Samverkansråd Locum AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansråd Locum AB"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1(5) Samverkansråd Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: kl Locum, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Kjell Björn HSO Anders Gustafson HSO Bengt Stenström HSO Anders Nordholm HSO Björne Karlsson SRF Göran Gustafsson SRF Britt-Marie Karlsson HSO/FEB Eva Söderbärj HSO/FUB Bo Rundelius HSO Ritva Elg HSO Per Karlsson Locum (sekr.) Thomas Ahlberg Locum (ordf.) Nathalie Boulas Nilsson Locum (vd) Anders Lennhagen Amab Frånvarande: Jaan Kaur (DHR) och Kjell Sandström (DHR) hade lämnat återbud. Samverkansrådsmötet genomfördes efter kallelse utsänd av Per Karlsson. Mötet öppnas Thomas Ahlberg öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Ordföranden har ordet Formalia Presentationsrunda genomfördes. Föregående minnesanteckningar Thomas Ahlberg sammanfattade förra mötets punkter. Varuautomater, bankomater, nybyggnad vid Södertälje sjukhus och ombyggnad av Eastmaninstitutet var några av diskussionspunkterna. Thomas tog, med anledning av en fråga från Bengt Stenström, upp hur installation av inomhusnätverk för mobiltelefoner påverkar strålningsmiljön. I Locum AB BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORG.NR Box Östgötagatan 12 Växel Central Stockholm Stockholm Bolagets säte: Stockholm

2 och med den förbättrade inomhustäckningen som åstadkoms så sänks strålningen från mobiltelefonerna eftersom de inte behöver jobba lika hårt som om bara en basstation, som är placerad utomhus, finns. I samband med att nätverken byggs in i sjukhusfastigheterna håller ett presentationsmaterial på att tas fram. Thomas föreslog att detta redovisas vid kommande möte. Bengt nämnde att det förs en diskussion på internationellt plan om skaderisken med mobiltelefoners strålning. 2(5) (Agendan justerades under mötets lopp så att informationen från vd lades innan den allmänna informationen. Minnesanteckningarna följer dock agendans ursprungliga disposition). Allmän information Per Karlsson redovisade läget för tre utvecklingsprojekt: inomhusledstråk, inomhusnavigering och informationskiosker. Ledstråk Fyra olika ledstråk har testats av 16 personer med synnedsättning. Tre av stråken är mattor som läggs ovanpå det befintliga golvet medan det fjärde består av en massa som gjuts på golvet i form av längsgående ränder. Utöver brukaraspekten har skötselfrågan undersökts med avseende på städning. Inomhusnavigering På Bromma sjukhus har ett projekt påbörjats för att testa möjligheterna med navigering inomhus med hjälp av mobiltelefon. Finessen är att det ska bli möjligt att kunna gå från utomhusmiljö där gps fungerar till inomhusmiljö där byggnadens nätverk tar över. Hittills har byggnaden inventerats för att lokalisera olika målpunkter och så kallade POI:s (points of interest). POI:s kan exempelvis vara toaletter, hissar, kiosk, apotek. Informationskiosker Informationskiosker har tidigare redovisats bland annat i samband med att en förstudie togs fram. Diskussioner förs nu med företaget Spree om att genomföra en pilotstudie på Jakobsbergs sjukhus. Syftet med informationskiosken är i första hand att söka information om var verksamheterna är belägna i fastigheten. Spree har sedan tidigare utfört ett liknande projekt för Stockholms stadsbibliotek. Information från Locums vd Locums vd, Nathalie Boulas Nilsson, presenterade sig och tog sig an de frågor som sammanställts av HSO. 1. Samverkansrådet vill komma in tidigt i planeringsarbetet redan under beredningen av ett ärende. Rådet önskar få tillgång till Locums tidplan över aktuella ärenden och projekt för året. Hur ställer sig VD till det? Tydliga direktiv är viktiga för att tillgänglighetsfrågorna ska genomsyra allt som Locum gör. Nathalie förklarade att det med 800 projekt som löper parallellt är praktiskt taget omöjligt med ett sådant förfarande. Projektvolymen kommer dessutom att öka

3 under de kommande åren eftersom de strategiska investeringarna drar igång. Till detta kommer att agendan för året inte är satt. 3(5) 2. Rådet vill, innan ett slutgiltigt beslut fattas, att alla ärenden/planer varit uppe i samverkansrådet för genomgång och beslut. Hur ställer sig VD till det? Liksom den föregående frågan innebär även denna praktiska problem då mängden ärenden är stor. Vidare finns det för närvarande sju beslutsinstanser som medför att framdriften redan i nuläget begränsas. Nathalie föreslog i stället att ett urval intressanta projekt plockas ut och diskuteras vid en workshop där möjlighet ges att lämna synpunkter. Som exempel nämnde Nathalie konceptprogram för specialistcentra - vårdavdelningar för geriatrik respektive psykiatri. Dessutom har strategigrupper för operationssalar startats där typrum ska skapas. Just operationssalar är av mindre intresse då man som patient är sövd men ett liknande arbete ska genomföras avseende akutbyggnader. Detta skulle kunna vara ett lämpligt projekt att få samverkansrådets synpunkter på. 3. Att få med kraven på tillgänglighet redan i upphandlingsunderlaget är viktigt för att undvika dyra ombyggnationer och otillgängliga lokaler. Ett dåligt exempel där detta inte fungerat är avd. 72 på Huddinge. Vad finns det för möjligheter att få vara med redan i upphandlingsstadiet? (några representanter från rådet) Inom andra samverkansråd fungerar det redan. Anders Nordholm exemplifierade genom att nämna HSO:s samarbete med SL då nya bussar ska köpas in. Nathalie menade att ett jämförbart läge inom Locum skulle kunna vara granskning av konceptprogrammen. Avseende de brister som påtalats på Huddinge har flera av dessa åtgärdats. En del förändringar har verksamheten uppmärksammat, exempelvis den trånga passagen in till dagrummet där en glassektion numer har tagits bort. Andra brister kommer sig av att fel material har levererats, exempelvis skulle duschdörrarna ha varit svängda i stället för raka. 4. Hur ser Locums ambition med tillgänglighetsarbetet ut? Nathalie menade att Locums ambition är hög, mycket tack vare den typ av byggnader som förvaltas. Nathalie lyfte även fram Locums nya värderingar Kundnytta-Helhetsansvar-Samverkan som viktiga verktyg där tillgänglighet är en ingående del. 5. Hur ser kunskapen om tillgänglighet ut hos Locums personal? 6. Behövs utbildning för Locums personal om funktionshinderrörelsen och vill ni ha hjälp av oss? Utbildningsbehovet ses över och en datorbaserad tillgänglighetsutbildning kommer att tas fram under året. Utbildningen kommer att riktas till hela Locums

4 4(5) personal. För att ytterligare lyfta fram tillgänglighet som ämne diskuteras material till Locums kundtidning Rum. 7. Varför är inte alla enkelt avhjälpta hinder åtgärdade och finns det någon plan för detta? Nathalie förklarade att en stor del av bristerna som kvarstår utgörs av ett fåtal kategorier, bland annat skyltning och ledstråk. Avseende ledstråk har Locum avvaktat resultaten från den utvärdering som nu har genomförts. Skyltning är inom en del fastigheter ett hyresgästansvar och Locum äger inte frågan. Arbetet har dock påbörjats inom några av specialistcentrana. Genom konceptprogrammet för entréer tas skyltning upp som en ingående del. Ett sätta att höja takten i åtgärdsarbetet kommer att bli att ge de fastighetsansvariga i uppdrag att utföra åtgärderna. En nyinrättad roll inom Locum är byggserviceledare som har till uppgift att jobba med projekt av enklare art. Byggserviceledarna kan komma att bli de som står för det praktiska genomförandet av tillgänglighetsåtgärder. Presentation av patientterminaler Anders Lennhagen från företaget Amab presenterade de patientterminaler som har installerats på Danderyds sjukhus och på de vårdavdelningar på Huddinge sjukhus där samverkansrådet gjort studiebesök. Amab har sedan 30 år levererat patientsignalsystem till vården samt även radio. Behovet av nya funktioner inom vården och möjligheten att kunna erbjuda mer än signal och radio har lett till utvecklingen av patientterminalerna som består av en surfplatta av androidmodell. Skälet till att man valde android-systemet beror på fördelar då nya applikationer behöver läggas till. Terminalen kan förses med en rad funktioner exempelvis: telefon, radio, tv, filmer, spel, nyheter och patientspecifik information. Denna information kan bland annat vara upplysning om den behandling man ska genomgå, matsedel, apotekets öppettider med mera. Genom att enkelt kunna uppdatera denna typ av information kan man minska behovet av tryckt material och därmed minska pappersåtgången. Terminalerna kopplas in via nätverkskabel eller trådlöst via wifi-nät. Patientterminalen öppnar även möjligheter att kunna kommunicera med personer som inte talar svenska via Google translate. Terminalerna utvecklas i samarbete med vården efter de önskemål som framförs. Behovet av ökade kontraster som SRF har påtalat kommer att arbetas in i nästa leverans av skärmar. Mer än bara trösklar Per Karlsson sammanfattade de aktiviteter som inrapporterats till landstinget under året. Den fullständiga texten bifogas protokollet som en bilaga Övriga frågor Björne Karlsson undrade hur arbetet med tillgänglighetsriktlinjen fortlöper och hur uppdatering sker efterhand som nya rön framkommer.

5 Per Karlsson hänvisade till arbetet inom PTS där tillgänglighetsriktlinjen färdigställs. Diskuterades även hur riktlinjerna generellt ska utformas. Thomas Ahlberg berättade att man inom Locum ser över antalet riktlinjer, för närvarande 25 stycken, och att dessa istället ordnas enligt AMA-strukturen (Allmän materialoch arbetsbeskrivning). Det skulle minska det totala antalet riktlinjer och materialet inordnas enligt en struktur som är accepterad inom branschen. 5(5) Kommande möten Nästa möte hålls den 10/4. Mötet börjar 9.15 med 15 minuter förmöte för föreningarna och pågår till Plats: mötena hålls preliminärt på Locums kontor, Östgötagatan 12, 9 trappor, lokal Årstaviken. Föranmälan görs i receptionen på plan 8. Om mötet förläggs externt meddelas detta i samband med att kallelsen sänds ut. Thomas Ahlberg avslutade mötet. Noteringar förda av Per Karlsson. Delges: Närvarande och enligt sändlista. Bilaga: Mer än bara trösklar med Locums kommentarer

6 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 1 (7) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning I programmet (lättläst) som Landstingsfullmäktige beslutade den 16 mars 2010 beskrivs hur målen nås. Varje år ska förvaltningar och bolag redovisa indikatorerna bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk tillgänglighet. Tillgänglighet Att göra informationen tillgänglig betyder att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med och ta del av myndighetens information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten. Att göra lokalerna tillgängliga betyder att personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka en myndighet samt ta del av och delta i verksamheten där. Lokalerna ska också fungera som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning. Ibland sker förändringar inom tillgänglighetsområdet till exempel nya standarder, regler och lagar samt ny kunskap. På Handisams webbplats, finns de senast uppdaterade riktlinjerna. Läs mer i Riktlinjer för tillgänglighet, Riv hindren Fråga: Hur många chefer har deltagit i utbildningen Din kompetens vår möjlighet. Två personer på Locum har genomgått utbildningen Din kompetens - vår möjlighet. Ingen av dessa är dock chef men är involverade i rekryteringsprocessen. Fråga Är den webbaserade utbildningen Din kompetens vår möjlighet känd inom organisationen. Ja. Stockholms läns landsting Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 52 och 62

7 2 (7) Mål 1 Bemötande 1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka medvetenheten och kunskapen hos medarbetare, entreprenörer och allmänhet (t ex utbildning till personal, kompetenshöjning, samarbete med funktionshinderorganisationerna). Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna. Locums affärsområde FM (AO FM) har under 2012 genomfört sex utbildningar för de entreprenörer som svarar för vaktmästeri-, städ, och receptionstjänster. Utbildningen avser att höja entreprenörernas kunskap om hur det är att arbeta i sjukhusmiljö och vilka krav som ställs på dem avseende bemötande och tillgänglighet. Totalt har 68 personer genomgått utbildningen. Även Miljö- och energienheten samt Teknikenheten har genomfört liknande utbildningsinsatser riktade till ramupphandlade byggoch saneringsentreprenörer. I enlighet med Locums affärsplan för 2012 har de avdelningar, där det är relevant, infört mål för tillgängligheten i sina respektive verksamhetsplaner. Konceptprogram för vårdmiljöer är något som Locum AB har arbetat med under senare år. Målen med dessa program är att skapa standardiserade, tillgängliga och kostnadseffektiva vårdmiljöer som både möter vårdens och patienternas behov. Det senast framtagna konceptprogrammet omfattar utformningen av entréer så att dessa blir funktionella, tillgängliga och upplevs trygga och välkomnande.

8 3 (7) 2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om bemötande. Hur många uppföljningar har gjorts avseende bemötandet. Har ekonomiska regleringar genomförts. Under 2011 tecknade AO FM två avtal rörande receptions-, städ- och vaktmästeritjänster på Nacka och Handens sjukhus. Entreprenörernas avtalsefterlevnad avseende bemötande följs upp löpande vid de driftmöten som hålls var sjätte vecka. I de befintliga avtalen finns idag ingen skrivning om vite. 3. Vilka åtgärder har vidtagits för att personer med funktionsnedsättning ska kunna anställas. Har personer med funktionsnedsättning anställts under året. Locums ordinarie tillgänglighetsarbete i sjukhusfastigheterna syftar i första hand till att öka tillgängligheten för allmänheten men bidrar samtidigt till möjligheten för funktionsnedsatt personal att arbeta på sjukhusen. Tillgängligheten till Locums huvudkontor förbättrats successivt. Samtal har förts med fastighetsförvaltaren, AMF, och Stockholms stad för att få till en bra angöringsplats. Ett taktilt ledstråk för synskadade har monterats från hissen på plan 8 till Locums entré med reception. Hörselhjälpmedel har installerats i de större samlingssalarna. Dessutom har terrasserna försetts med ramper. Ingen person med känd funktionsnedsättning har anställts på Locum under året.

9 4 (7) Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet Med kommunikativ menas att ta emot och dela med sig av information på ett sådant sätt att givaren och mottagaren kan ta in innebörden av budskapet på sina villkor. Jfr latinska ordet communicare = göra gemensam, dela med sig, förena, göra delaktig 1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka den kommunikativa tillgängligheten. Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna. Som ett led i att undersöka nya tekniska lösningar, som kan förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att agera självständigt, har en rad utvecklingsprojekt genomförts. I en förstudie har digitala informationskiosker studerats. Dessa skulle kunna fungera, som ett alternativ för vägvisning och informationssökning, i miljöer där bemannad receptionsdisk saknas eller som ett komplement för den som önskar söka information på egen hand. En annan förstudie har undersökt mobiltelefonen som ett möjligt verktyg för navigering inomhus. Förstudien ligger till grund för ett pilotprojekt som planeras för För att underlätta för personer med synnedsättningar att orientera har ett projekt initierats som undersökt taktila ledstråk. Syftet har varit att hitta en bra lösning på hur synskadade ska kunna navigera rätt i öppna miljöer som exempelvis entréhallar för att hitta till hiss, reception eller annan informationspunkt. På Sabbatsbergs sjukhus har en informations-tv installerats. Via denna kanal informeras kunder och besökare om pågående byggprojekt som till exempel kan påverka möjligheten att ta sig fram. Ytterligare en kanal som Locum har etablerat kallas Huswebb och har införts på Löwenströmska sjukhuset och Handens sjukhus. Huswebben är i första hand ett sätt för Locum att ha kontakt med kunderna/hyresgästerna men även en publik del finns. Denna kanal har inte ett specifikt tillgänglighetsfokus men åtgärden torde ändå bidra till att den kommunikativa tillgängligheten totalt sett ökas.

10 5 (7) 2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om kommunikativ tillgänglighet. Hur många uppföljningar har gjorts avseende kommunikativ tillgänglighet. Har ekonomiska regleringar genomförts. Uppgift saknas. 3. Upplever personer med funktionsnedsättning att den kommunikativa tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat. Under 2012 har ytterligare tre receptioner bemannats på Sollentuna sjukhus, Bromma sjukhus samt Grimmorna. Receptionerna är centralt placerade och möjligheten till ett personligt bemötande har därför ökat för samtliga verksamheter på sjukhusen. 4. Upplever personer med funktionsnedsättning att deras möjligheter att delta i det politiska arbetet inklusive de allmänna valen har ökat. Samverkansrådet är Locums forum för erfarenhetsutbyte med länets handikapporganisationer. Här ges bland annat möjlighet till dialog kring frågor kopplade till utvecklingen av sjukvårdens fastigheter.

11 6 (7) Mål 3 Fysisk tillgänglighet 1. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om den fysiska tillgängligheten. Hur många uppföljningar har gjorts avseende den fysiska tillgängligheten. Har ekonomiska regleringar genomförts. Uppgift saknas. 2. Sker samverkan med andra samhällsaktörer. Med vilka i så fall. Locum träffar regelbundet länets handikapporganisationer genom samverkansrådet för tillgänglighetsfrågor. Under 2012 har totalt sex möten hållits. Två av dessa var förlagda externt. Ett hölls på Rosenlunds sjukhus och det andra på Björkbergets trygghetsboende i Tyresö. Delar av samverkansrådets representanter deltog även på ett studiebesök på Huddinge sjukhus där en nybyggd vårdavdelning granskades. Nya innovativa produkter med tillgänglighetsanknytning har också studerats. Bland annat en toalettstol med vridbar sits samt en rullstol baserad på segway-teknik. Locums engagemang inför uppförandet av Nya Karolinska sjukhuset fortsätter. Bland annat granskas ritningar och diverse underlag avseende yttre- och inre gestaltning samt skyltning. Vidare har ett 20-tal möten med deltagande från Locum genomförts. Inom det nationella samarbete PTS (Program för teknisk standard), där Sveriges större landsting deltar, har arbetet med att färdigställa den gemensamma tillgänglighetsriktlinjen fortskridit. Uppbyggnaden av en databas med typrum pågår. Syftet med typrummen är att intressenterna i PTS i större utsträckning ska kunna bygga likadana lokaler oavsett vilket landsting det gäller och att erfarenheter ska kunna

12 7 (7) komma flera till del. En aspekt som arbetas in i typrummen är tillgänglighetskraven. Locum bistår Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, med stöd vid anskaffning av nya tillgängliga vårdlokaler. Inför planeringen av framtidens hälso- och sjukvård har detta samarbete intensifierats. Locum medverkar i nätverket Samverkan för regional mångfaldsorientering tillsammans med Länsstyrelsen, SLL, Taxi 020, Sodhexo, KTH och Proffice. Nätverkets syfte är att utveckla arbetet kring frågor kopplade till kompetensförsörjning och främjande av mångfald i arbetslivet. 3. Vilka anpassningar har gjorts så att personal med funktionsnedsättning har kunnat anställas. Genom en allmänt förbättrad tillgänglighet ökar även möjligheten för funktionsnedsatt personal att arbeta på sjukhusen. Locum genomför löpande tillgänglighetsronderingar inom fastighetsbeståndet för att kartlägga enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön utfördes ronderingar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Bland de tillgänglighetsbefrämjande åtgärder som har genomförts under året kan nämnas ny receptionsdisk på St. Eriks sjukhus, montering av ramper bland annat på Danderyds sjukhus, installation av plattformshiss på Sabbatsbergs sjukhus, kontrast- och varselmarkeringar på Norrtälje sjukhus. Den nya rättspsykiatriska anläggningen Helix vid Huddinge sjukhus invigdes under hösten Tillgängligheten till och i anläggningen har kontinuerligt stämts av under projektets gång för att säkerställa att bra miljöer tillskapas för såväl besökare, personal som patienter.

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2012-06-14 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2012-06-14 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2011-03-29 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-03-29 kl. 08.30 12.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2009-11-05 Projektavdelningen Locum AB Tid & plats: 2009-11-05 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Anna Montgomery Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(6) 2010-05-18 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-05-18 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2008-02-07 Locum AB Tid & plats: 2008-02-07 kl 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2010-03-17 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-03-17 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jaan Kaur DHR Björne Karlsson SRF Göran

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(7) 2010-09-21 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-09-21 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur DHR Eva Söderbärj HSO/FUB

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

E-fakturaprojektet inom SLL 2005

E-fakturaprojektet inom SLL 2005 Projektrapport nr 23/2005 E-fakturaprojektet inom SLL 2005 E-fakturaprojektet inom Landstingsstyrelsens förvaltning har i enlighet med Landstingsdirektörens direktiv infört en lösning för elektroniskt

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-04-23 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete

Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete Vår handläggare RAPPORT 1 (6) Upprättad datum Vår beteckning Robert Davidsson 2012-04-24 Dnr VIAN/2011:23-269 Kommunikationsstrateg Kompletterad Er beteckning 2012-05-10 Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete

Läs mer

KONCEPTPROGRAM Sjukhusentréer Stockholms läns landsting Ljust och fräscht, helt och rent

KONCEPTPROGRAM Sjukhusentréer Stockholms läns landsting Ljust och fräscht, helt och rent KONCEPTPROGRAM Sjukhusentréer Stockholms läns landsting Ljust och fräscht, helt och rent KONCEPTPROGRAM FÖR SJUKHUSENTRÉER INOM STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Text och produktion: Locum AB, 2013 Illustrationer

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Punkt 3 2013-03-27 LS 1301-0038 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 9 april 2013 1 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Uppföljning av Mer bara trösklar Stockholms läns landsting program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Uppföljning av Mer bara trösklar Stockholms läns landsting program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration 2014-01-30 1 (4) LS 1311-1481 Handläggare: Agneta Marmestrand-Ruud Sammanställning av Uppföljning av Mer bara trösklar Stockholms läns landsting program

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403 1(4) SÖDERSJUKHUSET A n k o m Stockholms läns landsting 2013-03-20 2013-04- 0 2 Södersjukhuset handlingsplan för städning 2013 Dnr. Nulägesrapport Städavtal Södersjukhuset har idag ett avtal avseende köp

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Funktionshinder ses som en brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor som andra.

Funktionshinder ses som en brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Titel Upprättad av Godkänd av Mathias Öster Distribuerad av Dokumentkategori Handbok/Manual Giltig fr.o.m. Filnamn hb_man109.doc Distribuerad den Giltig t o m 2016-09-05 Utgåva 2 1(5) för Eskilstuna folkhögskola

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012 1. Kansliet informerar Samverkansråden inom kulturnämnden och LOCUM Gemensam referensgrupp till projekten Dirigo, Consensio och UMiA (Ungas

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2011-2012

Tillgänglighetsplan 2011-2012 UFV 2010/1548 Tillgänglighetsplan 2011-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder Fastställd av Rektor 2011-01-25 1 2011-01-25 UFV 2010/1548 Innehållsförteckning Uppsala

Läs mer

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen MARKNADSUNDERSÖKNING 2013-05-07 Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och

Läs mer

Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander

Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander xxxx-xx-xx 1 (5) Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln Närvarande: Mikael Edlund, Lena Ilhag, Richard Karlsson (FP ersättare för Erika Rydja Sanvik)

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8)

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8) locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 4/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Carina Paulsson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Lena

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Bakgrund Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem men den senaste tidens utveckling

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 1. HSO:s kansli Inför sommaren Lediga kontorslokaler 2. LS-politiken Samverkan med Landstingsstyrelsen 3. NKS (Nya Karolinska Solna) 4.

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Serviceguiden Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Om Locum Locum bildades i december 1991 ägs av Stockholms läns landsting är ett av Sveriges största fastighetsbolag. är latin

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET Vårt uppdrag, från ombudsmötet, var att utreda hur vi skulle jobba mot Landstinget när Handikappkonsulenten inte finns tillgänglig längre. Handikappkonsulenten gav oss

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2010-04-21 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10. enligt bifogad närvarolista 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdagen den 21 april 2010 kl. 13.00-15.10 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Sjöberg,

Läs mer

Hur kommer jag som är funktionshindrad till bussen?

Hur kommer jag som är funktionshindrad till bussen? Hur kommer jag som är funktionshindrad till bussen? GI Norden 21 november 2006 Jan-Ingvar Lindström Stockholms Stads Trafikkontor / Astando AB Förflyttning Att ta sig från punkt A till punkt B m.h.a. Ledsagning

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Stärk barnets rättigheter och delaktighet

Stärk barnets rättigheter och delaktighet Stärk barnets rättigheter och delaktighet Du kan göra det bättre för barn och ungdomar HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Kortversion I Stockholms län bor idag

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Datum: 2015-05-21 Stina Levin, Stina.levin@pts.se Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Deltagare Organisation Carola Gunnarsson, Ordf. Jimmy Stigevall

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-09-22 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-08-04 HSN 1107-0685 Handläggare: Gunilla Neves Ekman Förslag till Hbt-policy för Stockholms

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 21 augusti 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. Närvarande HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011 1. Ordförandens rader 2. Kansliet informerar Ny samordnare till kulturförvaltningens samverkansråd. Samverkan med Stockholms läns landsting

Läs mer

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor Kommunstyrelsen Datum 1 (9) Kommunledningskontoret Rådet för funktionshinderfrågor Anna-Maarit Tirkkonen Tfn. 016-710 24 28 Mobil: 073-950 65 89 Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 Paragrafer 14-18 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Åsa Bergkvist Justerare

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Manual för beställning av Extempore, SLL

Manual för beställning av Extempore, SLL 2015-09-30 Version 1.4 1 (9) Manual för beställning av Extempore, SLL Den senaste versionen finns alltid att ladda ner på www.uppdragsguiden.sll.se/lakemedelsforsorjning För aktuell information besök www.apl.se

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:29 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förvärv av HB Norrbacka Fastigheter Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Locum AB föreslår att överenskommelse träffas om att landstinget

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer