REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj."

Transkript

1 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Stödjande struktur för hållbar framtid Arbetsgruppens möte nr 1 den 10 juni kl hos LBF Arbetsgruppens möte nr 2 den 24 juni kl hos LBF Arbetsgruppens möte nr 3 den 4 sept kl hos Studiefrämjandet Arbetsgruppens möte nr 4 den 25 sept kl hos Studiefrämjandet Arbetsgruppens möte nr 5 den 21 okt kl hos Studiefrämjandet Arbetsgruppens möte nr 6 den 30 okt kl hos Studiefrämjandet Arbetsgruppens möte nr 7 den 21 nov kl hos Studiefrämjandet Arbetsgruppens möte nr 8 den 12 dec kl hos Studiefrämjandet Arbetsgruppens möte nr 9 den 8 jan kl hos Studiefrämjandet Närvarande: Pelle Klasson Framtiden i våra händer i Örebro län PK Niklas Högberg Leader Mellansjölandet NH Ankie Rauseus Fd Leader Bergslagen AR Ewa Overmeer HSSL Länsbygderådet Örebro län EO Kurt Gustavsson HSSL Länsbygderådet Örebro län KG Lars Carlsson HSSL Länsbygderådet Örebro län LC Frånvarande: Jane Karlsson Länsbildningsförbundet JK Anders Tivell Leader Mellansjölandet AT Kajsa Grebäck Naturskyddsföreningen Örebro län KG Hanna Arnesson Örebro kommun För helhetens skull så har tidigare protokolls relevanta punkter behållts i protokollet. Dessa är kursiva och föregås av markering om vid vilket möte frågan togs upp. Ny text är fet. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj. Möte 1: Kort resumé: Mötet samlade ett 20-tal representanter från olika organisationer. Inledning av Lasse C och Jane K om resp. org. utgångspunkt för initiativet och syfte med arbetet. Genomfördes en "cafébordsdialog" inom följande ämnen som dokumenterades: - " Aktiviteter " - Mål, Syfte, Verkstaden, Kommunikation... - "Kunskapen" - Inventering, Tillgänglighet, Utbildning... - "Projektet" - Initiering, Innehåll, Resurser, Samverkan... Päivi från Regionförbundet redovisade arbetet med Energi o Klimatprogrammet och lite om kopplingen och programmeringen till kommande strukturfondsprogram. Arbetsgrupp bildades för att jobba vidare med kontakter och projektformulering. Vi kan väl nu säga att det finns en plattform att jobba vidare med. Framtidskommissionens vision 2050 liksom vårt Energi o klimatprogram saknar delvis den lokala omställningsdimensionen till stor del. Civilsamhället och folkbildningen kan tillföra mycket av engagemang och kompetens med rätt villkor och förutsättningar som bidrar till att uppfylla målen. Det kan nog vara strategiskt att förhålla sig till de dokument och program som det offentliga tar fram och jobbar med. Att ge synpunkter och inspel i dessa för att öka samverkan och delaktighet är sannolikt den enklaste sättet att få stöd i arbetet. 2 - Möte med NA (7)

2 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Möte 2: LC rapporterade att mötet 11/6 handlade om vad som NA kan hjälpa till med vad gäller marknadsföringen för framtidsveckan. Ta fram MF-plan och bredda sponsringen tex. Allt för att möjliggöra ett större och bredare genomslag. Budget ca 300 för ex på 32 sidor som i princip ska finansiera sig själv. Arrangörsgruppen måste nog ändå ta stort ansvar att "kratta" för stödet. Vårt intresse för upplägget är dock begränsat. Vi avvaktar tills det blir mer konkret. 3 - Leader Mellansjölandet projekt "Omställningscoach - Leader Lär" Möte 2: LM har tagit beslut på 580 i ökad budget i pågående samverkansprojekt för omställningsaktiviteter och hållbarhet. Inga detaljer vet vi men från resonemanget LC haft med Anders Tivell så vill man fördjupa de lokala kontakterna och fokusera på metodutveckling som stärker den lokala nivån. Det passar bra i vår stödjande struktur, så frågan är hur samverkan och synergi kan skapas. LC kontaktar AT efter sommaren för mer info. Möte 3: LC har kontaktat Anders Tivell för mer info om projektarbetet. Anställningsprocess pågår. Arbetsbeskrivning ligger nu ute på hemsidan (utsänd till detta möte) och denna passar bra i tanken kring en regional stödjande struktur för omställningsaktiviteter och hållbarhet. Vi behöver därmed jobba för att utreda hur samverkan och synergi kan skapas och hur man kan fördjupa och fokusera på kompetens- och metodutveckling som stärker den lokala nivån och de lokala kontakterna. I beskrivningen ingår att göra en Framtidsvecka våren (projektet skall avslutas till 30 juni). Det stämmer bra med LBR tidigare uppfattning. Frågan är väl formen bara. Vi anser oss ha samma målbild och vill därmed verka för att hela länet ska omfattas. Möte 4: Anställningsprocess pågår och blir troligen klart vecka 40. Många sökande, 23 st varav 11 bedöms intressanta. Möte 5: Niklas Högberg är anställd på 100% och har börjat jobba. Niklas inbjuds till nästa möte den 30/10 för en samverkans diskussion och då speciellt med tanke på en upptaktsträff för framtidsveckan. Möte 6: Niklas presenterar sig och vad man tänkt att ge projektet för fokus och inriktning. Några begrepp och nyckelord är (fritt tolkat) trepartnerskapet och de gemensamma behov som finns, att förändringsbehovet är globalt och delaktighet ger kraft för både för inre och yttre omställning. Arbetssätt är möten med människor och grupper för inspiration och gemensamma tag, att ge och få kunskap som kan förädlas, göras tillgängligt och spridas vidare. Framtidsveckan ett verktyg som manifesterar och engagerar. Ny interaktiv web föreslås. Samverkan med föreslagen ROS-förstudien känns självklar och det skulle vara mycket värdefullt att få möjligheten att göra parallella aktiviteter för hela länet tillsammans. Möte 8: NH har startat upp projektarbetet och planering av aktiviteter. Gjort besök och lyssnat på enskilda och grupper om vad som förväntas, inte minst ROS-gruppen. Spännande koppleri emotses. Möte 9: NH har fått ändrade förutsättningar och kommer att vara anställd tom okt Han visade en "bubbelmatris" (BIFOGAS) med planering för projektet "Leader Lär", där två rader (helhet och kärnan) är mer interna och fem rader (lokalt, fyrpart, politik, media o web) externa med hög samverkansfaktor. Aktiviteterna skall mynna i en skördefest (framtidsvecka) och samlingskonferens som utgör slutpunkt för Leaderperioden. ROS-gruppen har stor nytta av de föreslagna aktiviteter och ambitionen är att just samordna dessa så långt som möjligt. 4 - Projektinitieringen Möte 1: En förstudie bör fokusera på inventering, kompetenser, kommunikation och tillgänglighet. Underifrånperspektivet är viktigt fokus och dessa behovs skall prioriteras. Att ge lokala initiativ näring att blomma är en viktig utgångspunkt. Lokala visioner och mål ger förändring för hela samhället. 2(7)

3 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Målgrupp är de lokalt engagerade personerna som med stöd kan starta nya OS-grupper eller utveckla hållbarhetsfrågorna i befintliga typ föreningar, utvecklingsgrupper eller byalag. Att visa exempel och resurser, vara inspiratörer och stimulera samverkan är delar av den stödjande strukturen. Det skall också avse att ge lokala aktörer inom kommunen och näringslivet stöd och kunskap. Att formulera och på sikt genomföra lokala omställningsplaner är syftet med ett långsiktigt projekt. Vi tror att folkrörelserna behöver samverka betydligt mer och att folkbildningsuppdraget måste utvecklas inom hållbarhetsfrågorna. Bör prövas att söka finansiering för en förstudie hos LST/RF/ÖLL i första hand. - Finansiering av projektet Möte 3: LC har pratat med Agneta Stål på ÖLL. De tematiska målen i kommande strukturfondsprogram handlar om innovationer (även sociala) forskning, företagande, koldioxidsnål ekonomi och hållbarhet bl.a och våra planerade åtgärder kan säkert får stöd i program och RUS/RUP. Kompetensfrågor via soc.fond t.ex."tänk brett" var AS uppmaning. Man kan pröva att söka utvecklingsmedel som RF har. Bra också att ha "letter of intent" klara från samverkande parter i tidigt skede. Möte 4: LBR föreslås bli projektägare och arbetsgruppen kan ev. fungera som styrgrupp. Var skall medel sökas är oklart, men RF är nog första kontakten. Lasse C kollar med Susanne Rosendahl. Frågan tas också upp med Örebro kn när LBR träffar nye strategen Kalle Selander. Däremot ses Leader - medel som uteslutna för ett större projekt i denna period. Kvarvarande medel finns för lokala insatser på tusen max. Möte 5: Kontakt har tagits med RF, LST och Örebro kn. Förstudie förslaget har översänts och vi har begärt ett möte om fortsättning. Inget ännu bestämt. Möte 7: Möte med RF sker den 29/11. JK o LC träffar Lena Kihl och Peter Åslund. Möte med Länsstyrelsen sker 6/12. JK o LC träffar Nanny Andersson-Sahlin och Eva Kåverud. LC träffar Örebro kommuns landsbygdsstrateg Kalle Selander 27/11 och följa upp de samtal EO + LC hade med Kalle tidigare om stöd. Möte 8: JK och LC hade möte med RF 29/11. De har svårt att se att projektet kan passa in i de regionala utvecklingsstrategierna (RUS) trots att det både handlar om hållbart samhälle och medborgarinitiativ, som man pekar på som avgörande för samhällets utveckling. Vi tycker resonemanget är mycket märkligt och inkonsekvent. Säger dessutom att det är principer och inte pengar som är problemet. På något sätt så är vårt breda anslag för hållbarheten för generellt för "rusen" och därför inte platsar i de specifiserade åtgärderna. Vi avvaktar mötet med LST, som är flyttat till 16 dec, innan vi agerar. LC tog upp frågan och RF s bemötande på L&SEK styrmöte 9 dec, där Agneta Stål ÖLL och Margareta Johansson ÖLIF båda lovade att kolla med sina kontakter på RF. Efter möte med Örebro kn har inget hörts, trots förnyad fråga via mail. Miljömålsarbetet har särskilda medel hos LST. Enligt uppgift möjliga för utbildningsinsatser och typ Framtidsveckan. Kollas vid LST mötet. Andra finansieringar (som på längre sikt kan ingå delvis) är ÖLL arbetet med sociala innovationer, forskarcirklar och ett nytt uppslag från Anders Bro om en ansökan på temat (ungefär) staden och dess omland sociala innovationer för en hållbar utveckling till Vinnova. LBR har ställt sig positiva. Andra processer som kan ingå eller vara parallella är LBR förberedande arbete inför landsbygdsriksdagen och kommande val med Open Space process, politikermöten samt inför kommande strukturfondsperiod planering för CLLD / LLU erbjudandet som kommer att efterträder Leader arbetet. Möte 9: Mötet med LST (EO o LC) gav tyvärr mindre än förväntat. Det finns inte några användbara medel just nu. Kanske kan det bli återföringar men det är högst oklart. 3(7)

4 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Utlysning kommer om aktiviteter inom EKP (Energi o Klimat Program) på G, men det dröjer några månader. Miljömålsmedel skall Nanny kolla upp och återkomma om. Förnyade ansträngningar för att få finansiering till förstudien kommer att göras av LBR. Under tiden så kommer LBR att ta fram förslag till verksamhetsplan och budget till styrelsemöte 16 jan och eftersom styrelsen tidigare prioriterat hållbarhetsaktiviteterna kopplat med lokal utvecklingsplanering så bör det finnas resurser i någon mån att jobba vidare med workshops och lokala möten under våren. - Finansiering av att skriva förstudieansökan Möte 3: LBR styrelsen har tagit beslut att stödja framtagande av projektansökan och LC har ett muntligt löfte om nationella pengar från HSSL också. Totalt tusen vilket gör att vi kan dra igång arbetet. LC har bjudit in Susanne Grundström, firma Kolugn från Hällefors att skriva. SG har fått vårt material så långt och är beredd att göra detta under sept. LC kontaktar SG för avtal med LBR och ytterligare info. Möte 5: Avtal klart. Även klart med från HSSL riks. Därmed så är kostnader för SG s arbete täckta. - Textinnehåll i projektansökan Möte 3: Projektansökningens innehåll och inriktning diskuterades. Bör utformas i minst två delar där den första kan ha förstudiekaraktär för att hitta lämplig metod, verktyg och strategi för en "stödjande struktur". Arbetet bör också gå parallellt med Mellansjölandets projekt. En inventeringsfas bör ingå där resurser söks upp och synliggörs och med förankring av "partnerskapet". Den andra delen är sen det långsiktiga projektet som bör vara 3 årigt, med bra resurser att möta och inspirera lokala initiativ. Där skall resurser och stöd kunna ges för att utveckla initiativen, utbilda och göra kompetens tillgänglig och stärka kommunikationen med samverkan och nätverkande. Manifestationer typ Framtidsveckan är också centrala verktyg i arbetet och skall ingå. Möte 4: Susanne textförslag diskuterades. Några synpunkter är: - förtydliga åtgärderna i resp steg 1 o 2, - utveckla text om påverkan, - koppling forskning/universitetet och forskarcirklar (typ Trönö), - betona samverkan som framgångsfaktor, - värderingar o inre omställning tas med. Fundering om aktiviteter ska tidsättas och budgeteras lyftes. Möte 5: SG har reviderat enligt efter förra mötet och LC har sänt ut efter lite komplettering av förslaget till ver 2. Bör kompletteras med avsnitt om sociala risker som LST mobiliserar kring enligt HA som lämnar textförslag till LC för bearbetning. Möte 6: Det omarbetade förslaget är ok i nuläget och revideras efter samråd och ev. synpunkter från finansiärerna. Ett första förslag till intäktsbudget kan säkert behöva ändras efter samråd. Möte 7: Förslag om komplettering med koppling till privat näring och forskningen läggs till. Möte 8: LC har gjort en del justeringar så att version nr5, dat gäller. Vi avvaktar alla penningsökarmöten, om någon ytterligare förändring skall ske. Ett begrepp som "civilsamhällets hållbara entreprenörer" föreslogs att inarbetas. 5 - Framtidsveckan Uppstartsmöte och genomförande Möte 3: Som ovan skrivits så är Mellansjölandets projekt inne på att anordna något våren Vi bejakar detta och tar upp idén från i våras att arrangera ett möte med tidigare deltagare. Det förslaget kom från Bredsjö, men vi tror nog att en mer central plats i länet vore bättre. Aktiviteten kan lämpligen vara ett knytkalas, gärna en lördag sen em -kväll med inspiration, samverkan och omställningsfest. LC kontaktar Alf i Bredsjö och Anders Tivell för synpunkter. Tidpunkt gärna före 23 okt, t.ex 5 el 6 okt. Möte 4: LC har pratat med Alf och Anders som ju är ytterligheterna geografiskt i länet. Intresse finns men lämpligt är att avvakta LM coacherna, som kan ta tag i frågan. Vi ligger lågt nu men kan gärna delta i planeringen. Ett platsförslag är Åsbro som är mer centralt beläget med bra omställningsverksamhet. 4(7)

5 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Möte 6: Hur en ny Framtidsvecka ska genomföras diskuterades. Nationellt har förts på tal att samordna en vecka före valet i de län som önskar. Det kan vara en idé som kan föregås av lokala aktiviteter före sommaren och kanske genomföras som en kampanj. För att diskutera strategin förelås en uppföljning av maj-mötet den 5 dec. NH utformar ett förslag till inbjudan. Inbjudare är ROS-arbetsgruppen och LMprojektet. Möte 7: Inför mötet den 5/12 diskuterades mötets innehåll. Inbjudan gick ut igår (20/11) till drygt 50 pers. Adresslistan bygger på majmötet men är utökad med ett antal personer. Förslag i inbjudan är att genomföra en Framtidsvecka i sept som föregås av en stafett i länets olika delar i april-maj. En idé är att dela upp i 4 delar, norr, syd, väst och Örebro i veckorna Innehållet skall vara brett och med fokus på att medvetandegöra och inspirera i seminarier och workshops. Skördefesten blir sen i sept. Teman som "Hållbar demokrati" och "Social hållbarhet" kan tex exemplifieras. Några frågeställningar att diskutera: - Om och hur genomföra en Framtidsvecka? - Skall vi ha en stafett/kampanj före? - Vad kan NI bidra med? - Vem ansvarar, och finansierar? - Information, samordning och administration? Niklas förbereder frågeställningar och Ankie ges möjlighet av LBR att stödja inför och under mötet. Förslagsvis görs sammanställning med underlag som skickas som påminnelse ett par dar före mötet. Möte 8: Mötet 5 dec redovisades av NH och AR. Vi var 17 st som pratade framtidvecka och hur det lämpligen skall gå till. Förslag som presenterades mottogs positivt och många idéer och synpunkter kom fram. Dokumentationen blev omfattande och en sammanfattning kommer genom NH/AR. Ett nytt möte med en större målgrupp bör hållas under jan-feb. NH/AR formulerar ett förslag till aktiviteter som innefattar möten och processer inför framtidsveckan. Möte 9: Rapport från mötet den 5 dec är nu klar, tack vare Ankie. BIFOGAS Förslag till nytt möte, workshop med open space metod diskuteras upplägg, syfte och målgrupp. Föreslås att äga rum söndag 23 feb. NH har påbörjat en inbjudning som både LC och JK har synpunkter på. LC "förädlar" och skickar ut på nytt. (BIFOGAS) Syftet är att samla ideella och privata, därav söndagsaktiviteten, typ tidigare aktiva inom Framtidsveckans ram (Marthas register), byagrupper, föreningar, studieförbund m.fl. Även offentliga aktörer bjuds in. Vi kan se mötet som en kick-off inför framtidsveckan och framtidsstafetten, men också som opinionsbildande verkstad inför kommande val och frågor som skall upp på landsbygdsriksdagen i maj där världens största Open Space skall genomföras. Viktigt att inbjudan formuleras "rätt" och mötet uppfattas attraktivt och inspirerande att delta i. NH erbjuder sig vara processledare. Kvinnerstaskolan föreslås som mötesplats. LBR styrelsen har möte 16/1 och då kan beslut om finansiering m m tas. 6 - RF Energi och Klimatkonferens 23 okt Möte 1: Till mötet utsändes Energi o Klimat program och åtgärdsbilaga samt RF Örebro förslag Tematiskt Mål 4. Programmeringen kring åtgärder för en CO2 snålare samhälle innehåller skrivningar som omställningen omfattar. Dock finns inget skrivet ännu. Det måste vi se till och komplettera. Den 23/10 genomför en energi och Klimatkonferens. Där skall den regionala omställningen vara med tydligt. Lämpligen med lokala exempel och seminariedelar. Möte 3: Denna konferens är aviserad sen länge. Ingen inbjudan finns ännu men det är bra om vi är väl representerade. Håll utkik efter inbjudan och det skulle vara käckt om vi kunde visa upp en samlad regional omställnings idé då. Vore nog möjligt att få några förberedda minuter kanske. Möte 4: KG kommer att medverka med info om omställning Nora och lite allmänt och kan lämpligen nämna ROS gruppens arbete som exempel på stödjande struktur för det lokala initiativet. Möte 6: På konf. deltog Ewa, Lasse och Kajsa som också var programpunkt och berättade om omställning Nora och lite om vårt ROS-arbete, symboliserat med en nyponros. Bra konferens med 85 intresserade. Möte 8: Här finns det dokumentation ( med Ewa och Ankie i bild). 5(7)

6 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Samverkande projekt / aktiviteter Möte 1: Samverkan med Gävleborg? LC har genom kontakter där, fått några underlag som bifogats till mötet. De har gjort en förstudie och ett regionalt möte som däri dokumenterat. De ligger lite i samma fas som vi, men har dokumenterat sig lite bättre. Vi kan dra nytta av deras arbete och gärna hålla kontakt framledes. Möte 3: HA föreslår samverkan med Demokrati och Toleransveckan som anordnas varje nov. I år är det för sent, men till 2014 skulle det vara möjligt. Möte 4: Miljövänliga veckan v 40, okt Klimatkurs i Tived, 10 okt Transitionfilm 2.0 i Hällefors Möte 5: KG berättar projektinitiativ för utbildning vid FHS ihop med Kvinnersta. Intressant!! HA pratar om Örebro kommuns nya prioriteringar. Nya mål om matsäkerhet och att varje upphandling skall ha social dimension. Bra!! Möte 6: Ankie Rauseus var tidigare projektledare i Leader Bergslagen och genomförde bl.a en rad workshops och inspirationsmöten med syfte att stärka och hitta lokala synergier för omställningsaktiviteter. Alla möten hade bra diskussioner och ett flertal temagrupper bildades. Arbetet har inte direkt följts upp, så det finns ingen vetskap om det har gett resultat i nya processer och initiativ, men ett nytt projekt "Omställning i praktiken" genomförs just nu med två grupper i norra länsdelen. Arbetssättet känns bra och skulle kunna stå mall för mötesaktiviteter under projektperioden i både LM och ROS projekten. Möte7: Se separat punkt om interaktiv websida "En mötesplats på nätet" och möte kring det. Möte 8: KG rapporterar att utbildningsprojektet (möte3) fått förstudiepengar beviljade av LM. NH tar kontakt med Anders Persson för att kolla hur man bedriver aktiviteter i Gävleborg. En kalender för 2014 behövs och samordning av allas verksamhetsplanering bör om möjligt ske för att undvika större krockar. Remiss angående länets "digitala agenda" skall göras till sista jan. Ev synpunkter med relevans till omställningsarbetet kan lämnas till LBR som kommer att avge remissvar. Möte 9: En "Inbjudan för samverkan om satsning på lokala politikerträffar kring hållbarhetsfrågor!" har gått ut till studieförbunden. (BIFOGAS) Mötet är 30 jan hos LBF och LM och LBR är med som inbjudare. De som har möjlighet att medverka anmäler sig. Återigen anfördes behovet av samordnad kalender för aktiviteter. LC/EO/AR funderar vidare. 8 - Information- och förankringsaktiviteter Möte 3: EO kollar med kontakter på Universitetet för att se vad som pågår där och hur samverkan framledes kan te sig. Johanna Björklund är självklart en person vi ska ha kontakt med. Möte 4: EO har kollat till viss del och konstaterar det saknas "hållbarhetskurser" EO tar ånyo kontakt med universitetet. KVARSTÅR! Möte 3: Vi bör fundera på info och spridning av det arbete som på går. Ett första steg är att info läggs upp på HSSL/LBR hemsidan som övriga kan länka till. KVARSTÅR! Möte 4: Bra sammanfattande ROS info behövs och LC erbjuds att fixa detta. Resp. organisation förankrar i sina styrelser också. Bra info behövs då. Möte 5: Text med ansökan till HSSL riks kan duga som start. Info om arbetet i resp org sker/har skett vilket blir viktigt när ansökan blir mer offentliggjord och att flera blir delaktiga i processen. Möte 6: Att möten är viktiga för förankringen är självklart. Att bjuda in till typ kafé möten om hållbarhet och omställning är ett bra arbetssätt. Att ha tålamod och vara uthållig med en långsiktig strategi behövs. 6(7)

7 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Det finns inga genvägar och att få med långsiktiga aktörer som kommuner och regionala utvecklings aktörer är avgörande för resultatet. Skapa samarbeten och kampanj - en stafett eller budkavle kanske. Möte7: Vid kommande möten som arrangeras av ROS-gruppen medlemmar, så måste deltagande i aktiviteter erbjudas politikens representanter och andra berörda intensivt och ihärdigt. 9 - Förstudie "En mötesplats på nätet" Möte 6: NH föreslår att en interaktiv websida byggs upp som kan bli kvar över tid. Har kontakt med det företag som byggt "Almedagsveckans" sida. Via sidan kan man sedan skriva ut "programblad" för olika aktiviteter. Länet kunde göra en "pilot" som senare kan spridas över landet. Förslag kommer. Möte 7: Idémöte genomfördes den 19/11 på IUC med ett femtontal medverkande. Bra inspiration från ImCode, web-byrån som gav input och författar en förstudie som grundas på våra diskussioner. Denna förstudie kommer i ett första utkast före mötet den 5/12. Länsbygderådets ansökan om förstudiemedel skickades till Leader Mellansjölandet 7/11. Möte 8: Ansökan fick återremiss med begäran om komplettering om hur de fortsatta arbetet skall bedrivas. NH stöder LBR med underlag. Inget utkast till förstudien har ännu synts till. Möte 9: LC skickar in komplettering av ansökan snarast efter att underlag från NH stämts av. - Kommande möten Tisdag den 4 feb kl hos Lasse C på WSP, Krontorpsgatan 1. På detta möte föreslås ett antal möten under våren enligt bifogad mötesplan. Noterat av Lasse C I detta protokoll bifogas i pdf-versionen följande: - Rapport från möte 5 dec - LEADER LÄR "bubbelmatris" - Utsänd inbjudan studieförbund 30 jan - Förslag till inbjudan 23 feb 7(7)

8 Dokumentation från planeringsmötet för att bygga en Hållbar Framtid i Örebro län under december kl Hos NBV (Saxonsalen), Köpmangatan 27 i Örebro. Arrangörer: Hela Sverige ska leva - Länsbygderådet Örebro, Mellansjölandet Leader och Örebro läns bildningsförbund. Moderatorer: Niklas Högberg, Ankie Rauséus Kvällen startade med att Lasse Carlsson(LBR) hälsade alla välkomna och beskrev syftet med kvällen sen körde vi en presentationsrunda bland de 17 personer som deltog denna kväll. Niklas Högberg visade även en kort filmsnutt. Sen påbörjades samtalen och erfarenhetsutbytet kring de två Framtidsveckor som har genomförts (hösten 2011, 2012) och hur vi tänker inför år Nyttan de goda effekterna av Framtidsveckorna Vi fick upp ögonen. Något nytt kom in som egentligen var gammalt. Blev ett uppvaknande och en nystart för folkhögskolan (Kga). Väldigt bra mötesplats (för samtal och mingel) som lockar folk från olika bakgrund ser hur det går ihop med annat. Tog lång tid att arbeta in. Man få ha tålamod och upprepa konceptet. Nora en pusselbit för gemensam eruption i dessa frågor. Skapades samtal med kommunrepresentanter, t ex i Linde, Nora och Askersund som ordnade ett krishanteringsmöte med Anders Persson. Fokus på handling. Inspirerande att det händer så mycket. Blir en trigger. Det är viktigt med plattformar som visar att man inte är ensam. Mycket man inte hann gå på! Vi följde upp med flera aktiviteter. Tidningar försvann Man kopplade inte ihop med andra lokala aktiviteter. Hjulsjö- Bredsjö har fått mer fokus på omställning. Nätverk skapades. Nya kontakter har knutits och man ser hur mycket som görs. Det offentliga märkte inte allt, men folk pratar ändå om det. Solenergibidraget gav en skjuts. Viktig manifestation som synliggör och tydliggör. Bredden kom fram. Ett projekt drogs igång hos oss en webbportal som samlar ihop föreningar och aktiviteter runt Möckeln.

9 Möjligheter under Vad inspirerar mig? Vad vill jag se hända? Det behövs nya ekonomiska strukturer. Fler arbetstillfällen, landsbygd och ungdom. Tre fokusområden inom Europa Skapa forum för samtal på det lokala planet, med representanter från samtliga sektorer. Föregångare behövs. Action skapa möjlighet att testa/utveckla utifrån lokala förutsättningar, med stöd från det offentliga. Utmana politiken. Var står kommunerna? Var står näringslivets företrädare? Skapa en webbportal i länet. LEA- analys kan ge bra grunddata. Positivt med en längre process. Hur kan kommunerna ge statements? Vad gör man konkret ute i bygderna? Viktigt att klargöra syftet (kärnan) med Framtidsveckan. Underifrånperspektivet är viktigt. Låt inte FV bli ett krav på de lokala grupperna, som ev krockar med egna lokala aktiviteter. Kommunerna bör ge bästa möjliga förutsättningar att agera lokalt. Ställ systematiska frågor riktat till samtliga kommuner. Gärna frågor som kan användas i hela landet! Upparbeta forum där kommunen kontinuerligt bjuder in till medborgardialog, typ som sker i Lekeberg. Använd ingen konfrontationsteknik under FV/Framtidsstafetten. Jag kan påverka! Det går även att påverka regeringen i deras processer för att ta fram beslutsunderlag. Värdefullt att mötas lokalt centralt underifrån. Planer & idéer inför 2014: HSSL (Hela Sverige Ska Leva) ordnar regionala OPEN SPACE- forum. - LBR (LänsBygdeRådet)/HSSL arrangerar ett i Örebro län under jan- feb? Framtidsstafetter under våren (prel. v 12-15), fyra geografiska områden. Skördefest - 1:a veckan i september. Göra Framtidsverkstäder i samtliga kommuner? Utifrån en beprövad metod framtagen av Robert Jungk, Framtidsforskare vid Tekniska universitetet i Berlin.

10 Hur kan Framtidsveckan/hållbarhetsarbetet maximeras och spridas? Hur kan jag bidra till Hållbarhetsarbetet i länet? Vi vill mötas utanför formella roller, som människor. Bra fråga: Vad vill JAG som människa, inte bara i min roll eller som tjänsteman. Central fråga: Hur skapa Hållbar hållbarhet (Kurt G)? Hur få in detta i Europa strategin? Hur kan vi tjänstemän hitta vägar att stödja? Vad kan vi göra tillsammans? Det behövs mer konkreta pengar till gräsrötterna. Ej lika ideellt Man måste kunna se i BÅDE stora/små perspektiv. Stad- land, allt hänger ihop. Hur göra landsbygden mer attraktiv? Mer samverkan centralt- regionalt- lokalt. Se helheten. Det blir lätt mycket prat, men det behöver HÄNDA saker. Någon behöver ta på sig ansvaret/rollen. Bättre samarbete behövs! Nu får vi regionsbildning Hur påverkar det? Jag tar med mig frågan om samverkan (Nanny AS, Lst). Visa vad som GÖRS. Man har hittat på saker och visat upp aktiviteter, ibland bara för Framtidsveckan. Mer visa vad som pågår hela tiden. Ordna intressanta föredragshållare som visar upp goda exempel. I Leader Mellansjölandet bjuder man i vår in Jörgen Andersson som berättar om Fjällbete i Åredalen Ekon.förening som drivs i enlighet med Alan Savorys principer. Savory Institute, heter organisationen vars mål är att 1 miljard hektar ska brukas i enlighet med Holistic Management till Inspirationsinsatser. Det är inte hållbart med för många aktiviteter parallellt. Större seminarier ska inte konkurera med varandra eller små aktiviteter. Gruppsamtalen är viktigast. Jag hjälper till att dra (Hanna A, Öo kn). Skapa evenemang som hjälper min personliga omställning att bli mer hållbar. - Kulturen kan bidra. - Sluta res utomlands alla behöver se över sin påverkan. - Samåkning - Attitydförändring. Lyckas omvända folk och få fler att vara med, mental förändring. - Avesta kn: Gott exempel på hur man satsat på fri lokaltrafik. Det blev inte dyrare för kommunen. - Gör programblad i fickformat, så man enkelt kan ha det med sig och dela ut. - Förslag på konkret projekt: Planera Framtidsverkstad. - Mer koll på den lokala nivån. - Fånga upp signaler genom t ex Open Space och inspirationsinslag. Kolla upp Synvända, en omställningskonferens som brukar ligga 1:a veckan i september.

11 Hur går vi vidare? Hur närmar vi oss varandra? Människa till människa (Affe). Behövs någon som håller ihop processen inom HELA länet. Mötesdag för alla sektorer. - Hur skapar vi tillsammans ett hållbart samhälle? - upplägg á la Sustainable Summit i Åre. Lyssna mer på de lokala grupperna. Starta med befintliga grupper, vidga sen målgruppen och formatet. Förädla det befintliga arbetet. Förstudien ska fånga upp, lyssna in och analysera det som redan sker ute i bygderna (Lasse C). Goda exempel finns även runt om oss! Vi behöver Dansa med varandra, även om man ibland trampar varandra på tårna. (Milis I) 4- partnerskapet viktigt att få till. Finns verktygen redan eller behöver de tas fram? Digital agenda Örebro vill fortsätta vara ledande på IT- området, där kan vi hänga på med en webportal. Landsbygdsriksdagen 2014 med Världens största Open Space, maj i Sandviken. Den föregås av workshops/open Space på olika platser i landet (Lasse). /Sammanställningen gjord av Ankie Rauséus,

12 JAN- FEB MAR- APR MAJ- JUN JUL- AUG SEP- OKT HELHET Mitten feb Utvärdering klar Input för ny strategi för Leader Samordna med övriga events Sammanställ idéer strategi KÄRNAN Lärmöten grupper & projekt Blogga, goda nyheter, feedback Strategiska seminarier & föreläsare Övergr planering skördevecka LOKALT FYRPART POLITIK 8/2 Kickoff stafett LBR Open Space 30/1 kickoff studieförb., Anders P Workshops lokalgrupper Bjuda in till folkbildnings dag Planera & bjuda in politiker Lokala initiativ, seminarier Dag om folkbildning & omställn Lokala politiker- träffar Lokal planering skördevecka Lokala samtals- grupper Bearbetning & samman- ställning Skördevecka Fira efteråt! Samling- konferens MEDIA Möten ang strategisk samverkan Pressmed- delanden, bjud in Sprid berättelsen, synlighet Uppmuntra medias egna initiativ WEB 31/1 klar förstudie webportal Möten offentliga aktörer Första versionen klar Bjud in till/stöd användning

13 Till studieförbund och folkhögskolor i Örebro län Inbjudan för samverkan om satsning på lokala politikerträffar kring hållbarhetsfrågor! Som en del i möjlliga lokala aktiviteter inför valet nästa år, bjuder Leader Mellansjölandet, Länsbygderådet och Örebro läns bildningsförbund in till ett möte för att diskutera en samverkan kring satsning på lokala politikerträffar kring hållbarhetsfrågor. Tid: Torsdag den 30 januari Plats: Örebro läns bildningsförbund, Landbotorpsallen 25 A. Lokal: Stora konferensrummet, två trp. Anmälan: Mariana Flodman, , senast 22 januari Samhället står inför stora utmaningar när det gäller att ställa om till hållbar utveckling, inte minst på lokal nivå. I Hälsingland genomförde studieförbunden gemensamt en process i samband med förra valet, där de formulerade åtta konkreta frågor till lokala partigrupper i alla kommuner. Syftet var att belysa hur olika partier vill möta de globala utmaningarna på sina orter. Det blev ett genuint folkbildningsinitiativ som gav medborgarna kunskaper och möjligheter att ta ställning och påverka genom valet. Gäst på mötet blir Anders Persson från Studiefrämjandet i Hälsingland. Han kommer att berätta mer om hur de genomförde den lyckosamma strategin. Vidare kommer han att dela med sig av hur studieförbunden har medverkat till att det idag finns lokala grupper med deltagare från offentlig sektor, föreningsliv, näringsliv och forskning som träffas regelbundet för att samverka kring hållbar utveckling. Visionen är att kunna genomföra en "framtidsstafett" med politikerträffar i länets samtliga kommuner, som sedan följs upp under en framtidsvecka i början av september. Väl mött! Jane Karlsson Niklas Högberg Lasse Carlsson Örebro läns bildningsförbund Leader Mellansjölandet Hela Sverige ska leva, LBR Örebro

14 utkast Hela Sverige ska leva - Länsbygderådet Örebro, Leader Mellansjölandet - Leader Lär och Örebro läns bildningsförbund och inbjuder till möte om Hållbar Framtid i Hela Örebro län. Den 23 februari kl på Kvinnerstaskolan norr om Örebro......går vi från ord till handling!! Välkomna till ett "medskaparmöte" som syftar till att skapa samarbeten och partnerskap för stödjande strukturer och opinon för en hållbar framtidsutveckling i Örebro läns bygder, föreningar och företag! Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva inbjuder till Landsbygdsriksdag i Sandviken16-18 maj, där världens största Öppna Forum (Open Space) ska genomföras kring frågeställningen: Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för landsbygden? Hur skall behoven stödjas bäst? Levande landsbygder och lokalsamhällen blir allt viktigare då världen står inför stora utmaningar för att klara energi och klimatkriser som starkt begränsar möjligheterna för städer att försörja en ökande befolkning. Det är upp till oss alla att medskapa en ekologiskt, socialt, ekonomiskt och mänskligt hållbar utveckling. Alla insatser räknas, vi människor har större kraft att påverka än vi tror, var och en och tillsammans. Nu gäller det att ta vara på alla krafter för att skapa ett gott samhälle för framtida generationer! Därför arrangerar HSSL en stafett av Öppna Forum runtom i landet, som landar i en stor gemensam workshop, med avsikt att tungt påverka olika politiska frågor inför EU-val i maj och riksdagsval i september. För länet ges möjligheten att utforma, samla och påverka politiskt lokalt och regionalt i ett program, för de viktiga framtidsfrågorna och med förslag hur vi bäst skapar en stödjande struktur för ett genomförande. Vi vill genomföra Framtidsveckor där goda exempel och initiativ kan visas och vi vill att det skall vara ett brett samarbete mellan organisationer, företag, föreningar och enskilda för att genomföra detta. DU är jätteviktig i denna process och vi hoppas på / räknar med ditt deltagande!! I Örebro län genomför vi ett Öppet forum den 23 februari kl på Kvinnerstaskolan. Fika från Frågorna vi samlas kring väljer deltagarna, som exempelvis: "Hur samverkar vi lokalt för hållbar utveckling?" "Hur skall medel för strategiska fördelas?" eller "Hur stöds mer lokal matproduktion". Ta med DINA förslag! Dagen genomförs i samverkan med Leader Mellansjölandet och Länsbildningsförbundet. Till vår hjälp har vi Niklas Högberg, omställningscoach i Mellansjölandet med 25 års erfarenhet av förändringsprocesser. Dagen blir både en del av HSSL:s nationella satsning, och en startpunkt för flera lokala omställningsaktiviteter i länet som vi ser ska mynna ut i en ny framtidsvecka den första veckan i september. Förutom de aktiviteter som lokala byalag och grupper tar initiativ till, görs satsningar på att få de stora aktörerna att samarbeta mer i fyrpartssamverkan, liksom att få lokala politiker att reflektera över omställningsfrågor och hur de kan mötas på hemmaplan. Låt oss ta vara på denna möjlighet och visa vilka krafter som redan idag verkar för en hållbar förändring! Föranmälan sker senast???dag??/2 till Anette Jansson Länsbygderådet Örebro län mobil Målgrupp: "eldsjälar", föreningar, byalag, nätverk, företagare, politiker, tjänstemän. Ta gärna med en god vän och/eller en glad granne. Ingen avgift. Vi bjuder på kaffe och lunch. Frågor ställs till Lasse Carlsson eller Niklas Högberg Varmt välkomna till en givande dag med lokalt hållbar utveckling i fokus!!

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Summering av våra utåtriktade aktiviteter vinter-våren 2013-2014:

Summering av våra utåtriktade aktiviteter vinter-våren 2013-2014: Bakgrund: Länsbygderådet i Örebro län (LBR) tog under våren 2013 initiativ för att öka "verkstaden" i länet för omställning till ett hållbarare samhälle och skapa en stödjande struktur för detta. Vi bildade

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm 1(5) Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm Rapport från Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva Dagen inleddes med att Nätverkets ordf Peter Melin beskrev dagens upplägg med speeddating,

Läs mer

Projektanalys för Projektutveckling.

Projektanalys för Projektutveckling. Projektanalys för Projektutveckling. Vilken är vår projekt idé? Vad krävs av oss för att genomföra vår projektidé? Hur kan vi dela på arbetet så att många personer har möjlighet att engagera sig? Hur skall

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Fotbollshallen i Ulricehamn, kl 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Ewa Vikingson Tommy Johansson

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2006-11-23 1(5) Plats och tid: Borås, Vuxenskola kl: 18:00 21:30 Beslutande: Sven-Olof Carlsson Månika Sager Sassi Wemmer Tina Yngvesson Jan Vinkvist Claes Bergqvist Curt Sävenstrand Holger Sandin

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:2

Referensgrupp möte 2010:2 Kallade: Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo, Jonas Wedebrand, Mats Danielsson,, Annelie Fredriksson och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Håkan Wedlund, Mats Danielsson, och

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING Under året har följande ämnen varit speciellt i fokus i länsbygderådets verksamhet: Lokal utveckling omställning till hållbar framtid, supervalåret, bredband,

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Ej närvarande: Sabina Karlsson, Marian van Ham, Anmarie Larsson, Anders Tivell och Charlotta Englund.

Ej närvarande: Sabina Karlsson, Marian van Ham, Anmarie Larsson, Anders Tivell och Charlotta Englund. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 366-376 Tid: Tisdagen den 12 juni 2012 kl. 18.00 21.30 Plats: Nysunds Bygdegård, Åtorp Närvarande: Kjell Schlyter, Anders Jansson, Catharina Carlsson, Erika

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Breddat mått på regional utveckling. 13 maj

Breddat mått på regional utveckling. 13 maj Breddat mått på regional utveckling 13 maj Agenda 10.00 Samling/kaffe 10.30 Återkoppling från förra mötet samt input från rådgivarna (Mikael) 10.55 Kommunikationsmaterial (Mikael) 11.20 Sortering bland

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Vår ref: Susann Gustafson Turist- och landsbygdsutvecklare Datum: 2013-10-29 Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Tid: torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00 Plats: Nittorps ishall, Nittorp Närvarande:

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Minnesanteckningar styrgrupp 2015-02-11 Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Dag/tid 11 feb 2015, kl 10-12 Plats Malå hotell Närvarande Norsjö: Mikael Lindfors, Katarzyna Wikström Sorsele: Kjell

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Lena Bromarker, Mikael Sundman, Jan Andersson, Eva Hellstrand,

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2008-06-12 1(5) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Utses att justera: Jan Vinkvist Jan Smith Per-Åke Davidsson Claes Bergqvist Tina Yngvesson Agneta Lindström

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

PROGRAMGRUPPSMÖTE 2 14 APRIL 2011

PROGRAMGRUPPSMÖTE 2 14 APRIL 2011 PROGRAMGRUPPSMÖTE 2 14 APRIL 2011 De värsta människor jag vet det är de som säger: Så här har vi alltid gjort. De värsta människor jag vet det är de som säger: Så här har vi aldrig gjort. Dokumentation

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Måndagen den 12 maj Tid: Kl. 14.30 16.00. Plats: Marstrands Havshotell. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Agneta Malmsten, tjänsteman, Jan-Åke

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer