REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj."

Transkript

1 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Stödjande struktur för hållbar framtid Arbetsgruppens möte nr 1 den 10 juni kl hos LBF Arbetsgruppens möte nr 2 den 24 juni kl hos LBF Arbetsgruppens möte nr 3 den 4 sept kl hos Studiefrämjandet Arbetsgruppens möte nr 4 den 25 sept kl hos Studiefrämjandet Arbetsgruppens möte nr 5 den 21 okt kl hos Studiefrämjandet Arbetsgruppens möte nr 6 den 30 okt kl hos Studiefrämjandet Arbetsgruppens möte nr 7 den 21 nov kl hos Studiefrämjandet Arbetsgruppens möte nr 8 den 12 dec kl hos Studiefrämjandet Arbetsgruppens möte nr 9 den 8 jan kl hos Studiefrämjandet Närvarande: Pelle Klasson Framtiden i våra händer i Örebro län PK Niklas Högberg Leader Mellansjölandet NH Ankie Rauseus Fd Leader Bergslagen AR Ewa Overmeer HSSL Länsbygderådet Örebro län EO Kurt Gustavsson HSSL Länsbygderådet Örebro län KG Lars Carlsson HSSL Länsbygderådet Örebro län LC Frånvarande: Jane Karlsson Länsbildningsförbundet JK Anders Tivell Leader Mellansjölandet AT Kajsa Grebäck Naturskyddsföreningen Örebro län KG Hanna Arnesson Örebro kommun För helhetens skull så har tidigare protokolls relevanta punkter behållts i protokollet. Dessa är kursiva och föregås av markering om vid vilket möte frågan togs upp. Ny text är fet. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj. Möte 1: Kort resumé: Mötet samlade ett 20-tal representanter från olika organisationer. Inledning av Lasse C och Jane K om resp. org. utgångspunkt för initiativet och syfte med arbetet. Genomfördes en "cafébordsdialog" inom följande ämnen som dokumenterades: - " Aktiviteter " - Mål, Syfte, Verkstaden, Kommunikation... - "Kunskapen" - Inventering, Tillgänglighet, Utbildning... - "Projektet" - Initiering, Innehåll, Resurser, Samverkan... Päivi från Regionförbundet redovisade arbetet med Energi o Klimatprogrammet och lite om kopplingen och programmeringen till kommande strukturfondsprogram. Arbetsgrupp bildades för att jobba vidare med kontakter och projektformulering. Vi kan väl nu säga att det finns en plattform att jobba vidare med. Framtidskommissionens vision 2050 liksom vårt Energi o klimatprogram saknar delvis den lokala omställningsdimensionen till stor del. Civilsamhället och folkbildningen kan tillföra mycket av engagemang och kompetens med rätt villkor och förutsättningar som bidrar till att uppfylla målen. Det kan nog vara strategiskt att förhålla sig till de dokument och program som det offentliga tar fram och jobbar med. Att ge synpunkter och inspel i dessa för att öka samverkan och delaktighet är sannolikt den enklaste sättet att få stöd i arbetet. 2 - Möte med NA (7)

2 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Möte 2: LC rapporterade att mötet 11/6 handlade om vad som NA kan hjälpa till med vad gäller marknadsföringen för framtidsveckan. Ta fram MF-plan och bredda sponsringen tex. Allt för att möjliggöra ett större och bredare genomslag. Budget ca 300 för ex på 32 sidor som i princip ska finansiera sig själv. Arrangörsgruppen måste nog ändå ta stort ansvar att "kratta" för stödet. Vårt intresse för upplägget är dock begränsat. Vi avvaktar tills det blir mer konkret. 3 - Leader Mellansjölandet projekt "Omställningscoach - Leader Lär" Möte 2: LM har tagit beslut på 580 i ökad budget i pågående samverkansprojekt för omställningsaktiviteter och hållbarhet. Inga detaljer vet vi men från resonemanget LC haft med Anders Tivell så vill man fördjupa de lokala kontakterna och fokusera på metodutveckling som stärker den lokala nivån. Det passar bra i vår stödjande struktur, så frågan är hur samverkan och synergi kan skapas. LC kontaktar AT efter sommaren för mer info. Möte 3: LC har kontaktat Anders Tivell för mer info om projektarbetet. Anställningsprocess pågår. Arbetsbeskrivning ligger nu ute på hemsidan (utsänd till detta möte) och denna passar bra i tanken kring en regional stödjande struktur för omställningsaktiviteter och hållbarhet. Vi behöver därmed jobba för att utreda hur samverkan och synergi kan skapas och hur man kan fördjupa och fokusera på kompetens- och metodutveckling som stärker den lokala nivån och de lokala kontakterna. I beskrivningen ingår att göra en Framtidsvecka våren (projektet skall avslutas till 30 juni). Det stämmer bra med LBR tidigare uppfattning. Frågan är väl formen bara. Vi anser oss ha samma målbild och vill därmed verka för att hela länet ska omfattas. Möte 4: Anställningsprocess pågår och blir troligen klart vecka 40. Många sökande, 23 st varav 11 bedöms intressanta. Möte 5: Niklas Högberg är anställd på 100% och har börjat jobba. Niklas inbjuds till nästa möte den 30/10 för en samverkans diskussion och då speciellt med tanke på en upptaktsträff för framtidsveckan. Möte 6: Niklas presenterar sig och vad man tänkt att ge projektet för fokus och inriktning. Några begrepp och nyckelord är (fritt tolkat) trepartnerskapet och de gemensamma behov som finns, att förändringsbehovet är globalt och delaktighet ger kraft för både för inre och yttre omställning. Arbetssätt är möten med människor och grupper för inspiration och gemensamma tag, att ge och få kunskap som kan förädlas, göras tillgängligt och spridas vidare. Framtidsveckan ett verktyg som manifesterar och engagerar. Ny interaktiv web föreslås. Samverkan med föreslagen ROS-förstudien känns självklar och det skulle vara mycket värdefullt att få möjligheten att göra parallella aktiviteter för hela länet tillsammans. Möte 8: NH har startat upp projektarbetet och planering av aktiviteter. Gjort besök och lyssnat på enskilda och grupper om vad som förväntas, inte minst ROS-gruppen. Spännande koppleri emotses. Möte 9: NH har fått ändrade förutsättningar och kommer att vara anställd tom okt Han visade en "bubbelmatris" (BIFOGAS) med planering för projektet "Leader Lär", där två rader (helhet och kärnan) är mer interna och fem rader (lokalt, fyrpart, politik, media o web) externa med hög samverkansfaktor. Aktiviteterna skall mynna i en skördefest (framtidsvecka) och samlingskonferens som utgör slutpunkt för Leaderperioden. ROS-gruppen har stor nytta av de föreslagna aktiviteter och ambitionen är att just samordna dessa så långt som möjligt. 4 - Projektinitieringen Möte 1: En förstudie bör fokusera på inventering, kompetenser, kommunikation och tillgänglighet. Underifrånperspektivet är viktigt fokus och dessa behovs skall prioriteras. Att ge lokala initiativ näring att blomma är en viktig utgångspunkt. Lokala visioner och mål ger förändring för hela samhället. 2(7)

3 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Målgrupp är de lokalt engagerade personerna som med stöd kan starta nya OS-grupper eller utveckla hållbarhetsfrågorna i befintliga typ föreningar, utvecklingsgrupper eller byalag. Att visa exempel och resurser, vara inspiratörer och stimulera samverkan är delar av den stödjande strukturen. Det skall också avse att ge lokala aktörer inom kommunen och näringslivet stöd och kunskap. Att formulera och på sikt genomföra lokala omställningsplaner är syftet med ett långsiktigt projekt. Vi tror att folkrörelserna behöver samverka betydligt mer och att folkbildningsuppdraget måste utvecklas inom hållbarhetsfrågorna. Bör prövas att söka finansiering för en förstudie hos LST/RF/ÖLL i första hand. - Finansiering av projektet Möte 3: LC har pratat med Agneta Stål på ÖLL. De tematiska målen i kommande strukturfondsprogram handlar om innovationer (även sociala) forskning, företagande, koldioxidsnål ekonomi och hållbarhet bl.a och våra planerade åtgärder kan säkert får stöd i program och RUS/RUP. Kompetensfrågor via soc.fond t.ex."tänk brett" var AS uppmaning. Man kan pröva att söka utvecklingsmedel som RF har. Bra också att ha "letter of intent" klara från samverkande parter i tidigt skede. Möte 4: LBR föreslås bli projektägare och arbetsgruppen kan ev. fungera som styrgrupp. Var skall medel sökas är oklart, men RF är nog första kontakten. Lasse C kollar med Susanne Rosendahl. Frågan tas också upp med Örebro kn när LBR träffar nye strategen Kalle Selander. Däremot ses Leader - medel som uteslutna för ett större projekt i denna period. Kvarvarande medel finns för lokala insatser på tusen max. Möte 5: Kontakt har tagits med RF, LST och Örebro kn. Förstudie förslaget har översänts och vi har begärt ett möte om fortsättning. Inget ännu bestämt. Möte 7: Möte med RF sker den 29/11. JK o LC träffar Lena Kihl och Peter Åslund. Möte med Länsstyrelsen sker 6/12. JK o LC träffar Nanny Andersson-Sahlin och Eva Kåverud. LC träffar Örebro kommuns landsbygdsstrateg Kalle Selander 27/11 och följa upp de samtal EO + LC hade med Kalle tidigare om stöd. Möte 8: JK och LC hade möte med RF 29/11. De har svårt att se att projektet kan passa in i de regionala utvecklingsstrategierna (RUS) trots att det både handlar om hållbart samhälle och medborgarinitiativ, som man pekar på som avgörande för samhällets utveckling. Vi tycker resonemanget är mycket märkligt och inkonsekvent. Säger dessutom att det är principer och inte pengar som är problemet. På något sätt så är vårt breda anslag för hållbarheten för generellt för "rusen" och därför inte platsar i de specifiserade åtgärderna. Vi avvaktar mötet med LST, som är flyttat till 16 dec, innan vi agerar. LC tog upp frågan och RF s bemötande på L&SEK styrmöte 9 dec, där Agneta Stål ÖLL och Margareta Johansson ÖLIF båda lovade att kolla med sina kontakter på RF. Efter möte med Örebro kn har inget hörts, trots förnyad fråga via mail. Miljömålsarbetet har särskilda medel hos LST. Enligt uppgift möjliga för utbildningsinsatser och typ Framtidsveckan. Kollas vid LST mötet. Andra finansieringar (som på längre sikt kan ingå delvis) är ÖLL arbetet med sociala innovationer, forskarcirklar och ett nytt uppslag från Anders Bro om en ansökan på temat (ungefär) staden och dess omland sociala innovationer för en hållbar utveckling till Vinnova. LBR har ställt sig positiva. Andra processer som kan ingå eller vara parallella är LBR förberedande arbete inför landsbygdsriksdagen och kommande val med Open Space process, politikermöten samt inför kommande strukturfondsperiod planering för CLLD / LLU erbjudandet som kommer att efterträder Leader arbetet. Möte 9: Mötet med LST (EO o LC) gav tyvärr mindre än förväntat. Det finns inte några användbara medel just nu. Kanske kan det bli återföringar men det är högst oklart. 3(7)

4 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Utlysning kommer om aktiviteter inom EKP (Energi o Klimat Program) på G, men det dröjer några månader. Miljömålsmedel skall Nanny kolla upp och återkomma om. Förnyade ansträngningar för att få finansiering till förstudien kommer att göras av LBR. Under tiden så kommer LBR att ta fram förslag till verksamhetsplan och budget till styrelsemöte 16 jan och eftersom styrelsen tidigare prioriterat hållbarhetsaktiviteterna kopplat med lokal utvecklingsplanering så bör det finnas resurser i någon mån att jobba vidare med workshops och lokala möten under våren. - Finansiering av att skriva förstudieansökan Möte 3: LBR styrelsen har tagit beslut att stödja framtagande av projektansökan och LC har ett muntligt löfte om nationella pengar från HSSL också. Totalt tusen vilket gör att vi kan dra igång arbetet. LC har bjudit in Susanne Grundström, firma Kolugn från Hällefors att skriva. SG har fått vårt material så långt och är beredd att göra detta under sept. LC kontaktar SG för avtal med LBR och ytterligare info. Möte 5: Avtal klart. Även klart med från HSSL riks. Därmed så är kostnader för SG s arbete täckta. - Textinnehåll i projektansökan Möte 3: Projektansökningens innehåll och inriktning diskuterades. Bör utformas i minst två delar där den första kan ha förstudiekaraktär för att hitta lämplig metod, verktyg och strategi för en "stödjande struktur". Arbetet bör också gå parallellt med Mellansjölandets projekt. En inventeringsfas bör ingå där resurser söks upp och synliggörs och med förankring av "partnerskapet". Den andra delen är sen det långsiktiga projektet som bör vara 3 årigt, med bra resurser att möta och inspirera lokala initiativ. Där skall resurser och stöd kunna ges för att utveckla initiativen, utbilda och göra kompetens tillgänglig och stärka kommunikationen med samverkan och nätverkande. Manifestationer typ Framtidsveckan är också centrala verktyg i arbetet och skall ingå. Möte 4: Susanne textförslag diskuterades. Några synpunkter är: - förtydliga åtgärderna i resp steg 1 o 2, - utveckla text om påverkan, - koppling forskning/universitetet och forskarcirklar (typ Trönö), - betona samverkan som framgångsfaktor, - värderingar o inre omställning tas med. Fundering om aktiviteter ska tidsättas och budgeteras lyftes. Möte 5: SG har reviderat enligt efter förra mötet och LC har sänt ut efter lite komplettering av förslaget till ver 2. Bör kompletteras med avsnitt om sociala risker som LST mobiliserar kring enligt HA som lämnar textförslag till LC för bearbetning. Möte 6: Det omarbetade förslaget är ok i nuläget och revideras efter samråd och ev. synpunkter från finansiärerna. Ett första förslag till intäktsbudget kan säkert behöva ändras efter samråd. Möte 7: Förslag om komplettering med koppling till privat näring och forskningen läggs till. Möte 8: LC har gjort en del justeringar så att version nr5, dat gäller. Vi avvaktar alla penningsökarmöten, om någon ytterligare förändring skall ske. Ett begrepp som "civilsamhällets hållbara entreprenörer" föreslogs att inarbetas. 5 - Framtidsveckan Uppstartsmöte och genomförande Möte 3: Som ovan skrivits så är Mellansjölandets projekt inne på att anordna något våren Vi bejakar detta och tar upp idén från i våras att arrangera ett möte med tidigare deltagare. Det förslaget kom från Bredsjö, men vi tror nog att en mer central plats i länet vore bättre. Aktiviteten kan lämpligen vara ett knytkalas, gärna en lördag sen em -kväll med inspiration, samverkan och omställningsfest. LC kontaktar Alf i Bredsjö och Anders Tivell för synpunkter. Tidpunkt gärna före 23 okt, t.ex 5 el 6 okt. Möte 4: LC har pratat med Alf och Anders som ju är ytterligheterna geografiskt i länet. Intresse finns men lämpligt är att avvakta LM coacherna, som kan ta tag i frågan. Vi ligger lågt nu men kan gärna delta i planeringen. Ett platsförslag är Åsbro som är mer centralt beläget med bra omställningsverksamhet. 4(7)

5 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Möte 6: Hur en ny Framtidsvecka ska genomföras diskuterades. Nationellt har förts på tal att samordna en vecka före valet i de län som önskar. Det kan vara en idé som kan föregås av lokala aktiviteter före sommaren och kanske genomföras som en kampanj. För att diskutera strategin förelås en uppföljning av maj-mötet den 5 dec. NH utformar ett förslag till inbjudan. Inbjudare är ROS-arbetsgruppen och LMprojektet. Möte 7: Inför mötet den 5/12 diskuterades mötets innehåll. Inbjudan gick ut igår (20/11) till drygt 50 pers. Adresslistan bygger på majmötet men är utökad med ett antal personer. Förslag i inbjudan är att genomföra en Framtidsvecka i sept som föregås av en stafett i länets olika delar i april-maj. En idé är att dela upp i 4 delar, norr, syd, väst och Örebro i veckorna Innehållet skall vara brett och med fokus på att medvetandegöra och inspirera i seminarier och workshops. Skördefesten blir sen i sept. Teman som "Hållbar demokrati" och "Social hållbarhet" kan tex exemplifieras. Några frågeställningar att diskutera: - Om och hur genomföra en Framtidsvecka? - Skall vi ha en stafett/kampanj före? - Vad kan NI bidra med? - Vem ansvarar, och finansierar? - Information, samordning och administration? Niklas förbereder frågeställningar och Ankie ges möjlighet av LBR att stödja inför och under mötet. Förslagsvis görs sammanställning med underlag som skickas som påminnelse ett par dar före mötet. Möte 8: Mötet 5 dec redovisades av NH och AR. Vi var 17 st som pratade framtidvecka och hur det lämpligen skall gå till. Förslag som presenterades mottogs positivt och många idéer och synpunkter kom fram. Dokumentationen blev omfattande och en sammanfattning kommer genom NH/AR. Ett nytt möte med en större målgrupp bör hållas under jan-feb. NH/AR formulerar ett förslag till aktiviteter som innefattar möten och processer inför framtidsveckan. Möte 9: Rapport från mötet den 5 dec är nu klar, tack vare Ankie. BIFOGAS Förslag till nytt möte, workshop med open space metod diskuteras upplägg, syfte och målgrupp. Föreslås att äga rum söndag 23 feb. NH har påbörjat en inbjudning som både LC och JK har synpunkter på. LC "förädlar" och skickar ut på nytt. (BIFOGAS) Syftet är att samla ideella och privata, därav söndagsaktiviteten, typ tidigare aktiva inom Framtidsveckans ram (Marthas register), byagrupper, föreningar, studieförbund m.fl. Även offentliga aktörer bjuds in. Vi kan se mötet som en kick-off inför framtidsveckan och framtidsstafetten, men också som opinionsbildande verkstad inför kommande val och frågor som skall upp på landsbygdsriksdagen i maj där världens största Open Space skall genomföras. Viktigt att inbjudan formuleras "rätt" och mötet uppfattas attraktivt och inspirerande att delta i. NH erbjuder sig vara processledare. Kvinnerstaskolan föreslås som mötesplats. LBR styrelsen har möte 16/1 och då kan beslut om finansiering m m tas. 6 - RF Energi och Klimatkonferens 23 okt Möte 1: Till mötet utsändes Energi o Klimat program och åtgärdsbilaga samt RF Örebro förslag Tematiskt Mål 4. Programmeringen kring åtgärder för en CO2 snålare samhälle innehåller skrivningar som omställningen omfattar. Dock finns inget skrivet ännu. Det måste vi se till och komplettera. Den 23/10 genomför en energi och Klimatkonferens. Där skall den regionala omställningen vara med tydligt. Lämpligen med lokala exempel och seminariedelar. Möte 3: Denna konferens är aviserad sen länge. Ingen inbjudan finns ännu men det är bra om vi är väl representerade. Håll utkik efter inbjudan och det skulle vara käckt om vi kunde visa upp en samlad regional omställnings idé då. Vore nog möjligt att få några förberedda minuter kanske. Möte 4: KG kommer att medverka med info om omställning Nora och lite allmänt och kan lämpligen nämna ROS gruppens arbete som exempel på stödjande struktur för det lokala initiativet. Möte 6: På konf. deltog Ewa, Lasse och Kajsa som också var programpunkt och berättade om omställning Nora och lite om vårt ROS-arbete, symboliserat med en nyponros. Bra konferens med 85 intresserade. Möte 8: Här finns det dokumentation ( med Ewa och Ankie i bild). 5(7)

6 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Samverkande projekt / aktiviteter Möte 1: Samverkan med Gävleborg? LC har genom kontakter där, fått några underlag som bifogats till mötet. De har gjort en förstudie och ett regionalt möte som däri dokumenterat. De ligger lite i samma fas som vi, men har dokumenterat sig lite bättre. Vi kan dra nytta av deras arbete och gärna hålla kontakt framledes. Möte 3: HA föreslår samverkan med Demokrati och Toleransveckan som anordnas varje nov. I år är det för sent, men till 2014 skulle det vara möjligt. Möte 4: Miljövänliga veckan v 40, okt Klimatkurs i Tived, 10 okt Transitionfilm 2.0 i Hällefors Möte 5: KG berättar projektinitiativ för utbildning vid FHS ihop med Kvinnersta. Intressant!! HA pratar om Örebro kommuns nya prioriteringar. Nya mål om matsäkerhet och att varje upphandling skall ha social dimension. Bra!! Möte 6: Ankie Rauseus var tidigare projektledare i Leader Bergslagen och genomförde bl.a en rad workshops och inspirationsmöten med syfte att stärka och hitta lokala synergier för omställningsaktiviteter. Alla möten hade bra diskussioner och ett flertal temagrupper bildades. Arbetet har inte direkt följts upp, så det finns ingen vetskap om det har gett resultat i nya processer och initiativ, men ett nytt projekt "Omställning i praktiken" genomförs just nu med två grupper i norra länsdelen. Arbetssättet känns bra och skulle kunna stå mall för mötesaktiviteter under projektperioden i både LM och ROS projekten. Möte7: Se separat punkt om interaktiv websida "En mötesplats på nätet" och möte kring det. Möte 8: KG rapporterar att utbildningsprojektet (möte3) fått förstudiepengar beviljade av LM. NH tar kontakt med Anders Persson för att kolla hur man bedriver aktiviteter i Gävleborg. En kalender för 2014 behövs och samordning av allas verksamhetsplanering bör om möjligt ske för att undvika större krockar. Remiss angående länets "digitala agenda" skall göras till sista jan. Ev synpunkter med relevans till omställningsarbetet kan lämnas till LBR som kommer att avge remissvar. Möte 9: En "Inbjudan för samverkan om satsning på lokala politikerträffar kring hållbarhetsfrågor!" har gått ut till studieförbunden. (BIFOGAS) Mötet är 30 jan hos LBF och LM och LBR är med som inbjudare. De som har möjlighet att medverka anmäler sig. Återigen anfördes behovet av samordnad kalender för aktiviteter. LC/EO/AR funderar vidare. 8 - Information- och förankringsaktiviteter Möte 3: EO kollar med kontakter på Universitetet för att se vad som pågår där och hur samverkan framledes kan te sig. Johanna Björklund är självklart en person vi ska ha kontakt med. Möte 4: EO har kollat till viss del och konstaterar det saknas "hållbarhetskurser" EO tar ånyo kontakt med universitetet. KVARSTÅR! Möte 3: Vi bör fundera på info och spridning av det arbete som på går. Ett första steg är att info läggs upp på HSSL/LBR hemsidan som övriga kan länka till. KVARSTÅR! Möte 4: Bra sammanfattande ROS info behövs och LC erbjuds att fixa detta. Resp. organisation förankrar i sina styrelser också. Bra info behövs då. Möte 5: Text med ansökan till HSSL riks kan duga som start. Info om arbetet i resp org sker/har skett vilket blir viktigt när ansökan blir mer offentliggjord och att flera blir delaktiga i processen. Möte 6: Att möten är viktiga för förankringen är självklart. Att bjuda in till typ kafé möten om hållbarhet och omställning är ett bra arbetssätt. Att ha tålamod och vara uthållig med en långsiktig strategi behövs. 6(7)

7 REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län Det finns inga genvägar och att få med långsiktiga aktörer som kommuner och regionala utvecklings aktörer är avgörande för resultatet. Skapa samarbeten och kampanj - en stafett eller budkavle kanske. Möte7: Vid kommande möten som arrangeras av ROS-gruppen medlemmar, så måste deltagande i aktiviteter erbjudas politikens representanter och andra berörda intensivt och ihärdigt. 9 - Förstudie "En mötesplats på nätet" Möte 6: NH föreslår att en interaktiv websida byggs upp som kan bli kvar över tid. Har kontakt med det företag som byggt "Almedagsveckans" sida. Via sidan kan man sedan skriva ut "programblad" för olika aktiviteter. Länet kunde göra en "pilot" som senare kan spridas över landet. Förslag kommer. Möte 7: Idémöte genomfördes den 19/11 på IUC med ett femtontal medverkande. Bra inspiration från ImCode, web-byrån som gav input och författar en förstudie som grundas på våra diskussioner. Denna förstudie kommer i ett första utkast före mötet den 5/12. Länsbygderådets ansökan om förstudiemedel skickades till Leader Mellansjölandet 7/11. Möte 8: Ansökan fick återremiss med begäran om komplettering om hur de fortsatta arbetet skall bedrivas. NH stöder LBR med underlag. Inget utkast till förstudien har ännu synts till. Möte 9: LC skickar in komplettering av ansökan snarast efter att underlag från NH stämts av. - Kommande möten Tisdag den 4 feb kl hos Lasse C på WSP, Krontorpsgatan 1. På detta möte föreslås ett antal möten under våren enligt bifogad mötesplan. Noterat av Lasse C I detta protokoll bifogas i pdf-versionen följande: - Rapport från möte 5 dec - LEADER LÄR "bubbelmatris" - Utsänd inbjudan studieförbund 30 jan - Förslag till inbjudan 23 feb 7(7)

8 Dokumentation från planeringsmötet för att bygga en Hållbar Framtid i Örebro län under december kl Hos NBV (Saxonsalen), Köpmangatan 27 i Örebro. Arrangörer: Hela Sverige ska leva - Länsbygderådet Örebro, Mellansjölandet Leader och Örebro läns bildningsförbund. Moderatorer: Niklas Högberg, Ankie Rauséus Kvällen startade med att Lasse Carlsson(LBR) hälsade alla välkomna och beskrev syftet med kvällen sen körde vi en presentationsrunda bland de 17 personer som deltog denna kväll. Niklas Högberg visade även en kort filmsnutt. Sen påbörjades samtalen och erfarenhetsutbytet kring de två Framtidsveckor som har genomförts (hösten 2011, 2012) och hur vi tänker inför år Nyttan de goda effekterna av Framtidsveckorna Vi fick upp ögonen. Något nytt kom in som egentligen var gammalt. Blev ett uppvaknande och en nystart för folkhögskolan (Kga). Väldigt bra mötesplats (för samtal och mingel) som lockar folk från olika bakgrund ser hur det går ihop med annat. Tog lång tid att arbeta in. Man få ha tålamod och upprepa konceptet. Nora en pusselbit för gemensam eruption i dessa frågor. Skapades samtal med kommunrepresentanter, t ex i Linde, Nora och Askersund som ordnade ett krishanteringsmöte med Anders Persson. Fokus på handling. Inspirerande att det händer så mycket. Blir en trigger. Det är viktigt med plattformar som visar att man inte är ensam. Mycket man inte hann gå på! Vi följde upp med flera aktiviteter. Tidningar försvann Man kopplade inte ihop med andra lokala aktiviteter. Hjulsjö- Bredsjö har fått mer fokus på omställning. Nätverk skapades. Nya kontakter har knutits och man ser hur mycket som görs. Det offentliga märkte inte allt, men folk pratar ändå om det. Solenergibidraget gav en skjuts. Viktig manifestation som synliggör och tydliggör. Bredden kom fram. Ett projekt drogs igång hos oss en webbportal som samlar ihop föreningar och aktiviteter runt Möckeln.

9 Möjligheter under Vad inspirerar mig? Vad vill jag se hända? Det behövs nya ekonomiska strukturer. Fler arbetstillfällen, landsbygd och ungdom. Tre fokusområden inom Europa Skapa forum för samtal på det lokala planet, med representanter från samtliga sektorer. Föregångare behövs. Action skapa möjlighet att testa/utveckla utifrån lokala förutsättningar, med stöd från det offentliga. Utmana politiken. Var står kommunerna? Var står näringslivets företrädare? Skapa en webbportal i länet. LEA- analys kan ge bra grunddata. Positivt med en längre process. Hur kan kommunerna ge statements? Vad gör man konkret ute i bygderna? Viktigt att klargöra syftet (kärnan) med Framtidsveckan. Underifrånperspektivet är viktigt. Låt inte FV bli ett krav på de lokala grupperna, som ev krockar med egna lokala aktiviteter. Kommunerna bör ge bästa möjliga förutsättningar att agera lokalt. Ställ systematiska frågor riktat till samtliga kommuner. Gärna frågor som kan användas i hela landet! Upparbeta forum där kommunen kontinuerligt bjuder in till medborgardialog, typ som sker i Lekeberg. Använd ingen konfrontationsteknik under FV/Framtidsstafetten. Jag kan påverka! Det går även att påverka regeringen i deras processer för att ta fram beslutsunderlag. Värdefullt att mötas lokalt centralt underifrån. Planer & idéer inför 2014: HSSL (Hela Sverige Ska Leva) ordnar regionala OPEN SPACE- forum. - LBR (LänsBygdeRådet)/HSSL arrangerar ett i Örebro län under jan- feb? Framtidsstafetter under våren (prel. v 12-15), fyra geografiska områden. Skördefest - 1:a veckan i september. Göra Framtidsverkstäder i samtliga kommuner? Utifrån en beprövad metod framtagen av Robert Jungk, Framtidsforskare vid Tekniska universitetet i Berlin.

10 Hur kan Framtidsveckan/hållbarhetsarbetet maximeras och spridas? Hur kan jag bidra till Hållbarhetsarbetet i länet? Vi vill mötas utanför formella roller, som människor. Bra fråga: Vad vill JAG som människa, inte bara i min roll eller som tjänsteman. Central fråga: Hur skapa Hållbar hållbarhet (Kurt G)? Hur få in detta i Europa strategin? Hur kan vi tjänstemän hitta vägar att stödja? Vad kan vi göra tillsammans? Det behövs mer konkreta pengar till gräsrötterna. Ej lika ideellt Man måste kunna se i BÅDE stora/små perspektiv. Stad- land, allt hänger ihop. Hur göra landsbygden mer attraktiv? Mer samverkan centralt- regionalt- lokalt. Se helheten. Det blir lätt mycket prat, men det behöver HÄNDA saker. Någon behöver ta på sig ansvaret/rollen. Bättre samarbete behövs! Nu får vi regionsbildning Hur påverkar det? Jag tar med mig frågan om samverkan (Nanny AS, Lst). Visa vad som GÖRS. Man har hittat på saker och visat upp aktiviteter, ibland bara för Framtidsveckan. Mer visa vad som pågår hela tiden. Ordna intressanta föredragshållare som visar upp goda exempel. I Leader Mellansjölandet bjuder man i vår in Jörgen Andersson som berättar om Fjällbete i Åredalen Ekon.förening som drivs i enlighet med Alan Savorys principer. Savory Institute, heter organisationen vars mål är att 1 miljard hektar ska brukas i enlighet med Holistic Management till Inspirationsinsatser. Det är inte hållbart med för många aktiviteter parallellt. Större seminarier ska inte konkurera med varandra eller små aktiviteter. Gruppsamtalen är viktigast. Jag hjälper till att dra (Hanna A, Öo kn). Skapa evenemang som hjälper min personliga omställning att bli mer hållbar. - Kulturen kan bidra. - Sluta res utomlands alla behöver se över sin påverkan. - Samåkning - Attitydförändring. Lyckas omvända folk och få fler att vara med, mental förändring. - Avesta kn: Gott exempel på hur man satsat på fri lokaltrafik. Det blev inte dyrare för kommunen. - Gör programblad i fickformat, så man enkelt kan ha det med sig och dela ut. - Förslag på konkret projekt: Planera Framtidsverkstad. - Mer koll på den lokala nivån. - Fånga upp signaler genom t ex Open Space och inspirationsinslag. Kolla upp Synvända, en omställningskonferens som brukar ligga 1:a veckan i september.

11 Hur går vi vidare? Hur närmar vi oss varandra? Människa till människa (Affe). Behövs någon som håller ihop processen inom HELA länet. Mötesdag för alla sektorer. - Hur skapar vi tillsammans ett hållbart samhälle? - upplägg á la Sustainable Summit i Åre. Lyssna mer på de lokala grupperna. Starta med befintliga grupper, vidga sen målgruppen och formatet. Förädla det befintliga arbetet. Förstudien ska fånga upp, lyssna in och analysera det som redan sker ute i bygderna (Lasse C). Goda exempel finns även runt om oss! Vi behöver Dansa med varandra, även om man ibland trampar varandra på tårna. (Milis I) 4- partnerskapet viktigt att få till. Finns verktygen redan eller behöver de tas fram? Digital agenda Örebro vill fortsätta vara ledande på IT- området, där kan vi hänga på med en webportal. Landsbygdsriksdagen 2014 med Världens största Open Space, maj i Sandviken. Den föregås av workshops/open Space på olika platser i landet (Lasse). /Sammanställningen gjord av Ankie Rauséus,

12 JAN- FEB MAR- APR MAJ- JUN JUL- AUG SEP- OKT HELHET Mitten feb Utvärdering klar Input för ny strategi för Leader Samordna med övriga events Sammanställ idéer strategi KÄRNAN Lärmöten grupper & projekt Blogga, goda nyheter, feedback Strategiska seminarier & föreläsare Övergr planering skördevecka LOKALT FYRPART POLITIK 8/2 Kickoff stafett LBR Open Space 30/1 kickoff studieförb., Anders P Workshops lokalgrupper Bjuda in till folkbildnings dag Planera & bjuda in politiker Lokala initiativ, seminarier Dag om folkbildning & omställn Lokala politiker- träffar Lokal planering skördevecka Lokala samtals- grupper Bearbetning & samman- ställning Skördevecka Fira efteråt! Samling- konferens MEDIA Möten ang strategisk samverkan Pressmed- delanden, bjud in Sprid berättelsen, synlighet Uppmuntra medias egna initiativ WEB 31/1 klar förstudie webportal Möten offentliga aktörer Första versionen klar Bjud in till/stöd användning

13 Till studieförbund och folkhögskolor i Örebro län Inbjudan för samverkan om satsning på lokala politikerträffar kring hållbarhetsfrågor! Som en del i möjlliga lokala aktiviteter inför valet nästa år, bjuder Leader Mellansjölandet, Länsbygderådet och Örebro läns bildningsförbund in till ett möte för att diskutera en samverkan kring satsning på lokala politikerträffar kring hållbarhetsfrågor. Tid: Torsdag den 30 januari Plats: Örebro läns bildningsförbund, Landbotorpsallen 25 A. Lokal: Stora konferensrummet, två trp. Anmälan: Mariana Flodman, , senast 22 januari Samhället står inför stora utmaningar när det gäller att ställa om till hållbar utveckling, inte minst på lokal nivå. I Hälsingland genomförde studieförbunden gemensamt en process i samband med förra valet, där de formulerade åtta konkreta frågor till lokala partigrupper i alla kommuner. Syftet var att belysa hur olika partier vill möta de globala utmaningarna på sina orter. Det blev ett genuint folkbildningsinitiativ som gav medborgarna kunskaper och möjligheter att ta ställning och påverka genom valet. Gäst på mötet blir Anders Persson från Studiefrämjandet i Hälsingland. Han kommer att berätta mer om hur de genomförde den lyckosamma strategin. Vidare kommer han att dela med sig av hur studieförbunden har medverkat till att det idag finns lokala grupper med deltagare från offentlig sektor, föreningsliv, näringsliv och forskning som träffas regelbundet för att samverka kring hållbar utveckling. Visionen är att kunna genomföra en "framtidsstafett" med politikerträffar i länets samtliga kommuner, som sedan följs upp under en framtidsvecka i början av september. Väl mött! Jane Karlsson Niklas Högberg Lasse Carlsson Örebro läns bildningsförbund Leader Mellansjölandet Hela Sverige ska leva, LBR Örebro

14 utkast Hela Sverige ska leva - Länsbygderådet Örebro, Leader Mellansjölandet - Leader Lär och Örebro läns bildningsförbund och inbjuder till möte om Hållbar Framtid i Hela Örebro län. Den 23 februari kl på Kvinnerstaskolan norr om Örebro......går vi från ord till handling!! Välkomna till ett "medskaparmöte" som syftar till att skapa samarbeten och partnerskap för stödjande strukturer och opinon för en hållbar framtidsutveckling i Örebro läns bygder, föreningar och företag! Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva inbjuder till Landsbygdsriksdag i Sandviken16-18 maj, där världens största Öppna Forum (Open Space) ska genomföras kring frågeställningen: Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för landsbygden? Hur skall behoven stödjas bäst? Levande landsbygder och lokalsamhällen blir allt viktigare då världen står inför stora utmaningar för att klara energi och klimatkriser som starkt begränsar möjligheterna för städer att försörja en ökande befolkning. Det är upp till oss alla att medskapa en ekologiskt, socialt, ekonomiskt och mänskligt hållbar utveckling. Alla insatser räknas, vi människor har större kraft att påverka än vi tror, var och en och tillsammans. Nu gäller det att ta vara på alla krafter för att skapa ett gott samhälle för framtida generationer! Därför arrangerar HSSL en stafett av Öppna Forum runtom i landet, som landar i en stor gemensam workshop, med avsikt att tungt påverka olika politiska frågor inför EU-val i maj och riksdagsval i september. För länet ges möjligheten att utforma, samla och påverka politiskt lokalt och regionalt i ett program, för de viktiga framtidsfrågorna och med förslag hur vi bäst skapar en stödjande struktur för ett genomförande. Vi vill genomföra Framtidsveckor där goda exempel och initiativ kan visas och vi vill att det skall vara ett brett samarbete mellan organisationer, företag, föreningar och enskilda för att genomföra detta. DU är jätteviktig i denna process och vi hoppas på / räknar med ditt deltagande!! I Örebro län genomför vi ett Öppet forum den 23 februari kl på Kvinnerstaskolan. Fika från Frågorna vi samlas kring väljer deltagarna, som exempelvis: "Hur samverkar vi lokalt för hållbar utveckling?" "Hur skall medel för strategiska fördelas?" eller "Hur stöds mer lokal matproduktion". Ta med DINA förslag! Dagen genomförs i samverkan med Leader Mellansjölandet och Länsbildningsförbundet. Till vår hjälp har vi Niklas Högberg, omställningscoach i Mellansjölandet med 25 års erfarenhet av förändringsprocesser. Dagen blir både en del av HSSL:s nationella satsning, och en startpunkt för flera lokala omställningsaktiviteter i länet som vi ser ska mynna ut i en ny framtidsvecka den första veckan i september. Förutom de aktiviteter som lokala byalag och grupper tar initiativ till, görs satsningar på att få de stora aktörerna att samarbeta mer i fyrpartssamverkan, liksom att få lokala politiker att reflektera över omställningsfrågor och hur de kan mötas på hemmaplan. Låt oss ta vara på denna möjlighet och visa vilka krafter som redan idag verkar för en hållbar förändring! Föranmälan sker senast???dag??/2 till Anette Jansson Länsbygderådet Örebro län mobil Målgrupp: "eldsjälar", föreningar, byalag, nätverk, företagare, politiker, tjänstemän. Ta gärna med en god vän och/eller en glad granne. Ingen avgift. Vi bjuder på kaffe och lunch. Frågor ställs till Lasse Carlsson eller Niklas Högberg Varmt välkomna till en givande dag med lokalt hållbar utveckling i fokus!!

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva Hela Sverige ska leva 50 Medlemsorganisationer 5000 Lokala utvecklingsgrupper 100 Kommunbygderåd 24 Länsbygderåd Landsbygdsriksdag vart annat år Hållbara Bygder sedan 2003 Omställning Sverige start 2009

Läs mer

Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014:

Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014: Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014: Närvarande: Ankie Rauséus (LBR), Ewa Overmeer (LBR), Anne Helgesson (LBR), Annelie Jansson (Sensus), Lena Thorin Pettersson (ABF), Tomas Hjort

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Detta är en summering av våra utåtriktade aktiviteter under perioden dec 2013-maj 2014:

Detta är en summering av våra utåtriktade aktiviteter under perioden dec 2013-maj 2014: Bakgrund: Hela Sverige ska leva/länsbygderådet i Örebro län (LBR) tog under våren 2013 initiativ för att öka "verkstaden" i länet för omställning till ett hållbarare samhälle och skapa en stödjande struktur

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Summering av våra utåtriktade aktiviteter vinter-våren 2013-2014:

Summering av våra utåtriktade aktiviteter vinter-våren 2013-2014: Bakgrund: Länsbygderådet i Örebro län (LBR) tog under våren 2013 initiativ för att öka "verkstaden" i länet för omställning till ett hållbarare samhälle och skapa en stödjande struktur för detta. Vi bildade

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Förord. vid er första träff gör en planering tillsammans.

Förord. vid er första träff gör en planering tillsammans. Studiehandledning Förord Örebro Läns Landsting, Örebro Läns Bildningsförbund och Örebro Läns Idrottsförbund har tillsammans tagit fram en skrift om föreningslivets och folkbildningens roll i folkhälsoarbetet

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR Vimmerby 2011-04-13 Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR Ansvarig: Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket (070 534 91 64) nils.lagerroth@hushallningssallskapet.se Processledare: Lisa Renander, Go

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Program 24 april 09.30 Samling Deltagarpresentation 10.00 Presentation projekt Vindkraft Öst 10.10 Nulägesbild

Läs mer

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Ingrid Eriksson Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE 2010-02-25 1(5) Plats och tid: Hökerum, Lokalen kl: 18:00 21:30 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Claes Bergqvist Holger Sandin Sassi Wemmer Thomas Söderling Daniel Göök Utses att justera: Paragraferna:

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Agenda I riktning mot en hållbar välfärd. Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan

Agenda I riktning mot en hållbar välfärd. Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Agenda 2030 I riktning mot en hållbar välfärd Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Agenda 2030 kräver en samhällsomställning där hållbar utveckling är ett övergripande mål för

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 15 september 2016, kl Plats: Lärken, Eklundavägen 1, Region Örebro län

Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 15 september 2016, kl Plats: Lärken, Eklundavägen 1, Region Örebro län 1 (5) Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 15 september 2016, kl 14.00-16.00 Plats: Lärken, Eklundavägen 1, Vid protokollet Mia Eriksson Justerat den: 20 september 2016 Bengt Storbacka Ordförande

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Dalarna Innehåll Om Hela Sverige ska leva Dalarna 1 Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 2 Om verksamhetsplanen 2 Strategi för 2016 2018 3

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 24 november 2016, kl Plats: Sjöängen, Askersund. Lokal Aspön

Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 24 november 2016, kl Plats: Sjöängen, Askersund. Lokal Aspön 1 (5) Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 24 november 2016, kl 14.00-16.00 Plats: Sjöängen, Askersund. Lokal Aspön Vid protokollet Mia Eriksson Justerat den: 2 december 2016 Behcet Barsom

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Björketorp, kl 18:30 21:10 Beslutande: Övriga: Utses att justera: Sassi Wemmer Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Agneta Lindström

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentationen utgår från ESF samordnarnas anteckningar och är redigerade för att få liknande form. Syftet med dokumentationen är att andra snabbt ska

Läs mer

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-08-31 kl. 09:00-11:50 Plats: Regionens hus, sal B 10 Finansiering av regional skogsstrategi Småland Diarienummer:

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:2

Referensgrupp möte 2010:2 Kallade: Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo, Jonas Wedebrand, Mats Danielsson,, Annelie Fredriksson och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Håkan Wedlund, Mats Danielsson, och

Läs mer

Breddat mått på regional utveckling. 13 maj

Breddat mått på regional utveckling. 13 maj Breddat mått på regional utveckling 13 maj Agenda 10.00 Samling/kaffe 10.30 Återkoppling från förra mötet samt input från rådgivarna (Mikael) 10.55 Kommunikationsmaterial (Mikael) 11.20 Sortering bland

Läs mer

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, 2016-09-06 Protokoll Linda Carlsson PROTOKOLL 160902 Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Utbildning i metoder för Medborgardialog

Utbildning i metoder för Medborgardialog Utbildning i metoder för Medborgardialog Dokumentation från den 11 oktober 2011 Sofie Arvidsson Carin Blomberg Sofie Brolin 2011-10-17 Heldagsutbildning - metoder för medborgardialog Om dagen Den 11 oktober

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd

Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd Protokoll från Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd Måndagen den 28 september 2009, 08.30 11.25 ~ 1-10 ande Maj-Britt Lindström Leif Wikman Britt Westerlund Övriga närvarande Doris Thomlund, enhetschef,

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer