Samverkansråd Locum AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansråd Locum AB"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1(5) Samverkansråd Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: kl Locum, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Kjell Björn HSO Anders Gustafson HSO Bengt Stenström HSO Anders Nordholm HSO Björne Karlsson SRF Göran Gustafsson SRF Britt-Marie Karlsson HSO/FEB Eva Söderbärj HSO/FUB Bo Rundelius HSO Ritva Elg HSO Per Karlsson Locum (sekr.) Thomas Ahlberg Locum (ordf.) Nathalie Boulas Nilsson Locum (vd) Anders Lennhagen Amab Frånvarande: Jaan Kaur (DHR) och Kjell Sandström (DHR) hade lämnat återbud. Samverkansrådsmötet genomfördes efter kallelse utsänd av Per Karlsson. Mötet öppnas Thomas Ahlberg öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Ordföranden har ordet Formalia Presentationsrunda genomfördes. Föregående minnesanteckningar Thomas Ahlberg sammanfattade förra mötets punkter. Varuautomater, bankomater, nybyggnad vid Södertälje sjukhus och ombyggnad av Eastmaninstitutet var några av diskussionspunkterna. Thomas tog, med anledning av en fråga från Bengt Stenström, upp hur installation av inomhusnätverk för mobiltelefoner påverkar strålningsmiljön. I Locum AB BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORG.NR Box Östgötagatan 12 Växel Central Stockholm Stockholm Bolagets säte: Stockholm

2 och med den förbättrade inomhustäckningen som åstadkoms så sänks strålningen från mobiltelefonerna eftersom de inte behöver jobba lika hårt som om bara en basstation, som är placerad utomhus, finns. I samband med att nätverken byggs in i sjukhusfastigheterna håller ett presentationsmaterial på att tas fram. Thomas föreslog att detta redovisas vid kommande möte. Bengt nämnde att det förs en diskussion på internationellt plan om skaderisken med mobiltelefoners strålning. 2(5) (Agendan justerades under mötets lopp så att informationen från vd lades innan den allmänna informationen. Minnesanteckningarna följer dock agendans ursprungliga disposition). Allmän information Per Karlsson redovisade läget för tre utvecklingsprojekt: inomhusledstråk, inomhusnavigering och informationskiosker. Ledstråk Fyra olika ledstråk har testats av 16 personer med synnedsättning. Tre av stråken är mattor som läggs ovanpå det befintliga golvet medan det fjärde består av en massa som gjuts på golvet i form av längsgående ränder. Utöver brukaraspekten har skötselfrågan undersökts med avseende på städning. Inomhusnavigering På Bromma sjukhus har ett projekt påbörjats för att testa möjligheterna med navigering inomhus med hjälp av mobiltelefon. Finessen är att det ska bli möjligt att kunna gå från utomhusmiljö där gps fungerar till inomhusmiljö där byggnadens nätverk tar över. Hittills har byggnaden inventerats för att lokalisera olika målpunkter och så kallade POI:s (points of interest). POI:s kan exempelvis vara toaletter, hissar, kiosk, apotek. Informationskiosker Informationskiosker har tidigare redovisats bland annat i samband med att en förstudie togs fram. Diskussioner förs nu med företaget Spree om att genomföra en pilotstudie på Jakobsbergs sjukhus. Syftet med informationskiosken är i första hand att söka information om var verksamheterna är belägna i fastigheten. Spree har sedan tidigare utfört ett liknande projekt för Stockholms stadsbibliotek. Information från Locums vd Locums vd, Nathalie Boulas Nilsson, presenterade sig och tog sig an de frågor som sammanställts av HSO. 1. Samverkansrådet vill komma in tidigt i planeringsarbetet redan under beredningen av ett ärende. Rådet önskar få tillgång till Locums tidplan över aktuella ärenden och projekt för året. Hur ställer sig VD till det? Tydliga direktiv är viktiga för att tillgänglighetsfrågorna ska genomsyra allt som Locum gör. Nathalie förklarade att det med 800 projekt som löper parallellt är praktiskt taget omöjligt med ett sådant förfarande. Projektvolymen kommer dessutom att öka

3 under de kommande åren eftersom de strategiska investeringarna drar igång. Till detta kommer att agendan för året inte är satt. 3(5) 2. Rådet vill, innan ett slutgiltigt beslut fattas, att alla ärenden/planer varit uppe i samverkansrådet för genomgång och beslut. Hur ställer sig VD till det? Liksom den föregående frågan innebär även denna praktiska problem då mängden ärenden är stor. Vidare finns det för närvarande sju beslutsinstanser som medför att framdriften redan i nuläget begränsas. Nathalie föreslog i stället att ett urval intressanta projekt plockas ut och diskuteras vid en workshop där möjlighet ges att lämna synpunkter. Som exempel nämnde Nathalie konceptprogram för specialistcentra - vårdavdelningar för geriatrik respektive psykiatri. Dessutom har strategigrupper för operationssalar startats där typrum ska skapas. Just operationssalar är av mindre intresse då man som patient är sövd men ett liknande arbete ska genomföras avseende akutbyggnader. Detta skulle kunna vara ett lämpligt projekt att få samverkansrådets synpunkter på. 3. Att få med kraven på tillgänglighet redan i upphandlingsunderlaget är viktigt för att undvika dyra ombyggnationer och otillgängliga lokaler. Ett dåligt exempel där detta inte fungerat är avd. 72 på Huddinge. Vad finns det för möjligheter att få vara med redan i upphandlingsstadiet? (några representanter från rådet) Inom andra samverkansråd fungerar det redan. Anders Nordholm exemplifierade genom att nämna HSO:s samarbete med SL då nya bussar ska köpas in. Nathalie menade att ett jämförbart läge inom Locum skulle kunna vara granskning av konceptprogrammen. Avseende de brister som påtalats på Huddinge har flera av dessa åtgärdats. En del förändringar har verksamheten uppmärksammat, exempelvis den trånga passagen in till dagrummet där en glassektion numer har tagits bort. Andra brister kommer sig av att fel material har levererats, exempelvis skulle duschdörrarna ha varit svängda i stället för raka. 4. Hur ser Locums ambition med tillgänglighetsarbetet ut? Nathalie menade att Locums ambition är hög, mycket tack vare den typ av byggnader som förvaltas. Nathalie lyfte även fram Locums nya värderingar Kundnytta-Helhetsansvar-Samverkan som viktiga verktyg där tillgänglighet är en ingående del. 5. Hur ser kunskapen om tillgänglighet ut hos Locums personal? 6. Behövs utbildning för Locums personal om funktionshinderrörelsen och vill ni ha hjälp av oss? Utbildningsbehovet ses över och en datorbaserad tillgänglighetsutbildning kommer att tas fram under året. Utbildningen kommer att riktas till hela Locums

4 4(5) personal. För att ytterligare lyfta fram tillgänglighet som ämne diskuteras material till Locums kundtidning Rum. 7. Varför är inte alla enkelt avhjälpta hinder åtgärdade och finns det någon plan för detta? Nathalie förklarade att en stor del av bristerna som kvarstår utgörs av ett fåtal kategorier, bland annat skyltning och ledstråk. Avseende ledstråk har Locum avvaktat resultaten från den utvärdering som nu har genomförts. Skyltning är inom en del fastigheter ett hyresgästansvar och Locum äger inte frågan. Arbetet har dock påbörjats inom några av specialistcentrana. Genom konceptprogrammet för entréer tas skyltning upp som en ingående del. Ett sätta att höja takten i åtgärdsarbetet kommer att bli att ge de fastighetsansvariga i uppdrag att utföra åtgärderna. En nyinrättad roll inom Locum är byggserviceledare som har till uppgift att jobba med projekt av enklare art. Byggserviceledarna kan komma att bli de som står för det praktiska genomförandet av tillgänglighetsåtgärder. Presentation av patientterminaler Anders Lennhagen från företaget Amab presenterade de patientterminaler som har installerats på Danderyds sjukhus och på de vårdavdelningar på Huddinge sjukhus där samverkansrådet gjort studiebesök. Amab har sedan 30 år levererat patientsignalsystem till vården samt även radio. Behovet av nya funktioner inom vården och möjligheten att kunna erbjuda mer än signal och radio har lett till utvecklingen av patientterminalerna som består av en surfplatta av androidmodell. Skälet till att man valde android-systemet beror på fördelar då nya applikationer behöver läggas till. Terminalen kan förses med en rad funktioner exempelvis: telefon, radio, tv, filmer, spel, nyheter och patientspecifik information. Denna information kan bland annat vara upplysning om den behandling man ska genomgå, matsedel, apotekets öppettider med mera. Genom att enkelt kunna uppdatera denna typ av information kan man minska behovet av tryckt material och därmed minska pappersåtgången. Terminalerna kopplas in via nätverkskabel eller trådlöst via wifi-nät. Patientterminalen öppnar även möjligheter att kunna kommunicera med personer som inte talar svenska via Google translate. Terminalerna utvecklas i samarbete med vården efter de önskemål som framförs. Behovet av ökade kontraster som SRF har påtalat kommer att arbetas in i nästa leverans av skärmar. Mer än bara trösklar Per Karlsson sammanfattade de aktiviteter som inrapporterats till landstinget under året. Den fullständiga texten bifogas protokollet som en bilaga Övriga frågor Björne Karlsson undrade hur arbetet med tillgänglighetsriktlinjen fortlöper och hur uppdatering sker efterhand som nya rön framkommer.

5 Per Karlsson hänvisade till arbetet inom PTS där tillgänglighetsriktlinjen färdigställs. Diskuterades även hur riktlinjerna generellt ska utformas. Thomas Ahlberg berättade att man inom Locum ser över antalet riktlinjer, för närvarande 25 stycken, och att dessa istället ordnas enligt AMA-strukturen (Allmän materialoch arbetsbeskrivning). Det skulle minska det totala antalet riktlinjer och materialet inordnas enligt en struktur som är accepterad inom branschen. 5(5) Kommande möten Nästa möte hålls den 10/4. Mötet börjar 9.15 med 15 minuter förmöte för föreningarna och pågår till Plats: mötena hålls preliminärt på Locums kontor, Östgötagatan 12, 9 trappor, lokal Årstaviken. Föranmälan görs i receptionen på plan 8. Om mötet förläggs externt meddelas detta i samband med att kallelsen sänds ut. Thomas Ahlberg avslutade mötet. Noteringar förda av Per Karlsson. Delges: Närvarande och enligt sändlista. Bilaga: Mer än bara trösklar med Locums kommentarer

6 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 1 (7) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning I programmet (lättläst) som Landstingsfullmäktige beslutade den 16 mars 2010 beskrivs hur målen nås. Varje år ska förvaltningar och bolag redovisa indikatorerna bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk tillgänglighet. Tillgänglighet Att göra informationen tillgänglig betyder att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med och ta del av myndighetens information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten. Att göra lokalerna tillgängliga betyder att personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka en myndighet samt ta del av och delta i verksamheten där. Lokalerna ska också fungera som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning. Ibland sker förändringar inom tillgänglighetsområdet till exempel nya standarder, regler och lagar samt ny kunskap. På Handisams webbplats, finns de senast uppdaterade riktlinjerna. Läs mer i Riktlinjer för tillgänglighet, Riv hindren Fråga: Hur många chefer har deltagit i utbildningen Din kompetens vår möjlighet. Två personer på Locum har genomgått utbildningen Din kompetens - vår möjlighet. Ingen av dessa är dock chef men är involverade i rekryteringsprocessen. Fråga Är den webbaserade utbildningen Din kompetens vår möjlighet känd inom organisationen. Ja. Stockholms läns landsting Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 52 och 62

7 2 (7) Mål 1 Bemötande 1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka medvetenheten och kunskapen hos medarbetare, entreprenörer och allmänhet (t ex utbildning till personal, kompetenshöjning, samarbete med funktionshinderorganisationerna). Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna. Locums affärsområde FM (AO FM) har under 2012 genomfört sex utbildningar för de entreprenörer som svarar för vaktmästeri-, städ, och receptionstjänster. Utbildningen avser att höja entreprenörernas kunskap om hur det är att arbeta i sjukhusmiljö och vilka krav som ställs på dem avseende bemötande och tillgänglighet. Totalt har 68 personer genomgått utbildningen. Även Miljö- och energienheten samt Teknikenheten har genomfört liknande utbildningsinsatser riktade till ramupphandlade byggoch saneringsentreprenörer. I enlighet med Locums affärsplan för 2012 har de avdelningar, där det är relevant, infört mål för tillgängligheten i sina respektive verksamhetsplaner. Konceptprogram för vårdmiljöer är något som Locum AB har arbetat med under senare år. Målen med dessa program är att skapa standardiserade, tillgängliga och kostnadseffektiva vårdmiljöer som både möter vårdens och patienternas behov. Det senast framtagna konceptprogrammet omfattar utformningen av entréer så att dessa blir funktionella, tillgängliga och upplevs trygga och välkomnande.

8 3 (7) 2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om bemötande. Hur många uppföljningar har gjorts avseende bemötandet. Har ekonomiska regleringar genomförts. Under 2011 tecknade AO FM två avtal rörande receptions-, städ- och vaktmästeritjänster på Nacka och Handens sjukhus. Entreprenörernas avtalsefterlevnad avseende bemötande följs upp löpande vid de driftmöten som hålls var sjätte vecka. I de befintliga avtalen finns idag ingen skrivning om vite. 3. Vilka åtgärder har vidtagits för att personer med funktionsnedsättning ska kunna anställas. Har personer med funktionsnedsättning anställts under året. Locums ordinarie tillgänglighetsarbete i sjukhusfastigheterna syftar i första hand till att öka tillgängligheten för allmänheten men bidrar samtidigt till möjligheten för funktionsnedsatt personal att arbeta på sjukhusen. Tillgängligheten till Locums huvudkontor förbättrats successivt. Samtal har förts med fastighetsförvaltaren, AMF, och Stockholms stad för att få till en bra angöringsplats. Ett taktilt ledstråk för synskadade har monterats från hissen på plan 8 till Locums entré med reception. Hörselhjälpmedel har installerats i de större samlingssalarna. Dessutom har terrasserna försetts med ramper. Ingen person med känd funktionsnedsättning har anställts på Locum under året.

9 4 (7) Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet Med kommunikativ menas att ta emot och dela med sig av information på ett sådant sätt att givaren och mottagaren kan ta in innebörden av budskapet på sina villkor. Jfr latinska ordet communicare = göra gemensam, dela med sig, förena, göra delaktig 1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka den kommunikativa tillgängligheten. Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna. Som ett led i att undersöka nya tekniska lösningar, som kan förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att agera självständigt, har en rad utvecklingsprojekt genomförts. I en förstudie har digitala informationskiosker studerats. Dessa skulle kunna fungera, som ett alternativ för vägvisning och informationssökning, i miljöer där bemannad receptionsdisk saknas eller som ett komplement för den som önskar söka information på egen hand. En annan förstudie har undersökt mobiltelefonen som ett möjligt verktyg för navigering inomhus. Förstudien ligger till grund för ett pilotprojekt som planeras för För att underlätta för personer med synnedsättningar att orientera har ett projekt initierats som undersökt taktila ledstråk. Syftet har varit att hitta en bra lösning på hur synskadade ska kunna navigera rätt i öppna miljöer som exempelvis entréhallar för att hitta till hiss, reception eller annan informationspunkt. På Sabbatsbergs sjukhus har en informations-tv installerats. Via denna kanal informeras kunder och besökare om pågående byggprojekt som till exempel kan påverka möjligheten att ta sig fram. Ytterligare en kanal som Locum har etablerat kallas Huswebb och har införts på Löwenströmska sjukhuset och Handens sjukhus. Huswebben är i första hand ett sätt för Locum att ha kontakt med kunderna/hyresgästerna men även en publik del finns. Denna kanal har inte ett specifikt tillgänglighetsfokus men åtgärden torde ändå bidra till att den kommunikativa tillgängligheten totalt sett ökas.

10 5 (7) 2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om kommunikativ tillgänglighet. Hur många uppföljningar har gjorts avseende kommunikativ tillgänglighet. Har ekonomiska regleringar genomförts. Uppgift saknas. 3. Upplever personer med funktionsnedsättning att den kommunikativa tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat. Under 2012 har ytterligare tre receptioner bemannats på Sollentuna sjukhus, Bromma sjukhus samt Grimmorna. Receptionerna är centralt placerade och möjligheten till ett personligt bemötande har därför ökat för samtliga verksamheter på sjukhusen. 4. Upplever personer med funktionsnedsättning att deras möjligheter att delta i det politiska arbetet inklusive de allmänna valen har ökat. Samverkansrådet är Locums forum för erfarenhetsutbyte med länets handikapporganisationer. Här ges bland annat möjlighet till dialog kring frågor kopplade till utvecklingen av sjukvårdens fastigheter.

11 6 (7) Mål 3 Fysisk tillgänglighet 1. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om den fysiska tillgängligheten. Hur många uppföljningar har gjorts avseende den fysiska tillgängligheten. Har ekonomiska regleringar genomförts. Uppgift saknas. 2. Sker samverkan med andra samhällsaktörer. Med vilka i så fall. Locum träffar regelbundet länets handikapporganisationer genom samverkansrådet för tillgänglighetsfrågor. Under 2012 har totalt sex möten hållits. Två av dessa var förlagda externt. Ett hölls på Rosenlunds sjukhus och det andra på Björkbergets trygghetsboende i Tyresö. Delar av samverkansrådets representanter deltog även på ett studiebesök på Huddinge sjukhus där en nybyggd vårdavdelning granskades. Nya innovativa produkter med tillgänglighetsanknytning har också studerats. Bland annat en toalettstol med vridbar sits samt en rullstol baserad på segway-teknik. Locums engagemang inför uppförandet av Nya Karolinska sjukhuset fortsätter. Bland annat granskas ritningar och diverse underlag avseende yttre- och inre gestaltning samt skyltning. Vidare har ett 20-tal möten med deltagande från Locum genomförts. Inom det nationella samarbete PTS (Program för teknisk standard), där Sveriges större landsting deltar, har arbetet med att färdigställa den gemensamma tillgänglighetsriktlinjen fortskridit. Uppbyggnaden av en databas med typrum pågår. Syftet med typrummen är att intressenterna i PTS i större utsträckning ska kunna bygga likadana lokaler oavsett vilket landsting det gäller och att erfarenheter ska kunna

12 7 (7) komma flera till del. En aspekt som arbetas in i typrummen är tillgänglighetskraven. Locum bistår Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, med stöd vid anskaffning av nya tillgängliga vårdlokaler. Inför planeringen av framtidens hälso- och sjukvård har detta samarbete intensifierats. Locum medverkar i nätverket Samverkan för regional mångfaldsorientering tillsammans med Länsstyrelsen, SLL, Taxi 020, Sodhexo, KTH och Proffice. Nätverkets syfte är att utveckla arbetet kring frågor kopplade till kompetensförsörjning och främjande av mångfald i arbetslivet. 3. Vilka anpassningar har gjorts så att personal med funktionsnedsättning har kunnat anställas. Genom en allmänt förbättrad tillgänglighet ökar även möjligheten för funktionsnedsatt personal att arbeta på sjukhusen. Locum genomför löpande tillgänglighetsronderingar inom fastighetsbeståndet för att kartlägga enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön utfördes ronderingar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Bland de tillgänglighetsbefrämjande åtgärder som har genomförts under året kan nämnas ny receptionsdisk på St. Eriks sjukhus, montering av ramper bland annat på Danderyds sjukhus, installation av plattformshiss på Sabbatsbergs sjukhus, kontrast- och varselmarkeringar på Norrtälje sjukhus. Den nya rättspsykiatriska anläggningen Helix vid Huddinge sjukhus invigdes under hösten Tillgängligheten till och i anläggningen har kontinuerligt stämts av under projektets gång för att säkerställa att bra miljöer tillskapas för såväl besökare, personal som patienter.

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2011-03-29 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-03-29 kl. 08.30 12.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(7) 2010-09-21 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-09-21 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur DHR Eva Söderbärj HSO/FUB

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Tillgänglighet i praktiken

Tillgänglighet i praktiken Tillgänglighet i praktiken uppföljning av Västra Götalandsregionens plan för funktionshinderfrågor Theresa Larsen i samarbete med Maria Martini April 2010 1 2 Förord I den nationella handlingsplanen för

Läs mer

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 9 September 2009 DNR 420-140/09 Revisionsrapport STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION Stadens kommunikationspolicy är känd på ledningsnivå och efterlevs i stort inom

Läs mer

Ett tillgängligt Luleå

Ett tillgängligt Luleå Ett tillgängligt Luleå Rapport om Luleå kommuns arbete med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 2012-2014 1 Den här rapporten avser att öka kunskapen om tillgängligheten i Luleå

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Upplysningar om innehållet: Sonja Pagrotsky, sonja.pagrotsky@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 Årsberättelse 2013 SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 SL:s vision En attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ]

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] 2012 Projektledning inom Besöksnäringen Isolde Österlin La Mont 881006 [TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] Det har sedan länge funnits krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer