Samverkansråd Locum AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansråd Locum AB"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1(7) Teknikenheten Locum AB Tid & plats: kl Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur DHR Eva Söderbärj HSO/FUB Björne Karlsson SRF Göran Gustafsson SRF Anders Gustafson HSO Britt-Marie Karlsson HSO/FEB Göran Eliasson HSO/ALA Elisabet Åman LSF Ylva Kamperin Locum Per Carlsson Locum (Sekr.) Roger Wännström Locum Göran Wachsner Teknoplan AB Frånvarande: Lena Regnell NHR, Kjell Sandström DHR smötet genomfördes efter kallelse utsänd av Per Carlsson. Mötet öppnas Per Carlsson öppnade mötet och informerade om att ordinarie ordföranden, Thomas Ahlberg, var sjuk och att Per med bistånd av Jan Lamby skulle leda mötet. Per presenterade dagordningen och de särskilt inbjudna gästerna Roger Wännström från Locum samt Göran Wachsner från AB Teknoplan. Locum AB BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORG.NR Box Sjukhusbacken 14 Växel Central Stockholm Stockholm Bolagets säte: Stockholm

2 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 2(7) Formalia Presentationsrunda genomfördes. Föregående minnesanteckningar Per Carlsson gjorde en sammanfattande genomgång av senaste mötesprotokollet (protokoll 27). Allmän information Per Carlsson informerade om att Plan- och bygglagen (PBL) kommer att förändras. Detta leder till att Boverkets förordningar, som är kopplade till PBL, behöver redigeras. Det gäller bland annat HIN1. Det nya förslaget till HIN2 har gått ut på remiss till HSO, SRF och DHR. Den 19 oktober har Elisabet Åman bjudit in till ett seminarium med redovisning av landstingsbolagens tillgänglighetsåtgärder. (Programmet bifogas dessa minnesanteckningar). Den 18 november kommer en redovisning av bland annat Locums och SL:s tillgänglighetsåtgärder att genomföras för Sveriges pensionärsförbund. Skrivelse rörande tillgängligheten från Ringvägen till Södersjukhuset Roger Wännström, fastighetsplanerare på Locum, gav en kort introduktion av sin bakgrund inom Locum. Bland annat har han tidigare arbetat som förvaltare på Sös och är därför bekant med de diskussioner som har förts angående en permanent förbindelse mellan Ringvägen och Sös där det idag finns en provisorisk trätrappa. Med anledning av den skrivelse som inkommit från Stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens handikappråd förklarade Roger hur Locum ställt sig till frågan. Markytan där en förbindelse skulle kunna skapas har tidigare ägts av Locum men är nu såld. Den planerade trappan kommer dock att ägas av Locum. Locum har fört diskussioner med Stockholms stad och Södersjukhuset AB angående en samfinansiering av en hiss men någon lösning har inte hittats. Fördelningen av kostnaderna har varit en stötesten. En hiss utomhus kräver en egen byggnad vilket ger en hög kostnad. Utöver själva uppförandet av en hissbyggnad tillkommer sedan kostnader för drift och underhåll. Vidare har man från Locums sida ansett att det är väl sörjt för tillgängligheten då bussar, färdtjänstfordon samt privatbilar kan angöra i direkt anslutning till huvudentrén eller via plan -1 i garaget. En hisslösning skulle inte helt lösa problematiken med långa avstånd från angöring till entré. En förbindelse från Ringvägen utgör inte heller en ordinarie angöringsplats utan har karaktären av en genväg. Roger hänvisade, med hänsyn till Sös läge (uppe på ett berg), till PBL:s skrivning i 15 5 Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen tomten, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt, kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

3 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 3(7) Dessutom skall tillses att tomten, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt, kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Locums styrelse kommer att avge ett svar på skrivelsen vid nästa möte den 23 september. Jan Lamby menade att Locum lämnat ett ambitiöst svar på frågan men ansåg att argumentet med avståndet från hiss till entré var av sekundär betydelse. Jaan Kaur ifrågasatte varför man alls skulle ha en trappa om den inte var tillgänglig. Han menade också att handikapparkeringen vid entrén ofta var upptagen. Anders Gustafson kontrade med att det hade funnits två lediga handikapparkeringsplatser i garaget då han skulle parkera sin bil inför mötet. Jan Lamby sammanfattade frågan genom att konstatera att någon lösning rörande finansiering inte hade gått att finna med Stockholms stad och att Locum saknar rådighet över markområdet då det har sålts. Inventeringsuppdrag åt Tio100 Göran Wachsner, tidigare anställd på Locum, numera konsult på AB Teknoplan redogjorde för de tillgänglighetsinventeringar som han genomfört i de norra länsdelarna. Tio100 är ett samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Tio100-förvaltningen önskade en uppföljning av de tidigare genomförda inventeringarna samt komplettering med nya verksamheter som ansökt om vårdvalsavtal. Besiktningarna har genomförts på samma sätt som Locums ordinarie inventeringar men även utökats med undersökningar av tillgängligheten till behandlingsrum och laboratorielokaler. Göran pekade på en landsbygdsproblematik där vårdverksamheter inrymts i de lokaler som har funnits till hands. Det innebär bland annat att entréerna är otillgängliga på grund av trappor och att lokalerna är små och trånga samt har olämplig planlösning. Småskaligheten gör dock att man har närmare kontakt med patienterna och beredskapen för hembesök finns. Enligt Göran kommer alla avtal med vårdleverantörerna att sägas upp vid årsskiftet och verksamheterna ges ett år för att bland annat åtgärda tillgänglighetsbrister. Jaan Kaur undrade, med anledning av en nyöppnad vårdcentral i Åkermyntans centrum, hur man kontrollerar att tillgängligheten tillgodoses. Per Carlsson svarade att HSN:s avtalshandläggare ska göra en förbesiktning av alla nya lokaler som vårdverksamheter vill etablera sig i. Björne Karlsson undrade om det kan bli aktuellt med vitesföreläggande om tillgängligheten inte uppfylls.

4 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 4(7) Per Carlsson svarade att någon möjlighet för landstinget eller Locum att utdöma vite troligtvis inte finns. Det som kan göras är att inte förlänga ingångna avtal då man inte har uppfyllt de krav som ställts i regelböckerna för verksamheten. Jan Lamby undrade om det endast har varit aktuellt med inventering i Tio100- området och vad som händer med åtgärderna. Göran Wachsner svarade att Tio100-förvaltningen kommer att ha en genomgång med varje verksamhet om vad som gäller för att vara en vårdvalsverksamhet. En fråga som då tas upp är hur god tillgänglighet ska tillskapas. Digital skyltning Per Carlsson gjorde en översiktlig dragning i ämnet digital skyltning och digital mediadistribution. Han visade exempel på digitala skyltar för informationsändamål bland annat en lösning för vägvisning som används på St. Görans sjukhus. En rad brister finns med dessa system. Till exempel är den grafiska utformningen bristfällig. Även positiva egenskaper finns som exempelvis enklare och snabbare hantering av information samt möjlighet att komplettera med talsyntes. Per bad om rådets synpunkter och erfarenheter inom området. Jan Lamby lyfte fram behovet av hörselslinga och att en informationskiosk inte kan ersätta den personliga servicen som kan fås i en reception. Per höll med men påpekade att en realitet är att det saknas bemannade receptioner på en del håll och att en informationskiosk i ett sådant läge kan vara ett steg för ökad tillgänglighet om än inte en fullständig lösning. Jaan Kaur menade att informationen som ges via digitala medier måste ha sin överensstämmelse i verkligheten. Pågående/kommande tillgänglighetsuppdrag Ylva Kamperin gick igenom de pågående tillgänglighetsprojekt som hon driver. Sabbatsbergs sjukhus: skyltningsprojektet är i sitt slutskede. Yttre skyltning är klar, inre är i princip klar men ett pågående belysningsarbete i entrén gör att alla skyltar inte kan monteras just nu. Danderyds sjukhus: ny rwc byggs i huvudentrén. Uppföljning och komplettering av åtgärder efter tillgänglighetsinventering. Sös: en genomgång av återstående åtgärdspunkter kommer att genomföras. Slso-uppdraget: omkring 60 stycken vårdcentraler har besökts av den byggentreprenör som Ylva har anlitat. Entreprenören tar fram ett kostnadsförslag för att genomföra tillgänglighetsåtgärderna. Förslaget används sedan som underlag vid diskussioner mellan verksamheten och hyresvärden. Även Locums inhyrare involveras i dessa förhandlingar.

5 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 5(7) Norrtulls sjukhus: ledstråksmattan har nackdelen av att vara hal när den blir fuktig. En annan matta har hittats men den finns för närvarande inte tillgänglig på den svenska marknaden. Ett möte med matteleverantören Tarkett är inplanerat för att om möjligt göra ett test. Huddinge sjukhus: de nya möblerna för offentliga utrymmen har börjat levereras. Det är dessa möbler som Björne Karlsson och Sofia Naesström har varit med och utvärderat. Jaan Kaur undrade om dessa möbler var försedda med armstöd. Ylva svarade att möblerna finns i form av tre- och fyrsitssoffor och att ett säte är något högre än övriga samt försett med armstöd. Ylva berättade vidare att hon deltagit på ett seminarium på Sveriges kommuner och landsting. Temat var kommunikation. Om en vecka kommer mässan Ett bra liv att besökas och den 18 oktober väntar ett seminarium om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. I nästa vecka kommer Ylva och Göran Wachsner att ha ett möte på Råsunda vårdcentral där ett flertal verksamhetsansvariga deltar. Ylva och Göran kommer att informera om tillgänglighetsarbetet och de krav som ställs på verksamheterna. Övriga frågor Björne Karlsson hade inkommit med fem frågor till dagens möte. Två frågor rörde hur Nya Karolinska (NKS) beaktar tillgänglighetsfrågorna i arbetet. Per Carlsson hade kontaktat Anita K. Barvelid, Projektkoordinator på NKS, och fått följande svar. Vem kommer att bevaka frågor om tillgänglighet vid nya Karolinska? I arbetet i gruppen med rumsfunktionsprogram så deltar en arkitekt som är tillgänglighetskonsult. Hur kommer frågor om tillgänglighet och användbarhet att organiseras? Dels så använder vi oss av Locums riktlinjer för tillgänglighet och HANDISAM under arbetet med framtagande av rumsfunktionsprogram, dels så kommer Tillgänglighet att finnas med som ett eget område i en av arbetsgrupperna i programarbetet. Jaan Kaur berättade att en tillgänglighetsgrupp finns inom NKS men att det har varit upp till gruppen att ordna möten. Initiativet har inte kommit från NKS håll. Jan Lamby meddelade att han hade deltagit i en referensgrupp då anbud tagits in. Hur det arbetet har följts upp är dock oklart.

6 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 6(7) Med anledning av en undersökning som Socialstyrelsen har genomfört avseende tillgängligheten till socialkontor och vårdcentraler har det framkommit att tillgängligheten över lag är god till vårdcentraler för personer med rörelsenedsättning men sämre för personer med hörsel- eller synnedsättningar. Även verksamhetslokaler som mötesrum och fikarum uppvisar samma mönster. Vad tänker Locum göra för att förbättra tillgängligheten för personer med synnedsättning? Per svarade att merparten av vårdcentralerna har sina lokaler i fastigheter som inte förvaltas av Locum. Locum har därför inget ansvar för dessa lokaler. Det Locum har gjort är att på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden genomföra tillgänglighetsinventeringar. Dessa inventeringar har följt samma mall som för Locums egna lokaler. Där tas punkter som kontrastmarkeringar och ledstråk upp. Vidare har Locum fått i uppdrag av Slso att bistå verksamheterna i åtgärdsarbetet. Detta sköts av Ylva Kamperin via den byggentreprenör som hon har anlitat. Vad gäller mötes- och fikarum är det ingenting som har inventerats eftersom endast publika delar har undersökts. Verksamhetsytan har vårdgivarna, enligt HSN:s regelböcker, själva ett ansvar för att åtgärda. Locum arbetar dock med att ta fram ett informationsmaterial som är tänkt att fungera som en hjälp för verksamheterna i deras tillgänglighetsarbete. I materialet tas bland annat kontrastmarkeringar upp. Tillgänglighetsåtgärder i Landstingshuset Björne hade tillsammans med Sofia Naesström besökt Landstingshuset för att kontrollera de åtgärder som genomförts för ökad tillgänglighet för personer med synnedsättning. De hade då uppmärksammat att kontrastmarkeringarna i trappan var utförda på ett annat sätt än normalt och att taktila wcskyltar saknades. Per berättade att han hade haft kontakt med den ansvariga personen på Landstingshuset och fått besked om att trappmarkeringarna skulle åtgärdas. Wc-skyltar monterade Per i förra veckan. Björne Karlsson inkom även med ett önskemål från SRF:s sida om att Locum bör genomföra ett test för att utvärdera olika typer av ledstråk. Britt-Marie Karlsson undrade om elsanerade rum finns på Sös och Danderyds sjukhus (DS). Rörande DS hade Per Carlsson kontrollerat med områdeschefen men denne kände inte till om det finns elsanerade rum. Avseende Sös så har förvaltaren haft semester varför något svar inte har inkommit. Per söker vidare. Möjligen kan en kontroll med sjukhusens egna lokal/byggavdelningar vara ett sätt att få svar.

7 LOCUM AB MINNESANTECKNINGAR 7(7) Evas Söderbärj har sedan tidigare efterfrågat en presentation från Locums fastighetsutvecklingsdirektör Tommy Lenberg. Per Carlsson har sökt honom men inte lyckats få samverkansrådets möten att passa med Tommys agenda. Per fortsätter att bjuda in honom. Jaan Kaur undrade hur tillgängligheten tillgodoses vid Locums flytt från Sös till nya kontorslokaler på Östgötagatan. Per Carlsson svarade att en tillgänglighetssakkunnig är knuten till kontorsprojektet. Per har även skrivit en begäran till Trafikkontoret för att få en handikapparkeringsplats vid kontorets huvudentré. I Locums nuvarande kontorslokaler på Sös kommer Folktandvården att flytta in. Per berättade att han blivit tillfrågad angående rwc på verksamhetsytan. Verksamheten ansåg att det var onödigt men både projektledaren och Per menar att tillgängligheten måste tillgodoses även för funktionsnedsatt personal. Kommande möten Tidpunkt för nästa möte är måndag 22 november med start kl Mötet hålls på Locum. Per Carlsson och Jan Lamby avslutade mötet. Noteringar förda av Per Carlsson. Delges: Närvarande och enligt sändlista.

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Artikelnr 2010-5-6 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2010 2 Förord Socialstyrelsen har ett samlat

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR TILLGÄNGLIGHETSPLAN SAMMANFATTNING En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder i den omgivande miljön. För att så många personer som möjligt ska kunna leva ett fritt

Läs mer

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Upplysningar om innehållet: Sonja Pagrotsky, sonja.pagrotsky@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt?

Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt? Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt? Ett stort tack till kvinnojourerna. Utan er medverkan och generositet hade inte inventeringen varit möjlig att genomföra. Utgiven: september 2008, omarbetad/förkortad

Läs mer

Samordning av häktningsverksamhet

Samordning av häktningsverksamhet Samordning av häktningsverksamhet Domstolsverket Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internetadress E-postadress 551 81 Jönköping Kyrkogatan 34 036-15 53 00 036-16 57 21 www.dom.se domstolsverket@dom.se

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen Ett material från projektet

Läs mer

Ett tillgängligt Luleå

Ett tillgängligt Luleå Ett tillgängligt Luleå Rapport om Luleå kommuns arbete med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 2012-2014 1 Den här rapporten avser att öka kunskapen om tillgängligheten i Luleå

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden September 2005 Förord I maj 2000 antog Riksdagen propositionen Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre 2015-01-15 Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre Anita Rosenquist Norrköpings Kommun PUFF-enheten Norrköpings Kommun PUFF-enheten 2014-01-29... 1 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund...

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer