet 10

33 Vision Personer med funktionsnedsättning lever oberoende och deltar fullt ut på livets alla områden. De har full tillgång till den fysiska miljön och till de transporter som de har behov av samt till alla verksamheter och tjänster som landstinget och dess entreprenörer erbjuder. Mål Den fysiska tillgängligheten utvecklas varje år så att möjligheten att ta del av landstingets tjänster och verksamheter ökar för alla. Vi når målet genom att: 1. Beställare och upphandlare för in ett avsnitt om den fysiska tillgängligheten i beställningar, upphandlingar och avtal, där det är tillämpligt. Med krav på upp följning och möjlighet till ekonomisk reglering, där överenskommelser inte har fullföljts. 2. Förvaltningar och bolag samarbetar med andra samhällsaktörer så att den fysiska tillgängligheten ökar för hela tjänstens genomförande Förvaltningar och bolag tar bort fysiska hinder så att alla även personer med funktionsnedsättning har möjlighet att arbeta i landstingets lokaler. Indikatorer Varje år skall förvaltningar och bolag redovisa: 1. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller avsnitt om den fysiska tillgängligheten, hur många uppföljningar som gjorts avseende den fysiska tillgängligheten samt om ekonomiska regleringar genomförts. 2. Om samverkan med andra samhällsaktörer har ökat. 3. Om fysiska hinder eliminerats så att personal med funktions nedsättning har kunnat anställas. 11

34 Definitioner och begreppsförklaringar Funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning innefattar personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra. 7 Kognitiv Betyder intellektuell, kunskapsmässig. 8 Kognition Kommunikativ Tillgänglighet Kognition handlar om de processer, som sker i hjärnan då vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Ordet kognition syftar på förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, problemlösningsförmåga, numerisk förmåga, språklig förmåga med mera. 9 Med kommunikativ menas att ta emot och dela med sig av information på ett sådant sätt att givaren och mottagaren kan ta in innebörden av budskapet på sina villkor. Jfr latinska ordet communicare = göra gemensam, dela med sig, förena, göra delaktig. Begreppet tillgänglighet kan delas in i fyra delar; information, kommunikation, den fysiska miljön och verksamheten. I Handisams riktlinjer 10 används begreppet tillgänglighet som ett samlat begrepp för både tillgänglig och användbar. Referensdokument Enkelt avhjälpt, Strategi för genomförandet av tillgänglighetsmålen i nationella handlingsplanen för handikappolitiken FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Prop 2008/09:28, Ds 2008:23 Nationella handikapplanen, prop 1999/2000:79 Riktlinjer för tillgänglighet Riv Hindren, Handisam

35 Tabell med kopplingen mellan FN-konventionen och detta program Artikel i FN-konventionen om rättigheter för Bemötande Kommunikativ Fysisk Behandlas ej personer med funktionsnedsättning tillgänglighet explicit i detta program 1 4 Syfte, definitioner och allmänna åtaganden x x x 5 Jämlikhet och icke-diskriminering x x x 6 Kvinnor med funktionsnedsättning x x x 7 Barn med funktionsnedsättning x x x 8 Medvetandegöra x 9 Tillgänglighet x x x 10 Rätten till liv x 11 Risksituationer x 12 Likhet inför lagen x 13 Tillgång till rättssystemet x 14 Frihet och personlig säkerhet x 15 Rätt att inte utsättas för tortyr x 16 rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp x 17 Skydd för den personliga integriteten x 18 Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap x 19 Rätt att leva självständigt och delta i samhället x x x 20 Personlig rörlighet x x x 21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information x 22 Respekt för privatlivet x 23 Respekt för hem och familj x 24 Utbildning x x x 25 Hälsa x x x 26 Habilitering och rehabilitering x x x 27 Arbete och sysselsättning x x x 28 tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet x 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet x x x 30 deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott x x x 31 Statistik och information x internationellt samarbete och Kommittén för rättigheter x Konventionsstatskonferens och slutbestämmelser x 13

36 1 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av generalförsamlingen den 13 dec Den 30 mars 2007 undertecknade Sverige konventionen och den 4 dec 2008 ratificerades den. Konventionen har i nov 2008 undertecknats av 136 länder. Prop 2008/09:28 (Ds 2008:23) 2 Artikel 1 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 3 Artikel 3 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 4 Från Regeringens hemsida om handikappolitiken Folkhälsoinstitutets rapport Onödig ohälsa, sid Exempel: SL behöver ha kontakt med kommunala organ så att hela resan med kollektivtrafiken blir möjlig att genomföra. 7 Artikel 1 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 8 Svenska Akademiens ordlista 9 Hjälpmedelsinstitutets broschyr Kognition, best nr Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren, Handisam

37

38 Brandreality oktober Illustrationer: Lars Rehnberg/Stockholm Illustration Denna broschyr och en lättläst version finns på och går att beställa via e-post: Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Box 22550, Stockholm ,

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:58 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet I

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Landstingsstyrelsens förvaltning F Administration F Kansli 1 (5) Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:56 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet

Läs mer

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Handikappolitiskt program för Södertälje kommun alla nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Antagen av kommunfullmäktige i oktober 2011 Vision och grundläggande utgångspunkter Södertälje

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Yttrande över FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)

Yttrande över FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Handläggare: Elisabet Åman Landstingsstyrelsen Yttrande över FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) Ärendet

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2008-02-07 Locum AB Tid & plats: 2008-02-07 kl 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2011-03-29 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-03-29 kl. 08.30 12.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2010-03-17 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-03-17 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jaan Kaur DHR Björne Karlsson SRF Göran

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(6) 2010-05-18 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-05-18 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2012-06-14 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2012-06-14 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE HANDIKAPPOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8 2008-05-02 DNR 172-08-006 SDN 2008-05-22 Handläggare: Susanne Rydberg-Lif Telefon: 08-508 06 125 Till Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2009-11-05 Projektavdelningen Locum AB Tid & plats: 2009-11-05 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Anna Montgomery Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(7) 2008-06-13 Locum AB Tid & plats: 2008-06-11 kl. 12.00 15.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.) Eva Söderbärj HSO/FUB Jaan

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 2 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 2 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-02-27 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 2 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2008-11-12 Projektavdelningen Locum AB Tid & plats: 2008-11-12 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Anna Montgomery Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun Styrdokument, plan Stöd & Process 2014-01-31 Joel Kannisto Sand 08-590 973 83 Dnr KS/2012:87 Joel.Kannisto@upplandsvasby.se Handikappolitisk plan 2014-2018 Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen:

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Handbok i FN-konventionen. - om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tänk nytt, lätt och rätt

Handbok i FN-konventionen. - om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tänk nytt, lätt och rätt Tänk nytt, lätt och rätt Alla förvaltningar, nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Handbok i FN-konventionen - om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige i Sävsjö

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-10-22 SID 1 (5) 2009-10-01 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ulrika Gani ulrika.gani@mfd.se www.mfd.se Myndigheten för delaktighet Bildades 1 maj 2014 och är en sammanslagning av Handisam

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället. Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 4 2013-03-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27, 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...SID. 3 Historik...SID. 3 Syfte...SID. 4 Övergripande mål...sid. 4 Vägledande principer...sid. 4 Mål 1: Medvetandegörande

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) Samverkansråd 2013-09-10 Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: 2013-09-10 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12. Närvarande: Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FUNKTIONSHINDERRÅDET I KALMAR LÄN

REGLEMENTE FÖR FUNKTIONSHINDERRÅDET I KALMAR LÄN 1 (5) REGLEMENTE FÖR FUNKTIONSHINDERRÅDET I KALMAR LÄN 1. FUNKTION Funktionshinderrådet i Kalmar Län är ett partssammansatt organ vars funktion är att vara ett forum för samverkan i form av överläggningar,

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

FÖRSLAG 2016:110 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

FÖRSLAG 2016:110 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning FÖRSLAG 2016:110 LS 2016-0469 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Stockholms läns landsting 44 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 Tisdagen

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Stockholm - en stad för alla

Stockholm - en stad för alla Bilaga 2 Stockholm - en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 Oktober 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) Samverkansråd 2012-02-28 Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: 2012-02-28 kl. 09.00 11.30 Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, lokal Aulan. Närvarande: Bengt Stenström

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:142 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Ägarutskottet har inkommit med förslag

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program 2013-03-27 Handikappolitiskt program I Gagnefs kommun ska ingen känna sig hindrad av sin funktionsnedsättning. 2013-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Direktiv...3

Läs mer

Program för funktionshinderpolitiken

Program för funktionshinderpolitiken OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomas Österberg 2015-05-25 OSN-2015-0125 Omsorgsnämnden Program för funktionshinderpolitiken Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Handikapprogram Stockholms läns landsting

Handikapprogram Stockholms läns landsting Handikapprogram Stockholms läns landsting För perioden 2007-2010 1(20) Inledning Programmet är både en deklaration och ett instrument som tillsammans med gällande hälso- och sjukvårds, trafik- och handikapplagstiftning

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(6) 2011-09-08 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-09-08 kl. 09.00 11.30 Locum AB, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne Karlsson

Läs mer

Håkan Jörnehed (V) har inkommit med en skrivelse till landstingsstyrelsen daterad den 14 april 2015, om hanteringen av skrivelser.

Håkan Jörnehed (V) har inkommit med en skrivelse till landstingsstyrelsen daterad den 14 april 2015, om hanteringen av skrivelser. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0589 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om hantering av skrivelser Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2010-11-29 av Kommunfullmäktige 20 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

HSO:s delaktighetsprogram

HSO:s delaktighetsprogram HSO:s delaktighetsprogram 2011-2015 Innehållsförteckning Förord... 3 Interna dokument... 5 Samverkansråden... 6 Regionala riktlinjer och program... 15 Nationella riktlinjer... 17 Internationella riktlinjer...

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN

HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Nacka kommun har en handikappolicy. Syftet med den är att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra, med samma rättigheter och

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 3 2016-03-21 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer