Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram"

Transkript

1 återrapportering (9) Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, vilka kan ha en inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. A) Har länsstyrelserna påbörjat arbetet med översyn av tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken enligt åtgärdspunkt 28? Beskriv kortfattat hur arbetet sker utifrån ett avrinningsperspektiv. Under året har omprövningsbehovet för verksamheter enligt 9 kap miljöbalken diskuterats vidare men endast ett fåtal tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken är inte redan omprövade med avseende på miljöbalkens krav. En del av dessa är dock omprövade innan bestämmelserna om vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer införlivades i miljöbalken. Åtgärden omfattas vidare av arbetet med åtgärdsplaner för länets vattensystem (se åtgärd 30) där tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap, som påverkar eller riskerar att påverka, vattenförekomster och miljökvalitetsnormerna översiktligt kartläggs och beskrivs. Åtgärdplanerna kan sedan utgöra en del av det underlag som behövs för att göra en översyn av det samlade tillsyns- och omprövningsbehovet. B) Finns det en plan för framtida arbetet med översyn av tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken enligt åtgärdspunkt 28? Om ja, Beskriv kortfattat hur arbetet/planeringen sker på länsstyrelsen och hur åtgärden integreras i verksamhetsplaneringen. Hur sker det tvärsektoriella arbetet? Den del av åtgärden som är påbörjad är själva översynen. Översynen görs genom de åtgärdsplaner som beskrivits ovan. Själva genomförandet genom egeninitierad tillsyn och eventuella omprövningar kräver mer resurser än vad Länsstyrelsen har idag. Åtgärdsplanerna som arbetas fram för respektive vattensystem (se åtgärd 30) kommer att utgöra underlag för Länsstyrelsens kommande verksamhetsplaneringar. Om tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap. berörs genom exempelvis tillsyn kommer dessa lyftas fram i respektive åtgärdsplan som ett tillsynsprojekt och blir således en del av den bruttolista som Länsstyrelsens miljöskyddsenhet utgår ifrån vid kommande verksamhetsplanering. C) Har länsstyrelserna påbörjat arbetet med översyn av tillståndspliktiga verksamheter enligt 11 kap miljöbalken enligt åtgärdspunkt 28? Beskriv kortfattat hur arbetet sker utifrån ett avrinningsperspektiv. Endast ett kraftverk har omprövats i länet sedan omprövningsmöjligheterna för vattenverksamheter tillkom. Eftersom länet har 82 kraftverk och mellan dammar

2 återrapportering (9) som i de flesta fall utgör vandringshinder är behovet att ompröva gällande tillstånden väldigt stort för att få till miljöförbättrande åtgärder. ~~Åtgärden omfattas vidare av arbetet med åtgärdsplaner för länets vattensystem (se åtgärd 30) där tillståndspliktiga verksamheter enligt 11 kap, som påverkar eller riskerar att påverka, vattenförekomster och miljökvalitetsnormer kartläggs och beskrivs. Åtgärdplanerna kommer därför utgöra en del av det underlag som behövs för att göra en samlad översyn av det tillsyns- och omprövningsbehovet. ~~En regional databas för vattenverksamheter är under uppbyggnad som bl.a. kommer att innehålla mycket information som kommer att användas vid arbetet med åtgärdsprogrammen och den kommande översynen av det samlade tillsyns- och omprövningsbehovet enligt 11 kap i miljöbalken.~~länsstyrelsen har under 2013 påbörjat ett struktur- och metodarbete för att gruppera och sortera fram olika typer av dammar där olika åtgärdsverktyg kan användas. För dammar som nyttjas aktivt avser åtgärdsverktygen följa kammarkollegiets framtagna strategi för genomförande av vattenförvaltningens uppgifter gällande fysisk påverkan (Slutredovisning av uppdrag 18). Restaureringsverktyget kan bli aktuellt för funktionslösa och herrelösa dammar.~ D) Finns det en plan för framtida arbetet med översyn av tillståndspliktiga verksamheter enligt 11 kap miljöbalken enligt åtgärdspunkt 28? Beskriv kortfattat hur arbetet/planeringen sker på länsstyrelsen och hur åtgärden integreras i verksamhetsplaneringen. Hur sker det tvärsektoriella arbetet? E) Ev. kommentarer till åtgärd 28: Den del av åtgärden som är påbörjad är själva översynen. Översynen görs genom de åtgärdsplaner som beskrivits ovan. Behovet av miljöförbättrande åtgärder är stort vid dessa anläggningar men resurserna för själva genomförandet genom egeninitierad tillsyn och eventuella omprövningar är mycket begränsade. Om inte mer resurser tillförs tillsynen från nationellt håll kommer Länsstyrelsen få genomföra mycket långtgående och pragmatiska prioriteringar för att försöka hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna som ändå ger störst miljönytta. Tillsynen blir således begränsad till dessa prioriteringarn och kommer inte kunna svara upp till vattenförvaltningens samlade åtgärdsbehov. Åtgärdsplanerna som arbetas fram för respektive vattensystem (se åtgärd 30) kommer att utgöra underlag för Länsstyrelsens kommande verksamhetsplanering. Om tillståndspliktiga verksamheter enligt 11 kap. berörs genom exempelvis tillsyn kommer dessa lyftas fram i respektive åtgärdsplan som ett tillsynsprojekt. Detta blir därefter en del av den bruttolista som Länsstyrelsens miljöskyddsenhet utgår ifrån vid kommande verksamhetsplanering. Det arbete gällande tillsyn av dammar som påbörjades 2013 har för år 2014 resulterat i att en övergripande plan utarbetats mellan länsstyrelsens närmast berörda enheter om hur tillsynsarbetet för vissa vattenkraftanläggningar och dammar kan prioriteras och konkretiseras med utgångspunkt ur de beslutade åtgärdsplanerna för länets vattensystem (se svar fråga 28 C). Planeringen för 2014 års tillsynsinsatser har byggt på prioriteringsunderlag från arbetet med att ta fram åtgärdsplaner som sedan har vävts in i verksamhetsplaneringen för länsstyrelsens miljöskyddsenhet. Därefter har berörda enheter diskuterat hur arbetet ska gå vidare, prioriteringar, måluppfyllelser m.m. När mer direkta tillsynsåtgärder blir aktuella får detta lyftas utifrån resurstillgång, behov m.m. och resultera i ytterligare prioriteringar m.m.

3 återrapportering (9) Åtgärd 29 Länsstyrelserna behöver säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster. A) Har länsstyrelsen under året ställt krav på befintliga egenkontrollprogram (inklusive samordnad recipientkontroll) på verksamheter som inverkar på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster. Beskriv arbetet kortfattat. Länsstyrelsen har ställt särskilda krav på kontrollprogrammet för bl.a. vissa avfallsanläggningar som kan påverka kemisk status i vattenförekomster. Länsstyrelsen påbörjade ett arbete med att granska kontrollprogram för avfallsanläggningar och slambehandlingsanläggningar med målsättningen att det ska ske en karaktärisering av bland annat yt- och grundvatten under ~~När det gäller avloppsanläggningar och reningsverk har under 2013 ett nytt kontrollprogram tagits fram för ett helt nytt reningsverk. För övriga anläggningar följs de krav som finns. Dock har inga riktade krav enbart utifrån vattenförvaltningen ställts. ~~Med avseende på energitorvtäkter har inga riktade krav ställts enbart utifrån vattenförvaltningen men de tillsynsinsatser som genomförts bör ändå ha haft en positiv inverkan utifrån ett vattenförvaltningsperspektiv. Under 2013 har ett flertal energitorvtäkter kontrollerats med avseende på efterlevnad av villkor och kontrollprogram. Det har också inkommit ett tiotal nya kontroll program som håller på att granskas. ~~Avseende vattenverksamhet har länsstyrelsen ställt krav på redovisning av egenkontrollprogram och undersökningar, men inte specifikt med syfte att bedöma verksamhetens påverkan på den ekologiska-, kemiska- och kvantitativa statusen.~ B) Har länsstyrelserna tagit fram en strategi eller liknande för arbetet med egenkontrollprogram så att dessa anpassas till verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster? Nej Beskriv arbetet kortfattat. Länsstyrelsen har inte tagit fram någon sådan strategi eller liknande för detta arbete varken avseende miljöbalkens 9 kap, 11 kap eller torvlagen. Länsstyrelsen följer dock på samma sätt som tidigare de nationella initiativen inom området. ~När det gäller avloppsanläggningar och reningsverk kommer dock en tillsyn/översyn av kontrollprogrammen att påbörjas Då kommer vattenförvaltningsperspektivet att vägas in.~ C) Har länsstyrelsen anpassat/planerat sin tillsyn och tillsynsvägledning för att möjliggöra en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster. Beskriv arbetet kortfattat. Tillsynen för vissa miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalkens 9 kap omfattar numera en bedömning av verksamhetens eventuella inverkan på vattenförekomster och miljökvalitetsnormer. I samband med tillsynsvägledning diskuteras ofta eventuell

4 återrapportering (9) påverkan på vattenförekomster. Beträffande vattenverksamheter enligt miljöbalkens 11 kap kommer den metodutveckling som påbörjats 2013 avseende åtgärda dammar som utgör vandringshinder (se 28 C) ligga till grund för att ställa krav inom tillsynen utifrån miljökvalitetsnormerna.~~i övrigt sker underlagsarbetet för detta genom arbetet med åtgärdsplanerna enligt åtgärd 30. Där arbetas övergripande underlag fram för de tillståndspliktiga verksamheterna enligt miljöbalkens 9 och 11 kap samt torvlagen som bedöms påverka vattenmiljöerna inom respektive vattensystem. Detta kommer sedan utgöra ett av flera underlag för Länsstyrelsens tillsynsplanering och tillsynsvägledning gentemot kommunerna.~ D) Ev. kommentarer till åtgärd 29. Åtgärd 30 Länsstyrelserna behöver upprätta en plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering av avrinningsområden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. A) Har länsstyrelsen påbörjat arbetet med att upprättat en plan för prioritering av avrinningsområde? Om ja, beskriv kortfattat hur arbetet/planeringen sker på länsstyrelsen och hur åtgärd 30 integreras i verksamhetsplaneringen? Beskriv också hur det tvärsektoriella arbetet sker. Länsstyrelsen fortsätter att arbeta fram vattensystemsplaner enligt det som beskrevs för 2012 år rapportering. I åtgärdsplanerna prioriteras olika typer av åtgärdsinsatser och kunskapshöjande insatser för nästkommande 3-4 års period. Länsstyrelen arbetar fram åtgärdsplanerna i samverkan med berörda externa aktörer (kommuner, skogsstyrelsen, verksamhetsutövare och fiskevårdsområden). Åtgärdsplanerna kommer sedan att utgöra underlag för Länsstyrelsens kommande verksamhetsplaneringar. I dagsläget finns dock väldigt begränsade resurser för själva genomförandet på Länsstyrelsen och de prioriteringar som kommer lyftas fram i åtgärdsplanerna måste vägas gentemot andra behov som exempelvis dammsäkerhetstillsyn.~~omprioriteringar av arbetsuppgifter på grund av statusklassning, ÅP-underlag samt framtagande av genomförda åtgärder och prioritering av nya åtgärder till nästa förvaltningscykels åtgärdsprogram har tillsammans med några stora tillståndsprocesser rörande vattenbruk och vattenkraft inneburit at att arbetet med vattensystemsplanerna fått varit vialande en stor del av Arbetet pågår sammanlagt för 8-10 åtgärdsplaner som är olika långt gångna i framtagandeprocessen. ~ Om nej, beskriv kortfattat hur länsstyrelsen istället planerar genomförandet av åtgärden? B) Har länsstyrelsen arbetat med åtgärden utifrån ett avrinningsperspektiv, dvs har arbetet gjorts och planerats att göra med angränsande län? Om ja, beskriv kortfattat hur arbetet genomförts. Länsstyrelsen har delat in länets delar av huvudavrinningsområdena Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan och Ljusnan i ett drygt 20-tal mindre vattensystem. För varje sådant vattensystem kommer åtgärdsplaner att arbetas fram enligt den arbetsmetod som angetts ovan. Vid genomförandet kommer sedan åtgärdsplanerna delvis att prioriteras mellan

5 återrapportering (9) varandra i ett huvudavrinningsområdesperspektiv. ~Samverkan har inletts med Länsstyrelsen i Västernorrlands län hur arbetet genomförs och fördelas för de vattensystem som berör båda länen. Motsvarande samverkan planeras i första hand även med Länsstyrelserna i Gävleborgs län och Västerbottens län och vid behov med Norge, Västra Götaland och Dalarna. ~ C) Ev. kommentarer till åtgärd 30. Kalkningsverksamheten är Länsstyrelsens mest omfattande miljömålsarbete och det viktigaste verktyget för att upprätthålla biologisk mångfald intill dess att miljökvalitetsmålen uppnåtts. Utsläppen av svavel och kväve är de viktigaste källorna till försurningen. Försurningsläget i länet kan beskrivas som oförändrat jämfört med de närmast föregående åren. Den generella bilden är att återhämtningen har avstannat och att i de värst drabbade områdena av länet, främst delar av Härjedalens- och Bergs kommuner, sker en viss försämring jämfört med åren ~Under 2013 har samverkansprojektet kring vandringsvägar i Billstaån fortsatt. Den rinner mellan N2000-sjön Näkten och Storsjön. Bergs kommun har tillsammans med Länsstyrelsen och Jämtkraft genomfört projektering av faunapassager vid tre dammar samt utrivning av ytterligare en damm. De utgör i dag vandringshinder för akvatisk fauna. Syftet med åtgärden är att återupprätta vattenanknutna naturvärden genom att eliminera barriäreffekterna och på sikt uppnå god ekologisk status för vattendrag. Kraftverksägaren Jämtkraft har beslutat gå vidare med projektet och inrätta vandringsvägar. För närvarande ingår projektet i en Länsstyrelseansökan om Life-medel med beslut om medel ~Bågede (Ströms vattudal). Reglering och utbyggnad av vattenkraft i Bågedeforsen har lett till problem med fiskvandring och biologisk mångfald i vattendraget. Projektet syftar till att förbättra förutsättningar för fiskvandring såväl upp- som nedströms damm och kraftverk. Syftet är att fler uppvandrande öringar ska nå sina reproduktionsområden och att rekryteringsbasen därmed kan breddas och säkras. Vandringsundersökningar med hjälp av radiotelemetri och fiskräknare används för att kartlägga fiskens vandingsmönster. Försök med olika vattenflöden i anslutning till damm och fisktrappa har utvärderats. Även biotopvårdande insatser uppströms Bågede har genomförts. Projektet drivs i samverkan med fiskevårdsområdena i området, Norsk Institutt för Naturforskning (NINA), Holmen kraft, Lierne Fjällstyrene, Strömsunds kommun, Ångermanälvens vattenregleringsföretag.~i Valvtjärnsbäcken, Härjedalens kommun, har Fortum beslutat att via sin miljöfond, och i samarbete med Naturskyddsföreningen, avsätta närmare :- kr för att ta bort de sprängmassor som under ca 60 år blockerat all vandring av fisk från Ljusnan. Valvtjärnsbäcken hyser ett mindre bestånd av flodpärlmusslor uppströms sträckan med sprängmassor. Arbetet färdigställdes 2013 genom att en ny bäckfåra grävdes förbi sprängmassorna och nu är det fri vandringsväg för fisk och bottenfauna i bäcken vilket på sikt även ska kunna gynna flodpärlmusslorna. Länsstyrelsen avser genomföra uppföljningsprogram på såväl flodpärlmusslorna samt öringsbeståndet.~en stor del av vattnen inom Jämtlands län har utsatts för fysisk påverkan. Flottledsrensning är ett frekvent miljöproblem. Ett annat miljöproblem är sediment- och slamflykt från vattennära skogsavverkningar. Försurning och fysiska vandringshinder är andra mycket stora problem som i hög grad påverkar den biologiska mångfalden. Biotopkarteringen är en standardiserad metod för att avgöra vattendragens nuvarande fysiska förutsättningar. Karteringen utgör ett underlag för prioritering av de biologiska återställningsarbetena. Totalt har inom länet 278,6 mil biotopkarterats. ~Under 2013 har det genomförts ett flertal restaureringsprojekt i länet. Åtgärderna syftar i huvudsak till att återställa vattendragen till ett så nära naturligt tillstånd som möjligt. Sammanlagt har drygt 28 km vattendrag återställts fördelat på 14 olika objekt. Projekten har finansierats med länsstyrelsens

6 återrapportering (9) åtgärdsanslag och ett pågående turistfiskeprojekt.~inventering av vägtrummor som utgör vandringshinder för fisk och/eller bottenfauna.. Under 2004 inleddes ett samarbete med dåvarande Vägverket, med syfte att systematiskt inventera vägtrummor. Detta samarbete pågår fortfarande och ett arbetsavtal är upprättat t.o.m Åtgärd 31 Länsstyrelserna behöver i sitt arbete med att åtgärda föroreningsskadade mark och vattenområden, särskilt prioritera de områden som läcker prioriterade ämnen eller särskilt förorenande ämnen, till de vattenförekomster som därför inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. A) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetar, eller avser att arbeta, med att åtgärda föroreningsskadade mark och vattenområden, särskilt prioritera de områden som läcker prioriterade ämnen eller särskilt förorenande ämnen, till de vattenförekomster som därför inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Hur integreras arbetet med åtgärden i verksamhetsplaneringen? Hur sker det tvärsektoriella arbetet? Arbetet med föroreningsskadade mark- och vattenområden är en del av Länsstyrelsens dagliga verksamhet och arbetet utgörs av tillsyn, ansvarsutredningar, tillsynsvägledning för kommunerna, undersökningar och utredningar etc. Under 2013 har även det omfattande inventeringsarbetet slutförts, vilket pågått under många år. Verksamhetsplaneringen finns beskriven i det regionala programmet för förorenade områden där det även framgår att riskklass 1- och 2-områden vid yt- och grundvattenförekomster samt objekt vid betydande vattenförsörjningsintressen är tydliga prioriteringsgrunder i arbetet. Dessa prioriteringsgrunder har även alltid ingått som en viktig aspekt i riskklassningsarbetet inom förorenade områden där en bedömning av områdets känslighet och skyddsvärde görs. GIS-modelleringar har utförts för att sortera ut de områden som prioriteras ur vattensynpunkt. En sammanställning av befintliga mätdata inom EBH har genomförts där objekt som ligger nära vatten har prioriterats. Sammanställningen utgör underlag till en kommande databas.~vid nedanstående vattenförekomster, som riskerar att inte uppnå kemisk status med avseende på föroreningar, har följande arbete utförts under 2013:Ockesjön: Länsstyrelsen har påbörjat revideringsarbete av ansvarsutredningen för Äggfors nedlagda massafabrik och skrotåtervinning, vilket är det förorenade området i länet som antas läcka ut flest prioriterade och särskilt förorenande ämnen till vatten. Indalsälven: Länsstyrelsen har utfört revideringsarbete av ansvarsutredningen för Hissmofors nedlagda massafabrik. Länsstyrelsen har även bedrivit tillsyn vid ombyggnationen vid det intilliggande Hissmofors vattenkraftverk, där kisaska har påträffats samt tidigare okända föroreningar i anslutning till en framgrävd betongkonstruktion.länsstyrelsen har utfört enklare provtagningar vid en båtslip i samband med inventeringsarbete. Storsjön: Länsstyrelsen har tagit initiativ till en dialog inom tillsynen för Lundstams Åkeri och Åter-vinning, en anläggning för behandling av farligt avfall. Dialogen har resulterat i en ambitiös provtagningsplan för miljötekniska markundersökningar inom verksamhetsområdet. Undersökningar och eventuella åtgärder kommer att ske under En inledande diskussion har även förts med flera anläggningar inom länet. Under året har Länsstyrelsen upphandlat ett flertal miljötekniska undersökningar på förorenade områden som ligger inom ett eventuellt påverkansområde för Storsjön; bl.a. gasverk, sågverk med doppning, verkstäder och kemtvättar. Revsundssjön: Länsstyrelsen har upphandlat miljötekniska markundersökningar vid en verkstad samt utfört enklare provtagningar vid en

7 återrapportering (9) flottningsverkstad i Stavre i samband med inventeringsarbete. Vidare har länsstyrelsen under 2013 upphandlat miljötekniska undersökningar vid två mekaniska verkstäder i Gällö.Liten: Länsstyrelsen har under året aktivt deltagit i projektgruppen för Järpens industriområde där Statens geologiska undersökningar, SGU, är huvudman för åtgärdsinriktade undersökningar. Läns-styrelsen har även bistått med sedimentundersökningar på området. Grötingen: Länsstyrelsen har under 2013 fortsatt med sedimentundersökningar och grundvatten-undersökningar vid sjön och grundvattenförekomsten Grötingen med anledning av den stora tjärfabrik som legat där.~myssjöbäcken: Länsstyrelsen har upphandlat miljötekniska markundersökningar vid tjärfabriken i Gimdalen samt utfört vatten- och sedimentundersökningar i egen regi. Ströms Vattudal: Länsstyrelsen har utfört enklare provtagningar vid en båtslip i samband med inventeringsarbete samt upphandlat konsultundersökningar vid en kemtvätt.~torån: Länsstyrelsen har varit huvudman för en åtgärdsutredning för en nedlagd träimpregneringsanläggning.~det tvärsektoriella arbetet inom Länsstyrelsen framgår genom ett nära samarbete och en samordning mellan vattenenhetens och miljöskyddsenhetens provtagningar och undersökningar vid föroreningsskadade mark- och vattenområden. B) Har länsstyrelsen arbetat med åtgärden utifrån ett avrinningsperspektiv, dvs har arbetet gjorts och planerats att göra med angränsande län? Om ja, beskriv kortfattat hur arbetet genomförts. Även detta åtgärdsarbete lyfts in i avrinningsområdesperspektiv genom Länsstyrelsens arbete med åtgärdsplaner enligt åtgärd 30. Vid genomförandet vägs vattenförvaltningensaspekten in i den samlade prioriteringen av insatser/åtgärder för föroreningsskadade mark- och vattenområden. Resurserna för genomförandet, genom konkreta saneringsåtgärder, är dock begränsade och styrs, förutom av miljö balkens kapitel 10, främst av nationella vägledningar för EBH och Naturvårdsverkets prioriteringar. C) Ev. kommentarer till åtgärd 31: Åtgärd 15 Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna behöver prioritera sin rådgivning inom miljöområdet i ett avrinningsområdesperspektiv till jordbruksföretag inom områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. A) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen prioriterar sin rådgivning till jordbruksföretag inom områden med vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Inom Jämtlands län har relativt få vattenförekomster bedömts (genom modellering) ha sämre än god ekologisk status utifrån miljöproblemet övergödning. Eftersom bedömningen grundar sig på en modell som dessutom bedöms vara relativt osäker ur ett norrlandsperspektiv sker verifieringar genom provtagningar, analyser och sammanställningar av bl.a. kiselalger och växtplankton. Resultaten från dessa verifieringar får sedan ligga till grund för eventuella omklassningar. Därefter kan arbetet med rådgivning kring de vattenförekomster, som med säkrare underlag, bedöms var påverkade av övergödning påbörjas. Där det redan idag tydligt finns behov av riktad rådgivning till

8 återrapportering (9) jorbruksföretag, som påverkar vattenmiljöerna, kommer detta att lyftas fram och prioriteras i berörda åtgärdsplaner som beskrivits enligt åtgärd 30. B) Beskriv kortfattat hur samverkan med Jordbruksverket ser ut för att genomföra åtgärden. Ingen konkret samverkan kring den specifika åtgärden har påbörjats C) Ev. kommentarer till åtgärd 15: Inga övriga kommentarer Åtgärd 17 Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, prioritera sina insatser för att minska riskerna med och användningen av växtskyddsmedel i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. A) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen prioriterar sina insatser för att minska riskerna med och användningen av växtskyddsmedel i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. För att hantera växtskyddsmedel behöver jordbrukarna i länet genomgå en kurs/certifiering där vissa generella vattenmiljöaspekter ingår. Länsstyrelsen håller i kurserna, såväl grundutbildning som en fördjupningskurs. B) Beskriv kortfattat hur samverkan med Jordbruksverket ser ut för att genomföra åtgärden. Ingen konkret samverkan kring den specifika åtgärden har påbörjats C) Beskriv kortfattat hur samverkan med, för åtgärden övriga berörda myndigheter (Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen), ser ut. Ingen konkret samverkan kring den specifika åtgärden har påbörjats D) Ev. kommentarer till åtgärd 17: Åtgärd 20 Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna behöver ta fram underlag för vilka vattenmiljöer och vattenanläggningar som har särskilt stort kulturmiljövärde i, eller i anslutning till, befintliga vattenförekomster där det behöver vidtas åtgärder i syfte att uppnå god ekologisk status eller god kemisk status A) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetar, eller avser att arbeta, med att ta fram underlag för vilka vattenmiljöer och vattenanläggningar som har särskilt stort kulturmiljövärde i, eller i anslutning till, befintliga vattenförekomster där det behöver vidtas åtgärder i syfte att uppnå god ekologisk status eller god kemisk status. Under 2013 har kunskapsunderlaget om de vattenanknutna kulturmiljöerna i Jämtlands län, setts över. Allmänt är kunskapsläget om de vattenanknutna kulturlämningarna i länet dåligt. De kunskapsunderlag som finns tillgängliga är Riksantikvariets fornminnesregister FMIS, Skog och Historia-inventeringen, dammregistret, de kommunala kulturmiljöprogrammen, industriminnesinventeringen, flottningsinventeringen (inte länstäckande) och biotokarteringar för vattendrag i Jämtlands län. Flottningslämningar, stenåldersboplatser, kvarnar och andra typer av vattenanknutna kulturmiljöer finns delvis registrerade i FMIS, någon är även skyddad som byggnadsminnen, men det saknas ett brett

9 återrapportering (9) kunskapsunderlag om vilka miljöer och områden som är särskilt skyddsvärda.~~i åtgärdsplanerna som tas fram för 12 prioriterade vattensystem i Jämtlands län ska en kort beskrivning av varje vattensystems olika kulturmiljöer ingå. I ett samarbete mellan Samhällsenheten och Vattenenheten har dessa beskrivande underlagstexter under året tagits fram. Syftet med texterna är att ge en övergripande beskrivning av kulturmiljöerna som finns för de utpekade vattendragen, samt att se behovet av inventering. De prioriterade vattensystemen är Långan, Övre Ljungan, Härjedalsljusnan, Storsjön, Ammerån, Gimån, Dammån, Övre Indalsälven, Vålån-Storbodströmmen, Ströms Vattudal, Hårkan och Övre Ljusnan. Behovet av att inventera i fält utefter vattendragen finns, men en totalinventering av hela länets alla vattendrag på kulturmiljöer är idag inte aktuellt. På sikt bör inventeringar i fält ske, för att öka kunskapen om de vattenanknutna kulturmiljöerna. Kunskapsunderlaget kommer att användas internt inför bland annat restaurering och åtgärder i vattendrag. En ökad kunskap och ett samlat och klassificerat kunskapsunderlag ökar möjligheten att skydda kulturlämningar vid vattendragen. ~ B) Beskriv kortfattat hur samverkan med Riksantikvarieämbetet ser ut för att genomföra åtgärden. Vid fördelningen av medel ur kulturmiljöanslaget för år 2013 tar Riksantikvarieämbetet särskild hänsyn till ansökningar om medel för att ta fram underlag för åtgärd 20 i vattendistriktens åtgärdsprogram. Länsstyrelsen i Jämtlands län har tilldelats medel för att arbeta med åtgärden under C) Ev. kommentarer till åtgärd 20. Vid slutet av 2013 ska arbetet vara återrapporterat till Riksantikvarieämbetet.

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (8) Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Vattenövervakning i Sverige Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Innehållsförteckning Inledning...... 3 Definitioner... 4 Vattenövervakning i Sverige ur ett historiskt perspektiv...

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Ångermanälven 2009 2015

Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Ångermanälven 2009 2015 Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Ångermanälven 2009 2015 Bottenhavets vattendistrikt - Delområdesrapport Ångermanälven Innehållsförteckning Kapitel 1 Läsanvisning - delområdesrapport för Bottenhavets

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen i Västmanlands län Samrådssvar dnr: 537-5058-14 Vattenmyndighetens kansli 721 86 Västerås Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Vattenförvaltning och kommunerna

Vattenförvaltning och kommunerna Vattenförvaltning och kommunerna 11-12 februari 2015 Medlefors folkhögskola Malin Naess & Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid VATTENMYNDIGHETEN.... genomför

Läs mer

KLARÄLVENS VATTENRÅD 2015-04-27. AÄ rende 34925-2014: Remissvar - Vattenfo rvaltning Klara lvens avrinningsomra de. Sammanfattning

KLARÄLVENS VATTENRÅD 2015-04-27. AÄ rende 34925-2014: Remissvar - Vattenfo rvaltning Klara lvens avrinningsomra de. Sammanfattning AÄ rende 34925-2014: Remissvar - Vattenfo rvaltning Klara lvens avrinningsomra de Sammanfattning Klarälvens vattenråd ser positivt på att vattenfrågorna genom EUs vattendirektiv har fått ett större fokus

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Dalarna av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Dalarna av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen Dalarna av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde 61 Norrström - Sagåns avrinningsområde Sammanfattning Sagåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i Enköpings och Heby kommun i Uppsala län samt Sala och Västerås kommun

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 1. Storåns (Idre) avrinningsområde Version 1.1 2 1. Storåns (Idre) avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Oreälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för

Läs mer

Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Dalälven 2009 2015

Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Dalälven 2009 2015 Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Dalälven 2009 2015 Bottenhavets vattendistrikt - Delområdesrapport Dalälven Innehållsförteckning Kapitel 1 Läsanvisning delområdesrapport för Bottenhavets

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Zahrah Lifvendahl (MK) Åhlman Michael (KLK) Datum 2015-04-22 Diarienummer KSN-2014-1441 Kommunstyrelsen Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för

Läs mer

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan PM 1 (17) 48 Miljöanalys Pär Granström 026-17 12 40 per.granstrom@x.lst.se Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan Förord Detta förslag

Läs mer

Bilaga 7 Övervakning av gränsvatten

Bilaga 7 Övervakning av gränsvatten Bilaga 7 Övervakning av gränsvatten Övervakning av gränsvatten Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare: Omslagsbild: Karttillstånd: Upplaga: Vattenmyndigheterna Övervakningsgruppen Emanuel Nandorf

Läs mer

Förord. Vi har ett bra och effektivt miljöarbete

Förord. Vi har ett bra och effektivt miljöarbete Förord Vi har ett bra och effektivt miljöarbete i Sverige och Örebro län. I vårt län har vi minskat våra klimatpåverkande utsläpp med nästan 20 procent sedan 1990. Inom arbetet för minskad övergödning

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Miljo organisationernas positionspapper om miljo anpassning av svensk vattenkraft Vattenkraften måste bli långsiktigt hållbar Vattenkraften är en viktig del av en helt förnybar energiförsörjning. Den har

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Åtgärdsprogram 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt Utgivare: Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen Kalmar

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt emissvaren attenmyndighetens eslut tanför Sverige tgärdsplaner tgärder riktade till ommunerna mvärden -Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten -Hans Oscarsson- för Vattenmyndigheten Västerhavets för vattendistrikt

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 22. Fulans avrinningsområde uppströms Fulunäs Version 1.0 2015-04-29 2 22. Fulans avrinningsområde uppströms Fulunäs Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖRSLAG TILL. Mellanbygdens vattenrådsområde - VRO 9

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖRSLAG TILL. Mellanbygdens vattenrådsområde - VRO 9 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM Mellanbygdens vattenrådsområde - VRO 9 Mångbyån, Kålabodaån,, Dalkarlsån, Sävarån, Tavleån och Bureälvens huvudavrinningsområden samt kustmynnande vatten belägna mellan huvudavrinningsområden

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Sammanfattning I Snärjebäcken finns problem med miljögifter, försurning, övergödning och fysiska förändringar. Ansvariga myndigheter för att åtgärda miljöproblemen

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 22. Mölndalsån

Sammanställning för åtgärdsområde 22. Mölndalsån Sammanställning för åtgärdsområde 22. Mölndalsån Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS i september

Läs mer

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Sida 1 av 6 TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Giftfri miljö Frisk luft god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Myllrande våtmarker

Läs mer

TYRESÅPROJEKTET. - Tillsynsprojekt inom miljömålet Friska vatten. 28 november 2013. Christian Weyer

TYRESÅPROJEKTET. - Tillsynsprojekt inom miljömålet Friska vatten. 28 november 2013. Christian Weyer TYRESÅPROJEKTET - Tillsynsprojekt inom miljömålet Friska vatten 28 november 2013 Christian Weyer Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under hösten 2013 genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN Samrådsunderlag enl 6 kap 4 MB 2014-05-09 2 (12) 1 INLEDNING... 4 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 4 3 LOKALISERING... 5 4 HYDROLOGISKA DATA...

Läs mer

Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön

Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön Datum Diarie nr 2015-04-28 5.0-1412-0734 Ert datum Er beteckning 2015-02-01, m.fl. 3563-14 537-9859-2014 537-7297-2014 537-5058-2014 537-5346-2014 537-34925-2014 Vår referens Per Danielsson Till Havs-

Läs mer

Samverkan och samråd

Samverkan och samråd Samverkan och samråd Länsstyrelsens beredningssekretariat samverkat med ett stort antal aktörer under hela förvaltningscykeln Vattenmyndighetens FP ÅP MKN MKB dokument för samråd i 6 månader Samverkan

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 13. Unnåns avrinningsområde Version 1.0 2015-03-31 2 13. Unnåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Underlag till tillsynsplan 2015

Underlag till tillsynsplan 2015 Underlag till tillsynsplan 2015 Resursbehovet specificerat efter Sveriges 16 nationella miljömål samt efter övriga verksamheter (17-20) som inte kan härledas till ett miljömål. Varje miljömål är indelat

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden

Efterbehandling av förorenade områden Efterbehandling av förorenade områden John Lotoft, Naturvårdsverket Lägesbeskrivning 80 000 potentiella områden 23 områden med akut påverkan 1400 områden i riskklass 1 Roller i arbetet med miljömålen Riksdagen

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN YTTRANDE Datum 2015-05-05 D nr 537-501-14 1(5) Länsstyrelsen i Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

1 (15) 2015-04-30 Dnr: 537-4596-2015. Ann-Louise Haglund Miljöenheten Direkt telefon: 010-22 50 284 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.

1 (15) 2015-04-30 Dnr: 537-4596-2015. Ann-Louise Haglund Miljöenheten Direkt telefon: 010-22 50 284 ann-louise.haglund@lansstyrelsen. 1 (15) Ann-Louise Haglund Miljöenheten Direkt telefon: 010-22 50 284 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Synpunkter

Läs mer

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar Bilaga 1. Förslag till yttrande/tjänsteskrivelse angående samråd för förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram för perioden 2015-2021, föreskrifter för miljökvalitetsnormer samt MKB för åtgärdsprogrammet

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Björn Hjernquist 0498485248@telia.com 26 augusti 2009 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Samrådsyttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,

Läs mer

FISKEVÅRDSPLAN VEGEÅ 2013

FISKEVÅRDSPLAN VEGEÅ 2013 FISKEVÅRDSPLAN VEGEÅ 2013 Ett samarbete mellan Findus Sverige AB, Vegeåns Vattendragsförbund & lokala fiskeriintressen Förslag på åtgärder i samband med donation från Findus för restaureringsprojekt i

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Missiv Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Riskhanteringsplan för Malungs tätort

SAMRÅDSUNDERLAG Riskhanteringsplan för Malungs tätort Dnr: 451-6124-15 SAMRÅDSUNDERLAG Riskhanteringsplan för Malungs tätort - enligt förordning om översvämningsrisker SAMRÅDSHANDLING 2015 Riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisker i Malungs

Läs mer

Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012

Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012 Klarälvens vattenråd Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012 Anna Sjörs Utkast 1 jan 2013 Bakgrund Lokal åtgärdsplan för Acksjön avrinningsområde ett pilotprojekt

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Recipientkontroll i vatten Gemensam strategi i Kalmar län

Recipientkontroll i vatten Gemensam strategi i Kalmar län Recipientkontroll i vatten Gemensam strategi i Kalmar län Maria Hauxwell, Länsstyrelsen Kalmar - Bakgrund - Situationen i Kalmar län Vad är problemet? - Arbetsplan Syfte med recipientkontrollen Åtgärder

Läs mer

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen. YTTRANDE 1(13) Samhällsutvecklingsenheten Åsa Blomster 010-22 33 226 asa.blomster@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Samråd

Läs mer

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Syfte Vattenmyndigheterna ska klassificera den ekologiska och kemiska statusen i våra svenska ytvatten för att kunna avgöra var det behövs åtgärder för att klara

Läs mer

Länsstyrelsen har enligt nedanstående inte agerat i enlighet med sitt uppdrag som tillsynsmyndighet.

Länsstyrelsen har enligt nedanstående inte agerat i enlighet med sitt uppdrag som tillsynsmyndighet. Till Länsstyrelsen i Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se Yrkande ang. inledande arbeten för Västlänken Trafikverkets objekt nr. VVA 119 samt TRV 2015/24562 Saken Trafikverket har utan

Läs mer

Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet. Johan Hagström Skogsstyrelsen

Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet. Johan Hagström Skogsstyrelsen Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet Johan Hagström Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens roll Skogstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om

Läs mer

Gemensamt delprogram för stormusslor

Gemensamt delprogram för stormusslor Bakgrund: Gemensamt delprogram för Revidering av länens miljöövervakningsprogram för perioden 2009-2014 Gemensamma delprogram: för att öka samordningen mellan länen samt mellan RMÖ och NMÖ - på så sätt

Läs mer

Vägledning till en bättre tillsyn

Vägledning till en bättre tillsyn 2014:17 Vägledning till en bättre tillsyn En utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-06-17 2013/265-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-12-05 M2013/3070/Me Regeringen

Läs mer

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter Vattenrådet Nyköpingsån och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds samrådsyttrande gällande vattenmyndigheten i Norra Östersjöns förslag till åtgärdsprogram mm, dr nr 537-5346-2014 Vattenrådets arbete Nyköpingsåarnas

Läs mer

Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Bottenhavets internationella gränsvattenområden i Jämtlands län Detta är en sammanställning

Läs mer

Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster

Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster Dnr: 537-3006-10 Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster ett underlag för utformning av övervakningsprogram och åtgärder 1 Beställare Länsstyrelsen i Kalmar län, vattenmyndigheten

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR FISKEVÅRDSPLAN KALMAR LÄN Meddelande 2007:03 FISKEVÅRDSPLAN KALMAR LÄN Utgiven av: Ansvarig enhet: Projektansvarig: Författare: Omslagsbilder: Tryckt hos: Upplaga: 25

Läs mer

Yttrande över Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Yttrande över Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regional kalkåtgärdsplan 2011-2015. Kalkningsverksamheten i Kalmar län

Regional kalkåtgärdsplan 2011-2015. Kalkningsverksamheten i Kalmar län Regional kalkåtgärdsplan 2011-2015 Kalkningsverksamheten i Kalmar län Regional kalkåtgärdsplan 2011-2015 - Kalkningsverksamhet i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2011:01 Copyright Länsstyrelsen

Läs mer

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/12 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~...

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~... Plats och tid Deltagande Kommunhuset i Karlsborg, Sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Björn Spetz (FP), ordf Björn Bröne (FP) Kjell-Arne Green (S) Anders Lundgren (C) Gunnel Johansson (S) Kenth Wengholm

Läs mer

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Upplandsstiftelsens naturvårdspolicy 2009-03-26 1(6) Beslutad av styrelsen 2009-03-06 UPPLANDSSTIFTELSENS NATURVÅRDSPOLICY INLEDNING Naturvårdsarbetet

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län. och projekt. Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark

Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län. och projekt. Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län och projekt Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark Projektbeskrivning 2003 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Syfte 5 Beskrivning av fiskevårdsarbete

Läs mer

Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Juni 2008 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Yttrande 2015-04- 29

Yttrande 2015-04- 29 Yttrande 2015-04- 29 Hav- och Vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se Dnr: 3563-14 Yttrandet avseende; Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, remissversion organiserar nio kommuner

Läs mer

Vindel River LIFE. Work plan för 2011 Action C2-C4

Vindel River LIFE. Work plan för 2011 Action C2-C4 Vindel River LIFE Work plan för 2011 Action C2-C4 Action C2: ROTENTRÄSKDAMMEN Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun / Vindelälvens Fiskeråd Uppförande av överfallströskel vid utloppet av Rotenträsket (Sikbäcken)

Läs mer

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Projektbeskrivning 2013-09-16 sid 1 (1) Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Under 2013 påbörjades ett MÖTA-projekt med inriktning på tillsyn av dagvatten. Fokus i projektet har varit verksamheters

Läs mer

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-06-17 Ärendenr: NV-02737-15 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån.

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån. Hedströmmen MÄLAREN Kolbäcksån Arbogaån Svartån Örsundaån Råckstaån Sagån Oxundaån Märstaån Fyrisån EN SJÖ FÖR MILJONER Köpingsån Eskilstunaån SMHI & Länsstyrelsen i Västmanlands län 2004 Bakgrundskartor

Läs mer