Utvärdering av ÅBP Pensionärer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av ÅBP Pensionärer"

Transkript

1 Utvärdering av ÅBP Pensionärer Uppföljning av det orange kuvertet Toivo Sjörén Caroline Theorell 1

2 Bakgrund och syfte Pensionsmyndigheten följer årligen upp hur det årliga orange kuvertet till pensionärer (ÅBP), uppmärksammas och används. Undersökningarna är en viktig del i arbetet med att vidareutveckla kuvertets innehåll och göra detta överskådligt och lätt att förstå för pensionärerna och ingår också som en del i myndighetens totala måluppföljning. Årets undersökning kring det orange kuvertet till pensionärer är den sjunde i ordningen sedan Syftet med den här aktuella undersökningen har varit att: Följa upp hur ÅBP 2014 har tagits emot, lästs och uppfattats i olika avseenden av mottagarna. Mäta måluppfyllandegraden för myndighetens mål avseende nöjda kunder. Frågorna är framtagna av Pensionsmyndigheten och frågeformuläret är programmerat av TNS Sifo. Formuläret baseras i stor utsträckning på tidigare års frågeformulär. Formuläret omfattade fr.om årets mätning också de tre påståenden som Pensionsmyndigheten sedan 2013 använder för att segmentera pensionärer i de tre segmenten låg, medel och hög. Påståendena berör kunskap om privatekonomi och pensioner: Hur väl tycker du att du känner till vad som påverkar storleken på din månatliga pensionsutbetalning? Hur intresserad är du av pensionsfrågor? Jag läser tidningarnas ekonomi- eller börssidor? 2

3 Bakgrund och syfte forts. I denna rapport sammanfattas undersökningens huvudresultat i text- och diagramform. För en mer detaljerad analys hänvisas till korstabellerna där resultatet är nedbrutet på olika bakgrundsoch nyckelfrågor. Svaren på de öppna frågor redovisas listade i separat bilaga. Ansvariga på TNS Sifo har varit Toivo Sjörén och Caroline Theorell. Projektansvarig på Pensionsmyndigheten har varit Christer Nordh. 3

4 Genomförande Målgrupp Pensionärer med pensionsutbetalning i januari 2014 som fått ÅBP 14 i åldern år. Urval Slumpmässigt urval från Pensionsmyndighetens register över mottagare av det orange kuvertet för pensionärer Metod Telefonintervjuer Tidsperiod 21 januari - 7 februari 2014 Omfattning 600 intervjuer Frågeområden Avsändare Mottagande, läsning och förståelse Medskick om mer information om din pension på webben NKI Innehåll och saknad information i kuvertet Info via internet Hur vill man förändra innehållet? Internetanvändning E-legitimation Upplevd kunskap och förtroende för den det svenska pensionssystemet Kontakter med Pensionsmyndigheten Segmenteringsfrågor (Intresse & kunskap) Bakgrundsfrågor 4

5 Svarsfrekvens Bruttourval Ej använt urval 4543 Ej målgruppsaktuella 81 Nettourval 1374 Bortfall 774 Principvägran 90 Tidsvägran 326 IP bortrest 16 Ej anträffbar/får ej tala med ip 342 Genomförda intervjuer 600 Svarsfrekvens 43,7%

6 Bortfallsanalys/representativitet Andel i bruttourvalet Män 46 %* 53 % Kvinnor 54 %* 47 % -66 år 16 % 15 % år 21 % 22 % år 20 % 19 % 71- år 44 % 45 % Norra Sverige 10 % 8 % Norra Mellansverige 12 % 11 % Östra Mellansverige 17 % 15 % Stockholmsområdet 17 % 20 % Västsverige 11 % 11 % Göteborgsområdet 9 % 10 % Småland och öarna 9 % 10 % Sydsverige 9 % 9 % Malmöområdet 6 % 7 % Eftermätning av orange kuvert till pensionärer (ÅBP) 2014 Andel i undersökningsurvalet *Då bruttourvalet inte är uppkodat med variabeln kön (annat än med respondentens namn) har vi här utgått från statistik från Pensionsmyndighetens hemsida på antalet pensionstagare (december 2012). Observera att pensionärer äldre än 76 åringar ingår här. 6

7 Bortfallsanalys/representativitet Sett till åldersfördelning på undersökningsurvalet kontra bruttourvalet så är profilerna överensstämmande. Andelen intervjuade i respektive av de fyra åldersgrupperna är i paritet med andelen i bruttourvalet. Jämförs den geografiska profilen på de intervjuade med profilen i bruttourvalet så är fördelningen i stort sett lika även här. Att profilen på de intervjuade så långt vi kan se motsvarar profilen på bruttourvalet utifrån kända variabler (ålder och region) befäster tillförlitligheten i resultatet. 7

8 Sammanfattning Nästan samtliga (94%) har fått det orange kuvertet i brevlådan och drygt varannan (54%) svara spontant att Pensionsmyndigheten är avsändaren. Det är signifikant fler i år, bland dem som öppnat kuvertet, som också har läst något av innehållet (94%). Viktigt att notera är att det totalt sett ingår fler äldre (71+ år) i mätningen än tidigare vilket bör tas i beaktning när resultatet jämförs med tidigare mätningar. En anledning är att även 76 åringar nu ingår i mätningen. Vi kan dock se att resultatet överlag inte skiljer sig så mycket åt mellan de olika åldersgrupperna vilket det inte heller gjorde i mätningen Utbetalningsbeskedet och kontrollbeskedet är fortsatt något som de allra flesta av dem som läst något av innehållet tagit del av. Andelen som tittar på utvecklingen av sina premiepensionsfonder fortsätter att komma ikapp. 7 av 10 (69%) pensionärer som läst något av innehållet i kuvertet tycker att innehållet är lätt eller mycket lätt att förstå. Andelen ökar igen efter nedgången i förra mätningen. Det positivare resultatet vi nu ser beror till stor del på att det är fler pensionärer som tycker innehållet är mycket lätt att förstå. NKI ligger i år återigen på 69 (NKI var ). På frågan om man vill att innehållet i kuvertet ska förändras svarar varannan (52%) att de inte vet, 21 procent vill inte att innehållet ska förändras alls. Bland dem som vill se en förändring så vill de flesta att det orange kuvertet ska visa hela pensionsbilden. Internetanvändningen ökar bland pensionärerna och andelen som aldrig använder internet krymper i takt med att de dagliga användarna blir fler. 8

9 Sammanfattning 3 av 10 (29%) pensionärer känner till att man kan avbeställa pappersversionen. Anledningarna till att de inte gjort det är tex att de vill ha beskedet på papper eller för att de inte har tillgång till dator/internet. Bland samtliga som Pensionsmyndigheten har skickat ut det orange kuvertet till så har totalt 65 procent haft kontakt med myndigheten på något sätt. De allra vanligast sätten är att man har besökt webbplatsen (40%) eller att man har ringt (32%). Det är i högre grad yngre pensionärer, högskoleutbildade samt pensionärer inom segment hög som haft kontakt med Pensionsmyndigheten. Det är fler pensionärer som tycker att pensionssystemet är lätt eller mycket lätt att förstå. Varannan pensionär (53%) tycker det, i förra mätningen var andelen 42 procent. Ökningen beror i hög grad på en förflyttning från att man tycker att det varken är lätt eller svårt att förstå till att man tycker att det är lätt eller mycket lätt att förstå pensionssystemet. Den ökade förståelsen för pensionssystemet har dock inte påverkat förtroendet positivt (ännu). 1 av 4 (26%) pensionärer har förtroende för systemet vilket är i paritet med 2013 (28%). Genomgående har pensionärer som tillhör segment hög i högre grad läst hela innehållet och tycker att innehållet i kuvertet är lätt att förstå. De saknar också i högre grad något i kuvertet jämfört med pensionärerna inom segment låg. Vidare har de (inom segment hög) i större utsträckning varit i kontakt med Pensionsmyndigheten samt har en bättre förståelse och förtroende för pensionssystemet än de inom segment låg. 9

10 Avsändare av det orange kuvertet 10

11 Kännedomen om att Pensionsmyndigheten är avsändaren av kuvertet är lika stor som förra året Har du den senaste tiden fått ett orange kuvert i brevlådan med information om din pension? Det är 94 procent som i år uppger att de har fått det orange kuvertet i brevlådan. Vem var avsändare till denna information? Kännedomen om att det är Pensionsmyndigheten som är avsändare av det orange kuvertet är i paritet med förra året. Drygt varannan pensionär (54%) svarar spontant Pensionsmyndigheten på frågan. Förra året var siffran 53 procent mot 48 procent 2012, 38 procent 2011 och 27 procent procent tror att Försäkringskassan eller PPM är avsändare till kuvertet. En knapp tredjedel (31 %) av dem som fått ett orange kuvert kan inte spontant ange vem som är avsändare, detta är oförändrat jämfört med Bland dessa är pensionärer med högst grundskoleutbildning, lägre inkomst samt pensionärer som tillhör segment låg överrepresenterade. 11

12 Avsändare Spontan erinran Eftermätning av orange kuvert till pensionärer (ÅBP) 2014 Precis som 2013 är det drygt varannan pensionär som spontant kopplar ihop det orange kuvertet med Pensionsmyndigheten. OM FÅTT ETT ORANGE KUVERT: Vem var avsändare av denna information? Pensionsmyndigheten 27% 38% 48% 53% 54% Försäkringskassan PPM 10% 8% 7% 3% 4% 6% 4% 3% 6% 4% 19% 27% Annat svar 2% 5% 5% 4% 3% 7% Vet ej 35% 35% 34% 31% 42% 50% Bas: Fått ett orange kuvert 12

13 Läsning av det orange kuvertet 13

14 De allra flesta har öppnat kuvert och läst något av innehållet Har du öppnat det orange kuvertet? 95 procent av dem som säger sig ha fått kuvertet har också öppnat det. Har du läst något av innehållet i kuvertet? OM JA: Läste du hela innehållet i kuvertet eller några valda delar? 94 procent av de som har öppnat kuvertet har läst något av innehållet, vilket är signifikant fler än 2013, då var andelen 90 procent. Av dem som läst något i kuvertet uppger 35 procent att de läst hela innehållet och 65 procent att de läst några valda delar. Pensionärer som tillhör segment hög har i högre grad läst hela innehållet (50%). Andelen som uppger att de inte läst något av innehållet, trots att de öppnat kuvertet, minskar. I årets mätning uppger så få som 6 procent av de som öppnat kuvertet att de inte har läst något av innehållet var andelen 10 procent, vilket var signifikant fler än det är nu. Bland samtliga pensionärer som Pensionsmyndigheten skickar ut det orange kuvertet till så är det 9 av 10 (90 %) som öppnat kuvertet, drygt 8 av 10 (84 %) som läst något, 3 av 10 (30 %) som läst allt och drygt varannan (55 %) som läst några valda delar 14

15 Läsning av det orange kuvertet De allra flesta har öppnat kuvert och har också läst något av innehållet Har fått orange kuvertet 94% 96% 94% Bas: Alla Öppnat kuvertet 96% 95% 95% Bas: Fått kuvertet Har läst hela innehållet 27% 33% 33% Läste några valda delar 56% 62% 61% Bas: Öppnat kuvertet Inte läst något 9% 10% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16 Nästan samtliga av dem som tagit del av något i kuvertet har läst utbetalningsbeskedet I det orange kuvertet finns Har du läst detta?.. ett utbetalningsbesked som visar dina pensionsbelopp för information om hur ditt premiepensionssparande har utvecklats.. en kontrolluppgift som visar hur mycket du fått utbetalt i allmän pension under 2013 Eftermätning av orange kuvert till pensionärer (ÅBP) 2014 Det är 94 procent av dem som läst något av innehållet i kuvertet som har läst sitt utbetalningsbesked och 89 procent har läst kontrolluppgiften. Andelen som läst kontrolluppgiften har ökat igen efter minskningen i förra mätningen. 79 procent har tagit del/läst informationen om hur deras premiepensionsfonder har utvecklats. Det är i synnerhet pensionärer med högst grundskoleutbildning och de som tillhör segment låg som inte tagit del av denna information. Överlag är andelen pensionärer som läst de tre delarna (utbetalningsbeskedet, premiepensionsutvecklingen och kontrolluppgiften) stabil över tid. Den tydligast ökningen har dock skett i andelen som svarar att de läst informationen om hur deras premiepensionssparande har utvecklats, vilket stadigt har ökat sedan uppföljningen av det orange kuvertet startade. 16

17 Läsning av det orange kuvertet I princip alla som öppnat och läst något i kuvertet läser utbetalningsbeskedet, många läser också kontrolluppgiften och informationen om hur premiepensionen utvecklats. Utbetalningsbeskedet 91% 90% 91% 93% 93% 94% 91% 94% Informationen om hur premiepensionen utvecklats Kontrolluppgiften 68% 72% 73% 71% 77% 77% 76% 79% 86% 86% 84% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bas: Läst/tittat på något av innehållet i kuvertet 17

18 Lätt eller svårt att förstå? 18

19 7 av 10 pensionärer tycker att informationen i det orange kuvertet är lätt att förstå Hur tyckte du, på det hela taget, att det var att förstå informationen i det orange kuvertet? Andelen som tycker att innehållet på det hela taget är lätt eller mycket lätt att förstå är åter på samma nivå som Nästan 7 av 10 (69%) av dem som läst något av innehållet i det orange kuvertet tycker att detta är lätt eller mycket lätt (andel 4-5 på skala 1-5) att förstå. Förra året gick andelen som gav de högsta betygen totalt sett ned (till 62 procent). Andelen pensionärer som då gav en 5:a ökade dock jämfört med 2012 samtidigt som andelen som gav en 4:a minskade totalt sett. Ökningen i årets mätning utgörs av att fler pensionärer tycker innehållet i kuvertet är mycket lätt att förstå fortsätter att öka. Studeras olika subgrupper är ökningen bred. Pensionärer med lägre utbildning tycker i högre grad att innehållet är svårare att förstå jämfört med övriga. Samma mönster syns bland pensionärer som tycker pensionssystemet är svårt att förstå och som har litet förtroende för systemet. Tittar vi på resultatet sett utifrån de tre segmenten (låg/medel/hög) är det fler som inom segment låg som tycker innehållet är svårt att förstå. 19

20 Lätt/svårt att förstå informationen i det orange kuvertet på det hela taget? Andelen pensionärer som läst något av innehållet och tycker att det är lätt att förstå ökar igen 7 av 10 tycker innehållet är lätt eller mycket lätt att förstå % 44% 17% 13% 3% 7% % 44% 20% 11% 3% 8% % 46% 19% 10% 1% 8% % 45% 19% 11% 1% 9% % 44% 21% 13% 2% 4% % 48% 16% 9% 2% 5% 2013* 30% 32% 25% 8% 3% 2% % 32% 22% 5% 3% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 Mycket lätt Mycket svårt Vet ej *Justering av frågan from 2013 Bas: Läst något av innehållet i kuvertet 20

21 Lätt/svårt att förstå informationen i det orange kuvertet på det hela taget? Uppfattningen om att det är mycket lätt att förstå det orange kuvertet fortsätter att öka i de olika åldersgrupperna. Andelen som säger att det är ganska lätt ligger på motsvarande nivå som år % 10% 7% 13% 11% 12% 30% 36% 43% 47% 43% 39% 42% 46% 35% 28% 17% 22% 36% 21% 21% 19% 18% 4% 5% 12% 3% 6% 11% 4% 13% 3% 9% 17% 5% 4% 16% 3% 3% 21% 11% 2% 2% 28% 6% 3% 0% år % 16% 16% 15% 15% 21% 28% 38% 45% 45% 55% 43% 44% 51% 31% 30% 17% 20% 10% 22% 23% 30% 19% 24% 8% 11% 2% 2% 10% 12% 12% 10% 9% 10% 1% 7% 3% 3% 6% 2% 2% 7% 3% 1% 6% 2% 0% år år * 16% 17% 13% 16% 22% 24% 28% 19% 14% 20% 21% 38% 41% 39% 45% 51% 48% 42% 42% 38% 48% 41% 44% 52% 23% 30% 20% 19% 14% 20% 18% 19% 18% 22% 26% 11% 6% 9% 10% 1% 7% 8% 1% 9% 13% 2% 3% 9% 2% 8% 24% 7% 1% 2% 19% 6% 2% 0% 10% 10% 13% 21% 2% 2% 12% 14% 12% 5% 7% 1% 7% 7% 5% 2% 5% 4% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% *From 2014 ingår även 76 åringar 5 Mycket lätt Mycket svårt Vet ej Bas: Läst något av innehållet i kuvertet 21

22 Lätt/svårt att förstå informationen i det orange kuvertet på det hela taget? Uppfattningen om att det är mycket lätt att förstå det orange kuvert ökar på alla tre utbildningsnivåer Grundskola % 44% 19% 12% 1% 13% % 43% 27% 14% 2% 6% % 52% 15% 10% 2% 6% % 31% 31% 10% 3% 1% % 28% 24% 7% 5% 1% Gymnasieskola % 46% 17% 13% 2% 8% % 44% 18% 12% 2% 1% % 48% 13% 11% 1% 6% % 32% 24% 7% 4% 3% % 37% 24% 4% 1% 0% Univ/högdskola % 46% 21% 7% 2% 5% % 45% 15% 14% 4% 3% % 45% 20% 5% 2% 3% % 34% 21% 8% 1% 1% % 32% 19% 4% 3% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 Mycket lätt Mycket svårt Vet ej Bas: Läst något av innehållet i kuvertet 22

23 Lätt eller svårt att förstå informationen i det orange. kuvertet på det hela taget? Totalt sett ökar andelen som upplever att det är mycket eller ganska lätt att förstå informationen i kuvertet jämfört med förra året. Det är främst de som ger högsta betyget (5) som driver ökningen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mycket/ganska lätt att förstå Mycket/ganska svårt att förstå Bas: Läst/tittat på något av innehållet i kuvertet 23

24 OM MYCKET/GANSKA SVÅRT ATT FÖRSTÅ Vad var svårt att förstå av informationen i det orange kuvertet? Urval av svar, se separat listning för samtliga öppna svar: De formulerar på onödigt svårt sätt. Det är byråkratisk svenska Det är alla siffror, man kanske inte är så insatt i var allt kommer från. Det är svårt att sätta sig in i vad alla siffror kommer i från. Svårt att koppla siffrorna/beloppet till vad man tidigare trott. Svårt att få grepp om, hur stor den totala pensionen kommer bli. Helheten 24

25 Medskick om mer information om din pension på webben 25

26 8 av 10 pensionärer som öppnat kuvertet har sett medskicket I det orange kuvertet fanns även ett medskick som informerar om att det finns information om din pension på Pensionsmyndighetens webbplats på internet. I medskicket fanns också information om att den allmänna pensionen sänks Har du sett detta brev? Läste du informationen? 80 procent av dem som öppnat kuvertet uppger att de har sett medskicket och 79 procent av dem som sett detta har också har läst det. Medutskicket har fått större genomslag bland män, höginkomsttagare samt pensionärer som tillhör segment hög

27 Separat medskick om att det finns information om din pension Pensionsmyndighetens webbplats och att allmänna pensionen sänks 2014 Sett medskicket som informerar om att det finns information om din pension på pensionsmyndigheten.se och att den allmänna pensionen sänks 2014? Läste du informationen? Ja 80% Ja 79% Nej 18% Nej 20% Vet ej 2% Vet ej 1% Bas: Öppnat det orange kuvertet Bas: Sett medskicket 27

28 Nöjd-Kund-Index (NKI) 28 28

29 NKI-index NKI ligger återigen på 59 (precis som 2012) efter den marginella nedgången till 57 som skedde NKI är högre bland pensionärer med högst gymnasieutbildning (62) samt bland pensionärer som tycker det är lätt att förstå pensionssystemet (65) och som har stort eller mycket stort förtroende för systemet (68). Även pensionärer som tillhör segment hög (63). Studeras respektive fråga som ingår i indexet är det nästa 2 av 5 (37%) som uppger att de som helhet är nöjda (7-10 på skalan 1-10) med hur informationen är utformad och formulerad i det orange kuvertet. Andelen pensionärer som är negativa (1-3 på skalan 1-10) uppgår till 8 procent. 1 av 5 (21 %) pensionärer anser att utformningen och formuleringen av innehållet motsvarade förväntningarna de hade innan. De som inte tycker att förväntningarna infriades uppgår här till 8 procent. På frågan hur nära utformningen av informationen i kuvertet kommer hur den borde vara så svarar 1 av 3 (32%) att den är nära eller mycket nära. Här uppgår andelen som sätter ett lågt betyg (1-3) till 9 procent. 29

30 Nöjd-Kund-Index - NKI Nöjd-Kund-Index (NKI) Nöjd som helhet med hur informationen är utformad och formulerad? Uppfyller informationen förväntningar när det gäller hur den var utformad och formulerad? hur nära kommer utformningen av informationen i kuvertet jämfört med hur den borde vara utformad? % 20% 40% 60% 80% 100% 10 = Mkt nöjd/mkt nära =Inte alls nöjd/mkt långt ifrån Tveksam, vet ej Bas: Öppnat det orange kuvertet 30

31 Nöjd-kund-index NKI i olika delgrupper Man Kvinna år år år år* Grundskola Gymnasium Högsk/Universitet -14 tkr/månad tkr/månad Mer än 25 tkr/månad NKI *From 2014 ingår även 76 åringar 31

32 Innehåll och utformning 32 32

33 Innehållet i kuvertet Eftermätning av orange kuvert till pensionärer (ÅBP) 2014 Om det vore möjligt att förändra innehållet i det orange kuvertet, hur skulle du då vilja förändra det? De flesta pensionärer svara att de inte vet hur det skulle vilja att innehållet i kuvertet förändras (52%) alternativt vill de inte att innehållet förändras alls (21%). De som ändå uppger något de tycker skulle förändras så svarar 10 procent att de skulle vilja ha mindre byråkratiskt/mer lättbegripligt språk. Det är i synnerhet högst grundskoleutbildade pensionärer och pensionärer som tycker pensionssystemet är svårt att förstå som önskar ett mindre byråkratiskt språk/innehåll. Är det någon information om din pension som du saknar i det orange kuvertet? 1 av 5 (19%) pensionärer uppger att de saknar något i det orange kuvertet. De allra flesta som saknar något efterfrågar en helhetsbild av samtliga delar av pensionen. Det är i högre grad högutbildade, höginkomsttagare pensionärer och pensionärer som tillhör segment hög som saknar något i kuvertet. 33

34 Förändra innehållet i kuvertet? Om det vore möjligt att förändra innehållet i det orange kuvertet, hur skulle du då vilja förändra det? Bättre/mindre byråkratiskt/mer lättberglipligt språk* Se hela pensionen/alla olika pensioner/privat pension* *Nya svarsalternativ from 2014 Skulle inte förändra alls Mindre information i text Mer information i text Mer info i tabeller/diagram/siffror Färre sidor Mindre format Mindre info i tabeller/diagram/siffror Annat svar Vet ej/ej svar 4% 3% 4% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 4% 10% 19% 21% Vanligaste svaren handlar om: Information om hur pensionen är uträknad saknas orange kuvertet behövs inte längre, hela bilden finns elektroniskt 19% 13% 54% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bas: Alla 34

35 OM EJ NÖJD (1-4) Varför tycker du inte att du känner dig mer nöjd med utformningen av informationen i det orange kuvertet?* Språket är för byråkratiskt Efterfrågar en samlad bild Jag tycker att det är för mycket siffror och olika procentsatser som man ska hålla reda och det är svårt. Förmodligen för att jag själv är för dåligt insatt i pensionssystemet OM NÖJD (7-10) Vad tycker du att du känner dig nöjd med när det gäller utformningen av informationen i det orange kuvertet?* Att det har spaltats upp ordentligt så att det är förståeligt, jag har kunnat sätta mig in i hur det fungerar Att man tydligt kan se var man har kvar och hur mycket man har fått ut genom åren. Bra att denna information finns. Det finns en tabell som är mycket informativ angående vad man får ut vid olika åldrar Man vet vilka belopp som gäller Informationen om när utbetalningsdagarna är, alla uppgifter om de olika delarna om vad jag får ut i pension. Det är utförligt och bra skrivet och man får informationen i god tid *Exempel på svar. Se vidare separat bilaga med listningar av samtliga öppna svar 35

36 Saknar man någon information om sin pension* i det orange kuvertet? 3 av 4 pensionärer saknar ingen information i kuvertet. De som saknar något efterfrågar en helhet över hela pensionsbilden. Är det någon information om din pension* som du saknar i det orange kuvertet? Detta saknar man information om: % 85% 8% 6% 7% 7% De flesta saknar en helhetsbild över hela pensionen dvs även tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande % 6% 8% % 9% 8% % 9% 7% % 7% 9% % 21% 4% % 19% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej, saknar ingen information Ja, saknar information Vet ej *T o m 2012: information om din allmänna pension.. Bas: Läst/tittat på något av innehållet i kuvertet 36

37 Användning av internet 37

38 Internetanvändning Internetanvändningen fortsätter att öka bland pensionärerna. 3 av 5 (60%) pensionärer använder internet dagligen. Andelen som aldrig använder internet krymper i takt med att de dagliga användarna blir fler. 17 procent av pensionärerna i årets mätning använder aldrig internet medan 81 procent använder internet några gånger i månaden eller oftare. Ökningen av internetanvändningen sker på bred front i samtliga åldersgrupper. Bland pensionärer med högst grundskole- och gymnasieutbildning syns en tydlig ökning av användandet. Precis som vi sett tidigare finns ett tydligt samband mellan ålder och internetanvändningen. Äldre pensionärer, år, använder i högre grad aldrig internet (23%) jämfört med yngre pensionärer, 66 år och yngre (12%). Trots att andelen 71 år och äldre är större i årets mätning, vilket beror på att även 76 åringar ingår i årets mätning, så ser vi ändå att internetanvändningen ökar bland pensionärerna totalt sett. En förklaring är att internetanvändandet ökar även i denna grupp. Utbildningsnivå är också något som påverkar graden av internetanvändning. 35 procent av pensionärerna med högst grundskoleutbildning använder aldrig internet samtidigt är det 5 procent av de högskoleutbildade pensionärerna som aldrig använder internet. 80 procent av de högskoleutbildade använder internet dagligen medan 38 procent av dem med högst grundskoleexamen använder internet varje dag. Mönster finns även bland män och kvinnor, män använder i större utsträckning internet dagligen/oftare än kvinnor. 38

39 Internetanvändning Nästan 7 av 10 (68%) pensionärer som använder internet skulle kunna tänka sig att använda internet för att få mer information om sin pension. Bland dessa är män, höginkomsttagare och dagliga internetanvändare överrepresenterade. När det gäller vad de skulle söka mer information om så är följande svar mest förekommande: Hela bilden, dvs tjänstepension och privat pensionssparande Bevakning av förändringar av pensionssystemet och dess utveckling Informationen jag saknar i orange kuvertet Följa fondutveckling via hemsidan "Min pension" Hur jag kan påverka min pension Vad jag får i pension 3 av 10 (29%) mottagare av de orange kuvertet känner till att man kan avbeställa det i pappersformat. Exempel på anledningar till varför man inte avbeställt pappersversionen, bland de som känner till att man kan göra det, handlar om att det inte blivit av, att man inte har tillgång till dator/internet eller att man vill fortsätta få årsbeskedet i brevlådan. 39

40 Hur ofta använder man internet? Andelen som aldrig använder internet krymper i takt med att de dagliga användarna blir fler % 16% 6% 3% 47% % 18% 4% 5% 41% % 15% 5% 5% 43% 1% % 17% 7% 3% 29% 0% % 16% 6% 3% 27% 0% % 17% 4% 4% 25% 0% % 16% 6% 2% 22% % 16% 5% 3% 17% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Varje dag Någon/några ggr i veckan Någon/några ggr i månaden Mer sällan Aldrig Vet ej Bas: Alla 40

41 Hur ofta använder man internet? Internetanvändningen ökar på bred front i de olika åldersgrupperna -66 år % 37% 32% 11% 50% 58% 52% 62% 69% 16% 7% 22% 4% 10% 4% 4% 3% 20% 22% 38% 34% 44% 5% 4% 21% 20% 1% 2% 18% 4% 3% 19% 16% 7% 2% 13% 12% 3% 3% 12% år % 30% 31% 40% 17% 58% 58% 56% 61% 4% 11% 11% 3% 3% 5% 10% 14% 5% 8% 4% 13% 13% 16% 55% 48% 43% 6% 3% 3% 1% 4% 1% 20% 33% 20% 23% 22% 3% 3% 13% år % 13% 9% 32% 33% 46% 44% 52% 55% 64% 11% 17% 3% 5% 3% 8% 15% 21% 16% 65% 48% 39% 9% 3% 8% 1% 4% 3% 20% 3% 2% 13% 7% 27% 27% 25% 20% 2% 13% år * 30% 35% 34% 44% 44% 55% 17% 13% 20% 5% 3% 9% 16% 14% 6% 2% 4% 4% 8% 16% 6% 2% 4% 2% 45% 36% 39% 30% 32% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Varje dag Någon/några ggr i veckan Någon/några ggr i månaden Mer sällan Aldrig *From 2014 ingår även 76 åringar Bas: Alla 41

42 Hur ofta använder man internet? Ökningen är tydligast bland pensionärer med högst grund- och gymnasieutbildning Grundskolenivå % 14% 19% 20% 26% 29% 30% 29% 38% 5% 2% 11% 14% 4% 5% 2% 5% 14% 17% 15% 19% 7% 5% 8% 4% 6% 4% 8% 2% 18% 6% 4% 68% 61% 59% 49% 42% 45% 44% 35% Gymnasienivå % 35% 32% 48% 55% 55% 58% 66% 23% 16% 18% 8% 4% 4% 7% 6% 6% 21% 17% 22% 17% 36% 37% 40% 7% 3% 21% 5% 2% 20% 3% 4% 16% 8% 3% 15% 18% 4% 2% 10% Universitets/högskolenivå % 53% 50% 57% 72% 75% 77% 80% 20% 19% 22% 5% 18% 5% 8% 4% 3% 7% 4% 15% 13% 3% 14% 11% 25% 18% 19% 15% 5% 0% 8% 2% 3% 7% 2% 1% 6% 3% 1% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Varje dag Någon/några ggr i veckan Någon/några ggr i månaden Mer sällan Aldrig Bas: Alla 42

43 Information på internet? Eftermätning av orange kuvert till pensionärer (ÅBP) 2014 Skulle du kunna tänka dig att använda internet för att få mer information om din pension? 32% 0% 68% Vad skulle du söka mer information om?* Exempel på svar: Hela bilden, dvs tjänstepension och privat pensionssparande Bevakning av förändringar av pensionssystemet och dess utveckling Informationen jag saknar i orange kuvertet Följa fondutveckling via hemsidan "Min pension" Hur jag kan påverka min pension Vad jag får i pension Ja Nej Vet ej *För en komplett redovisning av svaren hänvisas till separat listning av samtliga öppna svar. 43

44 Avbeställa orange kuvertet i pappersformat Känner du till att man kan avbeställa det orange kuvertet i pappersformat? Varför har du valt att inte avbeställa pappersversionen av ditt orange kuvert?* Exempel på svar: 0% 29% Det har inte blivit av/inte tänkt på det Enklare att ta fram/arkivera pappret Har ej dator/tillgång till internet Enklare att få det på papper hemskickat 71% Ja Nej Vet ej *För en komplett redovisning av svaren hänvisas till separat listning av samtliga öppna svar. 44

45 E-legitimation 45

46 Kännedomen och användningen av e-legitimation fortsätter att öka Har du tidigare hört talas om sk e-legitimation? E-legitimation är en elektronisklegitimation som man använder för att identifiera sig med på internet. Har du själv skaffat e-legitimation? Eftermätning av orange kuvert till pensionärer (ÅBP) 2014 Har du använt dig av e-legitimation under det senaste året? En eller flera gånger? Mellan 2012 och 2013 ökade andelen pensionärer som tidigare hört talas om e- legitimation kraftigt. Nu fortsätter andelen att vara lika stor som av 10 (90%) av mottagarana av årets orange kuvert har tidigare hört talas om e- legitimation. Nästan varannan (47%) av dem som hört talas om e-legitimation har också skaffat sig en sådan. 85 procent av de som skaffat den har använt den en eller flera gånger under det senaste året. Lågutbildade har i lägre grad hört talas om och skaffat sig e-legitimation än andra. 46

47 E-legitimation Kännedom och användning av e-legitimation fortsätter att öka Hört talas om e-leg Skaffat e-leg Använt e-leg 1 gång senaste året Använt e-leg flera gånger senaste året 3% 3% 4% 5% 6% 5% 5% 9% 12% 15% 17% 29% 30% 34% 39% 43% 20% 20% 24% 29% 32% 65% 60% 37 procent av alla mottagare av ÅBP 2014 har använt e-leg det senaste året. 77% 78% 78% 88% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bas: Alla 47

48 Kontakter med Pensionsmyndigheten 48

49 Vanligaste kontaktsättet är via webbplatsen Har du haft någon kontakt med Pensionsmyndigheten? Har du...? 2 av 3 (65%) pensionärer har haft kontakt med Pensionsmyndigheten. De vanligaste kontaktytorna bland dessa är webbplatsen samt telefon. Totalt sett är det i högre grad yngre pensionärer (upp till 66 år), högskoleutbildade, pensionärer med högre inkomst samt pensionärer som tillhör segment hög som haft kontakt med Pensionsmyndigheten. Det är 2 av 5 (40%) pensionärer som har besökt myndighetens webbsida på internet. Bland dessa är högutbildade pensionärer och pensionärer med högre inkomst överrepresenterade. Det är även tydligt fler yngre än äldre som besökt Pensionsmyndighetens webbplats. 58 procent bland de yngre pensionärerna (upp till 66 år) har besökt webbplatsen medan motsvarande siffra bland de äldre (71-76 år) är 28 procent. 1 av 3 (32 %) svarar att de har ringt till Pensionsmyndigheten. Precis som mönstret ovan är det fler yngre pensionärer som ringt Pensionsmyndigheten jämfört med äldre. En viktig poäng här är att de yngre pensionärerna i högre grad totalt sett haft kontakt med myndigheten. 49

50 Kontakter med Pensionsmyndigheten 2 av 3 pensionärer som fått kuvertet har någon gång haft kontakt med Pensionsmyndigheten. Besökt webbsidan är allra vanligast. Har du haft någon kontakt med Pensionsmyndigheten? Har du...? Ja, besökt webbsidan på Internet 40% Ja, ringt till pensionsmyndigheten 32% Ja, varit på informationsmöte Ja, träffat en handläggare Ja, besökt ett servicekontor 7% 10% 16% 65 procent har haft kontakt med Pensionsmyndigheten Ja, på annat sätt 8% Nej, ej haft kontakt 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bas: Alla 50

51 Kunskap och förtroende 51

52 Det svenska pensionssystemet - Förståelse och förtroende Det svenska pensionssystemet består av flera delar: Den allmänna pensionen som är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för, tjänstepensionen från arbetsgivaren och eventuell privatpension från ett privat pensionssparande. Hur lätt eller svårt tycker du att det är att förstå hur pensionssystemet med dessa delar fungerar? Andelen pensionärer som tycker pensionssystemet är lätt att förstå ökar. Drygt varannan (53%) tycket det är lätt eller ganska lätt (4-5 på skala 1-5) att förstå systemet med dess olika delar. Ökningen består främst i att andelen pensionärer som varken tycker det är lätt eller svårt (andel 3:or) har minskat och att andelen som tycker det är lätt eller mycket lätt (andel 4-5) har ökat jämfört med förra mätningen. 1 av 5 (21%) pensionärer tycker systemet är svårt eller mycket svårt att förstå (2013 var motsvarande siffra 25%). Pensionärer som är högskoleutbildade och är höginkomsttagare tycker att systemet i högre grad är lätt eller mycket lätt att förstå än övriga. Studeras förståelsen för systemet sett utifrån de tre segmenten (låg/medel/hög) finns tydliga skillnader. 77 procent av de som tillhör segment hög upplever att systemet är lätt att förstå samtidigt tycker 33 procent av dem inom låg att pensionssystemet är lätt att förstå. 52

53 Det svenska pensionssystemet - Förståelse och förtroende Förstår man systemet, eller tycker sig förstå systemet, så förstår man också innehållet i det orange kuvertet i högre utsträckning. 82 procent av dem som tycker systemet är lätt att förstå tycket på det hela taget att innehållet i kuvertet är lätt att förstå motsatsen gäller för dem som tycker systemet är svårt att förstå, här är siffran 46 procent. Vilket förtroende har du för pensionssystemet? 1 av 4 (26%) pensionärer har ett stort eller mycket stort förtroende för pensionssystemet (4-5 på skala 1-5). Å andra sidan är det 2 av 5 (42%) pensionärer som har ett litet eller mycket litet förtroende för systemet (1-2 på skala 1-5). Det finns ett lägre förtroende bland de pensionärer som tycker att systemet är svårt att förstå samt de med lägre inkomst. Precis som skillnaden som finns mellan de tre segmenten avseende upplevd förståelse för pensionssystemet så finns samma mönster när det gäller förtroende för systemet. Pensionärer i segment låg har i lägre grad förtroende för pensionssystemet (13%) i förhållande till pensionärer inom segment hög (40%). 53

54 Om pensionssystemet - Förståelse och förtroende Lätt/svårt förstå hur pensionssystemet med dess delar fungerar? % 20% 40% 60% 80% 100% 5 = Mycket lätt = Mycket svårt Kan inte säga / Vet ej Förtroende för pensionssystemet? % 20% 40% 60% 80% 100% 5 = Mycket stort = Mycket litet Kan inte säga / Vet ej 54

55 Om pensionssystemet - Förståelse och förtroende Lätt/svårt att förstå hur pensionssystemet med dess delar fungerar? Alla 24% 29% 25% 12% 9% 2% Lågt I&K 12% 18% 30% 18% 18% 3% Medel I&K 21% 33% 29% 10% 5% 2% Högt I&K 40% 38% 14% 6% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5=Mycket lätt = Mycket svårt Kan inte säga/ vet ej Förtroende för pensionssystemet? Alla 8% 18% 30% 23% 19% 2% Lågt I&K 5% 8% 32% 27% 25% 4% Medel I&K 7% 20% 33% 24% 15% 2% Högt I&K 14% 26% 25% 19% 15% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5=Mycket stort förtroende = Mycket litet förtroende Kan inte säga/ vet ej 55

56 Intresse och kunskap - Segmenteringsvariabel Intresse & Kunskap 36% 32% 32% Lågt I&K Medel I&K Högt I&K

57 Beskrivning av de intervjuade 57

58 Demografi Kön Ålder Utbildning år 6% Man 53% 66 år 67 år 68 år 69 år 9% 10% 12% 10% Grundskola Gymnasium 31% 37% Kvinna 47% 70 år 71 år 72- år* 9% 8% 37% Univ./högskola 32% Förvärvsarbete *From 2014 ingår även 76 åringar Månadsinkomst Arbetar heltid Arbetar deltid Förvärvsarbetar ej 4% 16% 80% Bas: Alla (600 intervjuer) Mindre än 7 tkr 7-10 tkr tkr tkr tkr Mer än 25 tkr 1% 9% 21% 21% 17% 20% 58

59

Pensionsmyndigheten. Uppföljning utskicket det orange kuvertet till pensionärer (ÅBP) Claes Falck TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Uppföljning utskicket det orange kuvertet till pensionärer (ÅBP) Claes Falck TNS SIFO Pensionsmyndigheten Uppföljning utskicket det orange kuvertet till pensionärer (ÅBP) 2012 2012-05-03 Claes Falck TNS SIFO Bearbetad av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten Bakgrund och syfte 4 Pensionsmyndigheten

Läs mer

Utvärdering av ÅB Pensionssparare

Utvärdering av ÅB Pensionssparare Utvärdering av ÅB - Pensionssparare Uppföljning av det orange kuvertet -05-04 Caroline Theorell 1 Bakgrund och syfte Pensionsmyndigheten följer varje år upp hur det årliga orange kuvertet, årligt värdebesked

Läs mer

Eftermätning av orange kuvert till pensionärer (ÅBP) 2013

Eftermätning av orange kuvert till pensionärer (ÅBP) 2013 1 Bakgrund och syfte Pensionsmyndigheten följer årligen upp hur det årliga orange kuvertet till pensionärer (ÅBP), uppmärksammas och används. Undersökningarna är en viktig del i arbetet med att vidareutveckla

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Bearbetad av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten 1 Bakgrund och

Läs mer

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten Rapport Utvärdering av ÅB 2010 Det orange kuvertet till nya pensionssparare 2010 Pensionsmyndigheten 2010-04-23 Bakgrund och syfte 4 Pensionsmyndigheten (tidigare PPM och delar av Försäkringskassan) genomför

Läs mer

Utvärdering av ÅB 2013

Utvärdering av ÅB 2013 Utvärdering av ÅB 2013 Uppföljning av det orangea kuvertet till nya pensionssparare Version 2013-05-02/Bearbetad och reviderad av Christer Nordh, Pensionsmyndigheten Bakgrund och syfte Pensionsmyndigheten

Läs mer

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till pensionssparare Pensionsmyndigheten

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till pensionssparare Pensionsmyndigheten Rapport Utvärdering av ÅB 2010 Det orange kuvertet till pensionssparare 2010 Pensionsmyndigheten 2010-04-08 Bakgrund och syfte 4 Pensionsmyndigheten (tidigare PPM och delar av Försäkringskassan) följer

Läs mer

Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till nya pensionssparare

Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till nya pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Anita Bergsveen TNS SIFO Bearbetningar av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten Bakgrund

Läs mer

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Telefonintervjuer med mottagare av ÅB09 (normal-åb). Februari-mars 2009. Christer Nordh/2009-06-15 1 Bakgrund och syfte PPM och Försäkringskassan

Läs mer

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen Kunskapsmätning Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet -- Johan Orbe Caroline Theorell Projektnummer: Sammanfattning Bara knappt

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Imageundersökning 2013 Presentation. Johan Orbe Caroline Theorell Karin Schneller. TNS Sifo

Pensionsmyndigheten. Imageundersökning 2013 Presentation. Johan Orbe Caroline Theorell Karin Schneller. TNS Sifo Pensionsmyndigheten Imageundersökning Presentation Johan Orbe Caroline Theorell Karin Schneller TNS Sifo 0-0- Sammanfattning och TNS SIFOs kommentarer Sammanfattning Kännedomen om Pensionsmyndigheten fortsätter

Läs mer

Rapport. Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2. Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012

Rapport. Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2. Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012 Rapport Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2 Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe 2014-12-15 TNS 2012 Innehåll 1 Om undersökningen 03 2 Övergripande slutsatser 04 3 Effektmål 10 4 Prognos 13

Läs mer

Rapport. Imagemätning Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012

Rapport. Imagemätning Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012 Rapport Imagemätning 14 Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe 14-12-18 TNS 12 Innehåll 1 Sammanfattning 03 2 Kännedom 06 3 Förtroende 12 4 Pensionssystemet 5 Kontakt med Pensionsmyndigheten 26 6 Bilden

Läs mer

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet Anställda i staten Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet FÖRORD SPV gör återkommande undersökningar om kundernas syn på frågor som

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman Kunskapsmätning 2012 Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet Marcela Cohen Birman Arbetsrapport 2013-1 2(7) 3(7) Innehåll 1 Kunskaper om det allmänna pensionssystemet...

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Oro inför pensionen och livet som pensionär Presentation Johan Orbe Caroline Theorell. Projektnummer:

Pensionsmyndigheten. Oro inför pensionen och livet som pensionär Presentation Johan Orbe Caroline Theorell. Projektnummer: Pensionsmyndigheten Oro inför pensionen och livet som pensionär Presentation -- Johan Orbe Caroline Theorell Projektnummer: 9 Sammanfattning TNS SIFO Sammanfattning Andel som känner någon oro inför den

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Två miljoner pensionärer får sina årsbesked

Två miljoner pensionärer får sina årsbesked Pressmeddelande 1 (6) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Två miljoner pensionärer får sina årsbesked På årsbeskedet om allmänna pensionen till pensionärer i

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Myter och sanningar om pensionen

Myter och sanningar om pensionen Myter och sanningar om pensionen TNS Gallup för Nordea 5 myter om pensionen Kvinnor och låginkomsttagare är mer oroliga för sin pension Vi vet vad vi får i pension från staten Vi har inte råd att pensionsspara

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Livsmedelsverket Förtroendeundersökning bland konsumenter 2016

Livsmedelsverket Förtroendeundersökning bland konsumenter 2016 Livsmedelsverket Förtroendeundersökning bland konsumenter Rapport Johan Orbe Caroline Theorell -- Bakgrund och syfte Bakgrund och syfte Livsmedelsverket mäter regelbundet förtroendet bland sina viktigaste

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin 9 februari 2016 TNS Sifo 2016 1533447 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2015 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2014 TNS Sifo 2014 1528246 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2013 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2017

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2017 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Nöjd-kund-index-undersökningar 2017 Varje år gör vi nöjd-kund-index-undersökningar (NKI) om hur våra kunder upplever tillgången till information om den statliga tjänstepensionen

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Fairtrade. Kännedomsundersökning. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige. Projektledare: Alexandra Matschy, TNS Sifo Henrik Petersson, TNS Sifo

Fairtrade. Kännedomsundersökning. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige. Projektledare: Alexandra Matschy, TNS Sifo Henrik Petersson, TNS Sifo Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Alexandra Matschy, TNS Sifo Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer:1521165 Datum: 2011-02-08 1 Om undersökningen

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013 Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 213 213-4-2 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) genomfört en kvantitativ

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Könsskillnader ur Pensionsmyndighetens statistik

Könsskillnader ur Pensionsmyndighetens statistik PM Analysavdelningen Love Hansson 010-454 22 03 Könsskillnader ur Pensionsmyndighetens statistik Inledning Denna promemoria är en sammanställning av de skillnader mellan könen som återspeglas i Pensionsmyndighetens

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Attitydundersökning om bidragsfusk 2010

Attitydundersökning om bidragsfusk 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Claes Falck Research Director Affärsområde Samhälle och Opinion Direct line

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-10-17 Sammanfattning Fler förväntar sig stigande bostadspriser nu jämfört med förra mätningen

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Yngre än 28 år utan prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension

Läs mer

Kundundersökningar på servicekontoren 2016 Omgång (mars) Johan Orbe Caroline Theorell

Kundundersökningar på servicekontoren 2016 Omgång (mars) Johan Orbe Caroline Theorell Kundundersökningar på servicekontoren Omgång 1 2017 (mars) Johan Orbe Caroline Theorell 2017-05-08 Om undersökningen Målgruppen är kunder på servicekontoren. Totalt 15 servicekontor deltog i undersökningen.

Läs mer

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007 Rapport Synovate Sweden AB Tel +46 ()8 22 33 P.O. Box 87 Fax +46 ()8 22 33 99 SE-4 2 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE64746 Igeldammsgatan 22 Undersökning av befolkningens post- och kassavanor

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Undersökning om inkomstskillnader och pension

Undersökning om inkomstskillnader och pension Undersökning om inkomstskillnader och pension Mitt i livet 25-55 år AMF Om DemoskopPanelen 27 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar, vanor och attityder

Läs mer

Brevvanor 2010. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Brevvanor 2010. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Brevvanor 2010 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Posten AB - Brevvanor 2010 3 Viktig information i brev även i digitaliseringens tidevarv De senaste

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning Sammanfattning av nöjdkundmätning Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013 Christer Nordh/2013-02-22 Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre 11-14 februari 2013 Undersökning om förvaltningstjänster Om undersökningen Syfte: Målgrupp:

Läs mer

RESULTAT: Allmänheten. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

RESULTAT: Allmänheten. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency RESULTAT: Allmänheten Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen eller återvinningsstationer? Q1. Vilka olika produkter

Läs mer

Naturvårdsverket Kundundersökningar Okt-Nov 2012. TNS SIFO-konsulter: Claes Falck Caroline Theorell

Naturvårdsverket Kundundersökningar Okt-Nov 2012. TNS SIFO-konsulter: Claes Falck Caroline Theorell Naturvårdsverket Kundundersökningar Okt-Nov 2012 TNS SIFO-konsulter: Claes Falck Caroline Theorell TNS SIFO har under oktober-november 2012 på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört kundundersökningar med

Läs mer

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster Ingela Gabrielsson 2016-09-26 1 Sammanfattning Delningsekonomin är här för att stanna. 30 % fler säger sig använda delningstjänster i år jämfört med förra

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare. Det

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2010

Kodbarometern för allmänheten 2010 Kodbarometern för allmänheten 2010 Rapport av Hallvarsson & Halvarsson för Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 13 december 2010 November 2010 HALLVARSSON & HALVARSSON SVEAVÄGEN 20 P.O. BOX 3666 SE-103

Läs mer

Bemötande inom Dagligvaruhandeln

Bemötande inom Dagligvaruhandeln Bemötande inom Dagligvaruhandeln Myndigheten för delaktighet Annie Persson / Monica Rydén Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Flyttrapport AMF 2016. Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension?

Flyttrapport AMF 2016. Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension? Flyttrapport 216 Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension? FLYTTRAPPORT 216 2 sid 3 sid 4 sid 6 sid 8 sid 9 sid 1 sid 11 sid 12 sid 13 Sammanfattning Kollektivavtalade tjänstepensioner Flyttutvecklingen

Läs mer

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo 1 Genomförande Urvalet Fondsparare Fondsparare Privat Metod 1 500 intervjuer personer i åldrarna 18-76 år med deklarerad inkomst 1 500 Sparar i fonder via premiepensionen 993 Sparar i fonder privat

Läs mer

Orange kuvert 2017 Pressträff orange kuvert

Orange kuvert 2017 Pressträff orange kuvert 1 Orange kuvert 2017 2 Orange kuvert till sparare 2017 Utskicksperiod: vecka 7-12 till sparare Antal: 5 670 000 sparare Kostnad pappersutskick inrikes: 3,05 kronor för ett kuvert med innehåll och porto

Läs mer

P1127 SLU MILJÖTRENDER LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 2010 RAPPORT P1127

P1127 SLU MILJÖTRENDER LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 2010 RAPPORT P1127 SLU MILJÖTRENDER LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 2010 RAPPORT P1127 Våren 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 3 1.5 Register och urval... 4

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

1. Inledning Metod och genomförande Sammanfattning Presentation av undersökningsresultat... 9

1. Inledning Metod och genomförande Sammanfattning Presentation av undersökningsresultat... 9 1. Inledning... 3 2. Metod och genomförande... 4 3. Sammanfattning... 7 4. Presentation av undersökningsresultat... 9 4.1 Tillgång till sommarboende... 9 4.2 Transport till sommarboendet... 11 4.3 Transport

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap 1 Författare: Olle Vejde Förlag: Olle Vejde Förlag Milsbo 214, 781 94 Borlänge 0243-610 62 olle.vejde@swipnet.se ollevejde.se Fackgranskning:

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer