Kommunikationsplan. Projekt Teknikcollege Norrbotten -En länsövergripande satsning för kompetensförsörjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan. Projekt Teknikcollege Norrbotten -En länsövergripande satsning för kompetensförsörjning 2014-08-04"

Transkript

1 Kommunikationsplan Projekt Teknikcollege Norrbotten -En länsövergripande satsning för kompetensförsörjning

2 Innehåll 1. Övergripande kommunikationsstrategi Bakgrund Kommunikationen ska stödja projektets mål Kvalitativa mål Kvantitativa mål Kärnvärden Målgrupper Primära målgrupper Sekundära målgrupper Prioriterade kanaler Webb Evenemang Informationsmaterial (tryckt, digitalt) Nyhetsbrev/mail Media Sociala medier Talespersoner/personliga möten Budskap Bilder Uppföljning Handlingsplan Målstyrning Bilagor

3 Detta dokument innehåller två delar. En övergripande kommunikationsstrategi (sid 2-8) som behandlar informationsarbetets syfte och övergripande mål samt en handlingsplan som är ett arbetsmaterial som kommer att förändras och uppdateras över tid. De övergripande riktlinjerna gäller för all kommunikationsverksamhet i Teknikcollege Norrbotten och berör samtliga som är delaktiga i projektets utförande. Handlingsplanen är ett arbetsdokument för informationsansvarige och projektets ledning. 1. Övergripande kommunikationsstrategi 1.1 Bakgrund För att öka andelen sökande till tekniskt inriktade utbildningar på olika nivåer, har Industrirådet tillsammans engagerat sig för att utveckla Teknikcollege. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar kan certifieras. Bakom konceptet står Industrirådets följande medlemmar: Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Industriarbetsgivarna, Innovations- och kemiindustrierna, GS Facket, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Dessa organisationer är de som driver Teknikcollegekonceptet tillsammans med certifierade regioner etablerades Teknikcollege Norrbotten, som innefattar Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och El- och energiprogrammet inriktning Automation, vid de kommunala gymnasieskolorna i Piteå och Luleå. Hösten 2013 beviljades regionala utvecklingsmedel projektet Teknikcollege Norrbotten -En länsövergripande satsning för kompetensförsörjning som har visionen att Teknikcollege Norrbotten blir en samlande kraft för Norrbottens industri- och teknikutbildningar för att möta den ökade efterfrågan från industrin. Det här dokumentet är en kommunikationsplan för projektet. 1.2 Kommunikationen ska stödja projektets mål Projektets kommunikationsarbete har ett enda syfte och det är att stödja projektets mål. Det görs på två nivåer: dels övergripande genom ökad kännedom, och dels med specifika handlingar som stödjer enskilda mål och aktiviteter. Projektets mål är: Kvalitativa mål Att utveckla samverkan mellan näringsliv och utbildningssektorn Att öka intresset hos länets små och medelstora industriföretag att samverka med Teknikcollege Norrbotten Att i samverkan med vuxenutbildningen verka för att erbjuda vuxna teknisk utbildning på gymnasienivå 2

4 Etablera samarbeten med övriga Teknikcollege och andra utbildningsaktörer i norra Sverige med särskilt fokus på att öka företagens engagemang. Att certifiera vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar samt initiera fler eftergymnasiala teknikutbildningar Arbeta fram en T4-utbildning (fjärde året på Teknikprogrammet) inom Teknikcollege Norrbotten, med en eller flera inriktningar Kvantitativa mål Att Kalix, Boden och Älvsbyn ansluter sig till Teknikcollege Norrbotten och certifierar sina teknik- och industriutbildningar Att 10 st. små och medelstora företag per kommun har engagerats i arbetet med Teknikcollege Att under projekttiden verka för minst en Yh-ansökan med teknisk inriktning Att i samverkan med Lapplandskommunalförbund, LKF verka för minst en eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning Att öka andelen ungdomar som väljer Teknikcollegeutbildningar vid gymnasieskolorna. Vid projektets utgång har andelen ungdomar som väljer Teknikcollegeprogram ökat med 25 % 1 Att öka andelen tjejer som väljer Teknikcollegeutbildningar. Vid projektets utgång har andelen flickor inom gymnasiets Teknikcollegeprogram ökat med 25 % 2 Att andelen elever inom de Teknikcollegecertifierade gymnasieprogrammen som driver UFföretag har ökat med 25 % 3 Att andel yrkeselever som vid avslutad utbildning har nått grundläggande högskolebehörighet ska vara minst 50 % 4 Ökad kännedom underlättar kontakter med samtliga målgrupper och ökar möjligheterna att nå specifika mål. Det är lättare att skapa samverkan och driva frågor och projekt om omgivningen vet vad Teknikcollege Norrbotten är och står för. För enskilda aktiviteter kan kommunikation vara ett stöd för att underlätta det vi vill genomföra. På så sätt är kommunikation ett operativt verktyg. 1.3 Kärnvärden Detta är vad målgruppen bör känna/tycka om Teknikcollege efter att ha tagit del av informationsmaterial och dylikt. Kärnvärden ska inte vara explicita i materialet utan ska genomsyra det som görs. Kvalité Teknikcollege erbjuder utbildningar som leder till anställningsbarhet och antagningsbarhet inom teknik och industriteknik. Utbildningarna är kvalitetsäkrade av Industrirådet för att möta industrins behov och efterfrågan. Man formar självständiga individer och erbjuder en stimulerande skolmiljö. 3

5 Dynamik Teknikcollege följer med sin tid och förändring är något självklart. Utbildningsanordnarna ger de studerande redskapen att själva forma sin framtid, att ta ansvar och utvecklas. Ödmjukhet Utbildningsanordnaren respekterar de studerande och tror på deras förmågor. Teknikcollege stärker och utvecklar individen. 1.4 Målgrupper Primära målgrupper Små och medelstora industriföretag i Norrbotten (i samarbete med de stora företagen) Projektet ska arbeta med att öka företagens synlighet och engagemang i gymnasieskolans Teknikcollegeprogram. Företagens konkreta inflytande i utbildningarnas innehåll ska stärkas. I projektet ska fler företag engageras på olika nivåer i Teknikcollegeutbildningarna. Målgruppsföretag är företag inom teknikbranscherna i Norrbotten med koppling till befintliga och framtida Teknikcollegeprogram. Elever inom Teknikcollege Norrbotten Företagen behöver stärka närvaron och engagemanget i skolan så att eleverna får en förståelse för branschen som väntar efter avslutade studier. Vidare är det viktigt att eleverna får en förståelse för de krav och förväntningar som finns när de ska ut i arbete. I nuläget finns tre certifierade gymnasieutbildningar inom Teknikcollege Norrbotten fördelade på två gymnasieskolor: Industritekniska programmet (Piteå, Luleå och Kalix) Teknikprogrammet (Piteå, Luleå, Kalix och Boden) El- och energiprogrammet inriktning Automation (Piteå) Det totala antalet elever uppgår i dagsläget till ca 500 (uppdateras med hänsyn till att Boden och Kalix ingår i Teknikcollege) Samverkan med universitet och högskola ska stärkas. Genom att informera om tillgängliga utbildningsalternativ och även möjligheterna till framtida arbete är förhoppningen att fler elever väljer att studera vidare inom tekniska utbildningar Sekundära målgrupper Lärare inom Teknikcollege Norrbotten Projektet ska genom olika aktiviteter öka samarbetet mellan samverkansföretagen och lärare vid Teknikcollegeprogrammen. Aktiviteterna syftar till att öka kunskapen hos alla lärare vad gäller teknik- och industribranscherna och det regionala näringslivet samt yrkesmöjligheter för eleverna. För yrkeslärarna behövs gemensam kompetensutveckling med företagens personal för att kunna följa med i den tekniska utvecklingen. I målgruppen ingår också lärare inom tekniska utbildningar i Norrbotten som vid projektets start inte ingår till Teknikcollege Norrbotten. 4

6 Studie- och yrkesvägledare i Norrbotten Studie- och yrkesvägledare är viktiga kanaler för att sprida information om arbete inom teknik- och industribranscherna i Norrbotten. Projektet ska genomföra aktiviteter för att höja kompetensen hos studie- och yrkesvägledare vad gäller utvecklingen av teknik- och industribranscherna i Norrbotten och de yrkesmöjligheter som finns hos industriföretag i norr. Lärare på grundskolan Lärare i grundskolan som undervisar i matematik, teknik och naturvetenskap har mycket att vinna på en starkare koppling till verksamheter, yrken och karriärmöjligheter i teknikinriktade företag. Kunskap om företag, relevanta yrken och karriärvägar är efterfrågad i skolorna. Detta är utgångspunkten för lärarsatsningen Matena en fortbildning som bygger på samverkan mellan lärare i högstadiet och lokala teknikinriktade företag. Genom fortbildning och nätverksbyggande uppnår vi en aktiv och meningsfull samverkan mellan lärare i grundskolan och lokala teknikinriktade företag. Elever/föräldrar på grundskolan Grundskolans elever ska genom olika aktiviteter få en ökad kunskap om utbildningsvägar och yrken inom teknik- och industrisektorn. Det behövs insatser för att väcka intresse och nyfikenhet för teknik. Särskilda insatser ska göras för att fler flickor ska söka sig till tekniska utbildningar, t.ex. genom feriejobb inom teknik för flickor i högstadieåldern. Företagen är huvudaktörer i detta arbete. Det är också viktigt med riktade informationsinsatser till föräldrar. 1.5 Prioriterade kanaler Eftersom projektet har flera olika målgrupper och målgrupperna i sig är heterogena kommer ett antal olika kanaler att användas i kommunikationsarbetet. För de målgrupper där namnoch kontaktuppgifter finns ska vi upprätta/uppdatera kontaktregister och eftersträva direktkontakt. Till exempel vid olika typer av evenemang, utbildningar, möten och adresserade utskick (fysiska och elektroniska). Webben ska användas som ett skyltfönster för nyfikna och som stöd för olika aktiviteter. Genom att arbeta med media och större event når vi även sekundära målgrupper Webb Teknikcollege Norrbottens webb ska ha tre syften. Den ska effektivt förmedla en positiv bild av Teknikcollege Norrbotten och de värden som Teknikcollege står för, den ska effektivt ge information till olika målgrupper som vill veta mer om Teknikcollege och vara en samlingsplats för aktiviteter i projektet. Webben är en av de viktigaste kanalerna i projektets kommunikationsarbete Webbadress: Prioriterade aktiviteter för är: Göra löpande uppdateringar för att hålla liv i sidan Se över/anpassa webben så att den tilltalar samtliga målgrupper Se till att webbadressen finns med i allt informationsmaterial Löpande uppdateringar av webben sker enligt rådande arbetsupplägg. 5

7 1.5.2 Evenemang Evenemang, seminarier och konferenser är viktiga kanaler för att sprida kunskap om Teknikcollege Norrbottens verksamhet. Genom att arrangera relevanta event och seminarier kan vi förmedla information om projektet till valda målgrupper. Vi ska också sträva efter att av andra då detta är ett enkelt, billigt och slagkraftigt sätt att nå ut till primära och sekundära målgrupper Informationsmaterial (tryckt, digitalt) Informationsmaterial av olika slag kan vara användbart som stöd vid andra informationsaktiviteter, t.ex. roll-up, film, broschyrer och visitkort. Projektet ska se över befintligt material och producera nytt material när behov föreligger Nyhetsbrev/mail Information om projektet ska finnas med i samtliga av IUC Norrbottens nyhetsbrev, som skickas ut ca 4ggr/år. Se över adressregister så att lärare (och elever) finns med på sändlistan Media Projektet ska eftersträva en god relation med lokal media och aktivt arbeta för att bli en naturlig referens för frågor om utbildning, framtidsyrken och samarbeten skola/näringsliv. Genom att bjuda in till olika event och tipsa om nyheter ska kännedomen om projektet och vad Teknikcollege Norrbotten står för öka, vilket underlättar för att nå projektets mål Sociala medier Sociala media (Facebook, Twitter, Instagram mm.) kan vara värdefulla att använda sig av i vissa situationer. Projektet ska genomföra en översyn av vilka sociala medier som kan aktuella Talespersoner/personliga möten Alla som på något sätt arbetar för IUC Norrbotten (medarbetare och ledning) förväntas kunna tala för projektet Teknikcollege på en allmän nivå, känna till fördelarna med Teknikcollege och veta hur företagen kan vara delaktiga i projektet. IUCs talespersoner skall löpande få uppdaterad information om projektet av projektledarna. Alla som arbetar för Teknikcollege Norrbotten inom skolan förväntas kunna tala för projektet Teknikcollege på en allmän nivå, känna till fördelarna med Teknikcollege och veta hur eleverna kan vara delaktiga i projektet. I övrigt är det projektledarna som är projektets ansikte utåt och den som vi hänvisar till för frågor som rör projektet. Detta dels för att de förväntas ha bäst kunskap om projektet, men också för att underlätta för omvärlden genom att en och samma person syns. Det underlättar också för oss att nå ut i media. Projektets informationsansvariga kan vid aktuella fall fungera som en första instans och hantera förfrågningar och hänvisa till rätt person. 6

8 1.6 Budskap Innehållet, vad vi väljer att kommunicera styrs av våra huvudbudskap och specifikt informationstillfälle. De övergripande budskap Teknikcollege Norrbotten vill nå ut med och som all kommunikation ska relatera till är: Industrin är en plats för alla Teknikcollege ger teknikutbildning för dagens och framtidens industri Teknikcollege skapar bra förutsättningar (för elever och företag) Teknikcollege Norrbotten är en länsövergripande satsning för kompetensförsörjning Detta skall vara i linje med Teknikcollege Sveriges övergripande budskap: Verklighetsnära Teknikcollege har ett nära samarbete med företagen, man gör de studerande anställningsbara och antagningsbara och utbildningen påminner på många sätt om en vanlig arbetsplats. De regionala företagen har en nyckelroll, de är delaktiga i såväl styrningen av utbildningarnas inriktning som utformningen av själva innehållet. Inom Teknikcollege varvas teori med praktik och de praktiska övningarna handlar inte bara om att lära sig hantera vissa maskiner, utan även om gruppdynamik, projektarbeten och arbetsplatsförlagt lärande. Entreprenörskap I ordet ligger det faktum att man utvecklar och stimulerar de studerande att bli självständiga individer både som anställda och egna företagare. I entreprenörskap ligger också ett stort mått av positivitet, framåtanda, initiativkraft och förändringsvilja. Personlig utveckling Som studerande inom Teknikcollege blir man sedd som individ. Teknikcollege vill ta vara på den resurs som varje studerande faktiskt är. Att vägleda till självständiga studerande är ett av de främsta målen med satsningen på utbildningen. Därför är en grundläggande respekt för och tro på de studerandes förmågor en självklarhet inom Teknikcollege. Öppnar dörrar Teknikcollege erbjuder breda möjligheter för sina studerande. Man blir anställningsbar, antagningsbar eller kan starta eget. Dessutom erbjuder kontakterna med företagen att man kan bygga upp ett viktigt nätverk för framtiden. Tillsammans En viktig framgångsfaktor inom Teknikcollege är samverkan mellan teknik- och industriföretag, utbildningsanordnare och kommuner. Dessa samverkar och arbetar gemensamt för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. 1.7 Bilder Projektet har ett uttalat mål att öka andelen tjejer som väljer Teknikcollegeutbildningar. Därför måste allt informationsmaterial som produceras särskilt tilltala flickor. Projektet ska sträva efter att synliggöra flickor i industrin och i utbildningsmiljöer genom att aktivt välja bilder där 7

9 flickor finns med. På så sätt kan vi visualisera en framtidsvision där det är lika många flickor som pojkar som söker sig till utbildningar inom Teknikcollege. Målet är att materialet skall visa 60 % flickor och 40 % pojkar. Teknikcollege Sveriges bildbank kan nyttjas via. 1.8 Uppföljning Kommunikationsplanen uppdateras årligen och godkänns formellt av styrgruppen för projektet. Vid varje styrgruppsmöte (x ggr/år) lämnar informationsansvarig en rapport om vilka steg som tagits för att komma närmare de långsiktiga målen för kommunikation (ovan) och vad som kommer att genomföras den närmsta tiden. Planen uppdateras/revideras 1ggr/år. 8

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI teknikcollege.se Vi har stark tilltro till svensk industri 4 Kunskap skapar vi tillsammans 11 Kvalitetssäkrad utbildning ger rekordstort

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Teknikcollege Hofors

Teknikcollege Hofors Till Regional styrgrupp Teknikcollege Gästrikland Reviderad ansökan 3 september 2012 Teknikcollege Hofors Industriskolan 1 Inledning Övergripande beskrivning av nuläge, inklusive styrkor och förbättringsområden

Läs mer

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Avdelningen för kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad 2013-01-18 Beslutsinstans Nämnden

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Industrirådets syn på kompetensförsörjning

Industrirådets syn på kompetensförsörjning Industrirådets syn på kompetensförsörjning 2014 www.industriradet.se Industrisamtalen Kompetensförsörjning Underlags-PM Kompetensförsörjning är ett av fyra områden som Industrirådet anser viktiga att ta

Läs mer

Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111. I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn

Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111. I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111 Innehåll I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn II. Kommunikationsplanens syfte III. Strategier

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

ATT VÄCKA INTRESSE FÖR ELKRAFTTEKNIK I LUDVIKAS SKOLOR Idédokument 2011-04-06 Kjell Grundström

ATT VÄCKA INTRESSE FÖR ELKRAFTTEKNIK I LUDVIKAS SKOLOR Idédokument 2011-04-06 Kjell Grundström High Voltage Valley ATT VÄCKA INTRESSE FÖR ELKRAFTTEKNIK I LUDVIKAS SKOLOR Idédokument 2011-04-06 Kjell Grundström Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Syfte 3 3. Nuläge/utgångspunkter 3 3.1 Styrdokument

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

- Ta fram förslag till aktiviteter för att sprida en positiv och intressant bild av näringslivets villkor:

- Ta fram förslag till aktiviteter för att sprida en positiv och intressant bild av näringslivets villkor: Kompetens fördjupning Det var bl a inom ramen för det övergripande projektet UTVECKLA LIDKÖPING VÄNERN som arbetsgruppen Utbildning & Arbetskraft verkade och genomförde ett antal aktiviteter. Gruppen mål

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer