MIN FRAMTID Hearing 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIN FRAMTID Hearing 1"

Transkript

1 MIN FRAMTID Hearing 1 23 november 2011 Bild: Charlotta Bjälkebring Carlsson 1.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Överlämnande och inledning sida 3 Handlingsplaner Kollektivtrafiken sida 3 Överlämnas till kommunalrådet 2. Större utbud av aktiviteter Dirtbike/Cross/BMX sida 4 Överlämnas till Bildningsförvaltningen, Miljö- och teknikförvaltningen och Håbo Hus AB 3. Inomhushall sida 4 Överlämnas till Miljö och teknikförvaltningen 4. Feedback i skolan sida 5 Överlämnas till Skolförvaltningen 5. Bättre struktur i och mellan gymnasieskola - skola sida 5 Överlämnas till Skol- och Bildningsförvaltningen 6. Satsa på Fridegårdsgymnasiet sida 6 Överlämnas till Bildningsförvaltningen 7. Fler arbetstillfällen och information sida 6 Överlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Marknadsbolaget och Bildningsförvaltningen 8. Satsa på ungdomen sida sida 6 Överlämnas till samtliga förvaltningar 9. Fler och billiga ungdomsbostäder sida 7 Överlämnas till KS-förvaltning/plan och utveckling Miljö och teknikförvaltningen samt Håbohus AB 10. Marknadsför Håbo sida 7 Överlämnas till Håbohus AB, marknadsbolaget och kommunalrådet 11. Shopping sida 7 Överlämnas till företagarföreningen, centrumföreningen och marknadsbolaget 12. Fitness 24h sida 8 Överlämnas till Bildningsförvaltningen 13. Fler tider på bilskolan sida 8 Överlämnas till bilskolan 2.

3 Överlämnande Härmed överlämnas handlingsplanerna nummer 1-13, enligt beslut vid Hearing 1, den 23 november Inledning Vid Hearingen deltog 26 personer. Åtta av dem var politiker, elva var ungdomar och resterande tjänstemän. Demokratiarbetet i Håbo utvecklas, en viktig del i demokratiarbetet är hur elevernas handlingsplaner överförs till kommunens budget- och beslutsprocess. Dokumentet är en sammanställning av de handlingsplaner som deltagarna vid Hearing 1 kom överens om att överlämna till kommunen. Demokratidagarna ger politiker och tjänstemän kunskap om vad ungdomar tycker, samtidigt som Håbos skolor kan utveckla sin demokratiundervisning. Syftet med demokratidagarna är att sammanföra de kunskaper ungdomarna har med de faktakunskaper som tas fram inför ett beslut. Det representativa systemets förtroendevalda ges samtidigt ett bredare underlag för beslut. Det viktigt att politiker avsätter resurser i förhållande till vad som är tänkt att uppnås med Demokratidagarna. Handlingsplanerna överlämnas till respektive förvaltning eller annan berörd aktör. Det slutliga ansvaret för beslutsfattandet i kommunen ligger hos de förtroendevalda i respektive nämnd eller styrelse. Handlingsplaner De frågeställningarna som leder fram till handlingsplanerna är: VAD ska göras HUR ska det gå till VEM ska göra det NÄR ska det göras På Demokratidagen när förslagen arbetades fram var eleverna uppdelade i 7 stycken grupper. I grupp 1-4 medverkade grundskoleelever och i grupp 5-7 medverkade gymnasieelever. 1. Handlingsplan - Kollektivtrafiken Kollektivtrafiken är en fråga som har återkommit år efter år. I år var det grupp 2, 3, 4 och 7 som utarbetade handlingsplaner om detta. Denna handlingsplan är en sammanskrivning av samtliga handlingsplaner som berörde kollektivtrafik och Bålstatillägg. Ungdomarna vill att Bålstatillägget tas bort och att priserna generellt ska bli billigare för kollektivtrafiken. De anser att billigare pris och borttagande av Bålstatillägget ökar rörligheten till och från Håbo eftersom kollektivtrafiken då blir billigare. I alla fall för den enskilde som åker. Det blir då fler som kan åka till och från Bålsta och använda kollektivtrafiken. Tillägg/dyra biljetter drabbar de som inte har så mycket pengar, ex. ungdomar. Det är dyrt, onödigt, tåget ska ju ändå hit, menar ungdomarna. Utan tillägg och billiga busspriser blir det lättare att träffa varandra och förflytta sig till sina aktiviteter. Ungdomarna tror att möjligheten för dem att bo kvar ökar samtidigt som de tror att fler också kommer att flytta hit. Ungdomarna framhåller att ökat kollektivt åkande ger bättre miljö. 3.

4 Om det inte går att lösa frågan med Bålstatillägg genom avtal kan länsbyte vara en möjlig lösning. Diskussion: Det framkom att det bildats en ny grupp i landstinget som arbetar för att finna ett enklare taxesystem. Alla vill ha en lösning på frågan men tyvärr tar det tid i den politiska processen. Från Årsskiftet 2012 tar landstinget över ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Deltagarna på Hearing 1 beslutade att överlämna förslagen till Agneta Hägglund som ska prata med landstingspolitiker och de som har hand om länsbyte samt engagera ungdomsrådet i frågan. 2. Handlingsplan - Större utbud av aktiviteter Dirtbike/Cross/BMX Frågan om fler aktiviteter för både icke och motordrivna cyklar har återkommit även i år. I år var det grupp nummer 2 och 3 vars handlingsplaner skrivits ihop till en. Ungdomarna anser sig behöva ett större utbud av olika aktiviteter för att möta de olika behov som finns i dag. Aktiviteter motverkar skadegörelse, alkohol och droganvändning. De tycker att Dirtbike/Cross och BMX är bra verksamheter och förslaget läggs då det ännu inte finns någon sådan organiserad verksamhet i Håbo. Skateparken är inte tillräckligt stor och den får heller inte användas för något annat än skate. Önskvärt är en Dirtbana i Bålsta med jord och träkickar med tillhörande landningar, dropps och slingor med olika svårighetsgrad. Diskussion: Bengt Ekblom från cykelklubben berättade om platser cykelklubben ser som lämpliga. Under diskussionen framkom det att Ulla Lindroth på Miljö- och teknikavdelningen fått ett uppdrag att se över möjligheten med en bana för icke motordrivan cyklar. När det gäller de sistnämnda kan banan ligga ganska centralt medan motordrivan måste ligga längre bort från bebyggelse på grund av bullerstörning. På mötet erbjöd hon intresserade ta kontakt med henne för att bilda en arbetsgrupp likt den som var i skateparks processen. De som är intresserade av ungdomarna kan höra av sig till henne Deltagarna på Hearing 1 beslutade att överlämna förslagen till Bildningsförvaltningen, Miljö- och teknikförvaltningen, Håbo Hus och marknadsbolaget. Dessa bör kalla till ett möte dit berörda föreningar är kallade (bla. cykelklubben Bengt Ekholm). 3. Handlingsplan - Inomhushall Grupp nummer 1 anser det behövs en inomhushall i Håbo för handboll, innebandy, basket etc. I hallen ska det finnas café och restaurang. Den större hallen behövs så att fler kan idrotta och fler talanger komma fram och hallen ger möjlighet till större sportevenemang. Hallen kan förslagsvis ligga vid konstgräsplanen, Gröna Dalen. 4.

5 Diskussion: Problemet i dag är att tiderna i de hallar som finns inte räcker till och de är för små för att ordna större evenemang i. Tillbyggnad och ombyggnad av befintliga hallar samt fördelning av halltider diskuterades. En helt ny hall är en lång process och därför borde fritidskontoret se över kortsiktiga lösningar också. Deltagarna på Hearing 1 beslutade att överlämna förslaget till Kommunstyrelsens plan och utvecklingsavdelning som också bör se över möjligheterna till sponsring. 4. Handlingsplan - Feedback i skolan Grupp nummer 4 efterfrågar bättre feedback från lärarna i grundskolan. Ungdomar önskar fler individuella samtal med lärare för att veta hur man kan utvecklas i ämnet. Samtalen kan ske under lektionstid (ca.5 minuter per elev). Detta måste göras för att ge bättre möjlighet till högre betyg = fler möjligheter i framtiden. Diskussion: Ungdomarna bekräftade att det var dålig återkoppling på flera skolor och att man behöver mer förklaring av vuxna. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslaget till Skolförvaltningen och varje skolas rektor. Möjlighet finns att kalla en referensgrupp i utvecklingsarbetet (Charlotta har deltagarlista för demokratidagen). 5. Bättre struktur i och mellan gymnasieskola - skola Grupp nummer 6 anser att eleverna behöver få bättre förberedelser inför gymnasiet, ex. fysik, kemi, biologi, matte och svenska ska ges i skolan. Allmänt är att struktur och samordning behöver förbättras. Det gör att eleverna lyckas sämre och skolan tappar elever. Det behövs snyggare tydligare och bättre hemsida med kalendarium och aktuell information, inloggningstjänster och elev- samt lärarblogg behövs. Förutom det behöver lektionerna bli intressantare med konferenser, aktiviteter utanför lektionstid (relationsbyggande och ha roligt). Det borde inrättas ett programråd. Enligt ungdomarna finns det engagemang i denna frågan bland lärare. För att komma i gång med arbetet behöver skolledning för gymnasiet ha utbyte med grundskolerektorerna, lärare och elevkår och kontinuerligt hålla gemensamma konferenser. Diskussion: Se handlingsplan nummer 6, frågorna diskuterades parallellt. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till Skol- och Bildningsförvaltningen. 5.

6 6. Handlingsplan - Satsa på Fridegårdsgymnasiet Grupp nummer 7 efterfrågar mer engagemang och motiverade lärare samt fler motiverade elever som sprider positivt rykte om skolan. Det ger möjlighet att utöka programutbudet på Fridegårdsgymnasiet. Underlätta för elever att utvecklas samt för att öka attraktiviteten för Håbo, gymnasieskola. Ungdomarna anser att förvaltningschefen utreder saken genom kontakt med lärarna, eleverna och föräldrarna. Efter utredningen görs en åtgärdsplan. Diskussion: Det är synd att skolan har så dåligt rykte. Ryktet säger att den är sämre än vad den är, tyckte ungdomarna. En elev sa att fordonsprogrammet fungerar bra. För utveckling av skolan krävs förändrade attityder. Information och gymnasieskolan måste man få redan i 8:an menade ungdomarna. Ungdomarna efterfrågade bloggare från varje program så att tidigt får veta hur linjerna fungerar. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till Bildningsförvaltningen samt till gymnasieskolans rektorer. 7. Handlingsplan - Fler arbetstillfällen och mer information Grupp nummer 5 och 6 vill slippa arbetslöshet. Kommunen växer, därför måste man underlätta för ungdomar att få jobb och möjligheter till egen försörjning. En satsning är en satsning för framtiden och en möjlighet för fler att stanna kvar i Håbo. Detta kan göras genom att informera i gymnasiet om vilka möjligheter som finns till jobb och praktikplats. Det behöver göras med olika aktörer. En webbsida för information kan utarbetas, samverkan med SACO och ordna mässa. Om kommunen satsar på fler egenföretagare så skapas fler arbetstillfällen. Gymnasiet bör besöka universitetet för att stimulera till vidare studier. Diskussion: Det diskuterades om vad kommun och marknadsbolag kan göra för att skapa sommarjobb åt ungdomar. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till Kommunstyrelsens förvaltning, marknadsbolaget, arbetsförmedlingen och Bildningsförvaltningen. 8. Handlingsplan - Satsa på ungdomen Grupp nummer 5 vill att det fortsätts satsas på ungdomar. Kommunen måste få ungdomar att stanna i Bålsta/Håbo. Det kan bland annat göras genom att öka trivseln för ungdomar och satsa på idrott, demokratidag, ungdomsråd, lärare och studiemiljö. Samtliga förvaltningar bör införa en rutin med barn/ungdomskonsekvens analys i varje fråga före det att beslut tas. Diskussion: Ungdomarna vill ha Demokratidagarna kvar. De tycker att det är roligt att delta i diskussioner och komma med förslag. Att lyssna och förstå ungdomars situation är en del av att satsa på unga i kommunen, därtill måste det till beslut som politikerna måste ta. 6.

7 Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslaget till samtliga förvaltningar. 9. Handlingsplan - Fler och billiga ungdomsbostäder/hyresrätter Som tidigare år kom ungdomsbostäder upp på Demokratidagen. I år var det grupp 7 som lyfte frågan. Ungdomarna menar att om ungdomar får bostäder så stannar de kvar i Håbo. Ungdomarna vill att Håbohus AB sätter i gång med bygget snarast. Platsen för bygget ska vara centralt på gångavstånd till tåg och buss. Diskussion: Fredrik Andrestedt berättade att det är på gång att bygga 60 stycken centralt belägna lägenheter i Håbo. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till Kommunstyrelsens plan och utvecklingsavdelning och Håbohus AB. 10. Handlingsplan - Marknadsför Håbo Grupp nummer 4 tycker att man ska marknadsföra Håbo mer och bättre. På så vis hamnar vi på kartan och fler turister kommer hit. Ett sätt för att bli mer synlig är att byta namn till Bålsta kommun. Ungdomarna menar att fler turister ger fler jobb. Vi blir då mer attraktiva och fler flyttar hit. Det innebär att fler betalar skatt och då kan vi få fler butiker och mer service. Marknadsföring kan ske vid Ekolskrog, E 18, Arlanda, pendeltågsstationen, T-centralen och turistbyrån samt vid kommande Skipark. Diskussion: Ungdomarna tror att Skipark kan bidra till marknadsföringen av kommunen. Det informerades om att kommunen redan haft en folkomröstning om att byta namn till Bålsta kommun. Utfallet blev 2/3 nej till att byta namn. Överlämna förslaget till Håbohus AB, Håbo marknadsbolag och kommunalråd Agneta Hägglund 11. Handlingsplan - Shopping Grupp nummer 3 tog liksom tidigare år upp frågan om mer shopping i centrum. Ungdomarna vill få hit fler affärer med utökat utbud. De vill ha mer Shopping i Bålsta för att slippa åka till andra städer de vill istället locka folk hit till Håbo Kommun. Ungdomarna lyfter också fram att det blir miljövänligare, sparar tid, blir mer lättillgängligt, ger fler jobb och sommarjobb i kommunen om vi kan få hit fler affärer. 7.

8 Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till företagna, centrumföreningen, ägarna Guvernör och kommunens marknadsbolag. Ungdomarna föreslår att dessa ska hålla ett möte i frågan. 12. Handlingsplan - Fitness 24h Ungdomarna i grupp nummer 7 vill få ett ungdomsgymkort under bemannade tider på gymet i centrum fitness 24h. För att hålla sig i form och som aktivitet men även av hälsoskäl. Detta ska göras genom att Håbo kommun tar kontakt med Fitness 24 h för att komma överens i frågan. Diskussion: På en förfrågan angående förslaget från Per Andersson, marknadsbolaget, framkom att skolan kan hyra anläggningen under bemannad tid mellan för 700 kronor timmen exklusive moms. Under förutsättning att en ansvarig lärare finns på plats. De elever som är över 18 år är välkomna att köpa eget årskort för dygnet runt träning för 1895 kronor alternativt dagkort för 749 kronor. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till Bildningsförvaltningen. 13. Handlingsplan - Tider bilskolan Grupp nummer 5 gjorde an handlingsplan om utökade tider på bilskolan då många vill ta körkort. Många jobb kräver att man har körkort därför borde det underlättas genom fler körtider. Körskolan borde utöka sin verksamhet eller ändra sina öppettider så att fler har möjlighet att ta de tider som finns. Diskussion: Ungdomarna tyckte att de kunde få bättre pris i form av studeranderabatt. Det framkom att det finns två bilskolor i kommunen och att förslaget gällde bilskolan vid Fantasifloristen. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till ansvarig på bilskolan och att kommunen redogör för hur förslaget kommit fram. Daniel Cramnell och Charlotta Bjälkebring Carlsson kontaktar körskolan och överlämna förslaget. 8.

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

UNGA TANKAR 2009-10-21

UNGA TANKAR 2009-10-21 UNGA TANKAR 2009-10-21 Älvdalens kommun Orsa kommun I november 2003 genomfördes Unga Tankar för första gången, ett samverkansprojekt mellan Mora, Orsa och Älvdalen. Då var det på initiativ från landstingets

Läs mer

Kommunutvecklarnas rapport 2014

Kommunutvecklarnas rapport 2014 2014 kommunutvecklarnas rapport 2014 Kommunutvecklarnas rapport 2014 1 Hej! Artikel 12 i barnkonventionen säger att alla barn har rätt att göra sin röst hörd. I Sandken tar det på allvar, varför genomför

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL 2011 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Green Leverantör: Questback Engelbrektsgatan 17 A 211 33 MALMÖ www.questback.se Undersökningsledare:

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Datum 2014-05-26. Fyrisgården - Redovisning av Fritid för alla och Dialogforum år 2013

Datum 2014-05-26. Fyrisgården - Redovisning av Fritid för alla och Dialogforum år 2013 Uppsala ' "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2014-05-26 Diarienummer BUN-2014-0870 Barn- och ungdomsnämnden Fyrisgården - Redovisning av Fritid för alla

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna Dokumentation från demokratiworkshops med Jag bor i Malmö 2010 2011-01-20 Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna 365 dagar, 365 deltagare, 27 demokratiworkshops

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Barn och ungas socialtjänst

Barn och ungas socialtjänst FoU Fyrbodal Barn och ungas socialtjänst Hur synliggör socialtjänsten den verksamhet som bedrivs för barn och unga? Vilken information finns och hur kan vi förbättra den? FoU Fyrbodal 2013:1 Annica Johansson

Läs mer

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011 Framtidsspaning hulebäcksgymnasiet 2011 Framtidsspaning 2011 1 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2011 För tredje året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se Bilsport Rekrytering www.sbf.se bilsport@sbf.se Svenska Bilsportförbundet, full fart framåt. Just nu håller du Svenska Bilsportförbundets rekryteringsråd i din hand. Det måste betyda att du och din klubb

Läs mer