Samverkansråd Locum AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansråd Locum AB"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1(5) Samverkansråd Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: kl Locum, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Kjell Björn HSO Anders Gustafson HSO Bengt Stenström HSO Anders Nordholm HSO Björne Karlsson SRF Göran Gustafsson SRF Britt-Marie Karlsson HSO/FEB Eva Söderbärj HSO/FUB Bo Rundelius HSO Ritva Elg HSO Per Karlsson Locum (sekr.) Thomas Ahlberg Locum (ordf.) Nathalie Boulas Nilsson Locum (vd) Anders Lennhagen Amab Frånvarande: Jaan Kaur (DHR) och Kjell Sandström (DHR) hade lämnat återbud. Samverkansrådsmötet genomfördes efter kallelse utsänd av Per Karlsson. Mötet öppnas Thomas Ahlberg öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Ordföranden har ordet Formalia Presentationsrunda genomfördes. Föregående minnesanteckningar Thomas Ahlberg sammanfattade förra mötets punkter. Varuautomater, bankomater, nybyggnad vid Södertälje sjukhus och ombyggnad av Eastmaninstitutet var några av diskussionspunkterna. Thomas tog, med anledning av en fråga från Bengt Stenström, upp hur installation av inomhusnätverk för mobiltelefoner påverkar strålningsmiljön. I Locum AB BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORG.NR Box Östgötagatan 12 Växel Central Stockholm Stockholm Bolagets säte: Stockholm

2 och med den förbättrade inomhustäckningen som åstadkoms så sänks strålningen från mobiltelefonerna eftersom de inte behöver jobba lika hårt som om bara en basstation, som är placerad utomhus, finns. I samband med att nätverken byggs in i sjukhusfastigheterna håller ett presentationsmaterial på att tas fram. Thomas föreslog att detta redovisas vid kommande möte. Bengt nämnde att det förs en diskussion på internationellt plan om skaderisken med mobiltelefoners strålning. 2(5) (Agendan justerades under mötets lopp så att informationen från vd lades innan den allmänna informationen. Minnesanteckningarna följer dock agendans ursprungliga disposition). Allmän information Per Karlsson redovisade läget för tre utvecklingsprojekt: inomhusledstråk, inomhusnavigering och informationskiosker. Ledstråk Fyra olika ledstråk har testats av 16 personer med synnedsättning. Tre av stråken är mattor som läggs ovanpå det befintliga golvet medan det fjärde består av en massa som gjuts på golvet i form av längsgående ränder. Utöver brukaraspekten har skötselfrågan undersökts med avseende på städning. Inomhusnavigering På Bromma sjukhus har ett projekt påbörjats för att testa möjligheterna med navigering inomhus med hjälp av mobiltelefon. Finessen är att det ska bli möjligt att kunna gå från utomhusmiljö där gps fungerar till inomhusmiljö där byggnadens nätverk tar över. Hittills har byggnaden inventerats för att lokalisera olika målpunkter och så kallade POI:s (points of interest). POI:s kan exempelvis vara toaletter, hissar, kiosk, apotek. Informationskiosker Informationskiosker har tidigare redovisats bland annat i samband med att en förstudie togs fram. Diskussioner förs nu med företaget Spree om att genomföra en pilotstudie på Jakobsbergs sjukhus. Syftet med informationskiosken är i första hand att söka information om var verksamheterna är belägna i fastigheten. Spree har sedan tidigare utfört ett liknande projekt för Stockholms stadsbibliotek. Information från Locums vd Locums vd, Nathalie Boulas Nilsson, presenterade sig och tog sig an de frågor som sammanställts av HSO. 1. Samverkansrådet vill komma in tidigt i planeringsarbetet redan under beredningen av ett ärende. Rådet önskar få tillgång till Locums tidplan över aktuella ärenden och projekt för året. Hur ställer sig VD till det? Tydliga direktiv är viktiga för att tillgänglighetsfrågorna ska genomsyra allt som Locum gör. Nathalie förklarade att det med 800 projekt som löper parallellt är praktiskt taget omöjligt med ett sådant förfarande. Projektvolymen kommer dessutom att öka

3 under de kommande åren eftersom de strategiska investeringarna drar igång. Till detta kommer att agendan för året inte är satt. 3(5) 2. Rådet vill, innan ett slutgiltigt beslut fattas, att alla ärenden/planer varit uppe i samverkansrådet för genomgång och beslut. Hur ställer sig VD till det? Liksom den föregående frågan innebär även denna praktiska problem då mängden ärenden är stor. Vidare finns det för närvarande sju beslutsinstanser som medför att framdriften redan i nuläget begränsas. Nathalie föreslog i stället att ett urval intressanta projekt plockas ut och diskuteras vid en workshop där möjlighet ges att lämna synpunkter. Som exempel nämnde Nathalie konceptprogram för specialistcentra - vårdavdelningar för geriatrik respektive psykiatri. Dessutom har strategigrupper för operationssalar startats där typrum ska skapas. Just operationssalar är av mindre intresse då man som patient är sövd men ett liknande arbete ska genomföras avseende akutbyggnader. Detta skulle kunna vara ett lämpligt projekt att få samverkansrådets synpunkter på. 3. Att få med kraven på tillgänglighet redan i upphandlingsunderlaget är viktigt för att undvika dyra ombyggnationer och otillgängliga lokaler. Ett dåligt exempel där detta inte fungerat är avd. 72 på Huddinge. Vad finns det för möjligheter att få vara med redan i upphandlingsstadiet? (några representanter från rådet) Inom andra samverkansråd fungerar det redan. Anders Nordholm exemplifierade genom att nämna HSO:s samarbete med SL då nya bussar ska köpas in. Nathalie menade att ett jämförbart läge inom Locum skulle kunna vara granskning av konceptprogrammen. Avseende de brister som påtalats på Huddinge har flera av dessa åtgärdats. En del förändringar har verksamheten uppmärksammat, exempelvis den trånga passagen in till dagrummet där en glassektion numer har tagits bort. Andra brister kommer sig av att fel material har levererats, exempelvis skulle duschdörrarna ha varit svängda i stället för raka. 4. Hur ser Locums ambition med tillgänglighetsarbetet ut? Nathalie menade att Locums ambition är hög, mycket tack vare den typ av byggnader som förvaltas. Nathalie lyfte även fram Locums nya värderingar Kundnytta-Helhetsansvar-Samverkan som viktiga verktyg där tillgänglighet är en ingående del. 5. Hur ser kunskapen om tillgänglighet ut hos Locums personal? 6. Behövs utbildning för Locums personal om funktionshinderrörelsen och vill ni ha hjälp av oss? Utbildningsbehovet ses över och en datorbaserad tillgänglighetsutbildning kommer att tas fram under året. Utbildningen kommer att riktas till hela Locums

4 4(5) personal. För att ytterligare lyfta fram tillgänglighet som ämne diskuteras material till Locums kundtidning Rum. 7. Varför är inte alla enkelt avhjälpta hinder åtgärdade och finns det någon plan för detta? Nathalie förklarade att en stor del av bristerna som kvarstår utgörs av ett fåtal kategorier, bland annat skyltning och ledstråk. Avseende ledstråk har Locum avvaktat resultaten från den utvärdering som nu har genomförts. Skyltning är inom en del fastigheter ett hyresgästansvar och Locum äger inte frågan. Arbetet har dock påbörjats inom några av specialistcentrana. Genom konceptprogrammet för entréer tas skyltning upp som en ingående del. Ett sätta att höja takten i åtgärdsarbetet kommer att bli att ge de fastighetsansvariga i uppdrag att utföra åtgärderna. En nyinrättad roll inom Locum är byggserviceledare som har till uppgift att jobba med projekt av enklare art. Byggserviceledarna kan komma att bli de som står för det praktiska genomförandet av tillgänglighetsåtgärder. Presentation av patientterminaler Anders Lennhagen från företaget Amab presenterade de patientterminaler som har installerats på Danderyds sjukhus och på de vårdavdelningar på Huddinge sjukhus där samverkansrådet gjort studiebesök. Amab har sedan 30 år levererat patientsignalsystem till vården samt även radio. Behovet av nya funktioner inom vården och möjligheten att kunna erbjuda mer än signal och radio har lett till utvecklingen av patientterminalerna som består av en surfplatta av androidmodell. Skälet till att man valde android-systemet beror på fördelar då nya applikationer behöver läggas till. Terminalen kan förses med en rad funktioner exempelvis: telefon, radio, tv, filmer, spel, nyheter och patientspecifik information. Denna information kan bland annat vara upplysning om den behandling man ska genomgå, matsedel, apotekets öppettider med mera. Genom att enkelt kunna uppdatera denna typ av information kan man minska behovet av tryckt material och därmed minska pappersåtgången. Terminalerna kopplas in via nätverkskabel eller trådlöst via wifi-nät. Patientterminalen öppnar även möjligheter att kunna kommunicera med personer som inte talar svenska via Google translate. Terminalerna utvecklas i samarbete med vården efter de önskemål som framförs. Behovet av ökade kontraster som SRF har påtalat kommer att arbetas in i nästa leverans av skärmar. Mer än bara trösklar Per Karlsson sammanfattade de aktiviteter som inrapporterats till landstinget under året. Den fullständiga texten bifogas protokollet som en bilaga Övriga frågor Björne Karlsson undrade hur arbetet med tillgänglighetsriktlinjen fortlöper och hur uppdatering sker efterhand som nya rön framkommer.

5 Per Karlsson hänvisade till arbetet inom PTS där tillgänglighetsriktlinjen färdigställs. Diskuterades även hur riktlinjerna generellt ska utformas. Thomas Ahlberg berättade att man inom Locum ser över antalet riktlinjer, för närvarande 25 stycken, och att dessa istället ordnas enligt AMA-strukturen (Allmän materialoch arbetsbeskrivning). Det skulle minska det totala antalet riktlinjer och materialet inordnas enligt en struktur som är accepterad inom branschen. 5(5) Kommande möten Nästa möte hålls den 10/4. Mötet börjar 9.15 med 15 minuter förmöte för föreningarna och pågår till Plats: mötena hålls preliminärt på Locums kontor, Östgötagatan 12, 9 trappor, lokal Årstaviken. Föranmälan görs i receptionen på plan 8. Om mötet förläggs externt meddelas detta i samband med att kallelsen sänds ut. Thomas Ahlberg avslutade mötet. Noteringar förda av Per Karlsson. Delges: Närvarande och enligt sändlista. Bilaga: Mer än bara trösklar med Locums kommentarer

6 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 1 (7) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning I programmet (lättläst) som Landstingsfullmäktige beslutade den 16 mars 2010 beskrivs hur målen nås. Varje år ska förvaltningar och bolag redovisa indikatorerna bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk tillgänglighet. Tillgänglighet Att göra informationen tillgänglig betyder att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med och ta del av myndighetens information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten. Att göra lokalerna tillgängliga betyder att personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka en myndighet samt ta del av och delta i verksamheten där. Lokalerna ska också fungera som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning. Ibland sker förändringar inom tillgänglighetsområdet till exempel nya standarder, regler och lagar samt ny kunskap. På Handisams webbplats, finns de senast uppdaterade riktlinjerna. Läs mer i Riktlinjer för tillgänglighet, Riv hindren Fråga: Hur många chefer har deltagit i utbildningen Din kompetens vår möjlighet. Två personer på Locum har genomgått utbildningen Din kompetens - vår möjlighet. Ingen av dessa är dock chef men är involverade i rekryteringsprocessen. Fråga Är den webbaserade utbildningen Din kompetens vår möjlighet känd inom organisationen. Ja. Stockholms läns landsting Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 52 och 62

7 2 (7) Mål 1 Bemötande 1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka medvetenheten och kunskapen hos medarbetare, entreprenörer och allmänhet (t ex utbildning till personal, kompetenshöjning, samarbete med funktionshinderorganisationerna). Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna. Locums affärsområde FM (AO FM) har under 2012 genomfört sex utbildningar för de entreprenörer som svarar för vaktmästeri-, städ, och receptionstjänster. Utbildningen avser att höja entreprenörernas kunskap om hur det är att arbeta i sjukhusmiljö och vilka krav som ställs på dem avseende bemötande och tillgänglighet. Totalt har 68 personer genomgått utbildningen. Även Miljö- och energienheten samt Teknikenheten har genomfört liknande utbildningsinsatser riktade till ramupphandlade byggoch saneringsentreprenörer. I enlighet med Locums affärsplan för 2012 har de avdelningar, där det är relevant, infört mål för tillgängligheten i sina respektive verksamhetsplaner. Konceptprogram för vårdmiljöer är något som Locum AB har arbetat med under senare år. Målen med dessa program är att skapa standardiserade, tillgängliga och kostnadseffektiva vårdmiljöer som både möter vårdens och patienternas behov. Det senast framtagna konceptprogrammet omfattar utformningen av entréer så att dessa blir funktionella, tillgängliga och upplevs trygga och välkomnande.

8 3 (7) 2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om bemötande. Hur många uppföljningar har gjorts avseende bemötandet. Har ekonomiska regleringar genomförts. Under 2011 tecknade AO FM två avtal rörande receptions-, städ- och vaktmästeritjänster på Nacka och Handens sjukhus. Entreprenörernas avtalsefterlevnad avseende bemötande följs upp löpande vid de driftmöten som hålls var sjätte vecka. I de befintliga avtalen finns idag ingen skrivning om vite. 3. Vilka åtgärder har vidtagits för att personer med funktionsnedsättning ska kunna anställas. Har personer med funktionsnedsättning anställts under året. Locums ordinarie tillgänglighetsarbete i sjukhusfastigheterna syftar i första hand till att öka tillgängligheten för allmänheten men bidrar samtidigt till möjligheten för funktionsnedsatt personal att arbeta på sjukhusen. Tillgängligheten till Locums huvudkontor förbättrats successivt. Samtal har förts med fastighetsförvaltaren, AMF, och Stockholms stad för att få till en bra angöringsplats. Ett taktilt ledstråk för synskadade har monterats från hissen på plan 8 till Locums entré med reception. Hörselhjälpmedel har installerats i de större samlingssalarna. Dessutom har terrasserna försetts med ramper. Ingen person med känd funktionsnedsättning har anställts på Locum under året.

9 4 (7) Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet Med kommunikativ menas att ta emot och dela med sig av information på ett sådant sätt att givaren och mottagaren kan ta in innebörden av budskapet på sina villkor. Jfr latinska ordet communicare = göra gemensam, dela med sig, förena, göra delaktig 1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka den kommunikativa tillgängligheten. Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna. Som ett led i att undersöka nya tekniska lösningar, som kan förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att agera självständigt, har en rad utvecklingsprojekt genomförts. I en förstudie har digitala informationskiosker studerats. Dessa skulle kunna fungera, som ett alternativ för vägvisning och informationssökning, i miljöer där bemannad receptionsdisk saknas eller som ett komplement för den som önskar söka information på egen hand. En annan förstudie har undersökt mobiltelefonen som ett möjligt verktyg för navigering inomhus. Förstudien ligger till grund för ett pilotprojekt som planeras för För att underlätta för personer med synnedsättningar att orientera har ett projekt initierats som undersökt taktila ledstråk. Syftet har varit att hitta en bra lösning på hur synskadade ska kunna navigera rätt i öppna miljöer som exempelvis entréhallar för att hitta till hiss, reception eller annan informationspunkt. På Sabbatsbergs sjukhus har en informations-tv installerats. Via denna kanal informeras kunder och besökare om pågående byggprojekt som till exempel kan påverka möjligheten att ta sig fram. Ytterligare en kanal som Locum har etablerat kallas Huswebb och har införts på Löwenströmska sjukhuset och Handens sjukhus. Huswebben är i första hand ett sätt för Locum att ha kontakt med kunderna/hyresgästerna men även en publik del finns. Denna kanal har inte ett specifikt tillgänglighetsfokus men åtgärden torde ändå bidra till att den kommunikativa tillgängligheten totalt sett ökas.

10 5 (7) 2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om kommunikativ tillgänglighet. Hur många uppföljningar har gjorts avseende kommunikativ tillgänglighet. Har ekonomiska regleringar genomförts. Uppgift saknas. 3. Upplever personer med funktionsnedsättning att den kommunikativa tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat. Under 2012 har ytterligare tre receptioner bemannats på Sollentuna sjukhus, Bromma sjukhus samt Grimmorna. Receptionerna är centralt placerade och möjligheten till ett personligt bemötande har därför ökat för samtliga verksamheter på sjukhusen. 4. Upplever personer med funktionsnedsättning att deras möjligheter att delta i det politiska arbetet inklusive de allmänna valen har ökat. Samverkansrådet är Locums forum för erfarenhetsutbyte med länets handikapporganisationer. Här ges bland annat möjlighet till dialog kring frågor kopplade till utvecklingen av sjukvårdens fastigheter.

11 6 (7) Mål 3 Fysisk tillgänglighet 1. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om den fysiska tillgängligheten. Hur många uppföljningar har gjorts avseende den fysiska tillgängligheten. Har ekonomiska regleringar genomförts. Uppgift saknas. 2. Sker samverkan med andra samhällsaktörer. Med vilka i så fall. Locum träffar regelbundet länets handikapporganisationer genom samverkansrådet för tillgänglighetsfrågor. Under 2012 har totalt sex möten hållits. Två av dessa var förlagda externt. Ett hölls på Rosenlunds sjukhus och det andra på Björkbergets trygghetsboende i Tyresö. Delar av samverkansrådets representanter deltog även på ett studiebesök på Huddinge sjukhus där en nybyggd vårdavdelning granskades. Nya innovativa produkter med tillgänglighetsanknytning har också studerats. Bland annat en toalettstol med vridbar sits samt en rullstol baserad på segway-teknik. Locums engagemang inför uppförandet av Nya Karolinska sjukhuset fortsätter. Bland annat granskas ritningar och diverse underlag avseende yttre- och inre gestaltning samt skyltning. Vidare har ett 20-tal möten med deltagande från Locum genomförts. Inom det nationella samarbete PTS (Program för teknisk standard), där Sveriges större landsting deltar, har arbetet med att färdigställa den gemensamma tillgänglighetsriktlinjen fortskridit. Uppbyggnaden av en databas med typrum pågår. Syftet med typrummen är att intressenterna i PTS i större utsträckning ska kunna bygga likadana lokaler oavsett vilket landsting det gäller och att erfarenheter ska kunna

12 7 (7) komma flera till del. En aspekt som arbetas in i typrummen är tillgänglighetskraven. Locum bistår Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, med stöd vid anskaffning av nya tillgängliga vårdlokaler. Inför planeringen av framtidens hälso- och sjukvård har detta samarbete intensifierats. Locum medverkar i nätverket Samverkan för regional mångfaldsorientering tillsammans med Länsstyrelsen, SLL, Taxi 020, Sodhexo, KTH och Proffice. Nätverkets syfte är att utveckla arbetet kring frågor kopplade till kompetensförsörjning och främjande av mångfald i arbetslivet. 3. Vilka anpassningar har gjorts så att personal med funktionsnedsättning har kunnat anställas. Genom en allmänt förbättrad tillgänglighet ökar även möjligheten för funktionsnedsatt personal att arbeta på sjukhusen. Locum genomför löpande tillgänglighetsronderingar inom fastighetsbeståndet för att kartlägga enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön utfördes ronderingar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Bland de tillgänglighetsbefrämjande åtgärder som har genomförts under året kan nämnas ny receptionsdisk på St. Eriks sjukhus, montering av ramper bland annat på Danderyds sjukhus, installation av plattformshiss på Sabbatsbergs sjukhus, kontrast- och varselmarkeringar på Norrtälje sjukhus. Den nya rättspsykiatriska anläggningen Helix vid Huddinge sjukhus invigdes under hösten Tillgängligheten till och i anläggningen har kontinuerligt stämts av under projektets gång för att säkerställa att bra miljöer tillskapas för såväl besökare, personal som patienter.

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2012-06-14 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2012-06-14 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) Samverkansråd 2013-09-10 Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: 2013-09-10 kl. 09.15 11.30 Locums huvudkontor, Östgötagatan 12. Närvarande: Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) Samverkansråd 2012-02-28 Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: 2012-02-28 kl. 09.00 11.30 Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, lokal Aulan. Närvarande: Bengt Stenström

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2011-03-29 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-03-29 kl. 08.30 12.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Kjell Björn HSO Anders Gustafson

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2008-02-07 Locum AB Tid & plats: 2008-02-07 kl 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2009-11-05 Projektavdelningen Locum AB Tid & plats: 2009-11-05 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Anna Montgomery Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(6) 2010-05-18 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-05-18 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(7) 2008-06-13 Locum AB Tid & plats: 2008-06-11 kl. 12.00 15.00 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.) Eva Söderbärj HSO/FUB Jaan

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2010-03-17 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-03-17 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Thomas Ahlberg Locum (Ordf.) Jaan Kaur DHR Björne Karlsson SRF Göran

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(6) 2011-09-08 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-09-08 kl. 09.00 11.30 Locum AB, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne Karlsson

Läs mer

Samverkan med handikapporganisationer

Samverkan med handikapporganisationer 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Samverkan med handikapporganisationer Datum Fredagen den 13 november 2009, kl 14.00-16.00 Plats Närvarande Ej närvarande Landstingshuset,

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 4 2013-03-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Samverkansråd Tillgänglighet Locum AB

Samverkansråd Tillgänglighet Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(3) Samverkansråd 2015-12-08 Teknikenheten LOC 1503-0528 Samverkansråd Tillgänglighet AB Tid och plats: 2015-12-08, kl. 09.00 12.00, s huvudkontor, Östgötagatan 12, lokal Årstaviken

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) 2011-10-25 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2011-10-25 kl. 09.00 11.30 Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5. Närvarande: Bengt Stenström HSO (v. ordf.) Björne Karlsson SRF

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(7) 2010-09-21 Teknikenheten Locum AB Tid & plats: 2010-09-21 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Jan Lamby HSO/HiSL (v.ordf.) Jaan Kaur DHR Eva Söderbärj HSO/FUB

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2008-11-12 Projektavdelningen Locum AB Tid & plats: 2008-11-12 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Anna Montgomery Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Samverkansråd Tillgänglighet Locum AB

Samverkansråd Tillgänglighet Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(5) Samverkansråd 2016-12-06 LOC 1503-0528 Förvaltningsavdelningen Samverkansråd Tillgänglighet Locum AB Tid och plats: 2016-12-06, kl. 09.00 12.00, Locums huvudkontor, Östgötagatan

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 3 2016-03-21 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 8 2015-10-26 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Petteri Louhema (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) föreslår i motion 2017:9 att landstingsfullmäktige beslutar att:

Petteri Louhema (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) föreslår i motion 2017:9 att landstingsfullmäktige beslutar att: 2017-06-02- ÄRENDE 14 Bilaga 1 SKRIVELSE 1(3) Svar på motion 2017:9 av Petteri Louhema (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillgänglighetsanpassa landstingets lokaler i landstingshuset och trafikförvaltningen

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 2 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 2 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-02-27 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 2 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(6) 2008-09-16 Projektavdelningen Locum AB Tid & plats: 2008-09-16 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.) Eva Söderbärj HSO/FUB Jaan

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Dag och tid Fredag 6 december 2013 kl. 10.00 12.00 Plats Närvarande Prosten, Västerviks Bostads AB, Bryggaren, Västervik Christin Rampeltin

Läs mer

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Landstingsstyrelsens förvaltning F Administration F Kansli 1 (5) Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

E-fakturaprojektet inom SLL 2005

E-fakturaprojektet inom SLL 2005 Projektrapport nr 23/2005 E-fakturaprojektet inom SLL 2005 E-fakturaprojektet inom Landstingsstyrelsens förvaltning har i enlighet med Landstingsdirektörens direktiv infört en lösning för elektroniskt

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB Fastighetsavdelningen MINNESANTECKNINGAR 1(7) 2008-04-16 Locum AB Tid & plats: 2008-04-16 kl. 09.30-11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Björn Ekström Locum (Ordf.) Jan Lamby HSO/HiSL (Vice ordf.)

Läs mer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Tisdag 19 maj 2009, kl.

Läs mer

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 1 (6) Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:58 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet I

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Samverkansråd Locum AB

Samverkansråd Locum AB MINNESANTECKNINGAR 1(4) Samverkansråd 2011-01-20 Teknikenheten Samverkansråd Locum AB Tid & plats: 2011-01-19 kl. 09.30 11.30 Locum AB, Sjukhusbacken 14 Närvarande: Bengt Stenström HSO Kjell Björn HSO

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (7) Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (7) Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil SKRIVELSE 1 (7) Landstingsstyrelsen Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Landstingsdirektören har inkommit med

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4) r ;; -j

Stockholms läns landsting 1 (4) r ;; -j Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens arbetsutskott r ;; -j Skrivelse från Susanne Nordling (MP) angående

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 4 2016-04-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Torsdagen den 16 januari 2014 Tid 13.00-15.00 Plats Landstingshuset, Hantverkargatan

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Punkt 3 2013-03-27 LS 1301-0038 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 9 april 2013 1 Landstingsstyrelsens

Läs mer

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor.

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Affärsplan 201 NYA LEDORD Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Ansvarstagande Vi är ett Locum, där vi stöder och kompletterar varandra och tar ansvar för vårt gemensamma

Läs mer

Landstingets arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstingets arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Landstingets arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning... 3

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Christina Widerberg Söderholm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 LS 2015-0080 Ägarutskottet Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 13 maj, kl. 13.00-15.00 Plats:, Lindhagensgatan

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

Järfälla kommuns tillgänglighetsråd

Järfälla kommuns tillgänglighetsråd KALLELSE 2016-04-21 1 (2) Järfälla kommuns tillgänglighetsråd Tid Tisdagen den 3 maj 2016, kl. 18.00-20.00 Lokalen är upplåst fr.o.m. 17.30 Plats Kvarnen konferens, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg Ärenden

Läs mer

Ersättare: Jan Wattsgård (V) Anita Jonsson (PRO) Owe Landgren (SPRF) Bruno Landstedt (PRO) Ritva Elg (SPF Seniorerna) Birgitta Borg (SPF Seniorerna)

Ersättare: Jan Wattsgård (V) Anita Jonsson (PRO) Owe Landgren (SPRF) Bruno Landstedt (PRO) Ritva Elg (SPF Seniorerna) Birgitta Borg (SPF Seniorerna) Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2016-10-24 LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Måndagen den 24 oktober Tid 14.00-16.15 Plats

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

5. Landstingsarkivet Beslut LA , , , , *

5. Landstingsarkivet Beslut LA , , , , * 1 (1) Landstingsstyrelsen 2015-01-23 LS 2015-0049 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 februari 2015 1. Arbetsutskottet Protokoll 11/2014 2.

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-04-23 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

Ej närvarande Ersättare Harry Bouveng (M) Tjänstemän Maria Englund Lena Halvardsson Rensfelt Agneta Marmestrand

Ej närvarande Ersättare Harry Bouveng (M) Tjänstemän Maria Englund Lena Halvardsson Rensfelt Agneta Marmestrand Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli Sammanträde med landstingsstyrelsens produktionsutskott Datum 2012-10-02 Tid Plats 9.15-11.00 Mälarsalen Närvarande

Läs mer

Samråd med länets handikappsorganisationer

Samråd med länets handikappsorganisationer Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1 (6) Samråd med länets handikappsorganisationer Datum Tid 13.00-14.30 Plats Närvarande Mälarsalen, Landstingshuset Toivo Heinsoo Ann Eberhardsson

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 december 2010

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 december 2010 Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 december 2010 Innehåll 1. HSO:s kansli Julstängt på kansliet Förändringar på HSO:s kansli 2. HSO:s styrelse Bort med ordet handikapp 3. Ordförandestämman Ordförandestämman

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder 1 OC u m. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-10-27 12016-11-24 - ÄRENDE 08 BESLUT 1(1) Diarienummer LOC 1610-1121 Affårsutvecklingsdirektör Marie Boestad Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Förslag

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 PROTOKOLL Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 Plats och tid: Kommunstyrelsesalen Stadshuset 100303 kl. 13.00 15.00 Närvarande: Ledamöter: Gun Engström Fibromyalgifören. Marianne Johansson DHR Eva

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen MARKNADSUNDERSÖKNING 2013-05-07 Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-03-26 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem?

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Strategisk IT i SLL Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet LS 1308-1045

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

KONCEPTPROGRAM Sjukhusentréer Stockholms läns landsting Ljust och fräscht, helt och rent

KONCEPTPROGRAM Sjukhusentréer Stockholms läns landsting Ljust och fräscht, helt och rent KONCEPTPROGRAM Sjukhusentréer Stockholms läns landsting Ljust och fräscht, helt och rent KONCEPTPROGRAM FÖR SJUKHUSENTRÉER INOM STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Text och produktion: Locum AB, 2013 Illustrationer

Läs mer

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Bakgrund Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem men den senaste tidens utveckling

Läs mer

Funktionshinder ses som en brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor som andra.

Funktionshinder ses som en brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Titel Upprättad av Godkänd av Mathias Öster Distribuerad av Dokumentkategori Handbok/Manual Giltig fr.o.m. Filnamn hb_man109.doc Distribuerad den Giltig t o m 2016-09-05 Utgåva 2 1(5) för Eskilstuna folkhögskola

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel SPF seniorer, Gunilla Bergstedt SRF, Thomas Tillberg SPRF Siv Nilsson NEURO Doris Lehto Tid och plats Onsdagen den 26 maj 2015 Länsenheten särskilt stöd/funktionshinder,

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer