Kommunala handikapprådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10"

Transkript

1 Kommunala handikapprådet Plats och tid Tullbackagården, kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt Lindén Parsmo, RiB Ulla Karlsson, Ks Bertil Nilsson, Lst Irene Broström, SRF Hans Nordgren, FUB Alvar Andersson, HLF Övriga deltagande Sara Bornedahl, samordnare Kristina Nordström, enhetschef enheten för funktionshindrade Mona Forsberg, socialchef Jessica Nordkvist, nämndsekreterare Utses att justera Britt Spiik Justeringens plats och tid Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer 9-12 Jessica Nordkvist Ordförande... Helena Vilhelmsson Justerande... Britt Spiik ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunala handikapprådet Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tingshuset Underskrift...:. Helena Vilhelmsson, ordförande

2 Kommunala handikapprådet KHR 9 Tillgänglighet i kommunen uppföljning av tillgänglighetsvandringen Kommunen och det kommunala handikapprådet anordnade en tillgänglighetsvandring genom Nora den 1 juni. På tillgänglighetsvandringen deltog chefer från samtliga förvaltningar och vissa representanter från kommunala handikapprådet. Tillgänglighetsvandringen startade vid Församlingshemmet och fortsatte sedan vidare till arbetsförmedlingen, hotellet, rådhuset, tingshuset och avslutades vid bryggeriet. De funktionsnedsättningar som var aktuella under tillgänglighetsvandringen var rörelsehinder och synnedsättning. Alla som var med vid tillgänglighetsvandringen ges möjlighet att berätta om sina upplevelser under mötet. Kommunala handikapprådet kommer fram till att det är väldigt svårt för funktionshindrade i Nora att vara aktiva då inte ens byggnader som alla någon gång i sitt liv är tvungna att besöka är tillgänglighetsanpassade. Det måste även vara svårt för anhöriga och personliga assistenteter. Frågan är hur vi ska gå vidare. En idé är att anordna en tillgänglighetsvandring för köpmännen i Nora. Det skulle även vara bra med en konferens där man bjuder in personer från kommunerna i norra Örebro län. Tillsammans kan man då uppmärksamma de problem som finns och samtidigt se till att vi börjar arbeta med att tillgänglighetsanpassa kommunerna. Vid en sådan konferens bör Handisam bjudas in. Vi bör bjuda in någon från Berslagens miljö- och bygg förvaltning (BMB) till nästa möte för att få en uppföljning.

3 Kommunala handikapprådet De enkelt avhjälpta hindrena som vi upptäckte under tillgänglighetsvandringen måste uppmärksammas. Kommunala handikapprådets sekreterare, Jessica Nordkvist, sammankallar till ett möte i början av augusti. En arbetsgrupp skriver då ner våra reflektioner och gör en anmälan till BMB, som i sin tur får skicka ett föreläggande till fastighetsägarna. Kallelse kommer gå ut till de som är närvarande vid dagens kommunala handikappråd.

4 Kommunala handikapprådet KHR 10 Anteckningar från referensgruppen Brevlådan som är uppsatt mittemot hotellet sitter mitt på en trottoar, vilket gör att trottoaren inte är fullt tillgänglig. Det vore bra med en skolgårdsinventering under sommaren då det är lugnare där. Kommunala handikapprådet undrar om Nora Bostäder har gjort någon skolgårdsinventering. Svar önskas innan nästa möte med kommunala handikapprådet vilket är En tillgänglighetsvandring på skolan kan eventuellt bli aktuell.

5 Kommunala handikapprådet KHR 11 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

6 Kommunala handikapprådet KHR 12 Övriga frågor Ordförande informerar om att socialnämnden har tagit ett beslut om att från och med 1 september ha öppna sammanträden. Rådets medlemmar är välkomna att i fortsättningen närvara vid socialnämndens sammanträden Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att se över och revidera reglementet för kommunala handikapprådet. Socialförvaltningen har inlett arbetet med att revidera reglementet och kommer ha en fortsatt dialog med kommunala handikapprådet om detta. Resecentrum är inte tillräckligt tillgänglighetsanpassat. Ordförande tar kontakt med BKT och tar reda på vem vi kan vända oss till där. Ulla Karlsson berättar att de anordnar en Funkisfestival i Norge. Festivalen vänder sig till funktionshindrade. Frågan är om det finns något intresse att anordna en liknande festival i Nora. Det skulle eventuellt kunna anordnas en "Funkisfestival tillsammans med de andra kommunerna i norra Örebro län. De föreningar som finns representerade i kommunala handikapprådet får ta med sig frågan till sina föreningar och diskutera hur stort intresset är. Kommunala handikapprådet önskas en trevlig sommar