$-0$/,1. Eleanor Bremler. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p Uppsala universitet Höstterminen 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$-0$/,1. Eleanor Bremler. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p Uppsala universitet Höstterminen 2005"

Transkript

1 $-0$/,1 Uppsala universitet Höstterminen 2005

2 ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Historisk bakgrund... 3 Metodbeskrivning för isolering av ajmalin... 4 Beskrivning av biologisk aktivitet... 5 Klinisk effekt och användning... 5 Referenser (6)

3 ,QOHGQLQJ Ajmalin är en tertiär alkaloid som förekommer naturligt i växten 5DXYROILDVHUSHQWLQD (L.) Benth ex Kurz (figur 1). Det är en vintergrön, halvmeterhög buske med gröna, spetsiga och avlånga blad. Blommorna sitter i oregelbundet kvastliknande knippen och är vita med nyans av violett. Blomfodret är slätt och klarrött. Frukten är en äggformig lilasvart stenfrukt. Figur 1. Bild på 5DXYROILDVHUSHQWLQD(L.) Benth ex Kurz (www.holistic-online.com) Rauvolfia växer i lövskogar och är på den indiska halvön associerad med bambuskogar. Växten hör hemma i Indien, Pakistan, Sri Lanka, Burma och Thailand. 5DXYROILD VHUSHQWLQD innehåller ett flertal alkaloider som är farmakologiskt aktiva. 90 % av totala mängden alkaloider i rauvolfiaroten finns i rotbarken. Den procentuella mängden alkaloider beror på växtens geografiska läge samt årstiden då växten skördats. Växtens ålder har däremot ingen påverkan på mängden alkaloider. Reserpin är den viktigaste alkaloiden i Rauvolfia Serpentina och används i en rad läkemedel i västvärlden mot hypertension och vid vissa mentala sjukdomar (Phytomedical Technologies Inc.). Ajmalin däremot, har inga sedativa eller hypotensiva effekter utan används som terapi vid hjärt- och kärlsjukdomar tack vare dess antiarytmiska effekt (Kirillova HWDO, 2001). +LVWRULVNEDNJUXQG Legenden om rauvolfiaplantan i Indien har sitt ursprung i en saga om en mungo som tuggade på växtens blad för att få styrka innan mötet med en kobra i strid. Att en sinnessjuk person befriades av galenskap när han åt av rauvolfiaroten bidrog till att legenden om växtens läkande krafter tilltog. Indiska medicinmän gav saft från bladen och pulveriserad rot mot sjukdomar som epilepsi, sömnlöshet, sinnesjukdom, diarré, kolera, huvudvärk och blindhet (Gupta, 2000). 5DXYROILD VHUSHQWLQD heter Sarpagandha på sanskrit och finns med i den ayurvedska farmakopén (Gupta, 2000). Den har använts i flera sekel i Indien som feberstillande medel och som antidot vid insekts- och ormbett. Den äldsta skriftliga referensen till rauvolfia finns i den ayurvedska texten Charaka Washita, som är en samling gammal visdom som överförts genom hörsägen i tusentals år innan den skrevs ner 600 f.kr. (Phytomedical Technologies Inc.). 3 (6)

4 Det sägs att Mahatma Gandhi drack te av rauvolfia regelbundet för att hjälpa honom i meditationen (Phytomedical Technologies Inc.). I västvärlden blev rauvolfia inte känd förrän på 1600-talet då den tyska botanisten Dr. Leonard Rauwolf namngav den. Men europeiska och amerikanska läkare trodde inte på västens läkande verkan utan såg på det som indiskt kvacksalveri (Gupta, 2000; Phytomedical Technologies Inc.) lyckades Dr. Salimuzzaman Siddiqui och Dr. Rafat Hussain Siddiqui, i Ayurvedic and Unani Tibbia College, isolera fem kristallina alkaloider. Tre var vita och namngavs ajmalin, ajmalinin och ajmalicin efter Hakim Ajmal Khan, grundaren av forskningsinstitutet. De andra två var gula till färgen och kallades serpentin och serpentinin. Ram Nath Chopra vid School of Tropical Medicine i Calcutta undersökte tillsammans med sina forskare olika indiska läkemedel och rapporterade i en rad publikationer i början av 1933 att rå rauvolfiarot hade sedativa och blodtryckssänkande egenskaper (Gupta, 2000; Phytomedical Technologies Inc.). Men förbryllande nog kunde inte de isolerade alkaloiderna matcha den oerhört starka effekten som hela roten hade. 1944, hade de lyckats spåra aktiviteten till rotens kåda. Men deras analytiska teknik räckte inte till för analys av det amorfa materialet (Phytomedical Technologies Inc.). Under tiden hade den kliniska användningen av rauvolfia ökat stadigt och en miljon patienter beräknades ta medicinen mot högt blodtryck under början av andra världskriget. Dr B B Bhatia, i Lucknow s King Edward Memorial Medical College, beskrev rauvolfia 1942 som ett läkemedel vars effekt på högt blodtryck är överlägsen de läkemedel som hittills använts. Han konstaterade att 5DXYROILDVHUSHQWLQD inte är botande men ger utan tvivel den bästa lindringen mot symptomen som orsakas av högt blodtryck (Gupta, 2000; Phytomedical Technologies Inc.). Hjärtspecialisten Dr. Rustom Vakil, som återvände till Indien efter studier i England, satte igång kliniska försök kring 5DXYROILD VHUSHQWLQD som blev klara I de flesta fall sänktes både det systoliska och diastoliska trycket (Gupta, 2000; Phytomedical Technologies Inc.). Detta gjorde att den första bevisade blodtrycksänkande medicinen introducerades i Västmedicinen. Till skillnad från Chopra vid School of Tropical Medicine i Calcutta, hade den schweiziska kemisten Dr. Emil Schlittler alla nödvändiga analytiska metoder till hands. I CIBA Laboratories i Basel, lyckades han extrahera och isolera kristallint ajmalin från råmaterialet. När Sir Robert Robinson från Oxford University besökte CIBA Laboratories 1947, bad han om ajmalin för att kunna undersöka dess kemiska struktur. Modertinkturerna som innehöll alla rauvolfia-alkaloider utom ajmalin sparades och Schlittler lät sina studenter på Basel universitet försöka få ut de andra alkaloiderna. Efter Vakils sensationella forskningsresultat 1949, lyckades de isolera serpentin och strukturen bestämdes. Schlittler började sedan titta på den lerbruna återstoden. Han kom fram till att det var samma fraktion som hade förbryllat Chopras kemister i Calcutta, det vill säga kådan. Tillsammans med Dr Johannes Müller lyckades Schlittler splittra kådan i fraktioner. En av fraktionerna bestod av vita kristaller. Farmakologisten H J Bein testade substansen på djur, vilka blev tysta i timmar. Schlittler, Müller och Bein hade 1952 alltså hittat den sedativa fraktionen i 5DXYROILDVHUSHQWLQD, vilken kallades reserpin (Gupta, 2000). 0HWRGEHVNULYQLQJI ULVROHULQJDYDMPDOLQ Ajmalins kemiska struktur (figur 2) är mycket komplex och det har därför varit mycket svårt att syntetisera alkaloiden. Istället måste ajmalin extraheras och isoleras från växten5dxyroildvhushqwlqd. Svårigheter att odla 5DXYROILDVHUSHQWLQD krävde förr import av växten, vilket inte riktigt tillgodosåg behoven av råmaterial (Kirillova HWDO, 2001; Dogru HWDO, 2000). 4 (6)

5 Figur 2. Kemisk struktur av ajmalin (Kiesecker HWDO, 2004) Idag har man istället lyckats odla stamkulturer av Rauvolfia serpentina Benth och använt dessa i framställningen av ajmalin för forskning. Kirillova et al. (2001) använde stammen K27 för att isolera ajmalin från vävnaden av Rauvolfia serpentina. Prov från kulturen homogeniserades i natriumfosfatbuffert med ph 7,8 och precipitaten centrifugerades bort. För att isolera ajmalin användes affinitetskromatografi med en kolonn packad med azoadsorbent innehållande katekol som ligand. Kolonnen tvättades med ättiksyra innan provet lades på. Kolonnen tvättades sedan med vatten och ajmalin eluerades ut med en gradient av olika NaCl-koncentrationer i saltsyra. Kloroform tillsattes sedan i provet och ajmalin extraherades. Det organiska lösningsmedlet evaporerades och isolerad ajmalin i fast form erhölls (Kirillova et al., 2001). %HVNULYQLQJDYELRORJLVNDNWLYLWHW Ajmalin blockerar natriumjonkanaler i hjärtat så att utströmningen av natriumjoner från myocyterna minskar vilket innebär att den snabba depolariseringen bromsas (Bahníková HW DO, 2002). Human ether a-go-go related gene (HERG) kanaler korrelerar till hjärtats kaliumström och en blockering av dessa kan orsaka dödlig kammararytmi. Kiesecker HW DO (2004) undersökte ajmalins effekt på HERG-kanaler i humana embryonjurceller. De kom fram till att ajmalin blockerade HERG-kanalerna vid IC 50 1,0 µmol/ l, vilket är inom det terapeutiska intervallet. Natriumjonströmmen blockerades av ajmalin vid IC 50 -värden 6,6-8,2 µmol/ l. Detta innebär att HERG-blockaden förmodligen bidrar till ajmalins antiarytmiska effekt (Kiesecker HWDO, 2004)..OLQLVNHIIHNWRFKDQYlQGQLQJ Ajmalin är ett mycket effektivt antiarytmiläkemedel och är klassificerad enligt Vaughan-Williams som klass 1a. Den har använts kliniskt i över 40 år vid behandling av takyarytmier i hjärtats förmak och kammare (Bahníková HWDO, 2002). Vid ihållande ventrikulär takykardi har behandling med ajmalin rapporterats vara mer effektiv än lidokain (Bahníková HWDO, 2002; Kiesecker HWDO, 2004). Ajmalin har också visats sig vara mycket effektivt vid behandling av patienter med Wolff- Parkinson-White-syndrom (Bahníková HW DO, 2002; Brugada HW DO, 2003; Kiesecker HW DO, 2004) samt spelat en stor roll vid diagnostisering av Brugadas syndrom. För att kunna tyda de elektrokardiografiska avvikelserna hos patienter med Brugadas syndrom krävs en blockering av natriumjonkanaler, vilket kan göras med klass 1a eller 1c antiarytmiläkemedel (Fish och Antzelevitch, 2004). Ajmalin sänker retledningshastigheten och förlänger refraktärperioden i hjärtat (Bahníková HWDO, 2002). Ajmalin kan endast ges intravenöst, vanligtvis genom korttidsinfusion. Optimal antiarytmisk effekt uppnås vid plasmakoncentrationer 0,4-2,0 µg/ l (Kiesecker HWDO, 2004). 5 (6)

6 5HIHUHQVHU %DKQtNRYi00DWHMRYL 33iVHN0ãLPXUGRYi0ãLPXUGD-$MPDOLQH-induced block of sodium current in rat ventricular myocytes. 6FULSWD0HGLFD%512,, Brugada, J., Brugada, P., Brugada, R. The ajmaline challenge in Brugada syndrome. (XURSHDQ+HDUW -RXUQDO,, Dogru, E., Warzecha, H., Seibel, F., Haebel, S., Lottspeich, F., Stöckigt, J. The gene encoding polyneuridine aldehyde esterase of monoterpenoid indole alkaloid biosynthesis in plants is an ortholog of the α/ β hydrolase super family. (XURSHDQ-RXUQDORI%LRFKHPLVWU\,, Fish, J. M. and Antzelevitch, C. Role of sodium and calcium channel block in unmasking the Brugada syndrome. +HDUW5K\WKP,, Gupta, S. P. K. Rustom Jal Vakil ( ) Father of modern cardiology, A profile. -RXUQDO,QGLDQ$FDGHP\RI&OLQLFDO0HGLFLQH / JIACM/ JanMar2002/ indjiacmhistory OfMedicine.html, Kiesecker, C., Zitron, E., Lück, S., Bloehs, R., Scholtz, E. P., Kathöfer, S., Thomas, D., Kreye, V. A. W., Katus, H. A., Shoels, W., Karle, C. A., Kiehn, J. Class 1a anti-arrhytmic drug ajmaline blocks HERG potassium channels: mode of action. 1DXQ\Q6FKPLHGHEHUJ V$UFKLYHVRI3KDUPDFRORJ\,, Kirillova, N. V., Smirnova, M. G., Komov, V. P. Sequential isolation of superoxide dismutase and ajmaline from tissue cultures of 5DXZROILDVHUSHQWLQD Benth. $SSOLHG%LRFKHPLVWU\DQG0LFURELRORJ\,, Phytomedical Technologies, Inc. / Plant/ Reserpine.asp, (6)

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma?

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Salar Almudafar Farmaci 180 poäng Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 högskolepoäng

Läs mer

Te-Chá. Av: Marianne Rydell. Akupunkturakademin grupp 14. Avgångs år 2005

Te-Chá. Av: Marianne Rydell. Akupunkturakademin grupp 14. Avgångs år 2005 茶 Te-Chá Av: Marianne Rydell Akupunkturakademin grupp 14 Avgångs år 2005 1 Innehållsförteckning 1. Förord 4 2. Teets historia 4 3. Svensk historia 5 4. Camellia sinensis 5 4.1 Grönt te/kinas gröna guld

Läs mer

Kaffe och energidryck

Kaffe och energidryck Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Kaffe och energidryck Den sociala utvecklingen och konsumtionen av koffein Datum: 2013-02-21 Kurs: Självständigt arbete, MÅ1414 Författare: Mikael Fridh,

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Genetik- läran om det biologiska arvet

Genetik- läran om det biologiska arvet Genetik- läran om det biologiska arvet Om vi tittar på ett släktfotografi ser vi att vissa ansiktsdrag hos föräldrarna kommer igen hos barnen, från generation till generation. Det kan vara formen på ansiktet,

Läs mer

Tillväxthastigheten hos gröna linser (leguminosae.)

Tillväxthastigheten hos gröna linser (leguminosae.) Tillväxthastigheten hos gröna linser (leguminosae.) LENSE GIRMA Handledare: Per Anderhag och Karin Bejer TENSTA GYMNASIUM 2-26 Innehållsförteckning Bakgrund och inledning... 4 Syfte och mål... 4 Metod

Läs mer

Kava Piper methysticum Forst.

Kava Piper methysticum Forst. Inst. f. Farmaci, Avd. f. Farmakognosi Kava Piper methysticum Forst. Litteraturuppsats under kursen: Farmakognosi fortsättningskurs B 10p. Vårterminen 2001. Av: Charlotte Engstrand Johansson Handledare:

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Medicinjakten i Flemings fotspår

Medicinjakten i Flemings fotspår Medicinjakten i Flemings fotspår Det första delprojektet av Forskarhjälpen, genomfördes under 2011. Det var ett samarbete mellan Nobelmuseet, Laboratoriet för kemisk biologi vid Umeå universitet (LBCU)

Läs mer

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Kryptering Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Inledning Den här rapporten ska hjälpa en att få insikt och förståelse om kryptering. Vad betyder

Läs mer

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet Inställning till läkemedel bland läkare och äldre patienter - betydelse för läkemedelsanvändningen Det är bara på tabletter jag blir sjuk, egentligen Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Läs mer

Hur stora är effekterna av DDT (diklordifenyltrikloretan) och är användning av bekämpningsmedlet befogad?

Hur stora är effekterna av DDT (diklordifenyltrikloretan) och är användning av bekämpningsmedlet befogad? Hur stora är effekterna av DDT (diklordifenyltrikloretan) och är användning av bekämpningsmedlet befogad? Ingrid Asker Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, vårterminen

Läs mer

Affektiva mottagningens behandlingsutbud

Affektiva mottagningens behandlingsutbud Affektiva mottagningens behandlingsutbud VÅRT UPPDRAG Affektiva mottagningens uppdrag är att bistå klinikens psykiatrer och att tillförsäkra patienter med svårare affektiv sjukdom korrekt diagnos och behandling.

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Genteknikens utveckling 2014

Genteknikens utveckling 2014 Copyright illustrationer Gunilla Elam. Copyright logotyp Gentekniknämnden. Gentekniknämnden, Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2A, 171 65 Solna Informationsskrift publicerad i elektronisk

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Miswak. Miswak/Siwak, naturens alternativ till tandborste och tandkräm.

Miswak. Miswak/Siwak, naturens alternativ till tandborste och tandkräm. Miswak Miswak/Siwak, naturens alternativ till tandborste och tandkräm. N3G 19940112 Läsår, 2012/13 Hvitfeldtska gymnasiet Handledare, Bodil Ellen-Marie Nyström Sammanfattning Miswak är en tandrengörande

Läs mer

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2013:38 Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD Ingrid Albrektsson

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro.

Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro. Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro. Vad är forskarna eniga om och var går åsikterna isär? Vad hände när man koncentrerade fiskolja? Vad händer när omega-3- fettsyrorna

Läs mer

Röra sig utan smärtor Nya behandlingsmetoder i kampen mot ledbesvär

Röra sig utan smärtor Nya behandlingsmetoder i kampen mot ledbesvär Röra sig utan smärtor Nya behandlingsmetoder i kampen mot ledbesvär Eugène Mathijssen I Sverige lider många män och kvinnor av artrit. Antalet människor som drabbas av artros är ungefär 800.000 personer.

Läs mer

Mindfulness på Svenska

Mindfulness på Svenska Mindfulness på Svenska Om Meditation och Närvaro Peter Fendrich Denna bok är till salu på http://leanpub.com/svenskmindfulness Denna version publicerades den 2014-08-10 This is a Leanpub book. Leanpub

Läs mer

Undervisningsmaterial. Hur, när och varför samt vägar till en hållbar antibiotikakonsumtion

Undervisningsmaterial. Hur, när och varför samt vägar till en hållbar antibiotikakonsumtion ANTIBIOTIKARESISTENS Undervisningsmaterial Hur, när och varför samt vägar till en hållbar antibiotikakonsumtion 1 Allt fler och fler fall med multiresistenta bakterier upptäcks inom sjukvården och blir

Läs mer

Gurkört, Borago officinalis

Gurkört, Borago officinalis MEDICINAL- VÄXTER Gurkört, Borago officinalis Foto: WWF-Canon/Vladimir Filonov Gurkört odlas som prydnadsväxt eller kryddväxt och anses även vara en av de bästa bifoderväxterna. Den kan bli upp till 80

Läs mer

Kan man tänka sig frisk? Lite fakta om hjärnans fantastiska kapaciteten

Kan man tänka sig frisk? Lite fakta om hjärnans fantastiska kapaciteten Kan man tänka sig frisk? Lite fakta om hjärnans fantastiska kapaciteten DET ÄR INTE FRÅGA OM ATT BOTA INBILLNINGSSJUKA Titeln på det här kåseriet syftar inte på dem som lider av inbillningssjuka, hypokondrikerna,

Läs mer

Omega-3-tillskott eller fisk?

Omega-3-tillskott eller fisk? Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Omega-3-tillskott eller fisk? En kartläggning av studenters användande av omega-3-tillskott Anna-Stina Nilsson Sanna Engerdahl Institutionen för kostvetenskap

Läs mer

Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009

Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009 Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009 RAPPORT KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Konferensens innehåll: Bakgrund och inledning 3 Grön rehabilitering

Läs mer

Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning

Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning 13/6 2011-25/2 2012 Stockholms Universitet Södra Latins Gymnasium Handledare: Robert Csikasz Jenny Alpsten Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning Sara Scheibenpflug Sammanfattning Muskelvävnad

Läs mer