Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlärning i arbete. Utbildning Ab"

Transkript

1 Inlärning i arbete Utbildning Ab

2 Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE Allmänt Inlärning i arbete utomlands FÖRE PERIODEN Tips om arbetsplatser Förberedelser Kontakta arbetsplatsen Intervjun Skriftliga avtal PÅ ARBETSPLATSEN Arbetsplatshandledaren Uppgifter under perioden EFTER PERIODEN Måltider och resor Arbetarskydd Arbetstid Personlig skyddsutrustning Försäkringar Olycksfallsförsäkring Ansvarsförsäkring MÅLSÄTTNINGAR...12

3 1 INLÄRNING I ARBETE Syftet med inlärning i arbetet är att en del av examens målsättningar förverkligas genom praktiska uppgifter i en verklig arbetsmiljö. Perioden stöder studerandens yrkesmässiga utveckling och specialisering samt ger den studerande chansen att knyta kontakter till arbetslivet. 1.1 Allmänt Förutom de specifika målen som hör till studiehelheten, ger studier i en verklig arbetsmiljö ett bra tillfälle att lära sig allmänna färdigheter som att bekanta sig med arbetslivets spelregler och rutiner samt skaffa sig kunskap som läroanstalten inte kan erbjuda. Inlärning i arbetet som ett led i studierna kan också höja den studerandes initiativförmåga, samarbetsfärdigheter, självförtroende och förmåga att tänka självständigt. Skolan och arbetsgivaren ingår ett skriftligt avtal om genomförandet av perioden. I allmänhet står den studerande inte i ett arbetsförhållande till arbetsgivaren och är som vanligt berättigad till alla normala studiesociala förmåner. Ifall den studerande är anställd av arbetsgivaren, gäller arbetslagstiftninge och den studerande har inte rätt till måltidsersättning, studiestöd eller reseersättning. Mera information: Utbildningsstyrelsens sidor: 1.2 Inlärning i arbete utomlands Myndiga studerande har möjlighet att på egen bekostnad söka sig utomlands för inlärning i arbetet. Minderåriga studerande kan med föräldrarnas lov göra sin inlärning i arbete utomlands. Utlandsvistelsen kan delvis finansieras med olika stipendier. Mer information om stipendierna ger lärarna. Inom EU/EES behövs varken arbetstillstånd eller visum om vistelsetiden är under tre månader. I ett land som inte hör till EU/EES, krävs arbetstillstånd och i de flesta fallen både visum och uppehållstillstånd. Att åka utomlands på inlärning i arbete kräver mer ansvarstagande av studeranden och läraren har sällan möjlighet att besöka arbetsplatsen. Kontakten mellan studerande och läraren sköts per telefon och e-post. Rapporteringen till läraren under och efter perioden är av stor betydelse, eftersom det är enda sättet för studerande att påvisa att inlärning har skett under perioden. Detta innebär bl.a. noggrannare och utförligare dagboksanteckningar. Upplägget för rapporteringen planeras i samråd med den handledande läraren. 1

4 2 FÖRE PERIODEN Information om Inlärning i arbete Målsättningar för perioden Det är bra för den studerande att rådgöra med läraren innan han/hon tar kontakt med arbetsplatsen. Läraren kan också ge tips om bra arbetsplatser, som skolan har kontakt med. På inlärning i arbete hemsidorna finns ett arbetsplats-register med uppgifter om arbetsplatser, som tidigare tagit emot studerande från Yrkesinstitutet Sydväst. Registret innehåller också kontakt-uppgifter och fakta om arbetsplatserna. Förberedelser Välj och kontakta arbetsplatsen Träffa arbetsgivaren Avtal Läraren informerar klassen om Inlärning i arbetet och målsättningarna för perioden. Målsättningarna baserar sig på läroplanen och beror på vilken kurs som avläggs under perioden inlärning i arbete. Målsättningarna för vad den studerande ska lära sig finns nedskrivna i Målsättningsblanketten. När den studerande känner till målsättningarna för perioden kan han/hon välja en lämplig arbetsplats för inlärning i arbete. Läroanstalterna bär det primära ansvaret för anordnandet av platser för inlärning i arbetet, men varje studerande får själv ordna sin plats och/eller komma med önskemål. Det är viktigt att arbetsuppgifterna på arbetsplatsen ger den studerande möjlighet att lära sig målsättningarna och att det finns tillräckligt med resurser för handledning. Arbetsplatsen får inte ekonomisk ersättning för handledning av en studerande. Det är bra för den studerande att rådgöra med läraren innan han/hon tar kontakt med arbetsplatsen. Läraren kan också ge tips om bra arbetsplatser, som skolan har kontakt med. 2.1 Tips om arbetsplatser Telefonkatalogens gula sidor Lärarens eget register 2

5 2.2 Förberedelser Innan du kontaktar arbetsplatsen är det viktigt att du har förberett dig och tagit reda på lite bakgrundsinformation om verksamheten. Information får du genom att läsa organisationens webbsidor, årsredovisningar eller prata med någon bekant, som känner till arbetsplatsen Kontakta arbetsplatsen Kontakta arbetsplatsen antingen per e-post eller genom att ringa. Förbered dig innan du tar kontakt, så att du klart och redigt kan berätta: Vem du är Var du studerar Varför du tar kontakt (inlärning i arbete) Fråga, med vem du skall prata om detta Periodens tidpunkt Varför du vill till denna arbetsplats Vilka periodens målsättningar är Om du är nervös kan du innan du ringer träna genom att tala högt för dig själv eller öva det du tänker säga med någon annan Intervjun Arbetsgivaren vill säkert träffa dig innan han/hon fattar beslutet. Då är det bra att komma ihåg följande saker: Se till att vara i god tid till intervjun. Alla chanser kan försvinna om du kommer för sent. Ta i förväg reda på var arbetsplatsen ligger. Glöm inte bort namnet på den som du ska träffa. Rök inte precis innan intervjun. Kasta bort tuggummi och snus. Stäng av mobiltelefonen. De 30 första sekunderna är avgörande för det intryck du ger. Därför är det viktigt att du tänker på kroppsspråk, såsom hållning, blick och klädsel. Grundregeln är att klädseln ska vara lämplig med tanke på den arbetsplats som du besöker. Undvik avslöjande kläder och extra smycken. Ett naturlig leende är alltid bra, hälsa med ett fast handslag och presentera dig. Vänta tills du blir erbjuden att sätta dig. Tänk på språkbruket. Var positiv och var dig själv under intervjun. 3

6 Frågor som du kan få under intervjun Berätta kort om dig själv Vad gör du på din fritid? Vad är du bra på? Vad är du mindre bra på? Vad vet du om oss? På vilka grunder valde du din utbildning? Vad tycker du är mest intressant i din utbildning? Vad har du arbetat med tidigare? Vad vill du lära dig under din inlärning i arbete period? Har du några frågor till mig? En lyckad inlärning i arbete period kan leda till fortsatt samarbete med arbetsplatsen, du kanske får sommarjobb eller om perioden är i slutet av studierna kanske du t.o.m. blir erbjuden jobb. Kom därför ihåg att det är du själv som är din egen marknadsförare Skriftliga avtal När arbetsplatsen ger klartecken för inlärning i arbete ska avtalet och planen göras upp. Läraren kontaktar arbetsplatsen och kommer överens om ett möte med arbetsgivaren för att skriva avtal och plan. Arbetsplatshandledaren får på förhand dokumentet med målsättningar och anvisningar för hur man gör upp en plan. Planen skrivs i samråd med studeranden, läraren och arbetsplatshandledaren. Före mötet skall den studerande fundera på de egna målsättningarna för perioden och skriva ner dem på blanketten Egna målsättningar. Läraren bildar sig en uppfattning om studerandens kunskaper, studiehelhetens mål och arbetsplatsens möjligheter. Arbetsplatshandledaren tar reda på studiehelhetens målsättningar och planerar utgående från dem den studerandes arbetsuppgifter. När planen görs upp, diskuteras och planeras inlärningsmålen för perioden. Den här målsättningsplanen är periodens rättesnöre och i slutet utvärderar ni hur väl ni uppnått målen på arbetsplatsen. Läraren ger den studerande utvärderingsblanketten före perioden. 4

7 3 PÅ ARBETSPLATSEN Utföra arbetsuppgifter Följa regler Uppföra sig ordentligt Skriva dagbok Göra inlärningsupgifterna Få handledning Hålla kontakt med läraren 3.1 Arbetsplatshandledaren De studerandes inlärning på arbetsplatsen samordnas av en person som utsetts av arbetsgivaren. Han/hon är ofta en erfaren yrkesmänniska, som samarbetar med den handledande läraren. Den studerande har som uppgift att med hjälp av arbetsplatshandledarens handledning förverkliga målsättningarna i planen. Det sker genom arbets- och inlärningsuppgifter. Inlärningsuppgifterna kräver att studeranden planlägger sitt arbete, söker information och håller kontakt med läraren. Arbetsplatshandledaren hjälper den studerande att sätta sig in i arbetet och arbetsgemenskapen samt ger råd, handleder och övervakar hur arbetsuppgifterna utförs. Att ta emot feedback är inte alltid så enkelt, speciellt om det gäller saker som han/hon kan bli bättre på. Kom då ihåg att du fortfarande studerar och att du inte kan kunna allt efter en period av inlärning i arbetet. Observera! Arbetsgivarens affärs- och yrkeshemligheter får studeranden inte berätta för någon. 3.2 Uppgifter under perioden Ta egna initiativ och var självständig Under perioden ska den studerande jobba självständigt för inlärningen observera fråga - diskutera söka information hålla kontakt med läraren. I början kan det ta litet tid att bli bekant med arbetsplatsen och personalen, men våga ändå fråga arbetsplatshandledaren eller någon annan i personalen om något i arbetet känns oklart. Den studerande bör komma i tid till arbetet, följa arbetsplatsen regler och uppföra sig bra. Ifall den studerande insjuknar, ska han/hon meddela arbetsplatsen och skolan. 5

8 Utvärdera din egen arbetsinsats Den studerande ska föra dagbok under inlärning i arbeteperioden genom att fylla i dagboksbladen eller häftet varje dag/en gång i veckan. Planen och utvärderingskriterierna, som beskriver vad som krävs, är ett bra stöd för att skriva dagboken. Dagboken hjälper även läraren att följa med hur det går på arbetsplatsen och handleda efter behov. Om det varken på arbetsplatsen eller hemma finns tillgång till internet, kan du boka tid på biblioteket för att använda e-post. Fråga, diskutera, lyssna, lär Det är viktigt att inlärningen sker enligt planen. Se med jämna mellanrum igenom planen tillsammans med arbetsplatshandledaren och kolla att arbetsuppgifterna är varierande och motsvarar målsättningen. Var öppen inför nya saker Ett bra sätt att undvika obehagliga överraskningar i slutet av perioden är att be handledaren ge kontinuerlig feedback och berätta hur det går eller att efter halva perioden ha en genomgång där läraren är närvarande. Det är också viktigt att ta till sig feedbacken och råden. Emellanåt kan det kännas bra att prata med någon som är i samma situation. Ett sätt att få stöd är att ta hjälp av klasskamraterna. Om klasskamraterna är på annan ort kan ni använda till exempel. 6

9 4 EFTER PERIODEN Föra utvärderingsdiskussion Göra självutvärdering Sammanfatta perioden Få vitsord Utvärderingen sker genom en gemensam diskussion när läraren besöker arbetsplatsen. Både handledaren och den studerande har på förhand fått varsin utvärderingsblankett att fylla i. Den studerande fyller i blanketten hemma före diskussionen. Ett bra hjälpmedel för den egna utvärderingen är dagboken. Med hjälp av den kan den studerande själv fundera på inlärningsprocessen och använda den som grund för utvärderingen. Utvärderingsdiskussionen börjar med studerandens självutvärdering. Under diskussionen berättar den studerande även varför han/hon tycker på ett visst sätt. Läraren och handledaren kan ställa frågor. Sedan är det handledarens tur att göra sin utvärdering. Tillsammans går man igenom om inlärningsmålen uppnåtts och vad som gått bra och vad som gått mindre bra. Man diskuterar också sådant den studerande kanske lärt sig under perioden och som inte var planerat på förhand. På basen av diskussionen gör läraren en sammanfattning och fastställer vitsordet som förs in i studieregistret. Studerande får också utvärdera arbetsplatsen som inlärningsmiljö: har uppgifterna varit tillräckligt krävande, har studerande fått tillräcklig handledning, har den studerande haft möjlighet att nå målsättningarna osv. Efter utvärderingen är det dags att sätta upp nya inlärningsmål för framtiden, det kan vara personliga mål som den studerande tränar på egen hand. 7

10 5 ÖVRIGT 5.1 Måltider och resor Under inlärning i arbete gäller i princip samma studiesociala förmåner som under normal skolgång. Endast om studerande har ingått arbetsavtal och får lön för perioden har han/hon inte rätt till alla förmåner. Om arbetsplatsen är belägen på samma ort, äter studerande lunch i skolan som normalt. Om arbetsplatsen finns på annan ort eller studerande till följd av arbetstider inte har möjlighet att äta lunch på skolan finns två alternativ. studerande äter på arbetsplatsen (vissa arbetsgivare har matbiljetter) eller den studerande bekostar lunchen själv och kan i efterskott ansöka om ersättning från skolan Studerande meddelar läraren på förhand om luncharrangemanget. På Folkpensionsanstaltens hemsidor, finns information om stöd för resor. På skolans inlärning i arbete webbsidor finns en blankett för ansökan om reseersättning. 5.2 Arbetarskydd Alla parter måste känna till ansvar och försäkringar i anslutning till arbetarskydd, olycksfall och skadeersättningar. Innan arbetet inleds skall arbetsgivaren och läroanstalten tillsammans försäkra sig om att den studerande är förtrogen med det aktuella arbetet och har förmåga att iaktta arbetarskyddsanvisningarna. Arbetsgivaren ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar också för att studerande får information om arbetarskydd och säkerhetsfaktorer. Enligt lagen om yrkesutbildning har en studerande rätt till en trygg miljö, även när studerande är på inlärning i arbete. Läroanstalten måste säkerställa att arbetsplatsen uppfyller kraven på arbetarskydd och -säkerhet inför inlärning i arbete perioden Arbetstid På förhand kommer skolan och arbetsplatsen överens om arbetstiden per vecka, som även inkluderar tid för inlärningsuppgiften. I regel följer studeranden samma arbetstid som de andra anställda på arbetsplatsen. 8

11 5.2.2 Personlig skyddsutrustning Den studerande bör använda för arbetet lämplig klädsel och skyddsutrustning. Inför perioden avtalas om den studerandes personliga utrustning samt ev. ersättning. Skolans skyddskläder kan användas av den studerande även under inlärning i arbete perioden. Arbetsgivaren ansvarar för att lagenlig skyddsutrustning används och att det finns tillräckligt med personlig utrustning för alla. 5.3 Försäkringar Olycksfallsförsäkring Skolan har en lagstadgad olycksfallsförsäkring som gäller för perioden inlärning i arbete, samt resorna till och från arbetsplatsen. Olycksfallsförsäkringen gäller också inlärning i arbete utomlands. Försäkringen täcker inte pauser eller sådana olyckor som inte direkt hänför sig till arbetsuppgiften Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkringen täcker de skador som förorsakas kundens egendom eller föremål. Den täcker även om något händer tredje person (t ex kunden) på arbetsplatsen. I skadeståndslagen sägs att om en studerande under sin inlärning i arbete period genom fel eller försummelse vållar skada är den för vars räkning arbetet utförs skyldig att ersätta skadan. Enligt principen om husbondens ansvar bär således i första hand arbetsgivaren/företaget ansvar för den skada som en studerande vållar utomstående. Ett arbete utförs för arbetsgivarens räkning när arbetsplatsen ansvarar för arbetsledning och övervakning och arbetsgivaren drar nytta av det arbete som den studerande utför. Läroanstalten har en sekundär försäkring, en s.k. Praktikantförsäkring. Den träder ikraft endast om ingen annan försäkring täcker skadan och detta avgörs från fall till fall. Ifall den studerande anses ha orsakat skadan med flit blir han/hon ersättningsskyldig. Skolan rekommenderar att den studerande även tar en egen försäkring.

12 6 MÅLSÄTTNINGAR Studierna är uppdelade så att de förverkligas dels som kurser på skolan och dels som inlärning i arbete. En inlärning i arbete period omfattar i snitt 6 7 studieveckor (sv) och de fördelas under alla tre studieår eller under andra och tredje studieåret. Sammanlagt bör den studerande avlägga minst 20 sv som inlärning i arbete. Målsättningarna för perioden av inlärning i arbetet baserar sig på läroplanen. Eftersom målen för en period är många och omfattande kan det vara svårt att hitta en arbetsplats där man kan lära sig allt som krävs och därför kompletteras arbetsuppgifterna med inlärningsuppgifter.

13

14 Utbildning Ab

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Träffgrupp: Praktik och arbete

Träffgrupp: Praktik och arbete Träffgrupp: Praktik och arbete Datum: K U R S D E LTAG A R E N S NA M N Inbjudan Träffgrupp: Praktik och arbete När: Var: Vad: Syftet med träffarna är att få tips och idéer som kan göra det lättare för

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Hur funkar det att jobba?

Hur funkar det att jobba? Hur funkar det att jobba? 1 Grattis till jobbet! Var väl förberedd läs det här häftet redan innan du börjar jobba. Premiär på nya jobbet Nu när du har skaffat jobb är det dags att få grepp om några viktiga

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

söka jobb Konsten att Konsten att söka jobb (PDF-version) 1

söka jobb Konsten att Konsten att söka jobb (PDF-version) 1 Konsten att söka jobb (PDF-version) 1 Konsten att söka jobb Teknikens Akademikerförbund TEK Redaktörer: Kalle Rasinmäki, Juha Simell, Sari Taukojärvi, Niina Rajakangas Översättning: Martin Evers ISBN 952-5005-55-0

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Elevens APU-loggbok förberedelse

Elevens APU-loggbok förberedelse Elevens APU-loggbok förberedelse 2 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden Elevens APU-loggbok förberedelse 1 KONTAKTUPPGIFTER 1.1 ELEVEN Efternamn och förnamn: BILD PÅ ELEVEN Adress: Mobilnummer:

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen.

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen. Alltid redo Till den obligatoriska utrustningen hör fem fickor: välkommen explorerscout, gruppledarutbildning, ledarskap, explorerscoutevenemang och scoutfärdighetstävling. Av dem görs vanligtvis två fickor

Läs mer