SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke Lindqvist Camilla Stenmark Britt-Inger Lundstedt Eva Gustavsson Representant från synskadegruppen Övriga deltagande Ulla-Britt Kuhlin Catharina Söderström Folke Andersson Per-Lennart Marklund Torgny Karlsson Björn Tjällström 24 Lars Åberg 24 Karl-Olov Sehlin 24 Martin Grenholm 24 Utses att justera Camilla Stenmark Paragrafer Underskrifter.. /Gunilla Åström, ordförande/ /Ewa Boström, sekreterare/.. /Camilla Stenmark, protokollsjusterare/

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 20 Val av justerare Ordförande föreslår att protokollet justeras i samband med nästa beredning, den 4 november. Camilla Stenmark föreslås som justerare. Kommunala handikapprådet beslutar att välja Camilla Stenmark till justerare att protokollet justeras vid nästa beredning.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 21 Godkännande av dagordning Dagordningen läses upp och ordförande informerar om att punkt 7 utgår på grund av att Destination Skellefteå inte kan delta. Handikapprörelsens ledamöter efterfrågar en punkt för rapporter från referensgruppen och från nämnderna och vill att den ska finnas stående på kallelsen. Övriga frågor noteras. Kommunala handikapprådet beslutar att efter justering godkänna dagens dagordning att det ska finnas en stående punkt för rapporteringar på följande dagordningar.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 22 Föregående protokoll Protokoll från föregående sammanträde, , gås igenom och följande noteras: Sekreteraren fick uppdrag att undersöka om allmänheten kan påtala brister i fysisk tillgänglighet via tillgänglighetsguiden. Hon berättar att det är fastighetsägare och butiksägare som via e-post kan tala om förändringar de har gjort så att guiden kan uppdateras. Brister i fysisk tillgänglighet ska anmälas skriftligt till byggnadsnämnden om det rör offentliga lokaler och tekniska nämnden om det gäller allmänna platser. Sekreteraren kan hjälpa till att ta fram blanketter för anmälan. Handikapprådet beslöt att bjuda in fritidskontoret till dagens möte men beredningen har skjutit upp det till nästa gång. Då hinner referensgruppen diskutera Folkhälsopolitiska programmet och återkomma med deras synpunkter. Tekniska nämndens ledamot och rådets sekreterare fick i uppdrag att undersöka om det går att länka från kommunens hemsida till tekniska kontorets databas med inventeringar av enkelt avhjälpta hinder. Han berättar att om man ska göra det behöver texten bearbetas på något sätt. Tekniska nämndens ledamot ska tillsammans med sekreteraren utreda frågan vidare. Tekniska nämndens ledamot berättar att Christer Olofsson ska föreläsa på några seminarier som riktar sig till gymnasieskolorna i oktober. Eventuellt blir det en föreläsning kvällstid för allmänheten och då får rådets ledamöter möjlighet att delta. Inbjudan skickas via e-post. Kommunala handikapprådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 23 Skrivelse om nytt handikappolitiskt program Socialnämnden har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen där de önskar att ett nytt handikappolitiskt program för Skellefteå kommun tas fram. Skrivelsen var bifogad kallelsen till dagens sammanträde. Dövas förenings representant passar på att lyfta fram gruppen dövblinda som är en liten men utsatt grupp. Kommunala handikapprådet beslutar att notera skrivelsen och lägga den till handlingarna.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 24 Färdtjänst, nio månader med nya regler och taxor Kommunala handikapprådet har bjudit in Skellefteå Taxi, Skelleftebuss och socialkontoret för ett samtal om hur färdtjänsten fungerar. Från och med januari 2008 finns en klagomålshantering inom socialkontoret och till den har det kommit 31 blanketter med synpunkter. De flesta synpunkterna rör förseningar. Det utförs ungefär färdtjänstresor per månad och handikapprådet konstaterar att många resor verkar fungera bra. Kommunala handikapprådet tackar för informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 25 Årets tema Folkhälsa Beredningsgruppen har skjutit upp inbjudan av fritidskontoret och diskussionen om Folkhälsopolitiska programmet till nästa möte. För att belysa årets tema berättar sekreteraren om en del arbete hon har deltagit i under sommaren och handikapprådet samtalar om olika perspektiv på folkhälsa. Ordförande berättar om rapporten Onödig ohälsa som statens folkhälsoinstitut tagit fram. Rapporten menar att en stor del av samhällets samlade ohälsa finns bland människor med funktionsnedsättning och att det är viktigt att lyfta fram frågeställningen. Ordförande föreslår att alla i rådet får rapporten och läser den till nästa sammanträde. Kommunala handikapprådet beslutar att handikapprådets ledamöter får rapporten Onödig ohälsa och läser den till nästa sammanträde.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 26 Länstrafiken Handikapprådets referensgrupp önskar att kommunen sätter mer press på Länstrafikens tillgänglighetsarbete ska samhället vara tillgängligt och snart är vi där. Förslag att beredningen skriver en skrivelse till Länstrafiken och skickar en kopia till kommunstyrelsen samt bjuder in Länstrafiken till ett sammanträde. Kommunala handikapprådet beslutar att ge beredningsgruppen uppdrag att skriva till Länstrafiken och skicka en kopia till kommunstyrelsen samt att bjuda in Länstrafiken till ett sammanträde.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 27 Information från Landstingets handikappnämnd Landstingets handikappnämnd besvarar frågor från handikapprådets referensgrupp och informerar om nya avgifter 2009 för vissa synhjälpmedel och vissa andra hjälpmedel. Avgifterna gäller bland annat ortopediska skor, serviceavgift på elrullstolar som används ute, egenavgift för hörapparat och så kallade snarkapparater, egenavgift för synhjälpmedel och depositionsavgift för stationär dator och textförstoringsprogram. Avgifterna är redan beslutade och det finns inget högkostnadsskydd som träder in om man har behov av flera hjälpmedel. Landstingets handikappnämnd har diskuterat avgiftssystemen och gett uppdrag till förvaltningschefen att se över dem. Översynen ska vara klar våren 2009 och i den diskussionen kommer handikappföreningarna att bjudas in. Vid årsskiftet ska Syncentralen flyttas organisatoriskt från ögonmottagningen till handikappnämndens område. Landstinget har börjat inventera enkelt avhjälpta hinder i deras vårdcentraler med hjälp av HSO västerbotten. Inventeringen skulle vara klar 2008 men arbetet är försenat. Kommunala handikapprådet tackar för informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden har ordet Vid förra sammanträdet informerade tekniska kontoret om hur långt de kommit med enkelt avhjälpta hinder. Handikappföreningarna undrade i samband med informationen om man inte kan lösa tillgängligheten mellan Södra och Norra Järnvägsgatan med en övergång i stället för Vitbergstunneln. Tekniska nämndens ledamot säger att Banverket är väldigt restriktiva och tror att det är svårt att få tillåtelse att göra ännu en överfart på järnvägen. Han ska fortsätta att utreda möjligheten och återkomma till handikapprådet med en rapport. Antalet elbilar ökar i kommunen och det är ett stort problem att de är ljudlösa, särskilt för dem som har synnedsättningar. Tekniska nämndens ledamot har undersökt saken men det finns ingen lag i Sverige som kräver en viss ljudnivå på fordon. Han ska ta reda på om det går att utrusta tekniska kontorets elbilar med något ljud, så blir åtminstone den egna fordonsparken bättre. Kommunala handikapprådet tackar för informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapporteringar Sekreteraren ger svar på några frågor från referensgruppen. Handikappföreningarnas representanter konstaterar att referensgruppens funderingar har avhandlats på olika sätt under sammanträdet. Inga andra rapporter noteras. Kommunala handikapprådet tackar för informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga frågor Skebo soprum och buskörning på cykelvägar Ordförande har fått två frågor som hon har tagit upp med Skebos vice direktör. Den ena frågan gäller den fysiska tillgängligheten till soprummen och Skebo berättar att de just nu inventerar enkelt avhjälpta hinder i sina lokaler. När inventeringen är klar ska den leda till ett åtgärdsprogram som de ska återkoppla med till ordförande. Den andra frågan gäller buskörningar på gång och cykelvägar inom Skebos bostadsområden. Tidigare fanns betongblock, så kallade gråsuggor, som stoppade biltrafiken men de är borttagna och nu buskör bilister på dem. Skebo har varit tvungen att ta bort gråsuggorna för de hindrar utryckningsfordon och är en fara för cyklister. Ordförande påminner om att det är ett brott att köra bil på cykelbanan och att det bör anmälas till polisen. Seminarium Sekreteraren informerar om Seminarium om flerspråkliga vuxna med funktionsnedsättning som ska vara på Medlefors den 8 oktober. Handikapprådet beslutar att sekreteraren skickar ut informationen via e-post och att den som vill gå anmäler sig själv. Hörslingan i kommunstyrelsens sammanträdesrum Trots att fastighetskontoret har förbättrat utrustningen i kommunstyrelsens sammanträdesrum är det flera personer som har svårt att höra. HRF poängterar hur viktigt det är att ett behörigt företag testar utrustningen och hänvisar till IHB:s Hörselteknik. Sekreteraren får uppdrag att undersöka om fastighetskontoret kan anlita företaget och om det går att förbättra slingan ytterligare.

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-12-05 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (13) Paragrafer 12-20 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl 18.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson Kommunala Handikapprådet (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tidg Älgen i Uroxen kl. 13.00-15.00 ande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Louise Hamilton, Socialnämnden Marianne Cordes, Kulturnämnden

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer