Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft"

Transkript

1 Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Syfte Skapa gemensamma utgångspunkter för en väl fungerande egenkontroll för vattenkraft Mål Förankra arbetssättet hos tillsynsmyndigheter och branschorganisationer Skapa gemensam och enkel informationsskrift om egenkontroll till verksamhetsutövare Skapa en vägledning för tillsyn av egenkontrollen enligt miljöbalken för verksamhetsutövare inom vattenkraft Projektet pågår t o m oktober 2012

2 Projektgrupp egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Tillsyn vattenverksamhet Mauricio Gonzalez Cruz, Lst Västernorrland Carola Lindeberg och Åsa Fredriksson, Lst Kronoberg (fr o m september 2011) Jan Grosen, Lst Skåne (fr o m november 2011) Miljöundersökningar Jakob Bergengren, Lst Jönköping Grete Algesten, Lst Värmland Ragnar Lagergren, Lst Västra Götaland Juridik Joakim Kruse, Lst Västernorrland Sara Grahn, Lst Västra Götaland Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige, projektledare

3 Informationsskrift Motivera syfte och mål med egenkontrollen Vem ska bedriva egenkontroll? Verksamhetsutövarens roll Tillsynsmyndighetens roll Vad ska egenkontrollen omfatta? Ev exempel på hur egenkontrollprogram kan utformas

4 Vägledning för tillsynsmyndigheter 1. Inledning 2. Rättslig grund 3. Tillsynsprocessen (målsättning, urval, metod) 4. Verksamhetsutövarens egenkontroll (innehåll) 5. Miljöundersökningar 6. Samordnad recipientkontroll (SRK)

5 1. Inledning Beskrivning av vattenkraftens miljöpåverkan Redogörelse för projektet

6 2. Rättslig grund, Syfte Redogöra Grundläggande bestämmelser om egenkontroll Särskilda förhållanden för vattenkraftverksamheter Särskilt om miljöundersökningar Klargöra Förväntningar som tillsynsmyndigheten kan ha på verksamhetsutövares egenkontroll Förutsättningarna för att begära undersökningar Vad ingår i egenkontrollen? Undersökningar enligt 26 kap 22 miljöbalken

7 2. Innehåll Vem ska bedriva egenkontroll? Särskilt om begreppet yrkesmässig verksamhet Vad innebär egenkontrollen? Egenkontrollens syfte och innebörd 26 kap 19 miljöbalken Tillsyn över egenkontroll Föreläggande om att inkomma med uppgifter Allmänt om förutsättningarna förelägganden, vite m.m. Exempel från tillämpning hittills Undersökning av verksamheten Undersökningar enligt 26 kap 22 miljöbalken

8 2. Innehåll, forts. Övriga frågor Underhållsskyldigheten (11 kap 17 miljöbalken) Skillnad mellan äldre och nyare tillstånd? Konsekvenser om egenkontrollen inte sköts Anmälan om driftstörningar Andra möjliga konsekvenser

9 2. Vem skall bedriva egenkontroll? Egenkontroll skall ske av den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön. (26 kap. 19 MB) Regleras i Miljöbalken (26 kap 19 ) och förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE) 26 kap. 19 MB 4 och 6 FVE Planera och kontrollera verksamheten Vidta egna undersökningar Lämna förslag till kontrollprogram Fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten Dokumentera undersökningar och bedömningar Underrätta tillsynsmyndigheten om driftstörningar Dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret

10 2. Några slutsatser hittills Tillsyn av egenkontroll Systemtillsyn, inte detaljkontroll Trestegsförfarande: 1. Kontrollera vilken egenkontroll som bedrivs 2. Bedöm om denna är tillräcklig 3. Överväg behov av krav på ytterligare egenkontroll eller andra åtgärder (t.ex. undersökningar eller försiktighetsmått) Egenkontrollens innehåll Bedöma att gällande tillstånd och villkor följs Ha kontroll över verksamhetens miljöpåverkan Bedöma att hänsynsreglerna i 2 kap MB följs, särskilt avseende frågor som inte prövats

11 3. Tillsynsprocessen Målsättning med tillsynen Urval av tillsynsobjekt vid egeninitierad tillsyn Metodik vid tillsynen etc

12 4. Verksamhetsutövarens egenkontroll Minsta gemensamma nämnare för alla verksamhetsutövare Vad avgör nivån på egenkontrollen t ex utifrån Storlek Läge Geografisk omfattning/påverkan etc

13 5. Miljöundersökningar Foto: Medins biologi Hur påverkar vattenkraften miljön? Sammanställning av befintlig kunskap. Vilka undersökningar är vettiga att genomföra för att visa på denna miljöpåverkan? och för att visa på förbättringar vid genomförda åtgärder? Hur kan vi få in vattenkraftens egenkontroll i andra kontrollprogram, tex SRK (samordnad recipientkontroll)?

14 5. Undersökningar som har relevans för vattenkraftspåverkan Fisk Bottenfauna Musslor Strand/vattenvegetation Fys-kem Hydrologi - morfologi

15 5. För varje undersökningstyp kommer följande tas upp i rapporten Artgruppens relevans för övervakning av kraftverkspåverkan I vilka kategorier av kraftverk är metoden lämplig? Vilken provtagningsmetod och frekvens skall användas? Hur väljer man representativa lokaler? Hur skall resultaten utvärderas? Vad kostar det?

16 6. Samordnad recipientkontroll (SRK) Projektet ska.. Undersöka möjligheterna att ansluta vattenkraft till SRK Se över möjligheter att skapa SRK-program enbart för vattenkraft Ge exempel på hur ett SRK-program kan anpassas för att även belysa vattenkraftens påverkan Bedöma kostnader och kostnadseffektivitet för miljöundersökningar inom ett SRK-program

17 6. Hur ser det ut idag? 18 län har svarat på frågor kring hur vattenkraften är representerad i SRK förbund eller liknande I ca 60 % av olika SRK förbund är vattenkraften med (inte i Norrbotten, Västernorrland, Dalarna, stora delar av Östergötland och Värmland) Känner till 9 förbund där vattenkraften bidrar ekonomiskt till kontrollprogrammen (utöver medlemsavgift) Inte i något fall har kontrollprogrammens utformning anpassats till vattenkraftens verksamhet

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling Här placerar du in din bild December 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning 2014-05-08 Rapportnummer 2014:1 Bild framsida Vattenkraftverk i Emåns huvudfåra i Järnforsen, Hultsfreds kommun. Foto: Jakob Bergengren Huvudmän Länsstyrelserna,

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn Rapport 5 2014 Förstudie systemtillsyn och systemdialog 1 Inventeringar Riskbaserad tillsynsplan 1 1 2 1 2 2 Anmälningar från civilsamhället Systemtillsyn/ systemdialog 3 Objekttillsyn Anna-Clara Sjöström,

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid länsstyrelserna idag? 1 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid

Läs mer

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? Innehåll Förord... 3 Miljöbalken berör alla... 4 Basfakta om miljöbalken... 4 Så här berör miljöbalken dig... 6 Kemiska produkter... 8 Miljöfarlig verksamhet...

Läs mer

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Uppdaterad mars 2011 Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland april 2005 Uppdaterad mars 2011 Handledningen har uppdaterats

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer