Vad påverkar god vattenstatus?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad påverkar god vattenstatus?"

Transkript

1 Vad påverkar god vattenstatus? Ernst Witter & Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län

2 Föredragets innehåll 1. Vad innebär God ekologisk status för ytvatten 2. Hur har bedömningen av Ekologisk status gått till? 3. Var kan uppgifter om bedömningarna hittas? 4. Tillämpningen Från statusklassning till åtgärdsarbete

3 Vattenmiljöns värden Naturvärden Vattenmiljöerna skapar en variation i landskapet och hyser unika biotoper. Vattenmiljön, speciellt strandzonerna, utgör livsmiljöer för många djur och växter. Rekreation och upplevelser Värdefullt för turism och rekreation med fiske, bad mm, strandnära boende Nyttjande En resurs för jordbruk och industri. En resurs för elproduktion En resurs för produktion av dricksvatten Mottagare/recipient av använt (avlopp) eller bortlett vatten (dagvatten)

4 Målsättning En långsiktigt hållbar förvaltning av vattenresurserna Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. Exempel på påverkade vatten

5 God ekologisk status Sjöar, vattendrag och kustvatten God ekologisk status = Inga påtagliga miljöproblem och endast obetydligt avvikelse från opåverkade naturliga s.k. referensförhållanden. Beräkning av Ekologisk kvot Hur det är (uppmätt värde) Hur det borde vara (referensvärde) Statusklassning - femgradig skala från Hög till Dålig. Uppnår MKN Åtgärder krävs

6 Bedömning av Ekologisk status 1. Bedömning av kvalitetsfaktorer: 1.Biologiska, 2.Fysikalisk-kemiska och 3.Hydromorfologiska 2. Sammanvägning av kvalitetsfaktorerna för att få ett värde på den ekologiska statusen. 3. Komplettering med expertbedömning vid behov

7 Kvalitetsfaktorer Kvalitetsfaktorer Vad mäts Biologiska Alger, växter, fisk Bottendjur etc Fysikaliskkemiska Hydromorfologiska Syrgas, försurningsparametrar, näringsämnen, siktdjup, andra förorenande ämnen Omfattar hydrologiska förhållanden, morfologi tex rätning, vandringshinder (främst för fisk)

8 Bedömning av Ekologisk status 1. Bedömning av kvalitetsfaktorer: 1.Biologiska, 2.Fysikalisk-kemiska och 3.Hydromorfologiska 2. Sammanvägning av kvalitetsfaktorerna för att få ett värde på den ekologiska statusen. 3. Komplettering med expertbedömning vid behov

9 Ekologisk status: Sammanvägning av kvalitetsfaktorerna Ekologisk status ska först och främst baseras på biologiska kvalitetsfaktorer. Den biologiska faktorn med sämst status är utslagsgivande. Först när biologiska data saknas kan övriga kvalitetsfaktorer bli utslagsgivande, men med förbehåll: Statusen för Fysikalisk-kemiska faktorer kan inte leda till att status sänks till sämre än måttlig. Statusen för hydromorfologiska faktorer kan inte leda till att Ekologisk status sänks till sämre än god. Expertbedömning: Genom en expertbedömningen kan statusen sänkas till sämre än måttlig status även utan biologiska kvalitetsfaktorer.

10 Exempel Ekologisk status: Dyltaån Ekologisk status Biologiska kvalitetsfaktorer Påväxtkiselalger God IPS Index Acid God God Bottenfauna Måttlig ASPT DJ-index MISA Hög Hög Måttlig Fisk Måttlig Ekologisk status Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer Näringsämnen Måttlig

11 Exempel Ekologisk status: Dyltaån Ekologisk status Biologiska kvalitetsfaktorer Påväxtkiselalger God IPS Index Acid God God Bottenfauna Måttlig ASPT DJ-index MISA Hög Hög Måttlig Fisk Måttlig Ekologisk status Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer Näringsämnen Måttlig (24 µg P/l; P-ref 10 µg/l)

12 Exempel Ekologisk status: Dyltaån Ekologisk status Biologiska kvalitetsfaktorer Påväxtkiselalger God IPS Index Acid God God Bottenfauna Måttlig ASPT DJ-index MISA Hög Hög Måttlig Fisk Måttlig Måttlig Ekologisk status Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer Näringsämnen Måttlig (24 µg P/l; P-ref 10 µg/l)

13 Exempel Ekologisk status: Tysslinge kanal Ekologisk status Biologiska kvalitetsfaktorer Påväxtkiselalger Måttlig IPS Index 1) Acid Måttlig God Bottenfauna Hög ASPT DJ-index MISA Hög Hög Hög Fisk Ej klassad Ekologisk status Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer Näringsämnen Otillfredsställande 1) TDI-klass 2-3; %PT-klass 1-2. Bedömt 2008 & 2010

14 Exempel Ekologisk status: Tysslinge kanal Ekologisk status Biologiska kvalitetsfaktorer Påväxtkiselalger Måttlig IPS Index Acid Måttlig God Bottenfauna Hög ASPT DJ-index MISA Hög Hög Hög Fisk Ej klassad Ekologisk status Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer Näringsämnen Otillfredsställande (81 µg P/l; P-ref 17 µg/l)

15 Tysslinge kanal: statusklassning av fosfor Statusvärde= Ref-P (17 µg P/l)/uppmätt-P Hög 0,7 24 µg P/l God 0,5 Måttlig 0,3 Otillfredsställande 0,2 Dålig 34 µg P/l (dubbla referensvärdet) 0,21 (81 µg P/l) 85 µg P/l)

16 Exempel Ekologisk status: Tysslinge kanal Ekologisk status Biologiska kvalitetsfaktorer Påväxtkiselalger Måttlig IPS Index Acid Måttlig God Bottenfauna Hög ASPT Hög DJ-index Hög MISA Hög Fisk Ej klassad Otillfredsställande (expertbedömning) Ekologisk status Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer Näringsämnen Otillfredsställande (81 µg P/l; P-ref 17 µg/l)

17 Vattenförekomster sjöar vattendrag sjöar > 1 km 2 och vattendrag längd 15 km + vissa tillägg av skyddade vatten mm Avrinningsområde Vattenförekomst VF= vattenförekomst ÖV= Övrigt vatten

18 Ekologisk status (dec 2009) Hur långt är ett vatten från att uppnå god ekologisk status? Femgradig skala Hög, 0 God, 73 (20 %) Måttlig, 227 (64 %) Otillfredsställande, 51 (14 %) Dålig, 6 (2 %)

19 Övergödning (Närkeslätten och vissa älv- och ådalar) Figur 1. Vattenförekomster med övergödningsproblem är rödfärgade. Vattenförekomster utan övergödningsproblem är grönfärgade. Figur 2. Delavrinningsområden med övergödningsproblem. Problemet är framför allt koncentrerat till jordbruksdominerade områden och tätorter.

20 Försurning och kalkning (höglänta områden i norr och väster) En samlande kraft!

21 Fysisk påverkan - Kraftverk, dammar, brotrummar, mm mm Trädgårdsdamm, biflöde Lekhytteån Nolltappning Rällsälven Nolltappning från Mången Kraftverksdamm, Svartälven Trumma i Lerälven

22 Fysisk påverkan vattenreglering och vandringshinder Minst 480 dammar 123 aktiva vattenkraftverk. Årsproduktionen i länet ca 420 GWh, < 1 % av tot elproduktion från vatten i Sverige på ca GWh. Arbete med omprövning pågår för Silverhyttan och Stjärnfors kraftstation

23 VISS Vatten Informations System Sverige (www.viss.lansstyrelsen.se)

24 Under alternativet: Avancerad sökning

25 Exempel: Hjälmaren

26 Exempel: Hjälmaren forts

27 Länk till Excelfil eller rapport

28 Undersökningar som ligger till grund för statusbedömningen

29 Undersökningsfrekvens och kvalitetsfaktorer i programmet Frekvens Undersökningarna utförs upp till 6 ggr/år i vatten med miljöproblem till 2 ggr vart 6:e år i vatten med god status. Frekvensen varierar mellan olika kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorer Bottenfauna i sjöars litoral och i vattendrag Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Makrofyter i sjöar Påväxt i rinnande vatten Växtplankton i sjöar Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag

30 Tillämpning: Prioriterings- och beslutsunderlag Enskilda avlopp

31 Faktablad om specifika vatten Tillämpning: Lokala och regionala åtgärdsunderlag Lokala underlag Avrinningsområden

32 Vattenmiljön skydd, åtgärder och förvaltning Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. Vattendirektivet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område

33 Miljökvalitetsnormer tillämpning MB 5 kap 3 Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. MKN, med de underlag som hör till dem (VISS), utgör preciseringar av vilka miljöaspekter som ska beaktas. Det finns MKN för en del vatten, men inte för alla. Oavsett om det finns MKN eller inte, så är utgångspunkten vid miljötillsynen att krav ställs utifrån de allmänna hänsynsreglerna. Verksamhetsutövaren ska så långt det är skäligt vidta de åtgärder som behövs för att orsaka så lite skada/olägenhet som möjligt. Det är nödvändigt att tillämpa normerna redan nu även om de träder i kraft först vid en senare tidpunkt. En verksamhet ska konstrueras, byggas, planeras och bedrivas på ett sätt som är långsiktigt förenligt med normerna. MKN har ingen direkt effekt i sig för den enskilde. MKN får effekt först efter att myndighet eller kommun omvandlar dem till olika former av krav.

34 Miljökvalitetsnormer och diffusa källor MKN är ett särskilt viktigt verktyg för att åtgärda vatten där många olika källor påverkar och där kraven måste fördelas mellan flera. När en MKN inte följs eller riskerar att inte följas behövs i dessa fall ett helhetsperspektiv som kräver analyser kring påverkanskällor, konsekvenser för miljön och samhället, bördefördelningar mellan olika källor och en analys av lämpliga styrmedel för att uppnå en viss effekt. Det finns utifrån detta skäl att ta fram underlag som beskriver miljösituationen och miljöpåverkan från verksamheter: Faktaunderlag om vatten och avrinningsområden Lokala åtgärdsplaner

35 God kemisk status - ytvatten Halter av 33 förorenande prioriterade ämnen får inte överskrida för EU gemensamma värden. Värdena anges i direktiv 2008/105/EG av den 16 dec 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område. Om inget värde överskrids klassificeras statusen som god annars som uppnår ej god. Om det inte funnits uppgift om prioriterade ämnen för ett vatten har klassningen som regel blivit god kemisk status (exkl. kvicksilver). Om man tar hänsyn till kvicksilver uppnår inga vatten god status.

36 Kalkning Kalkningen kostar ca 3 Mkr/år. (Övriga län 0-24 Mkr/år.) (Före 2003 kostade kalkningen ca 2,5 Mkr per år.) ca 300 sjöar kalkas/år. (Före 2003 kalkades 500 sjöar någon gång under en 5-års period.) ca ton kalk sprids/år. (Före 2003 spreds ca ton kalk varje år.) 18 huvudmän (10 kommuner=de flesta sjöarna + 8 sportfiskeklubbar m.fl.=fåtal sjöar).

37 Miljögifter Mycket gamla synder bl.a. från bergsbruket, impregneringsanläggningar och sprängmedelstillverkning 25 av de 31 högst prioriterade områdena uppskattas ha påtaglig påverkan på vattenförekomster Det mest extremt förorenade områden är Kvarntorpsområdet i Kumla kommun. Atmosfäriskt nedfall framförallt hot mot Vättern

38 Exempel Vattenkemi: bedömning av fosfor i vattendrag i jordbruksområden 1. Jordarter silt sand lera sten. grus morän 2. Läckagekoffecienter för fosfor (P) för de här jordarterna i den här regionen 3. Andel åkermark i avrinningsområdet. I detta fall 33 %. 4. Bakgrundshalter av vissa andra ämnen som läcker ut (Mg, Ca, Cl) Detta ger ett referensvärde på 20 ug P/l (Ref-P) Uppmätt 90 ug P/l (uppmätt-p) Statusvärde= Ref-P/uppmätt-P= 0,22

39 Vattenmyndigheternas hemsida

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i

Läs mer

Arbogaåns avrinningsområde

Arbogaåns avrinningsområde Arbogaåns vattenförbund Arbogaåns avrinningsområde Recipientkontroll 2010 Biovolym (mm3/l) 5 4 3 2 1 Övriga Rekylalger Cyanobakterier Nålflagellater Kiselalger 0 Råsvalen Väringen Norasjön Bälgsjön Institutionen

Läs mer

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder - utredning av Hans Oscarsson Rapport 2012:1 Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder En utredning av Hans Oscarsson

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 - 2 - Uppdraget... 5 Sammanfattning... 6 Förslag till kompletterande åtgärder... 6 Arter som betraktas som hotade enligt rödlistan...

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter

Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter NR C 115 MAJ 215 RAPPORT Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter Bakgrundsrapport Olof Sandström, Olle Grahn, Magnus Karlsson, Åke Larsson, Mikael Malmaeus, Tomas Viktor SKUTAB Författare:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:10 Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Ingemar

Läs mer

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Administrativa uppgifter Biotopkartering av Snärjebäcken inom Kalmar kommun utfördes under 2014, totalt 22 km. Den karterade

Läs mer

Följ vattnet. Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen

Följ vattnet. Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen Följ vattnet Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen Förord Vattnet är ingen vara som helst, utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Citatet är hämtat från det

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport

Läs mer