Ut på Arbetsmarknaden!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ut på Arbetsmarknaden!"

Transkript

1 Ut på Arbetsmarknaden! Förändringsprogrammet Trelleborg 2012

2 Uppdraget Beskriv det problem/hinder som bidrar till att det är svårt för unga och unga vuxna att komma ut på arbetsmarknaden. Utveckla fem metoder för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Dessa metoder ska inkludera alla tre sektorer i samhället, det vill säga den offentliga och privata såväl som den ideella. PLACE PHOTO HERE Förslagen Vi använde smartboarden till alla möjliga syften förutom till dess ursprungliga.. Förberedande kurs inför arbetslivet Upplärningsanställning Seriös praktik för alla Jobbmässa Arbetsförmedlingen informerar Livligare torg Den nya plattformen Övriga idéer Ett par ord från två Möjliggörare Vår förhoppning är och var att ta in tankar och åsikter från målgruppen som berörs. Vi ville genom Framtidsboxen och Förändringsagenterna få in ett nytt och fräschare tänk kring framtiden på arbetsmarknaden. Vi vet alla att arbetsmarknaden 2020 kommer att se annorlunda ut jämfört med vad den gör idag, därför behöver vi en bredare och större input från de som har närmare kontakt eller har en direkt kontakt med den vikande konjunkturen. Trelleborgs kommun ska ha lägst ungdomsarbetslöshet i Sverige 2020, den i särklass största utmaningen i detta blir att matcha unga och arbetsliv så att båda gruppernas behov och önskemål tillgodoses. Vi ser med tillförsikt fram emot de förslag som Förändringsagenterna tagit fram! Ola Johnsson, arbetsmarknadschef Jonas Lovén, ungdomsutvecklare på Navigatorcentrum

3 Om Framtidsboxen Hej! Du bläddrar just nu i en rapport från ett av två Förändringsprogram som ägt rum under sommaren Sedan Framtidsboxens start har vi haft 181 Förändringsagenter som löst uppdrag från 90 Möjliggörare. Framtidsboxen skapar positiv samhällsförändring med inflytande som metod. Vi är övertygade om att unga medborgares inflytande är en resurs för en kommuns utveckling. Därför skapar vi plattformar för unga och beslutsfattare att mötas på lika villkor och tillsammans skapa en positiv utveckling i sin kommun. Vi arbetar med Möjliggörare: modiga tjänstemän och politiker som är intresserade av ungas perspektiv på kommunens utmaningar och som är redo att öppna dörrar och säga ja! Och Förändringsagenter, nyfikna unga medborgare som utvecklar sina idéer till förslag på kommunens utmaningar och ger sitt perspektiv. Framtidsboxens program Under en Möjliggörarutbildning utforskar tjänstemän och politiker sin roll som Möjliggörare, faktorer bakom positiv förändring och ungas inflytande. Gruppen får en djupare förståelse för processen kring reellt inflytande och hur man blir en engagerad Möjliggörare. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX Möjliggörarna formulerar uppdraget som ligger till grund för förändringsagenternas arbete. Formuleringen av uppdraget är ett första steg för att hitta just de frågor som det behövs nya perspektiv på. Uppdraget ska formuleras utifrån Framtidsboxens tre kriterier: behovsorienterat, avgränsat och motiverande. Det skapar förutsättningar för att kunna få genomförbara, specifika och motiverande lösningar på uppdraget. Under ett Förändringsprogram leder Framtidsboxens processledare Förändringsagenterna genom en utmanande process som uppmuntrar till innovativa förslag och modeller som svar på uppdraget. Under hösten arbetar Möjliggörare och Förändringsagenter tillsammans med implementeringen av förslagen. "VÄRLDENS BÄSTA SOMMARJOBB." -Oskar Wahldén, Förändringsagent Rapporten Rapporten som du håller i din hand innehåller flera förslag på lösningar för att göra kommunen bättre på olika sätt. Vi hoppas du får en rad nya insikter och perspektiv genom att läsa rapporten och ta del av Framtidsboxens arbete!

4 Förändringsprogrammet Förändringsprogrammet är till för unga Vi använder oss av intern kompetens inom medborgare. Kommunen erbjuder PLACE av sina PHOTO HERE, kommunen för att ge Förändringsagenterna avlönade feriearbetsplatser till unga medborgare den förhandsinformation de behöver för att som vill utbildas till Förändringsagenter OTHERWISE och vara DELETE kunna BOX göra ett välgrundat och kreativt arbete med och utveckla sin hemkommun. med uppdraget. Förändringsprogrammet pågår under tre veckor på sommaren. Vi arbetar vidare i processer för att skapa idéer och konkreta förslag på uppdraget som Under hela Förändringsprogrammet arbetar vi med Möjliggörarna formulerat. Vi jobbar också med kreativa, utforskande och interaktiva metoder och att förstå normer och strukturer som ibland övningar. hindrar oss från att tänka kreativt och få igenom bra idéer och förslag. Under Programmets första del handlar till stor del om att programmets sista del ligger fokus på att lära känna uppdraget från Möjliggörarna och paketera förslagen och påbörja en plan för varandra. Vi arbetar med teambuilding för att implementering och förankring av det arbete skapa en trygg arbetsmiljö som skapar som gjorts. förutsättningar för ett gott arbete. Frågor som rör personligt ledarskap, tillväxt, socialt entreprenörskap, kreativitet, Barnkonventionen och inflytande är centrala utgångspunkter. Vi jobbar också med att öka förståelsen för uppdraget och de behov som ligger bakom. Under Förändringsprogrammets sista dag överlämnas Förändringsagenternas idéer och tankar till kommunen och det är det resultatet som finns i denna rapport. Med detta sagt lämnar vi nu över ordet till Förändringsagenterna!

5 Identifiering av problem Första veckan på Framtidsboxen började vi Förändringsagenter identifiera problemen som resulterar i att unga har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi gjorde research av olika slag, alltifrån intervjuer till en marknadsundersökning via Facebook. Vi tog även fram ett problemträd där roten representerade huvudproblemen, stammen var strukturen som håller upp problemen och kronan var resultatet av problemen. Vi hittade många problem och efter ett antal diskussioner kom vi fram till några huvudproblem. Huvudproblemen: Ett av grundproblemen vi kom fram till var skolan. I skolan får eleverna för sen och för lite information i högstadiet inför gymnasievalet. Dessutom är informationen inte oberoende. På gymnasiet varierar studie- och yrkesvägledarens kompetens vilket påverkar vilken hjälp eleverna får tillgång till. Näringslivet är också ett av problemen. Företagen är osynliga och otydliga, både när det gäller vad de söker för kompetens och vad dom sysslar med. De flesta företag kräver mycket erfarenhet vilket resulterar i att ungdomar utan erfarenhet inte får någon chans. Under processens gång insåg vi även att vissa ungdomar inte tar det ansvar de borde ta när det gäller att söka information inför framtida studier och att söka jobb. Med andra ord bidrar ungdomars brist på ansvar till att de har svårt att få ett jobb.

6 Urvalskriterier Första veckan gjorde vi Förändringsagenter tillsammans med vår processledare ett flertal teambuildingövningar för att lära känna varandra, komma igång med tänkandet och bryta isen för att våga släppa ut tankarna och idéerna. Genom övningarna kom vi fram till väldigt många olika förslag till lösningar på de problem som vi tidigare identifierat. För att sedan kunna sortera ut vilka idéer vi ville framföra, diskuterade vi fram fyra viktiga kriterier att utgå ifrån medan vi gick igenom vart och ett av förslagen i små grupper. Dessa kriterier var följande: Många personer, idén ska involvera ett större antal personer. Fungera långsiktigt, idén ska ha en långsiktig plan och kunna fortsätta en längre tid. Effektivt, idén ska generera jobbmöjligheter och samtidigt vara nyttig för samhället. Realistiskt, idén ska vara möjlig att genomföra ekonomiskt. I våra förslag på lösningar har vi försökt få med så många av dessa kriterier som möjligt.

7 Förberedande kurs inför arbetslivet Bakgrund I brist på information kring och insyn i hur systemen fungerar, hur man tar sig ut i arbetslivet, hur man marknadsför sig själv och andra förberedelser som är viktiga för ungdomar innan man kommer ut i livet efter skolan kan en kurs ge en positiv inverkan. Beskrivning En obligatorisk kurs som läggs i andra året på gymnasiet, där det även finns planerade dagar för praktik. Med hjälp av lärare, SYV och programutvecklare ska man få uppdaterad information om arbetsmarknaden, retorikövningar inför arbetsintervju, hjälp att formulera och skriva CV, ansökningar och personliga brev, föreläsningar och studiebesök från olika arbetsgivare samt chans till praktik och prova på hur det verkliga arbetslivet fungerar. Nästa steg så ska det genomföras Att ta kontakt med tidigare nämnda personer och planera en långsiktig kurs för att sedan införa det i läroplanen för alla gymnasieprogram. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX

8 Upplärningsanställning Bakgrund För ett visst antal individer är studier inte tilltalande. Det är känt att människor lär sig på olika sätt och därför anser vi att det kan vara nyttigt och mer effektivt att lära sig ett yrke på plats. Beskrivning Ungdomar som söker upplärningsanställning ska kunna få möjlighet att gå med en äldre anställd på ett företag för att prova på arbetet, lära sig hur det går till och liknande. I slutändan kommer denna ungdom både ha fått en grundläggande utbildning inom företaget, samt ha en massa erfarenhet som gynnar personen i framtiden. Ungdomar som har upplärningsanställning kan ta vara på det som de har lärt sig, och skriva om sina nya erfarenheter på sina CV:n. Senare när företag som tagit emot upplärningsanställda har anställda som slutar eller går i pension kan de anställa dessa ungdomar som de själva har utbildat. Det spar tid såväl som resurser för företaget. Genom detta förslag tar man vara på äldres erfarenheter. Nästa steg så ska det genomföras Vi vill rikta detta främst mot ungdomar mellan 16 och 26 år. För att förslaget ska fungera måste det finnas ett intresse från både företag och ungdomar. Det ska inte finnas något krav på fulländad gymnasieutbildning, utbildningen sker istället på arbetsplatsen. Från kommunen skulle man behöva bidrag som hjälper till att starta upp verksamheten samt att företag som söker upplärningsanställda visar sig i media, på internet och på arbetsförmedlingen. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX

9 Seriös praktik för alla Bakgrund Vi har kommit fram till att praktik kan variera beroende på vilken arbetsplats man praktiserar på. Vissa praktikanter får relevanta arbetsuppgifter och lär sig mycket under sin praktik medan andra lär sig mindre eller i värsta fall ingenting. Vi tycker att praktiktiden ska vara lärorik och nyttig för elever. Beskrivning Vi vill införa garanterad praktik för alla elever som ansöker om det. På dessa arbetsplatser ska eleven få uppgifter som är relaterade till yrken som finns på arbetsplatsen. Vi anser att detta skulle ge eleverna en bred bild av hur arbetslivet ser ut och hur det är att arbeta. Dessa praktikplatser ska också gå efter en viss mall eller protokoll. Eleven ifråga ska inte enbart utföra obetydliga uppgifter som är irrelevanta för yrket som man önskar få lära sig om. Nästa steg så ska det genomföras Nästa steg är att skapa en mall som kan garantera att en elevs praktiktid skapar djupare förståelse för arbetsmarknaden och olika yrken. Vad vi har förstått så har studieförberedande program inte längre rätt till praktik enligt den nya gymnasiereformen, vilket betyder att det endast kan implementeras och användas för yrkesprogrammen. Vi anser dock att praktik för alla bör återinföras. TACKSAM FÖR KOMMUNEN GETT OSS CHANS ATT FÖRÄNDA. -Jesper Holmgren, Förändringsagent

10 Jobbmässa Bakgrund Efter diskussioner inom gruppen har vi kommit fram till att vi anser att Trelleborgs jobbmässa är otillräcklig både vad gäller utbud och tid. Vi vill utveckla idén om mässor och se fler sådana händelser och arrangemang. Beskrivning Vi vill att det ska hållas fler studie- och yrkesmässor med större variation och utbud av företag och skolor. För att locka mer folk med olika intressen bör mässorna vara mer anpassade efter yrkesgrupp och inriktning. Framför allt bör inbjudna företag vara i behov av ny arbetskraft och utveckling. Mässorna ska vara öppna för allmänheten och vem som helst ska få en chans att träffa arbetsgivare och lämna CV. Detta ger folk, framförallt unga, en inblick i hur arbetsmarknaden ser ut och hur den kan utvecklas i framtiden. Dessutom träffar man arbetsgivare och får chans att fråga hur deras antagningssystem fungerar och vad som kan behövas för att sticka ut och få jobb. Nästa steg så ska det genomföras Kommunen ska ha avsatt personer som med hjälp av företagare och eventuellt ungdomar planerar och organiserar ett antal återkommande mässor varje år. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX

11 Arbetsförmedlingen informerar Bakgrund Under identifieringen av problem som unga stöter på upptäckte vi att brist på information var en återkommande faktor. Vi tror att en välinformerad och förberedd elev lättare kan tackla utmaningarna som han/hon kan komma att stöta på i arbetslivet. Under processen har vi kommit fram till att unga inte har en realistisk bild av livet efter studierna. En föreläsare som kommer in och förtydligar denna bild kan få en positiv effekt. Beskrivning Navigatorcentrum tillsammans med arbetsförmedlingen, lokala arbetsgivare, ideella föreningar och skolan anordnar föreläsningar/informationsmöten för elever i årskurs 8-9 samt år 2 och 3 på gymnasiet. Mötena ska ge eleverna information om gymnasieval, högskoleval och om var de framtida jobben finns. Detta för att eleven på ett tidigt stadium ska kunna göra bra val som lönar sig i framtiden. Arbetsförmedlingen delar med sig av jobbstatistik och hur processen på arbetsförmedlingen fungerar, allt från inskrivning och jobbsökande till rättigheter som anställd. Föreningarna och arbetsgivarna ska informera om vad deras organisationer/företag gör, vad som krävs av en anställd, målsättning etc. När mötet är slut får alla med sig en katalog som sammanfattar föreläsningen och eventuellt går mer på djupet. Det ska vara separata möten för högstadieeleverna respektive gymnasieeleverna. Genom att delta får eleverna betydelsefull information i god tid som kan resultera i bra framtida val. Eleverna får även en realistisk bild av vad som kommer att förväntas av dem i framtiden. Nästa steg så ska det genomföras En arrangör t.ex. en programmutvecklare som kan anordna föreläsningarna. Det krävs att de olika parterna är med på det hela och är villiga att gå ut i skolor för att prata. Det krävs också att skolan uppmuntrar sina elever att lyssna aktivt.

12 Livligare torg Bakgrund Idén uppstod då vi fick en timme att gå ut på stan och tänka på vad vi skulle vilja förändra i Trelleborg, och då kom förslaget om att göra Trelleborg mer anpassat för ungdomar fram. Vi kom på många olika idéer och detta var en av dem som vi ville förverkliga. Beskrivning Med hjälp av kommunen, entreprenörer och ungdomar skapas möjligheter till jobb samt en trevligare miljö för unga och vuxna att vistas i. Tillsammans ska de bygga upp caféer, barer och restauranger på Trelleborgs torg. Idéns fokus ligger i att ta vara på ungas färdigheter genom att låta dem hjälpa till med bygget på olika sätt, från grunden till slutet av processen. Idén innebär också att torgets fulla potential kan utnyttjas samt att det skapas nya jobbmöjligheter. PLACE PHOTO HERE, Nästa steg så ska det genomföras Första steget är att ta kontakt med entreprenörer som sedan planerar bygget tillsammans. Planeringen bör ske inom kort för att få resultat så snabbt som möjligt. OTHERWISE DELETE BOX FRAMTIDSBOXENS FÖRÄNDRINGSPROGRAM FÅR MÄNNISKOR OCH KOMMUNER ATT UTVECKLAS, ATT VÄXA. ATT HA FÅTT UPPLEVA DEN PROCESSEN PÅ NÄRA HÅLL HAR VARIT EN FANTASTISK UPPLEVELSE. -Maria Karlsson, processledare

13 Den nya plattformen Bakgrund Vårt samhälle utnyttjar media och Internet dagligen. Det är vägen till information. Under vår arbetsprocess har vi kommit fram till att genom att använda media och Internet blir räckvidden ut till unga samt arbetsgivare kortare och mer flexibel. Beskrivning Vår idé är att skapa ett forum på Internet, ett samarbete mellan media, Navigatorcentrum, kommunen samt företagen. Till detta forum kan dessa grupper skicka in jobbannonser som vänder sig till unga arbetssökande. Forumet ska innehålla statistiska prognoser, chattfunktioner och liknande för att göra arbetssökandet så effektivt som möjligt. Forumet ska även finnas i app-format till Android och iphone. Plattformens syfte är att unga arbetssökande snabbt och enkelt ska hitta jobb inom deras utbildningsområde alternativt jobb som enbart söker extra personal. Dessutom kan arbetsgivare lätt söka efter personal utan att behöva vänta särskilt länge genom utdragna intervjuprocesser. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX Nästa steg så ska det genomföras Om vi genomför detta så snart som möjligt, och hittar rätt personer som kan programmera och göra utformningen till forumet, så tror vi att det kommer att hjälpa våra arbetssökande ungdomar oerhört mycket.

14 Övriga förslag Gymnasie feat. Högskola Starta ett ökat samarbete mellan gymnasieskolor och högskolor där det ingår till exempel föreläsningar, kurser och studiebesök på högskolor. Studiebesök Genom att ha mindre grupper av elever som är på studiebesök hos olika företag kan dessa elever få en bredare uppfattning av vad man gör på dessa arbetsplatser. Dessa elever kan också tidigare ha bestämt vilket företag de vill vara på, så valet av företag går efter intresse istället för tvång. Vi anser att detta koncept ger eleverna en inblick i arbetslivet. Strand/partybåtar i hamnen Hamnen vävs in i allmänheten och vardagen. På båtarna finns restauranger och nattklubbar. Unga som arbetar och praktiserar där. Badvärlden Snygga till och bygga ut badhuset, fler bassänger och rutschkanor och bastu. En spaavdelning och en eventuell klubb, med poolparty, på ovanvåningen etc. Hamnens dag En marknad nere vid hamnen, som en blandning mellan en vanlig torgdag och palmfestivalen fast oftare. Utebio i stadsparken Ungdomar med hjälp av kommunen som driver och marknadsför en stor utebio i stadsparken. Försäljning av diverse tilltugg. Det här kan göras till exempel 2 gånger i månaden på sommaren. Varierande åldersgräns beroende på vilken film som visas. Den episka inbjudan Bjuda in personer till skolan från näringslivet (samt eventuellt även från offentlig och ideell sektor) kombinerat med eget besök ute i näringslivet. Det ger ett större nätverk för elever samt mål, inspiration och ökad motivation.

15 Våra kontaktuppgifter Förändringsagenter Namn Telefonnummer Mailadress Amanda Thulin Emma Andersson Emma Ekbäck Felicia Gentile-Persson Isatou Bah Jasmin Gadimzadeh Jasmine Nilsson Jesper Holmgren Kim Johansson Olsson Lina Wihlborg Louise Sanderberg Oskar Wahldén Rebecka Ericsson Szecsenyi Sandra Schmidt Tobias Håkansson Framtidsboxens team Maria Karlsson, VD Jonas Kofod Nilsson, projektledare

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Nacka Drömarbetsplatsen 2030

Nacka Drömarbetsplatsen 2030 På spaning efter framtidens Nacka Drömarbetsplatsen 2030 1 Det bästa med Ungt inflytande är att jag får vara med att påverka, att jag spelar roll. Jennifer Jag har sett en ny sida av mig själv, det har

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler Ungt inflytande 2015 SLUTRAPPORT Ett hållbart Nacka för fler 1 Innehåll FÖRORD...3 ÅRETS TEMA ETT HÅLLBART NACKA FÖR FLER...4 MÅNGFALD I PRAKTIKEN...5 Uppdragsbeskrivning...6 Idé 1: Hop on Nacka en upplevelsebuss

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern?

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? Att komma ut Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? 1 2 Ett projektår är till ända Ett projektår är snart till ända. Och som många av er säkert vet har projektår en alldeles särskild egenskap

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer