Ut på Arbetsmarknaden!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ut på Arbetsmarknaden!"

Transkript

1 Ut på Arbetsmarknaden! Förändringsprogrammet Trelleborg 2012

2 Uppdraget Beskriv det problem/hinder som bidrar till att det är svårt för unga och unga vuxna att komma ut på arbetsmarknaden. Utveckla fem metoder för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Dessa metoder ska inkludera alla tre sektorer i samhället, det vill säga den offentliga och privata såväl som den ideella. PLACE PHOTO HERE Förslagen Vi använde smartboarden till alla möjliga syften förutom till dess ursprungliga.. Förberedande kurs inför arbetslivet Upplärningsanställning Seriös praktik för alla Jobbmässa Arbetsförmedlingen informerar Livligare torg Den nya plattformen Övriga idéer Ett par ord från två Möjliggörare Vår förhoppning är och var att ta in tankar och åsikter från målgruppen som berörs. Vi ville genom Framtidsboxen och Förändringsagenterna få in ett nytt och fräschare tänk kring framtiden på arbetsmarknaden. Vi vet alla att arbetsmarknaden 2020 kommer att se annorlunda ut jämfört med vad den gör idag, därför behöver vi en bredare och större input från de som har närmare kontakt eller har en direkt kontakt med den vikande konjunkturen. Trelleborgs kommun ska ha lägst ungdomsarbetslöshet i Sverige 2020, den i särklass största utmaningen i detta blir att matcha unga och arbetsliv så att båda gruppernas behov och önskemål tillgodoses. Vi ser med tillförsikt fram emot de förslag som Förändringsagenterna tagit fram! Ola Johnsson, arbetsmarknadschef Jonas Lovén, ungdomsutvecklare på Navigatorcentrum

3 Om Framtidsboxen Hej! Du bläddrar just nu i en rapport från ett av två Förändringsprogram som ägt rum under sommaren Sedan Framtidsboxens start har vi haft 181 Förändringsagenter som löst uppdrag från 90 Möjliggörare. Framtidsboxen skapar positiv samhällsförändring med inflytande som metod. Vi är övertygade om att unga medborgares inflytande är en resurs för en kommuns utveckling. Därför skapar vi plattformar för unga och beslutsfattare att mötas på lika villkor och tillsammans skapa en positiv utveckling i sin kommun. Vi arbetar med Möjliggörare: modiga tjänstemän och politiker som är intresserade av ungas perspektiv på kommunens utmaningar och som är redo att öppna dörrar och säga ja! Och Förändringsagenter, nyfikna unga medborgare som utvecklar sina idéer till förslag på kommunens utmaningar och ger sitt perspektiv. Framtidsboxens program Under en Möjliggörarutbildning utforskar tjänstemän och politiker sin roll som Möjliggörare, faktorer bakom positiv förändring och ungas inflytande. Gruppen får en djupare förståelse för processen kring reellt inflytande och hur man blir en engagerad Möjliggörare. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX Möjliggörarna formulerar uppdraget som ligger till grund för förändringsagenternas arbete. Formuleringen av uppdraget är ett första steg för att hitta just de frågor som det behövs nya perspektiv på. Uppdraget ska formuleras utifrån Framtidsboxens tre kriterier: behovsorienterat, avgränsat och motiverande. Det skapar förutsättningar för att kunna få genomförbara, specifika och motiverande lösningar på uppdraget. Under ett Förändringsprogram leder Framtidsboxens processledare Förändringsagenterna genom en utmanande process som uppmuntrar till innovativa förslag och modeller som svar på uppdraget. Under hösten arbetar Möjliggörare och Förändringsagenter tillsammans med implementeringen av förslagen. "VÄRLDENS BÄSTA SOMMARJOBB." -Oskar Wahldén, Förändringsagent Rapporten Rapporten som du håller i din hand innehåller flera förslag på lösningar för att göra kommunen bättre på olika sätt. Vi hoppas du får en rad nya insikter och perspektiv genom att läsa rapporten och ta del av Framtidsboxens arbete!

4 Förändringsprogrammet Förändringsprogrammet är till för unga Vi använder oss av intern kompetens inom medborgare. Kommunen erbjuder PLACE av sina PHOTO HERE, kommunen för att ge Förändringsagenterna avlönade feriearbetsplatser till unga medborgare den förhandsinformation de behöver för att som vill utbildas till Förändringsagenter OTHERWISE och vara DELETE kunna BOX göra ett välgrundat och kreativt arbete med och utveckla sin hemkommun. med uppdraget. Förändringsprogrammet pågår under tre veckor på sommaren. Vi arbetar vidare i processer för att skapa idéer och konkreta förslag på uppdraget som Under hela Förändringsprogrammet arbetar vi med Möjliggörarna formulerat. Vi jobbar också med kreativa, utforskande och interaktiva metoder och att förstå normer och strukturer som ibland övningar. hindrar oss från att tänka kreativt och få igenom bra idéer och förslag. Under Programmets första del handlar till stor del om att programmets sista del ligger fokus på att lära känna uppdraget från Möjliggörarna och paketera förslagen och påbörja en plan för varandra. Vi arbetar med teambuilding för att implementering och förankring av det arbete skapa en trygg arbetsmiljö som skapar som gjorts. förutsättningar för ett gott arbete. Frågor som rör personligt ledarskap, tillväxt, socialt entreprenörskap, kreativitet, Barnkonventionen och inflytande är centrala utgångspunkter. Vi jobbar också med att öka förståelsen för uppdraget och de behov som ligger bakom. Under Förändringsprogrammets sista dag överlämnas Förändringsagenternas idéer och tankar till kommunen och det är det resultatet som finns i denna rapport. Med detta sagt lämnar vi nu över ordet till Förändringsagenterna!

5 Identifiering av problem Första veckan på Framtidsboxen började vi Förändringsagenter identifiera problemen som resulterar i att unga har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi gjorde research av olika slag, alltifrån intervjuer till en marknadsundersökning via Facebook. Vi tog även fram ett problemträd där roten representerade huvudproblemen, stammen var strukturen som håller upp problemen och kronan var resultatet av problemen. Vi hittade många problem och efter ett antal diskussioner kom vi fram till några huvudproblem. Huvudproblemen: Ett av grundproblemen vi kom fram till var skolan. I skolan får eleverna för sen och för lite information i högstadiet inför gymnasievalet. Dessutom är informationen inte oberoende. På gymnasiet varierar studie- och yrkesvägledarens kompetens vilket påverkar vilken hjälp eleverna får tillgång till. Näringslivet är också ett av problemen. Företagen är osynliga och otydliga, både när det gäller vad de söker för kompetens och vad dom sysslar med. De flesta företag kräver mycket erfarenhet vilket resulterar i att ungdomar utan erfarenhet inte får någon chans. Under processens gång insåg vi även att vissa ungdomar inte tar det ansvar de borde ta när det gäller att söka information inför framtida studier och att söka jobb. Med andra ord bidrar ungdomars brist på ansvar till att de har svårt att få ett jobb.

6 Urvalskriterier Första veckan gjorde vi Förändringsagenter tillsammans med vår processledare ett flertal teambuildingövningar för att lära känna varandra, komma igång med tänkandet och bryta isen för att våga släppa ut tankarna och idéerna. Genom övningarna kom vi fram till väldigt många olika förslag till lösningar på de problem som vi tidigare identifierat. För att sedan kunna sortera ut vilka idéer vi ville framföra, diskuterade vi fram fyra viktiga kriterier att utgå ifrån medan vi gick igenom vart och ett av förslagen i små grupper. Dessa kriterier var följande: Många personer, idén ska involvera ett större antal personer. Fungera långsiktigt, idén ska ha en långsiktig plan och kunna fortsätta en längre tid. Effektivt, idén ska generera jobbmöjligheter och samtidigt vara nyttig för samhället. Realistiskt, idén ska vara möjlig att genomföra ekonomiskt. I våra förslag på lösningar har vi försökt få med så många av dessa kriterier som möjligt.

7 Förberedande kurs inför arbetslivet Bakgrund I brist på information kring och insyn i hur systemen fungerar, hur man tar sig ut i arbetslivet, hur man marknadsför sig själv och andra förberedelser som är viktiga för ungdomar innan man kommer ut i livet efter skolan kan en kurs ge en positiv inverkan. Beskrivning En obligatorisk kurs som läggs i andra året på gymnasiet, där det även finns planerade dagar för praktik. Med hjälp av lärare, SYV och programutvecklare ska man få uppdaterad information om arbetsmarknaden, retorikövningar inför arbetsintervju, hjälp att formulera och skriva CV, ansökningar och personliga brev, föreläsningar och studiebesök från olika arbetsgivare samt chans till praktik och prova på hur det verkliga arbetslivet fungerar. Nästa steg så ska det genomföras Att ta kontakt med tidigare nämnda personer och planera en långsiktig kurs för att sedan införa det i läroplanen för alla gymnasieprogram. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX

8 Upplärningsanställning Bakgrund För ett visst antal individer är studier inte tilltalande. Det är känt att människor lär sig på olika sätt och därför anser vi att det kan vara nyttigt och mer effektivt att lära sig ett yrke på plats. Beskrivning Ungdomar som söker upplärningsanställning ska kunna få möjlighet att gå med en äldre anställd på ett företag för att prova på arbetet, lära sig hur det går till och liknande. I slutändan kommer denna ungdom både ha fått en grundläggande utbildning inom företaget, samt ha en massa erfarenhet som gynnar personen i framtiden. Ungdomar som har upplärningsanställning kan ta vara på det som de har lärt sig, och skriva om sina nya erfarenheter på sina CV:n. Senare när företag som tagit emot upplärningsanställda har anställda som slutar eller går i pension kan de anställa dessa ungdomar som de själva har utbildat. Det spar tid såväl som resurser för företaget. Genom detta förslag tar man vara på äldres erfarenheter. Nästa steg så ska det genomföras Vi vill rikta detta främst mot ungdomar mellan 16 och 26 år. För att förslaget ska fungera måste det finnas ett intresse från både företag och ungdomar. Det ska inte finnas något krav på fulländad gymnasieutbildning, utbildningen sker istället på arbetsplatsen. Från kommunen skulle man behöva bidrag som hjälper till att starta upp verksamheten samt att företag som söker upplärningsanställda visar sig i media, på internet och på arbetsförmedlingen. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX

9 Seriös praktik för alla Bakgrund Vi har kommit fram till att praktik kan variera beroende på vilken arbetsplats man praktiserar på. Vissa praktikanter får relevanta arbetsuppgifter och lär sig mycket under sin praktik medan andra lär sig mindre eller i värsta fall ingenting. Vi tycker att praktiktiden ska vara lärorik och nyttig för elever. Beskrivning Vi vill införa garanterad praktik för alla elever som ansöker om det. På dessa arbetsplatser ska eleven få uppgifter som är relaterade till yrken som finns på arbetsplatsen. Vi anser att detta skulle ge eleverna en bred bild av hur arbetslivet ser ut och hur det är att arbeta. Dessa praktikplatser ska också gå efter en viss mall eller protokoll. Eleven ifråga ska inte enbart utföra obetydliga uppgifter som är irrelevanta för yrket som man önskar få lära sig om. Nästa steg så ska det genomföras Nästa steg är att skapa en mall som kan garantera att en elevs praktiktid skapar djupare förståelse för arbetsmarknaden och olika yrken. Vad vi har förstått så har studieförberedande program inte längre rätt till praktik enligt den nya gymnasiereformen, vilket betyder att det endast kan implementeras och användas för yrkesprogrammen. Vi anser dock att praktik för alla bör återinföras. TACKSAM FÖR KOMMUNEN GETT OSS CHANS ATT FÖRÄNDA. -Jesper Holmgren, Förändringsagent

10 Jobbmässa Bakgrund Efter diskussioner inom gruppen har vi kommit fram till att vi anser att Trelleborgs jobbmässa är otillräcklig både vad gäller utbud och tid. Vi vill utveckla idén om mässor och se fler sådana händelser och arrangemang. Beskrivning Vi vill att det ska hållas fler studie- och yrkesmässor med större variation och utbud av företag och skolor. För att locka mer folk med olika intressen bör mässorna vara mer anpassade efter yrkesgrupp och inriktning. Framför allt bör inbjudna företag vara i behov av ny arbetskraft och utveckling. Mässorna ska vara öppna för allmänheten och vem som helst ska få en chans att träffa arbetsgivare och lämna CV. Detta ger folk, framförallt unga, en inblick i hur arbetsmarknaden ser ut och hur den kan utvecklas i framtiden. Dessutom träffar man arbetsgivare och får chans att fråga hur deras antagningssystem fungerar och vad som kan behövas för att sticka ut och få jobb. Nästa steg så ska det genomföras Kommunen ska ha avsatt personer som med hjälp av företagare och eventuellt ungdomar planerar och organiserar ett antal återkommande mässor varje år. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX

11 Arbetsförmedlingen informerar Bakgrund Under identifieringen av problem som unga stöter på upptäckte vi att brist på information var en återkommande faktor. Vi tror att en välinformerad och förberedd elev lättare kan tackla utmaningarna som han/hon kan komma att stöta på i arbetslivet. Under processen har vi kommit fram till att unga inte har en realistisk bild av livet efter studierna. En föreläsare som kommer in och förtydligar denna bild kan få en positiv effekt. Beskrivning Navigatorcentrum tillsammans med arbetsförmedlingen, lokala arbetsgivare, ideella föreningar och skolan anordnar föreläsningar/informationsmöten för elever i årskurs 8-9 samt år 2 och 3 på gymnasiet. Mötena ska ge eleverna information om gymnasieval, högskoleval och om var de framtida jobben finns. Detta för att eleven på ett tidigt stadium ska kunna göra bra val som lönar sig i framtiden. Arbetsförmedlingen delar med sig av jobbstatistik och hur processen på arbetsförmedlingen fungerar, allt från inskrivning och jobbsökande till rättigheter som anställd. Föreningarna och arbetsgivarna ska informera om vad deras organisationer/företag gör, vad som krävs av en anställd, målsättning etc. När mötet är slut får alla med sig en katalog som sammanfattar föreläsningen och eventuellt går mer på djupet. Det ska vara separata möten för högstadieeleverna respektive gymnasieeleverna. Genom att delta får eleverna betydelsefull information i god tid som kan resultera i bra framtida val. Eleverna får även en realistisk bild av vad som kommer att förväntas av dem i framtiden. Nästa steg så ska det genomföras En arrangör t.ex. en programmutvecklare som kan anordna föreläsningarna. Det krävs att de olika parterna är med på det hela och är villiga att gå ut i skolor för att prata. Det krävs också att skolan uppmuntrar sina elever att lyssna aktivt.

12 Livligare torg Bakgrund Idén uppstod då vi fick en timme att gå ut på stan och tänka på vad vi skulle vilja förändra i Trelleborg, och då kom förslaget om att göra Trelleborg mer anpassat för ungdomar fram. Vi kom på många olika idéer och detta var en av dem som vi ville förverkliga. Beskrivning Med hjälp av kommunen, entreprenörer och ungdomar skapas möjligheter till jobb samt en trevligare miljö för unga och vuxna att vistas i. Tillsammans ska de bygga upp caféer, barer och restauranger på Trelleborgs torg. Idéns fokus ligger i att ta vara på ungas färdigheter genom att låta dem hjälpa till med bygget på olika sätt, från grunden till slutet av processen. Idén innebär också att torgets fulla potential kan utnyttjas samt att det skapas nya jobbmöjligheter. PLACE PHOTO HERE, Nästa steg så ska det genomföras Första steget är att ta kontakt med entreprenörer som sedan planerar bygget tillsammans. Planeringen bör ske inom kort för att få resultat så snabbt som möjligt. OTHERWISE DELETE BOX FRAMTIDSBOXENS FÖRÄNDRINGSPROGRAM FÅR MÄNNISKOR OCH KOMMUNER ATT UTVECKLAS, ATT VÄXA. ATT HA FÅTT UPPLEVA DEN PROCESSEN PÅ NÄRA HÅLL HAR VARIT EN FANTASTISK UPPLEVELSE. -Maria Karlsson, processledare

13 Den nya plattformen Bakgrund Vårt samhälle utnyttjar media och Internet dagligen. Det är vägen till information. Under vår arbetsprocess har vi kommit fram till att genom att använda media och Internet blir räckvidden ut till unga samt arbetsgivare kortare och mer flexibel. Beskrivning Vår idé är att skapa ett forum på Internet, ett samarbete mellan media, Navigatorcentrum, kommunen samt företagen. Till detta forum kan dessa grupper skicka in jobbannonser som vänder sig till unga arbetssökande. Forumet ska innehålla statistiska prognoser, chattfunktioner och liknande för att göra arbetssökandet så effektivt som möjligt. Forumet ska även finnas i app-format till Android och iphone. Plattformens syfte är att unga arbetssökande snabbt och enkelt ska hitta jobb inom deras utbildningsområde alternativt jobb som enbart söker extra personal. Dessutom kan arbetsgivare lätt söka efter personal utan att behöva vänta särskilt länge genom utdragna intervjuprocesser. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX Nästa steg så ska det genomföras Om vi genomför detta så snart som möjligt, och hittar rätt personer som kan programmera och göra utformningen till forumet, så tror vi att det kommer att hjälpa våra arbetssökande ungdomar oerhört mycket.

14 Övriga förslag Gymnasie feat. Högskola Starta ett ökat samarbete mellan gymnasieskolor och högskolor där det ingår till exempel föreläsningar, kurser och studiebesök på högskolor. Studiebesök Genom att ha mindre grupper av elever som är på studiebesök hos olika företag kan dessa elever få en bredare uppfattning av vad man gör på dessa arbetsplatser. Dessa elever kan också tidigare ha bestämt vilket företag de vill vara på, så valet av företag går efter intresse istället för tvång. Vi anser att detta koncept ger eleverna en inblick i arbetslivet. Strand/partybåtar i hamnen Hamnen vävs in i allmänheten och vardagen. På båtarna finns restauranger och nattklubbar. Unga som arbetar och praktiserar där. Badvärlden Snygga till och bygga ut badhuset, fler bassänger och rutschkanor och bastu. En spaavdelning och en eventuell klubb, med poolparty, på ovanvåningen etc. Hamnens dag En marknad nere vid hamnen, som en blandning mellan en vanlig torgdag och palmfestivalen fast oftare. Utebio i stadsparken Ungdomar med hjälp av kommunen som driver och marknadsför en stor utebio i stadsparken. Försäljning av diverse tilltugg. Det här kan göras till exempel 2 gånger i månaden på sommaren. Varierande åldersgräns beroende på vilken film som visas. Den episka inbjudan Bjuda in personer till skolan från näringslivet (samt eventuellt även från offentlig och ideell sektor) kombinerat med eget besök ute i näringslivet. Det ger ett större nätverk för elever samt mål, inspiration och ökad motivation.

15 Våra kontaktuppgifter Förändringsagenter Namn Telefonnummer Mailadress Amanda Thulin Emma Andersson Emma Ekbäck Felicia Gentile-Persson Isatou Bah Jasmin Gadimzadeh Jasmine Nilsson Jesper Holmgren Kim Johansson Olsson Lina Wihlborg Louise Sanderberg Oskar Wahldén Rebecka Ericsson Szecsenyi Sandra Schmidt Tobias Håkansson Framtidsboxens team Maria Karlsson, VD Jonas Kofod Nilsson, projektledare

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 FRANKEL & FRIENDS SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 Frankel & Friends 2011 Innehåll Varför samhällsförändrande bokslut? Våra milstolpar 2011 Årets samhällsförändring 2011

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Vad säger styrdokumenten? 2.6 Skolan och omvärlden Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade

id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade Bord 14 (onlinekurser?) 217 Entreprenörskap blir ett ämne i grundskolan Bord 20 218 Utöka praktiken

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Dokumentation workshop 25 okt

Dokumentation workshop 25 okt Dokumentation workshop 25 okt Grupp 1 Deltagare: Solveig, Kristina, Parmis och Anil Postit-lappar/förslag inom Möjligt idag/inom kort Prioritet 1. Skolutbyte Utbyte mellan elever i skolor, på landsbygden

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Utbildningskontoret. Gilla SYV!

Utbildningskontoret. Gilla SYV! Utbildningskontoret Gilla SYV! Jeanette Holm, klasslärare åk 1-3 Terese Andersson, lärare svenska/svenska som andra språk åk 7-9 Lotten Johansson, studie- och yrkesvägledare SYV i undervisning kan bidra

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version

Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version Framtidsvägar Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version av boken Karriärvägar av Norman E. Amundsens & Gray R. Poehnell Maria Forsenius och Anne-Charlotte Johansson

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND STEG 1 Plats: Tid: PROGRAM Kl 08.00 08.30 Syfte, möjligheter och allmän information om Teknikcollege regionalt och lokalt Catarina Carlsson, processledare

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Tumba dialogforum Ung i Tumba

Tumba dialogforum Ung i Tumba MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Tumba dialogforum Ung i Tumba Dag och tid Torsdag 13 september kl. 13.00 15.00 Plats Tumbascenen Närvarande Ledamöter i dialogforum Medborgare Maria Brodin

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER MÄSSKLAR PÅ EN TIMMA KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER 2011 www.kunskapframtid.se HEJ! Välkommen till guiden Mässklar på en timma. Detta är en praktisk förberedelseguide för dig som tänker besöka Kunskap

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Sammanfattning av diskussioner vid upptaktsträffen av CARPE den 22 april 2008.

Sammanfattning av diskussioner vid upptaktsträffen av CARPE den 22 april 2008. Sammanfattning av diskussioner vid upptaktsträffen av CARPE den 22 april 2008. Placera en färgplupp högst upp på papperet för varje kommun som finns representerad i gruppen. Fyra grupper fick ihop alla

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer