ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN"

Transkript

1 ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN Samrådsunderlag enl 6 kap 4 MB

2 2 (12) 1 INLEDNING ADMINISTRATIVA UPPGIFTER LOKALISERING HYDROLOGISKA DATA BEFINTLIGA TILLSTÅND Lagligförklaring m m Åtgärder till skydd för fisket BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGEN Nedströms förhållanden damm vid vattenverket i Lyckeby SÖKT VERKSAMHET NOLLALTERNATIV FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN Fisk och musslor Förekomst Påverkan Fåglar Natura 2000 och nyckelbiotop Torrläggning av översvämmade områden Grumling Föroreningsspridning från sediment Övrig påverkan naturmiljö Buller Kulturmiljö WSP Environmental Box Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 3 (12) 9.10 Utsläpp till luft MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTENFÖREKOMSTER TIDPLAN BILAGOR... 12

4 4 (12) 1 Inledning Karlskrona kommun avser att riva ut dammen vid Augerums kraftverk och avveckla möjligheten till kraftproduktion, för att förbättra för fiskvandringen i Lyckebyån. Att riva ut en befintlig damm är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. För kraftproduktionen, damm och fisktrappa vid Augerums kraftverk finns två delvattendomar från år 1990 och Karlskrona kommun har skrivit ett avtal om att köpa fastigheten och fallrätten vid dammen för att skaffa sig rådighet och kunna riva ut dammen. Karlskrona kommun har för avsikt att ansöka om tillstånd till utrivning av dammen och upphävande av gällande vattendomar hos mark- och miljödomstolen. Eftersom området även omfattas av strandskydd kommer tillståndsansökan omfatta även en ansökan om strandskyddsdispens. Detta samrådsunderlag utgör utgångspunkt för de samråd som ska hållas i tillståndsprocessen, enligt 6 kap 4 miljöbalken. 2 Administrativa uppgifter Huvudman: Postadress: Platsnamn: Kommun och län: Kontaktperson Karlskrona kommun: Karlskrona kommun KARLSKRONA Augerums kraftverk Karlskrona kommun, Blekinge län Kenneth Johansson Telefon: E-post: Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Nuvarande: Augerum 13:5, Mölletorp 1:4 Efter fastighetsreglering: Mölletorp 7:4 Nuvarande: Gert Mårtensson och GAkraft AB Efter köp: Karlskrona kommun

5 5 (12) 3 Lokalisering Aktuell damm och kraftverk ligger strax väster om Augerums kyrka i Karlskrona kommun, se Figur 1. Kraftverksdamm Figur 1. Översiktsbild lokalisering av kraftverksdammen i Augerum Dammen ligger inte inom detaljplanelagt område.

6 6 (12) Dammen ligger inom strandskyddat område och inom vattenskyddsområde till Karlskrona kommuns huvudsakliga vattentäkt. 4 Hydrologiska data Hydrologiska data vid SMHI:s mätstation Mariefors i Lyckebyån strax uppströms dammen i Augerum: Medellågflöde, MLQ 0,55 m 3 /s Medelflöde, MQ 6,25 m 3 /s Medelhögflöde, MHQ 21,9 m 3 /s Avrinningsområde drygt 800 km 2, med en sjöandel på ca 5 %. 5 Befintliga tillstånd 5.1 Lagligförklaring m m 1990 Vattendomstolen vid Växjö Tingsrätt lagligförklarade Augerums kraftverk med befintliga turbiner och därtill hörande befintlig damm och fiskväg samt gav tillstånd att installera ytterligare ett aggregat I domen gavs också tillstånd att avleda 2,9 m 3 /s genom de befintliga turbinerna och 3 m 3 /s till det nya aggregatet. Det beslutades också att vattenståndet uppströms Augerumsanläggningen inte onödigtvis får överstiga höjden + 12,15 m, om det kan styras genom kraftverkets och dammens skötsel. Detta innebär en skyldighet för anläggningens ägare att vid ökande vattenföring och stigande vattenstånd i god tid öppna befintliga vattenvägar genom luckdragning och borttagande av bjälksättar. I domen finns också krav på att släppa fram minst 540 l/s, eller tillrinningen om den är mindre, till ytvattenverket i Lyckeby. 5.2 Åtgärder till skydd för fisket 1998 Vattendomstolen vid Växjö Tingsrätt föreskrev om nya vattenhushållningsbestämmelser och åtgärder till skydd för fisket, vilket var en kvarstående fråga i målet om Augerums vattenkraftverk från De nya vattenhushållningsbestämmelserna innebär att olika flöden ska släppas fram genom fiskväg, gamla åfåran och huvudåfåran vid olika tidsperioder under året för att möjliggöra för framförallt öringens vandring. 6 Beskrivning av anläggningen Dammanläggningen vid Augerums kraftverk är en ca 30 m lång betongkonstruktion. Dammens huvudutskov är centralt placerat och består av tre separerade öppningar av överfallstyp (skibord) med en sammanlagd bredd om ca 12 m. Reglering av huvudutskoven utförs med träsättar. På dammens högra sida i strömfallsriktningen finns utskov till fisktrappa och flodutskov med spettlucka. Till vänster om

7 7 (12) huvudutskoven finns ett ytterligare flodutskov med spettlucka och intag till kraftverket med två spettluckor, se ritning i bilaga 1. Från intagsluckorna leds vattnet till kraftverket via en ca 55 m lång inloppskanal i betong. Efter ca 25 m finns ett intagsgaller och ett mindre utskov i den högra betongväggen. Den befintliga fiskvägen utgörs av en motströmsränna (s k denilränna) i trä, vilken har en brant lutning, små bassänger och ett flöde på ca 200 l/s när fiskvägen är öppen. 6.1 Nedströms förhållanden damm vid vattenverket i Lyckeby Det finns en damm med fisktrappa i Lyckeby ca 3 km nedströms dammen i Augerum. Havsöringarna klarar att gå upp i den gamla fisktrappan, men de 2-åriga havsöringssmolten och de utlekta vuxna fiskarna har problem att ta sig förbi turbininloppet och ut till havet, enligt Lyckebyåns fiskevårdsområdesförening (FVOförening). Många andra fiskarter klarar inte att ta sig upp till ovansidan av dammen i Lyckeby. Fiskvägen vid dammen i Lyckeby håller dock på att byggas om, så att fisken lättare ska kunna passera denna. Mellan dammen i Lyckeby och dammen i Augerum är det relativt lugnflytande vatten med bra lek och uppväxtmöjlighet för bland annat sik. 7 Sökt verksamhet Kommunen vill återskapa en helt fri och naturlig fiskväg genom att ta bort hela dammen ner till naturlig botten, tappa ned den indämda vattenytan och återställa åfåran till dess ursprungliga fallprofil. Ansökan omfattar därför tillstånd för utrivning av hela dammen samt inloppskanalen in till kraftstationen. Syftet med att riva dammen vid Augerum är att stärka den biologiska mångfalden i vattendraget och återskapa miljöer som tidigare funnits i ån. 8 Nollalternativ En miljökonsekvensbeskrivning ska alltid innehålla ett nollalternativ. I detta fall föreslås att nollalternativet innebär att dammen inte rivs ut.

8 8 (12) 9 Förutsedd miljöpåverkan Nedan anges kortfattat den miljöpåverkan som kan förutses idag och som kommer att hanteras vidare i miljökonsekvensbeskrivningen. 9.1 Fisk och musslor Förekomst I Lyckebyån förekommer ett stort antal fiskarter varav bestånden av havsöring och ål är särskilt värdefulla. Öring är dessutom en värdfisk för flodpärlmusslan. Även vimma och sik leker strax nedströms Lyckeby kraftverk. Vimma och ål rödlistade arter. Vimma är klassad som nära hotad och ål som akut hotad. Upp- och nervandring av fisk i Lyckebyån kan förekomma under i princip hela året under förutsättning att vattenföring och vattentemperatur inte är för låga. Större delen av havsöringens uppvandring är dock sannolikt koncentrerad till perioder med god vattenföring strax före leken under augusti- oktober. Nedströmsvandring av smolt (juvenil havsöring) förekommer främst under april till maj. Uppvandring av glasål (juvenil ål) och nedvandring av blankål (stor lekmogen ål) sker företrädesvis under perioden juni till oktober. 1 Den gamla fisktrappan i Augerum fungerar när den är öppen för havsöring, till viss del. Vid det elfiske som genomfördes uppströms dammen i Augerum 2012, på uppdrag av vattenvårdsförbundet 2, fångades 35 ensomriga öringar/100m2. Resultaten indikerar att havsvandrande öring i någon grad kan passera dammen i Augerum och att den provfiskade ytan vid Mariefors är av betydelse för Lyckebyåns öringspopulation. Enligt Lyckebyåns FVO-föreningen finns det ovanför dammen i Augerum ca tre kilometer strömmande havsöringsvatten med utmärkta lek och uppväxtmiljöer. Enligt den befintliga domen ska det tappas 200 l/s genom fiskvägen under perioden 15 mars till 15 juni och 300 l/s till gamla åfåran. Kraftverket ska också stängas tre helger i oktober och en helg i november. Detta är dock för lite för att utvandringen ska fungera tillfredsställande Påverkan Sökt verksamhet bedöms få mycket positiv påverkan på öringen genom att möjligheten att vandra till och från lekbottnar i Lyckebyån förbättras avsevärt. Utrivningen av dammen bedöms också få positiva effekter för övriga fiskarter som idag inte alls kan ta sig förbi dammen. 1 Fiskevårdsteknik i Sverige AB Karlskrona kommun, Augerum kraftverk, Lyckebyån förslag till Fiskvägar. 2 Alcontrol Laboratories Lyckebyån Lyckebyåns vattenvårdsförbund.

9 9 (12) Det har tidigare funnits flodpärlmussla i ån, men inga hittades vid den inventering som Karlstads Universitet utförde åt Länsstyrelsen under hösten I länsstyrelsens rapport Stormusslor i Blekinge län konstateras att flodpärlmusslorna i Lyckebyån finns kvar i så små bestånd att det av den anledningen är tvivelaktigt om de kommer att klara sig utan mycket omfattande åtgärder. Det är inte säkert att utrivnigen av dammen i sig kommer att medföra positiva effekter för flodpärlmusslan, eftersom beståndet idag är så litet. Utrivningen förbättrar dock möjligheterna att lyckas med andra räddningsåtgärder som t ex utplantering. Ålen är beroende av att kunna vandra upp i vattensystemen då den lever större delen av sitt liv i sjöar innan den så småningom vandrar tillbaka till Saragassohavet för att leka. Utrivningen av dammen bedöms underlätta för ålens vandring. Utrivningen medför att siken kan få tillgång till fler lek och uppväxtområden, vilket gynnar beståndet på lång sikt. Idag hindras sik och även den hotade arten vimma från att vandra i Lyckebyån redan i Lyckeby, men genom fiskvägen som kommer att byggas ges siken möjlighet att nå till Augerum. Den planerade åtgärden i Augerum kan därför få positiv effekt även på dessa arter. Dammen i Augerum dämmer även upp delar av de ursprungliga lek- och uppväxtområdena i Lyckeby ån, vilket innebär att ytan för lämpliga lek- och uppväxtområden har minskat. Genom att riva ut dammen återskapas strömstäckor som kan fungera som lekområde för öring och livsmiljö för flodpärlmussla. Beståndet av öring bedöms kunna stärkas och öring kommer att bättre än tidigare kunna nå de områden där flodpärlmusslor har funnits fram till nyligen. 9.2 Fåglar I Lyckebyåns vattensystem finns fiskberoende fåglar såsom fiskgjuse och storlom. Strömstare och forsärla häckar regelbundet längs ån. Sökt verksamhet bedöms vara positiv även för fåglarna i vattensystemet eftersom det troligen innebär mer fisk på en längre sträcka i Lyckebyån. 9.3 Natura 2000 och nyckelbiotop En del av Lyckebyån, strax uppströms Augerums kraftverk, ingår i Natura området Lyckebyåns dalgång (SE ) som har till syfte att uppnå gynnsam bevarandestatus för flodpärlmussla och hårklomossa. De hot som finns mot flodpärlmusslan är enligt bevarande planen försurning, svag förekomst av öring t. ex på grund av vandringshinder eller utebliven reproduktion, försämrad vattenkvalitet, förstörelse av de olika livsmiljöer som flodpärlmusslan och öring i sina livscykler är beroende av t. ex genom årensning där stenar och block i åfåran avlägsnas. 3 Amra Hadzihalilovic-Numanovic och Björn Arvidsson, Karlstads Universitet. Flodpärlmusslan i Blekinge - Undersökning av genetisk populationsstruktur. 2008:8. Länsstyrelsen i Blekinge län. 4 Länsstyrelsen i Blekinge län. Stormusslor i Blekinge län 2008 Sammanställning och analys av inventeringar från 1958 till :9.

10 10 (12) Det hot mot hårklomossan som identifierats i bevarandeplanen är dämningsåtgärder i åfåran, eftersom mossan är beroende av årliga vattenståndsfluktuationer. Större delen av Natura 2000-området är också utsett som nyckelbiotop enlig skogsstyrelsen. Utrivningen av dammen bedöms vara positivt för skyddsvärdena i Natura området, eftersom det förbättrar för fiskvandring och eftersom det kommer att bli naturliga vattenståndsfluktuationer. Eventuellt behövs dock tillstånd för åtgärderna som påverkar miljön inom Natura 2000-området, enligt 7 kap 28a miljöbalken. Tillstånd behövs dock inte för åtgärder som direkt hänger samman med förvaltningen av området. 9.4 Torrläggning av översvämmade områden Vattenytan uppströms dammen i Augerum kommer att sänkas när dammen tas bort. Det är framförallt inom de närmsta 100 meterna som det kommer att märkas. Detta kan förväntas påverka vegetationen i berörda områden. På bild 1 visas ett område som kommer att få en lägre vattenstånd vid utrivning av dammen. Området ligger i södra delen av Natura 2000-området Lyckebyåns dalgång. Bild 1. Översvämmat område strax uppströms Augerums damm som kommer att vara betydligt mindre vattentäckt när dammen utrivits.

11 11 (12) 9.5 Grumling Arbetena med utrivningen av dammen kan medföra en viss grumlingsspridning. Åtgärderna planeras dock vidtas under torrperioden och luckorna kommer att öppnas helt för att sänka av vattnet så mycket som möjligt innan åtgärderna påbörjas. Det uppgrumlade materialet bedöms sedimentera i det lugna vattenområdet uppströms dammen vid vattenverket i Lyckeby. Kommunen ser ingen risk för påverkan av dricksvattnet. 9.6 Föroreningsspridning från sediment Föroreningssituationen strax uppströms Augerums kraftverk har undersökts under Undersökningen visade att det finns en del föroreningar i sedimenten, framförallt metaller. Det är dockhuvudsakligen låga till måttliga halter och endast i ett av sex prover förekommer en halt av en analyserad parameter (kvicksilver) i sådan halt att det klassas som trolig påverkan av punktkälla. Alla övriga parametrar i alla övriga punkter klassas som ingen eller liten påverkan av punktkälla. Sedimenttransport förekommer kontinuerligt i Lyckebyån, men en viss ökad sedimenttransport från det uppdämda området uppströms dammen kan förväntas när dammen tas bort. 9.7 Övrig påverkan naturmiljö Åfåran direkt nedströms dammen är idag i princip torrlagd vid flöden under 6 m 3. Åtgärden medför ett naturligt flödesmönster i hela åsträckningen, vilket bedöms ge en ökad produktivitet i ekosystemet. Utrivningen av dammen innebär att ett hinder tas bort även för andra vattenlevande organismer än fiskar, t ex insekter. 9.8 Buller Kortaste avstånd mellan bostäder (fritidsbostäder) och dammen är mindre än 100 m. Arbetsmaskiner och transport av materialet orsakar buller under anläggningstiden. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggarbetsplatser bör innehållas. Detta innebär troligen att arbetena endast kan bedrivas under dagtid. 9.9 Kulturmiljö Inga kända fornlämningar finns registrerade i Riksantikvarieämbetets databas inom området. Aktuella åtgärder kommer inte att beröra kvarnbyggnaderna vid dammen. Befintliga stensättningar i åfåran kommer inte heller att beröras Utsläpp till luft Utsläpp till luft uppstår under från maskinerna som används till utrivningsarbetena.

12 12 (12) 10 Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster Miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomster omfattar såväl kemiska som ekologiska kvalitetskrav. Utgångspunkten för MKN är att sjöar, vattendrag och kustvatten ska uppnå god ekologisk och kemisk ytvattenstatus senast år Sökt verksamhet berör ytvattenförekomsten SE Lyckebyån (Östersjön- Bäck från Stora Havsjön). Den ekologiska statusen i aktuell vattenförekomst bedöms vara måttlig och har fått tidsfrist fram till år 2021 eftersom det har bedömts vara tekniskt eller ekonomiskt omöjligt att uppfylla normen till 2015 på grund av kontinuitetsproblemen. Med kontinuitet avses i detta sammanhang möjligheten för akvatiska organismer eller landlevande organismer med del av sin livscykel i vattenförekomsten, att förflytta sig i vattendragsfåran i uppströms- och nedströmsriktning. Borttagandet av vandringshindret i Augerum är ett viktig steg i rätt riktning för att nå miljökvalitetsnormen för ekologisk status. Den kemiska statusen, exklusive kvicksilver, i vattenförekomsten är god och kvalitetskravet (god kemisk ytvattenstatus 2015) bedöms kunna uppnås. 11 Tidplan Utrivningsarbetena planeras genomföras under torrperioden sommaren Bilagor Bilaga 1. Ritning över dammen som ska utrivas.

LYCKEBYDAMM, K0801-09

LYCKEBYDAMM, K0801-09 Uppdragsnr: 10212678 1 (12) LYCKEBYDAMM, K0801-09 Samrådsunderlag enl 6 kap 4 MB 2015-06-30 WSP Sverige AB Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10 7225000 Fax: +46 10 7225653 WSP Sverige

Läs mer

Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002. Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb

Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002. Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002 Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb Lund 2002-06-25 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan PM 1 (17) 48 Miljöanalys Pär Granström 026-17 12 40 per.granstrom@x.lst.se Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan Förord Detta förslag

Läs mer

Fiskundersökningar i Rönne å 2012

Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

FISKEVÅRDSPLAN VEGEÅ 2013

FISKEVÅRDSPLAN VEGEÅ 2013 FISKEVÅRDSPLAN VEGEÅ 2013 Ett samarbete mellan Findus Sverige AB, Vegeåns Vattendragsförbund & lokala fiskeriintressen Förslag på åtgärder i samband med donation från Findus för restaureringsprojekt i

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2012

Elfiske i Jönköpings kommun 2012 Elfiske i Jönköpings kommun 2012 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån, Lillån i Huskvarna

Läs mer

Skyldigheter och åtgärdsstrategi för ål

Skyldigheter och åtgärdsstrategi för ål Skyldigheter och åtgärdsstrategi för ål Delrapport Erik Sparrevik 2007-02-01 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer DELRAPPORT 2007-02-01 2401300 Författare Uppdragsnamn Erik

Läs mer

Vindel River LIFE. Work plan för 2011 Action C2-C4

Vindel River LIFE. Work plan för 2011 Action C2-C4 Vindel River LIFE Work plan för 2011 Action C2-C4 Action C2: ROTENTRÄSKDAMMEN Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun / Vindelälvens Fiskeråd Uppförande av överfallströskel vid utloppet av Rotenträsket (Sikbäcken)

Läs mer

Restaurering av Imälven 2008-2011

Restaurering av Imälven 2008-2011 Restaurering av Imälven 2008-2011 Bakgrund Imälven rinner från sjöarna Älgsimmen och Rösimmen, genom Karlskoga och har sitt utflöde i sjön Möckeln. Området har varit kraftigt försurat och kalkas sedan

Läs mer

Bevarandeplan för Hovgårdsån

Bevarandeplan för Hovgårdsån Bevarandeplan för Hovgårdsån Bakgrund Länderna inom EU arbetar gemensamt för att bevara sitt växt- och djurliv för framtida generationer. En viktig del i arbetet är det ekologiska nätverket Natura 2000

Läs mer

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14)

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14) Provfiske Kävlingeån Höje å Sid 1 (14) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 4 3.1 Karta elfiskelokaler 4 3.2 Lista elfiskelokaler 4 3.3 Datablad provfiske 5 3.4 Fiskarter 12 4 Referenser 14 Sid

Läs mer

Wetterstad Consulting AB Träbena Vattenkraftverk Produktion, produktutveckling. Uppfinningar

Wetterstad Consulting AB Träbena Vattenkraftverk Produktion, produktutveckling. Uppfinningar Wetterstad Consulting AB Träbena Vattenkraftverk Produktion, produktutveckling. Uppfinningar Bixia Miljöfond stödjer projekten, löpnr. 2012-1, 2013-6, 2014-M16, 2015-M14. Denna rapport är en redovisning

Läs mer

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK SUNE CARLSSONS ÅKERI AB L:\3801\Växjö\Asfaltbolaget Sverige AB\10161040_Ändringstillstånd asfaltsverk\4_dokument, egna\samråd\samrådsunderlag

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Dnr 511-7956-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Upprättad: 2005-08-12 Namn: Mörtsjöbäcken Områdeskod: SE0630202 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 0,5 ha Skyddsform:

Läs mer

rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010

rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010 rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010 Johan Persson och Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen, Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult, Ylva Lönnerholm, Uppsala universitet Författare Johan Persson

Läs mer

DOM 2015-12-16 Stockholm

DOM 2015-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060303 DOM 2015-12-16 Stockholm Mål nr M 11425-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-25 i mål nr M 4217-13, se

Läs mer

Flödesdata inom fysisk påverkan - möjligheter och konflikter? Johan Kling johan.kling@lansstyrelsen.se 031-60 59 45

Flödesdata inom fysisk påverkan - möjligheter och konflikter? Johan Kling johan.kling@lansstyrelsen.se 031-60 59 45 Flödesdata inom fysisk påverkan - möjligheter och konflikter? Johan Kling johan.kling@lansstyrelsen.se 031-60 59 45 Fysisk påverkan Påverkan på kontinuiteten Möjlighet till spridning och fria passager

Läs mer

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT DELRAPPORT 1 KOMPENSATION AV REPRODUKTIONSSKADOR PÅ FISK GENOM FISKUTSÄTTNINGAR 2012-05-15 Mats Larsson VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Om ålfisket idag, ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen. ( och en del annat)

Om ålfisket idag, ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen. ( och en del annat) Om ålfisket idag, ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen. ( och en del annat) Ålfisket. Historiskt har ålfisket haft mycket stor betydelse för kustbefolkningen

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR FISKEVÅRDSPLAN KALMAR LÄN Meddelande 2007:03 FISKEVÅRDSPLAN KALMAR LÄN Utgiven av: Ansvarig enhet: Projektansvarig: Författare: Omslagsbilder: Tryckt hos: Upplaga: 25

Läs mer

Allt går med elektricitet!

Allt går med elektricitet! Förbundets policy Allt går med elektricitet! Möjligheten till provfisken i stora vatten som till exempel Göta älv har länge varit begränsad. Behovet är dock stort, t ex i samband med omförhandling av gamla

Läs mer

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014 En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Sportfiskarna Tel: 08-410 80 680 E-post: tobias@sportfiskarna.se Postadress: Svartviksslingan 28, 167 39

Läs mer

Underlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö

Underlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö SAMRÅDSUNDERLAG 1 (16) Datum 2014-12-15 Uppdragsnr 6034597 Statkraft Sverige AB Samrådsunderlag Underlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö Flygfoto över Glassbodammen i Rydöbruk, nedströmsvy.

Läs mer

DOM 2014-03-07 Stockholm

DOM 2014-03-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-03-07 Stockholm Mål nr M 9888-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr M 6065-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 22. Fulans avrinningsområde uppströms Fulunäs Version 1.0 2015-04-29 2 22. Fulans avrinningsområde uppströms Fulunäs Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun 1 (5) BESLUT 2012-01-25 delgivningskvitto Trafikverket Att. Lars Jonsson Box 44 342 21 ALVESTA Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12) Provfiske Kävlingeån - Bråån 2015 Kävlingeåns Löddeåns fvo Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 4 3 Metodik 4 4 Resultat 5 4.1 Karta elfiskelokaler 5 4.2 Lista elfiskelokaler 5 4.3 Datablad

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008 Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 28 Österlens Vattenvårdsförbund Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 46-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation

Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-04-28 Antagen av BMN: 2010-06-23 Dnr: 09BMN1175 Laga kraft: 2010-07-21 Handläggare: Thobias Nilsson Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation Detaljplan för nytt

Läs mer

Bilaga 4 - Samrådsredogörelse

Bilaga 4 - Samrådsredogörelse Uppdragsnr: 10179307 1 (2) Bilaga 4 - Samrådsredogörelse Inledning Samråd enligt 6 kap miljöbalken har hållits i ärendet med länsstyrelsen, miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun, berörda organisationer

Läs mer

Återställn av vandringsväg

Återställn av vandringsväg Återställn av vandringsväg Bakgrund Åtgärder Genomförande Ätran Kattegatt Herting Fina förutsättningar Men många problem H1 Ä1 Ä2 H2 K G Vandringshinder Vattenkvalitet Överbeskattning Korttidsreglering

Läs mer

Biotopkartering och inventering av vattendrag inom Slumpåns vattensystem

Biotopkartering och inventering av vattendrag inom Slumpåns vattensystem fiske miljö- och vattenvård Biotopkartering och inventering av vattendrag inom Slumpåns vattensystem Erik Westberg Yvonne Bung Miljökontoret, Trollhättans kommun Rapport 16 ISSN 1403 1051 ISRN THN-MK-RS--16

Läs mer

Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å

Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å Länsstyrelsen i Skåne Höje å fvo Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

DOM 2014-09-25 meddelad i Östersund

DOM 2014-09-25 meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT meddelad i Östersund Mål nr SÖKANDE Fortum Generation AB, 556006-8230 115 77 Stockholm Ombud: Bolagsjurist Carl-Johan Ribbing Fortum Power and Heat AB Corporate Center, Legal affairs

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 13. Unnåns avrinningsområde Version 1.0 2015-03-31 2 13. Unnåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Övertorneå kommun - översiktsplan BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Sammanställd av Mia Sundström, MAF arktiktkontor AB, 2013 Miljökvalitetsnormer Det svenska genomförandet

Läs mer

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån.

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån. Hedströmmen MÄLAREN Kolbäcksån Arbogaån Svartån Örsundaån Råckstaån Sagån Oxundaån Märstaån Fyrisån EN SJÖ FÖR MILJONER Köpingsån Eskilstunaån SMHI & Länsstyrelsen i Västmanlands län 2004 Bakgrundskartor

Läs mer

övrigt Fångsten av gädda, abborre, lake och gös i Larsmo-Öjasjön under perioden 1997-2007 (statistik uppsamlad av fiskelagen runt sjön)

övrigt Fångsten av gädda, abborre, lake och gös i Larsmo-Öjasjön under perioden 1997-2007 (statistik uppsamlad av fiskelagen runt sjön) Larsmo-Öjasjön Uppgifterna om fiskfångsterna i Larsmo-Öjasjön presenteras nedan och baserar sig på fiskeområdets insamlade statistik från medlemsorganisationerna samt på utförda fiskeriundersökningar.

Läs mer

Dysåns avrinningsområde (677921-141225)

Dysåns avrinningsområde (677921-141225) Dysåns avrinningsområde (677921-141225) Översiktlig beskrivning Dysån är en för regionen typisk skogså, vars avrinningsområde i huvudsak ligger i Älvdalens kommun och därmed förvaltas fisket följaktligen

Läs mer

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT DELRAPPORT 2 ÅTGÄRDER I SIDOVATTENDRAG 2012-05-15 VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SIDOVATTENDRAG... 3 2 SKADOR

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Svenska Björn SE0110124

Svenska Björn SE0110124 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-12-12 Beteckning 511-2006-060144 Svenska Björn SE0110124 Bevarandeplan för Natura 2000-område (Enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Norrgrund

Läs mer

Att definiera god ekologisk potential

Att definiera god ekologisk potential Länsstyrelsen Västernorrland Att definiera god ekologisk potential Förslag på metod för kraftigt modifierade vatten särskilt nedre Faxälven Omslagsbild: Ramsele kraftverks reglerdamm Fotograf: Madelen

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Juojoki Fiskevårdsprojekt 2009. Tornedalens Folkhögskola Rolf Lahti

Juojoki Fiskevårdsprojekt 2009. Tornedalens Folkhögskola Rolf Lahti Juojoki Fiskevårdsprojekt 2009 Tornedalens Folkhögskola Rolf Lahti Innehållsförteckning Förord...3 Vision...3 Bakgrund...2 Syfte...3 Restaureringen 2009...3 Dokumentation...4 Fiskeförbud...4 Inventering

Läs mer

Befintliga åtgärder för vandringsfisk

Befintliga åtgärder för vandringsfisk Vebro Industri Befintliga åtgärder för vandringsfisk Utvärdering av åtgärder vid Vessige Kraftverk Henrik Jacobson 2012-06-11 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kraftverksdammen... 3 3 Utvandrande fisk... 4 3.1

Läs mer

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte Naturvårdsenheten Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Inledning och bakgrund Rapporten redovisar den avsänkning som gjordes av Forserumsdammen samt de biotopvårdsåtgärder

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015

Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015 Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015 Brömsebäcken Grisbäcken Bruatorpsån Applerumsån Strömby å Glasholmsån Halltorpsån Hagbyån Fiskinventeringar på 14 lokaler och jämförelser

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område 2010-11-25 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520058 Måseskär.lst.s EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000. Livsmiljöerna för vilda djur och

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och miljöundersökningar

Miljökvalitetsnormer och miljöundersökningar Miljökvalitetsnormer och miljöundersökningar Johan Kling Havs- och vattenmyndigheten JOHAN KLING Johan.kling@havochvatten.se Två typer av miljökvalitetsnormer men också möjlighet för undantag God ekologisk

Läs mer

Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015

Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015 Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015 Tullstorpsåprojektet Tullstorpsån Ekonomisk förening Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun

Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun Fortum Generation AB Att. Johnny Norrgård Gammelkroppa 682 92 Filipstad Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun Bakgrund Föreliggande elfiske samt allmänna beskrivning av Kolsjöbäcken, är genomförd

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

DOM 2012-06-27 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-06-27 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-06-27 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5228-07 SÖKANDE Fortum Dalälvens Kraft AB, 556007-3768 115 77 STOCKHOLM Ombud: Advokat Louis Vasseur Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter Vattenrådet Nyköpingsån och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds samrådsyttrande gällande vattenmyndigheten i Norra Östersjöns förslag till åtgärdsprogram mm, dr nr 537-5346-2014 Vattenrådets arbete Nyköpingsåarnas

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Datum: 2017-03-14 1 2 Figurhänvisningarna i det här dokumentet hänvisar till figurerna i dokumenten: - Förslag till miljökonsekvensbeskrivning-

Läs mer

rapport 2013/6 FISKUNDERSÖKNINGAR I FYRISÅN 2012

rapport 2013/6 FISKUNDERSÖKNINGAR I FYRISÅN 2012 rapport 2013/6 FISKUNDERSÖKNINGAR I FYRISÅN 2012 Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen Johan Persson, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Anders Larsson, Fyrisåns vattenförbund Niclas

Läs mer

Fiskvandring vid Åby kvarndamm i Fliserydskvillen, Emån

Fiskvandring vid Åby kvarndamm i Fliserydskvillen, Emån Fiskvandring vid Åby kvarndamm i Fliserydskvillen, Emån Förprojektering med åtgärdsförslag Mars 2012 Jönköpings Fiskeribiologi AB på uppdrag av Gustaf Ulfsparres Stiftelse Fiskvandring vid Åby kvarndamm

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (9) Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

KLARÄLVENS VATTENRÅD 2015-04-27. AÄ rende 34925-2014: Remissvar - Vattenfo rvaltning Klara lvens avrinningsomra de. Sammanfattning

KLARÄLVENS VATTENRÅD 2015-04-27. AÄ rende 34925-2014: Remissvar - Vattenfo rvaltning Klara lvens avrinningsomra de. Sammanfattning AÄ rende 34925-2014: Remissvar - Vattenfo rvaltning Klara lvens avrinningsomra de Sammanfattning Klarälvens vattenråd ser positivt på att vattenfrågorna genom EUs vattendirektiv har fått ett större fokus

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

HAVÄNGSVANDRING. Söndagen den 7 augusti, kl 10.00. Verkeån och Örakarsfallen.

HAVÄNGSVANDRING. Söndagen den 7 augusti, kl 10.00. Verkeån och Örakarsfallen. HAVÄNGSVANDRING Söndagen den 7 augusti, kl 10.00 Verkeån och Örakarsfallen. Verkeåns mynning och en blick över Hanöbukten. Vad gör Verkeån så unik. Örakarsfallen med fångstanordning, en historisk bakgrund

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 1. Storåns (Idre) avrinningsområde Version 1.1 2 1. Storåns (Idre) avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Våtmarkers inverkan på fisk och bottenfauna

Våtmarkers inverkan på fisk och bottenfauna Våtmarkers inverkan på fisk och bottenfauna Slutrapport Sammanfattning av studier genomförda under 25-28 29-6-22 på uppdrag av Kävlingeåprojektet Våtmarkers inverkan på fisk och bottenfauna Slutrapport

Läs mer

Åtgärdsområde 004 Västerån

Åtgärdsområde 004 Västerån Bilaga Åtgärder och resultat i Västerån Utskriven: 3-9-3 Åtgärdsområde Västerån Gislaved Nissan Sokvag: Målpunkt $+ [_ #* %, ") MÅRDAKLEV G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\_.emf

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Sammanfattning I Snärjebäcken finns problem med miljögifter, försurning, övergödning och fysiska förändringar. Ansvariga myndigheter för att åtgärda miljöproblemen

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

St Ullfjärden. L Ullfjärden. Kalmarviken. Björkfjärden. Bedömningar inom vattenplan (fastställda 2013-04-25)

St Ullfjärden. L Ullfjärden. Kalmarviken. Björkfjärden. Bedömningar inom vattenplan (fastställda 2013-04-25) Rydjabäcken St Ullfjärden Svartviken Håtunaholmsviken Sigtunafjärden L Ullfjärden Skarven Kalmarviken Lejondalssjön Björkfjärden Namn Rydjabäcken EU_ID (VISS) NW661177-159791 Vattenförekomst nej DelARO

Läs mer

Fuåns avrinningsområde (675922-144078)

Fuåns avrinningsområde (675922-144078) Fuåns avrinningsområde (675922-144078) Översiktlig beskrivning Fuån är ett mindre vattendrag som tillrinner Siljan i Fudalsviken. öster om byn Nusnäs. Avrinningsområdet, som enligt Sandberg (1987) är 67

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16 OBS Fångstrapport skall sändas in inom 48 tim till klubbens På förekommen anledning måste jag åter påminna om att vikten av att sända in fångstrapport till klubben.

Läs mer

Fiskundersökningar i Råån 2011

Fiskundersökningar i Råån 2011 Fiskundersökningar i Råån 2011 Rååns Fiskevårdsområdesförening Lund 2012-02-29 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post eklov@fiskevard.se

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Bixia Miljöfond Projektredovisning 2014-11-07

Bixia Miljöfond Projektredovisning 2014-11-07 Bixia Miljöfond Projektredovisning 2014-11-07 Projektets syfte och målsättning: Projektets syfte var att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för att därigenom få en helhetsbild av den eventuella miljöpåverkan

Läs mer

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn 2013-04-14 Hårte fiskehamnsförening upa /Staffan Berg, ordförande Anmälan vattenverksamhet Reviderad 2012-04-05 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70 Gävle Anmälan, muddring

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

AkzoNobel utökar sitt skydd för Göta älv

AkzoNobel utökar sitt skydd för Göta älv Förbundets policy AkzoNobel utökar sitt skydd för Göta älv Nu pågår intensiva förberedelser på AkzoNobel i Bohus. Under andra halvåret kommer arbetet med att sanera mark och bygga en skyddsbarriär mot

Läs mer

Stensjön. Berggrunden i området utgörs av grovkornig granit av Växjötyp. Jordarterna domineras av morän men även kalt berg och torv finns.

Stensjön. Berggrunden i området utgörs av grovkornig granit av Växjötyp. Jordarterna domineras av morän men även kalt berg och torv finns. Stensjön Stensjön tillhör Stensjöbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 9 km SSV om Hultsfred på en höjd av 146 m.ö.h. Det är en näringsfattig, svagt humös sjö, 0,40 km 2

Läs mer

Släketäkt gynnar gäddlek

Släketäkt gynnar gäddlek Släketäkt gynnar gäddlek LOVA-projekt Ett försök att förbättra lekmiljön för gädda Vattenrådet Snoderån Gotland 1 978-91-980886-2-5 2 Förord I miljösammanhang har myndigheter och experter under flera pår

Läs mer

Delprojekt: Uppföljning av öringutsättningar i Trollsjöån inom Nissans avrinningsområde ovan Nissafors.

Delprojekt: Uppföljning av öringutsättningar i Trollsjöån inom Nissans avrinningsområde ovan Nissafors. Norra Nissandalens FVOF FISKEVÅRD I NISSANS KÄLLFLÖDEN Delprojekt: Uppföljning av öringutsättningar i Trollsjöån inom Nissans avrinningsområde ovan Nissafors. Foto: Niklas Nilsson, Jönköpings Fiskeribiologi

Läs mer

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Utsläpp till vatten Program för Airport city Härryda kommun 2011-05-13 Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Kund Swedavia Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, Härryda

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln

Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln 1 Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln 2012-03-05 Kristdala församlingshem Närvarande: För sökanden Jan Sandberg Charlotta Karlsson Pia Rapp C-G Göransson Holger Torstensson Agnes

Läs mer

Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011. Givet efter anslag 9.11.2012

Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011. Givet efter anslag 9.11.2012 Västra och Inre Finland Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011 Givet efter anslag 9.11.2012 ÄRENDE SÖKANDEN ANSÖKAN Ändring av tillståndsvillkoren vid Stadsfors kraftverk samt byggande av tilläggsmaskineri

Läs mer

Miljösituationen i Malmö

Miljösituationen i Malmö Hav i balans samt levande kust och skärgård Malmös havsområde når ut till danska gränsen och omfattar ca 18 000 hektar, vilket motsvarar något mer än hälften av kommunens totala areal. Havsområdet är relativt

Läs mer

Grundområden längs Hallands kust - ålgräs, skarv och säl

Grundområden längs Hallands kust - ålgräs, skarv och säl Grundområden längs Hallands kust - ålgräs, skarv och säl Viking Bengtsson, Yrkesfiskarna och Lars-Göran Pärlklint, Ekoll AB, 2015 På uppdrag av Fiskeområde Halland Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Ålgräsängar...

Läs mer

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

HALLERUDSÄLVEN. Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön.

HALLERUDSÄLVEN. Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön. 1 HALLERUDSÄLVEN Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Fylkesmannen

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Vattennivåer i Åsunden. En faktautredning 2008 ricehamns Kommun

Vattennivåer i Åsunden. En faktautredning 2008 ricehamns Kommun Vattennivåer i Åsunden En faktautredning 2008 Ulricehamns ricehamns Kommun 1 2 Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Ulricehamns kommun har fått uppdraget att ta fram ett underlag för att

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter för ökad reproduktion av vårlekande och varmvattenälskande fiskarter i Östergötlands skärgård

Åtgärdsmöjligheter för ökad reproduktion av vårlekande och varmvattenälskande fiskarter i Östergötlands skärgård Åtgärdsmöjligheter för ökad reproduktion av vårlekande och varmvattenälskande fiskarter i Östergötlands skärgård Titel: Författare: Utgiven av: Hemsida: Beställningsadress: Åtgärdsmöjligheter för ökad

Läs mer

Förstudie kring fria fiskvägar i Motala ströms avrinningsområde

Förstudie kring fria fiskvägar i Motala ströms avrinningsområde Förstudie kring fria fiskvägar i Motala ströms avrinningsområde Bilder uppe till vänster: De bidragande vattenrådens profilbilder från Vattenmyndighetens webportal vattenorganisationer.se Bild uppe till

Läs mer