Samverkansråd Locum AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansråd Locum AB"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1(5) Teknikenheten Locum AB Tid & plats: kl Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jaan Kaur DHR Björne Karlsson SRF Göran Gustafsson SRF Anders Gustafson HSO Lena Regnell NHR Britt-Marie Karlsson HSO/FEB Göran Eliasson HSO/ALA Ylva Kamperin Locum Per Carlsson Locum (Sekr.) Fredrik Rutz SU Frånvarande: Eva Söderbärj HSO/FUB, Jan Lamby HSO/HiSL, Elisabet Åman LSF (anmält förhinder). Anna Westerberg DHR, Marie Ryberg HSO smötet genomfördes efter kallelse utsänd av Per Carlsson. Mötet öppnas Thomas Ahlberg hälsade välkommen och presenterade sig för de deltagare som han inte träffat tidigare. Formalia Presentationsrunda genomfördes. Konstaterades att Locum Rum inte går ut till samtliga rådsmedlemmar. Per Carlsson påtalar detta för informationsavdelningen. Locum AB BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORG.NR Box Sjukhusbacken 14 Växel Central Stockholm Stockholm Bolagets säte: Stockholm

2 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 2(5) Föregående minnesanteckningar Thomas Ahlberg gjorde en sammanfattande genomgång av senaste mötesprotokollet (protokoll 25). Inga synpunkter framfördes. (Under mötet justerades dagordningen och en övrig fråga från Jaan Kaur behandlades. Protokollet följer dock dagordningens disposition.) Allmän information Inget att rapportera. Vidare utvärdering av receptionsdisken på Sös Fredrik Rutz, konsult och forskare inom användbarhet, gjorde en genomgång av ämnesområdet människa-maskininteraktion. Han förklarade vad användbarhet innebär och hur området har utvecklats historiskt sett. Vidare beskrev Fredrik den arbetsgång som generellt används: målgruppsanalys (definition av brukare), analys (definition av behov hos brukarna), framtagning av gränssnitt (enklare prototyp av ett system eller produkt), utvärdering (test av produkten). Fredrik gick även igenom vilka vinster som kan uppnås genom en användbarhetsstudie. Bland annat kan en produkt/datorprogram som fungerar som brukaren vill förenkla handhavandet, minska frustration och minska tidsåtgång vid användandet. Detta kan i sin tur kopplas till ekonomiska vinster och säkerhetsaspekter i kommersiella sammanhang. För den vidare utvärderingen av Locums receptionsdisk har en målgruppsworkshop genomförts som kommer att ligga till grund för de observationer som ska genomföras på Sös. Som en kompletterande undersökningsmetod kommer även en personaldagbok att användas. Denna dagbok kommer att läggas ut på Sös och Bollmora. Diskuterades hur tidplanen ser ut och konstaterades att maj kan vara en lämplig slutpunkt för utvärderingsfasen. Jaan Kaur undrade om endast Sös-disken ska observeras. Fredrik Rutz svarade att det inte är specifikt Sös-disken som ska studeras utan det är en disk som ska undersökas. Göran Gustafsson menade att det är besökarnas beteende som ska studeras vid en disk viket Fredrik bekräftade. Jaan Kaur undrade om man betalar vid Sös-disken. Ylva Kamperin svarade att man hanterar kontanter men att det sker relativt sällan. Fredrik Rutz inflikade att personaldagboken är tänkt som ett komplement som ska kunna fånga upp de eventuella svårigheter som receptionspersonalen uppmärksammar att besökarna har.

3 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 3(5) Pågående/kommande tillgänglighetsuppdrag Ylva Kamperin berättade att hon för närvarande arbetar med att stötta de SLSOverksamheter som vid tillgänglighetsinventeringarna visade sig ha grava brister (ca 75 enheter). En byggfirma har anlitats för att lämna prisuppgifter och ska även, om verksamheten så önskar, kunna genomföra byggåtgärder. Anders Gustafson undrade hur många vårdcentraler som inventerats. Per Carlsson svarade att det rör sig om mellan stycken. Björne Karlsson frågade om inventeringarna har utförts av personalen. Ylva svarade att inventeringarna genomförts av Locum och omfattar de publika delarna. Jaan Kaur kommenterade att det röra sig om 50% av vårdcentralerna som kan vara aktuella för flytt. Per Carlsson svarade att i de fall hindren är så svåravhjälpta eller dyra att åtgärda är flytt till tillgängliga lokaler den bästa lösningen. Ylva Kamperin informerade om ett projekt avseende möbler på Huddinge sjukhus där Locum blivit engagerat. Inredning är som regel ingenting som ett fastighetsförvaltningsbolag ägnar sig åt men i just detta fall har Locum blivit inkopplade. De nya möblerna ska utvärderas utifrån synergonomiska aspekter och Björne Karlsson och Sofia Naesström kommer att delta. Jaan Kaur menade att även möbleringen är viktig. Det vill säga hur möblerna placeras i rummet så att det är möjligt att passera med rullstol och även att kunna komma intill ett bord. Slutligen berättade Ylva om förstudiearbetet för ögonmottagningen på Sös där ambitionen är högt satt avseende tillgänglighet och en visuellt fungerande miljö. Björne Karlsson undrade över åtgärder som skulle genomföras på landstingshuset. Bland annat saknas trappstegsmarkeringar och punktskriftsinformation. Jaan Kaur hade hört att en anledning till att den yttre trappan inte har markerats skulle vara att Skönhetsrådet skulle ha haft synpunkter. Ylva Kamperin beskrev de åtgärder som hon varit involverad i att genomföra. Per Carlsson menade att exemplet visar på oklarheterna över vem som har ansvaret då Locum förvaltar fastigheten men verksamheten hyr hela byggnaden. Övriga frågor Jaan Kaur önskade mer information kring den tävling som genomförts för att få fram förslag på en ny byggnadsdel till Sös där bland annat akut, förlossning och sterilcentral är tänkt att inrymmas. Jaan kommenterade även att lokalen där tävlingsbidragen presenterades var otillgänglig på grund av en trappa. Trots att han hade föranmält sitt besök saknades möjlighet att ta emot honom och han blev tvungen att vända tillbaka. Per Carlsson beskrev i allmänna ordalag hur tävlingen hade genomförts och vika aspekter som lyfts fram. Exempelvis prioriterades de logistiska sambanden högt.

4 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 4(5) Tillgänglighetsaspekten ingick som ett kriterium som skulle beaktas enligt tävlingsförutsättningarna. Bland de förslag som utvärderades kunde det konstateras att förslagsställarna tillgodosett dessa krav i varierande utsträckning. Eftersom förslagen inte var utformade på detaljnivå har det inte varit möjligt att studera tillgängligheten specifikt. Däremot har det på olika sätt omnämnts i de texter som bifogats till skissförslagen. För mer information hänvisade Thomas Ahlberg till Locums hemsida (Locum - Tävling för tillbyggnad vid Södersjukhuset). Senaste numret av Locum Rum har en artikel om tävlingen. På grund av brister i utskicket av tidningen sänds ett exemplar ut separat. Björne Karlsson hade inkommit med fem frågor till dagens möte. 1. Hur går arbetet med att samordna tillgänglighetsarbetet inom landstinget? Per Carlsson svarade att samordning saknas och hänvisade till protokoll 23 punkt 5 under övriga frågor där samma fråga besvarats av Elisabet Åman. 2. Hur långt har landstinget kommit för att undanröja enkelt avhjälpta hinder? Per förklarade att eftersom det saknas central samordning finns inte heller någon möjlighet att bedöma hur långt landstingets förvaltningar och bolag gemensamt har kommit i tillgänglighetsarbetet. Varje bolag som berörs av frågan jobbar på sitt håll som exempelvis SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänstförvaltningen. 3. Hur sprider Locum information om de riktlinjer för tillgänglighet som tagits fram? Vid projektstart ingår distribution av riktlinjerna till konsulter/entreprenörer som en åtgärd att checka av. 4. Hur formuleras kravet på tillgänglighet när landstinget gör upphandlingar av externa vårdgivare? Per hänvisade till HSN-F:s regelböcker för vårdvalsverksamheter punkt 9 kap 3: Vårdgivaren skall svara för att det finns lättillgänglig och lättförståelig information om öppettider och tidsbeställning. Vårdgivaren skall kunna nås per telefon under sina öppettider. Telefonsvarare skall finnas. Den som lämnar meddelande till Vårdgivaren på telefonsvarare skall bli uppringd så snart som möjligt. Vid de tider då Vårdgivaren inte har öppet skall telefonsvarare ge information om mottagningens öppettider samt vid behov hänvisa till Vårdguiden på telefon och Internet. Vårdgivaren skall göra verksamheten i alla avseenden tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar, även kognitiva funktionsnedsättningar. Vårdgivaren ansvarar för att det finns för verksamheten ändamålsenliga och verksamhetsanpassade lokaler och utrustning. De lokaler och den utrustning som är avsedda för patienter skall vara anpassade och tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.

5 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 5(5) Vårdgivaren skall följa plan- och bygglagens (1987:10) krav och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder. Vårdgivaren äger inte rätt att utan Beställarens medgivande reducera avtalad tillgänglighet eller öppettider under semestrar, helger eller vid andra tidpunkter. Det skall vara möjligt för Beställaren, andra vårdgivare och samarbetspartners att kommunicera med Vårdgivaren via telefon, brev, telefax och e-post. 5. Vilka är de största hindren för att åtgärda de brister i tillgänglighet som nu finns? Per menade att både han och Ylva i diskussioner med framförallt arkitekter och inredningsarkitekter tydligt märker en bristande insikt och förståelse för tillgänglighetsfrågorna. En vanlig reaktion är att tillgängligt och estetiskt tilltalande miljöer står i ett motsatsförhållande. En diskussion följde om möjligheterna för Locum att bara använda sig av bra konsulter och välja bort dåliga. På grund av upphandlingsregler är Locum hänvisade till att använda sig av de konsulter/leverantörer/entreprenörer som handlas upp. Möjligheterna att föreskriva specifika konsulter/leverantörer/entreprenörer är begränsade eftersom favorisering inte får förekomma. Kommande möten Tidpunkt för nästa möte beslutades till 18/5 med start kl Mötet hålls på Locum. Thomas Ahlberg avslutade mötet. Noteringar förda av Per Carlsson. Delges: Närvarande och enligt sändlista.

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(7) 2010-09-21 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-09-21 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur DHR Eva Söderbärj HSO/FUB

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2011-03-29 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-03-29 kl. 08.30 12.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) Samverkansråd 2013-02-19 Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: 2013-02-19 kl. 09.15 11.30 Locum, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Kjell Björn HSO Anders

Läs mer

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ]

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] 2012 Projektledning inom Besöksnäringen Isolde Österlin La Mont 881006 [TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] Det har sedan länge funnits krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Artikelnr 2010-5-6 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2010 2 Förord Socialstyrelsen har ett samlat

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer