Vattenkraftens påverkan på miljön och Miljöundersökningar för egenkontroll vattenkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenkraftens påverkan på miljön och Miljöundersökningar för egenkontroll vattenkraft"

Transkript

1 Vattenkraftens påverkan på miljön och Miljöundersökningar för egenkontroll vattenkraft Foto: Medins biologi Ragnar Lagergren lst Västra Götaland Grete Algesten lst Värmland Jakob Bergengren lst Jönköping/HaV

2 CIS 2006, modifierad av Kling

3 Påverkan över tiden Naturlighet och opåverkade förhållanden är en definitionsfråga! Vad ska vi jämföra med när påverkan har pågått under lång tid?

4 Påverkan och konsekvenserna av ett kraftverk varierar De slutgiltiga effekterna på ekosystemet varierar stort mellan olika anläggningar Skillnader i teknisk utformning, geologiska och hydrologiska förutsättningar i avrinningsområdet, klimat, regleringspåverkan uppströms och nedströms avgör Bortsett från grundläggande principiella förändringar, kan det vara svårt att generalisera när det gäller påverkan Det medför i sin tur att det, för att beskriva miljökonse-kvenserna i anslutning till specifika anläggningar, krävs särskilda undersökningar/analyser i varje enskilt fall

5 Vilka undersökningar bör ingå i ett kontrollprogram som kan visa på vattenkraftens miljöpåverkan? och för att visa på förbättringar vid genomförda åtgärder? Hur kan vi få in vattenkraftens egenkontroll i andra kontrollprogram, tex SRK (samordnad recipientkontroll)?

6 Frågor att utgå från Påverkar anläggningarna kontinuitet? I vilken grad påverkas de naturliga vattenföringsfluktuationerna i vattendraget? I vilken grad påverkas de naturliga vattenståndsfluktuationerna i sjöar/regleringsmagasin? Vilka speciella värden finns i vattnen med avseende på naturligt förekommande arter och miljöer? Har det tidigare utförts biologiska undersökningar med lämpliga metoder? Finns det flera anläggningar/verksamhetsutövare inom avrinningsområdet som tillsammans har en påverkan? Finns det ett fungerande SRK (Samordnad recipientkontroll) - program inom avrinningsområdet?

7 Huvudtyper av sätt att utforma miljöövervakning Screening större engångsinsats för att skapa sig en bild av hur det ser ut och för att erhålla vägledning för programutformning Löpande undersökningar Fasta stationer med angiven provtagningsfrekvens för respektive parameter Omdrev Löpande undersökningar med många stationer men låg frekvens, där några stationer provtas varje säsong

8 Undersökningar som har relevans för vattenkraftspåverkan Fys-kem Hydrologi och morfologi Fisk Bottenfauna Musslor Vattenväxter

9 För varje undersökningstyp tas följande upp i rapporten Artgruppens relevans för övervakning av kraftverkspåverkan I vilka kategorier av kraftverk är metoden lämplig? Vilken provtagningsmetod och frekvens skall användas? Hur väljer man representativa lokaler? Hur skall resultaten utvärderas? Vad kostar det?

10 Översikt över vilka undersökningar är lämpliga vid olika typer av vattenkraftanläggningar. Anläggningstyp/Övervakningstyp Hydrologi Morfologi Fys- Kem Biologi Strömkraftverk x x Små reglerkraftverk (<10 MW) x x x Stora reglerkraftverk (>10 MW) x x x x Sjöar/Reglermagasin inkl. överledningsdammar x x x

11 Prioritering av de biologiska undersökningarna beroende på typ av vattenkraftanläggning. En etta anger hög prioritet medan tre har lägst prioritet. Vattenkrafttyp/ Biologisk undersökningstyp Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna i sjöar Fisk i sjöar Makrofyter Strömkraftverk 3 2* 3 Små reglerkraftverk (<10 MW) Stora reglerkraftverk (>10 MW) Sjöar/Reglermagasin inkl. överledningsdammar <5 m amplitud Sjöar/Reglermagasin inkl. överledningsdammar >5 m amplitud Fisk i vattendrag Stormusslor *Elfiskestationer bör läggas uppströms kraftverket

12 Hydrologiska förhållanden - Kontroll av givna villkor i tillstånd - Koppla samman biologiska undersökningar med hydrologisk regim - Info samlas hos datavärd höjer samhällets beredskap för extrema flöden - Prioritering 1, 3, 2, omfattning beroende på kraftverkets utformning och villkor Tub 1 2 3

13 Morfologiska förhållanden - Parametern viktig för att kontrollera hur olika habitat i vattendragen påverkas och omstruktureras av verksamheten. - Engångsinsats: biotopkartering (beskriva och kvantifiera biotoper, fysisk påverkan och förbättringsåtgärder)

14 Fysikalisk-kemiska förhållanden - Vattenkvalitet (näringsämnen, ph, suspenderade ämnen, syrgas), temperatur- och ljusförhållanden - Utarmning av strandzon och urlakning av näringsämnen, påverkar produktionen i magasinet och vattendrag nedströms - Andel grundvatten ökar utjämnad temperatur - Tappningsstrategi (yt- el bottenvatten, reducerad vattenföring i huvudfåra mm) påverkar temperatur och sedimentationsförhållanden

15 Fisk i sjöar/magasin - Vattennivåförändringar medför utarmning av strandzon och urlakning av näringsämnen, vilket påverkar produktionen i sjön/magasinet - nivåsänkningar kan störa under lekperiod och medför störda lekbottnar - - provfisken kan utformas till att följa effekter av kompensationsutsättningar

16 Fisk i vattendrag - Påverkas dels av vandringshinder, dels av hydrologisk regim och habitatförändringar - Undersökningens utformning kopplas till hur kraftverket är utformat (tubade sträckor, torrlagda fåror,..) - I de fall det finns fiskväg i anslutning till anläggningen bör funktionen kontrolleras

17 Vattenväxter i sjöar/magasin - Forskning har visat att artsammansättning av vattenväxter förändras vid vattennivåsänkningar under vinter. - Ett finskt vattenregleringsindex kan användas för att utvärdera regleringens påverkan på vattenvegetation.

18 Bottenfauna i vattendrag * Väl dokumenterad forskning visar på påverkan arean av lämplig botten temperatureffekter drift artantal * Bedömningsgrunderna fungerar inte bra för fysisk påverkan Foto: Medins biologi Foto: Medins biologi

19 Test av Bottenfauna i relation till regleringspåverkan i vattendrag i Värmland och Örebro län Värmland 29 lokaler indelade i 3 olika regleringsgrader undersöktes Antal taxa och EPT-index lägre på stationer med hög regleringspåverkan Örebro Det gick inte att se något samband mellan påverkansbedömningen och graden av regleringspåverkan

20 Bottenfauna i sjöar/regleringsmagasin Bottenfaunan uppströms en damm påverkas genom att arter anpassade till strömmande förhållanden ersätts av arter mer anpassade till sjöliknande biotoper. Kraftig nedsänkning under vintern kan leda till minskad diversitet och artantal i litoralen jämfört med oreglerade sjöar. Kraftig reglering kan ge en litoral utarmad på vattenväxter och med grovt och enahanda substrat. Samma standardmetod som för rinnande vatten, fungerar Test i Värmland visar att artantal och EPT-index påverkas av regleringsgraden

21 Stormusslor Jakob Bergengren 13 mars 2012

22 Stövel-, paraply- & flaggskeppsarter Livskraftiga bestånd av stormusslor är ofta en indikator fungerande ekosystem! Illustration Martin Holmér

23 Bild från Wikipedia

24 Relativt lätta att undersöka Stationära (bra vid uppföljning) Relativt stora (lätta att finna) Skiftande arter indikerar olika förhållanden Levande små musslor (juveniler) indikerar goda akvatiska förhållanden!

25 Kostnadseffektiv egenkontroll Nationell standardiserad undersökningstyp Skiftande metoder för olika förhållanden Kompetensen finns bland konsulter Relativt låg kostnad för genomförande

26 Egenkontroll krav enligt miljöbalken att verksamhetsutövare ska påvisa vilken miljöpåverkan verksamheten har VU ska följa utvecklingen av hur verksamheten påverkar miljön VU ska veta vilken skyddshänsyn som måste tas hänsyn till i påverkade vatten (MKN, biotoper, arter) Underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder där sådana krävs

27 Samordnad Recipientkontroll Syfte samordning för att effektivisera arbetet och minimera kostnader överskådligare information om den geografiska variationen inom hela avrinningsområdet att tydligare koppla miljöstatus till miljöpåverkan då flera påverkanskällor samordnas. Stor nytta för både VU och tillsynsmyndigheter

28 Hur ser det ut idag? 18 län har svarat på frågor kring hur vattenkraften är representerad i SRK-förbund eller liknande I ca 60 % av SRK-förbunden är vattenkraften med (inte i Norrbotten, Västernorrland, Dalarna, stora delar av Gävleborg, Östergötland och Värmland) Känner till 9 förbund där vattenkraften bidrar ekonomiskt till kontrollprogrammen (utöver medlemsavgift) Inte i något fall har kontrollprogrammens utformning anpassats till vattenkraftens verksamhet

29 Hur ser kontrollprogrammen ut idag?

30 Hur skulle ett kontrollprogram kunna se ut anpassat för vattenkraftverksamhet?

31 Bedömningsgrunder för hydromorfologi enligt föreskrift HVMFS 2013:19

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram RAPPORT 5551 MARS 2006 Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:10 Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Ingemar

Läs mer

Hjälpreda för klassificering av ekologisk status i ytvatten

Hjälpreda för klassificering av ekologisk status i ytvatten KOKBOK FÖR KARTLÄGGNING OCH ANALYS 2013-2014 Hjälpreda för klassificering av ekologisk status i ytvatten Kokbok för kartläggning och analys 2013-2014 - Hjälpreda klassificering av ekologisk status Version:

Läs mer

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp HANDBOK 2007:4 UTGÅVA

Läs mer

Bilaga 4 Bristanalys kust- och övergångsvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister

Bilaga 4 Bristanalys kust- och övergångsvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister Bilaga 4 Bristanalys kust- och övergångsvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister Bristanalys kust- och övergångsvatten - Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling Här placerar du in din bild December 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Goda exempel från elbranschen FÖRORD FAKTA OM VATTENKRAFT Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer

Kartläggningsrapport för Norra Östersjöns vattendistrikt preliminär bedömning av tillståndet i våra vatten

Kartläggningsrapport för Norra Östersjöns vattendistrikt preliminär bedömning av tillståndet i våra vatten Kartläggningsrapport för Norra Östersjöns vattendistrikt preliminär bedömning av tillståndet i våra vatten Kartläggning och analys är det inledande momentet i den 6-åriga vattenförvaltningscykeln. I kartläggningsarbetet

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter

Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter NR C 115 MAJ 215 RAPPORT Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter Bakgrundsrapport Olof Sandström, Olle Grahn, Magnus Karlsson, Åke Larsson, Mikael Malmaeus, Tomas Viktor SKUTAB Författare:

Läs mer

Konsekvensanalys Förbättringsåtgärder som kan bli aktuella för att uppnå God Ekologisk Potential (GEP) i Kraftigt Modifierade Vattendrag (KMV)

Konsekvensanalys Förbättringsåtgärder som kan bli aktuella för att uppnå God Ekologisk Potential (GEP) i Kraftigt Modifierade Vattendrag (KMV) Förbättringsåtgärder som kan bli aktuella för att uppnå God Ekologisk Potential (GEP) i Kraftigt Christian Bostorp Claes Hedenström Olof Nilsson Erik Sparrevik Innehållsförteckning 1. Förord... 2 2. Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? RAPPORT Upprättad av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg 29 mars 2013

Läs mer

Kontinuerlig odling och utsättning av fisk och bevarandet av de berörda beståndens naturliga egenskaper 2007-05-28

Kontinuerlig odling och utsättning av fisk och bevarandet av de berörda beståndens naturliga egenskaper 2007-05-28 Kontinuerlig odling och utsättning av fisk och bevarandet av de berörda beståndens naturliga egenskaper 2007-05-28 Innehåll 1. Uppdraget... 3 1.1. Tolkning av uppdraget... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Förslag

Läs mer

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 - 2 - Uppdraget... 5 Sammanfattning... 6 Förslag till kompletterande åtgärder... 6 Arter som betraktas som hotade enligt rödlistan...

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM

Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@lansstyrelsen.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Verktyg för vattenplanering

Verktyg för vattenplanering Nr 5 September 2005 Verktyg för vattenplanering Översyn av metoder för kartläggning av kustvatten och stränder samt beslutsstöd för vattenvård Verktyg för vattenplanering Översyn av metoder för kartläggning

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Strategi för kontrollerande övervakning av kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt

Strategi för kontrollerande övervakning av kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt Strategi för kontrollerande övervakning av kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt Rapport 2008:10 Strategi för kontrollerande övervakning av kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt Författare Agneta

Läs mer

VATTENRECIPIENT- KONTROLL

VATTENRECIPIENT- KONTROLL ALLMÄNNA RÅD 94:2 VATTENRECIPIENT- KONTROLL vid skogsindustrier NATURVÅRDSVERKET 1 BESTÄLLNINGSADRESS: NATURVÅRDSVERKET KUNDTJÄNST, 171 85 SOLNA TEL: 08-799 10 00 FAX: 08-28 00 78 ISBN 91-620-0084-5 ISSN

Läs mer

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet SGU-rapport 2004:13 Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Lena Ojala & Elin Mellqvist SGU-rapport 2004:13 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån

Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån Datum 4--4 Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån Ingående i Landvetter flygplats kontrollprogram år Swedavia EnviroPlanningAB Lilla Bommen 5 C, 4 4 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon

Läs mer